Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag"

Transkript

1 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lindebergskogen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Lindebergskogen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Lindebergskogen Borettslag avholdes onsdag 29. april 2015 kl i aulaen på Lindeberg skole Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) Forslag vedr. parkering 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av miljøutvalg Oslo Styret i Lindebergskogen Borettslag Henrik Høie /s/ Sajjad Hussain /s/ Monica Ladegaard Hansen /s/ Alf Martin Hanssen /s/ Kari Løvheim /s/

3 3 Lindebergskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Henrik Høie Lindebergveien 47 A Nestleder Sajjad Hussain Lindebergveien 47 B Styremedlem Monica Ladegaard Hansen Lindebergveien 53 B Styremedlem Alf Martin Hanssen Lindebergveien 77 H Styremedlem Kari Løvheim Lindebergveien 57 B Varamedlem Bjørn-Gunnar Øistad Lindebergveien 67 C Varamedlem Kolbjørn Feyling Lindebergveien 71 A Varamedlem Mohammad Tanveer Hussain Lindebergveien 53 B Varamedlem Max-Kristian Sæthre Lindebergveien 53 B Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Monica Ladegaard Hansen Varadelegert Kari Løvheim Lindebergveien 53 B Lindebergveien 57 B Valgkomiteen Kari Elton Jane Harvåg Morten Karlsen Miljøutvalg Ira Elvebakk Lill Bakkeeiet Anne Britt Berg Ann Berit Georgsen Farah Jahini Lindebergveien 79C Lindebergveien 83 C Lindebergveien 61 F Lindebergveien 51 C Lindebergveien 67 C Lindebergveien 45 A Lindebergveien 81 B Lindebergveien 71 F Rekkehus- og blokktillitsvalgte Lindebergveien : Gus Strømfors Lindebergveien 63 A Lindebergveien : Jostein Sønnesyn Lindebergveien 75 A Lindebergveien : Svein Elton Lindebergveien 79 C Lindebergveien 43 Liv Urbye Lindebergveien 43 A Lindebergveien 45 Ivan Benasic Lindebergveien 45 B Lindebergveien 47 Bjørg Gulbrandsen Lindebergveien 47 A Lindebergveien 51 Ken A. Kjeldsen Lindebergveien 51 B Lindebergveien 53 Mohammed Tanveer Hussain Lindebergveien 53 B Lindebergveien 57 Lis Pedersen Lindebergveien 57 B

4 4 Lindebergskogen Borettslag Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Ordningen med rekkehus- og blokktillitsvalgte avvikles fordi beboerne i praksis retter sine henvendelser direkte til styret. Generelle opplysninger om Lindebergskogen Borettslag Borettslaget består av 288 andelsleiligheter. Lindebergskogen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Lindebergvn Lindebergvn Lindebergvn Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Lindebergskogen Borettslag har en fast ansatt vaktmester. Til og med november 2014 hadde borettslaget en innleid driftsleder. I tillegg benyttes ekstrahjelp til vask av fellesrommet og til rengjøring av oppgangene som betales over husleia. De som leier fellesrommet betaler for rengjøring. Det har ikke vært skader eller ulykker i Ekstraordinær generalforsamling Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble behandlet skifte av TV- og bredbåndsleverandør og fullmakt til bruk av overvåkningskamera for fellesgarasjer, utenfor garasjeporter og fellesrommet. Styret Styret har utarbeidet retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Ordningen med innleid driftsleder ble avviklet ved utgangen av november Spørsmålet om fortsatt innleie av slike tjenester er blitt drøftet, bl.a. med OBOS, men styret ønsker som en forsøksordning å utføre de løpende oppgavene selv. Antall styremøter nesten fordoblet ved at styret de fleste måneder avholder alternerende planleggingsmøter og ordinære styremøter. Særlig styreleder, men også styrets

5 5 Lindebergskogen Borettslag nestleder, nedlegger mer arbeid enn tidligere for å forestå den daglige driften og behandle innkomne saker. Styret har brukt tid på å få oversikt over saker og komme fram til nye arbeidsformer. Våtromsprosjektet har medført betydelig arbeid, se nedenfor. Styret vil legge ekstra vekt på informasjon til beboerne i tiden som kommer. Styreleder er leder for vaktmester og følger opp miljøutvalg og byggekomite. Styret har kontor i Lindebergveien 47. Fasttelefon til styrerommet i åpningstiden er Styret er tilgjengelig på e-post Normal svartid vil være en uke. Som en prøveordning vil kontoret være betjent på torsdager fra Det er opprettet en egen telefon for styret. Normal telefontid vil være mandag til onsdag mellom kl Se borettslagets hjemmeside på og oppslag i oppgangene og oppslagstavler i borettslaget for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Vaktmester Stig Lasse Klemetsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget. Vaktmester kan kontaktes på telefon mellom kl og kl mandag til fredag. Ikke ring utenom ordinær arbeidstid. Borettslaget har samarbeid med Søndre Lindeberg borettslag om snørydding og beredskap i helgene. Bomiljøvakta Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold. I akutte saker henvises til Bomiljøvakta på telefon Miljøutvalget og Formiddagstreffen Miljøutvalget er et utvalg i borettslaget som gjennomfører forskjellige arrangementer og står for utleie av fellesrommet. Formiddagstreffen er et uformelt nettverk knyttet til borettslaget som har jevnlige arrangementer og turer for beboere i borettslaget. Kontaktperson for formiddagstreffen er Anne Britt Berg tlf Hjemmesiden Borettslaget har en hjemmeside som skal oppdateres i løpet av Styret tar sikte på å skifte system slik at oppdatering skal bli lettere.

6 6 Lindebergskogen Borettslag Borettslagets drift. Rehabilitering og større vedlikehold Borettslaget har siden 2000 gjennomført kontroll av el-anlegg i hele borettslaget i omfattende rehabilitering av rekkehusene i 2003/04 omfattende rehabilitering av blokkene i 2004/05 montert mekaniske avtrekksvifter i rekkehusene i 2006 utskifting av inngangsdører i 2009 maling av rekkehusene i 2009/10 våtrom i vaktmestergarasjen 2010 varmekabler i gangveien utenfor Lindebergveien 53 i 2010 utskifting av elektrisk utstyr i sikringsskapene 2011/12 utskifting av sirkulasjonsrør (vannrørene) i fellesgarasjene i 2012 rehabilitering av våtrom i blokkene og i rekkehusene Våtromsprosjektet Den største enkeltaktiviteten i borettslaget i 2014 har vært våtromsprosjektet, som omfatter bytte av vannrør og utskifting av bad i alle leiligheter. Budsjettet ser ut til å holde selv om det kom merkostnader på grunn av at bærekonstruksjon i rekkehusene måtte forsterkes. Arbeidene utføres av S-bygg AS, som er totalentreprenør og arbeidet følges opp av vår byggeleder fra Norconsult AS. Borettslaget har egen byggekomite som består av Mustapha Mokhtari og Svein Elton. Uteområder Posten krever at postkasser for rekkehusene samles i felles postkassestativer. Siden våtromsprosjektet legger beslag på uteområdene, har Lindebergskogen borettslag fått utsettelse med gjennomføring av dette. Type postkasser og utplassering vil bli tilsvarende som i Søndre Lindeberg borettslag. Kravene til søppelhåndtering er i ferd med å endre seg. Det er nå vanlig å plassere «igloer» for kildesortering på strategiske steder. Styret har startet arbeidet med sikte på slike anlegg også i vårt borettslag. Veiene på borettslaget område er nedslitt. Kjøringen i forbindelse med våtromsprosjektet har ført til ytterligere slitasje. Veiene må utbedres og asfalteres på nytt. Styret undersøker muligheter for tilskudd fra det offentlige både til nytt søppelanlegg og asfaltering. Den store ballplassen midt i borettslaget er populær og blir mye brukt. Plassen skal ikke brukes etter kl for å unngå sjenerende støy. Dette er et forhold som styret følger opp så godt det er mulig. Ring Bomiljøvakta dersom reglene ikke overholdes.

7 7 Lindebergskogen Borettslag Drifts- og vedlikeholdsplan Borettslagets vedlikeholdsplan gjelder ut Vedlikeholdsplanen vil bli fornyet for perioden fra og med Styret tar sikte på å utvikle den systematiske planleggingen til i større grad også å omfatte løpende drift. For øvrig skjer vedlikehold etter behov. Et hovedpoeng med våtromsprosjektet er å redusere antall vannlekkasjer. Fellesrommet Det er stor interesse for å leie lokalet blant beboerne. Fellesrommet har vært stengt for bruk og utleie pga. våtromsprosjektet, men utleievirksomheten er i gang igjen fra februar Planer om høyblokker rundt Lindeberg senter Norgesgruppen ved deres formelle utbyggingsselskap Lindeberg utvikling AS har planer om bygging av boligblokker på etasjer på og rundt Lindeberg senter. Lindebergskogen borettslag arbeider aktivt mot denne utbyggingen sammen med Aksjonskomiteen mot helseskadelig støy og de omkringliggende borettslagene. Orienteringsskriv ble levert til beboerne rundt årsskiftet. Brannsikring Fra og med 2015 har borettslaget inngått avtale med Norsk Brannvern AS som vil foreta systematisk gjennomgang av brannsikringsutstyret i boenhetene og også vurdere brannsikkerhet generelt i borettslaget. Deres gjennomgang sammen med den enkelte beboer vil bli godkjent som deltakelse på brannøvelse. Det er skiftet til dørlås med vrider i alle garasjene slik at det er mulig å komme ut av garasjen uten nøkkel. HMS Borettslaget er pålagt å ha intern kontroll på helse, miljø og sikkerhet. HMS og sikkerhetsrunder er fulgt opp i Forhold som følges opp i 2015 er bl.a. fysisk sikring av lokaler og innskjerping når det gjelder oppbevaring av bensin og diesel. Det har ikke vært registrert personskader i 2014, men det oppsto brann utløst av en bilreparasjon i garasjen i Lindebergveien 45. Nøkler og skilt Nøkkelrekvisisjon kan fås hos vaktmester eller ved å kontakte styret. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Borettslaget betaler for skiltene. Parkering Borettslaget har fire ekstra parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass må sende en skriftlig søknad til styret. I perioden for gjennomføring av våtromsprosjektet har borettslaget leid 6 ekstra parkeringsplasser. Denne ordningen opphører fra Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i

8 8 Lindebergskogen Borettslag OBOS på telefon 02333, eller e-post Andelseier kan bli belastet med hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Elektrikertjenester Borettslaget har avtale med Datelco AS om kjøp av elektrikertjenester. Avtalen innebærer rimelige priser og kort responstid. Beboerne kan også benytte seg av denne avtalen. Forespørsel om tjenester rettes direkte til Datelco AS på tlf , e-post: Lindebergskogen Borettslag. Styret jobber med å vurdere fremtidige leverandører av elektrikertjenester. Felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm til blokkleilighetene og fellesanlegg. Ved eierskifte kontaktes Istad Kraft AS på telefon eller internett Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Energiregnskap Borettslaget får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Styret har fokus på energiforbruk og har blant annet satt i gang utskifting av belysning i trappeoppganger og i garasjer til LEDlamper med bevegelsessensor. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

9 9 Lindebergskogen Borettslag Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside På ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt å bygge eget fibernett i samarbeid med selskapet OpenNet og inngått ny avtale for tv-signaler med RiksTV. Andre saker Styret har siste år også behandlet et antall saker om bl.a. - godkjenning av uteboder/terrasser - trefelling og nyplanting - belysning på ballplassen - vaktmesterutstyr - oppussing fellesrommet - parkering - skifte av lys i garasjen i nr skifte av varmtvannsbereder i fellesanlegg - diverse klagesaker fra beboerne Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter se note 3. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at man har kommet lenger enn antatt i våtromsprosjektet. Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.

10 10 Lindebergskogen Borettslag Disponible midler Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettet innebærer et låneopptak på kr ,- (restuttak i forbindelse med våtromsprosjektet). Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Diagrammet viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i Energi 2,1 % Kom. Avg. 10,6% Kabel TV 8,3 % Andre driftskost. 5,8 % Rentekostnad 15,1 % Forsikring 4,3 % Avdrag lån 23,5 % Drift- og vedl.hold 13,5 % Konsulenthonorar 3,8 % Personalkostn. 5,1 % Styrehonorar 1,8 % Kont/hon. 6,1 % KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet 30 mill. kroner til større vedlikehold som omfatter våtromsprosjektet. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014.

11 11 Lindebergskogen Borettslag Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Lindebergskogen Borettslag. Styret tar sikte på å innhente nye tilbud etter fullført våtromsrehabilitering og innføring av nytt system for brannvern. Lån Lindebergskogen Borettslag har lån i EIKA. Flytende rente 2,65 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar OBOS satte ned forretningsførerhonoraret for Myndighetene besluttet imidlertid å ilegge mva. slik at borettslaget dermed betaler en høyere sum. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for For å gjennomføre planene for 2015 er det nødvendig med et låneopptak på kr ,-. Styret forventer ikke økning av felleskostnadene i 2015, men forbeholder seg likevel retten til å ta en ny vurdering i løpet av sommeren og evt. foreta en justering fra 1. september Ifølge budsjettet vil nåværende felleskostnader sammen med låneopptaket, øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Lindebergskogen Borettslag Henrik Høie /s/ Sajjad Hussain /s/ Monica Ladegaard Hansen /s/ Alf Martin Hanssen /s/ Kari Løvheim /s/

12 12 Lindebergskogen Borettslag

13 13 Lindebergskogen Borettslag

14 . 14 Lindebergskogen Borettslag LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

15 15 Lindebergskogen Borettslag DRIFTSINNTEKTER: LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Rehabilitering Drift- og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

16 16 Lindebergskogen Borettslag LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 288 * Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR LINDEBERGSKOGEN BORETTSLAG HENRIK HØIE/s/ MONICA LADEGAARD ALF MARTIN HANSSEN/s/ HANSEN/s/ KARI LØVHEIM/s/ SAJJAD HUSSAIN/s/

17 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Leietillegg for påbygg Trappevask Leie gammelt år SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

18 18 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innglassing SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Andre refusjoner Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning i styremøter for kr , jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Aktiv Areal Eilertsen Boligforvaltning SUM KONSULENTHONORAR

19 19 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kostnadsføring prosjekt SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet

20 20 Lindebergskogen Borettslag Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Gaver Bank- og kortgebyr -890 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Kundeutbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Eika Boligkreditt AS 1, renter lån Eika Boligkreditt AS 2, renter lån Eika Boligkreditt AS 3, renter lån Eika Boligkreditt AS, termingebyr Renter på leverandørgjeld -674 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.113/bnr.17 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

21 21 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 14 REHABILITERING Rør- og våtromsprosjekt: Norconsult, prosjektledelse Eilertsen Boligforvaltning, konsulenthonorar S-Bygg AS, hovedentreprenør Sans Bygg AS, utskifting av hovedvannrør Bygningsgebyr Andre kostnader SUM REHABILITERINGSKOSTNADER Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Feieutstyr Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Henger Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Plenklipper Tilgang Tilgang Avgang Avskrevet tidligere Rotorslåmaskin Kostpris Avskrevet tidligere

22 22 Lindebergskogen Borettslag Avskrevet i år Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille 455 med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sykkelskur Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Ballbane Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Lekestativ Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktorgarasje Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Rutsjebane Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

23 . 23 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier andeler i Grønlihytta. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall andeler: 2. Pålydende: kr Balanseført verdi: kr NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

24 24 Lindebergskogen Borettslag NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,15%. Løpetiden er 15 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,15%. Løpetiden er 9 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,15%. Løpetiden er 25 år. Innvilget låneramme av Opprinnelig Utbetalt i år Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner.

25 25 Lindebergskogen Borettslag Leilighetsnr Eika Boligkreditt AS 3 Første avdrag er 30/ Potensiell endring i felleskostnader fra 01/ , 4002, 4005, 4008, 4011, , 4020, 4023, 4026, 4029, , 4038, 4041, , 105, 108, 111, 114, , 123, 126, 138, 141, , 1005, 1008, 1011, 1014, , 1023, 1026, 1029, 1032, , 1041, 1044, 1082, 1083, , 1086, 1087, 1088, 1089, , 1110, 1111, 1112, 1113, , 2008, 2011, 2014, 2017, , 2026, 2029, 2032, 2035, , 2044, 3002, 3005, 3008, , 3017, 3020, 3023, 3029, , 3038, 3041, , 103, 104, 106, 107, , 112, 113, 115, 116, , 121, 122, 124, 125, , 139, 140, 142, 143, , 1003, 1004, 1006, 1007, , 1012, 1013, 1015, 1016, , 1021, 1022, 1024, 1025, , 1030, 1031, 1033, 1034, , 1039, 1040, 1042, 1043, , 1047, 1048, 1049, 1050, , 1053, 1054, 1055, 1056, , 1059, 1060, 1061, 1062, , 1065, 1066, 1067, 1068, , 1071, 1072, 1073, 1074, , 1077, 1078, 1079, 1080, , 1091, 1092, 1093, 1094, , 1097, 1098, 1099, 1100, , 1103, 1104, 1105, 1106, , 1115, 1116, 1117, 2001, , 2006, 2007, 2009, 2010, , 2015, 2016, 2018, 2019, , 2024, 2025, 2027, 2028, , 2033, 2034, 2036, 2037, , 2042, 2043, 2045, 3001, , 3006, 3007, 3009, 3010, , 3015, 3016, 3018, 3019, , 3024, 3025, 3027, 3028, , 3033, 3034, 3036, 3037, , 3042, 3043, 3045, 4001,

26 Lindebergskogen Borettslag 4004, 4006, 4007, 4009, 4010, , 4015, 4016, 4018, 4019, , 4024, 4025, 4027, 4028, , 4033, 4034, 4036, 4037, , 4042, 4043, NOTE: 20 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 21 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Innbetalt akonto strøm SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

27 27 Lindebergskogen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Som leder for 1 år foreslås: Henrik Høie Lindebergveien 47 a Som styremedlem for 2 år foreslås: Kathinka Louise Rinvik Lindebergveien 71 c Mustapha Mokhtari Lindebergveien 71 d Ikke på valg Sajjad Hussain Alf Martin Hanssen Lindebergveien 47 b Lindebergveien 77 h Som varamedlemmer til styret for 1 år foreslås: Bjørg Gulbrandsen Kolbjørn Feyling Max-Kristian Sætre Mohammed Tanver Hussain Lindebergveien 47 a Lindebergveien 71 a Lindebergveien 53 b Lindebergveien 53 b Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Henrik Høie Lindebergveien 47 a Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Alf Martin Hanssen Lindebergveien 77 h Som valgkomitee foreslås: Kari Elton Jane Harvåg Morten Karlsen Lindebergveien 79 c Lindebergveien 83 c Lindebergveien 61 f Som miljøutvalg for 1 år foreslås: Ira Elvebakk Lill Bakkeeiet Anne Britt Berg Ann Berit Georgsen Farah Jahini Lindebergveien 51 c Lindebergveien 67 c Lindebergveien 45 a Lindebergveien 81 b Lindebergveien 71 f I valgkomiteen for Lindebergskogen Borettslag Kari Elton Jane Harvåg Morten Karslen

28 28 Lindebergskogen Borettslag FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN A) Fra: Tor Ivar Bechmann Sendt: 2. mars :37 Til: Lindebergskogen Borettslag Emne: Sak til generalforsamlingen. P-plasser, det virker for meg som om at borettslaget har et problem med parkering. på fjorårets generalforsamling ble det forsøkt å begrense parkeringen ennå merre. ved å forby Taxier å parkere på borettslagets område, men det ikke var ønsket begrensninger for ander med firmabil. jeg synes det heller må sees på mulighetene til å få til flere p-plasser en å sette flere begrensninger. disse begrensningene er også med på å gjøre våre leiligheter mindre aktraktiv på boligmarkedet, noe som går utover alle. for meg ser det ut for at dette problemet vil bare bli være siden en utvidelse av lindebergsentert vil gjøre at vi mister de betalings p-plassene som vi kan bruke idag, jeg har ikke noe tro på at Norgesgruppen som ønsker å bygge ut området vil ta hensyn til våre parkering behov. på plantegningene til utbyggingen er det heller ikke tegnet inn innfartsvei til garasjeanlegget i 57 blokka. for min egen del ønsker jeg ute-parkering til min bobil, jeg som mange ande i boretslaget er i en alders gruppe som har en ordnet økonomi og har av den grunn råd til en bil eller en bil nr 2. grunnen til at det ble bobil for meg, er at en større leilighet med gjesterom, hytte og bil blir tilsammen har en kostnad som blir for stor for meg, men alt i et. og siden jeg deler bilen med en annen, kom jeg på en kostnad på noe jeg og flere vil ha mulighet til. for meg ser det ut som om at borettslaget har en del arealer som idag kun brukes til oppbevaring av snø og til gressklipping. vis vi kan bruke noe av dette arealet til å få flere p-plasser vil dette gi oss mulighet til å slippe å spørre våre gjester om hvilken bil de kommer med når vi får besøk. vi har allerede p-plasser som fint kan romme noe større biler, disse plassene nå bare merkes for denne muligheten. det vil være en fordel for alle at en liten lastebil vil kunne stå på gjesteparkeringen ved flytting slik at vi kan slippe å ha disse på gangveien mer er nødvendig. disse p-plassene vil også gi oss p-plass for hjemmehjelpene som idag ofte står på gangveiene for de det ikke fines parkering. Klare vi å finne plasser for alle disse vil dette gi ambulanser og brannbiler en mye større fremkommelighet, noe som kan være utrolig viktig. andre borettslag som jeg tidligere har bo i, hadde p-bevis til beboerne. noe som begrenset bruken på gjeste parkeringen. siden det kun var biler med bevis som kunne bruke plassene og andre ble bot var dette en løsning som fungerte der. vis vi kan få en til parkering langs lindebergveien og eller andre arealer som borettslaget disponerer, kan disse enkelt utstyres med strøm for lading av EL-bil og eller motorvarmer. kostnaden av dette vil dekkes ved utleie av disse plassene. forslag til vedtak : dagens p-plasser merkes for max lengde på bilen. og teksten i vedtektene endres. styre ser på muligheten for å ender bruken av arealer til nye p-plasser

29 29 Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer