Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret"

Transkript

1 Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012

2 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7 Formålet med regionale verneombud...8 Virksomheter som omfattes av ordningen...8 Oppnevning av regionale verneombud...8 Avgift til finansieringsfondet...8 Register over virksomhetene...9 Hvordan avgiften beregnes...9 Innkreving av avgiften...9 Innbetalinger til Fondet...9 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet...10 Fondsstyrets medlemmer...11 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet...12 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund...15 Avgiftspliktige virksomheter...17 Oversikt over regionale verneombud...21 Forord Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende 3-parts samarbeid hvor finansieringen skjer ved en avgift på 0,05 % av lønnskostnadene i bransjene, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. I 2011 er det gjort store løft for å øke tilgjengeligheten til informasjon om ordningen og for å gi sekretariatet og de regionale verneombudene hensiktsmessige og tidsriktige IKT-verktøy. På nettstedet rvofond.no ligger nå informasjon om ordningen slik at alle, både arbeidsgivere og arbeidstakere i bransjene, raskt skal kunne se hva ordningen er, hvilken jobb de regionale verneombudene gjør, hvilke prosjekter fondet finansierer til en hver tid og resultatene av disse. Det er gjort en stor jobb med å utvikle et godt fagsystem for de regionale verneombudene. I tillegg til å være et godt verktøy for det daglig arbeidet, vil systemet gi oss gode muligheter til å ta ut statistikk over hva de regionale verneombudene finner av feil og mangler, og HMS-forbedringsarbeidet i bransjene kan dermed målrettes enda bedre. Sekretariatet har også oppgradert sine systemer slik at avgiftsinnkrevingen blir stadig mer effektiv. De regionale verneombudene er hver dag ute på byggeog anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bedriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2011 ble det gjennomført over 6000 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. De regionale verneombudene rapporterer at det fremdeles er bedrifter som ikke har en fungerende bedriftshelsetjeneste og bestemmelsene i byggherreforskriften er ikke alltid ivaretatt. Det er fremdeles mangler ved spise-/skiftebrakker og sanitærforhold, asbestsanering, ID-kort, stoffkartotek, ergonomiske forhold, usikrede grøfter, sikring for arbeid i høyden og farlige maskiner. Dette, sammen med ulykkesstatistikken for bransjene, viser nødvendigheten av at de regionale verneombudene fortsetter med deres viktige arbeid. En godt fungerende ordning er avhengig av godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet blir bedre og bedre. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om hverandres planer. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2011 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av fondsstyret 2

3 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helseog arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Gjeldende forskrift avløste den opprinnelige forskriften av 5. februar Stiftelsen drives i Oslo. Stiftelsen - har ingen ansatte - forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette - er ikke skattepliktig - tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. Fondsstyret har i 2011 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Roar Skjetne har i utgangspunktet vært varamedlem til styret, men har i hele 2011 møtt som fast medlem. Det er i 2011 gjennomført 6 styremøter med behandling av totalt 75 saker. De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgiftsinnkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Av saker knyttet til drift har utvikingen av et nytt saksbehandlingssystem for de regionale verneombudene og nye nettsider stått sentralt. Dette er et vesentlig bidrag til et godt verktøy for regionale verneombud og er et stort økonomisk løft for ordningen. Totalbudsjettet er på 5,7 millioner og i 2011 er det brukt 3,1 millioner. Regnskapsmessig settes kr 2,8 millioner til avskriving over 5 år. Styret har i tillegg behandlet spørsmål knyttet til etablering av et felles sekretariat med det nye «Fondet for visse bransjer» (hotell, restaurant og renhold). Fondsstyret har som policy at noe av Fondets midler kan nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsningsområder for perioden har vært: 1. Forebygging av arbeidsulykker (med særlig vekt på unge arbeidstakere) 2. Forebygging av belastningsskader (herunder vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko (inkludert støv ved tunnelarbeid) 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Hva kjennetegner små bedrifters HMS-arbeid? Fondsstyret har i 2011 besluttet å finansiere følgende prosjekter: - Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen, kr ,- - Brosjyre om sikring av arbeid på tak, kr ,- - Konferanse: «Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen», kr ,- - Ergonomi i Bygg og Anlegg. «En ergonomiportal for bygge- og anleggsnæringen», kr ,- - Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt), kr ,- - Brosjyren «Velkommen til Norge», kr ,- Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2011 har Fellesforbundet fått refundert kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonene for Fondsstyret og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Samtlige av Fondsstyrets faste medlemmer er menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold 3

4 til forskriftens bestemmelser om dette. På denne bakgrunn har styret valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet som bankinnskudd. Som det fremgår av regnskapet, fikk Fondet inn 29,4 millioner kroner i avgift i 2011, mot 34 millioner i Dette er en reduksjon på 4,6 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at Arbeidsdepartementet etter initiativ fra Fondsstyret vedtok å sette ned avgiften med virkning fra Årsresultatet ble redusert fra 7,4 millioner kroner i 2010 til 2,3 millioner i Det er ikke noe mål at Fondet skal øke, men oppsparte midler vil være en buffer i eventuelle nedgangstider. Med utgangspunkt i redusert avgiftsnivå, legger Fondsstyret opp til en gradvis reduksjon av Fondets midler. Årsregnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 14. februar 2012 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Kari Jorde Bø styremedlem fung. styremedlem fung. daglig leder Resultatregnskap Note Regnskap 2011 Regnskap 2010 Driftsinntekter Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger 3, Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd)

5 Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr Sum varige driftsmidler - - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 14. februar 2012 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styrets leder styremedlem styremedlem Roar Skjetne Trond Johannesen Kari Jorde Bø fung. styremedlem styremedlem fung. daglig leder 5

6 Noter til regnskapet Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Velkommen som arbeidstaker revidering og opptrykk kr ,- En studie av helse og eksponering ved driving av tunell kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr kr ,- Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping kr ,- Unge arbeidstakere, konferanse kr ,- Utvikling av en verktøykasse, unge arbeidstakere i bygg og anlegg kr ,- Ergonomi i bygg og anlegg ergonomiportal kr ,- Arbeid på tak opptrykk kr ,- Veileder Bergsprengningsarbeid kr ,- Risikofaktorer til arbeidsskader som gi varig mèn til arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen kr ,- Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt) kr ,- Byggherreblanketter kr ,- Sum kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Årets tilgang kr ,- Akkumulert avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5 år Note 4 Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontor-/datautstyr: Kostpris kr ,- Avgang kr ,- Bokført verdi kr 0,- Årets ordinære avskrivninger kr 0,- Avskrivningstid 5 år 6 Note 5 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 531,-.

7 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet for 2011 Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for Årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen per 31. desember 2011 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, 14. februar 2012 NITSCHKE AS Steinar P. Rossow Statsautorisert revisor 7

8 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet er regulert av Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet. Forskriften er fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997 med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2011 finnes på side 10. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg- og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2011 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 21. Avgift til finansieringsfondet Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,05 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 17. 8

9 Register over virksomhetene Fondet har i 2011 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2011 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2011 satt til 0,05 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2011 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2011, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum

10 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i Mer informasjon om prosjektene finnes på Pågående prosjekter ansvarlig Bevilget beløp Status (totalbeløp) Unge arbeidstakere i bygge- og iris (Rogalandsforskning) Kr ,- Ferdigstilles anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: 2. kvartal 2012 Utvikling av verktøykasse Sikker bruk av arbeidsutstyr entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilles i bygg og anlegg Bygg og anlegg (EBA) april 2012 Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping Forskningsstiftelsen Fafo Kr ,- Ferdigstilles våren 2012 Veileder for byggherrer og prosjekterende i Norsk Forening for Kr ,- Ferdigstilles forbindelse med bergsprengningsarbeid Fjellsprengningsteknikk april 2012 Livsfaseorientert personalstrategi i bygge- Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Kr ,- Ferdigstilles og anleggsbransjen (forprosjekt) april 2012 Ergonomi i Bygg og Anlegg. entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilles «En ergonomiportal for bygge- og Bygg og anlegg (EBA) og september 2013 anleggsnæringen» Fellesforbundet Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger Norsk Utleieforening Kr ,- Ferdigstilles (forprosjekt) februar 2012 Risikofaktorer til arbeidsskader som gir Universitetet i Oslo, Kr ,- Ferdigstilles varig mén til unge arbeidstakere i bygge- Institutt for helse og samfunn desember 2012 og anleggsbransjen Avsluttede prosjekter Systembetingelser for læring og strategier NIFU Kr ,- Ferdigstilt for videreutvikling Utvikling av en brukerstyrt metode for Alna HMS-senter Kr ,- Ferdigstilt styrking av vernearbeidet i små og mellomstore bedrifter Studie av helse og eksponering ved Statens arbeidsmiljøinstitutt Kr ,- Ferdigstilt driving av tunnel (STAMI) Tungt og ensformig arbeid - ergonomiske Entreprenørforeningen Kr ,- Ferdigstilt hjelpemidler i bygg- og anleggsnæringen Bygg og anlegg (EBA) (forprosjekt) Frikjøp av byggherreblanketter Byggenæringens Landsforening Kr ,- Ferdigstilt (BNL) Brosjyre om sikring av arbeid på tak Fondsstyret Kr ,- Ferdigstilt Konferanse om unge arbeidstakere i bygge- Fondsstyret og Arbeidstilsynet Kr ,- Gjennomført og anleggsbransjen Brosjyren «Velkommen som Arbeidstilsynet og Fellesforbundet Kr ,- Ferdigstilt arbeidstaker i Norge» (opptrykk, flere språk) 10

11 Fondsstyrets medlemmer Leder: Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Tlf.: Medlemmer: Heine Nilsen Fellesforbundet Vara Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Halvor Langseth Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne (fung.) Vara: Byggenæringens Landsforening Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat: Kari Jorde Bø Heidi K. Andresen Siri Holgersen Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Tlf.: Faks: e-post: Kart med plassering av de enkelte regionale verneombud. 11

12 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet til de regionale verneombudene, og dermed gjør de i enda bedre stand til å utføre rollen som regionalt verneombud overfor egne kollegaer. Herunder gjelder det å se viktigheten av felles registreringsrutiner og felles opplæring ved det nye RVO-systemet som kommer i De regionale verneombudene har som tidligere år arrangert 40-timers bransjerettet arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. RVOene arrangerte asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2011 har som foregående år, regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. En økende andel av arbeidstakerne som de regionale verneombudene (RVO) treffer på byggeplasser er fra bemanningsbransjen, og språk er en utfordring. Sør-, Midt- og Nord-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden enn tidligere år. Årsrapportene til de regionale verneombudene viser fortsatt en positiv utvikling ved at arbeidsgivere og arbeidstakere henvender seg til dem og ber om oppfølging etter første byggeplassbesøk. Dialogen som blir etablert mellom virksomheten og RVOene gjør at det er lettere å få til råd og veiledning fra RVOene ved senere oppfølging. 2. Personalsituasjonen Tre regionale verneombud i Fellesforbundet har gjennomført arbeidsmiljøskolens trinn 1 høsten I løpet av de siste årene har dette ført til at de fleste av forbundets verneombud har gjennomført arbeidsmiljøskolen trinn 1. Det har vært en sykmeldt i en periode på 3 måneder. 3. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har arrangert og gjennomført 3-dagers fellesopplæring for de regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen i Samtlige av Fellesforbundets regionale verneombud mener denne arenaen er meget nyttig og viktig for dem. De regionale verneombudene for byggfag har deltatt på sin årlige fagsamling, i 2011 ble den avholdt i Fredrikstad hvor nytt sykehus og informasjon fra byggherren var et sentralt tema. I tillegg var det fokus på felles bransjeproblematikk, opplæring, forståelse av regelverket og faglig utvikling. Fondsstyrets deltagelse på denne fagsamlingen anses som særlig viktig for å få en best mulig dialog og informasjonsflyt. Dette for å sikre at alle oppdateringer og faglig påfyll bygger opp under behovene Prosjektdeltagelse og utadrettet informasjon I 2008/09/10 har det vært et initiativ fra Fondsstyret med økt fokus på RVOenes deltagelse på prosjekter som er finansiert av Fondsstyret. Dette har ført til at de regionale verneombudene i Fellesforbundet er mer deltagende i arbeids- og referansegrupper, noe som RVOene beskriver som meget positivt i sine årsrapporter. Mange av de regionale verneombudene har deltatt i arbeidsgrupper knyttet til arbeidsutstyrsprosjektet som Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har arbeidet med i Kontaktnett opparbeides med de lokale medlemsbedrifter i EBA og de ser denne muligheten til samarbeid som nyttig og lærerik. Dialogen RVOene har fått inn mot Fondsstyrets finansierte prosjekter sammen med bransjeforeningene som deltar, er viktig for samarbeid og videreutvikling for HMS-arbeidet i bygge- og anleggsbransjen. De regionale verneombudene har store forventinger til den nye databasen som de er med på å utvikle og som skal være operativ fra våren Dette vil gi dem større muligheter til å se hva som kan forbedres i hverdagen. En av målsetningene ved omlegging av registreringsrutiner er et felles ønske fra partene om bedre detaljinformasjon på bransjeutfordringene som verneombudene ser ved sin oppsøkende virksomhet. «God Praksis-dokumentet» ved arbeid på tak er et dokument som RVOene bruker mye i sin oppsøkende virksomhet. Revidering og nytt opptrykk av denne har blitt god mottatt av både RVOene og virksomheter som bruker dette som en del av sitt arbeid med sikring av arbeidstakere i høyden. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening, Arbeidstilsynet og Fellesforbundet. RVOene deltar med informasjon og veiledning hos virksomheter og bransjeforeninger på lokalt nivå. Problemstillingene de foreleser om er knyttet til HMS-regelverk og enkeltforskrifter. RVOene besøker videregående skoler og har innlegg om HMS for skoleelever, fokuset er her rettet mot de som skal ut i arbeid/opplæring påfølgende år. 12

13 To regionale verneombud har siden våren 2011 vært med på et prosjekt knyttet til Byggherreforskriften og kravet til koordinatorrollen. Arbeidet blir utført sammen med byggherrerepresentanter og en representant fra Arbeidstilsynet. RVO-anlegg har fra sommeren 2011 blitt med i prosjektet med en RVO. Det er forventninger om at prosjektet vil øke informasjon og kunnskap, og ende opp i en opplæring for koordinatoren på bygg- og anleggsplasser. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Forbundets regionale verneombud har som i tidligere år også i 2011 nedlagt et betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneombudene har gjennomført 4021 byggeplassbesøk. De har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, 885 ganger. Begrunnelsen for bruk av stansingsretten er i stor grad rettet mot manglende fallsikring og manglende rutiner ved asbestsanering. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne verneombud i virksomheten. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Arbeid i høyden og manglende bruk av personlig verneutstyr. Fellesforbundets RVOer stanset 885 byggeplasser fordi arbeidsgiver ikke har sikret arbeidstakerne mot arbeid i høyden. RVOene bruker mye av sin tid på trygging av arbeidsplassen når de er ute på byggeplassene. De på peker som tidligere år at bruk av kollektiv sikring er arbeidsgivers ansvar. Manglende bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy har gjennom de siste årene fortsatt sin positive utvikling. Asbestsanering Det er fortsatt virksomheter som utfører asbestsaneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring i henhold til asbestforskriften. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 42 byggeplasser som verneombudene har besøkt i Med bakgrunn i det arbeidet som gjøres her vil det være en stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbestbetingede kreftsykdommer. Stoffkartotek og eksponering av ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har problemer med å få orden på stoffkartotek, samt å dokumentere en systematisk registrering for kjemiske stoffer. Dette har vært et gjentagende problem gjennom flere år. Mange av virksomhetene RVOene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og at dette dermed ikke er et problem i virksomheten. Det er en viktig forebygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten til å etablere gode rutiner på området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at arbeidstakerne ikke blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Informasjon om krav til ID-kort og utenlandske arbeidstakere RVOene har stor nytte av brosjyrene «Velkommen som arbeidstaker» og kravet til «ID-kort på bygg- og anleggsplasser». RVOene informerer om dette i kombinasjon med annet informasjons- og veiledningsmateriell de bruker i sin oppsøkende virksomhet. Utviklingen med at det er en økende andel arbeidstakere som kommer fra bemanningsbransjen, gjør at skriftlig informasjon på andre språk ønskes fra flere av de regionale verneombudene. Annet informasjonsmateriell som brukes av Fellesforbundets verneombud Informasjonsbrosjyren «Regionale verneombud i byggeog anleggsbransjen» ble trykket opp i en ny utgave i Den blir oppfattet som informativ og tilbakemeldingen fra virksomhetene og de ansatte er meget bra. Brosjyren gjør at verneombudene blir kontaktet i etterkant av byggeplassbesøkene, hvor bedriftene ønsker mer informasjon og veiledning på hvordan de kan videreutvikle eget HMS-system. Det fremkommer ønsker fra RVOene om at de vil ha et tettere samarbeid mellom partene, slik at det utvikles felles bransjemateriell på andre området hvor de mener de selv ikke har godt nok felles informasjons- og veiledningsmateriell. De anser det som viktig at Fondsstyret skal stå for distribusjon og at materialet er forankret hos partene og blir oppfattet som bransjestandard. Bedriftshelsetjeneste Det er i 2011, som ved tidligere årsrapporter, fortsatt problem i flere av de mindre virksomhetene at bedriftshelsetjeneste ikke fungerer etter hensikten. RVOenes årsrapporter viser fortsatt at det er virksomheter som melder seg ut av ordningen. Hvordan denne informasjonen kan bedres er noe som flere av RVOene ønsker en gjennomgang på i løpet av Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en gjenganger. RVOene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Besøkene viser at det er et stort kunnskapsbehov hos mange byggherrer og utførende også etter revidering av Byggherreforskriften i Problemstillingen om at ferdighusleverandører overlater til underentreprenør å stå for brakkeforhold og stillas, uten å ta hensyn til eget sam- 13

14 ordningsansvar, gjelder også i Verneombudene har avtalt møter med bransjen for å se på muligheten for et bedre samarbeid rundt problemstillingene i Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende. De kan deles inn i to kategorier med dagsrigg og overnattingsrigg. I følge de regionale verneombudene er det ofte størrelsen på virksomheten som avgjør om riggforholdene har en akseptabel standard. Det framkommer av RVOenes årsrapporter at små virksomheter har dårligere eller ingen tilgjengelige brakker. Arbeidstakere har ikke tilgang til et sted å skifte, spise-/oppholdsrom og heller ikke tilgang til toalett med vaskemulighet. Ved overnattingsrigger er det ikke de samme tilbakemeldingene på problemstillingene fra RVOene. Dette har trolig en sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser og at det er en bedre samordning på større byggeplasser. Tungt og ensformig arbeid, ergonomiske forhold RVOenes rapporter de siste årene har klart vist at problemstillinger knyttet til ergonomiske forhold oppleves som vanskelige å veilede virksomheter og deres ansatte om. Dette er oftest yrkes-/bransjerettet, og verneombudene har ment at muskel- og skjelettlidelser og andre belastningsskader bør prioriteres. De har store forventninger til ergonomiprosjektet som EBA og Fellesforbundet har søkt om økonomisk støtte til og som ble startet opp i Prosjektet er nå inne i den siste delen før informasjonsmateriell kan brukes av RVOene første halvdel av RVOene er spent på mottagelsen dette materiellet vil få hos de håndverksfagene som er mest utsatt for uønskede arbeidssituasjoner. 6. Samarbeidet med andre Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet RVOene i Fellesforbundet er en stor bidragsyter med informasjon til Arbeidstilsynet når de har sine aksjonsuker mot sosial dumping innenfor byggebransjen. Primært er dette en kartlegging verneombudene gjør lokalt der de er godt kjent, informasjonen skjer gjerne rett før Arbeidstilsynet skal ut. RVOene informerer Arbeidstilsynets inspektører og regionskontorer når de påtreffer graverende forhold som de mener er viktig å formidle. Dette omhandler særdeles grove brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Brudd på forskriften om allmenngjøring og forskriften om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, blir også videreformidlet. Samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbunds regionale verneombud Det rapporters om varierende, men god kontakt med RVOene på anlegg. Geografiske avstander er avgjørende for hvor ofte de treffes. Telefonisk kontakt skjer ofte når de observerer anleggsplasser de mener RVOene på anlegg bør besøke. Det fremkommer at Fellesforbundets RVOere ønsket en fellesarena hvor de kan få felles forståelse og diskusjon om tolkning av regelverk og forskrifter når disse blir forandret eller revidert. Dette er fortsatt aktuelt med bakgrunn i revideringen av Byggherreforskriften som trådte i kraft januar Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen RVOenes årsrapporter viser at Fondsstyrets deltagelse anses som svært viktig for deres arbeid. At Fondsstyret deltar aktivt på deres årlige samlinger er nevnt som det mest sentral punktet for en best mulig samarbeidsstruktur i byggebransjen. Årsrapportene viser at de anser dette samarbeidet som avgjørende for en videreutvikling av den regionale verneombudsordningen innenfor byggeog anleggsbransjen og ordningens bidrag til å heve HMS-standarden. Fondsstyret har vært aktiv bidragsyter til at en fellesarena for RVOene og Arbeidstilsynets inspektører har blitt etablert. RVOene er opptatt av at dette utvikles videre til beste for hele bransjen. Samarbeidsavtalen mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene distriktsvis er en viktig samarbeidsarena. Det blir fortsatt anmerket fra noen av RVOene at dialogen med Arbeidstilsynet kan oppleves som sårbar når det slutter inspektører. Flere av RVOene opplever at de må starte samarbeidsrelasjoner på nytt når det ansettes nye i Arbeidstilsynet. 14

15 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund I stikkordsform er det disse områdene de fleste har deltatt på: Samarbeidsmøte i mars mellom Arbeidstilsynet (AT) og regionale verneombud (RVO) i bygg og anlegg. I forkant av disse to dagene var alle RVOene samlet til felles opplæring. Mange av RVOene deltok også på anleggsdagene til MEF på Gardermoen i januar. Disse dagene har utviklet seg til gode faglige samlinger innenfor maskinog anleggsfagene. Årets samling for RVO var i Kristiansund. I forbindelse med en større HMS-konferanse på Lillestrøm i november, var det også et par dagers opplæring og møte med Fondsstyrets medlemmer. 1. Situasjonsbeskrivelse Vinteren ble en utfordring for maskin- og anleggsbransjen på grunn av sterk kulde og stedvis mye snø. Dette førte til permitteringer og forsinkelser i flere anleggsprosjekt. Etter at maskin- og anleggsbransjen kom i gang igjen på vårparten har det vært mildt resten av året og arbeidet har gått for fullt. I enkelte områder har det vært problemer med å få fatt i nok maskinkjørere og fagarbeidere. De store statlige og fylkeskommunale bevilgningene til samferdselsformål gjør at det er stor aktivitet i alle fylkene. Dette gjelder innenfor opprusting av flyplasser, utbedring av vei og bane, men også mange større nye vei- og jernbaneutbygginger. Mange kommuner både fornyer og bygger nye VAanlegg. I tillegg er det fjernvarmeanlegg og kabeltraseer under arbeid. Det foregår også en ikke uvesentlig utbygging av nye kraftanlegg flere steder rundt i landet. For tiden er anleggsmarkedet såpass «presset» at også en del utenlandsk arbeidskraft kommer mer og mer inn på anleggsområdet. Dessverre ser en også at inntjeninga i en del bedrifter har vært for dårlig, selv om det nærmest er full sysselsetting. Dette har ført til innskrenkninger og konkurser nå helt på slutten av året. Selv om det er en stor maskin- og anleggsvirksomhet ute i distriktene, er det rundt i de større byene det største presset er. Det har i 2011 vært ferdigstilt og åpnet flere store anlegg. I tillegg er det flere større anlegg under arbeid. Dette inkluderer store bruer, over- og undersjøiske tunneler, flyplass- og jernbaneutbygging. 2. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak for de regionale verneombudene Det har også i 2011 vært gjennomført mange ulike kompetansetiltak for de regionale verneombudene. Til sammen er det over 30 ulike fagretninger det har vært gjennomført kompetansetiltak på. Fondsstyrets delaktighet, sammen med RVOene, er av stor verdi med utfordringer og utveksling av synspunkter. Dette er med på å sette fokus på ulike områder. Av andre kompetansehevende tiltak kan nevnes ulike prosjekt som er initiert med midler fra Fondet. Ulike samlinger med AT regionalt og lokalt, tunneldager og sprengingskonferanse, studieveiledere og HMS nettverkskonferanse. Kurs/seminarer gjennomført av de regionale verneombudene RVOene har også gjennomført en del kurs og vært veiledere på MEF-skolen og i byggherreforskrifta. Andre RVOer har forelest for AT og på videregående skoler. Fjellsikring, grøftearbeid, sikkerhetskurs og verneombudskurs har også vært gjennomført. 3. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Det er foretatt 2354 arbeidsplassbesøk i 2011, hovedsaklig på små og mellomstore arbeidsplasser. Det utgjør 166 flere besøk enn i Dette er besøkstall sett ut i fra at de fleste RVOene, også i 2011, har deltatt i ulike prosjekt som er støttet av Fondsstyret. Her kan nevnes: Sikker bruk av arbeidsutstyr, sikkerhetsveiledning for anleggsbransjen, veileder for bergsprenging, arbeid med brosjyre for grøftesikkerhet og støv/oljedamp i tunnelmiljø, regelverkforenklingsprosjektet. I Fagforum for arbeidsutstyr i Trondheim (AT), har det også vært en del møter. Den milde høsten før jul var nok medvirkende til at besøkstallene har økt litt. De aller fleste RVOene var veldig nære sine måltall for 2011, som samlet var Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Stansing av arbeid Det har i 2011 vært gjennomført 68 stanser etter 6-3 i Arbeidsmiljøloven. Dette er 22 flere enn i 2010, og antall stans ligger ca. midt mellom 2009, som hadde 97, og 2010 med 46 stanser. Stansene har vært gjennomført der det er fare for liv og helse. 15

16 Stansingsgrunner Grunnlaget for stansene fordeler seg slik: 39 på usikret og farlig grøftearbeid 8 på manglende sertifisering av maskiner 6 på manglende sikring ved arbeid i høyden 6 på grunn av mangel på personlig verneutstyr 3 på arbeid med salve for sprenging 2 på grunn av manglende nødstopp på borevogn 2 på manglende årskontroll på slings/stropp 1 på grunn av støv fra borevogn 1 på manglende veltebøyle på bulldoser Kommentar til økning/reduksjon til foregående år Den desidert største stansingsgrunnen er arbeid på grøfter. Antall stans er nesten fordoblet siden Tilbakemeldingene fra RVO er at selv store byggherrer har lite og ingenting med i sine SHA-planer om grøftesikkerhet. De største gjengangere av påviste feil 7 av 17 områder peker seg ut når det gjeld påviste feil og mangler. Desidert flest anmerkninger har mangel på spise- og skiftebarakker. Deretter kommer mangel på IDkort, eller at de er utgått på dato. Mangel på verne ombud, mangel på sertifisering av maskiner og manglende SHA-planer fra byggherre og HMS-planer fra entreprenør. De to siste områdene en tar med er manglende støvoppsamling og sikringstiltak ved grøftearbeid. Det går igjen at små og kortvarige anlegg er de mest mangelfulle. Arbeidsgiver utbetaler kompensasjon i stedet for å stille barakker, eller arbeiderne oppbevarer alt i en firmabil. Gjengangere er også, for en del av de som har barakker, at det mangler vann, avløp, toalett og renhold. En tar med et «oversiktsbilde» fra en av RVOene, som forteller det meste: Spisebarakker med vann og toalett 35 Spisebarakker uten vann og toalett 41 Uten barakker 92 Fullverdig rigg 17 Totalt Samarbeid mellom de regionale verneombud og Arbeidstilsynets inspektører For første gang siden 2006 oppsummerer en her uten negative kommentarer. Det er fortsatt områder som kan forbedres, men det går fra «rett spor» til «meget bra». Det må ikke bli en sovepute, men en felles spore til å bruke ressurser og kompetanse enda bedre fremover. Økning/reduksjon hos de såkalte gjengangerne Antall merknader er omtrent på samme nivå som i 2010 med unntak av spise-/skiftebarakker og sanitærforhold. Dette området har da også vært spesielt fokusert på. Særlig om spise-/skiftebarakker og sanitærforhold Kommentarene er: De store entreprenørene holder standarden og skifter ut gamle barakker. Manglende renhold ved oppstart er til tider et problem. Generelt blir det pekt på at byggherre tar alt for lite ansvar når det skal rigges på anlegg. Det er også påpekt at asfalt- og fjellsikringsbransjen, som reiser/forflytter seg mye, har dårlig og lite system på barakke- og sanitærforhold. 16

17 Avgiftspliktige virksomheter etter statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorareller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter Oppføring av bygninger Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv. alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar-eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører Bygging av veier og jernbaner Bygging av veier og motorveier Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 17

18 42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av bruer og tunneler Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Bygging av vann- og kloakkanlegg Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstander i byområder og hovedledning og fordelingsnett for vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggs-virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg Bygging av havne- og damanlegg Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser m.v. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og -utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som delentreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleranlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring 18

19 mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten Riving og grunnarbeid Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner Riving av bygninger og andre konstruksjoner Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner Grunnarbeid Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Prøveboring Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinningsvirksomhet grupperes under Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, geologiske og seismiske målinger grupperes under Geologiske undersøkelser Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen skal fungere inklusive installering av elektriske systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gass- og avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg, heis mv Elektrisk installasjonsarbeid Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner. Omfatter også tilkobling av elektriske husholdningsapparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til gulvvarme. Bygging av elektrisitets- og kommunikasjons- linjer grupperes under Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Overvåking og fjernovervåking av elektroniske sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brannalarmer, herunder installasjon og vedlikehold grupperes under Tjenester tilknyttet vakttjenester VVS-arbeid Omfatter installering av vann-, varme- og sanitæranlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og airconditionsutstyr og kanaler, deler og utstyr for gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, vanningsanlegg for plen og kanalsystemer. Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid Annet installasjonsarbeid Omfatter installering av annet enn elektriske systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering. Installasjon av industrimaskiner grupperes under Installasjon av industrimaskiner og -utstyr Ferdiggjøring av bygninger Stukkatørarbeid og pussing Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss (ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger eller andre anleggsprosjekter Snekkerarbeid Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vinduskarmer av tre eller andre materialer, installering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, butikk innredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv. 19

20 Installasjon av automatiske dører og svingdører grupperes under Annet installasjonsarbeid Gulvlegging og tapetsering Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plastlaminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet Maler- og glassarbeid Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, maling av andre typer anlegg, innsetting av glass i karmer og speil i rammer mv Malerarbeid Industrilakkering grupperes under Overflatebehandling av metaller. Møbellakkering grupperes under Produksjon av møbler ellers. Tapetsering grupperes under Gulvlegging og tapetsering. Billakkering grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Omfatter alt takarbeid som ikke er blikkenslagerarbeid Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike typer bygninger og som krever spesialiserte ferdigheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder peling og spunting, fuktisolerings- og impregneringsarbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, montering av ikke-selvproduserte stålelementer, bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering og demontering av stillaser og arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og anleggsvirksomhet. Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell grupperes under Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr Glassarbeid Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes under43.32 Snekkerarbeid. Montering av bilvinduer grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Annen ferdiggjøring av bygninger Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke nevnt annet sted. Interiørarkitekter grupperes under Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet. Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre konstruksjoner grupperes under Rengjøring av bygninger. Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av bygninger grupperes under Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Takarbeid Omfatter montering av tak og taktekking. Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell grupperes under Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr. 20

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter til regnskapet 8 Revisjonsberetning 10 Formålet med regionale

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer