INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 28

2 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Presentasjon av datterselskapene Client Computing Utility AS Client Computing Germany GmbH Client Computing Sverige AB Client Computing Norway AS

3 HISTORIKK 3 23 Client Computing Energy AS (CC Energy) etableres gjennom utskillelse av virksomhetsområdet Energy i Client Computing ASA. CC Energy kjøper 1 % av Client Computing Sverige AB fra morselskapet Client Computing ASA. 24 CC Energy gjør en emisjon i Euronova AS, og får en eierandel på 44 %. 25 CC Energy øker sin eierandel i Euronova AS til 79,63 %. 26 CC Energy øker sin eierandel i Euronova AS til 1 %. CC Energy endrer navn til Client Computing Europe ASA (CC Europe), og etablerer Client Computing Utility AS (CC Utility). All virksomhet i CC Europe blir overført til det nye datterselskapet. CC Europe kjøper det tyske selskapet GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbh). 27 Euronova flytter kontoradresse til Sandefjord. 28 CC Europe og CC Utility flytter til Skolmar 32c i Sandefjord. CC Europe kjøper 1% eierandel i Concept Factory AS i to omganger. Concept Factory og EuroNova fusjoneres. Det fusjonerte selskapet får navnet Client Computing Norway AS. 29 GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbh) endrer navn til Client Computing Germany GmbH.

4 4 konsernstruktur client computing Konsernet Client Computing Europe ASA Postboks Sandefjord Tel: Faks: CLIENT COMPUTING EUROPE ASA CLIENT COMPUTING UTILITY AS 1% CLIENT COMPUTING GERMANY GMBH 1% CLIENT COMPUTING SVERIGE AB 1% CLIENT COMPUTING NORWAY AS 1% Client Computing Utility AS Postboks Sandefjord Tel: Faks: Client Computing Germany GmbH Keferloher Strasse Haar bei München, Tyskland Tel: Faks: Client Computing Sverige AB Johanneslundsvägen Upplands Väsby, Sverige Tel: Faks: Client Computing Norway AS Postboks Sandefjord Tel: Faks:

5 om CLIENT COMPUTING konsernet 5 Konsernets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske kraftmarkedet. Client Computing konsernet er i dag markedsleder innen elektronisk meldingsutveksling innen kraftbransjen i Skandinavia. Konsernets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. CC Europe konsernet skal utvikles til en ledende europeisk aktør innenfor løsninger og tjenester for elektronisk meldingsutveksling og efaktura, med hovedvekt på løsninger for aktører i elkraft- og gassmarkedene. Konsernet er for tiden etablert med egne operative datterselskaper med ansvar for salg og leveranse av konsernets løsninger i Norge, Sverige og Tyskland. I 28 er konsernets kompetanse innen utvikling av efaktura løsninger samlet i et eget norsk selskap. Morselskapet har i hovedsak økonomiske og administrative konsernfunksjoner samt et ansvar for konsernstrategi og løpende arbeid med utnyttelse av konsernets samlede kompetanse. Morselskapet har tre ansatte og en innleid regnskapskonsulent. Konsernfunksjonene skal være til økonomisk nytte for datterselskapene og kostnadene søkes således dekket inn gjennom belastning av datterselskapenes regnskaper.

6 6 NØKKELTALL konsernet Tall i TNOK % Driftsinntekter ,8 % Driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) , % Driftsmargin EBITA 11,41 % 9,87 % 15,6 % Resultat før skatt ,9 % Totalkapital , % Netto operasjonell kontantstrøm ,8 % Likviditetsbeholdning ,8 % Antall ansatte (gjennomsnitt) ,2 % Egenkapital morselskapet ,2 % Antall aksjer pr ,4 % Bokført egenkapital pr. aksje,72,43 68,1 %

7 Administrerende direktør Johan E. Nygaard 7 Hovedaktivitetene i CC Europe har fra starten av vært utvikling av produkter og tjenester for elektronisk meldingsutveksling. CC Europe er den eneste aktøren i Europa som kan vise til mer enn 16 års sammenhengende virksomhet innen elektronisk samhandling i energibransjen. Om lag 8 % av alle energiselskapene i Norge har valgt Client Computing sine løsninger og tjenester. I Sverige er markedsandelen på 3-35 %. utviklet funksjonalitet som gjør det mulig å formidle fakturaer i forskjellige formater uavhengig av hvem som er mottaker. CC Europe vil etter hvert forsøke å få innpass med sine løsninger i flere europeiske markeder. Vår tilstedeværelse i Tyskland gjennom Client Computing Germany (tidligere GLI), tror vi er et fortrinn for å oppnå dette. Markedet i Norden innenfor elektronisk meldingsutveksling og efaktura, ligger langt fremme sammenlignet med øvrige land i Europa. 28 var det andre driftsåret til Client Computing Germany (CC Germany) i konsernet. Fremover vil CC Germany bli et viktig instrument for å nå våre ambisjoner om å bli en like stor leverandør i det tyske energimarkedet som i det nordiske. 28 har på mange måter vært spennende for Client Computing konsernet. Fusjonen mellom de to tidligere datterselskapene Euronova AS og Concept Factory AS ble gjennomført i 3. kvartal. Det nye navnet på selskapet etter fusjonen er Client Computing Norway AS (CC Norway). Fusjonen innebærer samordning og effektivisering av den videre utviklingen innen fakturahåndtering. Denne satsingen henvender seg til det generelle markedet, ikke bare til energisektoren. Flere og flere privatpersoner ønsker å motta fakturaer direkte i nettbanken sin (B2C). Antall transaksjoner og leverandører som tilbyr faktura via nettbank viser vekst. Segmentet er likevel fortsatt i startfasen og veksten forventes å fortsette i mange år framover. I konkurransesituasjoner har vi sett at våre løsninger har både bredere funksjonalitet og større fleksibilitet enn hva konkurrentene kan tilby. Vi tror derfor at CC Norway vil vinne større markedsandeler i årene framover. Også bedrifter ser at utveksling av efaktura (B2B) seg i mellom er rasjonelt og effektivt. CC Norway har derfor Fra 1. august 28 ble det satt krav fra EU at alle bedrifter og husholdninger fritt skal kunne velge gassleverandør. Gassmarkedet i Europa er like stort som elkraftmarkedet, og dette vil gi Client Computing muligheter og utfordringer fremover ettersom utviklingen og liberaliseringen av gassmarkedet øker. Gjennom CC Germany og CC Utility har vi allerede inngått avtaler om leveranser til ca. 25 små og store tyske energiverk. Gjennom 28 har CC Utility også oppnådd suksess innen energiområdet gass. Selskapet har blant annet levert driftskritiske løsninger til Danmarks største produsent på området. Vi har stor tro på at vi vil bli en betydelig leverandør også innen det europeiske gassmarkedet i årene framover. Videreutvikling av CC Europe Client Computing konsernet fortsetter å ta markedsandeler og opplever en god utvikling i den underliggende driften. I så henseende er arbeidet med å sikre flest mulige ramme-, vedlikeholds- og supportavtaler viktig. Totalt sett har konsernet lykkes godt med dette arbeidet gjennom 28.

8 8 CC Europe har som målsetning å etablere seg enda sterkere som en europeisk aktør, og vi ser viktigheten av å fokusere enda sterkere på samarbeid med globale partnere i fremtiden. Selskapene i konsernet har over lang tid vist at de: betjener kunder på en kvalitetsmessig god måte vinner nye kunder i konkurranse med andre aktører innen bransjen har sterk lederkompetanse og kapasitet har evne til å holde på nøkkemedarbeidere over tid Konsernet vil i 29 fokusere på vekst innen energibransjen i Europa og innen efaktura i Skandinavia. Videre vekst i CC Europe vil kunne nås både gjennom organisk vekst og gjennom oppkjøp. Nye oppkjøp kan kreve tilførsel av kapital. Styret i CC Europe vil om nødvendig arbeide med å styrke selskapets kapital. Johan E. Nygaard Administrerende direktør

9 STYRETS ÅRSBERETNING 28 FOR CLIENT COMPUTING EUROPE ASA 9 Virksomhetens art og tilholdssted CC Europe ASA (morselskapet) har hovedkontor i Sandefjord og fungerer som et holdingselskap, hvor driften utøves i heleide datterselskaper. I konsernet inngår Client Computing Utility AS (1 %), Client Computing Sverige AB (1 %), Client Computing Norway AS (1 %) og Client Computing Germany GmbH (1 %) (tidligere GLI mbh). Client Computing Norway AS er et resultat av fusjonen mellom de to heleide datterselskapene Concept Factory AS og Euronova AS. Fusjonen ble gjennomført i 3. kvartal 28 med regnskapsmessig virkning fra for det fusjonerte selskapet, og fra i konsernregnskapet. Client Computing AS i Danmark er avhendet i løpet av 28. Konsernets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske kraftmarkedet. CC Europe konsernet er i dag markedsleder innenfor elektronisk samhandel innen kraftbransjen i Skandinavia. Selskapets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. Det var pr ansatte i morselskapet. Redegjørelse for årsregnskapet 28 har vært et aktivt år for Client Computing Europe ASA (CC Europe) preget av god vekst og investeringer innenfor nye satsningsområder. Morselskapet hadde i 28 en omsetning på 4,35 MNOK og et resultat før skatt på 1,45 MNOK. Totalbalansen i morselskapet utgjorde 41,18 MNOK pr , derav en egenkapital på 7,8 MNOK tilsvarende ca 19 %. Fri egenkapital i morselskapet utgjør 3,26 MNOK eller ca 8 % pr etter mottatt utbytte og konsernbidrag. Selskapet har i sine låneavtaler ingen konkrete forpliktelser knyttet til likviditet, egenkapitalandel og gjeldsbetjeningsgrad. Konsernet hadde en omsetning i 28 på 53,36 MNOK. Dette er en økning fra 45,68 MNOK i 27 (+17 %) Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) utgjorde 6,9 MNOK opp fra 4,5 MNOK i 27 (+35 %). Driftsresultat og resultat før skatt utgjorde i 28 hhv. 1,17 MNOK og,6 MNOK. Totalbalansen i konsernet utgjorde 33,53 MNOK og egenkapitalen 1,15 MNOK pr Client Computing Utility AS, hvorfra virksomheten rettet mot det norske energimarkedet nå utøves, omsatte i 28 for 26,9 MNOK. Dette er en økning fra 22,23 MNOK fra 27 (+21%). Driftsresultatet (EBITA) utgjorde 7,71 MNOK mot 6,33 MNOK året før (+2%). CC Utility AS har gjennom året styrket sin posisjon i det norske markedet. Selskapet er lokalisert i Sandefjord. Ved årsskiftet har selskapet 16 ansatte og ledes av Eivind Wingsternæs. Client Computing Sverige AB omsatte for 7,52 MSEK i 28 mot 5,8 MSEK i 27 (+3 %). Driftsresultatet (EBITA) utgjorde,71 MSEK mot,59 MSEK i 27 (+2 %). CC Sverige AB har kontorer i Stockholm. Ved årsskiftet har selskapet 6 ansatte og ledes av Magnus Ernolf. Client Computing Norway AS leverer løsninger for elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenester til bedrifter og offentlige virksomheter i Norge. Selskapet er et resultat av oppkjøpet (1 %) av Concept Factory AS som ble fusjonert med Euronova AS i 28. Selskapet omsatte i 28 for 13,4 MNOK. Driftsresultatet (EBITA) ble minus 1,59 MNOK. Selskapet hadde ved årsskiftet 12 ansatte. Selskapets årsesultat påvirket konsernets resultat negativt, men det er styrets oppfatning at dette er investering i fremtidig vekst, og området anses å ha et betydelig markedspotensial så vel i Skandinavia som i Europa forøvrig. Client Computing Germany GmbH hadde i 28 omsetning på 2,47 MEUR opp fra 2,19 MEUR i 27 (+12,7 %), og hadde et driftsresultat (EBITA) på,31 MEUR mot,59 MEUR året før (-47 %). Hovedkontor ligger i Haar på grensen til München. Selskapet har også en liten avdeling i Wien i Østerrike. Ved årsskiftet har selskapet 2 ansatte og ledes av Per Ole Johansen. Kontantstrøm Konsernet hadde i 28 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 2,4 MNOK. Netto kontantstrøm fra investeringsog finansieringsaktiviteter var minus 2,16 MNOK. Avviket fra driftsresultatet skyldtes i hovedsak skatter og avskrivninger (amortisering av goodwill samt reduksjon av kundefordringer

10 1 og leverandørgjeld). Konsernets totale likviditetsreserver var ,48 MNOK. Ordinære planlagte avdrag for konsernets rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner i 29 er 4 MNOK. Fremtidig utvikling/produkter/tjenester/marked CC Europe har ambisjoner om å bli den ledende europeiske leverandøren av løsninger og tjenester innen EDIEL (standard for bruk av EDI innen energibransjen), elektronisk meldingsutveksling og e-faktura. Gjennom gode produkter og tjenester innen disse områdene, skal selskapet være en god og langsiktig samarbeidspartner for våre kunder, våre eiere, og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. De oppnådde økonomiske resultater i 28 vurderes som gode for aktivitetene i CC Utility og tilfredsstillende for CC Sverige og CC Germany. Alle virksomhetene er inne i en positiv utvikling og forventes å levere god resultatutvikling i 29. forretningsområder som innkjøp, elektronisk faktura, finansielle transaksjoner og intern filhåndtering. CC Europe har hatt stor suksess med å etablere en tjeneste som fungerer som en formidlingssentral (FMS) for meldingsutveksling mellom energiselskaper. Denne kan erstatte lokale og integrerte løsninger. Tjenesten ble etablert i 21 og brukes i dag av aktører på det norske, svenske, danske og tyske energimarkedet. FMS bygger på to prinsipper; meldingshåndtering og overvåking. Formidlingssentralen støtter i dag alle meldingstyper som er integrert mot energiselskapene, det være seg finans-, bank- og distribusjonsmeldinger. Energibransjen kjennetegnes som et marked med mange aktører med hyppig leverandørbytte, endringer i kundedata, avregning og saldooppgjør. CC Europe har i størrelsesorden 43 kunder innen energibransjen. Av disse er omlag 1 kunder tilknyttet selskapets FMS løsning. Konsernet har gjennom året brukt mye tid og ressurser på å legge grunnlaget for vekst og økt aktivitet i nye markeder, både geografisk og i å etablere et noe bredere produkt- og tjenestespekter. Dette har medført utilsiktede kortsiktige utfordringer, særskilt i forhold til konsernets satsning innenfor efakturasegmentet, og innvirkningen dette har hatt på konsernets resultater i 28 vurderes som lite tilfredsstillende. CC Europe har også i 28 lagt ned betydelige ressurser i utvikling av ECxgate, som er betegnelsen på den neste generasjonen av selskapets system for håndtering av meldingsutveksling. Her videreføres designfilosofien som er brukt i produktet ECpower. ECxgate er en sofistikert, fleksibel og brukervennlig løsning, som benyttes av våre kunder i alle markedene. Konsernet leverer i dag også løsninger for håndtering av efaktura for sine kunder gjennom datterselskapet Client Computing Norway AS. Client Computing Norway AS leverer og drifter en internettbasert løsning for formidling av betalingskrav. Selskapet er partner på efaktura til nettbank og godkjent som eksternt fakturahotell av BBS. Selskapet leverer en ASP løsning for elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenester til bedrifter og offentlig virksomhet i Norge. Den samme løsningen leveres til det svenske markedet via søsterselskapet Client Computing Sverige AB. Client Computing Sverige er godkjent CTD (Certifierad Teknisk Distributør) mot svenske banker. Løsningen er egenutviklet og selges uten lisensiering fra 3. part. ECxgate benyttes blant annet til EDIEL, som er en standard for bruk av EDI i energibransjen. Dette omfatter bl.a. standarder for meldingstyper, kommunikasjon og sikkerhet. EDIEL tar i bruk et utdrag av EDIFACT meldinger hvor aktuelle dokumenttyper for kraftmarkedet er definert. EDIEL baserer seg fullt ut på den etablerte EDIFACT standarden. Formatet vil dermed generelt ha stor utbredelse i framtiden, samtidig som det finnes tilgjengelig en rekke definerte dokumenter som kan tas i bruk. ECxgate kan også benyttes til andre Fusjonen mellom Euronova AS og Concept Factory AS ble gjennomført i 3. kvartal. Det nye navnet på selskapet etter fusjonen er Client Computing Norway AS. Det at Client Computing Norway AS nå er et heleid datterselskap, forenkler og effektiviserer den videre utviklingen av området fakturahåndtering. Dette området henvender seg til det generelle markedet, ikke bare til energisektoren. CC Europe vil etter hvert forsøke å få innpass med sine løsninger innen flere markeder. Dette vil gi økte vekstmuligheter innen det europeiske markedet.

11 11 Kjøpet av Client Computing Germany GmbH gir CC Europe innpass i det tyske markedet. CC Germany sine aktiviteter er knyttet til elektronisk meldingsutveksling (B2B - Business to Business). Selskapet er godt etablert innen dette området, og flere enn 3. bedrifter benytter selskapets produkter og tjenester daglig. Innen energisektoren har CC Europe startet arbeidet med å tilføre CC Germany teknologi og kompetanse på våre elektroniske løsninger. Dette er nødvendig for at energileverandørene skal kunne automatisere informasjonsflyten seg i mellom og til myndighetene. Samtidig har CC Germany teknologi og kompetanse innen andre bransjeområder, da særlig innenfor telesektoren som CC Europe kan ha nytte av. Synergipotensialet mellom CC Germany og de andre selskapene i gruppen burde således være meget gode. Bakgrunnen for kjøpet av Client Computing Germany GmbH var CC Europe sine vekstambisjoner i det europeiske markedet, spesielt innenfor energibransjen. Gjennom det andre hele driftsåret har CC Europe sin ledelse lagt ned mye tid og ressurser for å oppnå god synergieffekt mellom CC Germany og gruppens øvrige selskaper. Blant annet er programvare fra CC Germany integrert i ECxgate slik at kostbare tredjeparts moduler kan erstattes av egen programvare. Organisasjonsmessig er det etablert et godt samarbeid mellom selskapene. CC Europe forventer vekst i omsetning og resultater i 29. Finansiell risiko Overordnet om målsetting og strategi. Selskapet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder, spesielt valutarisiko (SEK og EUR). Målsettingen er å avdempe den finansielle risiko i størst mulig grad. Selskapets har konvertert 4 % av sin langsiktige gjeld fra NOK til EUR i tråd med dette. Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, (SEK og EUR), da en vesentlig del av selskapets inntekter og kostnader er i utenlandsk valuta. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav, men det kan ventes en økning på grunn av endring i markedsforholdene. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som relativt god. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Utviklingsarbeid I konsernet foregår det et betydelig forsknings- og utviklingsarbeid. Hovedprinsippet er at kostnader knyttet til utvikling utgiftsføres løpende. For 28 har konsernet imidlertid aktivert,7 MNOK i utviklingsarbeid knyttet opp til vår efakturaløsning, som er neste generasjon av selskapets efakturasatsing. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet utgjorde ca 1,5 % av total arbeidstid. Konsernet vil arbeide videre med å redusere antall sykedager. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Gjennomsnittlig var det i ansatte i konsernet, derav 1 kvinner. Styret i Client Computing Europe ASA består av 5 % kvinner og 5 % menn. Miljørapportering Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

12 12 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for årene 29 og 21 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene videre fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell utvikling. Resultatdisponering for morselskapet Client Computing Europe ASA hadde et årsresultat for 28 på NOK og vil foreslå at det ikke utbetales utbytte for 28. Det foreslås at årets overskudd overføres annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling, fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet. Oslo, 28. april 29 John Arthur Olafsen Styrets leder Tove Elisabeth Pettersen Styremedlem Christian Syverstad Styremedlem Johan Enger Nygaard Administrerende direktør Marit Elisabeth Døving Styremedlem

13 RESULTATREGNSKAP 13 Morselskap Konsern Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat før amortisering (EBITA) Amortisering av immaterielle verdier Driftsresultat Salg av virksomhet Inntekt på investering i datterselskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer ,34 1,64 Resultat pr. aksje -,11-3,83

14 14 BALANSEregnskap Morselskap Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5 5 Investering i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Skattefordring Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 15 Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (18 7 aksjer à 1,kr) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note 6, GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 28. april 29 John Arthur Olafsen Styrets leder Tove Elisabeth Pettersen Styremedlem Christian Syverstad Styremedlem Johan Enger Nygaard Administrerende direktør Marit Elisabeth Døving Styremedlem

16 16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING CLIENT COMPUTING EUROPE ASA - KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av virksomhet fratrukket overtatte likvider Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 28 skyldes hovedsakelig skatter og avskrivninger (amortisering) av immaterielle eiendeler, samt endringer i skattekostnad. Konsernet har pr en viss evne til egenfinansiering av investeringer. Det er foretatt et oppkjøp av 1 % av aksjene i Concept Factory AS i 28 med totalt 3, mill. Kjøpet er delvis finansiert fra egen kontantbeholdning og delvis gjennom en nyemisjon mot eksisterende aksjonærer.

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 17 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA - MORSELSKAPET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger gjeld konsernselskaper Innbetalinger ved opptak av annen gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Selskapet har i 28 kjøpt 1 % av aksjene i Concept Factory AS med delvis oppgjør i aksjer. Kr 1 5 av dette er betalt kontant. Ellers ingen større investeringer. Selskapet har pr begrenset evne til egenfinansiering av investeringer.

18 18 NOTER KONSERN CLIENT COMPUTING EUROPE ASA

19 Note 1 Regnskapsprinsipper 19 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og God Regnskapsskikk. Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet omfatter Client Computing Europe ASA med datterselskaper hvor Client Computing Europe ASA eier direkte eller indirekte mer enn 5 prosent. Dette gjelder Client Computing Utility AS, Client Computing Norway AS, Client Computing Sverige AB og Client Computing Germany GmbH (tidligere GLI mbh). Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valutaprinsipper Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. I resultatregnskapet er det benyttet årets gjennomsnittskurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

20 2 Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Obligasjoner og andre fordringer klassifisert som anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/ underkurs ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner og andre fordringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer