Miljørapport JCDecaux Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport JCDecaux Norge AS"

Transkript

1 Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014

2 Generelt År Omsetning 2009 MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK 263 Arbeidsmiljø År Sykefravær Sykefravær JCDecaux Landsgjennomsnitt * ,9 % 7,5 % ,7 % 6,8 % ,7 % 6,7 % ,5 % 6,5 % ,9 % 6,5 % *Kilde, SSB Sykefravær for alle arbeidstakere Egenmeldt og legemeldt (SN2007) Sykefravær JCDecaux Landsgjennomsnitt Kommentarer: Etter flere år med høyt sykefravær sågar over landsgjennomsnittet viser utviklingen nå mer moderate nivåer. Dette skyldes i hovedsak bedre oppfølgingsplaner og tilrettelegging. Innkjøp Kommentarer: JCDecaux Norge AS har utarbeidet en innkjøpsliste over leverandører som kan dokumentere sitt miljøengasjement. Innkjøp av varer eller tjenester, hvor verdien overstiger NOK skal så langt det er mulig gjøres fra leverandører på denne listen. Finnes leverandører ikke på listen skal det aktivt gjøres initiativ fra oss for å etterspørre slik dokumentasjon.

3 JCDecaux Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for a redusere sitt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid. Rapporten omfatter følgende deler av organisasjonen; Kontorvirksomheten i Nydalen og Stavanger samt lagerlokaler,service/firmabiler samt kjøring på JCDecauxs regning, strøm til reklamebærere der man nå inkluderer også indirekte abonnenter og kjøpesenter samt flyreiser og avfall Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard I er basert på denne. Denne rapporten er utarbeidet av CO2focus AS. Ved: Karin Sjöstrand Kontrollert av: Per Otto Larsen, Faglig leder Dato:

4 JCDecaux Energi og klimaregnskap Kategori Funksjon Forbruk Enhet Energi (MWh) Utslipp (tco2e) Utslipp (fordeling) Transport Diesel (B5) liter % Bensin liter % Scope 1 total % Elektrisitet Nordisk miks Kontorer kwh % Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn kwh % Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. abn kwh % Scope 2 total % Flyreiser Fly kontinentalt Ant.reiser % Fly interkontinentalt - Ant.reiser Fly nordisk Ant.reiser % Avfall EE-avfall,gjenvinning kg Glass,gjenvinning kg % Metall,gjenvinning kg Organisk,gjenvinning 60.0 kg Papir,gjenvinning kg % Plastikk,gjenvinning kg Treavfall kg Restavfall,forbrenning kg % Scope 3 total % Total % Kommentarer Scope 1 Transport: Faktisk forbruk av fossilt brensel i selskapet kjøretøy (eiet, leiet, leaset), samt estimert fra km-godtgjørelse som er rapportert. Stasjonær forbrenning: Ikke noe rapportert Scope 2 Elektrisitet: Målt forbruk av elektrisitet i egen-eide eller leide lokaler/bygg, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til f.eks.

5 oppvarming av fellesarealer. Strømforbruk til alle reklamebærere er også inkludert. Disse er splittet i direkte abonnentavtaler, hvor JCDecaux selv betaler for strøm direkte til strømselskapene og indirekte abonnentavtaler hvor JCDecaux betaler for beregnet strømforbruk til kontraktspartner. Scope 3 Fly og forretningsreiser: Målt antall reiser per region. Rapportert fra interne kilder av sentral person som booker alle flyreiser. Godstransport: Ikke inkludert Avfall: Rapportert avfall i kg fordelt på ulike avfallsfraksjoner, samt behandlingsmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Informasjon innhentes fra avfallsselskap eller interne kilder.

6 JCDecaux Årsrapport - klimagassutslipp (tco2e) Kategori Funksjon % endring fra forrige år Transport Diesel (B5) % Bensin % Scope 1 Utslipp % Elektrisitet Nordisk miks Kontorer % Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn % Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. abn % Scope 2 Utslipp % Flyreiser Fly kontinentalt % Fly interkontinentalt Fly nordisk % Avfall EE-avfall,gjenvinning Glass,gjenvinning % Metall,gjenvinning Organisk,gjenvinning Papir,gjenvinning % Plastikk,gjenvinning Treavfall % Restavfall,forbrenning % Scope 3 Utslipp % Total % Prosentvis endring 24.7% -18.9% Kommentarer De totale utslippstallene for 2013 viser en reduksjon på 18,9% sammenlignet med Denne store nedgangen skyldes i all hovedsak redusert aktivitetsnivå etter bortfallet av kontrakten med Sporveis-Annonsene.

7 JCDecaux Nøkkeltall - Energi og klimaindikatorer Navn Enhet % endring fra forrige år S1+S2 tco2e/årsverk Årsverk % S1+S2 tco2e/omsetning M NOK % S1+S2+S3 tco2e/årsverk Årsverk % S1+S2+S3 tco2e/omsetning M NOK % Årlig energiforbruk(mwh) Scope 1 & 2 Årlige klimagassutslipp per scope

8 Metode og referanser GHG-protokollen er utviklet av «World Resources Institute» (WRI) og «World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD). Analysen i denne rapporten er utført iht. A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition, én av fire regnskapsstandarder under GHG-protokollen. Standarden omfatter følgende klimagasser, som omregnes til CO2-ekvivalenter: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK gasser. Denne analysen er basert på operasjonell kontroll aspektet, som dermed definerer hva som skal inngå i klimaregnskapet av en organisasjons driftsmidler, så vel som fordeling mellom de ulike scopene. I metoden skilles det mellom operasjonell kontroll og finansiell kontroll. Hvis operasjonell kontrollmetoden benyttes så inkluderes utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier. Man rapporterer dermed heller ikke over utslippskilder som man eier, men ikke har kontroll (f.eks. det er leietaker som rapporterer strømforbruket i scope 2, ikke utleier). Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. Scope 1 Obligatorisk rapportering inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.). Videre inkluderes eventuelle direkte prosessutslipp (av de seks klimagassene). Scope 2 Obligatorisk rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi; elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. Dette gjelder f.eks. for bygg som man leier og ikke nødvendigvis eier. Utslippsfaktorene som benyttes i CEMAsys for elektrisitet er basert på nasjonale produksjonsmikser, historisk femårs rullerende gjennomsnitt (IEA Stat). Den nordiske miksfaktoren dekker produksjonen i Sverige, Finland, Norge og Danmark og reflekterer det felles nordiske markedsområdet (Nord Pool Spot). I forhold til utslippsfaktorer på fjernvarme benyttes enten faktisk produksjonsmiks basert på innhentet informasjon fra den enkelte produsent, eller gjennomsnittsmikser basert på IEA statistikk (se kildehenvisning). Scope 3 Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll (derav indirekte). Typisk scope 3 rapportering vil inkludere flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc. Generelt bør et klimaregnskap inkludere nok relevant informasjon slik at det kan brukes som beslutningsstøtteverktøy for virksomhetens ledelse. For å få til dette er det viktig å inkludere de elementer som har økonomisk relevans og tyngde, og som det er mulig å gjøre noe med. Referanser: The GHG Protocol; "A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised edition", 2004 DEFRA (2011), 2011 Guidelines to Defra/DECC s GHG Conversion Factor for Company Reporting, Produced by AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra), IPCC; "IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change", 2007 (AR4) IEA Statistics; "Electricity Information 2011" IEA Statistics; "CO2 Emission from fuel combustion, Highlights", 2011 edition SimaPro; ver with Ecoinvent ver 2.2 (2012) NTM (The Network for Transport and Environment), IMO (International maritime organisation); "Interim guidelines on the method of calculation of the energy efficiency design index for new ships", 2009 Opplysningskontoret for Veitrafikk (OFV), 2012 Statistiska centralbyrån; EcoTransit;

9 Kompensering av utslipp JCDecaux Norge AS ble en klimanøytral virksomhet fra og med 1. januar Dette innbærer at vi kompenserer for våre utslipp fra biler og flyreiser, strømforbruk og avfall ved å kjøpe FN godkjente CO2kvoter. Oversikt over innkjøp som er gjort for å kompensere for drivstoff- og strømforbruk i 2013: Utslipp fra drivstoff, strømforbruk og avfall i Scope 1, 2 og 3 Drivstoff-forbruk fra kilometergodtgjørelse og fra servicebilpark, scope 1 Strømforbruk i kontor/lagerlokaler og reklameinstallasjoner med direkte abonnentavtaler. Antall tonn CO2 Kompensert 198 Kjøp av 386 FN godkjente klimakvoter gjennom firmaet CO2focus. Disse kvotene støtter 151,5 et søppeldeponeringsprosjekt i Argentina. Flyreiser, scope 3 30,5 Flyreiser, scope 3 6,4 Kommentarer til Klimaregnskapet 2013 Totalt vurdering: Klimaregnskapet viser en nedgang i det totale utslippsnivået på 185 tonn CO2 ekvivalenter. Dette er selvsagt en positiv utvikling, men hovedårsaken er dog et noe lavere aktivitetsnivå grunnet bortfall av en større kontrakt i Oslo.

10 Gjennomførte tiltak 2014 Arbeidsmiljø Vernerunder er foretatt innen alle verneområder. Månedlig kontroll av alle hjertestartere. Alle HMSdatablader er gjennomgått. Bedret oppfølging og tilrettelegging ved langtids sykefravær Innkjøp Avfall Energi Satt fokus på miljøarbeid hos våre største leverandører ved å innhente deres miljødokumentasjon eller oppfordret de til å utarbeide dette dersom dette ikke fantes Avfallsmengde monitoreres og dokumenteres kvartalsvis Oppfordret ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å delta i Earth Hour. Når nye skilt kjøpes inn velges belysningen med lavest energiforbruk som tilfredsstiller våre kvalitetskrav. Alle nye installasjoner programmeres/justeres slik at energiforbruket holdes på et minimum uten at det går ut over kvalitet og funksjonalitet. Kontinuering vurdering av ny teknologi til bruk i våre reklameinstallasjoner som kan gi energibesparelse. Transport Utslipp Interne ECOdriving kurs er gjennomført for medarbeidere i teknisk avdeling Klimaregnskapet er utført for 7. år på rad. Handlingsplan 2014 Arbeidsmiljø Forsette arbeidet med å holde sykefraværet på et lavt nivå Ergonomisk gjennomgang av våre kontorplasser Innkjøp Etterspør oppdatert miljødokumentasjon hos våre største leverandører Avfall Opprettholde en gjenvinningsgrad på over 90 % Energi Redusere energiforbruket på digitale installasjoner ved helt eller delvis avstengning i perioder av døgnet med lite eller intet publikum Øke miljøfokuset i forestående anbudsprosess med Oslo kommune Konvertering av lysstoffrør til LED i større reklameinstallasjoner Transport Redusere antall kjørte kilometer på driftsbiler ved å implementere skadelogg i Rogaland som gir mer effektiv avviksretting. Innføring av elektronisk kjøredagbok med forventet reduksjon i antall kjørte kilometer Starte vurderingsfase av nullutslippskjøretøyer i samarbeid med Renault Norge

11

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg. hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer