NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING"

Transkript

1 NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING Årsberetning og regnskap 2005 En god vinter for kraftselskapene. My snø i fjellet, som her ved Bakketjern. Foto: NLB NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING 3630 Rødberg e-post Telefon Telefaks

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING ORGANISASJON Organisasjon Medlemmer Styret Ansatte/personell Helse, miljø og sikkerhet Likestilling SAMFUNNSKOMMUNIKASJON REGULERINGER I NUMEDALSVASSDRAGET ANSVAR FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV ØKONOMI Regnskap for Resultat Balanse Noter Revisors beretning DRIFTSRAPPORT FOR Hydrologi, produksjon Nedbør Tilløp og magasinering Nore-reguleringen Uvdals-reguleringen Vrenga-/ Gjuva- reguleringen Vannføring ved Skollenborg kraftverk Produksjon Kostnader til drift, vedlikehold, erstatninger og pålagte tiltak Nore-reguleringen Uvdals-reguleringen Vrenga-/Gjuva-reguleringen Totale reguleringskostnader Side 2 NLB - Årsberetning 2005

3 INNLEDNING Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) fikk tildelt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen 18.mai Den gamle konsesjonen, som Statkraft hadde, var tildelt for 80 år og utgikk i NLB, som ble stiftet i 1906, etablerte seg i 1999 med kontor hos Statkraft på Rødberg i Numedal. Arbeidet med å planlegge samt gjennomføre de mange pålagte tiltakene i nye konsesjonsvilkår vil pågå fram mot år Samarbeidet internt i foreningen og eksternt mot myndigheter og andre er viet stor oppmerksomhet også i NLB skal i tråd med eiernes strategier, videreutvikle dialogen med andre aktører i Numedalsvassdraget og aktivt informere allmennheten om viktige tiltak og situasjoner i forbindelse med vassdragsdriften. NLB har, på vegne av kraftselskapene, ansvar for vassdragsberedskapen i Numedalslågen. Dette har fokus i foreningen og vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner overfor lokale og regionale myndigheter også i denne sammenheng. NLBs styre på befaring ved Halne. NLB - Årsberetning 2005 Side 3

4 De viktigste aktivitetene i år 2005 har vært: Fiskeribiologisk undersøkelse samt planlegging av terskeldam i Pålsbufjorden Undersøkelsene, som ble igangsatt høsten 2002, har pågått etter godkjent program også gjennom Resultatene synliggjorde flere problemstillinger som er viktig å få avklart med tanke på bygging av en stor terskeldam. Myndighetene har på denne bakgrunn gitt utsettelse med bygging av terskeldammen i Rødtjennan med tre år. På slutten av året startet arbeidet med å fastsette et utvidet undersøkelsesprogram for denne treårsperioden. Lakseundersøkelse i Numedalslågen Undersøkelsene har i 2004 pågått i tråd med fastsatt program. Det har vært et godt samarbeid mellom NLB, Norsk institutt for naturforskning (NINA) som utførende institusjon, myndighetene og lokale rettighetshavere. De to smoltfellene i elva ved Holmsfoss fikk problemer i den store vannføringen under vårflommen. Disse skal fange laksesmolt som grunnlag for å kartlegge utvandringstidspunkt og også kunne gi grunnlag for å estimere smoltproduksjonen i Lågen. Det ble fanget for lite smolt også i 2004 til å kunne estimere produksjonen i Lågen. For å kartlegge oppvandringsadferden til laksen i Numedalslågen ble det fanget totalt 64 fisk som fikk montert radiosender. Vandringene ble kartlagt/peilet ut i 2004 så lenge senderbatteriene var intakte. I tillegg er det foretatt elfiske, fangstregistreringer, skjellanalyser samt vanntemperaturmålinger. Undersøkelsene skal pågå i perioden fram mot Bygging av terskler Sommeren/høsten 2004 ble det restauret/bygget fem terskler etter naturmetoden på strekningen Rødbergdammen til Norefjorden. Minstevannføringen på strekningen utnyttes nå på en optimal måte og det er lagt vekt på oppvandringsmulighet for fisk, overlevelse/skjul for fisk samt estetikk. I tillegg ble det bygget terskel for brannvann i Økta samt ombygging av kjøreterskel i Smådølelva. Her står vannspruten i forbindelse med boring av nordre hull for vannforsyningen til fiskeoppdrettsanlegget ved Nore II. Side 4 NLB - Årsberetning 2005

5 Båtdrag i Pålsbu- og Tunhovdfjorden I løpet av 2004 ble det bygget båtdrag ved Tunhovddammen og Tunhovdbrygga samt påbegynt et båtdrag ved Breivika i Pålsbufjorden. Dette ferdigstilles i 2005 sammen med et båtdrag som skal bygges ved Viken på vestsiden av Pålsbufjorden. Tiltakene bedrer allmennhetens tilgang til båtutsett i de regulerte vannmagasinene. Etablering av settefiskanlegg i Numedalslågen Etter en lang prosess fattet NLBs eiere høsten 2004 vedtak om, i løpet av 2005, å bygge settefiskanlegg ved Nore 2 kraftverk i Numedalslågen. Bakgrunnen er pålegg om utsetting av fisk i regulerte vann, omlegging av kultiveringspraksis (nye vassdragssoner), og at det ikke finnes anlegg som kan levere settefisk innenfor sonen pr. i dag. Det er inngått avtale med Nore og Uvdal kommune om tilskudd til etablering mot at anlegget dimensjoneres for å selge fisk til privat utsetting. Rehabilitering/ombygging samt miljøtiltak knyttet til Halnedammen/Halnefjorden I løpet av året er det gjennomført flere store tiltak ved Halnedammen og i Halnefjorden. Det er foretatt ombygging/rehabilitering av dammen, bygget fisketrapp forbi dammen samt andre miljøtiltak knyttet til området. Det er også gjennomført restaurering av erosjonsskader i magasinet. Arbeidene sluttføres i Andre prosesser NLB er fortsatt i dialog med kulturminneetaten om nivået på pålagte kulturminneregistreringer knyttet til regulerte magasiner. Saken er sendt departementsnivå for vurdering og avklaring. Den nye hydrologiske målstasjonen i Numedalslågen ved Kongsberg ble ødelagt i flommen i mai Ny stasjon ved Kongsberg jernbanebru ble idriftsatt i Beregning av nytt kraftgrunnlag ble ferdigstilt og vedtak fattet hos myndighetene høsten NLB har påklaget vedtaket til olje- og energidepartementet (OED) og avklaring avventes. NLBs direktør har deltatt på beredskapsøvelser i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold samt ved øvelse i regi av Statkraft region Øst-Norge. Jan Gaute Bjerke Direktør NLB - Årsberetning 2005 Side 5

6 1. ORGANISASJON 1.1 Organisasjon Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er en forening som eies av kraftselskapene i Numedalslågen. NLB's formål er å foreta vassdragsreguleringer og på annen måte ivareta medlemmenes felles interesser og forpliktelser knyttet til regulering og energiutnyttelse i vassdraget. Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen, som utgjøres av de til enhver tid opptatte medlemmer med tilhørende stemmetall. Gjeldende vedtekter, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling , er ifølge brev fra Det kongelige Olje- og Energidepartement stadfestet av departementet. I henhold til vedtektene ledes selskapet av et styre med 5 medlemmer. NLB er etablert på Rødberg i Numedal og leier her kontorer av Statkraft Energi AS. Vi deltar her i driftssamarbeide med Statkraft, kraftverksgruppe Nore og Skagerak Kraft. 1.2 Medlemmer Enhver eier av utbygget eller ikke utbygget vannfall i vassdraget kan opptas som medlem av NLB etter skriftlig innmeldelse til styret. Hvis et bruk eller vannfall er bortleid, kan leieren med eierens samtykke være medlem av foreningen i stedet for eieren. Pr. i dag har foreningen følgende medlemmer med tilhørende stemmetall i generalforsamlingen: Side 6 NLB - Årsberetning 2005

7 Medlem Fellessaker Reg.saker Nore Reg.saker Uvdal Reg.saker Vrenga Statkraft Energi AS Numedalsverkene AS EB Kraftproduksjon AS Kongsberg Energi Eiendom AS Skagerak Kraft AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Sum Styret Styret har i løpet av året avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker. Ved utgangen av 2005 hadde styret følgende sammensetning: Magne Wraa, Numedalsverkene AS Rolf Normann, Statkraft Energi AS (styreleder) Vidar Nebdal Svendsen, Statkraft Energi AS Jørn Eriksen, EB Kraftproduksjon AS Terje Økland, EB Kraftproduksjon AS Montering av målestasjon for vannføing i Lågen ved Kongsberg. NLB - Årsberetning 2005 Side 7

8 1.4 Ansatte/personell Det har ikke vært endringer i ansatteforhold i løpet av Direktør Jan Gaute Bjerke er eneste fast tilsatte i foreningen. Øvrige tjenester leies inn fra eierne eller kjøpes eksternt. For å løse de daglige oppgaver innen kontordrift har NLB inngått avtale med Statkraft Energi AS om kjøp av sekretærtjenester. Denne funksjonen ivaretas av Ragnhild Nisja. Avtalen inkluderer også innleie av kraftverkssjef Hans Harald Karlsen som stedfortreder for direktør. Videre har NLB inngått avtale med Statkraft Energi AS om innleie av miljørådgiver Nils Runar Sporan i 60% stilling. 1.5 Helse, miljø og sikkerhet Det har i løpet av året ikke vært uhell eller skader med helse-/sikkerhetsmessige følger, knyttet til virksomheten. Ingen har vært sykmeldt i perioden. Det har ikke vært avvik fra manøvreringsreglementet i løpet av Likestilling Numedals-Laugens Brugseierforeningen (NLB) har kun èn fast tilsatt. Øvrige ressurser leies inn. Der det er praktisk mulig tilstreber virksomheten å arbeide for likestilling mellom kjønn. Styrets sammensetning skal også gjenspeile loven. I år 2005 har ingen kvinner vært medlem av styret i NLB, men foreningens eierbedrifter vil jobbe aktivt for på sikt å etablere en bredere sammensetning. Mange, mange tusen fiskebarn produseres av NLBs personell. Side 8 NLB - Årsberetning 2005

9 2. SAMFUNNSKOMMUNIKASJON NLBs informasjonsstrategi ligger til grunn for de informasjonstiltak som er gjennomført i løpet av Følgende tiltak er utført: Åpne informasjonsmøter for allmennheten i forbindelse med NLBs pålagte tiltak. Informasjonsmøte i Lågendalen i forbindelse med prosjekt Lakseundersøkelse. Oppslag i lokalpressen knyttet til aktuelle saker gjennom året. Aktiv bruk av egen hjemmeside. Deltatt sammen med Statkraft Energi AS på samarbeidsmøte med Nore og Uvdal kommune. Dialog med offentlige myndigheter i saker som angår NLBs ansvarsområder. 3. REGULERINGER I NUMEDALSVASSDRAGET I Numedalslågen er det følgende vassdragsreguleringer: Regulering av Numedalslågen i tilknytning til Noreverkene. Ny reguleringskonsesjon for Numedalslågen ble tildelt Numedals-Laugens Brugseierforening ved kongelig resolusjon 18.mai Uvdals-reguleringen i tilknytning til Uvdalsverkene. Numedalsverkene AS har stedsevarig konsesjon på Uvdals-reguleringen og konsesjonsvilkårene kan revurderes i år Vrenga- og Gjuva-reguleringene i tilknytning til Vrenga og Hølseter kraftverk. Numedalsverkene AS har stedsevarig konsesjon på Vrenga-/Gjuva-reguleringen og konsesjonsvilkårene kan revurderes i år ANSVAR FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV Tilsyn, drift og vedlikehold av vassdragsanleggene utføres av Numedalsverkene AS og Statkraft Energi AS. Kostnadene fordeles gjennom Numedals-Laugens Brugseierforening etter vedtatte fordelingsnøkler. Driftsforhold, hydrologi og spesielle aktiviteter knyttet til vedlikehold og sikkerhet for de enkelte reguleringsanlegg er beskrevet i vedlegg. Det vises for øvrig til pkt. 1.5 (HMS) NLB - Årsberetning 2005 Side 9

10 5. ØKONOMI Regnskapet til NLB omfatter inntekter og kostnader for drift av de tre reguleringene samt drift av felles karakter. Regnskapet er satt opp iht. forutsetningen om fortsatt drift i det styret forutsetter at de løpende driftsutgifter vil bli dekket av og fordelt på medlemmene i henhold til vedtektenes stemmetall som gjelder for den enkelte drift. 5.0 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskaper. Når det gjelder periodisering av inntekter og kostnader innebærer dette at foreningens netto underskudd på egen drift balanseres ut med driftskapital innkalt fra eierne. Driftskapitalen innkalles forskuddsvis basert på budsjetterte inntekter når det gjelder fellestjenester (kontordrift) samt NLB-styrte prosjekter og kostnader i foreningen. Støping av fundament for det nye fiskeoppdrettsanlegget ved Nore II. Side 10 NLB - Årsberetning 2005

11 5.1 Regnskap for 2005 Inntekter og kostnader er periodisert uavhengig av om de er betalt pr Dette medfører at balansen inneholder inngående og utgående fordringer og gjeld. Kostnader En totaloversikt over kostnader til drift, vedlikehold og pålegg knyttet til vassdragets reguleringer er gitt i eget vedlegg. Inntekter Inntekter er krevd inn fra NLB's deltakere for å dekke årets felleskostnader. De totale inntekter medregnet resultatført, driftskapital beløper seg til kroner som inkluderer netto finansresultat med kroner. Regnskapet går da i balanse med årsresultat lik 0. Fordeling av kostnader og inntekter Iht. god regnskapsskikk skal deltakerne innarbeide sine andeler av de enkelte regnskaps- og balanseposter etter bruttometoden. Note 6 til regnskapet gir i den anledning en tabellarisk oversikt som grunnlag for en forenklet innarbeidelse i hver enkelt deltakers regnskaper hva gjelder fradragsberettiget driftskapitaltilskudd og andel av egenkapital. Rødberg, Rolf Normann Jørn Eriksen Terje Økland Vidar Nebdal Svendsen Magne Wraa Jan Gaute Bjerke NLB - Årsberetning 2005 Side 11

12 5.1.1 Resultat Pr Note Driftsinntekter Driftskapital fra eierne 4, Sum driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader -351 Årsresultat 0 0 Jan Gaute Bjerke Side 12 NLB - Årsberetning 2005

13 5.1.2 Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler: Varige driftsmidler Forskudd leasing firmabil Omløpsmidler: Til gode merverdiavgift Kundefordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Egenkapital 4,6, Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Forskuddsbetalt reguleringsanlegg Forskuddsbetalt til drift Skyldige offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rødberg, Rolf Normann Jørn Eriksen Terje Økland Vidar Nebdal Svendsen Magne Wraa Jan Gaute Bjerke NLB - Årsberetning 2005 Side 13

14 5.1.3 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 - Ansatte, lån, lønn og godtgjørelser Lønnskostnader består av følgende poster: 2005 Lønninger Folketrygdavgift Personalforsikr./kurs Pensjonskostnader Sum lønnskostnader I totale lønnskostnader inngår lønn til redaktør for jubileumshistorie med kr ,- inkl.arbeidsgiveravgift. Gjennomsnittlig antall ansatte 1 Godtgjørelser: Daglig leder Lønn Andre godtgjørelser 0 Sum godtgjørelse daglig leder Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 er kr ,-. Herav utgjør rådgivning kr ,- Note 3 - Varige driftsmidler Infotavler Kontormaskiner Kontorinventar Sum Anskaffelseskost Tilgang kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 20% 30% 20% Note 4 Deltagere Foreningens medlemmer er: Andeler Statkraft Energi AS 40 EB Kraftproduksjon AS 18 Numedalsverkene AS 17 Ringeriks-Kratt Produksjon AS 3 Skagerak Kraft AS 2 Kongsberg Energi Eiendom AS 1 Samlet 81 Side 14 NLB - Årsberetning 2005

15 Note 5 - Bundne midler I posten kasse, bank og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 6 - Egenkapital Foreningens frie egenkapital utgjør kr ,00. Note 7 - Fordeling inntekter og kostnader m.v. for 2005 : Innkalt driftskapital For mye innkrevd kapital Driftskostnader Netto finansinntekter Resultat etter innkalt og periodisert driftskapital 0 Iht. god regnskapsskikk skal deltagerne innarbeide sine andeler av de enkelte regnskapsposter etter bruttometoden. Av vesentlighetshensyn kan en forenklet innarbeidelse samles i følgende hovedelementer for 2005 Innkalling til driftskapital i NLB i 2005 Andeler Innbetalt Kostnader Forskudds- Andel av driftskapital I 2004 betalt pr. egenkap. I Statkraft Energi AS EB Kraftproduksjon AS Numedalsverkene AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Skagerak Kraft AS Kongsberg Energi Eiendom AS Samlet Innkalling til NLB-styrte For- Forskudds Innbetalt Innbetalt Kostnad Forskuddsprosjekter i Norereguleringen deling betalt i 2005 i alt i 2005 betalt pr Norenøkkel Statkraft Energi AS 70,15% EB Kraftproduksjon AS 22,91% Kongsberg Energi Eiend. AS 0,83% Skagerak Kraft AS 2,95% Ringeriks-Kraft Produksjon AS 3,16% Samlet 100% NLB - Årsberetning 2005 Side 15

16 Innkalling til NLB-styrte For- Forskudds Innbetalt Innbetalt Kostnad Forskuddsprosjekter i Norereguleringen deling betalt i 2005 i alt i 2005 betalt pr Fellesnøkkel Statkraft Energi AS Numedalsverkene AS EB Kraftproduksjon AS Kongsberg Energi Eiend. AS Skagerak Kraft AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Samlet Kostnader på er dekket av kommunalt tilskudd Rødberg, 29. mars 2006 Jan Gaute Bjerke Side 16 NLB - Årsberetning 2005

17 5. 2 Revisors beretning NLB - Årsberetning 2005 Side 17

18 6. DRIFTSRAPPORT FOR Hydrologi, produksjon Nedbør Nedbør i med mer Kilde års middel ( ) Pålsbu Statkraft * Orsjøen Statkraft * Uvdal I Skagerak Vrenga Skagerak Arealnedbør øvre del EB Kraftproduksjon Arealnedbør nedre del EB Kraftproduksjon Gjennomsnitt for perioden Arealnedbør for Numedalsvassdraget Øvre del Nedre del Uvdal 1 Vrenga JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES mm Målestasjonene for nedbør fikk fra 70 til 95 % av normal årsnedbør. De tørreste månedene i forhold til normalen var februar og april. Mai, juli og november var de våteste månedene, relativt sett. Side 18 NLB - Årsberetning 2005

19 Sum nedbør 2005 DES NOV OKT SEP AUG 500 JUL mm Øvre del Nedre del Uvdal 1 Vrenga JUN MAI APR MAR FEB JAN Politisk ledelse fra mange av landets fylkeskommuner på omvisning på Nore. NLB - Årsberetning 2005 Side 19

20 6.1.2 Tilløp og magasinering Nore-reguleringen (Mm 3 ) Tilløp til Tunhovd 1192,0 1621,0 Avløp fra Tunhovd 1089,6 1514,0 - Herav gjennom Nore I 1089,3 1480,0 - Herav forbi Nore I 0,3 37,7 Magasinbeholdning pr ,5 340,5 Magasinbeholdning pr ,9 450,5 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) 101,4 110,0 Magasinbeholdning pr ,2 605,0 Minimum magasinbeholdning (uke 15/04, uke 15/05) 67,3 77, Uvdals-reguleringen (Mm 3 ) Tilløp til Sønstevann 208,4 248,6 Avløp fra Sønstevann 224,4 229,8 - Herav gjennom Uvdal I 224,4 229,8 - Herav forbi Uvdal I 0 0 Magasinbeholdning pr ,3 145,4 Magasinbeholdning pr ,2 164,2 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) 12,1 18,9 Magasinbeholdning pr ,3 128,5 Minimum magasinbeholdning (uke17/04, uke 14/05) 51,3 0, Vrenga-/ Gjuva- reguleringen (Mm 3 ) 2004*) 2005*) Tilløp til magasinene 129,8 87,3 Avløp fra magasinene 116,5 85,6 - Herav gjennom Vrenga 123,8 84,6 - Herav forbi Vrenga 6,0 1,0 Magasinbeholdning pr ,0 17,9 Magasinbeholdning pr ,6 19,6 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) -0,4 1,7 Magasinbeholdning pr ,5 20,4 Minimum magasinbeholdning (uke 13/04, uke 13/05) 1,4 1,8 *) Tall som vedrører Vrenga Side 20 NLB - Årsberetning 2005

21 Vannføring ved Skollenborg kraftverk m 3 /s Midlere årsvannføring 81,7 81,4 Midlere vannføring ,3 72,1 Midlere vannføring ,2 87,9 Midlere vannføring ,9 82,7 Ukemaksimum (uke 19/04) uke 44/05 281,8 147,7 Maksimum vannføring ( ) ,0 193,1 Utvikling i magasinbeholdning er vist i vedlagte grafer for alle magasiner. Mm3 250 Magasinfylling Sønstevann (1966) 1060 moh (100%=221,6Mm³) % 50 % 0 % Mm3 400 Magasinfylling Tunhovd (1950) 734 moh (100%=352Mm³) % 50 % 0 % NLB - Årsberetning 2005 Side 21

22 Mm Magasinfylling Pålsbu (1950) 749 moh (100%=290Mm³) 100 % 50 % 0 % Mm3 50 Magasinfylling Halne (1991) 1029,6 moh (100%=45 Mm³) % 50 % 0 % Mm3 30 Magasinfylling Vrenga (1991) (100%=29,25 Mm³) % 50 % 0 % Side 22 NLB - Årsberetning 2005

23 6.1.3 Produksjon (Tall i GWh) Prod. ref ÅRS MIDDEL ( ) Nore I Gen. 915,9 1259,6 1085,4 Nore II Gen. 242,4 325,2 296,3 Uvdal I Gen. 265,3 289,9 289,5 Uvdal II Gen. 147,8 175,9 169,9 Mykstufoss 66/22 kv 239,1 284,2 264,0 Djupdal 132 kv 69,8 78,7 75,8 Hølseter Gen. 11,1 9,2 9,4 Vrenga Gen. 89,1 69,9 80,9 Pikerfoss 22 kv 69,3 74,0 74,9 Nybrofoss Gen. 12,4 12,4 12,2 Gamlebrofoss 11 kv 44,8 65,4 80,5 Skollenborg Gen. 358,3 368,4 382,5 Kvernerud Gen. 1,8 1,3 1,2 Vittingfoss Gen. 113,1 113,3 115,1 Sum vassdraget 2580,1 3127,8 2937,6 Det vises til grafen nedenfor som viser produksjonen i 2005 i alle verk, sammenlignet med 2004 og gjennomsnittet for 10 årsperioden Produksjon års middel GWh Nore I Nore II Uvdal I Uvdal II Mykstufoss Djupdal Hølseter Vrenga Pikerfoss Nybrofoss Gamlebrofoss Skollenborg Kvernerud Vittingfoss Kraftstasjon NLB - Årsberetning 2005 Side 23

24 6.2 Kostnader til drift, vedlikehold, erstatninger og pålagte tiltak Nore-reguleringen Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til Statkraft-styrte prosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel (fallhøyde + 6% ekstra på Nore verkene), hvoretter ca. 73% faller på Nore verkene og ca. 27% på nedenforliggende verk Uvdals-reguleringen* Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr ,- mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til investeringsprosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel, hvoretter ca. 81% faller på Uvdals-verkene og ca. 19% på nedenforliggende verk Vrenga-/Gjuva-reguleringen* Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr ,- mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til investeringsprosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel (ulik fordeling ovenfor og nedenfor Hølseter), hvoretter ca. 80% faller på Vrenga og Hølseter og ca. 20% på nedenforliggende verk. Ingen pålagte eller andre spesielle tiltak er registrert Totale reguleringskostnader Inklusive kostnader som fremgår av NLB s regnskap for felleskostnader samt NLB-styrte prosjekter, utgjorde de totale kostnader i 2005 kr ,-. * konsesjonær er Skagerak Kraft AS Rødberg Jan Gaute Bjerke Side 24 NLB - Årsberetning 2005

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 NLB - Årsberetning 2013 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.0 Vassdragsdrift og prosjekter... 4 1.1 Manøvrering av Numedalslågen... 4 1.2 Beredskap... 6 1.3 Ombygging

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 NLB - Årsberetning 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.0 Vassdragsdrift og prosjekter... 4 1.1 Manøvrering av Numedalslågen... 4 1.2 Beredskap... 5 1.3 Ombygging

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 NLB - Årsberetning 2010 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.0 Vassdragsdrift og prosjekter... 3 1.1 Manøvrering av Numedalslågen... 3 1.2 Terskeldam i Pålsbufjorden...

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014)

Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Noter til sesongregnskap 2014-15 (Årsregnskap 2014) Narvik Slalåmklubb Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet med årsberetning og noter er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer