NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING"

Transkript

1 NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING Årsberetning og regnskap 2005 En god vinter for kraftselskapene. My snø i fjellet, som her ved Bakketjern. Foto: NLB NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING 3630 Rødberg e-post Telefon Telefaks

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING ORGANISASJON Organisasjon Medlemmer Styret Ansatte/personell Helse, miljø og sikkerhet Likestilling SAMFUNNSKOMMUNIKASJON REGULERINGER I NUMEDALSVASSDRAGET ANSVAR FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV ØKONOMI Regnskap for Resultat Balanse Noter Revisors beretning DRIFTSRAPPORT FOR Hydrologi, produksjon Nedbør Tilløp og magasinering Nore-reguleringen Uvdals-reguleringen Vrenga-/ Gjuva- reguleringen Vannføring ved Skollenborg kraftverk Produksjon Kostnader til drift, vedlikehold, erstatninger og pålagte tiltak Nore-reguleringen Uvdals-reguleringen Vrenga-/Gjuva-reguleringen Totale reguleringskostnader Side 2 NLB - Årsberetning 2005

3 INNLEDNING Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) fikk tildelt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen 18.mai Den gamle konsesjonen, som Statkraft hadde, var tildelt for 80 år og utgikk i NLB, som ble stiftet i 1906, etablerte seg i 1999 med kontor hos Statkraft på Rødberg i Numedal. Arbeidet med å planlegge samt gjennomføre de mange pålagte tiltakene i nye konsesjonsvilkår vil pågå fram mot år Samarbeidet internt i foreningen og eksternt mot myndigheter og andre er viet stor oppmerksomhet også i NLB skal i tråd med eiernes strategier, videreutvikle dialogen med andre aktører i Numedalsvassdraget og aktivt informere allmennheten om viktige tiltak og situasjoner i forbindelse med vassdragsdriften. NLB har, på vegne av kraftselskapene, ansvar for vassdragsberedskapen i Numedalslågen. Dette har fokus i foreningen og vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner overfor lokale og regionale myndigheter også i denne sammenheng. NLBs styre på befaring ved Halne. NLB - Årsberetning 2005 Side 3

4 De viktigste aktivitetene i år 2005 har vært: Fiskeribiologisk undersøkelse samt planlegging av terskeldam i Pålsbufjorden Undersøkelsene, som ble igangsatt høsten 2002, har pågått etter godkjent program også gjennom Resultatene synliggjorde flere problemstillinger som er viktig å få avklart med tanke på bygging av en stor terskeldam. Myndighetene har på denne bakgrunn gitt utsettelse med bygging av terskeldammen i Rødtjennan med tre år. På slutten av året startet arbeidet med å fastsette et utvidet undersøkelsesprogram for denne treårsperioden. Lakseundersøkelse i Numedalslågen Undersøkelsene har i 2004 pågått i tråd med fastsatt program. Det har vært et godt samarbeid mellom NLB, Norsk institutt for naturforskning (NINA) som utførende institusjon, myndighetene og lokale rettighetshavere. De to smoltfellene i elva ved Holmsfoss fikk problemer i den store vannføringen under vårflommen. Disse skal fange laksesmolt som grunnlag for å kartlegge utvandringstidspunkt og også kunne gi grunnlag for å estimere smoltproduksjonen i Lågen. Det ble fanget for lite smolt også i 2004 til å kunne estimere produksjonen i Lågen. For å kartlegge oppvandringsadferden til laksen i Numedalslågen ble det fanget totalt 64 fisk som fikk montert radiosender. Vandringene ble kartlagt/peilet ut i 2004 så lenge senderbatteriene var intakte. I tillegg er det foretatt elfiske, fangstregistreringer, skjellanalyser samt vanntemperaturmålinger. Undersøkelsene skal pågå i perioden fram mot Bygging av terskler Sommeren/høsten 2004 ble det restauret/bygget fem terskler etter naturmetoden på strekningen Rødbergdammen til Norefjorden. Minstevannføringen på strekningen utnyttes nå på en optimal måte og det er lagt vekt på oppvandringsmulighet for fisk, overlevelse/skjul for fisk samt estetikk. I tillegg ble det bygget terskel for brannvann i Økta samt ombygging av kjøreterskel i Smådølelva. Her står vannspruten i forbindelse med boring av nordre hull for vannforsyningen til fiskeoppdrettsanlegget ved Nore II. Side 4 NLB - Årsberetning 2005

5 Båtdrag i Pålsbu- og Tunhovdfjorden I løpet av 2004 ble det bygget båtdrag ved Tunhovddammen og Tunhovdbrygga samt påbegynt et båtdrag ved Breivika i Pålsbufjorden. Dette ferdigstilles i 2005 sammen med et båtdrag som skal bygges ved Viken på vestsiden av Pålsbufjorden. Tiltakene bedrer allmennhetens tilgang til båtutsett i de regulerte vannmagasinene. Etablering av settefiskanlegg i Numedalslågen Etter en lang prosess fattet NLBs eiere høsten 2004 vedtak om, i løpet av 2005, å bygge settefiskanlegg ved Nore 2 kraftverk i Numedalslågen. Bakgrunnen er pålegg om utsetting av fisk i regulerte vann, omlegging av kultiveringspraksis (nye vassdragssoner), og at det ikke finnes anlegg som kan levere settefisk innenfor sonen pr. i dag. Det er inngått avtale med Nore og Uvdal kommune om tilskudd til etablering mot at anlegget dimensjoneres for å selge fisk til privat utsetting. Rehabilitering/ombygging samt miljøtiltak knyttet til Halnedammen/Halnefjorden I løpet av året er det gjennomført flere store tiltak ved Halnedammen og i Halnefjorden. Det er foretatt ombygging/rehabilitering av dammen, bygget fisketrapp forbi dammen samt andre miljøtiltak knyttet til området. Det er også gjennomført restaurering av erosjonsskader i magasinet. Arbeidene sluttføres i Andre prosesser NLB er fortsatt i dialog med kulturminneetaten om nivået på pålagte kulturminneregistreringer knyttet til regulerte magasiner. Saken er sendt departementsnivå for vurdering og avklaring. Den nye hydrologiske målstasjonen i Numedalslågen ved Kongsberg ble ødelagt i flommen i mai Ny stasjon ved Kongsberg jernbanebru ble idriftsatt i Beregning av nytt kraftgrunnlag ble ferdigstilt og vedtak fattet hos myndighetene høsten NLB har påklaget vedtaket til olje- og energidepartementet (OED) og avklaring avventes. NLBs direktør har deltatt på beredskapsøvelser i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold samt ved øvelse i regi av Statkraft region Øst-Norge. Jan Gaute Bjerke Direktør NLB - Årsberetning 2005 Side 5

6 1. ORGANISASJON 1.1 Organisasjon Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er en forening som eies av kraftselskapene i Numedalslågen. NLB's formål er å foreta vassdragsreguleringer og på annen måte ivareta medlemmenes felles interesser og forpliktelser knyttet til regulering og energiutnyttelse i vassdraget. Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen, som utgjøres av de til enhver tid opptatte medlemmer med tilhørende stemmetall. Gjeldende vedtekter, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling , er ifølge brev fra Det kongelige Olje- og Energidepartement stadfestet av departementet. I henhold til vedtektene ledes selskapet av et styre med 5 medlemmer. NLB er etablert på Rødberg i Numedal og leier her kontorer av Statkraft Energi AS. Vi deltar her i driftssamarbeide med Statkraft, kraftverksgruppe Nore og Skagerak Kraft. 1.2 Medlemmer Enhver eier av utbygget eller ikke utbygget vannfall i vassdraget kan opptas som medlem av NLB etter skriftlig innmeldelse til styret. Hvis et bruk eller vannfall er bortleid, kan leieren med eierens samtykke være medlem av foreningen i stedet for eieren. Pr. i dag har foreningen følgende medlemmer med tilhørende stemmetall i generalforsamlingen: Side 6 NLB - Årsberetning 2005

7 Medlem Fellessaker Reg.saker Nore Reg.saker Uvdal Reg.saker Vrenga Statkraft Energi AS Numedalsverkene AS EB Kraftproduksjon AS Kongsberg Energi Eiendom AS Skagerak Kraft AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Sum Styret Styret har i løpet av året avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker. Ved utgangen av 2005 hadde styret følgende sammensetning: Magne Wraa, Numedalsverkene AS Rolf Normann, Statkraft Energi AS (styreleder) Vidar Nebdal Svendsen, Statkraft Energi AS Jørn Eriksen, EB Kraftproduksjon AS Terje Økland, EB Kraftproduksjon AS Montering av målestasjon for vannføing i Lågen ved Kongsberg. NLB - Årsberetning 2005 Side 7

8 1.4 Ansatte/personell Det har ikke vært endringer i ansatteforhold i løpet av Direktør Jan Gaute Bjerke er eneste fast tilsatte i foreningen. Øvrige tjenester leies inn fra eierne eller kjøpes eksternt. For å løse de daglige oppgaver innen kontordrift har NLB inngått avtale med Statkraft Energi AS om kjøp av sekretærtjenester. Denne funksjonen ivaretas av Ragnhild Nisja. Avtalen inkluderer også innleie av kraftverkssjef Hans Harald Karlsen som stedfortreder for direktør. Videre har NLB inngått avtale med Statkraft Energi AS om innleie av miljørådgiver Nils Runar Sporan i 60% stilling. 1.5 Helse, miljø og sikkerhet Det har i løpet av året ikke vært uhell eller skader med helse-/sikkerhetsmessige følger, knyttet til virksomheten. Ingen har vært sykmeldt i perioden. Det har ikke vært avvik fra manøvreringsreglementet i løpet av Likestilling Numedals-Laugens Brugseierforeningen (NLB) har kun èn fast tilsatt. Øvrige ressurser leies inn. Der det er praktisk mulig tilstreber virksomheten å arbeide for likestilling mellom kjønn. Styrets sammensetning skal også gjenspeile loven. I år 2005 har ingen kvinner vært medlem av styret i NLB, men foreningens eierbedrifter vil jobbe aktivt for på sikt å etablere en bredere sammensetning. Mange, mange tusen fiskebarn produseres av NLBs personell. Side 8 NLB - Årsberetning 2005

9 2. SAMFUNNSKOMMUNIKASJON NLBs informasjonsstrategi ligger til grunn for de informasjonstiltak som er gjennomført i løpet av Følgende tiltak er utført: Åpne informasjonsmøter for allmennheten i forbindelse med NLBs pålagte tiltak. Informasjonsmøte i Lågendalen i forbindelse med prosjekt Lakseundersøkelse. Oppslag i lokalpressen knyttet til aktuelle saker gjennom året. Aktiv bruk av egen hjemmeside. Deltatt sammen med Statkraft Energi AS på samarbeidsmøte med Nore og Uvdal kommune. Dialog med offentlige myndigheter i saker som angår NLBs ansvarsområder. 3. REGULERINGER I NUMEDALSVASSDRAGET I Numedalslågen er det følgende vassdragsreguleringer: Regulering av Numedalslågen i tilknytning til Noreverkene. Ny reguleringskonsesjon for Numedalslågen ble tildelt Numedals-Laugens Brugseierforening ved kongelig resolusjon 18.mai Uvdals-reguleringen i tilknytning til Uvdalsverkene. Numedalsverkene AS har stedsevarig konsesjon på Uvdals-reguleringen og konsesjonsvilkårene kan revurderes i år Vrenga- og Gjuva-reguleringene i tilknytning til Vrenga og Hølseter kraftverk. Numedalsverkene AS har stedsevarig konsesjon på Vrenga-/Gjuva-reguleringen og konsesjonsvilkårene kan revurderes i år ANSVAR FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG OPPFYLLELSE AV MYNDIGHETSKRAV Tilsyn, drift og vedlikehold av vassdragsanleggene utføres av Numedalsverkene AS og Statkraft Energi AS. Kostnadene fordeles gjennom Numedals-Laugens Brugseierforening etter vedtatte fordelingsnøkler. Driftsforhold, hydrologi og spesielle aktiviteter knyttet til vedlikehold og sikkerhet for de enkelte reguleringsanlegg er beskrevet i vedlegg. Det vises for øvrig til pkt. 1.5 (HMS) NLB - Årsberetning 2005 Side 9

10 5. ØKONOMI Regnskapet til NLB omfatter inntekter og kostnader for drift av de tre reguleringene samt drift av felles karakter. Regnskapet er satt opp iht. forutsetningen om fortsatt drift i det styret forutsetter at de løpende driftsutgifter vil bli dekket av og fordelt på medlemmene i henhold til vedtektenes stemmetall som gjelder for den enkelte drift. 5.0 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskaper. Når det gjelder periodisering av inntekter og kostnader innebærer dette at foreningens netto underskudd på egen drift balanseres ut med driftskapital innkalt fra eierne. Driftskapitalen innkalles forskuddsvis basert på budsjetterte inntekter når det gjelder fellestjenester (kontordrift) samt NLB-styrte prosjekter og kostnader i foreningen. Støping av fundament for det nye fiskeoppdrettsanlegget ved Nore II. Side 10 NLB - Årsberetning 2005

11 5.1 Regnskap for 2005 Inntekter og kostnader er periodisert uavhengig av om de er betalt pr Dette medfører at balansen inneholder inngående og utgående fordringer og gjeld. Kostnader En totaloversikt over kostnader til drift, vedlikehold og pålegg knyttet til vassdragets reguleringer er gitt i eget vedlegg. Inntekter Inntekter er krevd inn fra NLB's deltakere for å dekke årets felleskostnader. De totale inntekter medregnet resultatført, driftskapital beløper seg til kroner som inkluderer netto finansresultat med kroner. Regnskapet går da i balanse med årsresultat lik 0. Fordeling av kostnader og inntekter Iht. god regnskapsskikk skal deltakerne innarbeide sine andeler av de enkelte regnskaps- og balanseposter etter bruttometoden. Note 6 til regnskapet gir i den anledning en tabellarisk oversikt som grunnlag for en forenklet innarbeidelse i hver enkelt deltakers regnskaper hva gjelder fradragsberettiget driftskapitaltilskudd og andel av egenkapital. Rødberg, Rolf Normann Jørn Eriksen Terje Økland Vidar Nebdal Svendsen Magne Wraa Jan Gaute Bjerke NLB - Årsberetning 2005 Side 11

12 5.1.1 Resultat Pr Note Driftsinntekter Driftskapital fra eierne 4, Sum driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader -351 Årsresultat 0 0 Jan Gaute Bjerke Side 12 NLB - Årsberetning 2005

13 5.1.2 Balanse pr Note Eiendeler Anleggsmidler: Varige driftsmidler Forskudd leasing firmabil Omløpsmidler: Til gode merverdiavgift Kundefordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Egenkapital 4,6, Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Forskuddsbetalt reguleringsanlegg Forskuddsbetalt til drift Skyldige offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rødberg, Rolf Normann Jørn Eriksen Terje Økland Vidar Nebdal Svendsen Magne Wraa Jan Gaute Bjerke NLB - Årsberetning 2005 Side 13

14 5.1.3 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 - Ansatte, lån, lønn og godtgjørelser Lønnskostnader består av følgende poster: 2005 Lønninger Folketrygdavgift Personalforsikr./kurs Pensjonskostnader Sum lønnskostnader I totale lønnskostnader inngår lønn til redaktør for jubileumshistorie med kr ,- inkl.arbeidsgiveravgift. Gjennomsnittlig antall ansatte 1 Godtgjørelser: Daglig leder Lønn Andre godtgjørelser 0 Sum godtgjørelse daglig leder Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 er kr ,-. Herav utgjør rådgivning kr ,- Note 3 - Varige driftsmidler Infotavler Kontormaskiner Kontorinventar Sum Anskaffelseskost Tilgang kostpris Avgang til kostpris Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 20% 30% 20% Note 4 Deltagere Foreningens medlemmer er: Andeler Statkraft Energi AS 40 EB Kraftproduksjon AS 18 Numedalsverkene AS 17 Ringeriks-Kratt Produksjon AS 3 Skagerak Kraft AS 2 Kongsberg Energi Eiendom AS 1 Samlet 81 Side 14 NLB - Årsberetning 2005

15 Note 5 - Bundne midler I posten kasse, bank og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 6 - Egenkapital Foreningens frie egenkapital utgjør kr ,00. Note 7 - Fordeling inntekter og kostnader m.v. for 2005 : Innkalt driftskapital For mye innkrevd kapital Driftskostnader Netto finansinntekter Resultat etter innkalt og periodisert driftskapital 0 Iht. god regnskapsskikk skal deltagerne innarbeide sine andeler av de enkelte regnskapsposter etter bruttometoden. Av vesentlighetshensyn kan en forenklet innarbeidelse samles i følgende hovedelementer for 2005 Innkalling til driftskapital i NLB i 2005 Andeler Innbetalt Kostnader Forskudds- Andel av driftskapital I 2004 betalt pr. egenkap. I Statkraft Energi AS EB Kraftproduksjon AS Numedalsverkene AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Skagerak Kraft AS Kongsberg Energi Eiendom AS Samlet Innkalling til NLB-styrte For- Forskudds Innbetalt Innbetalt Kostnad Forskuddsprosjekter i Norereguleringen deling betalt i 2005 i alt i 2005 betalt pr Norenøkkel Statkraft Energi AS 70,15% EB Kraftproduksjon AS 22,91% Kongsberg Energi Eiend. AS 0,83% Skagerak Kraft AS 2,95% Ringeriks-Kraft Produksjon AS 3,16% Samlet 100% NLB - Årsberetning 2005 Side 15

16 Innkalling til NLB-styrte For- Forskudds Innbetalt Innbetalt Kostnad Forskuddsprosjekter i Norereguleringen deling betalt i 2005 i alt i 2005 betalt pr Fellesnøkkel Statkraft Energi AS Numedalsverkene AS EB Kraftproduksjon AS Kongsberg Energi Eiend. AS Skagerak Kraft AS Ringeriks-Kraft Produksjon AS Samlet Kostnader på er dekket av kommunalt tilskudd Rødberg, 29. mars 2006 Jan Gaute Bjerke Side 16 NLB - Årsberetning 2005

17 5. 2 Revisors beretning NLB - Årsberetning 2005 Side 17

18 6. DRIFTSRAPPORT FOR Hydrologi, produksjon Nedbør Nedbør i med mer Kilde års middel ( ) Pålsbu Statkraft * Orsjøen Statkraft * Uvdal I Skagerak Vrenga Skagerak Arealnedbør øvre del EB Kraftproduksjon Arealnedbør nedre del EB Kraftproduksjon Gjennomsnitt for perioden Arealnedbør for Numedalsvassdraget Øvre del Nedre del Uvdal 1 Vrenga JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES mm Målestasjonene for nedbør fikk fra 70 til 95 % av normal årsnedbør. De tørreste månedene i forhold til normalen var februar og april. Mai, juli og november var de våteste månedene, relativt sett. Side 18 NLB - Årsberetning 2005

19 Sum nedbør 2005 DES NOV OKT SEP AUG 500 JUL mm Øvre del Nedre del Uvdal 1 Vrenga JUN MAI APR MAR FEB JAN Politisk ledelse fra mange av landets fylkeskommuner på omvisning på Nore. NLB - Årsberetning 2005 Side 19

20 6.1.2 Tilløp og magasinering Nore-reguleringen (Mm 3 ) Tilløp til Tunhovd 1192,0 1621,0 Avløp fra Tunhovd 1089,6 1514,0 - Herav gjennom Nore I 1089,3 1480,0 - Herav forbi Nore I 0,3 37,7 Magasinbeholdning pr ,5 340,5 Magasinbeholdning pr ,9 450,5 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) 101,4 110,0 Magasinbeholdning pr ,2 605,0 Minimum magasinbeholdning (uke 15/04, uke 15/05) 67,3 77, Uvdals-reguleringen (Mm 3 ) Tilløp til Sønstevann 208,4 248,6 Avløp fra Sønstevann 224,4 229,8 - Herav gjennom Uvdal I 224,4 229,8 - Herav forbi Uvdal I 0 0 Magasinbeholdning pr ,3 145,4 Magasinbeholdning pr ,2 164,2 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) 12,1 18,9 Magasinbeholdning pr ,3 128,5 Minimum magasinbeholdning (uke17/04, uke 14/05) 51,3 0, Vrenga-/ Gjuva- reguleringen (Mm 3 ) 2004*) 2005*) Tilløp til magasinene 129,8 87,3 Avløp fra magasinene 116,5 85,6 - Herav gjennom Vrenga 123,8 84,6 - Herav forbi Vrenga 6,0 1,0 Magasinbeholdning pr ,0 17,9 Magasinbeholdning pr ,6 19,6 Endring magasinbeholdning (økning fra 1.1 til 31.12) -0,4 1,7 Magasinbeholdning pr ,5 20,4 Minimum magasinbeholdning (uke 13/04, uke 13/05) 1,4 1,8 *) Tall som vedrører Vrenga Side 20 NLB - Årsberetning 2005

21 Vannføring ved Skollenborg kraftverk m 3 /s Midlere årsvannføring 81,7 81,4 Midlere vannføring ,3 72,1 Midlere vannføring ,2 87,9 Midlere vannføring ,9 82,7 Ukemaksimum (uke 19/04) uke 44/05 281,8 147,7 Maksimum vannføring ( ) ,0 193,1 Utvikling i magasinbeholdning er vist i vedlagte grafer for alle magasiner. Mm3 250 Magasinfylling Sønstevann (1966) 1060 moh (100%=221,6Mm³) % 50 % 0 % Mm3 400 Magasinfylling Tunhovd (1950) 734 moh (100%=352Mm³) % 50 % 0 % NLB - Årsberetning 2005 Side 21

22 Mm Magasinfylling Pålsbu (1950) 749 moh (100%=290Mm³) 100 % 50 % 0 % Mm3 50 Magasinfylling Halne (1991) 1029,6 moh (100%=45 Mm³) % 50 % 0 % Mm3 30 Magasinfylling Vrenga (1991) (100%=29,25 Mm³) % 50 % 0 % Side 22 NLB - Årsberetning 2005

23 6.1.3 Produksjon (Tall i GWh) Prod. ref ÅRS MIDDEL ( ) Nore I Gen. 915,9 1259,6 1085,4 Nore II Gen. 242,4 325,2 296,3 Uvdal I Gen. 265,3 289,9 289,5 Uvdal II Gen. 147,8 175,9 169,9 Mykstufoss 66/22 kv 239,1 284,2 264,0 Djupdal 132 kv 69,8 78,7 75,8 Hølseter Gen. 11,1 9,2 9,4 Vrenga Gen. 89,1 69,9 80,9 Pikerfoss 22 kv 69,3 74,0 74,9 Nybrofoss Gen. 12,4 12,4 12,2 Gamlebrofoss 11 kv 44,8 65,4 80,5 Skollenborg Gen. 358,3 368,4 382,5 Kvernerud Gen. 1,8 1,3 1,2 Vittingfoss Gen. 113,1 113,3 115,1 Sum vassdraget 2580,1 3127,8 2937,6 Det vises til grafen nedenfor som viser produksjonen i 2005 i alle verk, sammenlignet med 2004 og gjennomsnittet for 10 årsperioden Produksjon års middel GWh Nore I Nore II Uvdal I Uvdal II Mykstufoss Djupdal Hølseter Vrenga Pikerfoss Nybrofoss Gamlebrofoss Skollenborg Kvernerud Vittingfoss Kraftstasjon NLB - Årsberetning 2005 Side 23

24 6.2 Kostnader til drift, vedlikehold, erstatninger og pålagte tiltak Nore-reguleringen Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til Statkraft-styrte prosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel (fallhøyde + 6% ekstra på Nore verkene), hvoretter ca. 73% faller på Nore verkene og ca. 27% på nedenforliggende verk Uvdals-reguleringen* Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr ,- mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til investeringsprosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel, hvoretter ca. 81% faller på Uvdals-verkene og ca. 19% på nedenforliggende verk Vrenga-/Gjuva-reguleringen* Drifts- og vedlikeholdskostnader for reguleringsanleggene utgjorde kr ,- mot kr ,- året før. I tillegg kommer utgifter til investeringsprosjekter med kr ,-. Kostnadene er fordelt etter den omforente fordelingsnøkkel (ulik fordeling ovenfor og nedenfor Hølseter), hvoretter ca. 80% faller på Vrenga og Hølseter og ca. 20% på nedenforliggende verk. Ingen pålagte eller andre spesielle tiltak er registrert Totale reguleringskostnader Inklusive kostnader som fremgår av NLB s regnskap for felleskostnader samt NLB-styrte prosjekter, utgjorde de totale kostnader i 2005 kr ,-. * konsesjonær er Skagerak Kraft AS Rødberg Jan Gaute Bjerke Side 24 NLB - Årsberetning 2005

Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås)

Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås) ÅRSRAPPORT 2008 Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås) 2008 Foreningen til Bægnavassdragets

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Mer industri krever mer kraft

Mer industri krever mer kraft Årsrapport 2005 Innhold Mer industri krever mer kraft Styret... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13 Kontantstrømanalyse... 14 Noter... 15-24 Revisors beretning...

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer