Sluttrapport Levande jord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport 2014. Levande jord"

Transkript

1 Sluttrapport 2014 Levande jord Ane Harestad November 2014

2 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn Metode... 4 To behandlingar og tre gjentak... 4 Aerob kompostkultur (Akku)... 5 Tidspunkt for tilføring av Akku... 5 Mikrobiologiske jordprøvar... 5 Avlingsregistrering... 5 Faglege aktivitetar... 6 Resultat og vurdering... 6 Avling 2012 og Mikrobiologiske analysar 2014 av Akku og jord... 7 Mikrobiologiske analysar 2013 av Akku og jord... 7 Mikrobiologiske analysar 2012 av Akku og jord... 7 Markdagar, fagdagar og kurs... 8 Penetrometer... 9 Konklusjon... 9 Vegen vidare/refleksjon... 9 Vedlegg og referansar...10 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

3 Samandrag NLR Rogaland gjennomførte i perioden 2012 til 2014 tiltak innan jordliv og jordkultur for å auke kunnskapane og kompetansen om levande jord. Fleire gonger i vekstsesongane vart det tilført aerob kompostkultur (Akku) på jord med grasvekstar. Akku som vart tilført, vart analysert for mikrobiologisk aktivitet av VitalAnalyse. Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader. Samarbeidspartnarar Prosjektet vart støtta økonomisk av Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Dei to feltvertane, Bioforsk Vest Særheim i Klepp og Kolbjørn Anda i Randaberg, stilte areal og husdyrgjødsel til disposisjon. I 2012 stilte Reve Kompost AS sin aerobe kompostkultur til disposisjon. Denne var ikkje med i registreringane i 2013 og FMLA Buskerud ved Øystein Haugerud var med og la til rette for oppstart av utprøvingane med anna når det gjeld aerob kompostkultur (Akku) og uttak av jordprøvar. Haugerud var også med på fleire fagdagar knytta til prosjektet. Forsøksarbeid og bearbeiding av resultat vart utført av Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mål Mål med prosjektet var å auke kunnskapane og kompetansen om levande jord både hjå gardbrukarar som driv økologisk og hjå gardbrukarar som driv konvensjonelt samt internt i organisasjonen. Vidare var det eit mål å få merksemd på statusen for biologisk mangfald i jord i Rogaland samt å undersøkje om tilførsle av Akku (aerob kompostkultur) er eit tiltak som kan auke mikrobiologisk mangfald i jord, og kva det kan seie for avling og jordstruktur. Bilete 1. Eit mål med prosjektet var å auke kunnskapane og kompetansen om levande jord. Frå markdag i Randaberg Bakgrunn I Buskerud i 2005 vart eit treårig nasjonalt pilotprosjekt med tema jordstruktur i økologisk plantedyrking avslutta. Kompetansen hjå Fylkesmannen i Buskerud innan fagfeltet vart utvikla vidare til ei auka forståing av kor viktige dei biologiske virkningsmekanismane i jord er. Gjennom prosjektet «Levende matjord» har det vidare komme fram kunnskapar om metodar for å vurdera det mikrobiologiske mangfaldet, og mengdene av desse, i jord. Det er også gjort utprøvingar for å styrka det biologiske mangfaldet i jord gjennom bruk av aerob kompostkultur. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

4 Sjølv om det er gjort undersøkingar i Buskerud i 2010 og 2011 når det gjeld levande jord, er arbeidsfeltet framleis pionerarbeid i Noreg. Bilete 2. Mikroskopbilete av kompost frå Ullandhaug.Til venstre sopp. Til høgre amøbar. Frå kurset i mikroskopering i Foto Øystein Haugerud Metode To behandlingar og tre gjentak I 2012 og 2013 vart det gjennomført tiltak og registreringar på to felt; eitt på Særheim og eitt i Randaberg. I 2014 ønskte feltverten på Særheim å bruke feltarealet til andre formål. I 2014 vart det difor utført tiltak og registreringar berre i Randaberg. Felta hadde to ledd og tre gjentak på begge feltstader. Ledda i 2013 og 2014 var som følgjer: 0-ledd. Tilført Akku. I 2012 på Særheim var det i tillegg eit ledd med Reve-Akku. Kjemiske jordanalysar for feltet på Særheim synte ph 6, P-Al 8, K-Al 22, Mg-Al 10, Ca-Al 52, volumvekt 1,2, moldinnhald klasse 3. Kjemiske jordanalysar for feltet i Randaberg synte ph 5,7, P-Al 25, K-Al 7, Mg-Al 11, Ca-Al 137, volumvekt 1,03, KHNO3 46, Cu 4,6, moldinnhald klasse 3. Ut frå dei kjemiske jordanalysane, var jorda på prøvestadene moldrik og god. I følgje Bioforsk sitt temaark om jordlevande sopp i : «Som nedbrytere er sopp ofte dominerende i sur jord, mens bakterier og aktinobakterier trives bedre ved høyere ph, men skillelinjen er ikke skarp.» Anders Næss skriv at Kjemiske jordprøver gir veldig begrenset informasjon til bonden. Den viktigste målingen i standard jordprøver er ph-verdier og moldinnhold. det er viktig å holde et øye på utviklingen av moldinnholdet i jorda på lang sikt. Tilføres det tilstrekkelig med organisk masse? Er det «fest» eller «hungersnød» i matjorda? ii Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

5 Aerob kompostkultur (Akku) Aerob kompostkultur (Akku) er ein god kompost rik på mikroorganismar som blir oppformert i vatn med innblåsing av luft. Brygginga skjer utan bruk av tilleggsvarme slik at dei gode, oksygenelskande (aerobe) mikroorganismane aukar i antal. Utsprøyting av Akku kan auke det biologiske mangfaldet i jord som igjen vil kunne gi betre jordstruktur, auka humusinnhald, betre utnytting av næring, samt betre plantehelse. I 2012 og 2013 vart Akku brygga på kompost frå Buskerud. I 2014 vart Akku brygga på lokal kompost frå Ullandhaug i Stavanger. Til brygging av Akku vart det nytta utstyr til Øystein Haugerud. Tidspunkt for tilføring av Akku På grunn av overvintringsskader vinteren , vart omløpet av enga endra. Akku vart difor i 2013 og 2014 tilført etter slått/beiting og både før og etter jordarbeiding. Tilført Akku vart mikrobiologisk analysert av VitalAnalyse. I 2012 vart Akku tilført på følgjande fire tidspunkt: 25. april, 6 og 20. juni, 8. august og 16. oktober. I 2013 vart Akku tilført på følgjande fire tidspunkt: 8. mai, 28. juni, 28. august og 9. oktober. I 2014 vart Akku tilført på følgjande fire tidspunkt: 9. april, 21. mai, 8. juli og 9. september. Mikrobiologiske jordprøvar Mikrobiologiske jordprøvar vart tekne leddvis på kvar feltstad vår (før spreiing av Akku) og haust (eit par veker etter siste spreiing) til desse tidspunkta: 2012: 26. mars og 17. september. Bilde 3. To ulike bryggeutstyr for Akku. Reve kompost sin bryggar bakerst. Øystein Haugerud sitt utstyr fremst vart brukt alle tre åra. 2013: 8. mai og 17. oktober. 2014: 21. mai og 9. oktober. VitalAnalyse analyserte jordprøvane. Avlingsregistrering På Særheim vart det registrert avling i grasmark i Etter planen skulle det vore avlingsregistrering på Særheim også i På grunn av vanskeleg vinter og dårleg overvintring av gras på feltstadene, måtte areala fornyast. Attlegg vart sådd seint i sesongen, og det vart ikkje gjennomført avlingsregistrering i I 2014 vart avlingsregistrering gjennomført berre i Randaberg. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

6 Faglege aktivitetar I 2012 vart det arrangert markdagen i Randaberg 25. april var det 11 interesserte deltakarar. Øystein Haugerud demonstrerte spadeprøve og visualiserte jordpakking. På dei praktiske fagsamlingane 25. oktober 2012 på Øksnevad VGS og i Randaberg gjekk Øystein Haugerud gjennom korleis ein kompost kan settast opp og korleis den kan vedlikehaldast. Det vart også demonstert mikroskopering av jordliv. Det vart arrangert markdag 3. oktober 2013 på feltet i Randaberg. 30. oktober 2014 vart det gjennomført kursdag i mikroskopering av jordliv. Resultat og vurdering Avling 2012 og 2014 Vanskeleg overvintring vinter 2012/2013 endra planlagd engalder og omløp på begge feltstader. Feltverten på Særheim hadde i tillegg ønske om å bruke arealet til andre formål i Dette gjorde sitt til at avlingsregistrering på Særhem vart utført berre i 2012 og Tabell 1. Kg tørrstoff/daa 2012 med tre ulike behandlingar, Særheim. Alle ledd fekk husdyrgjødsel. Raigrasdominert eng. 1. slått 2. slått 3. slått Sum kg tst/daa ledd Buskerud-Akku Reve-Akku Tabell 2. Kg tørrstoff/daa 2014 med to ulike behandlingar, Randaberg. Begge ledd fekk husdyrgjødsel. Første slått var overvintra toårig raigras. Andre slått var attlegg med bygg som dekkvekst. 1. slått 2. slått Sum kg tst/daa ledd Buskerud-Akku Einvegs variansanalyse synte ingen signifikante skilnader mellom behandlingar på Særheim i Heller ikkje i Randaberg i 2014 var det skilnader i avling. Det er grunn til å tru at endring i jordlivet er ein prosess som tek lang tid, og at eventuelle skilnader i avling først vil kunne syne seg over tid. Bilete 4. Mikroskopbilete av bakterieetande nematode i gulrotjord frå Klepp. Frå kurset i mikroskopering i Foto Ane Harestad Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

7 Mikrobiologiske analysar 2014 av Akku og jord Prøvar av Akku (aerob kompostkultur) Prøve av komposten som var utgangspunktet for brygging av Akku synte ein kompost godt eigna for AKKU-brygging. Tre prøvar av Akku synte kvalitet ok, meget god/god og god. Leddvise prøvar av jord 21. mai og 9. oktober Leddvise prøvar av jord synte ingen skilnader mellom jord med og utan tilført Akku. Mikrobiologiske analysar 2013 av Akku og jord Prøvar av Akku (aerob kompostkultur) Tre ulike Akku brygga på kompost frå Buskerud vart analysert. Kvaliteten vart i ein prøve vurdert til å vera ok og i to prøvar vurdert til å vera god. Leddvise prøvar av jord 8. mai og 17. oktober Leddvise prøvar av jord på Særheim og i Randaberg tekne 8. mai 2013 vart vurderte til at det ikkje var tydelege skilnader mellom prøvane. Det var generelt lite både mikroorganismar og bakteriar. Det var ein tendens til noko meir mikroaggregat og protozoar i prøvar frå Akku-felt. Leddvise prøvar av jord tekne på Særheim 17. oktober 2013 vart vurderte til at Akku har hatt ein positiv innverknad på mengd sopp i jorda. Effekten var mindre tydeleg når det gjeld mengd av protozoar, sjølv om det var ein tendens til meir i ledd med Akku. Aktivering med bakteriar fremkalte ikkje tydeleg forskjell mellom forsøksledda. Leddvise prøvar av jord tekne i Randaberg 17. oktober 2013 vart vurderte til at det var noko meir sopp her enn i jorda frå Særheim. Det var ein tendens til positiv effekt av Akku. Det var ein tydeleg effekt av Akku når det gjeld mengd og diversitet av protozoar. Dette kom tydelegast fram i den bakteriestimulerte prøven. Mikrobiologiske analysar 2012 av Akku og jord Prøvar av Akku (aerob kompostkultur) Mikrobiologiske analysar av Akku frå Reve og Buskerud før kvar spreiing synte varierande kvalitet. Analysane av Akku frå Reve inneheldt mykje bakteriar, liten diversitet i protozoar og lite, og til dels ikkje, sopp. Ei prøve synte veldig lite organisk materiale. Kvaliteten av siste prøva vart vurdert til å vera svak. I analysane av Akku frå Buskerud vart kvaliteten vurdert til å vera ok med noko sopp, moderat med bakteriar og stor diversitet av protozoer. Sjå også utfyllande analysesvar frå VitalAnalyse under Vedlegg. Samleprøve jord, felt på Særheim 25. april 2012 Bakteriar: Moderat, ca 200 ug/g. Sopp: 150 ug/g (35 % >3 um, ein del lyse hyfer). Protozoar: 5% (1 skallamøbe) 1 bakterieetande nematode. Mikroaggregat i ca 50 % av felt. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

8 VitalAnalyse vurderte prøven som ok, men både bakteriar og sopp bør vera minst 300 ug /g jord. Det var lite protozoar. Samleprøve jord, felt i Randaberg 26. mars 2012 Det var ganske lite bakteriar - estimert biomasse 200 ug/g (dette er eit grovt anslag og seier ikkje noko om mengd aktive bakteriar). Det bør vera minst 300 ug /g. Det var veldig lite sopp. Enkelte tynne, lyse hyfer og eit par fragment av tjukkare, positive sopphyfer. Biomasse sopp vart estimert til < 50 ug/g (bør vera >300). Ingen protozoar vart observerte. Det var ein del fine mikroaggregat - sett i % av mikroskoperte felt. Dette er positivt. VitalAnalyse sin konklusjon var at denne prøven viste liten biologisk aktivitet og diversitet. Dette kan til dels skuldast at den vart teken tidleg på året. Leddvise prøvar av jord frå Særheim og Randaberg 17. september 2012 Jordprøvar Særheim 0-ruter Særheim Buskerud- Særheim Reve- Randaberg 0-ruter Akku Akku Bakteriar (# per felt) Bakteriebiomasse ug/g Sopp (% felt) Soppbiomasse, ug /g Forhold sopp:bakteriar 0,03 0,2 0,35 0,3 0,4 Protozoar tot (% felt) Flagellat Amøbar Skallamøbar Ciliatar Mikroaggregat /OM 2/2 3/3 3/2,5 2/2 3/3 (vurdering 1-5) Biomassetal er omtrentleg; veit ikkje kor mykje av organismane som er aktive. Randaberg Buskerud- Akku VitalaAnalyse vurderte analyseresultata slik at både kompost og bruk av AKKU har hatt ein gunstig verknad på mengd sopp og mikroaggregat i jorda. For alle prøvar gjeld at det er lite protozoar. Det vart observert kun einskilde flagellatar. Skilnadene mellom prøvane er ikkje tydelege, sjølv om det er noko meir mikroorganismar på ledd med Buskerud-Akku og Reve- Akku på Særheim. I Randaberg kan ein ikkje sjå denne effekten. Markdagar, fagdagar og kurs Det vart arrangert markdag 24. april 2012 på feltet i Randaberg. To praktiske samlingar om kompost vart arrangerte 25. oktober 2012; ei for elevar på Øksnevad vidaregåande skule og ei for bønder. På markdagen i Randaberg 3. oktober 2013 var det fem interesserte deltakarar. Øystein Haugerud demonstrerte spadeprøve og visualiserte jordpakking. På kurset i mikroskopering av jordliv 30. oktober 2014 var det 10 interesserte deltakarar. Øystein Haugerud og Alene Alemu Tesfamichal gav ei innføring i korleis mikroorganismar kan brukast i vurdering og forbetring av jordkvalitet. Mikroskopering av jord og kompost synte sopphyfer, bakteriar, soppetande nematodar og amøbar som døme på nyttig og gunstig mikroliv. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

9 Penetrometer Mykje stein på feltstadene gjorde det vanskeleg å måle med penetrometer. Konklusjon Faglege aktivitetar har vore med å sette jordliv og jordkvalitet på dagsorden. Det er grunn til å tru at kunnskapar og kompetanse om levande jord har auka både internt i organisasjonen og blant bønder. Sjølv om mikrobiologiske analysar av jord i 2012 og 2013 synte teikn på auka jordliv etter tilføring av aerob kompostkultur, var det i 2014 ikkje mogleg å sjå skilnader på jordprøvar. Mikrobiologiske analysar av jord har i desse registreringane ikkje synt klare utslag på auka jordliv etter tilførsle av aerob kompostkultur til jord. Vegen vidare/refleksjon I 2012 og 2013 sende Øystein Haugerud ved Fylkesmannen i Buskerud til oss ferdig kompost til brygging av Akku. Dette var til stor hjelp for å gjennomføra prosjektet dei to første åra. Det vart lokalt på Jæren prøvd fleire gonger å laga kompost utan å lukkast. I 2014 var det nytta lokal kompost frå Ullandhaug som synte seg å ha gode kvalitetar. Det tek tid å tileigne seg kunnskap og erfaring med metodar for å auke det biologiske mangfaldet i jord. Endring av biologi og struktur i jord er prosessar som tek tid, og det er mange spørsmål som kan vera grunnlag for nye prosjekt. Kartlegging av status for jordlivet i landbruksjord på Jæren kunne vera eit felt å gå vidare med. Meir kartlegging av mikrobiologisk aktivitet i jord i vårt område ville også kunne gi grunnlag for å gå vidare og sjå på samanhengar mellom mikrobiologisk liv, kjemiske analysar og jordfysiske tilhøve. Bilete 5. Kompost frå Ullandhaug som vart brukt til brygging av Akku i Her er komposten på eit tidleg stadium med mykje meitemark, noko som kan tyde at han ikkje er ferdig omdanna. Foto Ane Harestad Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

10 Vedlegg og referansar i Bioforsk sitt temaark nr om jordlevande sopp ii Anders Næss, Ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv ale%20og%20jordliv%20til%20økologisk%20landbruk% pdf Informasjon og tidlegare rapportar om levande jord i NLR Rogaland På NLR Rogaland si nettside er det lagt ut ymse informasjon, litteratur, artiklar og linkar på Delrapportar for 2012 og 2013 samt sluttrapport for 2014 ligg på Kriterier for helhetlig vurdering av sopp i jord, VitalAnalyse Det er flere faktorer som spiller inn når det skal gis en kvalitetsvurdering av sopp i en prøve. Septerte sopphyfer bredere enn 3 μm regnes som positivt, mens det er tegn på tett og oksygenfattig jord når det er mye lyse og smale hyfer. Soppbiomasse er viktig, men må også vurderes opp mot hvor mange mikroskoperte felt det er observert sopphyfer i. For å sammenfatte dette i ett tall gås det ut fra følgende kriterier: 10 % og/eller <25 μg/g 0 15 % og <60 μg/g 1 15 % og μg/g 2 40 % og μg/g 3 50 % og >200 μg/g 4 75% og >500 μg/g 5 I tillegg gir mye lyse, tynne hyfer og /eller usepterte hyfer et trekk på 1 (men 0 er laveste verdi). Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

11 Analysesvar 2014 frå VitalAnalyse. Kompost, Akku og jord Ullandhaug kompost 30. mars 2014 Ullandhaug-Akku 21. mai 2014 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

12 Jordprøvar 21. mai 2014, Randaberg Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

13 Ullandhaug-Akku 24. juni 2014 Ullandhaug-Akku 9. september 2014 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

14 Jordprøvar 9. oktober 2014, Randaberg Analysesvar 2013 frå VitalAnalyse. Kompost, Akku og jord Buskerud-Akku 8. mai 2013 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

15 Jordprøvar 8. mai 2013 Buskerud-Akku 28. august 2013 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

16 Buskerud-Akku 7. oktober 2013 Jordprøvar Særheim 17. oktober 2013 Jordprøvar Randaberg 17. oktober 2013 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

17 Analysesvar 2012 frå VitalAnalyse. Kompost, Akku og jord Analyserte prøvar av kompost og Akku 25. april 2012 For alle prøver ble transport og oppbevaring før analyse lang og varm - dette har nok bidratt til mengdene av flagellater. Reve kompost, spire- og enkel N-test 25. april 2012 God spiring, men litt lysere grønne og korterer enn i Laverstoke-komposten. Nitrat: 390 mg /kg. Ingen nitritt. Ammonium: 1,0 mg/kg. ph 7,35. Reve kompost 25. april 2012 Bakterier: Moderat/mye ug/g, Sopp: 110 ug/g (30 %) + sporer i 50 % av felt. Protozoer totalt 70 % - flagellater 65 %, nakenamøber 10 %, skallamøber 5 %, ciliater 5%. 1 nematode observert. Vurdering: Bra bakterie- og protozoeinnhold, men mer soppbiomasse ønskelig (> 500 ug/g). Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

18 Reve-Akku 25. april 2012 Mye bakterier (ca 4000 per felt). Sopp 10 % (men mindre og se ved rask gjennomgang...) Protozoer: 100 % - bar flagellater, men flere typer av disse. Vurdering: Altfor lite sopp for en AKKU og også for liten diversitet i protozoer. Buskerud-Akku 25. april 2012 Prøve tatt etter dyse): Moderat med bakterier (ca 1000 per felt). Sopp 40 %, Protozoer 100 % - mye flagellater ca 10 i alle felt, mange typer, 30 % skallamøber, 20% ciliater, 5 % nakenamøber. Vurdering. Ok AKKU. Er noe sopp her, men kunne gjerne vært noe mer biomasse. Reve-Akku 6. juni 2012 Har nå sjekket AKKU-prøven som ble brygget på Reve-kompost. Var prøven tatt etter dyse eller fra tank? og var den brygget med komposten i strømpe? Og i tilfelle, hvilken? (hvor grovmasket?) Det var veldig lite organisk materiale i prøven og ingen sopp (!). En del bakterier og ok diversitet på dem Flagellater i 75 % av mikroskoperte felt - en type som dominerte, men også et par andre: OK, men litt lite diversitet. Et par skallamøber ble også observert - bra. Konklusjon: En "tynn" AKKU som ut fra ønsket om sopptilførsel må betegnes som dårlig. Usikker på om resultatet skyldes brygging, prøvetaking eller komposten - er kanskje en blanding av dette. Buskerud-Akku 20. juni 2012 Den siste AKKU-prøven var bra. (analysert 22/6-12). Det var ganske mye sopp - i ca 50 % av mikroskoperte felt - og det var flere typer hyfer, også en del lange. Det er bra! Og det var stor diversitet av protozoer. Også litt ciliater, %, men dette er ikke alarmerende mye. Reve-Akku 8. august 2012 Kvaliteten av Akku vart vurdert til å vera svak. Ingen sopp ble observert i denne AKKUen. Det er mye flagellater, flere typer, men en som dominerer. Ikke mye ciliater, men i totalbildet avspeiler de en ikke egnet kompost (ikke egnet for AKKU-framstilling). Buskerud-Akku 8. august 2012 Kvaliteten vart vurdert til å vera ok. Det er mye flagellater flere typer. Positivt at det ble observert 1 bakteriespisende nematode. Lite sopp trekker ned. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Levande jord Sluttrapport

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1 Rapport 2012 Levande jord Ane Harestad 1 November 2012 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Tre ledd på Særheim og to ledd i Randaberg... 4 Aerob

Detaljer

Delrapport 2013. Levande jord

Delrapport 2013. Levande jord Delrapport 2013 Levande jord Ane Harestad Desember 2013 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 To behandlingar og tre gjentak... 4 Aerob kompostkultur

Detaljer

Levende matjord er en humusorganisme. Buskerud økologisk foregangsfylke Levende matjord presentasjon Økologisk 3.0 Røros 12.11.15

Levende matjord er en humusorganisme. Buskerud økologisk foregangsfylke Levende matjord presentasjon Økologisk 3.0 Røros 12.11.15 Levende matjord er en humusorganisme Buskerud økologisk foregangsfylke Levende matjord presentasjon Økologisk 3.0 Røros 12.11.15 Levende matjord er en humusorganisme Utvikling av moldinnhold Møystadfeltet

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013 Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad November 2013 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2 Mål... 2 Bakgrunn... 2 Mijøavtalar og avlingsnivå

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013- Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad Desember Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Fylkesmannen i Rogaland og NLR Rogaland... 2 Samandrag... 2 Mål...

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU)

Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU) Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU) Oikos landsmøte - Fagseminar på Blæstad 13.03.2015 Berit Swensen,

Detaljer

Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord

Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Tilbud om kursopplegg, markdager og foredrag 2014 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» har et nasjonalt ansvar for å inspirere og videreformidle

Detaljer

Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord. Prosjektsamling SLF 24 26. august 2011

Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord. Prosjektsamling SLF 24 26. august 2011 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Prosjektsamling SLF 24 26. august 2011 Salter Tungmetaller (cd, pb m.fl.) Kjemikalier (sprøytemidler, nedfall i regn, støvpartikler) Jordpakking Mat Fiber

Detaljer

Rapport Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras

Rapport Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras Rapport 2014 Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras Ragnvald Gramstad NLR Rogaland Håkon Pedersen Haugaland LR Desember 2014 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2

Detaljer

Levende Matjord. Levende Matjord. Levende Matjord

Levende Matjord. Levende Matjord. Levende Matjord Næringsnettverket i jord planter. Alta 20. august 2014 del 2. Livet i jorda er den viktigste indikatoren på fruktbarhet. Så snart en mikrobiell populasjon begynner å bryte ned stein, ser vi de første,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

Levende Matjord. Økologisk Spesialkorn 2011

Levende Matjord. Økologisk Spesialkorn 2011 Økologisk Spesialkorn 2011 Frisk jord gir friske planter som gir friske dyr og friske mennesker Fotosyntese!!! Salter Tungmetaller (cd, pb m.fl.) Kjemikalier (sprøytemidler, nedfall i regn, støvpartikler)

Detaljer

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte 362 A. K. Bakken et al. / Grønn kunnskap 9 (2) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem avlingseffektar Anne Kjersti Bakken 1), Trond Henriksen 2), Kjell Mangerud 3), Ragnar Eltun 2), Hugh

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Rapport 2015 Sluttrapport Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Torbjørn Ruud Håkon Pedersen Samarbeidspartar Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksjon Vatsvassdrag og Haugaland

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Ketil Stoknes prosjektleder FoU Avsetning av kompost 7-8 år siden: Vi betalte ofte transporten ut til bøndene

Detaljer

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge BAKGRUNN Web-versjonen av Bioforsk sitt grovfôrprognoseverktøy vart våren 2009 lansert

Detaljer

Rapport 2018, delrapport. Fruktbar jord. Ane Harestad (NLR Rogaland) og Anders W. Aune (NIBIO). Februar 2019.

Rapport 2018, delrapport. Fruktbar jord. Ane Harestad (NLR Rogaland) og Anders W. Aune (NIBIO). Februar 2019. Rapport 2018, delrapport Fruktbar jord Ane Harestad (NLR Rogaland) og Anders W. Aune (NIBIO). Februar 2019. Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 4 Tiltak, resultat

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Levende Matjord Hvorfor er det viktig da????

Levende Matjord Hvorfor er det viktig da???? Hvorfor er det viktig da???? Mysen 09.12.2010 Vi må bort fra en reduksjonistisk tankegang, løfte blikket og se at alt henger sammen og ikke kan bestå hver for seg. Undrer meg på hva jeg får å se over de

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sennep som mellomvekst mot nematodar Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Prosjekttittel: Dyrking av sennepsplante som tiltak mot PCN for å forbetre regional potetproduksjon Prosjekteigar: Norsk

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing

N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing Prosjektet starta med ein litteraturgjennomgang på området i 2012. I eit parallelt prosjekt er det laga eit oversyn over

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Bruk av kompost i eit økologisk fruktfelt

Bruk av kompost i eit økologisk fruktfelt Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 96 2014 Bruk av kompost i eit økologisk fruktfelt Forsøksresultat frå Ernesfeltet 2011-2013 Eivind Vangdal, Irèn Lunde Knutsen og Kristin Kvamm- Lichtenfeld

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Luserne kan gje god avling

Luserne kan gje god avling Luserne kan gje god avling Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god. I tillegg er det viktig med rett rhizobiumsmitte,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE,

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, SLUTTRAPPORT: INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, Mollandsmarki, Luster Kommune 2010 Bilete frå Sogn Avis i samband med omtale av pilotprosjektet: IPT tilbod til heimebuande demente

Detaljer

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014.

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014. Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 1. Analysar av blod viser tydeleg utslag for selen og jod med bruk av mineralkapslar til dyr på utmarksbeite. Me registrerer også høgre innhald

Detaljer

Levende Matjord. god økologisk praksis = god økonomi

Levende Matjord. god økologisk praksis = god økonomi Levende Matjord god økologisk praksis = god økonomi Anders Næss Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen 1989 Stud. MBA Økologisk Økonomi, Handelshøyskolen i Bodø/UIN Evje Gård i Sigdal, Buskerud

Detaljer

Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar

Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar 1 Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar. Mål for undersøkinga I forsøksplanen for denne serien vart

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Plansjer Veileder til Jordlappen. Reidun Pommeresche, 2018

Plansjer Veileder til Jordlappen. Reidun Pommeresche, 2018 Plansjer Veileder til Jordlappen Reidun Pommeresche, 2018 Jordlappen 1. Jordstruktur 2. Jordart 3. Moldinnhold 4. Omdanning av planterester 5. Jordpakking 6. Vanninfiltrasjon 7. Plantevekst 8. Røtter 9.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18.

Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18. Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18. september 214 Synnøve Rivedal, Bioforsk Vest Hugh Riley, Tor Lunnan, Bioforsk Øst, Ievina

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jordstrukturfelt på Steinssletta

Jordstrukturfelt på Steinssletta Rapport Jordstrukturfelt på Steinssletta 2013 2014 Eirik Kolsrud Sammendrag I et jordforbedringsår er hensikten å gjennomføre tiltak som kan bedre jorda (jordstrukturen og jordlivet) for å gi bedre forhold

Detaljer

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Husdyrgjødsel Mineralgjødsel Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Praktisk bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel I dei siste 20 åra har ein bygd og utvida husdyrgjødsellager i Rogaland Formidling frå

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Jordfruktbarhet. kretsløpsøkonomi

Jordfruktbarhet. kretsløpsøkonomi Jordfruktbarhet & kretsløpsøkonomi Anders Næss Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen 1989 MBA Økologisk Økonomi, Handelshøyskolen i Bodø/UIN 2014 Økologisk korndyrking uten husdyr 200daa 1999

Detaljer

Levende Matjord Matjorda en levende organisme

Levende Matjord Matjorda en levende organisme Matjorda en levende organisme Kompetansesamling 25. mars 2015 Fylkesmannen i Vestfold Det er beregnet at omlag 95 % av den maten vi spiser kommer direkte eller indirekte fra matjorda. Matjorda må ha en

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Levende Matjord. Levende Matjord HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7:

Levende Matjord. Levende Matjord HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7: Særheim 18. januar 2012 HVA ER VI EGENTLIG? 1. Mosebok 2, 7: Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 1 2 Matjorda er et komplisert

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Lystgassemisjon frå eng under ulik drift på moldrik jord på Vestlandet -Jordlyst

Lystgassemisjon frå eng under ulik drift på moldrik jord på Vestlandet -Jordlyst Sluttrapport med rekneskap for prosjektet: Lystgassemisjon frå eng under ulik drift på moldrik jord på Vestlandet -Jordlyst Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Bioforsk Vest Fureneset, Bioforsk Økologisk

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Produksjon av delikatessepotet

Produksjon av delikatessepotet Produksjon av delikatessepotet v. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Gourmetpotet, minipotet, småpotet eller delikatessepotet? Kva ein enn kallar dei minste potetene, så har i

Detaljer

Alternativ bekjemping av Siv.

Alternativ bekjemping av Siv. I forsøka har vi sprøyta med Ecoval (6,5 % edikksyre) på spruteflaske og Maursyre med ugress-kanne. Alternativ bekjemping av Siv. Rapport for forsøk med bekjemping av siv i 006 og 007. Forsøka er utført

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Mars 2012 Av Monica Dahlmo og Nono Dimby, Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Bakgrunn... 3 Vassdirektivet...

Detaljer

Ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv

Ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv Ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv Av Anders Næss, Økokornbonde, Siv. Øk/NHH og sekretær for «Levende Matjord»

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Bruk av kompost til hagebruksvekster - 2013

Bruk av kompost til hagebruksvekster - 2013 Bruk av kompost til hagebruksvekster - 2013 I dette prosjektet skal vi prøve kompost fra Lindum AS og fra gårdskompostering i forsøksopplegg til ulike hagebruksvekster. Effekter vi ønsker å oppnå er bedre

Detaljer

KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE 2010

KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE 2010 RAPPORT FRÅ FORSØKSFELTA Landbrukssenteret, Sirdalsveien 38, 4376 HELLELAND Tlf: 51 49 72 88 / 970 14 117 Bankkonto nr. 9365 06 60305 Org.nr.: 970 218 378 dalane@lr.no KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer