ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014"

Transkript

1 ERITREA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 1845 asylsøkere fra Eritrea - (782 søkere i første halvår 2013). Det var den største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot andre plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 1424 menn og 356 kvinner (hovedpersoner) samt 65 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 253 enslig mindreårige asylsøkere 218 gutter og 35 jenter. Asylanførsler : Flertallet anfører at de har desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste. Noen oppgir at de, kombinert med at de har desertert, har opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn av religion, politiske holdninger og/eller kjønn (kvinne). En del søkere anfører forfølgelse basert på disse grunnene selv om de ikke er innrullert i nasjonaltjenesten. En del søkere anfører problemer i kraft av å være nære familiemedlemmer til desertører/unndragere fra nasjonaltjenesten. En annen søkergruppe anfører fare for kjønnslemlestelse. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 451 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode ikke akseptert noen anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 127 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 1273 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 952 personer (74,78 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : ingen ( 0,00 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 7 personer (0,55 %) Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. 8-8) : 8 personer (0,63 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 306 personer (24,04 %) Ingen søknader ble trukket, 7 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for to enslig mindreårige) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Søkere som har desertert eller unndratt seg militærtjeneste innvilges beskyttelse etter utl 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav e. Søkere som har reist ulovlig ut av Eritrea, og som var mellom 8-47/57 (kvinner/menn) år på utreisetidspunktet, kan bli ansett som unndragere av eritreiske myndigheter, og innvilges beskyttelse etter utl 28 første ledd bokstav a, jf. annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav e. Søkere som risikerer forfølgelse fordi de har kommet med regimekritikk, eller hvor myndighetene har tillagt dem en regimekritisk holdning, innvilges beskyttelse etter utl 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav e. Pinsevenner og andre religiøse minoriteter innvilges beskyttelse etter utl 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav b. Familiemedlemmer til desertører/unndragere fra nasjonaltjenesten som risikerer forfølgelse innvilges beskyttelse etter utl 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav d. En del søkere innvilges beskyttelse etter utl 28 1 a, jf annet ledd, jf utl 30 første ledd bokstav d, på grunn av fare for kjønnslemlestelse og annen kjønnsrelatert forfølgelse. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Store variasjoner i søkergruppen når det gjelder alder og kjønn. Felles for så godt som alle er at de søker beskyttelse fra myndighetene.

2 SYRIA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 708 asylsøkere fra Syria - (256 søkere i første halvår 2013). Det var den nest største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot sjette plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 504 menn og 102 kvinner (hovedpersoner) samt 102 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 26 enslig mindreårige asylsøkere 20 gutter og 6 jenter. Asylanførsler : Mange anfører den generelt svært vanskelige situasjonen med krig, vold, sammenbrudd i samfunnsstrukturer med mer. En del anfører innkalling til militærtjeneste, desertering, eller re-innkalling. Svært mange anfører press om å bli med på enten opprørernes eller regimets side og mistanke om at man støtter motparten. Dette anføres i mange ulike former, knyttet for eksempel til jobb- eller familie-situasjonen, eller religiøs tilhørighet. Svært mange anfører deltagelse i opprøret på et lavt nivå for eksempel deltagelse i et par demonstrasjoner og påfølgende arrestasjoner eller frykt for dette. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 122 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode ikke akseptert noen anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 69 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 456 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 143 personer (31,36 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : 227 personer (49,78 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 2 personer (0,44 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 84 personer (18,42 %) En søknad ble trukket, 9 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og 2 personer hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : På bakgrunn av situasjonen returnerer vi ingen til Syria, og UDI vil ikke fatte vedtak i asylsaker som innebærer en retur. Praksis gjelder alle der man vurderer retur opp mot Syria. Dette innebærer at flere statsløse også omfattes av denne praksisen, hovedsakelig statsløse palestinere og kurdere. De vil ikke fremgå av statistikk for Syria ettersom de kategoriseres utelukkende som statsløse. Alle søknader om beskyttelse blir underlagt en individuell behandling og vurdering. De som fyller kriteriene i Flyktningkonvensjonen blir innvilget en tillatelse etter utlendingsloven 28 1 a. De fleste som ikke fyller kriteriene i konvensjonen innvilges tillatelse etter utl b. Søkere som blir ekskludert vil ikke få tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold, men kun midlertidig vern. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Gruppen er sammensatt. Det er en stor andel barnefamilier, men fremdeles et flertall av unge, enslige menn. De kommer fra hele landet. Det er en mindre andel kurdere enn tidligere, flere arabere og flere kristne.

3 SOMALIA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 436 asylsøkere fra Somalia - (954 søkere i første halvår 2013). Det var den tredje største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot første plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 242 menn og 135 kvinner (hovedpersoner) samt 59 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 79 enslig mindreårige asylsøkere 61 gutter og 18 jenter. Asylanførsler : De fleste anfører forfølgelse fra al-shabaab. Anførsler knyttet til al-shabaab vil være brudd på al-shabaabs påbud og regler eller at de er utsatt fordi al-shabaab mener de støtter somaliske myndigheter og tvangsrekruttering. Kvinner anfører oftest tvangsekteskap der forfølger er al-shabaab eller/og familiemedlemmer. Mange anfører private konflikter som ekteskap mellom lavstatusgrupper og somaliske klaner og hevndrap. Flere anfører også forfølgelse fra myndighetene fordi de mistenkes for å tilhøre al-shabaab. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 92 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 6 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 57 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 538 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 214 personer (39,78 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : 48 personer (8,92 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 18 personer (3,35 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 258 personer (47,95 %) 4 søknader ble trukket, 11 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Somaliske myndigheter er ikke i stand til å beskytte befolkningen mot forfølgelse. Det er derfor som utgangspunkt ikke aktuelt å henvise til myndighetsbeskyttelse i Sør- og Sentral-Somalia. I august 2011 trakk al-shabaab seg ut av Mogadishu. Det blir fortsatt rapportert om angrep fra al-shabaab rettet mot regjeringstilknyttede styrker og personer, samt andre viktige målgrupper for al-shabaab, men det har blitt slutt på større kamphandlinger. Profilerte personer vil derfor fortsatt kunne være utsatt. Den opphevet UDI suspensjonen av utreiseplikt til Mogadishu og Sør-Somalia, etter at UNE hadde gjort det samme. Siden våren 2011 og med en forsterket offensiv våren 2014, har en AMISOM-ledet offensiv, gjort at al-shabaab har trukket seg ut av flere byer, men al-shabaab kontrollerer fremdeles flere mindre byer og større områder i Sør- og Sentral-Somalia. JD kom med en instruks som ga UDI tilslutning til å vektlegge EMD-dommen (Sufi og Elmi mot Storbritannia) i sin praksis. Dette innebærer at hvis en person risikerer å bli internt fordrevet, anses personen å risikere brudd på EMK art. 3. Her vil imidlertid vurderingen av personens nettverk være sentralt. Videre vil personer som ikke har erfaring med å leve under al-shabaabs kontroll, anerkjennes som flyktninger i medhold av utlendingsloven utl. 28 første ledd bokstav a. Barnefamilier og enslig mindreårige fra Sør-Somalia som ikke har rett til beskyttelse, vil ofte fylle vilkårene for en tillatelse i medhold av utl. 38. Søkere som ikke har sannsynliggjort bostedstilknytning til Sør-Somalia, får i de fleste tilfeller avslag. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Norske myndigheter anerkjenner ikke dokumenter utstedt av somaliske myndigheter. Somaliske søkere er derfor unntatt fra kravet om å dokumentere sin identitet for å få innvilget arbeidstillatelse under behandling av søknad om beskyttelse, jf utl 94.

4 STATSLØSE : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 281 statsløse asylsøkere - (165 søkere i første halvår 2013). Det var den fjerde største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot åttende plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 180 menn og 47 kvinner (hovedpersoner) samt 54 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 11 enslig mindreårige asylsøkere 10 gutter og en jente. Asylanførsler : Den største gruppen av statsløse er i dag statsløse fra Syria. Deres anførsler skiller seg ikke fra anførslene fra syriske borgere, se derfor notat om Syria. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 57 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 4 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 57 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 209 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 37 personer (17,70 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : 83 personer (39,71 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 3 personer (1,44%) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 86 personer (41,15 %) Ingen søknader ble trukket, 4 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for 2 enslige mindreårige) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Se notat om Syria. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Gruppen er sammensatt og har meget forskjellige anførsler. Den omfatter bl.a. palestinere fra Vestbredden og Gaza samt palestinere fra Irak. Det har vært få ankomster fra Vestbredden og Gaza i Det er noe flere ankomster av statsløse palestinere fra Irak som utgjør en betydelig del av det totale antall irakere, ca 80 personer, som kom første halvår Det har vært en sterk økning i andelen av statsløse fra Syria, og de utgjør i 2014 det store flertallet av søkere i denne gruppen. Av de statsløse fra Syria er det få statsløse kurdere, det store flertallet er statsløse palestinere.

5 AFGHANISTAN : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 226 asylsøkere fra Afghanistan - (366 søkere i første halvår 2013). Det var den femte største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot tredje plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 138 menn og 44 kvinner (hovedpersoner) samt 44 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 102 enslige mindreårige asylsøkere 96 gutter og 6 jenter. Asylanførsler : Mange anfører frykt for Taliban eller andre væpnede grupperinger pga. søkerens tilknytning til myndighetene, internasjonale styrker og/eller organisasjoner i Afghanistan. Noen anfører å ha blitt tvunget til å arbeide for Taliban, og frykter konsekvenser på bakgrunn av arbeidet de har gjort, eller fordi de har nektet å utføre dette arbeidet. Noen anfører også konflikter med lokale maktpersoner. Anførsler med bakgrunn i private konflikter er vanlige, og kan ha utgangspunkt i en jordkonflikt, utenomekteskapelige forhold, hevn eller andre typer feider. En del, både par og enslige kvinner, anfører å stå i fare for reaksjoner etter å ha rømt for å unngå tvangsekteskap av kvinnen. En del kvinner anfører også at deres døtre står i fare for tvangsgifte. En vesentlig andel enslige kvinner anfører ikke å ha noe mannlig nettverk i Afghanistan. Frykt for økonomisk motivert kriminalitet, slik som kidnapping og utpressing, blir anført av noen. Enkelte anfører å ha frafalt islam/konvertert til en annen religion. En økende andel ressurssterke søkere frykter den generelle sikkerhetssituasjonen og hvilke følger tilbaketrekningen av internasjonale styrker kan få. Det er vanlig at søkere presenterer flere samtidige anførsler knyttet til frykt for reaksjoner fra både myndigheter, private og Taliban. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 60 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 9 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 55 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 312 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 64 personer (20,51 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : 62 personer (19,87 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 18 personer ( 5,77 %) Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. 8-8) : en person (0,32 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 167 personer (53,53 %) En søknad ble trukket, 5 saker ble henlagt og 5 personer hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : I mange av Afghanistans provinser mener UDI at utl 28 første ledd bokstav b er til hinder for retur som følge av den generelle sikkerhetssituasjonen. Enslige kvinner og deres medfølgende barn ble i all hovedsak innvilget beskyttelse med flyktningstatus i medhold av utl 28 første ledd bokstav a eller b. De fleste barnefamiliene fikk avslag på sine søknader fordi det ikke forelå et individuelt beskyttelsesbehov. Disse fikk avslag opp mot hjemstedet, eller ble henvist til internflukt hvis sikkerhetssituasjonen på hjemstedet ikke ble ansett som sikker og dersom internflukt ikke ble ansett for å være urimelig. Det samme gjaldt de fleste enslige menn og afghanere med tilknytning til en afghansk kontekst utenfor landet. De enslige mennene som får innvilget beskyttelse er personer som i utgangspunktet tilhører en utsatt gruppe og som i tillegg er profilerte eller på ulike måter har markert seg i det afghanske samfunnet, slik at internflukt ikke anses som trygt. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Svært mange av søkerne er enslige mindreårige. Gruppen med voksne søkere består særlig av enslige menn, men det kommer også en god del enslige kvinner, med eller uten barn, og barnefamilier. Mange enslige kvinner anfører at deres ektemenn er igjen i Hellas/Tyrkia eller er forsvunnet på reisen. Mange, blant disse en økende andel eldre personer, opplyser å ha lite familie eller slekt i Afghanistan. Videre er det en merkbar tendens til at flere ressurssterke afghanere søker beskyttelse. Søkerne kommer hovedsakelig fra sentrale og østlige deler av Afghanistan, mens relativt få kommer fra sørlige og vestlige provinser. Det har vært en økning i søkere fra nordlige deler av landet, samt fra Kabul. Mange har hatt lengre opphold i Iran eller Pakistan. En god del søkere er født og oppvokst i Iran, og har aldri vært i Afghanistan. Mange har lite skolegang. En vesentlig andel anfører videre å ha psykiske problemer/traumer av ulike årsaker.

6 NIGERIA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 217 asylsøkere fra Nigeria - (328 søkere i første halvår 2013). Det var den sjette største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot fjerde plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 155 menn og 41 kvinner (hovedpersoner) samt 21 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 2 enslig mindreårige asylsøkere begge jenter. Asylanførsler : Mange anførsler er knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, især frykt fra myndighetene eller omgivelsene fordi de er homofile eller oppfattes som homofile. Flere anførsler er knyttet til kjønnsrelaterte forhold som kjønnslemlestelse. Noen anfører menneskehandel og tvangsprostitusjon, men andre opplyser imidlertid at de har arbeidet med prostitusjon selvstendig og av fri vilje uten bakmenn. Mange frykter Boko Haram eller frykt for/delaktighet i konflikten mellom kristne og muslimer (hovedsakelig i nord). Mange anfører jordkonflikter og private konflikter. Videre er noen anførsler knyttet til kulter, rituelle mord og svart magi. Mange har en kombinasjon av flere asylanførsler. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 145 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 3 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 137 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 195 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 3 personer (1,54 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : ingen (0,00 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : ingen (0,00%) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 192 personer (98,46 %) 6 søknader ble trukket, 8 saker ble henlagt og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : I saker hvor anførslene knytter seg til seksuell orientering og kjønnsidentitet gjøres konkrete vurderinger i tråd med instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet GI-07/2012, Instruks om tolkning av Utlendingsloven 28 første ledd bokstav a forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Ofre for menneskehandel/tvangsprostitusjon blir vurdert konkret med tanke på risikoen for retraffikering eller represalier fra eventuelle bakmenn. UDI vurderer mange søknader som lite troverdige og mange som åpenbart grunnløse. Søkere som frykter ordinær rettsforfølgelse eller magi/trolldom/juju har i all hovedsak heller ikke krav på beskyttelse. Flere søkere henvises til internflukt, for eksempel søkere som frykter forfølgelse på grunn av private / lokale konflikter. I noen få tilfeller får vi saker i retur fra UNE og blir bedt om å opplyse saken ytterligere angående risikoen for kjønnslemlestelse av medfølgende barn (jenter) eller anførsel knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Den største gruppen er fra sørøst i landet og tilhører den etniske gruppen igbo. Erfaring viser at noen søkere som oppgir å være fra andre afrikanske land hvor oppgitt identitet ikke blir lagt til grunn, viser seg å være fra Nigeria basert på konklusjon av språkanalyse og/eller fullstendig manglende landkunnskap.

7 SUDAN : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 211 asylsøkere fra Sudan - (328 søkere i første halvår 2013). Det var den syvende største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot fjerde plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 145 menn og 27 kvinner (hovedpersoner) samt 39 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 3 enslig mindreårige asylsøkere alle gutter. Asylanførsler : De fleste anførslene er knyttet til konfliktsituasjonene i Darfur, Sør-Kordofan og til dels Blå-Nilen. Dette gjelder både søkere som er bosatt i konfliktområdene, og søkere bosatt i Khartoum. Mange av anførslene knyttes til søkerens tilhørighet til en ikke-arabisk etnisk gruppe med opprinnelse i Darfur. En stor andel opplyser at de risikerer forfølgelse fordi de sudanske myndighetene mistenker søkeren for å ha tilknytning til ulovlige opposisjonelle politiske partier eller opprørsgrupper. Det er varierende grad av faktisk politisk aktivitet, men det vises til forfølgerens (myndighetenes) perspektiv. Noen anfører risiko for forfølgelse av sudanske myndigheter pga myndighetskritikk eller menneskerettighetsarbeid. Det er samlet sett relativt få anførsler om kjønnsrelatert forfølgelse, men blant barnefamilier ser vi en del anførsler om kjønnslemlestelse av jentebarn. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 67 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 3 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 92 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 197 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 69 personer (35,03 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : en person (0,51 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 5 personer (2,54 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 122 personer (61,92 %) En søknad ble trukket, 7 saker ble henlagt og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Beskyttelse gis primært til personer som sannsynliggjør fremtidig forfølgelsesrisiko pga konvensjonsgrunnen politisk oppfatning. Det er svært sjeldent at søkere har krav på beskyttelse etter utl. 28, 1 ledd litra b uten at det foreligger konvensjonstilknytting. Personer som flykter fra den generelle sikkerhetssituasjonen på hjemstedet, vil i mange tilfeller kunne henvises til internflukt i trygge områder, etter utl 28 femte ledd. I noen få tilfeller innvilges tillatelse etter utl 38 etter en konkret samlet vurdering der søkerens helsetilstand eller sosioøkonomiske situasjon kan være momenter. Det er gitt avslag hovedsakelig i saker der søkeren ikke har sannsynliggjort sin identitet eller i saker der det ikke er sannsynliggjort at det foreligger fremtidig forfølgelsesrisiko. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : De fleste søker beskyttelse på grunn av forfølgelse fra sudanske myndigheter. Hovedandelen av denne søkergruppen er menn med tilknytning til Darfur eller Sør-Kordofan.

8 ETIOPIA : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 142 asylsøkere fra Etiopia - (112 søkere i første halvår 2013). Det var den åttende største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot ellevte plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 62 menn og 52 kvinner (hovedpersoner) samt 28 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 10 enslig mindreårige asylsøkere 8 gutter og 2 jenter. Asylanførsler : Primært anføres risiko for forfølgelse fordi myndighetene mistenker søkeren, eller en som denne står i relasjon til, for å være politisk opposisjonell. Den politiske aktiviteten som utløser risiko for forfølgelse anføres både knyttet til lovlige politiske partier, forbudte organisasjoner eller annen aktivitet som kan oppfattes som myndighetskritisk. Varierende grad av faktisk politisk aktivitet, men det vises til forfølgerens (myndighetenes) perspektiv. Mindre grad av anførsler knyttet til kjønnsrelatert forfølgelse isolert sett, men en del kvinner anfører seksuelle overgrep fra myndighetspersoner som ledd i politisk forfølgelse. Familier med små barn eller som får pikebarn her i Norge anfører også i en del tilfeller risiko for kjønnslemlestelse ved retur til Etiopia. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 28 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 2 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 25 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 137 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 69 personer (50,36 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : ingen (0,00 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 6 personer (4,38 %) Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. 8-8): 2 personer (1,46 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 60 personer (43,80 %) Ingen søknader ble trukket, 3 saker ble henlagt og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Beskyttelse gis primært til personer som sannsynliggjør fremtidig forfølgelsesrisiko pga konvensjonsgrunnene politisk tilhørighet eller spesiell sosial gruppe (kjønnsrelatert forfølgelse). Det er sjeldent at søkere har krav på beskyttelse etter utl. 28, 1 ledd litra b uten at det foreligger konvensjonstilknytting. I noen få tilfeller ble det innvilget tillatelse etter utl 38 etter en konkret samlet vurdering. Det er gitt avslag hovedsakelig i saker der det ikke er sannsynliggjort at det foreligger fremtidig forfølgelsesrisiko, eller i saker hvor UDI ikke har lagt til grunn søkerens anførsler. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : De fleste søker beskyttelse mot myndighetene. Det er relativt sett mange kvinner i søkergruppen. Sammenlignet med tidligere år kom det flere søkere fra region 5, Somali regionen, i Etiopia.

9 RUSSLAND : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 108 asylsøkere fra Russland - (204 søkere i første halvår 2013). Det var den niende største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot syvende plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 34 menn og 29 kvinner (hovedpersoner) samt 45 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det en enslig mindreårig asylsøker en gutt. Asylanførsler : Tsjetsjenia : Mange anfører at de risikerer mistanker mot seg og brutale avhør fordi de er i slekt med eller bekjent av påståtte opprørere. Det forekommer anførsler om tvungen bistand til opprørere. Enkelte anfører tvangsekteskap og andre familie-/kjønnsrelaterte konflikter. Flertallet oppgir at de ikke kan bosette seg andre steder i Føderasjonen pga ressurssituasjonen og den generelle holdningen til mennesker fra Kaukasus. Ingusjetia, Dagestan og/øvrige Nord-Kaukasus : Svekket generell sikkerhetssituasjon/forfølgelse pga beskyldninger om deltagelse i eller tilknytning til væpnede grupperinger/politisk opposisjon. Øvrige Russland : Etnisk diskriminering/trakassering, kriminelle/mafia, manglende politioppfølging av kriminalitet og vold, generelt dårlige sosiale forhold. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 54 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode ikke akseptert noen anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 49 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 123 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : en person (0,81 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : ingen (0,00 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 4 personer (3,25 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 118 personer (95,94 %) 2 søknader ble trukket, 5 saker ble henlagt og en person hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Tsjetsjenske myndigheters kamp mot opprørsbevegelsen vedvarer og geriljabevegelsen fremstår som svekket. Sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen er generelt bedre nå enn den var tidlig på 2000-tallet. Ulike reaksjoner fra myndighetene kan ramme personer/familier med faktisk eller antatt tilknytning til geriljabevegelsen. Den generelle sikkerhetssituasjonen for etniske tsjetsjenere og andre kaukasiere i øvrige områder av Russland anses som tilfredsstillende. Etniske tsjetsjenere uten beskyttelsesbehov og som ikke heller fyller vilkårene for opphold på humanitært grunnlag, kan henvises til retur til Tsjetsjenia, og anses ikke på generelt grunnlag å være vernet mot retur dit etter utlendingsloven. Kamp mot terror foregår også i de øvrige delene av Nord-Kaukasus med mange av de samme problemstillingene som i Tsjetsjenia. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Få er i besittelse av godkjente reisedokumenter, men mange fremlegger innenrikspass, fødselsattester og/eller andre dokumenter. Det er grunn til å tro at ankomstene er organiserte, at det forekommer avhopp etter visumopphold i Norge eller andre Schengenland samt at mange tsjetsjenske søkere kommer fra andre områder i Russland enn Tsjetsjenia. Mange har familiemedlemmer med oppholdstillatelse i Norge. Oslo, 07,08.14/ERA

10 IRAK : Informasjonsnotat asylsøknader første halvår 2014 Søknader : I første halvår 2014 kom det i alt 80 asylsøkere fra Irak - (85 søkere i første halvår 2013). Det var den tiende største nasjonaliteten i første halvår 2014 (mot tolvte plass i første halvår 2013). Av dem som søkte asyl var 39 menn og 18 kvinner (hovedpersoner) samt 23 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det ingen enslige mindreårige asylsøkere. Asylanførsler : Asylsøkere fra de kurdiskkontrollerte selvstyreområdene i Nord-Irak anfører i svært mange saker æresrelaterte problemer, klankonflikter, trusler om tvangsekteskap eller annen form for æresrelatert vold ofte på grunn av brudd på æreskodeks. I de sentrale delene av Irak er det mer varierte asylanførsler. I en del saker anføres problemer med militser eller andre voldelige grupperinger. I flere saker anføres også problemer med irakiske myndigheter som følge av myndighetskritikk. Dublin-behandling : Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 48 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode akseptert 8 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 38 saker. Vedtak : Av de vedtak som ble fattet i første halvår 2014 (for 82 personer) ble utfallet : Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra a) : 4 personer (4,88 %) Innvilget beskyttelse (utl. 28, 1. ledd litra b) : 3 personer (3,66 %) Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. 38) : 6 personer (7,32 %) Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land) : 69 personer (84,14 %) En søknad ble trukket, 3 saker ble henlagt og ingen hadde søkt asyl fra utlandet. Beskyttelsesbehovet : Sikkerhetssituasjonen i Irak forbedret seg gradvis etter 2009 og antallet sikkerhetsrelaterte hendelser var stabilt lavere i årene fra 2009 enn de foregående årene. Fra våren 2013 har vi imidlertid sett en forverring av sikkerhetssituasjonen, særlig i de sunnidominerte provinsene i Sentral-Irak og i Bagdad. Fra juni 2014 har sikkerhetssituasjonen forverret seg ytterligere i disse områdene etter at ISIL og andre sunnigrupperinger tok over kontrollen av store deler av områdene nord og vest for Bagdad. Den forverrede og uavklarte situasjonen i disse områdene førte til at UNE og UDI i juni 2014 suspenderte utreiseplikten for irakere med tilhørighet i provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-din. UDI avventer den videre utviklingen og behandler for øyeblikket ikke saker som innebærer plikt til å returnere til de nevnte provinsene i Irak. UDIs vurdering av hvilke grupper som kan være utsatte samsvarer med UNHCRs retningslinjer. Dette gjelder for eksempel politi, militæret, journalister, personer med tilknytning til det tidligere Baath-regimet, religiøse og etniske minoriteter. Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa : Asylankomstene på Irak har vært stabilt lave de siste årene. De fleste kommer fra de sentrale og nordlige delene av landet. Det er gjennomgående få søknader fra Sør-Irak. Av etnisk opprinnelse er søkergruppen omtrent likt delt mellom kurdere og arabere og det klare flertallet er sunnimuslimer.

11 Rapportering: Behandling av saker etter utlendingsloven 32 (1) a, b og d 1. ASYLANKOMSTER I første halvdel av 2014 søkte personer om beskyttelse i Norge. De høyest representerte nasjonalitetene var: Eritrea Syria 708 Somalia EURODAC-TREFF I samme periode fant norske myndigheter totalt 600 identifikasjoner (treff) i Eurodac, hvorav 535 er tidligere asylsøknad (kat.1) og 65 angir ulovlig grensepassering (kat. 2). Dette innbærer treff i 11 % av det totale ankomsttallet. Det presiseres at en person kan ha flere treff i Eurodac. Flest identifikasjoner (treff) mot andre land er mot: Italia 233 (43 er kat. 2) Sverige 80 Tyskland TREFF I VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) 341 asylsøkere var registrert med fingeravtrykk i VIS, hvorav 297 asylsøkere hadde fått utstedt visum, og 44 asylsøkere hadde fått avslag på søknad om visum. Det var asylsøkere fra Sudan, Nigeria og Eritrea som hadde fått innvilget flest Schengenvisum i denne perioden. Flest visum er utstedt av: Italia - 24 % Frankrike - 20 % Spania - 16 % 4. ANMODNINGER TIL UTLANDET I første halvdel av 2014 sendte asylavdelingen anmodninger til utlandet, dvs. 30 % i forhold til ankomstene i samme periode. 5. DUBLIN-VEDTAK I første halvdel av 2014 fattet asylavdelingen vedtak 1 etter utlendingsloven 32 (1) b, (ikke inkludert henleggelser). Dette utgjør ca. 22 % av asylavdelingens totale produksjon av vedtak i samme periode, og ca. 70 % av antall anmodninger. 6. SÆRLIG OM EMA-DUB-VEDTAK De første 6 månedene av 2014 fattet asylavdelingen 9 EMA-vedtak 2 etter utlendingsloven 32 (1) b. Dette tallet omfatter kun de vedtakene hvor det legges til grunn at søkeren faktisk er enslig mindreårig. Disse vedtakene utgjør ca. 3 % av asylavdelingens totale produksjon av EMA-vedtak i samme periode, og ca. 1 % av alle Dublin-vedtak. 7. UTTRANSPORTER I første halvdel av 2014 ble det gjennomført 864 uttransporter med hjemmel utlendingsloven 32 (b). 8. ANMODNINGER FRA UTLANDET I samme periode mottok asylavdelingen anmodninger fra utlandet. Flest anmodninger ble mottatt fra: Sverige Tyskland 335 Frankrike 84 Nasjonalitetene som var høyest representert i de mottatte anmodningene var: Somalia 193 Afghanistan Eritrea ØVRIGE VEDTAK ETTER UTL. 32 I første halvdel av 2014 fattet asylavdelingen 228 vedtak etter utlendingsloven 32 (1) a, og 5 vedtak etter 32 (1) d. Asylavdelingen fattet 3 EMA-vedtak etter utl 32. Flest anmodninger ble sendt til: Italia 757 Sverige 136 Tyskland Nasjonalitetene som var høyest representert i de sendte anmodningene: Eritrea Nigeria Syria Siste vedtak i UDI. Det presiseres at antallet vedtak fattet etter den nevnte hjemmelen i utgangspunktet kan være noe høyere, men at vedtaket senere er blitt omgjort til en annen hjemmel. 2 Siste vedtak i UDI. Se fotnoten over.

12

Kommentarer til norsk praksis. Følges UDI foretar individuelle vurderinger av beskyttelsesbehovet

Kommentarer til norsk praksis. Følges UDI foretar individuelle vurderinger av beskyttelsesbehovet Land/ UNHCRs anbefaling ikke AFGHANISTAN: UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the international Protection Needs of Asylum-seekers from Afghanistan, juli 2009: UNHCR mener et betydelig antall av

Detaljer

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 07.07.2011 Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 1. Innledning Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, jf. lov om forbud mot kjønnslemlestelse 1. Medvirkning

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Utlendingsforvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Politidirektoratet (POD) Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder Praksisnotat Til: Dokument-ID: Saksnummer: Dato: Asylpraksis - (land) 1. Innledning 2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder 3.1. Dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Sur place unntak i misbrukstilfeller

Sur place unntak i misbrukstilfeller Praksisnotat Sur place unntak i misbrukstilfeller OPPRETTET: 12.06.2014 SIST OPPDATERT: 23.06.2016 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det er ikke en juridisk

Detaljer

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran Tro, håp og forfølgelse Sammendrag NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse

Detaljer

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Waqas Malik Deres ref: 16/4755 Vår ref: 16/04030-3 Dato: 15.08.2016 Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Konvensjonsgrunnen «medlemsskap i en spesiell sosial gruppe»

Konvensjonsgrunnen «medlemsskap i en spesiell sosial gruppe» Praksisnotat Konvensjonsgrunnen «medlemsskap i en spesiell sosial gruppe» OPPRETTET: 04.04.2005 SIST OPPDATERT: 07.10.2015 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge Molde 17.10.2011 Flyktninger og asylsøkere i Norge Hvilke minoritetsgrupper har vi i n Asylsøkere n Flyktninger n FN-kvoteflyktninger Norge n Kvinner/menn utsatt for tvangsekteskap n Transnasjonale ekteskap

Detaljer

Migrasjon 2012. Fakta og analyse

Migrasjon 2012. Fakta og analyse Migrasjon 2012 Fakta og analyse 01 Fakta om migrasjonen i 2012 Beskyttelse (asyl) 9 800 personer søkte om beskyttelse. De største søkerlandene og innvilgelseslandene var Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Detaljer

Migrasjon 2012. Fakta og analyse

Migrasjon 2012. Fakta og analyse Migrasjon 2012 Fakta og analyse 01 Fakta om migrasjonen i 2012 Beskyttelse (asyl) 9 800 personer søkte om beskyttelse. De største søkerlandene og innvilgelseslandene var Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Detaljer

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere e 1 Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere Line Zahl Kvakland, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen Enslige mindreårige asylsøkere Hvordan er asylprosessen? Hvordan behandler

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato G-03/2018 17/6448 22.01.2018 G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige,

Detaljer

Anførsler om forfølgelse på grunn av religion

Anførsler om forfølgelse på grunn av religion Anførsler om forfølgelse på grunn av religion (Paragrafhenvisninger er til tidligere lov/forskrift) Praksisnotat av 09.10.2009 Innledning Tilhørighet til et bestemt trossamfunn Konvertering Oppsumering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker IM 2010-013V Saksnummer: 09/4178-13 Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker Sakstype: Beskyttelse - innvilgelse/avslag. Kvalitetsstandard for utvisning er utarbeidet av OPA 6. 1. Registrering

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige Flyktningsituasjonen i Europa og behovet for mottaksplasser for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige 22. September 2015 v/miriam Steinstø Haugen, rådgiver UDI Regionkontor Vest Agenda Situasjonsbildet

Detaljer

Praksis i UNE - Seksuell orientering (homofili) som asylgrunn

Praksis i UNE - Seksuell orientering (homofili) som asylgrunn Praksis i UNE homofili Praksisnotat av 08.04.2013 Praksis i UNE - Seksuell orientering (homofili) som asylgrunn 1. Innledning... 1 2. Kort om rettstilstanden på området... 1 3. Er vedkommende homofil,

Detaljer

IM 2010-020V. Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

IM 2010-020V. Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) IM 2010-020V Kvalitetsstandard - Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess 1.1 Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker Praksisnotat Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker OPPRETTET: 01.01.2010 SIST OPPDATERT: 29.04.2015 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Fevik 10 feb 2016 - Fylkesmannen AA og VA Seniorrådgiver Nina B Lindekleiv Asylsøknader til Europa (Eurostat) 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Det er et mål at personer uten lovlig opphold returneres raskt, og primært med assistert retur, men om nødvendig med tvang.

Det er et mål at personer uten lovlig opphold returneres raskt, og primært med assistert retur, men om nødvendig med tvang. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2014/04527-1 05.12.2014 Status uttransporteringer av lengeværende barn I tildelingsbrevet for 2014 har

Detaljer

Innstramminger i utlendingsloven

Innstramminger i utlendingsloven Innstramminger i utlendingsloven Publisert 07. april 2016 Dette er en kort oppsummering av de viktigste forslagene til endring i utlendingsloven som er lagt frem for Stortinget 5. april 2016. Endringene

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Flyktningene hvem og hvor er de? Behov, utfordringer og muligheter. Kirkerådet, Diakonhjemmet 1. juni 2016 Ann-Magrit Austenå, NOAS

Flyktningene hvem og hvor er de? Behov, utfordringer og muligheter. Kirkerådet, Diakonhjemmet 1. juni 2016 Ann-Magrit Austenå, NOAS Flyktningene hvem og hvor er de? Behov, utfordringer og muligheter Kirkerådet, Diakonhjemmet 1. juni 2016 Ann-Magrit Austenå, NOAS NOAS i asyldebatt 1984-2016 NOAS formål og målsetting Vedtektene sier

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i Et prosjekt delfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i Et prosjekt delfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2008 Et prosjekt delfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk

Detaljer

UDIs høringssvar - Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop.

UDIs høringssvar - Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/79 Vår ref: 16/05296-12 Dato: 10.03.2017 UDIs høringssvar - Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven

Detaljer

Kommentar til UNEs vurdering av Fathia-saken

Kommentar til UNEs vurdering av Fathia-saken Norsk Organisasjon for Asylsøkere Kommentar til UNEs vurdering av Fathia-saken I denne redegjørelsen gjenomgår NOAS Utlendingsnemndas (UNE) argumentasjon i Fathiasaken. Blant hovedmomentene er følgende:

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Nasjonalitet: Begrunnelsen for beslutningen er at saken er av prinsipiell betydning og at det har vært tendenser til ulik praksis.

Nasjonalitet: Begrunnelsen for beslutningen er at saken er av prinsipiell betydning og at det har vært tendenser til ulik praksis. Sakstype: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum Dato: 02.2010 Nasjonalitet: Refnr: 20100208-01 IRAK Lovbestemmelse(r): Resultat: Ikke tatt til følge Utl 32; utl 73 Stikkord: stornemnd; EMK; vern mot utsendelse; ikke

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Tall og fakta Faktaskriv

Tall og fakta Faktaskriv Tall og fakta 2015 Faktaskriv Innhold 1. Hvem fikk oppholdstillatelse i Norge? 2 2. Hvem fikk oppholdstillatelse i Norge? 5 3. Hvor mange søkte om beskyttelse? 9 4. Hvem kom som enslige mindreårige asylsøkere?

Detaljer

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm Tema for presentasjonen 1. Flyktninger og asylsøkeres rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester 2. Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere Utlendingslovens

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Vår ref.: RB S/2009 Dato: 30. september 2009

Vår ref.: RB S/2009 Dato: 30. september 2009 Norsk Folkehjelp Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200903742-/JRS Vår ref.: RB S/2009 Dato: 30. september 2009 Høring krav om fire års

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Høringssvar til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) fra Vadsø SV

Høringssvar til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) fra Vadsø SV Høringssvar til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) fra Vadsø SV Vadsø SV viser til høringsnotat om endringer i utlendingslovgivningen som inneholder endringsforslag som innebærer en

Detaljer

HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE VILKÅR OM GJENNOMFØRT INTERVJU

HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE VILKÅR OM GJENNOMFØRT INTERVJU Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 1.9.2016 Deres ref.: 16/4755 - ETA HØRING ENDRING I UTLENDINGSLOVEN MIDLERTIDIG ARBEIDSTILLATELSE TIL ASYLSØKERE

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Kvalitetsstandard for medfølgende barn i asylsaker

Kvalitetsstandard for medfølgende barn i asylsaker IM 2010-021V Saksnummer: 09/4177-10 Kvalitetsstandard for medfølgende barn i asylsaker Sakstype: Beskyttelse - innvilgelse/avslag for medfølgende barn i asylsaker 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

UDI og utlendingsforvaltningen

UDI og utlendingsforvaltningen 5 234 asylsøknader fra 205 innvilget per 3. januar 207 UDI og utlendingsforvaltningen Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Informasjon i mottak. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012

Informasjon i mottak. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012 Informasjon i mottak Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS Dagskonferanse, Trondheim 15. mai 2012 1 Ankomsttall 1997-2011 2 Innstramming 2008-2009 Høsten 2008:13 innstrammingspunkter Trer i kraft

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 NORSK NORSK ÅRSRAPPORT 00 ÅRSRAPPORT 00 Tall og fakta Tall og fakta Innhold ENDRING OG FORNYELSE 0 Forord... Omstilling en del av hverdagen... Lederne i UDI... UDIs samarbeidspartnere... 7 Økt innvandring,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken Utlendingsdirektoratet Årsrapport 1999 Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken 2 Innhold Årsrapport 1999 Utgitt av: Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2010 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 15/8442 Vår ref: 16/03951-3 Dato: 30.09.2016 Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i utlendingsloven - Utvisning

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9.

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9. Vedlegg 1: Regelverk for individuell stønad til reise til og reintegrering i hjemlandet ved assistert retur - Statsbudsjettet for 2016, kapittel 490, post 72. Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer