Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge)"

Transkript

1 INJ'tHNAIIONAL COMMISSION or j u R i s T s Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge) Organisasjonsnummer: Arsmelding 2010

2 1. Innledning Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (heretter ICJ-Norge) ble stiftet ICJ- Norge er en ideell forening registrert i Br0nn0ysundregisteret, og er en akkreditert nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). Foreningen er en selveiende og frittstaende juridisk person. Foreningen arbeider for det formal og etter de prinsipper og retningslinjer som gjelder for ICJ. Foreningens mal er a fremme og beskytte menneskerettigheter og rettstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og Norges gjennomf0ring av internasjonale standarder. Mer informasjon kan leses pa ICJ-Norges nettside 2. Styret 2.1 Styrets sammensetting Styret har hatt f0lgende sammensetning det siste aret: H0yesterettsdommer emeritus Ketil Lund (leder) Tingrettsdommer Asne Julsrud Advokat Jon Wessel-Aas (daglig leder) Advokat Maria Bergam Aas Cand. jur. Elin S. Kj0rholt (i permisjon) Advokat Mette Yvonne Larsen, fratradt p.g.a. annet verv h0sten 2010, og erstattet av advokat/stipendiat Anine Kierulf Stud. jur. 0yvind Wennesiand (organisasjonssekretaer og studentrepresentant), fratradt p.g.a. andre verv vinteren 2011, og erstattet som organisasjonssekretaer av stud. jur. Christer Jenson Professor, dr. juris. Jan Fr. Bemt (vara) Advokat Jan Borgen (vara) Stud. jur. Fredrik Elllingsen (studentrepresentant, vara) 2.2. Styrets aktivitet Styret har avholdt en rekke m0ter i Oslo, samt hatt tett kontakt per e-post. Nedenfor f0lger en oppsummering av saerlig prioriterte oppgaver i styrets arbeid det foregaende aret: Arbeid knyttet til foreningens praktiske etablering, herunder diskusjoner knyttet til aktivitetsniva, arbeidsmetoder og fokusomrader. Det er blant annet blitt besluttet a utarbeide en langsiktig strategiplan, herunder for de enkelte fagutvalg, i samarbeid med disse. Oppf0lgning av fagutvalgene og bistand til disse. Styrets leder har deltatt i m0ter og annet arbeid i flere av fagutvalgene. Styremedlemmene har generelt deltatt med innspill og st0tte til enkeltsaker under fagutvalgene. Styrking av organisasjonens 0konomi, blant annet i form av bedriftsmedlemskap og s0knader om prosjektst0tte. I denne forbindelse har styrets leder og daglig leder arbeidet med a bedre vilkarene for selve det daglige, administrative arbeidet - noe som er en utfordring i en frivillighetsbasert forening, med vektlegging av det faglige, nar alt arbeid skal utf0res ved siden av fullt arbeid, pa fritiden. Oppf0lging av passive medlemmer og rekruttering av nye medlemmer har blant annet lidd noe under stadige utskiftninger av den daglige ledelse. I l0pet av det siste aret har man blant annet gjennom opprettelse av nettsider og gjennom ny

3 organisasjonssekretaer som har etablert bedre interne databaser for medlemsregister med videre, betydelig forbedret og lettet dette arbeidet. Styret har fortsatt hatt tett kontakt med ICJs sekretariat i Geneve i ulike sammenhenger, f0rst og fremst i forbindelse med gjennomf0ringen av prosjekt om rettsaksobservasjon i Russland, finansiert av Fritt Ord og Utenriksdepartementet. Styrets leder ble i 2010 innvalgt som kommisjonaer i ICJ. Han har blant annet deltatt i ICJs arbeid for a kartlegge og utarbeide en rapport om om av russiske dommeres uavhengighet. ICJs daglige leder har ogsa bes0kt ICJs sekretariat i Geneve, samt deltatt pa et EU-finansiert seminar der representanter for EUkommisjonen m0tte alle ICJs europeiske avdelinger. Fra Geneve deltar dessuten Jan Borgen aktivt i styrets arbeid. 3. Fagutvalgenes aktivitet Nedenfor f0lger en oversikt over de ulike fagutvalgenes medlemmer, fokusomrader og aktiviteter. 3.1 Fagutvalget for kriminalitetsbekjempelse og personvern Fagutvalget har i fokus lovgivning og andre myndighetstiltak som vedtas og handheves som ledd i kriminalitetsbekjempelse - herunder terrorbekjempelse. Fagutvalget analyserer og utreder utvalgte problemstillinger i tilknytning til dette, for a identifisere om og eventuelt hvordan slike tiltak ivaretar borgernes krav pa respekt for personvern i vid forstand - det vil si retten til privatliv, retten til fortrolig kommunikasjon samt generell ytrings- og organisasjonsfrihet - pa en slik mate som er pakrevd i en demokratisk rettstat i henhold til Grunnloven og internasjonale konvensjoner som Norge er part i. Aktuelle hovedomrader for utvalget har vaert oppf0lging av arbeidet med a motarbeide implementering av EUs datalagringsdirektiv, Metodekontrollutvalgets utredning om bruk av skjulte tvangsmidler samt identifisering av utfordringer knyttet til bade EUs og norske myndigheters videre strategier i retning av ytterligere kontroll med borgernes bruk av elektronisk kommunikasjon. Hva angar det siste, er det blitt tydeligere og tydeligere at utviklingen innad i EU har stor innflytelse pa norsk politikk, slik at orientering mot det som foregar der, samt samarbeid med blant andre ICJs 0vrige avdelinger vil effektivisere fagutvalgets arbeid. Fagutvalgets representanter har deltatt aktivt i debatter, skrevet tidsskriftsartikler/bokbidrag/avisinnlegg samt arrangert seminarer. Jon Wessel-Aas, advokat i NRK (f.o.m. 1/ partner I Bing Hodneland) Anine Kierulf. advokat/stipendiat ved UiO Eirik Dj0nne, advokat, Kulturadvokatene Guro Slettemark, cand jur, generalsekretaertransparancy International (Norge) Ingvild Bruce, politiadvokat, 0KOKRIM Erlend Balsvik, advokat, advokatfirmaet F0yen 3.2 Fagutvalget for dommere og advokaters uavhengighet Fagutvalget for advokater og dommeres uavhengighet arbeider med a st0tte og beskytte dommeres og advokaters virke som uavhengige rettsakt0rer bade nasjonalt og internasjonalt. Utgangspunktet for gruppens aktiviteter er at prinsippet om domstolenes uavhengighet er et fundamentalt rettsvernsprinsipp og et av rettsstatens grunnvilkar.

4 Gruppen har saerskilt fokus pa a sikre at gjeldende rettighetsstandarder som ivaretar rettsakt0rers uavhengighet, opprettholdes og videreutvikles. Relevante og aktuelle problemstillinger analyseres og utredes, og gruppen deltar ogsa i samfunnsdebatten. Fagutvalget fokuserer hovedsakelig pa to temaer: utnevnelser av norske dommere, bade nasjonalt og internasjonalt bidra til a sikre en uavhengig rettsstat i Russland Med hensyn til det f0rst fokusomradet, har fagutvalget skrevet flere kronikk om utnevnelser av h0yesterettsdommere nasjonalt og deltatt i debatter. I forhold til internasjonal rekruttering har gruppa fors0kt a samle informasjon. Engasjementet i Russland er kommet i stand gjennom et samarbeid med det internasjonale sekretariatet i Geneve. Prosjektet er 0konomisk st0ttet av stiftelsen Fritt ord og Utenriksdepartementet. Arbeidet har sa langt bestatt i a arrangere tre seminarer for russiske advokater i rettssaksobservasjon i Russland, og a gjennomf0re faktiske observasjoner av spesielt utvalgte rettssaker i Russland. To kurs ble gjennomf0rt h0sten 2010 i henholdsvis St. Petersburg og Moskva. Et annet kurs ble avholdt i Nisjni Novogrod i mars Tanken er a videref0re prosjektet og i de kommende ar, men da med 0kt fokus pa dommernes rolle. Dette pa bakgrunn av bl.a. en rapport utarbeidet i 2010, som viste at hovedproblemet med den russiske rettsstaten er at dommerne mangier tilstrekkelig uavhengighet fra myndighetene. Andreas Motzfeldt Kravik - radgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling Asne Julsrud - tingrettsdommer i Drammen tingrett Marianne Magnus - radgiver i Justisdepartementets lovavdeling Erlend De Bouvrie -jurist og forsker Vidar Str0mme - advokat, partner i Schj0dt 3.3 Fagutvalget for overvakning av Norges konvensjonsforpliktelser Fagutvalgets hovedanliggende er a overvake generelt hvorvidt og hvordan Norge implementerer og overholder de menneskerettslige konvensjonsforpliktelsene som springer ut av saerlig de mange FNkonvensjonene. Dette er et omfattende og arbeidskrevende felt, hvor ICJ-Norge forel0pig i stor grad er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, gjennom NGO-forum, nar det gjelder de st0rre sp0rsmalene. Herunder foregar det utstrakt samarbeid gjennom NGO-forum, i forbindelse med avgivelse av sakalte "skyggerapporter" til regjeringens rapporter til FNs menneskerettighetskomite. Utvalgets initierer imidlertid ogsa selvstendige utspill fra ICJ-Norges side i enkeltsaker, og dets medlemmer deltar for 0vrig med jevne mellomrom i det offentlige ordskiftet om sp0rsmal som er relevante for utvalgets arbeidsfelt. Maria Bergam Aas, advokat Mette Yvonne Larsen, advokat Elin Saga Kj0rholt, jurist/radgiver Bendik Falch-Koslung, advokat Irmela van der Bijl, advokat

5 Christoffer Hansteen, advokat Geir Nese, jurist/radgiver Katrine Helium Oren, advokat Anett Beatrix Osnes, stipendiat UiT 3.4 Fagutvalget for flyktning- og humanitaerrett Fagutvalget arbeider opp mot norsk forvaltning av flyktningers beskyttelsesbehov, herunder Norske myndigheter og selskapers tilstedevaerelse i flyktningproduserende land. Fagutvalget analyserer og utreder utvalgte problemstillinger for a identifisere om og eventuelt hvordan slike tiltak overholder internasjonal flyktning og humanitaerrett. Fagutvalget fokuserer hovedsakelig pa rettssikkerhetsutfordringer ved myndighetenes praksis pa flyktning- og humanitaerrettsfeltet. Fagutvalget har i forrige periode fokusert pa praksis som ber0rer rettssikkerhetsgarantiene pa utlendingsfeltet, slik som hvordan stornemnd i UNE sammensettes, grunnlaget for eksklusjonspraksis og papirl0se. Pa humanitaarrettsfeltet har fagutvalget arbeidet med sp0rsmal om statens ansvar for norske soldaters operasjoner i utlandet og straffeansvar under klaseammunisjonskonvensjonen Kun i ett tilfelle (Vanunu) har gruppen engasjert seg i en konkret sak. Det har vaert lagt ned en del arbeid med a fa tidligere spesialrapport0r for FN Manfred Novak til Norge i debatt med utenriksminister Jonas Gahr St0re. Seminaret lot seg imidlertid ikke gjennomf0re pga forhold pa UDs side. For 2011 er det foreslatt a lage et seminar om etterforskningsplikt for krigsforbrytelser. Cecilie Schjatvet - advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co Terje Einarsen-f0rsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universiteti Bergen Vigdis Vevstad - dr.juris, konsulent i Vevstad Consulting Mads Andenaes - professor, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo Maria B Aas - advokat, Advokatfirmaet Stabell & Co Cecilie Bailliet - professor, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo 3.5 Fagutvalget for psykiatri og rettsvern Lovverk og praksis knyttet til ulike tvangsinngrep i psykisk helsevern reiser saerlige viktige menneskerettslige problemstillinger. Psykiatrisk tvang harvaart pa den politiske dagsorden lenge. Det er bred enighet om at den omfattende tvangsbruken i Norge er uakseptabel. Det er behov for a sette fokus pa diskrimineringsaspektet ved dagens lovgivning og praksis. Ikkediskriminering er en rettslig norm som er nedfelt i en rekke internasjonale konvensjoner Norge har ratifisert. Tvangshjemlene i helselovgivningen, og lovgivningen som regulerer rettslig handleevne, ma ses i lys av dette. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har tradisjonelt vaert saerlig utsatt for diskriminerende unntaksbestemmelser, og saerlovgivningen har innskrenket deres grunnleggende rettigheter i st0rre utstrekning enn for andre, herunder i form av fratakelse av selvbestemmelsesrett pa viktige omrader i eget liv. Med vedtagelsen av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), anses dette som diskriminerende, og ikke lenger legitimt, a frihetsber0ve eller frata rettslig handleevne basert pa nedsatt funksjonsevne.

6 Fagutvalget fokuserer hovedsakelig pa f0lgende temaer: Frihetsber0velse og andre tvangsinngrep i psykisk helsevern, tvangslovgivningen Ikke-diskriminering og CRPD Utvalget vil arbeide for ratifisering av konvensjoner og tilleggsprotokoller, CRPD med tilleggsprotokoller, anbefale endringer i lovgivningen, overvake Norges etterlevelse av internasjonale forpliktelser, bidra til bekjempelse av menneskerettighetskrenkelser og arrangere m0ter, seminarer og h0ringer. Videre tar man sikte pa a informere offentligheten om temaet menneskerettigheter og psykisk helsevern. Faggruppen tar ogsa sikte pa a samarbeide med foreninger, organisasjoner og myndigheter som virker for samme formal. Utvalgets medlemmer er: Hege Orefellen, cand scient og stud jur, Oslo Jan Fridthjof Bernt, professor dr. juris, Bergen Helge Hjort, advokat, Oslo Alice Kjellevold, professor, Stavanger Erik Bryn Tvedt, advokat, Sandefjord Reidun Lauvstad, advokat, Oslo 3.6 Fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar ICJ har siden 2006 hatt et spesielt fokus pa temaet virksomhetsansvar gjennom prosjektet "Corporate Complicity & Legal Accountability". ICJ samarbeider ogsa med FNs spesialrepresentant for naeringsliv og menneskerettigheter, John Ruggie. Dette arbeidet har resultert i en tredelt rapport utarbeidet av et panel bestaende av atte eksperter. Rapporten som er tilgjengelig pa ICJs nettsider, inneholder blant annet veiledning og retningslinjer som kan anvendes av selskaper, frivillige organisasjoner, jurister og andre med interesse for feltet. Det norske fagutvalget vil blant annet f0lge opp ICJs rapport. Fagutvalget tar sikte pa a arrangere seminarer om relevante tema, for eksempel: Human Rights Due Diligence Foretaksstraff Hva betyr Ruggies retningslinjer for norsk naeringsliv Utvalget vil kontakte Utenriksdepartementet med sp0rsmal om vi kan bli medlem i KOMpakt - Regjeringens konsultasjonsorgan for samfunnsansvar i naeringslivet. Videre tar faggruppen sikte pa a publisere kronikkerog artikler. Faggruppen 0nsker a styrke utvalgsmedlemmenes kompetanse om internasjonale retningslinjer (for eksempel OECD retningslinjene, Ruggies retningslinjer) kontrollmekanismer (det styrkede OECD kontaktpunktet i Norge) og internasjonale standarder som ISO Ingvild Bartels, radgiver hos Sivilombudsmannen, Oslo LarsOftedal Broch, h0yesterettsdommer emeritus, Oslo Ina Heidenreich, advokat, Oslo Njal H0stmaelingen, forsker, Oslo

7 Hans Eide Aarre, advokat, Oslo Jon Claudi, advoka, Oslot Espen Skjerven, advokat, Oslo 3.7 Fagutvalget for diskrimineringsvern Fagutvalg er nytt i l0pet det siste aret, og jobber med diskrimineringsrettslige problemstillinger i bade en norsk og internasjonal kontekst. Utvalget vil jobbe med ulike sider av diskrimineringsvernet pa individuelt og strukturelt niva. Det materielle innholdet i vernet er sentralt for faggruppas arbeid, men muligheter for a handheve vernet bade for ombud og domstol vil ogsa bli gitt oppmerksomhet. Fagutvalgets arbeid danner grunnlag for ICJ-Norges styrebehandling av temaer som ber0rer diskrimineringsrettslige problemstillinger. Dette vil saerlig gjelde i forhold til oppf0lgningen av Graverutvalgets arbeid. Utvalget 0nsker a arbeide hovedsakelig med tre konkrete omrader, samt ett som griper inn i de tre andre og videre. HIV-positive og diskriminering med hensyn til assistert befruktning og straffeforf0lgning. Rom folket og diskriminering med hensyn til velferdsgoder Trans og intersex Diskriminering - rettshjelp - access to justice. Gruppen har brukt de f0rste m0tene til a laere mer om de ulike problemomradene, samt kartlegge ulike tiltakt. Ulike tiltak som har vaert diskutert har vaert: Kronikk Seminarer Utredningsjobber Kj0re diskrimineringssaker for LDO Strategisk sakf0rsel Utarbeide prinsipielle uttalelser alene eller sammen med andre Tina Storsletten Nordstr0m, advokatfullmektig, advokatfirmaet F0yen Adalbj0res Fife, juridisk radgiver Oslo universitetssykehus Sanne Hofman, forsker og nederlandsk jurist Ingunn Ikdahl, Dr.juris/post.doc, UiO Lene L0vdal, rettighetsansvarlig, JURK Else Leona McClimans, advokat/ partner i Advokatfirmaet Fr0land Kristina Nygard, juridisk radgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet Maria Bergam Aas, advokat, advokatfirmaet Stabell & Co Asne Julsrud, tingrettsdommer, Drammen tingrett 4. Studentnettverket Det har ikke vaert et aktivt studentnettverk i ICJ etter at de forrige studentene ble uteksaminert. Styret jobber imidlertid for a engasjere nye studenter til nettverket,.

8 En malsetting er a etablere nettverket i en mer permanent form enn det hittil har fungert, slik at studentene ved de juridiske fakultetene i st0rre grad involveres i ICJ-Norges virke. 5. Regnskap Foreningens regnskap for 2010 f0lger vedlagt arsrapporten. Mai, 2011 Styret

WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME

WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME NR. 4-2012 7. NOVEMBER WSO-POSTEN ORGAN FOR LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME Kalender 14. november. Temakveld med filmvisning i WSOs lokaler. 27.november. Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar.

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Advokat Else Leona McClimans, Advokatfirmaet Økland & Co DA, Advokat Ph.d Helga Aune, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner

NOU. Struktur for likestilling. Norges offentlige utredninger 2011: 18. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 18 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE Hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FNkonvensjonen om

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005)

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005) 15.03.04 12:11 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6 etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer