Bukken bør ikke passe havresekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bukken bør ikke passe havresekken"

Transkript

1 Jus Juseksperter vil avskaffe advokatenes disiplinærsystem: Bukken bør ikke passe havresekken Carl A. Fleischer Jeppe Normann Advokater som tar loven i egne hender er langt fra noe nytt. Mer oppsiktsvekkende er det at advokater som er dømt for heleri, svindel og vitnepåvirking får fortsette. Nå vil jusekspert Carl A. Fleischer avskaffe advokatenes monopol på kontroll av egen bransje. Han får støtte av flere. Det er helt opplagt at det heller er Justisdepartementet eller Finanstilsynet som bør føre tilsyn med advokater, og ikke advokatene selv, fastslår jusprofessor Carl August Fleischer. Jeg synes at vi bør endre disiplinærsystemet for advokater, istemmer advokat Jeppe Normann, som leder advokatenes disiplinærutvalg for Oslo krets. Disiplinærsystemet er ikke godt nok, mener også advokat og tidligere stortingspolitiker, Ane Sofie Tømmerås. Kjendisadvokat Morten Furuholmen er dømt til fengsel i seks måneder for medvirkning til grovt heleri etter å ha hjulpet en av Norges farligste ranere gjennom tidene, David Toska, med å kreve inn fem millioner kroner som Toska hadde skaffet seg fra straffbar virksomhet. Advokat Rune Berg er dømt for medvirkning til det samme. Oslo-advokat Thor Bache-Wiig er dømt til seks måneders fengsel for vitnepåvirkning, etter å ha påvirket et vitne i en narkotikasak til ikke å møte opp i retten, noe som også regnes som en grov lovovertredelse for en advokat. Og advokat Olav Sylte er dømt for intet mindre enn overtredelser av både bokføringsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven og tolloven, men ble, under tvil, frifunnet for det alvorligste tiltalepunktet om dokumentforfalskning. Felles for dem alle? Advokatene har alle de alvorlige lovbrudd til tross fått beholde advokatbevillingene sine og kan i dag håve inn høye salærer på rådene de gir som advokater. Avgjørelsene om at de får beholde bevillingene er det kollegaene i advokatbransjen, de som utgjør det såkalte disiplinærsystemet, som har stått bak. Som Kapital tidligere har avdekket, hersker det i disiplinærsystemet for advokater en form for kameraderi som mangler sidestykke i de fleste andre bransjer. Blant annet viste det seg at advokat Morten Furuholmen hadde strategisk plasserte venner og nære advokatkollegaer i nærmest samtlige organer som skulle vurdere hans videre fremtid som advokat. Det er denne nepotismen flere sentrale juseksperter nå tar til orde for å fjerne. Frykter kameraderi I motsetning til hva tilfellet er for eien- 14 Kapital 4/2012

2 domsmeglere, som har det uavhengige Finanstilsynet som kontrollinstans, er det andre advokater og kolleger som utgjør kontrollinstansen for norske advokater. Disse advokatkollegene eller konkurrentene som de også er skal gjennom disiplinærsystemet vurdere om andre advokater er egnet til å beholde bevillingene sine. I tillegg skal de føre tilsyn med dem og påse og sikre at advokatvirksomhetene utføres etter gjeldende lover, regler og etiske prinsipper. Siden det både er kolleger og konkurrenter som skal vurdere og bedømme advokaters eventuelle lovbrudd, noe som ofte er en svært skjønnspreget jobb, åpner det for en kultur preget av kameraderi og inhabile beslutninger. Disiplinærsystemene for advokater må være uavhengig av yrkesinteresser og yrkesbrødre. De bør i hvert fall ikke ha monopol på kontrollen, slikt som det er i dag, mener jusprofessor Fleischer. I 2006 gav han ut boken Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvik i Norge, hvor han blant annet avdekket kritikkverdige forhold i det juridiske miljøet. Jeg har dokumentert at kameraderi, korrupsjonskultur og tillitssvikt er til stede i det norske advokatmiljøet. Norske jurister og advokater er tilbøyelige til å tro på ting som er på grensen til det latterlige, så lenge det kommer fra en som har høy anseelse fra eget miljø. Når slik overdreven tillit til enkelte er utbredt blant den norske advokatstanden, er det forhold man må være svært oppmerksom på, sier han. Juseksperten mener det er farlig å overlate advokatstanden til seg selv. Når advokater får bedømme advokater, risikerer man to effekter: Den ene er at de kan bli for snille overfor kolleger, som har et godt navn og som de har et tillitsforhold til. Den andre effekten kan være at de kan komme til å slå hardere ned på og reagere negativt overfor personer som av en eller annen grunn ikke oppfattes som deler av det etablerte miljøet, sier Fleischer. KJENDISADVOKATENE BESKYTTES: Jeg mener at kriteriene for å få advokatbevilling som hovedregel også må gjelde for å beholde den. Man blir da virkelig ikke mer skikket som advokat med lovbrudd bak seg selv om man har holdt på som advokat noen år, sier advokat Ane Sofie Tømmerås. foto: rl-morten Andersen/Sarpsborg Arbeiderblad Disiplinærsystemet er ikke godt nok Kort forklart kan tilsyns- og disiplinærsystemet for advokater deles inn i fire instanser: Den første, den som klientene først gjerne klager til, utgjøres av de lokale Disiplinærutvalgene. Det er fem ulike disiplinærutvalg i Norge, en for Oslo krets, en for Nord- Norge-kretsene etc. Disse består av minst fem medlemmer som oppnevnes av Advokatforeningens hovedstyre. Disiplinærutvalgene behandler klientenes klager på advokaters salærer og klager som gjelder brudd på advokatenes etiske regelverk, dvs. brudd på Regler for god advokatskikk. Den offentlige disiplinærnemnden er ankeinstansen for beslutninger fattet av disiplinærutvalgene, og den er første klageinstans på advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen (mindre enn ti prosent av alle advokater i Norge). Det er verdt å merke seg at vedtakene som fattes i Disiplinærnemnden ikke kan påklages. Både disiplinærutvalgene og disiplinærnemnden kan gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokater ved brudd på Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemden kan også instille på om å tilbakekalle advokatbevillinger. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med praktiserende advokater og rettshjelpere. Her sitter det en advokat og en professor i jus, samt en revisor. Rådet utsteder bevillinger og innstiller eventuelt på tilbakekallinger av advokatbevillinger til den statlige Advokatbevillingsnemnden, som altså er den siste instansen, og som avgjør hvilke advokater som får fortsette som advokater. I styrene til nemndene sitter det en dommer, en advokat og en rettshjelper. Disiplinærsystemet er ikke godt nok, sier advokat og utreder Ane Sofie Tømmerås i advokatvirksomheten Fru Justisia. Hun utdyper: For det første er det for mange kokker og et for komplisert system med Disiplinærutvalg, Disiplinærnemnden, Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, som alle opererer etter til dels ulike og sammenfallende regler, forskrifter og lover. For det andre er det for mye bukken som passer havresekken med Advokatforeningens medlemmer som skal vurdere kollegaene sine, mener Tømmerås, som har åtte år bak seg på Stortinget, nærmere bestemt i justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Advokatrollen skal være uavhengig. Uavhengig av kollegaer/forening, men ikke minst også uavhengig av staten. Det er grunnleggende prinsipielt feil at staten har myndighet til å frata bevillingen, samtidig som staten er motpart i både sivile saker og straffesaker. Jeg mener det bør bygges opp et helt nytt system, et ensporet system uavhengig av stat og forening, fortsetter hun. Advokaten mener det er på tide med en egen advokatlov, som også er i tråd med hva både FN og Europarådet Kapital 4/

3 Jus anbefaler. Det er tankevekkende at Norge bistår nye demokratier i å bygge opp sine rettssystemer, men selv ikke har klart å etablere et uavhengig tilsynsorgan for advokatvirksomhet, som tar sine avgjørelser hjemlet i et entydig og klart lovverk, fortsetter hun. Furuholmens nyttige idioter Et eksempel på hvor vanskelig det kan være å ta uhildede beslutninger i et lite miljø som det norske advokatmiljøet, fikk vi i fjor da advokat Morten Furuholmens helerisak var til behandling i disiplinærsystemet. Etter at Tilsynsrådet hadde konkludert med at han burde få beholde advokatbevillingen, ble det klart at Advokatforeningens mektige leder, Berit Reiss-Andersen, opprinnelig var oppført som Furuholmens vitne under rettssaken mot ham. Da han først ble frifunnet i tingretten, sendte hun ham blomster på vegne av Advokatforeningen. Furuholmens første forsvarer og kollega, advokat Erling O. Lyngtveit, er medlem av advokatbevillingsnemden og leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett. Både Reiss-Andersen og Lyngtveit gikk offentlig ut og forsvarte Furuholmen gjennom avisinnlegg i både Dagens Næringsliv og Advokatbladet. Furuholmens forsvarer frem til saken kom opp for Høyesterett, John Christian Elden, var medlem av Advokatforeningens hovedstyre, men byttet plass der med sin partner. De jobbet alle sammen som forsvarere i flere store straffesaker i det som betegnes som et relativt lite advokatmiljø. kritiseres: Stadig flere tar nå til orde for at advokatenes disiplinærsystem endres etter kritikk av kameraderi og inhabilitet. Det må Tilsynsrådets leder Christian Bruusgaard, Erling O. Lyngtveit i Advokatbevillingsnemnden og Advokatforeningens leder Berit Reiss-Andersen ta innover seg. foto: scanpix Disiplinærutvalgets leder straffetiltalt Samtidig blir listen over advokater som av ulike grunner havner i hardt vær stadig lengre. Sistemann ut er den tidligere lederen for Advokatenes disiplinærutvalg i Tromsø, Bjørn Wikasteen. Han ble i desember i fjor tiltalt for grovt bedrageri og underslag. Bakgrunnen er at han i 2009 unnlot å slette et pant på fem millioner kroner etter at han solgte et rekkehus i Tromsø. Han har erkjent ansvar i den sivile saken om plikt til å overdra eiendommen, men han tilbakeviser påstandene i tiltalen, sier John Christian Elden, Wikasteens advokat. Den tidligere disiplinærtoppen var i midlertidig ikke alene om å måtte svare for seg i fjor. Da ble nemlig også advokat Knut Solvang dømt i en sivilsak til å betale nærmere ti millioner kroner i erstatning til sin tidligere klient. I 2004 skal advokaten ha forledet sin egen klient til å kjøpe to Munchmalerier til 13 millioner kroner, noe som skal ha vært hele åtte millioner kroner for mye. Av tingrettsdommen levnes Solvang liten heder og ære, og hans handlemåte beskrives som bedragersk. Etter rettens syn har han handlet sterkt kritikkverdig og brutt Regler for god advokatskikk. For det første er ikke Oslo tingretts dom rettskraftig. Her, som ellers, får man avvente endelig vurdering til endelig dom foreligger, sier Cato Schiøtz, som er Knut Solvangs advokat. Jeg mener også at dommen er totalt gal, men det gjenstår å se hva lagmannsretten vil si, forteller Schiøtz. Felles for disse to sakene er at de begge havnet på bordet til Advokatbevillingsnemnden, etter at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde innstilt på at de begge skulle fratas bevilling. Advokat Solvang ble av Advokatbevillingsnemnden i fjor ansett som skikket til å drive advokatvirksomhet, mens Wikasteen som frivillig innleverte bevillingen sin og trakk seg som disiplinærtopp tidligere i år ble ansett som uegnet. Beskytter straffedømte kjendisadvokater Etter at Ane Sofie Tømmerås gav seg i politikken, ble hun tilbudt en rekke advokatstilinger i Oslo. Men etter at hun fikk et innblikk i det hun betegner som ukultur i Oslos advokatmiljø, eller med hennes ord: de manglende etiske perspektivene, takket hun nei. Advokatbevillingsnemnden har slått raskt og hardt ned på advokater som har stått for det som ofte har vært unnskyldelige formalfeil. Som følge av det har de mistet bevillingen. Mens advokater som står for grove brudd på straffeloven har fått fortsette virksomheten mens saken ruller og går, og de har heller ikke mistet bevillingen når rettskraftig dom har foreligget, fortsetter Tømmerås. Det kan være tilfeldig at det i stor grad er mer anonyme advokater som står for formalfeil, mens det er mer profilerte kjendisadvokater som står for grovere brudd. Resultatet er uansett at kjendisadvokater gjør grovere overtramp, men likevel får beholde advokatbevillingene sine, fortsetter hun. Tømmerås ser ikke bort fra at større og mer tidkrevende motstand fra såkalte kjendisadvokater, mer offentlig oppmerksomhet, ubehagelig kritikk og anker til domstolene påvirker tilsynsmyndighetene dersom en kjendisadvokat skulle stå i fare for å miste bevillingen. Dette i motsetning til om en mer anonym landhandler skulle havne i samme situasjon. Jeg utelukker heller ikke at kjendisadvokaters standing i Oslo-miljøet kan påvirke skjønnsvurderinger, sier hun. For å få bevilling må advokater ha plettfri vandel, burde ikke det også være et kriterium for å beholde den også? Jo. Poenget med god vandel og tillit er jo at advokater er aktører i rettssystemet og ellers er hjelpere i regelsamfunnet vårt. Skal allmennheten ha nødvendig tillit til rettssystemet, må advokatene ha den nødvendige integriteten på plass. Man blir da virkelig ikke mer skikket som advokat med lovbrudd bak seg, selv om man har holdt på som advokat noen år! 16 Kapital 4/2012

4 Egnet som advokat, avskiltet som megler I 2007 strammet Finansdepartementet inn reglene for eiendomsmeglere. Ikke bare ble det innført krav om at meglerne måtte ha hederlig vandel, men loven fikk også tilbakevirkende kraft. Det innebar at eiendomsmeglere med noe på rullebladet sitt, nærmere bestemt økonomiske straffbare forhold, eller som hadde rotet det til i privatøkonomien, kunne se langt etter å praktisere yrket sitt. Eiendomsmeglerne er generelt av den oppfatning at de tas mye hardere enn advokater. Regelverket for meglerne er mye strengere. Det er det ingen tvil om. Det skal mye mindre til for at de ansees som uegnet og mister eiendomsmeglerbrevet sitt, sier BIførstelektor Paul Henning Fjeldheim, som i tillegg er både advokat og eiendomsmegler. Det er ikke bare muligheten til å være eiendomsmegler som forsvinner ved tilbakekallelse av eiendomsmeglernes bevilling. Også muligheten til å være aksjonær, styremedlem, daglig leder eller fagansvarlig i et eiendomsmeglerforetak forsvinner. Jeg synes det er pussig at advokater kan begå helleri, mens terskelen for å frata en eiendomsmegler bevillingen ligger ved at vedkommende for eksempel får tilleggsskatt. Og det fremstår, i hvert fall utad, som vanskelig å forstå at advokater kun får en smekk på fingeren for denne typen lovbrudd, mens de samme forholdene for en eiendomsmegler ville medføre et yrkesforbud, trolig for resten av livet, fortsetter førstelektor Fjeldheim. I en dom fra 2010 fremgår det at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ikke systematisk sjekker skattesaker som advokater eventuelt måtte være innblandet i. Mens eiendomsmeglere allerede i søknaden for å få meglerbrev må redegjøre for om de i løpet av de ti siste årene er ilagt tilleggsskatt, og vil bli ansett som uegnet til å drive eiendomsmeglervirksomhet dersom svaret er ja, er advokatene ikke i like stor fare ved lignende lovbrudd. Det som altså spenner ben under eiendomsmeglere og som gjør at det ikke får drive, er da et forhold som advokatene ikke blir sjekket for en gang. Det er spesielt. Den enes død som yrkesutøver er altså ikke et tema en gang hos den andre yrkesutøveren, sier Fjeldheim. Han betegner det som rart. Det er en inkonsekvens i regelverket. Advokater kan tross alt komme borti langt større transaksjoner enn eiendomsmeglere, sier førstelektoren. Vil selv endre praksis Både Advokatbevillingsnemnden, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Disiplinærnemnden og Advokatforeningens disiplinærutvalg tilbakeviser at advokater forskjellsbehandles eller beskyttes ved lovbrudd. De er heller ikke enige i at det kan være uheldig at advokater dømmer hverandre. Alle de fire instansene viser til at deres Jeppe Normann praksis utføres i tråd med norsk lov og rettspraksis. Jeg synes at vi bør endre disiplinærsystemet for advokater, fordi det er for komplisert, selv for advokater. Og fordi det ikke er profesjonelt nok, sier advokat Jeppe Normann, som leder Disiplinærutvalget i Oslo. Jeg møter ingen mennesker som har forståelse for at heleridømte Morten Furuholmen og Rune Berg fikk beholde bevillingen sin. At Tilsynsrådet for advokatvirksomhet valgte ikke å innstille på tilbakekalling, gir helt gale signaler, sier han. Advokaten mener Tilsynsrådet og Jeg møter ingen mennesker som har forståelse for at heleridømte Morten Furuholmen og Rune Berg fikk beholde bevillingene. Jeppe Normann, advokat Disiplinærnemnden har blitt for forsiktige. Jeg tror det skyldes motbør i retten. Flere av advokatene som har mistet bevillingen har ført saken inn for norske domstoler og vunnet den tilbake. Dersom man hadde gjort en grundigere jobb i en del av disse sakene som har endt i rettsvesenet, så tror jeg ikke at utfallet hadde blitt slikt, sier han. Er det mye kameraderi i Advokatforeningen? Overhodet ikke. Det jeg ser og som er uheldig, er at det sitter mange personer i forskjellige advokatorganer, som er veldig opptatt av å uttale seg om enkeltsaker mot advokater i mediene. Da kan det oppfattes som om at vi beskytter visse advokater, mener han. Blant annet har Advokatforeningens leder, Berit Reiss-Andersen, samt advokat Erling O. Lyngtveit, som både er medlem av Advokatforeningens strafferettsutvalg og er en av Advokatbevillingsnemndens tre medlemmer, tidligere gått ut i mediene og forsvart de heleridømte advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg. Dette skjedde før de respektive organene skulle fatte vedtak om advokatenes videre skjebne. Denne typen medieutspill og forhåndsprosedyre blir nå kritisert, blant annet fordi det kan oppfattes som retningsgivende for den videre saksbehandlingen. Normann understreker at dersom noen i sekretariatet til Disiplinærutvalget, ansatte eller noen i hovedstyret i Advokatforeningen skulle mene noe om klagesakene som ligger til behandling i utvalget, er beskjeden klar: Fingrene fra fatet, sier vi da. Selv om vi er oppnevnt av Advokatforeningen så er vi helt selvstendige, og de skal ikke mene noe som helst om våre saker. Dette diskuterer vi stadig, avslører han. Advokaten understreker at medlemmer i Disiplinærutvalget for Oslo-krets ikke skal forhåndsprosedere eller uttale seg om saker de har, eller risikerer å få, på bordet. Nå etterlyser også advokat Normann en advokatlov, men han avslutter med å si at den trolig aldri vil bli innført mens han lever. Kapital 4/

5 Jus Flere etiske brudd Ifølge Advokatbladet har tidligere justisminister Knut Storberget vært klar på at listen for å frata advokater bevillingen bør ligge veldig lavt. Men vi må helt tilbake til 2007 for å finne forrige gang Disiplinærnemnden innstilte på å frata en advokat bevillingen, viser Advokatbevillingsnemndens årsberetninger. Vi har noen ganger innstilt på å frata advokater bevillingen, men da har ikke beslutningen senere blitt tatt til følge av andre, sier Ernst Moe, dommer og leder for Disiplinærnemnden. Advokater som er misfornøyde med avgjørelser i disiplinærsystemet, kan føre sakene inn for domstolene til fornyet behandling der. Vi har gjerne hatt en ganske høy terskel, men det er gjerne andre som har en enda høyere terskel igjen, sier Moe og understreker at det er sjelden at nemnden får veldig grove saker til behandling. Hva skal etter ditt syn til for at dere skal innstille på at en advokat bør miste bevillingen? Det er grove feil, for eksempel underslag av klientmidler. Det å vise betrodde dokumenter til andre og bryte taushetsplikten. Men at en advokat har tatt litt for høyt salær, det vil sjelden kunne medføre at man mister bevillingen. Generelt kan jeg si at en advokat som er dømt for økonomiske misligheter, kan det virke betenkelig at får fortsette, forteller han. Kapital har innhentet tall fra disiplinærsystemet som viser at stadig flere advokater bryter Regler for god advokatskikk. Mens det i 2007 var registrert totalt 81 tilfeller av brudd på Regler for god advokatskikk eller tilfeller hvor advokatenes salærer ble nedsatt, var det i fjor registrert hele 113 tilfeller av det samme. Generelt har det vært en økning i antall klager. Det kan skyldes flere forhold, deriblant at folk har blitt mer bevisste muligheten for å klage. Så har folk blitt stadig flinkere til å bruke internett som informasjonskilde, og der ligger det god informasjon om klageadgang og fremgangsmåten, sier Moe og minner om at det ikke trenger å være spesielt alvorlige saker som skal til for at en advokat har brutt med god advokatskikk. Bruker ikke tid på slike fraser Kapital har sendt flere spørsmål på epost til Advokatbevillingsnemndens leder, tingrettsdommer Trine Standal i Asker og Bærum. Blant annet har vi Jeg finner ikke grunn til å bruke tid på slike fraser. Trine Standal, Advokatbevillingsnemnden etterlyst lederens syn på hvor heldig det er at advokater kontrollerer andre advokater, om hun mener Advokatbevillingsnemnden har en høy terskel for å frata advokater bevillingen, om nemdens medlemmer bør mene noe offentlig om advokater i saker som risikerer å havne på nemndens bord, og at flere advokater nå tar til orde for å avskaffe disiplinærsystemet som de mener ikke holder mål. Advokatbevillingsnemndens leder har ikke konkret besvart noen av spørsmålene, men anfører generelt at: Det er ukjent for meg at Advokatbevillingsnemnden ikke holder mål. Likeså gjelder Kapitals antydning om at nemnden beskytter de advokatene den liker, mens advokater som er mindre profilerte eller som er mislikt får gjennomgå. Jeg finner ikke grunn til å bruke tid på slike fraser, anfører Trine Standal. Bakgrunnen for det ene spørsmålet om Advokatbevillingsnemndens medlemmer bør gå ut og ta stilling til saker som kan komme opp for behandling, er blant annet at den ene av hennes to kolleger i Advokatbevillingsnemnden, Erling O. Lyngtveit, på forhånd har gått ut i det offentlige rom og forsvart tre advokater i saker som enten har havnet eller risikerer å havne på Advokatbevillingsnemndens bord. Dette gjelder blant annet Morten Furuholmen og Mona Høiness, som han har særdeles tette relasjoner til. Kapital har som kjent tidligere avslørt hvordan Høiness gjorde seg til arving av rundt 100 millioner kroner fra sin demente klient. Dette er en sak som om kort tid skal opp for retten, og som Advokatbevillingsnemnden risikere å få på sitt bord, dersom familien til den avdøde enken velger å klage saken inn for disiplinærsystemet. Tap av advokatbevilling er en meget alvorlig reaksjon og vil for de fleste også representere tap av levebrød, sier Christian Bruusgaard, leder for Tilsynsrådet for advokater. Tilsynsrådet har gjentatte ganger fått beskjed fra Domstolskontrollen om at vi har lagt terskelen for lavt, med den konsekvens at advokater får beholde sin bevilling til tross for at vi sammen med Advokatbevillingsnemnden har vært av motsatt oppfatning. For folk flest er det uforståelig at advokater kan fortsette å prosedere når de selv blir dømt i norske domstoler, hva tenker du om det? Jeg har forståelse for at dette for folk flest kan være vanskelig å forstå særlig hvis endel av nyansene og det relevante faktum ikke blir formidlet eller forstått. Men det er neppe noen som mener at enhver advokat som blir dømt for kritikkverdige forhold skal miste sin bevilling. Et tap av bevilling må forutsette et graverende forhold, mener han. Bruusgaard viser til at Tilsynsrådet har bitt seg merke i høyesterettspraksisen hvor det i et par tilfeller har lagt avgjørende vekt på at dersom det er gått lang tid fra det kritikkverdige forhold fant sted, så vil bevillingen likevel kunne beholdes. I 2009 måtte Bruusgaard og Tilsynsrådet selv tåle å bli gått nærmere etter i sømmene. Da ble det kjent at Klagenemnden for offentlige anskaffelser (Kofa) ila rådet et straffegebyr på nærmere kroner. Bakgrunnen var at Tilsynsrådet i en årrekke hyret inn en ekstern revisor uten å sette revisjonskontraktene på anbud, i den form som loven krever. Advokatbevillingsnemnden tar som kjent kun stilling til om en advokatbevilling skal tilbakekalles, etter innstilling fra blant annet Tilsynsrådet. I fjor valgte imidlertidig rådet kun å gi den heleridømte advokaten Morten Furuholmen en advarsel. Tilsynsrådet må dermed ha ment at Furuholmen til tross for sin dom er skikket til å drive advokatvirksomhet. Men i advokat Knut Solvang og Bjørn Wikasteens tilfelle, hvor det pr. dags dato ikke foreligger noen rettskraftigdom, innstilte Tilsynsrådet på tilbakekalling av deres bevillinger til Advokatbevillingsnemnden, som altså kun trakk tilbake Wikasteens advokatbevilling. Hva begrunner du det med? I alle tre saker var det graverende forhold som i seg selv kunne begrunne tilbakekall, sier Bruusgaard. Dette står klart uttalt også i avgjørelsen vedrørende Furuholmen. På bakgrunn av to tidligere høyesterettssaker la vi avgjørende vekt på tidsforløpet slik at han bare fikk en advarsel. Dette lå annerledes an i de to andre sakene, som begge hadde utgangspunkt i sivile saker. Her var det tilstrekkelig grunnlag i det uomtvistede faktum til å anbefale tap av bevilling, og da er det ikke nødvendig å vente på en rettskraftig dom, mener Bruusgaard. Kapital har ikke lykkes i å få noen 18 Kapital 4/2012

6 Da kan jeg bare vise til det justisministeren har sagt i Stortinget. Det er et spørsmål om prioritering, og hun sa ingenting om eventuelt når et spørsmål om en egen advokatlov kan prioriteres. Advokat Omstridt fordi Advokatbevilling Morten Furuholmen, Advokatfirmaet Furuholmen Ble i 2010 dømt for medvirkning til grovt heleri av fem millioner for David Toska Rune Berg Ble i 2010 dømt for medvirkning til grovt heleri av fem millioner for David Toska Knut Solvang, Solvang og Fyhn Dømt i tingretten til å tilbakebetale sin tidligere klient åtte millioner kroner. Dommen er anket Johan Fredrik Gjesdahl, Advokatfirmaet Wangsteen, Wigemyr & CO Dømt for hvitvasking i 1997 Thor Bache-Wiig, Advokat Thor Bache-Wiig Dømt for vitnepåvirkning i en narkotikasak i 2005 Olav Sylte, Sylte Advokatfirma Ble i 2008 dømt for overtredelse av bokføringsloven, ligningsloven, merverdiavgiftsloven, tolloven Lars Emil Christensen* Tiltalt for grovt skattesvik, grovt bedrageri, kreditorsvik og momsbedrageri Aage Mjeldheim, Advokat Aage Mjeldheim Bokettersyn i 2009 avslørte flere kritikkverdige forhold i regnskapet, deriblant skal han ha rotet med midler fra klienter Dennis Ekpete, Wikborg Rein* Bokettersyn i 2005 avdekket dokumentjuks, mangelfull regnskapsføring og kritikkverdig bruk av klientkontoer Per Haugum, Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell* Ronny Mulstad Unnlot i 1993 å overføre kroner fra et konkursbo til Lønnsgarantifondet. Skal ha hatt kroner i underdekning på klientkontoen. Tok salgsprovisjon fra en eiendomshandel hvor han selv var investor, meglerfortaket leverte selv inn eiendomsmeglerbevillingen til Finanstilsynet 2006 Tor Hilmar Eggesvik, Advokat Tor Eggesvik Bot for regnskapsrot i 2003 Mona Høiness, Advokat Mona Høiness Fikk sin demente klient til å testamentere 100 millioner kroner til seg i 2010 Wilfred Rohde Garder, Haavind Vislie Fikk sin klient på dødsleiet 2007 til å testamentere over 100 millioner kroner til seg. Dom anket Sigurd Klomsæt, Klomsæt & Co Skal ha lekket taushetsbelagte politidokumenter til pressen i 2012 Per Danielsen, Advokatfirmaet Danielsen Felt for brudd på Regler for god advokatskikk en rekke ganger Sverre E. Koch, Thommesen-partner Ble i ifjor tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik i den såkalte Transocean-saken Kenneth Jøranli, Advokat Direkte Frikjent for grov utroskap mot en eldre kvinnelig klient av Borgarting lagmannsrett, men ble dømt til å betale kroner i bot for å ha medvirket til å gi uriktige forklaring til offentlig myndighet Suspendert Morten Kjensli Personlig konkurs Suspendert Niels A. B. Bugge Personlig konkurs Suspendert Tor Anders Bråten Dømt for grovt underslag i 2003, for å ha tatt penger fra flere konkursbo og for å ha brukt klienters penger til å betale private lån n du Menil Nielsen, Hodneland & Co Ble i 2006 dømt til fengsel for grove underslag, etter å ha hjulpet en klient til å få ut nesten 48 millioner kroner fra flere långivere, uten at sikkerheten var på plass n-erik Heen Dømt for grovt bedrageri og underslag, brudd på merverdiavgiftsloven, regnskapsloven og ligningsloven i 2002 Marius Reikerås, Advokatfirmaet Reikerås Dømt for å ha lurt til seg et millionbeløp fra en alderdomssvekket klient i 2011 Magne Jetne Skal angivelig ha tatt penger av både klient og fylkesmann for dekning av fri rettshjelp, og overså ankefrister i 2003 Sigurd Stridsklev, Sigurd Stridsklev Bokettersynet avdekket i 2005 dårlige rutiner om forhold til klientmidler, for sent innsendte regnskaper, manglende rapportering og innbetaling av merverdiavgift Even Sveen, Advokatfirmaet Wilding & CO** If Skadeforsikring overførte ved en feil i 2009 over kroner til advokatens klientkonto, pengene beholdt han selv Erik Tønseth, Kværner Brøt Advokatforskriften i 1999 Helge Almestad Tiltalt for grove underslag av klientenes midler og brudd på bokføringsloven Steingrim Wolland, Advokat Steingrim Wolland Tiltalt for medvirkning til grovt lånebedrageri mot DNB Suspendert Bjørn Wikasteen, Advokatfirmaet Østgård Wikasteen Tiltalt for grovt bedrageri, subsidiært underslag knyttet til et hussalg hvor han skal ha unnlatt å slette et pant på 5 millioner Christian Frick, Frick Langseth Tiltalt for grove bedragerier og helerier, grovt skattesvik av titalls millioner kroner og falsk politiforklaring Stenmark Berg, Justisdepartementet, politiet "Etterlyst siden 2004, tiltalt for å ha svindlet til seg 20 millioner kroner * Har fått ny bevilling. ** Krever bevillingen tilbake. Listen er ikke komplett. Sakene strekker seg tilbake til Kilder:Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Advokatbladet, Atekst. kommentar fra justisminister Grete Faremo om hennes synspunkter på dagens disiplinærsystem for advokater, men avdelingsdirektør Håvard Bekkelund i Justisdepartementet sier følgende: Vi har registrert kritiske merknader til ordningen. Jeg kan gi deg et sitat fra justisminister Grete Faremo om hva hun har sagt i Stortinget: På bakgrunn av endringene i advokatrollen de siste årene, vil jeg vurdere om det bør igangsettes et arbeid for å utrede et spørsmål om en egen advokatlov, leser han opp. Når tas det stilling til om det skal vurderes om det skal utarbeides et spørsmål? Oda Aarseth Kapital 4/

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2006

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2006 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2006 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2006

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2001 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2001

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2007

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2007 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2007 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2007

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2012

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2012 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2012 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2003

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2002

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2002 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2002 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2002

Detaljer

Furuholmens nyttige idioter

Furuholmens nyttige idioter Jus Advokat Furuholmen er dømt for heleri får fortsette som advokat: Furuholmens nyttige idioter furuholmen og reiss-andersen lyngtveit og furuholmen furuholmen og toska Både Lagmannsretten og Høyesterett

Detaljer

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005

Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 Årsberetning for Advokatbevillingsnemnden 2005 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2005 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2013

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Advokatetiske regler - sanksjoner. 1 Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Dato 3.10.2013 Docsnr. 164201/v1 Emne Advokatetiske regler - sanksjoner 1 Innledning Advokatforeningen er invitert til å komme med et skriftlig innlegg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Hvor langt beskytter taushetsplikten opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonto?

Hvor langt beskytter taushetsplikten opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonto? Hvor langt beskytter taushetsplikten opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonto? Advokat, dr. juris & master i psykologi, Sverre Blandhol Innledning Advokater regnes ikke som de viktigste

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Advokatforeningens årstale 2011

Advokatforeningens årstale 2011 Advokatforeningens årstale 2011 Advokaten uavhengig, uredd, ustyrlig. Om vernet av uavhengighet og behovet for regulering 1 Innledning side 2 2 Uavhengighet 3 2.1 Innledning 2.2 Hvorfor er uavhengighet

Detaljer

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådets sammensetning i 2006 Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Leder: Advokat Christian Bruusgaard (varamedlem: Advokat Jon Christophersen) Statsautorisert revisor Ole M. Klette (varamedlem:

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådets sammensetning i 2005: Formann: Advokat Christian Bruusgaard (varamedlem: Advokat Jon Christophersen) Statsautorisert revisor Ole M. Klette (varamedlem:

Detaljer

Notat til Advokatlovutvalget

Notat til Advokatlovutvalget Notat til Advokatlovutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Terminologi... 3 2.1. Rettshjelpvirksomhet... 3 2.2. Advokat... 4 2.3. Advokatvirksomhet... 4 2.4. Rettshjelpmonopol... 4 2.5. Problemer knyttet

Detaljer

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådets sammensetning i 2003: Formann: Advokat Christian Bruusgaard (varamedlem: Advokat Jon Christophersen) Statsautorisert revisor Ole M. Klette (varamedlem:

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-10-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V.

VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 25/97 VILKÅRENE FOR Å FÅ ADVOKATBEVILLING M.V. 1. INNLEDNING Ved lov av 1.9.1995 nr. 60 om endringer i lov av 13.8.1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådets sammensetning i 2004: Formann: Advokat Christian Bruusgaard (varamedlem: Advokat Jon Christophersen) Statsautorisert revisor Ole M. Klette (varamedlem:

Detaljer

Felles av drittpakker?

Felles av drittpakker? Jus Advokat Mette Yvonne Larsen kan ha brutt god advokatskikk i Høiness-saken: Felles av drittpakker? Foto: Scanpix Mette Yvonne Larsen, en av Norges mest profilerte advokater, har sendt en drittpakke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009. Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

ÅRSBERETNING FOR 2009. Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådets sammensetning i 2009 ÅRSBERETNING FOR 2009 Generelt om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ble, slik det er i dag, opprettet med virkning fra 1. januar 1997.

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B.

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B. Oslo tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo Espen Komnæs (H) Olav Braaten Hermann Skard Tom Eivind Haug Marius Eugen Engernes Nielsen Guri Rodal Heidi Holter (Advokatassistent DNA) For: Dommer Hans Bloch-Hoell

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Webster og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Webster og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 23. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Webster og Matheson i HR-2013-00147-U, (sak nr. 2012/2059), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD 1. INNLEDNING 1. Disse betingelsene gjelder for Advokatfellesskapet Eurojuris Nord som består av Advokatfirma Storø AS, Narvik og

Detaljer

JURISTETIKKEN Regler og retningslinjer for de sentrale juristprofesjoner. Sverre Blandhol Førsteamanuensis

JURISTETIKKEN Regler og retningslinjer for de sentrale juristprofesjoner. Sverre Blandhol Førsteamanuensis JURISTETIKKEN Regler og retningslinjer for de sentrale juristprofesjoner Sverre Blandhol Førsteamanuensis Læringskrav Kunnskap Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon?

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? ETIKKONFERANSEN 2014 ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell korrupsjonsrisiko Temaene Hva er korrupsjon? Hva

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04.

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. Tilsynsutvalget for dommere har i møte 14. mars 2005 truffet vedtak i ovennevnte sak. Vedtaket er truffet

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Diskusjonsnotat til Advokatforeningens kretser vedrørende advokatlov

Diskusjonsnotat til Advokatforeningens kretser vedrørende advokatlov Notat Diskusjonsnotat til Advokatforeningens kretser vedrørende advokatlov Januar 2012 Dagens regelverk for advokatvirksomhet er fragmentarisk og utdatert, og på noen punkter også mangelfullt på alle måter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer