SNO. Lørdag 21. Januar 1956

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Lørdag 21. Januar 1956"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for folk. Livet,:årt skal tala. Arne Garborg. Sensasjon: Den kjente Erling Bjørnson: Oslo-advokat Hans Kiær Mordt utgir bok om «Det urettferdige lukkende som en velprøvet og selvstendig tenkende jurist funnet å måtte ta under kritisk vurdering det grunnlag rettsoppgjør» og den form det såkalte landssvikoppgjøret fikk. På en gjennomført saklig må,te har han. ved ubestridelige faktiske opplysninger satt Rettsstaten kan forhåpent_ som praktiserende høyeste- tingene på plass, det gjelder ig se en lysere framtid i rettsadvokat, og etter å ha i høy gra.d også' menn, som f. møte, store ting har nemlig vært en meget benyttet, of- eks. Solem og LØberg. Nærhendt siden forrige n.ummer fentlig beskikket forsvarer mere anmeldelse ved Eivind a,v Folk og Land kom. Fra under rettsoppgjøret, han of,- Blehr vil komme i neste numden høyt ansette Oslo-advo- fentliggjør sin bok, hvori han mer. «Det urettferdige rettskat Hans Kiær Mordt forelig- foretar et kvasst oppgjør med oppgjør» er utgitt av Forlaget ger plutselig og gledelig over- 'våre myndigheter for deres Heim og Samfund, Oslo. Boraskende en bok (164 sider), framferd etter 1(945. Advokat ken bør uoppholdelig kjøpes hvis innhold og oppgave går Mordt har vel å merke aldri og leses av ethvert menp.efram av bokens tittel «Det sognet til NS, eller på annen. ske som har aktelse for, og urettferdige rettsoppgjør». måte vært engagert innenfor omtanke for Norges posisjon Det er etter lang erfaring NS-politikken. Han har ute- som kultur- og rettsstat. Delire Grønstad: Docent løb erg Den 15. desbr hadde nabolandets presse. «Mini Stockholmsavisen Dagens sterdrapet,).) i oktober hadde Nyheter en flerspatlet artik- gjort situasjonen noe lumke om de gjensittende nor- mer for herr LØberg i den 7 februar. skal ordførerne i Østfold ha drakamp med flyvåpnet om det vanvittige på-, funnet om å ta mål skog i Trømborg og Rakkestad, RØdenes og øymark til bombefelt. Høyesterettsadvokat Hans Kiær Mordt er f. 29. aug i Fredrikstad, sønn av sorenskriver Edvard Rantzau Mo~dt og Elisabeth Kiær. Embetseks Overrettssakf. samme dr. Dommerfullmektig i Tune og Onsøy Fullmektig hos advokatene Lundh og Per Rygh, Oslo, Eget kontor fra 1920, etter å ha tatt advokaturen. StudieopphOld ved Leipzig universitet Har en ny ånd steget land i Norge? Det som gir det spirende håp, når det gamle år faller og det nye kommer, er alene den indre røst, soml i rettferdighetens navn banker på. Den urett «jeg» har lidd, vil løses av den menneskelige samvittighet og det gamle vakre brorskap imellom alle, vil at,ter bli Norges heder og ære. Slike tanker følger oss når det gamle faller og det nye kommer. Håp gir alltid lindring i ens sinn. omenn det er en mager trøst. Men det For en avhandling om Tømmerdriften i Glommensvassdraget fikk han i 1926 Kongens gulln.edalje. Gift med ngrid Nordby. Er Kaganovitsj Sovjetunionens -L' _, konge, som steg i land i Norge etter frigjøringen. Sikkerligen var der delte meninger i Norge om politi-: ske spørsmål, den gang som alltid, men alle, alle handlet alene ut av sin samvittighet og det de mente var best for sitt kjære fedreland! kke en bar svik i sitt sinn, det lå fjernt ifra fortid og arv. Det var et folk i forventning og jubel som møtte sin konge. Den nye dag skulle begynne og det som engang skilte, betydde lite mot det evig onde må engang løses som samlet. opp i kjærlighcit, ska.~kke En større åpenbaring har samfunnet gå moralsk til vel Norge aldri hatt. Og så grunne. bar de hjemkomne med seg Og så kom det nye år og hatets gnist, ordet and s det vi håpet ble slått ned: De s v i k, og stemplet igjennom 11 ble ikke fri. Våre bønner domstolene tusener på tuseom rettferdighet ble kvalt av ner for landssvik! de politiske dogmer, hvor En større ulykke har heller makt er rett, som om løsla- ikke Norge hatt! telse kunne kaste tvilens spi- Hva er så landssvik? Har re inn i landssvikoppgjørets mange tenkt over det? Det rettferdighet! Som gisler for er det største niddingsord dette syn, måtte de fremde- man kan gi sin neste. A sviles sitte bak de tykke murer, ke sitt land! Tenk over det! når kirkeklokkene kimet ju- O g evig skamme seg over len inn og slekt og venner dem som bragte dette nidsamledes. dingord inn i landet, inn til et folk, som over den hele Har en ny ånd steget i verden var et eksempel på land i Norge? Et kamuflert fedrelandskjærlighet og behersket demokrati, som i det ytre verdighet.

2 Delire Grønstad: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Docenf Løb erg Den 15. desbr hadde nabolandets presse. «Mini. 7 februar. skal ordførerne i Østfold hadrakampl med flyvåpnet om det vanvittige påfunnet om å ta mål skog i TrØmborg og Rakkestad, RØdenes og øymark til bombefet. drikstad, sønn av sorenskriver Edvard Rantza~ Mo~dt -~; -Elisabeth re inn ilandssvikoppgjørets Kiær. Embetseks Overrettssakf. samme dr. DommerfuUmek- rettferdighet! Som gisler for tig i Tune og Onsøy Fullmektig hos advokatene Lundh dette syn, måtte de fremdeog Per Rygh, Oslo, Eget kontor fra 1920, etter d ha les sitte bak de tykke murer, tatt advokaturen. St;uiieopphold ved Leipzig universitet For en avhandling om T(Jmmerdriften i Glommensvassdraget fikk han når kirkeklokkene kimet jui 1926 Kongens gullrruedalje. Gift med ngrid Nordby. len inn og slekt og venner samledes. Er Kaganovitsj Sovjetunionens Stockholmsavisen Dagens sterdrapet,» i oktober hadde Nyheter en flerspalt,et artik- gjort situasjonen noe lumke om de gjensittende nor- mer for he,rr LØberg i den ske «landssvik.»-fanger. Ar- hjemlige parti-presse. En Endelig en tikkelen anga seg å stamme presseopinion i fremmed land fral «vår utsånde medarbe- måtte under disse omstentare Bengt Welff»,men vi digheter ansees særdeles hen Lazar M. Kaganovitsj (egentlig Lazarus Mosessohni Kiogan) antas tar sikkert ikke meget feil siktsmessig. Og da spesielt i trontale på å være SoV:jetunionens når vi mener at det 'er stor- Sverige, hvor almenheten vel egentlige hersker. Newsweek skrev nylig om tingsmann Sverre LØberg som nesten har like lite kjennskap 'har vært inspirasjonskilden til «landssvik»-oppgjørets norsk ham: Liten og tykkfallen sto han nettopp i og den som har holdt den bakgrunn og forskj ellige fanevnte Welff i hånden under ser som den norske. Sverige talte: Bolshoi Teatret og ut opplegget. kke bare «pryden måtte det regnes med fri tungemål herr LØbergs bilde artikke- bane. Hvis det 19de århundre len, men en god del av stof- Artikkelen ble laget, og _ var kapitalismens århundre, så er det 20. århun fet blir lagt ham i munnen den oppnådde fremtredende drei kommunismenf!; triumf_. li form av direkte tale. utstyr. Spalter opp og spal- Da kronprins Olav leste Sleipheten i artikkelen og ter ned, fylt av osende, ufordatoen fol" dens framkomst sonlig hat, og med Sverre trontalen ved åpningen av Hans posisjon som «den første det 100. ordentlige Storting blant likemenn» er suveren. Sammen med Molotovog Anastasia peker på bestemte hensikter. LØbergs «uttalelser» som iøyden 12. januar var det ikke Det stundet nemlig mot jul ne fallen de kakepynt. J. Mikoyan har han den avgjørende ledelse mens Krutsjev og og det hadde hele høsten ut- «Jag har svårt att glom- bare en, historisk begivenhet Bulganin er ute og reiser. Da en over vært mangt som tydet rna», sier herr LØberg. Og det i seg selv, men også på den vestlig diplomat spurte hvem på a,t regjeringen omgik'kes betviles ikke. Hans monotone måte at det var første gang som tok de nødvendige 3!vgjØrelser da Bulganin og Krutsjev var med tanker om innen års- tro på, egen ufeilbarhetl og i løpet av de 142 årene som skiftet å gjøre en deffinitdv h ans a b so l ut t e up å v i r k elg l h e t har gått siden Stortinget på Krim svarte de i kor: Kaganovitsj. slutt på fangespørsmålet. for historiske og rettslige tråd'te i virksomhet, at tron De:ttet vakte, stor bestyrtelse facts, har mer og mer utpekt talen ble framført på norsk Kaganovitsj - «en røff kjederøkende og tettdrikkende rød» - i herr LØbergs krets - «hate ham som en Slags «kjerringa mot strømmen» ~ norsk talte bra norskj, ikke minst begynte som skomaker og var tungemål. Svenske-kongene 'fronten». Her måtte ikke gis noen plass for nåde. Hatet måtte fortsatt holdes evner er ubestridelige. Han på sin svenske aksent. Venl- politikk. Hans demagogiske Oscar l, men selv han brøt med i det kommunistiske partiet fra han var 19 år. Han er en av sovjetstyrets få overlevende rødt og flammende. Og noe kunne til tider gj Øre en prest tetiden har vært sår log lang. «gammelbolsjeviker». Han er nå måtte gjøres for å motvirke misunnelig i all' sin salvelses- Mangt et øye,'omkring i bygd 62,. Allerede i 1924 ble Stalin oppog by var vått av gledes- merkisom på ham, Han kuttet enhver vakling innen rek- fullhet. Det forklarer da og- tårer da NRK overførte senere av seg Lenin-skjegget og kene. så at han tross alt er t stand anla en hengebart a la Stalin. egentlige hersker?. Bare 100 o ar siden 182i1 nedsatte Stortinget en komite som skulle komme med forslag til nytt norsk flagg. Komiteen mottok< 27 forslag. Den 16. mai vedtok Lagtinget, mot komiteens enstemmige forslag, Bergens-representanten Frederik Meltzers forslag til nytt norsk flagg, det hvite, røde og blå flagg, det samme som det nåværende, Frederik Melter, som fremsatte det seirende forslag, var født i Bergen 29. sept og ble utdannet som forretningsmann, og etter to års studieopphold i utlandet ble han i 1802 kjøpmann Mi dl e t synes t å b y seg i tl'l å få noen med.. seg.- Rik årets trontale, framsa.gt av Hans søster Rosa ble Stall'ns spe- i Bergen, på Tyskebryggen. tignok da helst i kretser der kronprins Olav med sterk og sielle venninne, noen mener at 1814 ble han Bergens 2. representant til Riksforsamlingen på man har besvær med eller solid norsk klangfylde og hun var fru Stalin nr. 3, etter at aversjon mot å tenke selv. vellyd i stemmen. hans annen hustru var død. Eidsvoll. Der,var han en lvng Kaganovitsj ble av Stalin utpekt som leder for de ornfatten- av finanskomiteen. Han møtte selvstendighetsmann og medlem Norlre Dagens Nyheter sveiver herr LØberg i vei med en stor - En filosof har sagt: Den de utrenskninger. Under den an- som stortingsmann for Bergen og doserende pekefinger. S[ik slik fortapte sønn måtte først kom- nen verdenskrig ble han rost for å Forts. side 4 og slik skal tingene gj Øres - me til seg selv før han kunne ha gjort «det moderne mdrakel» at en meget eller ikke gjøres, belærer han komme til sin far. å holde bolsjevik-russlands kaotiske jernbanesystem ii. gang. al myndignetene om. «Silkefronten har gått for långt», Hans metode var dødsstraff hvis vor lig økonomisk ikke togtidene ble overholdt. februar hevder han. Selv om «regeringen efter den kraftige re som Stalins etterfølger; hvis han vil de finske valgmenns Kaganovitsj var lenge ansett omstillingsprosess Januar aktionen i Ha~geaffåren kommer att vara betydlig mera valget ikke hadde vært jøde vlle han avgjørelse av president forestår går det siste russiske tog Stalin som den øverste leder, hev- foreligge. er blit styrt Fortl. Bide 4 fra Porkkala. sannsynligvis også ha etterfulgt der Newsweek. ngen mann i. mange tenkt over det? Det er det største niddingsord man kan gi sin neste. A svike sitt land! Tenk over det! Og evig skamme seg over dem som bragte dette n~ddingord inn i landet, inn til et folk, som over den hele verden var et eksempel på fedrelandskj ærlighet og behersket verdighet. Har en ny ånd steget i land i Norge? Et kamuflert demokrati, som i det ytre dyrker Gud og konge, men i La oss så se litt på dette styre og stell bærer Stalin i med landssvik, og enhver kan sitt hjerte? dømme om hva landssvik er. Sovjetunionen hadde mere sam- Vlittighetsfullt forberedt seg på å Sikkerligen er der grunn til Der er kilder nok! nå dette mål. Han ble imidlertid disse spørsmål, som det ikke Jeg siterer: skjøvet ut av Malenkov, hvoret- er folket som har bragt inn «en skrivelse av 29. jater Kaganovitsj pønsket ut den i Norge niddingsordet lands- nuar 192J.i fra generalstanåværende «kollektive ledelse», svik. Det var den regjering og bens, etterretningsvirksom - og hvis noe skulle hende med helt til JustiSdepartementet Krustjev og Bulganin (som reiste i samme fly gjennom Asia), kan om hemmelig overenskomst Kaganovitsjs stemme bli den - Godt nytt: Stigningen i vamektigste li. den kommunistiske re!importen er stanset opp. Sovjet, bl. a. gående ut på mellom Arbeiderpartiet og verden. - Et tysk selskap skal filme at partiet er forpliktet til å «Peer Gynt». utf~lre hvilken som helst or- - Sunnmøre: 5 møbelfabrik- dre fra Moskva. tilfelle reker vil utstille i KØln volusjon skal del' i Nord - Det meldes Om stadig større mangel på avispapir i verden. Norge dannes en rådsrepu- _ Sovj~ lanserer en ny folke- blikk, uavhengig av det Øvbil «Byeka» (Ekornet). rige Norge. Sovjet forplikter - Det norske handelskammer seg til finansielt, politisk og i London er 50 år. militært å understøtte den... Raufoss har sagt opp 700, norske revolusjon. En rapderav 310 kvinner. port av 271. juli 1925 fra Oslos - «Gjengangere» skal innspilles som norsk film i sommre. oppdagelsessj ef opplyser at Gerhardsen og Arnfinn Vik - De baltiske statsbankers taler på et rekrutitmøte og gull ligger fortsatt i London. - Gehlen leder en overvåkningstjeneste med 4000 spioner. militærtjeneste, å møte på oppfordrer alle til) å nekte - Jordan vegrer seg for å bli moen er det samme som å medlem av Bagdad-pakten. gå inn i fiendens hær»! - Gartneriet ved Larvik Bad Leseren får selv dømme har et banantre på 2' meter. - Sikkerhetsrådet har fordømt hva man skal kalle en slik sraels aksjon mot Syria. ferd, '- men la meg gå vi - Nordmenn spiser 36 kg.. kjøtt dere i mine referater: pr. år. Svenskene 54 kilo. Forts. side 4 - Sigurd HoelS «Stevnemøte med glemte år!» utgis på fransk. - Forbech reiser i mars til Moskva for å motta Stalinprisen. - Oslo: Zoologisk Museum åpner igjen sist i februar. - FelleskjØpet reiser et mektig siloanlegg i Larvik. - Malenkov påstås på nytt å være i skuddlinjen. - Enstemmig sosialkomite vil ha syketrygd til alle timers uke er aktuell,i den kjemiske industri. - Plorkkala-området skal være rømmet innen torsdag. - sland hadde i fjor godt og vel 300 jordskjelv. - Skatterestansene i Oslo beløper seg til 28 mill. kr. Velferdsstaten Fra 1)930 til 1950 gikk de direkte skattene opp med 600 gjennomsn~tt 1938-kronel' i pr. innbyg' ger. Samtidig steg forbruket med 900 kr.

3 LØrdag 2t. januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND ". UAVHENGG UKEAVS ~ Atlsvarlig redaktør Johannes Kringlebotn De ldå få. sin rett! Owrebø har skrewet et ærerikt blad i Norc:es efterkrilrmhistorie Lysbæreren Eystein Poulsen talte til oss Dette. er ~en krevende og lig f~r de «invalide» å kom- Det er uanstendig, har det for sitt eget menneskeverd. kategonske ttel som Dagbla- me tl orde hverken. i retts- hett,s at disse dømte ikke kan Det holde oppe - Uianse tt det 27. desember satte over salene eller i den ordinære bekvemme seg til å holde sin hva. For ærhge. mennesker J g k 'kk t en leder, der redaksjonen pe_ presse. De offentlige presti- kjeft eller i beste fall se til. «e an l e enke meg ker på at det er så å si umu(- sjehensyn har vært for ster- «å glemme». Vi for vår del er selvoppgivesle en skam. noe vakrere enn Mesterens lig for dem som feilbehandles ke. De har måttet vernes, _ har glemt, blir det sagt, og Dagbladets overskrift var ord om at vi kristne skal væpå sykehus å oppnå noen er- koste hva det' koste ville. Ja, da kan såmen de andre» god, den! Num å def å sin re lysets barn,» sa den ald- Det vakte glede på mange Den dårlige samvittighet 'statning - selv ikke ved selv om retten har måttet gjøre det samme! re t t! Det er bare å rende, hvithårede og lyse hold da Folk og Land kun- domstolenes mellomkomst. settes på skruer. A nei! Så enkelt er det håpea.tj Dagbladet og dets sokneprest Eystein Poulsen. bryter igjennom uten stans. Avisen gir selv forklaringen Endog de rammedes forsøk ikke. Det går like lite an å feller når tiden er moden, vil til oss i Kristne Venner manne melde l bladet.. for 7. ja-sf',e or eksempel tl uttryk- _ så langt den da kan gis: pa ~ søke! å' skjære tvers glemme for den som på urett- la ordene få generell gyldig- dag kveld. Ute var kvelden nwar at ~en tdlgere NS- j ket om «f~emtredende NS- «De fleste sykehusene ei- gjennom tåke:leggingen og å messig vis er berøvet sin bor- het. Rettskravet har nemlig utrivelig, med vinterkulde og mann, offseren og bonden l folk som bhr dyttet opp i en es av sta.ten, fylker eller få belyst det som virkelig gerlige ære og som er blitt' sin. prinsipielle gyldighet på snedrev, men inne var salen Anders Skarpengland var i ordførerstol». Der får man større kommuner. Mange har gått for seg, har vært sajtt utenfor samfunnet, som alle felter. Det er uten betyd- full av mennesker, som. lytvalgt tlil ordfører i ØvrebØ i altså svart på hvitt et bevis offentlige myndigheter er møtt med bitter forhånelse for den som på grunn av ning om det er en lege eller tet til en manende tale om Vest-Agder. Det var et valg for hvordan nevntle blad ser altså også interesserte i at og direkte utskjelling. :l så medisinsk ukyndighet har en dommer som er skyld i at lyset og om selv å være lysso.m i h. øy grad. er ti.l ær. e for p~ folkefl. ertallet. i bygda - ansvaret for feilbehandlin- måte har ikke akkurat Dag- mistet en arm et ben euer et medmennesker på urettelig bærere. ham og bygda. kke slik at sa langt som det har kun- ger blir så begrenset som bladet vært den som har øye. Kravet o~ rettferdighet vis er gjort til invalider!,når lyset fra den stiørste han var den første NlSi-ord rret manifestere seg gjennom mulig. De som ikke vil slå holdt seg mest i bakgrunnen. dør ikke hos folk med respekt Helge Grønstad. lyskilde møter oss, er vi som fører etter O\kkupasjOnSåre-1 e~ kommunevalg. Vi siterer seg til ro med at mot over- 'prismer, vi bryter lyset og ne,~~~e~~~~:~~~~~- ~~~~~ e~&~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~~& Et h d der. Vi håper han: må bli VS ta; noen tid for tidligere feilbehandlet posientfor- våre nådegaver, en stråler av fulgt av mange gjenvalg av oppnevnt.e NS-ordføre- gjeves, får lite ut av sine. Claes Gill Ve fe rd s U elg sannhetens lys, en annen av tidlige-re dyktige ordførere r.e å opparbede seg den til-' protester og saksanlegg. - gledens og takknemlighetens fra NS-flokken. lt som kvalifiserer til å bli ----l _ Det er uverdig for lot i sitt foredrag i Stu- lys, en tredje av ydmykhetens 19 ~~lr;:ar rp-plikk Soknepresten fortalte til V a l g t "'~l dfø va ei\;, dentersamfwmet den 14. Anders Skarpengland fikk- w or rervm>\ det norske samfunnet at. - denne og tjenersinnetis lys. ved kommunevalget flere. Det er som om den elendig- det skal bero på en tilfel- stlemmer enn noen av de Øv- he-ten rettssvikerne pm Ør- dig stemme i en lagmanns- t t - Lan.dssvikoppg.iøret ~!ist enkelt og gripend.e: Da rige kandida,ter. Hans grup- te landet etter 1945 ikke rett, om en invalid skal få S a en ~ denne mest gro_dikteren Osca.r Wilde etter pe hadde derfor god grunn skulle ha vart lenge nok, Hva erstatning etter feil be- Un,der denne ov~r- teske absurditet. den meget harde dommen til å samle seg om ham som er dog d.ette for en grense- handling p'å et sykehus.» skrift skriver bladet bl'e ført fra rettssalen tu ordfører, så meget mer som løs US~mmelighet mot men- De:t som her sies er så sant Det blir verre og verre, «sørlandet» følgen- fengslet sto d.et på begge sl- Skarpengland også tidligere neskehv og mot folket i valg? som det er sagt. Men mon statsgjelden gikk i fjor de - som vi kom-. «Den der avgangen tett med menhar hatt samme tillitsverv, «SØrlåndet» forsøker seg tro om det---ikke også er an- opp med 271 mill. kr. menierer i dagens nesker som ga sin avsky til d og kjenner sin bygd ut og endog med å snakke om et dre «feilbehandlede>, i det leder: re. 'k kjennel for.\den dømtel dikinn. ne gat i v t flertall bak ord- norske samfunnet som snart ter. Men så skjedde det mert øvrebø har valgt ny ordfører. tek ~l Men hva kan der ikke pre- førervalget i ØvrebØ. Vi tror bør få sin ret?. elig q, en ~jten mann tok Valget bekreftet hva ryktene alsteres a.v politisk pjatt når det var bedre om bladet tok Vi har i tiden etter 1945 Andel ig..' doven _ lerede forlengst hadde fortalt, at m efo de» hatten av og bøyet seg i ærden rettissvikerinfiserte pres- seg av! det negative flertall sett et såkalt «rettsopgjør», BondeparlJets gruppe ville sette bødig alvor. Dette a,t et mense rykker ut? Og det må den den sittende regjering i lan- som har etterlatt seg invalide herr Anders Skarpengland i ord- neske på denne måten viste selvfølgelig ved en', slik an- det opererer med. ofte j\ tu);;envis. Og vi har skap i Nord en førerstolen. medfølelse med en ulykkelig t. tt Vi har så vidt talt med herr ledning. Blade't «SØrlandet», Det store er a,t vårt folk er sett den oppfa rong e er Skarpengland over telefonen og og lidende medskapning ble som ellers kan være en ut- i ferd med å våkne til sans hvert bre seg i stadig større Vi har fått brev fra Stockholm godtar etter det gjerne påstan- Herr redaktør. for dikteren en kraft som ba.r merket a,vis på flere måter, og samling igjen. Det er det kretser, at det også i disse til- om at den svenske publikasjon den om at han kan være et hyg- «Folk og Land» for 14. ds. ham gj ennom de lange fen.gselsår og som fik~ sin. utfol l h t nn t 'l å er Nutid stanset i og med desem- l'. k lar De en anonym innsender behandle hjelpen til de nødlidendelse i hans verk: De pro våken for arbeidernes inter- Øvrebø herreds"'''''re har vist fe e ar vær gru - ge 19 og. omgjengeligmennes e. \},3 dli ber-nummeret. Det var lagt opp Godt l'kt b d f k t esselr i lønnssp~rsmål. og.eteksempel på, Og vi er i kjenne at «behan ngen: etter mønster av «T,ime» og «' l båd ikti av yg e o e», som u det heter. Muligens er han dykdesslike, og våken for aktu- den anledning dypt takk- har vær~ e ur. g c'" «Der Sjpiegel», og burde sant åtig også. allfall har vi ikke kun- hale redaksjonelt til innsendede. De slutter Dem selv i en fundis. eue sosiale tiltak, har be-' nemlig. øvrebø hører, som urettferdig. Sene sthar vi i si hatt en stbr fremtid. Bladet net registrere prov på det motklageligvis reagert søttlsurt nevnt, til Vest/-Agder, det er disse dager sett en uredd o rienterte om samtidens hendel- satte. Den hjelpeaksjon som den si foraktede mennesker krever rens syn. Men det å lyse for lidende, Og tidstypiski bakstrerversk Gabriel Moseids fylke. Det Oslo-advokat rykke ut på ser på alle O1l1råder, oversiktlig, Men han er mer enn. det ivåover at Ø bø b d å f kl t V arenaen med et skrift som greit og ;ras\tt,... Det engelsk- re øyne. Han er tidligere såkalt i «Folk og Land»s spalter er den å stå langs rulten og rope ste tid er gitt plass av betydning meget, da er det mye lettere. vre. ~ yg a p or arer, mege. algelt av.'..,. oinråklige snobueri li. l rdlsk bass 9P Norge og ordfører oppnevnt av nazistene, innsamling som pågår fra Hjelpeorga1,isas(jonen for frontkjem ukvemsord l.kor. denne måte er med på å ordfører And.ers Skarp en.erland,..., på uangnpe.. g JU Danmark var m... ed og drepte Nu- og medlem av NS. gjenoppbygge rettsstaten. tjener også den staute bon- flekker hele forgylningen av tid. Den åndelige dovenskap var pere. Det er derfor innlysende at Atter en gang lyste sokne.;. nevnte artikkel kan kozn.m.e til å presten fra Modum for oss, en så mistillit til Hjelpeorganisasjonen og dens arbeid. kveld. Må Guds rike mørk og utrivelig vinter signing På annet sted i vår avis i dehøvcllng til megen ære. «landssvik»-oppgjøret~. Det også medvirkende å hederlig Herr Skarpengland var offiser dag gjengir vi in extenso Moseid har lagt grunnlaget slutter seg P en. og en hadde av den grunn ad- ~'J '.3_L _.. _.3_,,,,_ ~,_,. LL~_...3'_' L ml\.t:p. til en rekke tidligere og

4 i t felle nar værli gru!l!l..,11 et. ~L , _... u J/o "'O'... - _ våken for arbeidernes inter- ØvrebØ herredstjyre har v s ber-nummeret. Det var lagt opp l. kj'enne at «behandlingen» esseir i lønnssp/ørsmål og et eksempel på, Og vi er etter mønster av «T,ime» og har vært. både uriktig og rn... o... desslike, Stiftelsen og våken norsk Okkupasjonshistorie, for aktu-den 2014 anledning dypt takk- «"-",,l' """lege> l' 'og b ur d e san t urettferdig. Senest har vi i si hatt en stdr fremtid. Bladet elle sosiale tiltak, har be-' nemlig. øvrebø hører, som sett en uredd orienterte om samtidens hendelklageugvi$ reagert søttl5urt nevnt, til VestJ-Agder, det er disse dager ser på alle områder, oversiktlig, Og tidstypis:ki bakstlrelversk Gabrl'el Mose' l'ds fylke'. Det Oslo-advokat rykke.. :utpå greit og.. : rasla... Det engelskarenaen med et skrft som over at ØvrebØ-bygda på forklare!';: meget. Valge't av '(pråklige snobueri li Norge og denne måte er med på å ordfører Anders Skarp-england på uangripelig juridisk basis Danmark var med og drepte Nu- gjenoppbygge rettsstaten tjener også den staute bon- flekker hele forgylningen av tid. Den åndelige dovenskap var..'. «1andssvik»-oppgjøret~. Det også medvirkende. På annet sted i vår avis i dehøvding til megen ære. slutter seg på en hederlig dag gj engir vi in extenso Moseid ha:r lagt grunnlaget «S~rlandet»s redaksjonelle for mer sosial rettferdighet måte til en rekke tidligere og tilsvarende betraktninger fra vurdering av valget av An- enn «SØrlandet!» kan preste 70 AR i morgen: Overrettssalkfører Sverre Hel1i\k norsk jurist-hold. Og vi kan ders Skarpengland. re på 100 år. vente oss andre og vel så sen, Oslo. Vår beste hilsen i tungtveiende ting fra annet hold om en tid. anledning dagen! Redaksjonen avsluttet ons- «Landssvib-oppgjørets andag 18. januar. Eivind Blehr seelse har tatt til å helle betenkelig. Det klare!r neppe å Og vakrere utgave, gjennomsett vår populære medarbeider, gikk.i går bort og ble 75 år. Folk.og holde balansen. og forbedret av forfatteren:» Land måtte love å tie om dagen, men han kan ikke i nekte oss Hvem har Hittil har det ikke vært,mu- val' besøkt av 22'000 mennesker. - Nikolali Astrup-utstillingen post festum,'. ønske ham alt godt - Ardalsverket har tilbud om i det nye a,r, og vii vet alle bladets lesere er med 'på det. Mimann, 75 år. Ble begravet fra Alcoakonsernet mot å kjøpe oxyd ansvaret t Bertram Dybwad Broch en 395-millioninvestering fra nister Blehr er født i Lærdal «Vonheim» på Voss i går. Vi vil av trusten. for at radiotelefon ikke er som sønn av stiftamtmann, se- hedre ham med et minneord siden. oppmerksom på at det er smått - Vårt daglige brød: Er du nere statsministev otto Behr innstallert i våre jernbanetog? kke engang etter med potettilførslene til Oslo og < ), og den likeså kjente og høyt aktede 'fru Randi Hjukse'hØ-katastrofen da hva dette varsler. Blehr < ), Eivind Blehr - Asbjørn Dramstad, Flatdal, var under sin bytur til forsømmelsen ble betalt tok embetseksamen 1903, ble Mellom venner med dyrebare menneske- edsv. fulm. samme år, sekretær Oslo innom kino og så krigsfilmen «Tur og! rettu helve i Utenriksdepartementet 1905, liv. _ Blant deltakerne i årets legasjonssekretær i Haag 1907, i Monte Carlo-lØP: Disponentene te». Oppta,k,som viste krigens mest ubarmhjertige gru, Paris 1910, visekonsul Le Havre Sverre Tidemann Ruud, Gjøvik, og Odd Thrana, Land. kompanier som ble meiet ned 1911, byråsjef i utenriksdeparte- Rettelse mentet 1913, kabinettssjef i Anatolien 1914, byråsjef på nytt Herr redaktøren for «Folk og get på bsens drama og Griegs den tilstedeværende ung _ Balletten «Peer Gynt», byg~ som eng under ljå, vakte Utenriksdepartemen:tet 19'15- Land». musikk, gjør i vinter stor lykke doms jubel, Og latter. Arme 18. Drev senere sjn eiendom Lørdag 14. ds. har De en notis i Lvov. Slik er det alltid i Russland., rikt bega vet med dårekiste fattige Norge, som er blitt så NesØ Hovedgård (utenfor Slep- om at jeg har uttalt i «~. G i» enden) og var forretningsmann i angåeme' sosialismen - «at, i _ Kand. jur. Odd Ragnar ungd'om under rettssvikernes Paris. Sekretær ved den 2. freds- dette SpØrsmål er det først og Hansson <sønn av general H.) taktstokk. Dette dog sagt konferanse i Haag 1907, sakkyn- fremst forretningsbladet Fardig irenbeitesaken, K.iøbenhavn mand som viser klarhet og kon- departementet. ungdom som er oppfostret i er tiltrådt som byråsjef i Finans- uten forkleinelse for den 1909, sakkyndig ved Svalbard- sekvens i tankegangen.» - Kjenner du professor F. skikkelige hjem, fattige eller konferansen i Oslo 1910, general- Det er ikke jeg som har skreinspektør! for!folkeavstemningen vet det. Det er et sitat fra en Anbefales av mange, ikke minst episode er blitt påtalt aven Rittelmeyers bok: «Meditasjon»? rike. Den opprørende kin.oi Saar nnehar en hel artikkel av direktør Hvoslef MT bladets gode venn Sigurd filmkritiker, vi tror det var i rekke ordener. Retsstatens be- Eide i V. G.» LYngstad i Viksdalen.. Aftenposten. Ære være ham handling av' Blehr skal vi ved - Harald Hovind i Tvede- for det. denne anledning hoppe over, Jon Leikvam strand fikk en så brutal be- - Skattebyrdene for større den var i overkant likeså lurvet Ja, vi beklager meget denne handling av rettsstaten at helsa selskaper er langt tyngre' i som mot oss andre. feil, og takker for at leserne og umulig kunne holde. Likevel gle- Norge enn ri Sverige og Dander han fortsatt s,ine venner med mark, Publikum" rn1i betale for vi er blitt gjort oppmerksom på den. )" ) Red. verdens mest sjarmerende bre- det med dyrere varer. «NordenS nasjonalitet vel'. - Det er 100 år siden det har trues ikke fra Tyskliand, - Berømt er den gravskrd.ft vært så lite med' hest her i landet.,( men fra slavismen i despotiets sold. Mot slavis- Franklin forfattet til seg selv: Hvor ligger Kjerschow! «Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme <lik binnomiske utvikling som pågår - Under den tekniske og Økomen må hele germanismen. holde sammen.som gate? rundt om i verden, får de små Det er lett å finne fram fra land stigende vansker med å følge med i det trygge: Vern for den produksjonskappløpet. europeiske frihet.» P. A. Munch ~ i Oslo sentrum. Ta Sagenetrhd{en til Sagene' kirke. Vårt kontor ligger like ved. det på en gammel bok, hvis innhold var revet ut og hvis innskrift Og forgylling er borte), en føde for ormene. Dog vil verket selv ikke gå tapt, men (som han tror) en dag utkomme i en ny - Det var i 1916 Jack London døde. Vet du at han bare ble 40 år? gtlllg Cg, UUg,Jtlllgtlllg <11""""""'''. «Godt likt av bygdefolket», som det heter. Muligens el' han dyktig også. allfall har vi ikke kunnet registrere prov på det motsatte. Men han. er mer enn. det ivåre øyne. Han er tidligere såkalt ordfører oppne'vnt av nazistene, og medlem av NS. JC::U-,1"JC t::j.j. tlouullyhl 1l111~lUer 00- handle hjelpen til de nødlidende. De slutter Dem selv i en semar og som nk~ Sin utroldeise i hans verk: De profundis. hale redaksjonelt til innsenderens syn. Men det å lyse for lidende, Pen hjelpeaksjon som den siste tid er gitt plass av betydning meget, da er det mye lettere foraktede mennesker krever i «Folk og Land»s spalter er den å stå langs rulten ogj;ope innsamling som pågår fra Hjelpeorgartisasjonen for frontkjem ukvemsord i.kor. pere. :pet er derfor innlysende at Atter en gang lyste soknepresten fra MOdum for oss, en nevnte. artikkel kan komme til å Herr Skarpengland var offiser så mistillit til Hjelpeorganisasjonen og dens arbeid. mørk og utrivelig vinterkveld. Må Guds rike sgning og en hadde av den grunn adskillig rett til å stille store krav «Folk og Land» har hittil ak- til hans holdning Og dømmekraft følge denne utretltelige lystivt støttet vår organisasjon gjennom Sline annonsespalter, ved bringeren. i den situasjon vi kom opp i under kri.gen. Etter vår oppfatning innsendte artikler og også fra D. fylte herr Skarpenglend ikke kra- lederplass. Når avisen nu erklærer seg enig med en innsender, "lene For sin svikt under krigen har som hevder at innsamlinger i sin herr Skarpengland gjort opp alminnelighet har fått et dårlig med rettssamfunnet. Det samfunnet han selv svek. Det er der" overfor dette. Kwinner ord på seg, står jeg uforstående for ingen grunn til noe nytt oppgjør på denne plass. Det er fra Denne sak er altfor alvorlig flomprelter til å forkludres av anonyme innsendere med dulgte hentydninger (Av). B.) vår side heller ingen prinsipiell uenighet i ønsket om at de som og insinuasjoner. Jeg ber avisen svek,igjen må vende tilbake til om en saklig redegjørelse fo'1' sitt Den danske kirkestrid om samfunnet i likhet med enhver standpunkt. kvinner som prester er også på som har gjort opp sitt uteståen- Hjelpeorganisasjonen for front- trappene her på berget. Tillat de. Vi vil på vår side gjerne væ- kjempere gjorde rede for sine ~g somi menjigmann å blande re med å legge forholdene til mål og sin virksomhet ved års.. mm mannlige røst i koret. rette for det. Derimot er vi dypt møtet i desember i fjor. De som?m det er praktisk å ordinere uenig i at tidligere fremtreden- har krav på et regnska O' kvloner er en sak for seg. At de NS-folk blir dyttet opp i en p 0" redegjørelse d.v.s bidrag en k. l'k od tal yt Vnnene er leg e ere som ordførerstol nær sagt så snart " s erne,.. t. var 'innkalt til dette møte. mennene, er logen l vil om. A.lo de kan få! sine statsljlorgerlige d S j Oslo 15. januar e om. s ees l ø d l rg~re. er sær e es rettigheter igjen. OrdfØrervervet FRODE HALLE godt skikket, er Skkert. De rent bør henge høyere enn som så.. «fysliske påkjenninger» en prest Det bør etter vår oppfatning ri- J. B. vil svare for seg. Hans har, vil også en kvinne kunne Forts. side 4 merke er for Øvrig kjent av de klare. Allikevel kan man i' dag fleste. i praksis støte på visse vansker: Det som må slås fast uten opp- Det hender at winner får barn. hold er at 'ingen som ihelst mig_ - Statskirkens menighet er riktillit til våre innsamlinger er tignok ikke stoi' etter 1945; men kommet til orde. Vi kan bare hvru vlille denne menigheten si legge til at når vi støttet «den når presten som følge av denne direkte metode» var det opprik- naturlige tilbøyelighet må ha vitig talt med tanke på de di- kar? - A forlange cølibat og avstrlikter som kunne nyte godt av skljedige de som bryter, er vel _ Ufatteli.g dårskap: Norge kjøpte i fjor for 1,8 milliard kr. mer enn det solgte. - Av bispene godtar bare Schjelderup og Wiig kvinnelige prester. ':. - Jordbruket var dell! eieste næring uten økede i~tekter i menn som Hroar Hovdens og J B.s medvirkning. kke med ett _ På Hamars berømte is er ord var det sagt noe om at «den siden 1892 satt 26 verdensrekor- direkte metode» skulle være en der. innblanding i det arbeidsområde _ Skammelig: 35 prektige ei- som dekkes av Hjelpeorganisaketrær på Nesodden er ryddet sjonen for Frontkjempere. Denvekk. ne organisasjon har, ikke bare oss, men uten unntagelse alle av tidligere NS~folk som vi har Når man er kommet dit at man alltid trenger begivenheter og stimulanser for ikke å kjede seg, har man ikke da for alvor tapt sitt menneskeverd? Ronald Fangen. kontakt med, bak seg. Reel,.? Stor er tiden! Store syner gjennom lyse dagen lyner! Henrik bsen. også noe drøyt. Men om disse praktiske spørsmål synes striden ikke å stå. Derimot hevder statskirken at det er stridende mot Bibelen å ordinere kvinnelige prester. Paulus sier: «Kvinnen bør tie i forsamlingen», og dermed er saken avgjort. [Er man nå så sikker på at Forts. sfåe 4 Folk og Land er interessert i flest mulig eksakte opplysninger om tidligere NS-folk og andre som har lidd overlast gjennom Erstatningsdirektoratets virksomhet.

5 i l \, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ta... Detgjelder våre krigsinvalider n"hjelpeorganisasjonen for' frontkjempere, Postboks Vika, Oslo. Under forutsetning av at min økonomi i kommende år ikke blir vesentlig forverret erklærer j 6g Navn Adresse i et ål' fremover å ville betale til hjelp for krigsinva lide frontkjempere og frontkjemperes etterlatte kr (BeløPet gjentatt med bokstaver) som jeg ønsker å betale: a) i en sum nå (understrek den betalings- b) 12 halvårlige terminer' form som 'passer) c) i 4 kvartalsvise termin er d) i 12 månedlige terminer Jeg sender beløpet med postgiroblankett til: Hjelpe organisasjonen, for frontkjempere, Boks laol - Vi ka, Oslo. Postgirokonto Tar 'man til å våkne av selvbedøvelsen?.. Regjeringen har heller ikke Verdens Gang 11. ds. har men Skkert tar tl å forstå i å rt til k.'., r fø opp n.oe nors e en mnsender følgende mse- at man pål de f'orskj el1igste pressea,ttasjeer i Stockholm rat: områder er nød t til å ty til og KØbenhavn. Kunne vel på /vortor,regjeres vi NiS's merkesaker. Det er som det nærmeste ha vært dekket så dårlig? med Tysklands-spørsmålet. med å spare inn to av utenførst knaser man alt overen- riksministerens mange årlige «Ja, er ikke egentlig spørsmålet litt naivt? ~ de. Så plutselig tar man til utflukter til USA, hvor vi fra Enl sykehusdireksjon aæetter å begripe at det var det dum- før. har Norges faste sendemeste man kunne hbi gj ort. vel likke gjeme som overlege en mann.. mann som bare har folkeskole- Og så - fem på tolv - tar ' utdannelse, ja., ikke engang er man til å reparere. sykesøster som 'ikke har utdannelse for sitt fag. Og når en di Det var å Ønske at NS's Au reksjon for et industriforetagende skal ansette direktør, så sø bli lest og studert av de 95 gamle pl"ogram omsider ville ker de sikkert) den mann som prosent av det norsk,s,folk, har den aller beste spesialutdan- som hittil har skrytt a.v alneise' for den oppgaven han skal dri å ha gj ort det, men som fylle. Men når det gjelder å st y- allikevel har hatt det travelt re land eg rike, er folkeskole-utdannelse god nok, dersom bare,med å. føre fordømmelsens st.tsbud. mennene som skal styre, tilhører ord i munnen. Det ville sikdet politiske parti som i ØyebUk-kert bli en overraskelse for 'å ket har de fleste stemmer. dem alle. Og en overraskelse sjett p nær A, filosofere mere over dette problem skulle" vel ikke egentlig som burde gi grunn til me..!!!:' - - d være' 'nødvendig, og en får vel gen ettertanke...' ml lar er, være glt\q for at det ikke' gal- H. "G.. ',.. verre enn det gjør men godt kan _ _ :- _'... ' Vi plukker en del poenger fra det aldr. gå under et slikt sy- det balanserte statsbudsjett-forstem.'~t når vi kommer så Verdensfreden slag som ble lagt fram mandag. langt at det lm"'eves den høyeste NØyaktig lyder utkastet på 49'75 spesialutdannelse for å få lov tii mill. kr., hvilket er 290 mill. kr. Bedrøvelig affære fra Finnmark,Lørdag 21. Januar 1956 nnkommet På> juiletrefesti Skien lørdag 71/1 kr. 60. Forbundet takker for mottatte beløp, og kvitterer jeg for samme. Godt nytt år. ForbiUndskassereren.,ø ftj1j"""""" r forbindelse med den ofte og jobben. Det at han, forsvareren, meget omskrevne Bergsjø-.$kien tidligere hadde gjort samme forkom det bl. a. frem (nu brytese som han nu er dømt for, 10 år etter) at Bergsjøs ner- skulle vel heller ikke oppmuntre ver hadde hatt stor påkjenning retten til å betro ham en så an- NYTTARSHLSEN på grunn av sitt lange feng- varsfull Jobb som! forsvaret av De beste hilsninger til Vefsen og Nyrudstudentene selsopphold i Tysk18nd. Dette landssvikere i Finnmark, eller 1945/46.~ Godt nytt år. får meg til ~ gjøre noen be- man kan stusse på at det var traktninger tilbake i~ tlden, ja just del'for, han ble ansett som Chr. M. Stene, BØ', ørnes. hele 10 år, da B. slapp ut av kompetent. :Jeg vet dog i alle ~ fengslet. Det førs:te", t,illitsverv fall om en som han klarte å få 1. '1 grønnsakgartneri søkes: Lier han da fikk av rettsvesenet var frikjent under det store rushet i å væ~ offentlig forsv~er for ca. lp46. det var en morder; men 80 landssvikere. De~ var aldri han var ikke NS-mann. Joda, tale om at han var ~ekket den denne mannen hadde" skutt en gangen; Jeg var etiaiv hans på- stammefrende og var tiltalt for tvungne klienter, som i SkjØnte at dette. Jeg forsøktet flere ganger 1 VEKSTHJUSGARTNER som kan påta seg stellet avaguil' det måtte bære galt i vei, at en å tale min sak med herr Bergmann skulle forsvare' så mange, sjø, men han pratet bare om den kene og en del småplante formering. t BENKEGARTNER som kan påta seg st,ellet av forskjellige kulturer som salat, rne loner osv. og attpåtil, at han var en av ne stakkars tiltalte som alle var dem som skulle ha lidd for tys- imot, som B. uttalte. Jo, han kom nteresserte og dyktige folk kan regne med gode betingelser. Leilighet eller hybel. søknad med attestavskrifter kernes såkalte herjinger. En ting for retten og ble, blankt frifuner iallefall sikkert, at Bergsjø net. To dager etterpå ble jeg og lønnsforlangende sendes aldr.i har benekteliati han var selv dømt til 9 års fengsel for en skyldig :. det han var tiltalt for mas~e vrøvl sammensatt og laav tyskerne den gjlllt. Jeg kun- get for anledningen ayi politiet OSMUND ESPEDAL, Huseby, Lier. Telefon 6144, Drammen. ne i alle fall ikke fri meg for og påtalemyndighetene. Jeg skal den tanke, at han nu fikk god her flyktig få lov 1<1.1 å nevne For full utnyttelse av grusanledning til å h!e~ seg på noen av aktors~ uttalelser, som tak trenges: Ng..,folkene. Dette mcli å hevne ikke ble imøtegått av min forseg på. NS-folkene hådde " vi fra svarer. Uttalelsen lød som føl- London fått høre til overmål. ger: «Nu har vi ikke papirene Jeg forsøkte str~ å skaffe til Sikkerhetspolitiet, men hvis meg en annen' for$ater, men vi det hadde hatt, så hadde tildette gjorde makthanerne alt for talte ganske sikkert angitt en å forhindre. Jeg hadde skaffet he! del personer, som det er meg og andre en meiet habil ad- umulig å angi, hvem de er! Disvokat til vårt forsvar, men den se personer har ennu ikke meldt daværende kombinerte fengsels- seg, men i min domsutskrift "tår TrailljSpor~er Silo med ristesoll Slepeskraperspill Knuseverk. Kontakt oss når det gjelder slike ting, Rimelige avbet.vilkår. bestyrer, aktor og politimester det også så noenlunde som her ' la så mange hindringer i veien gjengitt. Men herr B. åpnet ikke H. SNAPRUD & CO. at vi måtte gi opp og, nøye oss munnen for å protestere mot KONGSBERG med 1/800. Men' vi hådde jo ai'; dette vanvit1<l.ge våset. MASKNER _ REDSKAPER lerede gjort oss fortrolig med at Jeg skylder vel å gjøre ~pp- Tlf. 885 _ 248. det var et tribunal vi 'Skulle stil- merksom på. at før omtalte og les for, så det kunne~ vel være frikjente morder skal være blitt hipp om happ med forsvaret, og sinnsyk og skal ha tilstått mordet ble det også, så det var rart det. at ikke retten kom til- at det var nel"lvepålkjennjingen ~m forsva.. Med vennlig hilsen. reren hadde hatt som gjorde det En SOm setter det Finnmaikske og heller fritok ham for denne rettsvesen særlig hø1/:t..,. o Hann~vig-saken pa, '" siste verset Det siste skriftlige innlegg fra Claims iwashlington, som skal amerikansk. side li Hannevig-sa- være internasjonal voldg;,ftsinken ble levert i oktobe~, Et- stans i saken. det nye budsjettter den konvens,]. forslaget har Utenriksdeparte.. 011, som er L_L ~_ L _ KjØP Korngull kveitepuff i pakning p'å 3,5 kg. Kr fritt tilsendt i posten. Bestilling til:. Hestdal litlebergen pr. Bergen. ;~Send straks l pk. Korngull kveitepuff 3,5 kg til' pris kr Fraktfritt. Na.vn..... FOTO ReprOduksjon. etter gamle fotografier, samt alle slags fotografiske oppdrag for øvrig, utføres ekspeditt Og fagmessig. Daue-foto BolkelØkken Alle :i,o Telefon Oslo. Benytt HANDSKOMAKEEN Neuberggt. 15, Oslo Garantert fagarbeider Tannlege Naamoen Hansteensgt. 2 Telef Kledespressen Drammen Rensnd.ng, pressing, vask. GUNNAR OLAUSSEN Tell. 1610

6 n: ~~nu Qg TKe, er OKeSKOle-utdannelse god nok, dersom bare med å føre fordømmelsens mennene som skal styre tilhører ord i munnen. Det ville sikkert bu en overraskelse for Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 det politiske parti som i Øyeblikket har de fleste stemmer. dem alle. Og en overraskelse A filosofere mere over dette som burde gi grunn til megen ettertanke. problem skulle vel ikke egentlig være 'nødvendig, og en får vel være glåd for at det ikke går R.G. statsbudsjett på nær 5, milliarder og heller fritok ham for denne rettsvesen særlig høllt. Hanne,vig-saken siste verset verre enn det gjør, men godt kan -. -.' _ -. _ Vi plukker en del poenger fra det aldri. gå under et slikt sy- - ~ ~ - ~ - ~ - - det balanserte statsbudsjett-for- Det siste skriftlige innlegg fra, Claims i Washlington, som skal stem. FØrst når vi kommer så ~erdensfrede n slag som ble lagt fram mandag. amerikansk side li Hannevig-sa- være internasjonal voldgiftsinlangt at det kreves den høyeste NØyaktig lyder utkastet på 49'75 ken ble levert i oktober 19'55. Et- stans i saken. det nye budsjett-. l d J! å å forslaget har UtenriksdepartespeSla ut annese.1.01' f lov til kk k mill. kr., hvilket er 290 mill. kr. ter den konvensjon som er å er,. es, ret mentet ført opp kr. 285,000 til styre land og rike, kan vi for- ' mer enn i fjor. Forsvarsutgifte- inngått skal forliksforhandlinger lange å bli styrt godt. ne er fortsatt hinsides all for- Hannevig-saken, samme beløp være foretatt innen seks måhe- som i fjor. Det norske sommel i Frankrike er vel skioleeksem-nf d nuft, de er nem1:ig oppført med pel på hvordan det går når alle særinteresser skal representeres i o pa løp som i fjor, på 1 mill. nær. hver sitt politiske parti. Vi har hell er, k k e. Til fengselsstellet og konsentrajo ingen mangel på po1:itiske sjonsleirer er oppført godt 14,4 partier her i landet heller, og det millioner (hva synes du?). Veier vel innlysende at dette. med - - ~ ~ budsjettet er satt «opp» med 34 politiske partier i statsstyresen M millioner, til 280,6 millioner, er en ordning som for lenge si- enings mot hvilket ikke engang utjevner den har overlevd seg selv.» Naboa~tikkelen i samme nummer er også. av interesse Det gj elder her en red.aksj 0- nell leder, som gå.r ut på.. «borgerlig samling:. mot Arbeiderpartiets politiske d'iktatur. For de gamle medlemmer av NS er det ikke nytt hverken med kravet om faglig innsikt og kvalitet eller med oppfordringen til en samling på. nasj onalt grunnlag for å. motvirke de østinfiserte partier på. en effektiv må.te. Arb.lbladell 6J ds. avslutter prost A. E. Hedem et leserbrev med følgende likefremme ord: «For min d.el har jeg etter hvert i stigende,grad funnet å. måtte beklage at jeg i sin tid ga biskop Berggrav min stemme til biskop i Oslo. Oslo, 5. ja.nuar løss. A. E. Redem. Når tør de mange h:ittidige øyentjenere i den norske statskirke manne seg opp til å vise en tilsvarende holdliing? Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere det hele tatt er det un- Sekretariatet derlig å. legge merke til hvordan man nå. om dagen sakte Boks , Oslo, Postgiro Det er en skam at Folk og Land ikke har abon nenter Karl Seeland Han har rett, særlig da i be!traktning av at myndighetene arresterte 28!700 personer og siktet 93000! Alle som ble tilsølt og ruinert kan med god samvittighet slutte opp om vår avis. svikten i vår krones verdi. Boligbyggingen får 19 millioner mindre enn li fjor. Videre ser vi og bensinavgiften skal økes med 4 Øre for å skaffe mer i «kassa». Luftfarten skal fa. samme støtte som i fjor. Landbruk og Bustadbanken; fbreslås bevilget 3,4 niillioner kr. Til regjeringsbygningen 5 mlillioner. Underskuddet på Statsbanene er oppført med 111 millioner og underskudd på Postverket med 2,2 millioner - det er nydelige greier. BLER orges remt, der, hvoretter saken i tilfelle denne sak har i sannhet kostet 8'98,5 mill. kr., dvs. samme beskal bringes inn fol' Court of vårt land meget. Person-, vare- og lastebiler Spesialbiler og busser Mot og uten kjøpe,tillatelse. 20, kroner pr. ar o koster FOLK OG LAND Anbefal bladet til slekt Ol: -vedner' U.llo O.lo! fritt tilsendt i posten. Bestilling til:. Destdal litlebergen pr. Bergen Send straks 1 pk. Korngull kveitepuff 3,5 kg til pris kr Fraktfritt. Navn Adr. Parfymeavdelingen er et rikt utvalg 1 Hudpleieartikler # Pyntesaker #- Leketøy #- CORAL FARGEHANDEL Hofgårdsgt. 12. Telefon 4379 Drammen Alt i mur 0l:' flisarbeide Gjø v i k Tlf utføres raskt og til rimelige priser. Mesterbrev. SVERRE TDEMAND RUUD 'Kontakt gjennom Folk og Lands redaksjon. Dører, vinduer og trapper nnredning for kjøkken, kontor og butikker. nnhent anbud fra H. ~ SNEttERFABRKK, Holtv. 15, KongSvinger, teu Rimeli.:e dresser For kr kan du få. en god og pen dress i brunt, mørkegrått eller iblå.tt, salt og pepper, i alle størrelser fra" 46 til 54, enkeltspente eller dobbeltspente. Sendes mot oppkrav, oe med full returrett innen 8 dager. BERNH. JENSSEN, salgsrepresentant, storgt. 39, Oslo. Nyoverhalte Ferguson direkte importert. fra Englands største spesialfirmaer, leveres fra lager Oslo og Dokka. Garanti. - Avbetalin. Fordson Major av siste type. Snøfresere. Halvbelter. Spseialkompressorer, direkte montert uten ledd-overføring. Losseapparater. Warsop og Pionjål' fjellbormaskiner. Bosch lysanlegg for selvmontering på Ferguson, kr. 205,-. Alt i redskaper. Salg også til videreforhandlere. Dusk å kj'øpe advokat Mordts bok Tannlege Maamoen Hansteensgt. 2 Telef Kledespressen Drammen Rensnlng, pressing, vask. GUNNAR OLAUSSEN Telt.6JO Hjel pekomiteen av 1955 Ny adresse: Maridalsvn. 38, Oslo. Tidligere bekjen.dtgjorte adresser og: telefon bortfaller. Oslo Stige fabrikk Brand-, maler- og skyvestiger olj et, 'ml kadimerte beslag nneh. Alf T. Lunde M088ev&len 8 'l'li , priv UR Jeg fører alle de kjente sveitsermerke.' som Omega, Longines, Certina, Cyma, Tissot, Revue, Antima o( Allsport. Dette er en tillltajak. De blir ikke skulfet hverken over pris eller kvalitet. R. Gjessing URMAKER DRAMMEN Telefon Annelise Parow TANNNNSBTNJNG Tr ondhel'm Gisle Johnøonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsmin.de MARTN K1BLDAAS Hansteensct. 2 Tlf

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Bladet koster kroner pr. år FOLK OG LAND Vår adresse er: Kierschowsgt. 5, Oslo,~,;O. i di Hk,;,.,. Sd te :e,' $ Erling Bjørnson - «Dette har heldt» Docent løberg - Forts. fra."ide dømme om hva landssvik er. Det trengst sikkert ikkje å presentera Olga Bjoner. Vi frå byg «Arbeidervernet, som står Visstnok ligger disse revolusjonære anslag mot fedrekona frå HobØl, ho som i si tid under Oscar Torps ledelse, dene kjenner henne --, bonde har i Oslo en styrke på 5000 landet og dets frie forfatning en tid tilbake, men de nen. Og alle andre kjenner hen skapte bondekvinneorganisasjo mann, Akershus 3000, alle stormtiropper, som bl. a. skal som kan nære og fostre slike ne -, den djerve, uredde kvinna som stod i brodden for NSK, ta seg av politiet, besettelse gjerninger, eier ikke fedreav telegraf, posthus, jernbanestasjoner. 11 Trondheim «riksrøya», ho som kanskje meir landet i sitt hjerte, men bru- enn noklon annen vart utskjelt ker det kun som et propa- og skitna til av «stemmen frå har de 2000 godt bevepnede ~andamiddel! London». menn inndelt og spesialisert. Var det kjærlighet til fedrelandet lat arbeiderregje Olga Bjoner på prent, var ein Første gongen eg såg namnet Elt flyvende korps på biler med maskingeværer. Andre gong i tjueåra. Ho var då vald ringen ikke i tide vernet landets nøytralitet, men tvert avdelinger har til oppgave å til formann for Norges Bondelags arrestere de borgerhge ledere. Bergen har partiet 1000 Kvinnenemnd. Sidan fekk vi imot begunstiget den ene høyre mykje frå henne. Ho skreiv uart? Den ble iallfall Norges i bondepressa, m. a. den populære kjellaren «Heim og Sam mann oppsatt med geværer, ulykke og var årsaken til okkupasj onen. automatiske pistoler og mitraljøser.» heldt foredrag, ho skipa bondefund», ho reiste landet rundt og For meg ligge'r heller ikke Atter ber jeg leserne selv kvinnelag, og i okkupasjons)tia å Olga Bjoner noen kjærlighet til fedrelan- styrde ho bladet med det karak- Og jula 1944 skreiv ho i «Heim det i å bryte Grunnlovens teristiske namnet «Heim og Ætt». og Ætt»: ord og ånd for å kunne døm- Når eg tenkjer på fru Bjoner og Velferdsstaten me tusener av landsmenn for verksemda hennar i åra 192{)- «luåtte menn.eskene ikke 45, er det eit bilete som stødt landssvik. Eli heller bærer det kjem for meg. Det er den yndepreg av fedrelandssinn å fulle skildringa åt Tarjei Vesås, bare i vårt land, men i alle folkesla.g, de som bekjenner seg ti.,gud, våkne før bryte velanstendighetens 10- av kvinna som står ved stabbuver og dømme «etter lov» den ret, veiftar med forklæet og rokene framfor alt vekke de det er for sent. Måtte klokene og la partifellen, med et par heim. Det synest meg som forvillede og de sovende. fru Bjoner alltid har stått slik Vi har i dag arbeidsledige nordpå. Det er ster» gå fri. dei framande, materialistiske langt alvorligere «syndere gi- og ropa folket sitt heim. Bort frå Måtte de stille, hvert enkelt menneske' i hele den siviliserte verden. ove\rfor planlegging som har vasket seg. Hva er så landssvik? Det er straumkvervlane, heim att Ull det spørsmål: «TØr du være med' blant dem som åp ikke et ord man kan leke jorda, heim att til fedralandet, med! allfall ikke for den heim att til norsk tradisjon, norsk ner vegen for Antikrist og kultur, norsk tankegang. Og heim Bare 100 ar- o som har fedrelandet kjært og att til fred. Fred mellom folka og legger gudshusene Øde? ikke bare ser det som et mid- fred mellom klassene. HøYr t. d. TØr du for din sjelefreds, skyld?' Har ikke klokkene del! Landssviker en forbry- korleis ho byrja «Ordet for danoe å si deg i denne jul, da Forts. fra side 1 telse som a l d r i kan tilgis! gen» på bygdefolkets dag i 1940: vi står ved skillevegen? og var da medlem av Og minst av alle burde da- Hva vil du svare på regnskapets dag, den som in.tet fjorten komiteer og formann i gens makthavere ~ bruke detto. Som nevnt fikk han Lagtin te ord,. selv om del diell"lled «denne tid da kreftene er sluppet løs i den mest menneske kan unnfly? Kun get den 16. mai 1821 til å vedta meningsløse av aue kriger, mener å kunne skj ule en viss den som gjør sitt ytterste sitt fo,slag til norsk flagg. Da for å stanse den bolsjevisitt kjølvann, har fred i sitt dette skjedde mot en enstemmig fortid, det være den revolu komiteinnstilling er det med god sin.n, hva som enn skjer.» grunn at han er blitt kalt «flaggets dag har den Siviliserte verda far». Diktere har i tidens løp gitt forskjellige tolknin:;er av flagget og fargenes symboukk. Men en tradisjon, som ikke er pålitelig, viser dog sikrest hvorledes det sjonære, som det del" førte til OkkupaSjon av landet. En viss bluferdighet skulle tilsi dette! Denne artikkel er ikke skrevet i hat til noen, men når kommer en uvilkårlig til å gjøre visse refleksjoner. En spør først og fremst: Hvordan kan slikt skje? Hva er det som feiler menneskeheten? - _ Ein. kommer nokså snart til det resultat at. kanskje ligger årsaken gjemt i dette at det ikke er jordens tjenere som har sit- endeleg~ fått augo OPP for det bolsjevikiske trugsmålet. det ytre er det store fleirtalet komen dit fru Bjoner m. fl. stod for mange år sidan. Men i stor mon er dette fleirtalet enno «forvilverja seg mot bolsjevismen berre POTts. fm side 1 Van till kronprins Olav, han ved våpenmakt og dollarhjelp. forsiktig an i tidigare benåd- var som barn i huset hos den Dei forstår ikkje faren ved at ningsaffiirer», _ J'a, slik står k k f den mater,ialistiske og marxistis- nors a ungs amilj en fore ke tenkjemåten vinn større og det Virkelig - så får den nok kriget. Kungen, som ytterst og større rom, dei finn det i orden hale ytterligere godt inn på ute avgor alla benådningsat den frie norske bonden blir dre- skjøtene. kke noen skjæring arenden, torde ha mycket gen,lenger og lenger inn under utmed den LØbergske vei! svåri: att forlåta att just denstatstrældomen, og dei tegjer til D t retts-skandalen -, at dei mest e forbyr jeg - LØberg - na man blev «landssviker»!» nasjonale kvinner og mel). i vårt er den opphøyede herres Elr hverken Dagens Nyheter land vart stempla som «landssvi- standpunkt. Og gud nåde den eller stortingsmann Løberg karal"l» av fojk som aldri korkje som ikke lystrer! oppmerksom på at dette «dihar tenkt eller følt nasjonalt. Stortingsmann LØbergs sta- rektlv»1 inneholder en di rek Dei har ikkje fått augo opp for dige trussel er f o l k e t. te fornærmelse av den norat kommunisme og' bolsjevjiisme berre kan kjempast ned ved å «Folket» - dette mystiske ske konge? Hvilken situasjon nøytralisera den «utbyttermen- og udefinerbare begrep som er det man vil at Hans Mata1iteh som har skapt dei, ved å nyttes i tide og utide og helst jesten skal anbringe seg i? ta den skapande ånd og dei av små og lette menn som At han fordi han skulle ha byggjande krefter i bruk i sam- trenger å illudere en større grunn til å tiøle seg privat fundsstyringa, ved å atterreisa og helga rettsomgrepet og rein- tyngde enn de har. Knapt fornærmet holder tilbake en ska domstolane ficq" den største noe ord forekommer oftere i norsk! borger i fengslig forskam som har overgått del. stortingets stenografiske re- varing på levetiden? At Kon- Men i dag lyder atter Olga ferater fra. de senere år. ~en under utøvelsen av SlU Bjoners røyst. På eige forlag har «Folkets mening», «folkets grunnlovsbestemte benådho sendt ut ei bok med titelen «Dette har hendt». Som motto følelser», «folkets rettssbe- ningsrett skulle la helt perhar ho valt denne satsen av vissthet» etc. etc. Det låter sonlige og private forhold BjØrnson: «politikken får sann- heit storveies, som Hamsun avgjøre om nåde skal ytes heten vente till man får bruk fo,r ville ha sagt. Og ingen tør å eller ikke? Det ville: jo i til den». Og ut frå'det har ho så sett mukke, ingen drister seg til felle ha betydd en tilbakeseg som mål å føra. fram sanninga om krigs- og etterkrigstida å spørre hvem dolket» egent- venden til det svarteste desså samantrengt som berre råd Hg er og dermed utset.te seg poti fra enevollstiden! Bare var. Av og til kunde ein ynskja for å bli sett på som dårlig den ting, at en tanke som at forfattarinna hadde brukt «demokrat». «Folket» som dette er kommet fram svart nokre' fleir~ ord. Har ho vore ubestemt begrep er blitt den på hvitt, og attpåtil i et fremredd for å sleppa seg laus? Ved fleire høve kjem det og fram at demokratiske feighet.9 beste med lands presse, må formodet finst ting som ho ikkje kjen- støttestav. dentlig føles særdeles ubehaner seg god for å skriva ned. «Det ar omojligt att forut- gelig for den som det går ut Den heile og fulle sanninga om saga i vilken ordning de elva over. Dessverre han det alt fru Bjoners personlege historie «landssvikerna» kommer att skapt rykter, og i seg selv er får vi altså ikkje denne gongen. forsiittas på fri./fob, heter disse rykter direkte fornær Men vi får vita mykje -, både i og mellom linene. Og etter gje- det i Dagens Nyheter. Kan- mende mot Hans Majestet nomesinga er den nakne hovud- hende likevel ikke så umulig både som monark og som setninga på titelbladet spikra for de bestemmende myndig- menneske. Derom kan det fast i Slinnet: Dette har hendt. heter som avlisens inspira bare være en mening. Ja, dessverre, det har hendt. No- sjonskilde åpenbart vil det Det er å håpe og tro at klo SOm ikkje direkte er fortalt, har også hendt. Sanninga ventar --. berg er det et st.ykke vei mel bevisst respekt for det an skal være. Selv for herr LØ menneskelig medfølelse og en Boka er sers lett å lesa, og ho lom Ønsker og makt. svar som offentlig myndighetsutøvelse fører med seg, har fått eit enkelt, men fint utstyr. Første opplag bør rivast En spesiell: engstelse har av man åpenbart næret med vil vise seg sterkere enn de

8 UU.DJoners personlege historie Og var da medlem av vg mmst av ~lle burtte dafjorten komiteer og formann i gens makthavere bruke detskapets dag, d'en som in.tet fbrsattas på fri ;'fot», heter disse rykter direkte fornær Hva vil du svare på regn «landssvikerna» kommer att skapt rykter, og i seg selv er «d'en.n.e tid da kreftene får vi altså ikkje denne gongen. er sluppet løs i den mest Men vi får vita mykje -, både i to. Som Stiftelsen nevnt norsk fikk Okkupasjonshistorie, han Lagtin- te 2014 lord, selv om del d!e~med menneske kan unnfly? Kun meningsløse av aue kriger, og mellom linene. Og etter gjenomlesinga er den nakne hovud bende likevel ikke så umulig både som monark og som det i Dagens Nyheter. Kan- mende mot Hans Majestet get den 16. mai 1821 til å vedta mener å kunne skjule en viss den som gjør sitt ytterste sitt fmslag til norsk flagg. Da kommer en uvilkårlig til å for å stanse den bolsjevisitt kjølvann, har fred i sitt fortid, det være den revolusj onære" somltle't der førte spør først og fremst: Hvor sin.n, hva som enn skjer.» setninga på titelbladet spikra for de bestemmende myndig- menneske. Derom kan det dette skjedde mot en enstemmig gjøre visse refleksjoner. En fast i Slinnet: Dette har hendt. komiteinnstilling er det med god heter som avlisens inspira bare være en mening., Ja, dessverre, det har hendt. NoklQ som ikkje direkte er fortalt, gtunn at han er blitt kalt «flaggets far». viss bluferdighet skulle tilsi det som feiler menneskehe endeleg: fått augo OPP for det skal være. Selv or herr LØ- menneskelig medfølelse og en til okkupasjon av landet. En dan kan slikt skje? Hva er sj onskilde åpenbart vil det Det er å håpe og tro at dag har den Sliviliserte verda har også hendt. Sanninga ventar --. berg er det et stykke vei mel- bevisst respekt for det an Diktere har i tidens løp gitt ten? - ---; En. kommer dette! bolsjevikiske trugsmålet. det forskjellige tolknin:;er av flagget nokså snart til det resultat ytre er det store fleirtalet komen Boka er sers lett å lesa, og ho lom ønsker og makt. svar som offentlig myndigog fargenes symbolikk. Men en at kanskje ligger årsaken dit fru Bjoner m. n. stod for har fått eit enkelt, men fint utstyr. FØrste opplag bør rivast av En spesieli engstelse har hetsutøvelse fører med seg, tradisjon, som ikke er pålitelig, Denne artikkel er ikke skreviser dog sikrest hvorledes det vet i hat til noen, men når jord'ens tjenere som har sit man åpenbart næret med vil vise seg sterkere enn de gjemt i dette at det ikke er mange år sidan. Men i stor mon er dette fleirtalet enno, «forvillede og sovende». Dei trur enno, hensyn til Aksel Stangs Øs- Løbergske injeksjoner og di i ein fei. Og så vonar vi at forfattarinna får helse og levedagar, er lmmponert. Meltzers tolv' år ordet landssvik tfremdeles tet ved roret i landene. Dei gamle sønn Gerhard hadde en brukes innen makthavernes er ikke den hånd som er at det same EU"opa som ligg slik at Vri kan få høyra henne latese. Så sent som en må- rektiver, og at det vil være dag tegnet med fargeblyanter, og rekker, ville jeg være av vant til å styre plogen, som vanført og hjelpelaust etter det ropa heim endå nokre gonger. ned før jul kunne HØyres omsonst å søke å gjøre Kon Meltzer la mp!'ke til at i et dan-. "., styrer folkenes skjebne. Det tyske nederlaget, skal kunna Trygve Engen. Pressebyrå' si at denne Øs- gen til en brikke i spillet og nebrog hac<'i<! sønnen tegnet et stem om Jeg kke tok tl gjenblått kors. Jette var løsningen på mæle. Visstnok er jeg gamter som er tatt i bruk i le- latesen syntes umiddelbart prøve på å trekke ham ned er ikke de byggende krefflaggspørsmljet, slik måtte det mel, men min rettferdighetsnye norske flagg bli, og faktum følelse er usvekket. skapende ånd som råder, Aswan-dammen et spørsmål gelig søkes forpurret. Og så hevn,gj errighetenshivå som delsen. Det er ikke den forestående. Dette måtte føl- på det samme hatets og er Jo at det røde og hvite dannebrog pluss et blått kors er det Derfor kan slikt skje. - _ men den som Ød'er verdier. «Fred er ei det beste, men heter det i Dagens Nyheter - herr Løberg og hans omsleipt og behendig: «- _ - gangskrets representerer. norske flagg. at man noe vil». Bondens gjerning er fredens, ikke stridens. Hans sp'esielt Uir Stangs fall vara Vi må håpe at vi innen om liv eller død for Egypts Meltzer var børskommissær og Erling Bjørnson. fransk visekonsul, han døde for oppgave er å ska p e verdier, ikke Øde dem. Hans 22 millioner Quislings forna sport- och på dette. av ganska delikat natur.,. rett lenge måfå bekreftelsen 100 år siden den 15. desember Noe som i dag er verd å livsgjerning er å bygge opp, arbetsminister var ungdoms- Helge Grønstad. merke seg. med den innstilling ikke rive ned. Derfor må En intens drakamp mellom øst og sendte sin finansminister over Ef uheldig mange «gode» nordmenn har, er han stå steilt mot alt som og vest gikk :lorut for beslutnin- til Washington med et ultimagen om bygging av Aswan-dam- tum: en ten måtte Vesten glissent i kirkene våre. Kristne, Det nye Testamente hevder med at flaggets far var av ren tysk Forts. fra side 2 tjener tilintetgjørelsen. slekt. Hans foreldre var de tysk- meligwis ta noen tid for tidugere - - De som råder, er i første rekke de som profiterer årevis har egypterne drømt om å innen 14. januar, eller Egypt prester vil få sitt virke som psy står,ikke dette. men i den øvre del av Nilen. komme med et akseptabelt tilbud sannferdige og uegennyttige kraft det motsatte bud. Vi for- fødte Clamer Meltzer og hustru oppnevnte NS-ordførere å OPP Hendrika Stoltz, og de ga sitt første arbeide seg den tilut som kvalibarn navnet Frederik, et navn fiserer til å bli valgt til ordfødre -, utbyttermentalite Øvre del a.v Nilen, et prosjekt som Og like før jul kom der rikstehetene. ~er 'it kvinnene være og hjerte for den himmelropen på verdier skapt av an kunne bygge en demning i den måtte akseptere Sovjets tilbud. kiatere og sjelesørgere i menig De fleste prester lukker øyne som hadde fulgt slekten i man- ten sitter i høysetet.» ifølge statsminlister Nasser er et lefon fra den egyptiske finansspørsmål om liv eller død for det minister i Washington til Nasser Sikkert vil da prestene få øye mennesker her: i landet; Men like skikltet som mennene. de! w:ett ;Som fortsatt (overgått rervervet. /Te ledd. Men denne kjensgjerning er i godt samsvar med det egyptiske folk. et basseng som i Kairo: Alt i orden med Aswan på spørsmål i samfunnet vårt, - denne sak: «Kvinner som pres ~-- Herr Skarpengland er etter forhold at på Eidsvoll traff Meltzer mange representanter som Kwiuuer vannet magasineres og skaffe løses. lige ild». blir 400 eng. mil langt, vil flom- dammen. som Bibelen avgjort krever skal ter» tenner hos dem «den hel alle solemerlker å dømme valgt til ordfører i øvrebø med Bondepartiets stemmer alene - godt også kunne følge sitt stamtres Egypt en Økning av dyrkbart Det betyr ikke bare en sosial Vi som var med i NS har de Det hele lyder som en røst fra røtter thbake til Tyskland. areal fra 6 til 8 millioner acre, revolusjon for Egypt, men også største vansker med å forstå de en grav: grå, livsfjern og isnenen stor strategisk vinning for fleste av våre prester. Under ok- de kald., hjulpet med to blanke sedler fra som (en acre litt oer 4 norske mål) Theo. Kr. F. Under enhver omstendig- Og skaffe levebrød for omkr:ing Vesten i det nære og midtre kupasjonen utvidet vi kristen- forholdet mellom Gud og het har herr Skarpengland et ne- Forts. fra side 2 10 mhlioner jordhungrende fellaer, løse Egypts vannproblem for Aswan-anlegget blir verdens ler ifølge vårt skoleprogram. Si- kvinnene i noen særstilling. østen.; " domsundervisningen;i våre sko- mennesker satte Kristus ikke Mange av de beste kvinner og gativt flertall i herredstyret. Det Paulus dermed har ment at kviner forsåvidt oppmuntrende. Ba- menn i landet holder på det gamle norske flagget, - med ner ikke skal være prester anno de kommende 200 år og bety en største damanlegg, nesten en den er det gått den omvendte J. B. re 10 år etter kroigens slutt tror det gylne korset på rød bunn. Vi 1956? Hvordan stiller det seg revolusjon for landbruket og industrien. Planen har virket som og med granittfundament omkr. imot denne utvikling, kkel et halv mil langt, 125 meter høyt vei - men prestene setter intet Vi bestemt at det ville være en var 1kke nasjonalt våkne dengang vi tok et Dannebrog med knyttet til statskirken. Og i med Frelsesarmeen, som er nær fordel å unnga come-back for en vekker for landbruket og industrien i hele Egypt. med en kapasitet på 9 milliar- kupasjonen for sin tros skyld. FOLK OG LAND 800 ~. tykt, 16 kjempeturbiner menneske ble forfulgt under ok tidligere oppnevnte NS-ordfØrere. Bondepartiet burde, etter ~år blå streker i. Hulda Garborg ivret sterkt for vårt gamle merke, prester etter samme ritual både Ettel' handels overenskomsten der kw.t. pr. år. Det vil ta Allikevel taler prester om «den Kringkastingen taler kvinner og oppfatning, ha spart både ØvrebØ og herr Skarpengland for det JOHANNES KRlNGLmBOTN Redaktør og utgiver: og evnet med sin glødende propaganda å tenne en brann som skap, «ruvor 2 eller 3 er forsamull til Sovjetunionen mot våpen men. v,il ikke være vrangtenkte; men her og i Danmark. Et lite sel med Sovjet i fjor sommer (bom arbeidere 10 år å fullføre dam- store kristendomsforfølgelse». Vi som nå har skjedd - og som inken kan slukke. Det blir ikke let», er også en forsamlin.g. Skal til Egypt) kom' Kreml med sitt Verdensbanken yter et lån på hvorledes skal vi forstå dette? - Ek,spedigjon og kasse: ingen kan være tjent med. hjertefred å få fø,r den rette fa- kvinnen også tie her. Tenk tie! tilbud om å finansiere utbyggingen av Aswan-dammen med et har tilbudt 70 mill. dollar for å fikk svi for det, er en ganske an Kier5Chøw8g't. 5, OSlo 1,4 milliarder. England og USA At prester som brøt folkeretten p&&tboks 3214, 0810 ne kommer på sin plass igjb c. Mennesker som bor i samfunn Mon ikke Paulus har ment at Teleian 37 '16 96 beløp tilsvarende 60Q mill. dollar, inklusive teknisk assistanse USA vil bli anmodet om å yte tider. Slik er det også i dag. Det få arbeidet i gang. Kongressen i nen sak. Slik har det vært i alle kvinnene under menighetens mø- AN~tspriser: J. K. \ kan ikke unnvære de institusjoner som behandler de sider ved ter ikke skal snakke sammen. Kr. ~.oø pr. år, kr. Ul.oo og materiale for utbygging av et lån på 144 mill. dollar, England frigir 86 mill. dollar i blo- har satt sin private person i krimark: kr pr. år, synes oss som om disse prester livet som ikke kan forklares rasjonelt. Hans tone virker refsende. Orientens kvinner var meget tale pr. halvår.iwnig'e, Dan dammen. Nasser er imidlertid redd for å komme i et sterkt av- kerte sterlingbeløp, de resterenhengighetsforhold, til Sovjet- de 800 mill. dollar vil bli ordnet mennesker kan da ikke henfalle stendommens stedl Kultiverte kr. 12.æ pr. halvår. Utlandet for øvrig: kr. trengte. For øvrig er det neppe. Hva det primitive menneske rett å gjøre et ord av Paulus gjeldende floll' 28.0& pr. år, kr pr. mest av alt frykter er ikke de blokken for mange år framover etter hvert. til det kvalme skryt som særpreger mobben. kr pr.lr, kr fysiske farer,. men at det alle tider. Han har ruuvk.ln~t~ skal miste sin sjel. Slik skriver Lau- sll.gt meget til datidens mennesker som i dag ikke kan tilpasses solosang aven dame. Det skjed viss må vi kunne Vi så i 1945 mange prester gå pr. halvår. Man vet enten for lite rens van der Post. eller for mye om hverandre, det er d'et som gjør vunnet fram til en så dyp livs- Jeg satt i 1951 i en kirke i KØke. Hun tiet ikke i forsamlingen. Framtidens prester vil neppe griper til sverd skal omkomme 32 Øre pr. millimeter inn ior dødsstraffen. De henviste til ord av Moses: Den som Annsnsepris: ~:50øre De «primitive folk» har altså. oss. - de sikkert med kirkens samtyk vente. visdom. Vestens «kulturfolk» gjør benhavn. En av de biskoper som H(enneSj sang var den ~ste over en øpalte. livet vanskelig. få sitt viktigste virke på talerstolen. Spljid om. sentrale deler tann for tamt». En lov som på ved sverd, -- og «øye for øye og hva de kan for å bytte om udø- i dag tar skarp avstand fra gudstjeneste for oss den dagen. Bruk: PQStgironr R. S.~ delig sjel med en atomsjel. kvinner som prester, talte. Etter Det er kanskje absurd å tale Sambanflstæykkeriet av forkynnelsen og meget annet Mose tid var nødvendig for å Fra Farmand. prekenen fikk vi en vidunderlig om log-ikk i trossaker; men en ondt og- dårlig- har gjort det O8.lø bevare stammen. Kristus og hele,..

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. pe livssammenheng og natursammenheng

ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. pe livssammenheng og natursammenheng B- blad 25. november 2008 73. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 25,- Nr. 10 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll og hensynsløs,

Detaljer

Det store skille mellom de bevisste og de «ubevisste»

Det store skille mellom de bevisste og de «ubevisste» B- blad 25. november 2006 71. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 25,- Nr. 10 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll og hensynsløs,

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer