OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Avsagt: i Oslo tingrett, Saksnr.: TVI-OTIR/02. Dommer: Tingrettsdommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Avsagt: 24.03.2015 i Oslo tingrett, Saksnr.: 14-093272TVI-OTIR/02. Dommer: Tingrettsdommer."

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Patentingeniør Akvakultur biolog Espen Bjerkvoll Bjarne G. Coward Jan Arve Gjøvik Saken gjelder: Spørsmål om gyldigheten av patent og patentinngrep Calanus AS Advokat Ida Elisabeth Gjessing Advokat Vincent Tsang rettslig medhjelper mot Nordic Aqua Gear AS Moen Marin AS Cathay Import AS Advokat Vidar Johnsen Advokat Katrine Malmer-Høvik rettslig medhjelper Advokat Vidar Johnsen Advokat Katrine Malmer-Høvik rettslig medhjelper Advokat Vidar Johnsen Advokat Katrine Malmer-Høvik rettslig medhjelper Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM OG KJENNELSE Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av Calanus AS sitt godkjente norske patent NO for finmasket fluidpermeabelt luseskjørt til oppdrettsmerder, spørsmål om det er begått inngrep i dette patentet og hvilke sanksjoner dette kan medføre, samt krav om midlertidig forføyning. Innholdsfortegnelse Sakens bakgrunn:...3 Om bekjempelse av lakselus...3 Utviklingen av Calanus' luseskjørt...3 Calanus' patent NO Fremsatte innsigelser mot patent...9 Orient-gruppens salg av luseskjørt Konflikt, søksmål og motsøksmål Saksøker i inngrepssaken og saksøkt i ugyldighetssaken Calanus AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: Saksøkte i inngrepssaken og saksøkerne i ugyldighetssaken Nordic Aqua Gear AS, Cathay Import AS og Moen Marin AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: Rettens vurdering: Innledning Forståelsen av patentkravene Kravet til nyhet som vilkår for patenterbarhet Kravet til oppfinnelseshøyde Spørsmålet om oppfinnelsen er beskrevet så tydelige at en fagmann på grunnlag av beskrivelsen i søknaden kan utøve den Spørsmålet om patent omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden Sammenfatning gyldighetsspørsmålet Spørsmålet om patentinngrep Cathay Import AS Moen Marin AS Erstatningsutmålingen Begjæringen om midlertidig forføyning Oppsummering Sakskostnader Slutning i dom og kjennelse: TVI-OTIR/02

3 Sakens bakgrunn: Om bekjempelse av lakselus Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et parasittisk krepsdyr på laksefisk som i flere tiår har vært en stor utfordring for fiskeoppdrettsnæringen. Det er gitt en egen forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, som har til formål å redusere forekomsten av lakselus slik at skadevirkningene på fisk i akvakulturanlegg og i viltlevende bestander av laksefisk minimaliseres, samt redusere og bekjempe resistensutvikling hos lakselus. Et lusepåslag kan påvirke oppdrettsfiskens trivsel og vekst, og dermed også verdiskapningen i havbruket. Det er derfor i næringens interesse å holde lusenivået i anleggene lavest mulig. Lakselusas livssyklus består av ti stadier med skallskifte i mellom. De første livsstadiene, de to naupliusstadiene og copepodittstadiet, svever fritt i vannet som dyreplankton og sprer seg med havstrømmene. De frittlevende stadiene av lakselus er mellom 500 og 700 mikrometer (µm) lange og mellom 200 og 300 µm brede. Én mikrometer tilsvarer én tusendels millimeter. Copepoditt er det smittsomme stadiet som fester seg på fisken. Lakselus tiltrekkes av lys og oppholder seg i de øvre vannmasser. Lakselus er nærmere omtalt av Peter Andreas Heuch og Thomas A. Schram i boken "Fiskehelse og fiskesykdommer" (2002) og av Thomas A. Schram i artikkelen "Practical identification of pelagic sea lice larvae" (2004). Det benyttes en rekke ulike virkemidler for å beskytte oppdrettslaks mot lakselus. Bruk av kjemikalier har i lengre tid vært det sentrale virkemidlet. I tilknytning til bruk av kjemikalier og legemiddelbehandling anvendes gjerne en tett avlusningspressing for å holde tilsetningene inne i oppdrettsmerden under behandlingen. De siste årene har de anvendte kjemikaliene fått redusert virkning som følge av resistensutvikling. Allerede på slutten av 1980-tallet ble det ved enkelte oppdrettsanlegg benyttet beskyttelsesduk rundt oppdrettsmerdene for å stenge lakselus ute. Leppefisk, som spiser lakselus fra oppdrettsfisken, benyttes i dag ofte i kombinasjon med kjemikalier. De siste årene har oppdrettsnæringen forsøkt å finne nye alternative midler for å bekjempe lakselus, slik som for eksempel bestråling, spyling, brakklegging, bruk av lukkede anlegg mv. Bransjens samlede kostnader knyttet til bekjempelse av lakselus er anslått til flere milliarder kroner. Dette tilsvarer flere kroner per kilo fisk. Utviklingen av Calanus' luseskjørt Calanus AS er et biomarint industriselskap med hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor på Sortland. Selskapet ble etablert i 2002 og virksomheten tar i hovedsak utgangspunkt i fangst av det marine krepsdyret raudåte (Calanus finmarchicus). Calanus har opparbeidet spisskompetanse om høsting av raudåte, herunder om filtrering av store vannmengder for små krepsdyr. Selskapets primære produkt basert på raudåte er en omega-3 rik olje. I 2010 kom Bjarne Johansen og Remy Mathisen med en ide om utvikling av luseskjørt til oppdrettsmerder basert på planktonduk bestående av finmasket netting, som både kunne hindre lakselusa i å komme inn i oppdrettsmerden, samtidig som vannet kunne strømme TVI-OTIR/02

4 gjennom nettingen, slik at oksygennivået i merden ikke blir for lavt. De var begge to på dette tidspunktet ansatt i Nordlaks Opprett AS. Samme året ble det gjennomført et pilotstudium med strømmålinger gjennom det aktuelle nettet. I samarbeid mellom NCE- Aquaculture, Nordlaks Oppdrett, Calanus, Vesterålen fiskehelsetjeneste AS og Veterinærinstituttet ble det utviklet en prototype for luseskjørtet, som fra mai til desember 2011 ble testet på lokaliteten Fornes i Øksfjorden i Løddingen kommune. Prosjektet var initiert av Nordlaks Oppdrett og ble blant annet finansiert av NCE-Aquaculture og SkatteFunn. I rapporten fra feltforsøket heter det i punkt 2.4 om spesifikasjoner på skjørt: Innkjøp og rådgiving om konstruksjon av skjørt ble gjort av Calanus AS. Selskapet driver med høsting av raudåte (Calanus finmarchicus), og har utviklet betydelig kompetanse og teknologi for høsting av dyreplankton med tilnærmet samme størrelse som infiserende stadier av lakselus. Vi opprettet kontakt med selskapet i en tidlig fase for å søke råd for å utvikle anordninger som kunne egne seg til å stenge ute lakseluslarver. Høsten 2010 ble det første skjørtet bestilt. Dette var prototypen som skulle testes ut før de resterende skjørtene ble bestilt. Planktonduken som er brukt er laget av Polyester (PET) med en maskevidde på 350 µm som sikrer vanngjennomstrømming. Trådtykkelsen reduserer lysåpningen men gir likevel en lavere strømpåvirkning på skjørtet enn ved bruk av tett presenning (Gjøsund og Enerhaug, 2010). Skjørtene er utprøvd med en lengde på 110 m og en dybde på 10 m. For å få indikasjoner på mulige effekter på vannutskifting ved bruk av et luseskjørt, ble det gjennomført et forstudium i mars-april Den praktiske gjennomføringen av forstudien ble gjennomført ved at en strømmåler av typen SD-6000 ble omsluttet av en planktonduk av samme type som ble brukt i dette studiet. Strømmåleren stod ute på 5m dyp i 4 uker, og viste at vanngjennomstrømningen ble redusert i forhold til det normale strømbildet med ca % ved svak til moderat strøm (Johansen, 2010). Denne undersøkelsen viste at ved økende strøm ble reduksjonen forholdsvis større. Oppdrettsmerdene som var testet med bruk av luseskjørt viste klart lavere omfang av lakselus enn merdene uten luseskjørt. Den gjennomsnittlige abundansen av lakselus i merdene uten luseskjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mens den gjennomsnittlige abundansen av lakselus i merdene med luseskjørt varierte mellom 0,05 og 0,07 lus per fisk. Det ble foretatt kontrollmålinger av oksygennivået i oppdrettsmerdene, både ved automatisk måleutstyr og manuelle målinger. Som følge av avvik mellom disse måleresultatene, valgte man å legge de manuelle målingene til grunn. Også tilvekst, dødelighet, sjøtemperaturer og begroing ble undersøkt. I rapportens punkt "4.0 Diskusjon" står det: Oksygenmålingene viste signifikant høyere oksygenmetning i merdene uten luseskjørt. I merdene med luseskjørt ble det registret generelt lavere minimumsnivåer enn hva som ble målt i merden uten luseskjørt. Det er mulig at luseskjørt reduserer TVI-OTIR/02

5 tilførselen av frist vann så mye at dette kan ha gitt lavere oksygenmetning, men 75% av målingene viste oksygenmetning på 99,4% og oppover i merdene med luseskjørt, og bare én måling viste laveste verdi, 75% metning. Det var ingen systematisk forskjell i tilvekst på fisk i merder med og uten luseskjørt, og gjennomsnittlig dødelighet var 0,8% i merder med og uten luseskjørt. Mulige forklaringer på disse funnene blir i det følgende diskutert ut fra biologiske og fysiske fakta. Feltutprøvingen av planktonduk som skjerming rundt oppdrettsmerder for å redusere påslag av lakselus fortsatte i regi av de samme aktører samt Cermaq ASA i siste halvdel av 2012 og i 2013, ved lokalitetene Dragnes, Horsvåg, Langøyhovden, Storurdvika og Storfjell. Miljø- og helseparametre som oksygen, salinitet, dødelighet, vekst og sykdomsutbrudd ble observert og analysert. Det ble foretatt oksygenmålinger ved fire av forsøkslokalitetene for merder med henholdsvis seks meter og ti meter lusekjørt og merder uten skjørt. Målingene ble utført ukentlig fra en til ti meters dyp ca. 5 meter fra merdringen mot midten av merden. Det ble også foretatt daglige målinger på enkeltdybder. Rapporten fra feltutprøvingen viser verdier for gjennomsnittlig prosentvis oksygenmetning, standardavvik og minimumsmetning. I rapporten punkt 5 er det konkludert slik: Feltutprøving av planktonduk har gitt resultater som viser at bruk av både 6 og 10 meter dype skjørt av planktonduk betydelig reduserer påslag av kopepoditter, med størst effekt av 10 meter dype skjørt. Det er imidlertid viktig å ta med seg at effekt av planktonduk vil variere fra dag til dag og fra lokalitet til lokalitet. I denne feltutprøvingen har en ikke observert betydelig lave oksygennivåer eller en negativ helsemessig tilstand som følge av bruk av planktonduk, og de praktiske erfaringer har vært gode i dette prosjektet. Det anbefales imidlertid å sørge for god overvåkning av oksygennivå ved bruk av planktonduk, da det kan være ulike forhold ved ulike lokaliteter. God bruk av planktonduk kan effektivt bidra til å redusere smittepress på lokalitetsnivå, som vist gjennom feltutprøving i storskala på lokalitet Storfjell i dette prosjektet. God bruk av planktonduk som en kontinuerlig skjerming mot smittsomme kopepoditter er et nytt verktøy mot lakselus I oversikt over oppnådde resultater påpekes at viktigheten av god overvåkning av oksygennivå særlig gjelder ved bruk av planktonduk kombinert med stor fisk og høye biomasser. Calanus solgte noen skjørt i 2012 med sikte på utprøving. Kommersielt salg startet i Innen utgangen av 2014 har Calanus solgt totalt 251 luseskjørt under varemerket "Salgard". Denne omsetningen er grovt anslått til noen titalls millioner. Calanus' luseskjørt har kvadratiske maskeåpninger med innvendige mål på 350 µm og trådtykkelse i begge retninger på 150 µm. Calanus' patent NO Basert på det foreløpige forskningsarbeidet søkte Calanus om patent for beskyttelsesnett for oppdrettsmerder, et slags luseskjørt, 9. februar Snorre Angell, Remi Mathisen, Bjarne Johansen, Trond Larsen og Kurt Steinar Tande er angitt som oppfinnere i TVI-OTIR/02

6 patentsøknaden, med Onsagers AS som patentfullmektig. Det selvstendige patentkrav 1 er i søknaden formulert slik: Anordning for å isolere oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, hvilken anordning anbringes omsluttende oppdrettsmerden, karakterisert ved at anordningen omfatter et fluidpermeabelt nett som er åpent oppad og nedad, hvilket fluidpermeable nett strekker seg en avstand ned i oppdrettsmerdens dybderetning, dannende et skjørt rundt oppdrettsmerden. Det opprinnelige krav 1 angir ikke noe om sikring av oksygentilførsel til oppdrettsmerden. De øvrige patentkravene 2 til 9 er uselvstendige og beskriver ytterligere trekk ved luseskjørtet. Av disse er det kun krav 7 som er av interesse i relasjon til vilkårene for patentbarhet. Krav 7 lyder: Anordning ifølge ethvert av de foregående krav, karakterisert ved at det fluidpermeable nettet innehar en maskevidde fra 100 µm til 1000 µm. Det er enighet om at de øvrige uselvstendige krav ikke har noen ytterligere oppfinnelseshøyde. Om den nærmere beskrivelsen av oppfinnelsen heter det på side én i patentsøknaden: Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for å isolere en oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, hvor anordningen omfatter et åpent nett som festes omsluttende til oppdrettsmerden. Mer spesielt vedrører den foreliggende oppfinnelsen et finmasket fluidpermeabelt nett for å beskytte oppdrettsmerder for fisk mot uønskede organismer, som for eksempel fiskelus og meroplankton, der nettet samtidig sikrer gode leveforhold for fisken, spesielt med hensyn til oksygentilførsel og skadelig begroing på notlin. Nettet er enkelt å montere, fjerne, bytte og vedlikeholde. Gjennom sin utforming vil nettet tillate at vann trenger gjennom nettet, samtidig som de uønskede organismene stoppes utenfor merden. Nettet er ikke avhengig av andre innretninger (som sirkulasjonspumper eller lys) for å fungere, men kan brukes i sammenheng med slike. Det er videre i patentsøknaden gitt en beskrivelse av problematikken knyttet til lakselus, begroing av merder mv. Lakselusas frittlevende stadier og ulike maskevidder er nærmere omtalt. Det samme er fullskala forsøket på Fornes siste halvdel Patentstyret ga en realitetsuttalelse til patentsøknaden 16. august 2012, som konkluderte med at søknadsgjenstanden i henhold til kravene i den foreliggende søknaden ikke oppfyller patenterbarhetskriteriene. Ved nyhetsgranskingen fant Patentstyret fire relevante publikasjoner. Partene er for retten enige om at to av disse, de norske patentene NO B1 (D2 Alpharma AS) og NO B1 (D3 Rantex AS), ikke er til hinder for oppfyllelse av patenterbarhetsvilkårene. Begge disse patentene omhandler anordninger for å behandle allerede infisert fisk, ved at en tett presenning bringes omkring oppdrettsmerden, for å holde legemiddelet i merden. De to øvrige motholdene Patentstyret vurderte var det amerikanske patentet US A (D4 - Finch mfl.) og en publikasjon TVI-OTIR/02

7 knyttet til foredraget "Lakselus og kunnskap: Hvor står vi, hva skjer og hva vet vi ikke?" holdt av Randi Nygaard Grøntvedt fra Veterinærinstituttet (D1) på FHF strategisamling i begynnelsen av juni Basert på Grøntvedts foredrag uttalte Patentstyret at det er kjent at et tiltak for bekjempelse av lakselus kan være å anvende en planktonduk. Om det som er kjent fra det amerikanske patentet heter det i realitetsuttalelsen: Fra Dl [Finch mfl.] er det kjent en metode og anordning for å redusere eller eliminere forurensning av alger eller planteplankton i et oppdrettsanlegg. Presenninger henges opp i flyteanordninger rundt oppdrettsmerden, slik at algene/planteplanktonene holdes ute fra oppdrettsmerden. Oksygentilgangen blir redusert når presenningen stikker langt ned i vannet, og oksygen må tilføres. For å lette på dette problemet kan presenningene heves når det er lite forekomst av alger/plankton og senkes ved oppblomstring av alger/plankton (se kolonne 1, linje32-47,kolonne 2, linje 26-41, sammendrag, figur 1). I nyhetsvurderingen la Patentstyret til grunn at presenningene som er anvendt i de motholdte publikasjonene er tette, det vil si ikke fluidpermeabel. Basert på dette kom Patentstyret til at patentets krav 1 derfor innehar nyhet. Patentstyret kom derimot til at kravet til oppfyllelseshøyde ikke var oppfylt, basert på en kombinasjon av det amerikanske patentet og Grøntvedts foredrag. Om dette heter det i realitetsuttalelsen: D1 anses å være nærmeste teknikkens stilling for søknadsgjenstanden i henhold til kravene 1-9. I D1 anvendes en presenning som stikker flere meter ned rundt oppdrettsmerden for å hindre at uønskede organismer skal komme i kontakt med oppdrettsfisken. Det er kjent at oksygenet i den øverste delen av merden reduseres ved anvendelse av en slik presenning, og oksygenet må fornyes. Dette gjøres ved å sirkulere vann fra de nedre partier av merden til de øvre partier. Det objektive tekniske problemet som løses ved oppfinnelsen, sett på bakgrunn av det som er kjent fra D1, kan anses å være hvordan komme frem til en anordning for å holde uønskede organismer ute fra en oppdrettsmerd, hvor oksygentilgangen er sikret på en alternativ måte. Fra D4 er det angitt at et tiltak for bekjempelse av lakselus kan være bruk av planktonduk. Planktonduk vil slippe vann gjennom slik at tilgangen på oksygen i vannet opprettholdes, men vil hindre at uønskede organismer kommer inn i oppdrettsmerdene. Vi anser det derfor nærliggende for en fagmann å kombinere kunnskapen fra D1 med kunnskapen fra D4 for å komme frem til søknadsgjenstanden i henhold til krav 1. Søknadsgjenstanden i henhold til krav 1 anses derfor ikke å oppfylle kravet om oppfinnelseshøyde, jf. PL 2, 1. ledd. Patentstyret påpekte i tillegg enkelte formelle mangler. Det ble presisert at konklusjonen ikke innebærer en endelig avgjørelse av patentsøknaden, og Onsagers ble på vegne av Calanus invitert til å fremme sitt syn på saken. I svarbrev fra patentfullmektig Onsagers 25. oktober 2012 ble det selvstendige patentkrav 1 endret ved å tilføye at det fluidpermeable nettet "sikrer oksygentilførsel til oppdrettsmerden". Det ble påpekt at grunnlaget for denne endringen finnes i de opprinnelig innsendte dokumenter, samt at endringene ikke har tilført søknaden nye trekk og/eller TVI-OTIR/02

8 momenter, som ikke fremkom av de opprinnelige innleverte dokumenter. I relasjon til det amerikanske patentet Finch mfl. ble det påpekt at publikasjonen "beskriver [ ] en løsning hvor det benyttes en tett presenning for å redusere planteplankton i et oppdrettsanlegg, der det på grunn av den tette presenningen i tillegg må benyttes en oksygen- og vertikal sirkulasjonsanordning for å tilveiebringe nok oksygen til fisken i oppdrettsanlegget." Når det gjelder Grøntvedts kompendium, ble det påpekt at beskyttelsestiltaket "[både forutsetter] bruk av planktonduk og en eller annen anordning for å tilveiebringe en vertikal sirkulasjon i vannlegemet, samt at det verken er beskrevet eller antydet i den gjeldende foilen eller i kompendiet forøvrig hvordan dette foregår, dvs. hvordan planktonduken og en anordning for upwelling benyttes for å oppnå hensikten." Basert på dette ga Onsagers uttrykk for at Grøntvedts løsning var den samme som det som beskrives i det amerikanske patentet, nemlig en løsning hvor en duk må benyttes sammen med en anordning som tilveiebringer en sirkulasjon i vannmassen. På denne bakgrunn gjorde Onsagers gjeldende at det foreliggende kravsett vedrører en ny og patenterbar oppfinnelse. Når det gjelder hva som ville være nærliggende å komme frem til for en fagmann ved å kombinere Finch (D1) og Grøntvedt (D4) heter det: Men selv om fagmannen ville kunne komme frem til å kombinere kunnskapen fra de to publikasjonene Dl og D4, så ville ikke fagmannen kommet frem til oppfinnelsen slik den nå er angitt gjennom det foreliggende selvstendige krav 1, idet publikasjon D4 angir, på tilsvarende måte som i publikasjon D1, at det må benyttes både planktonduk og upwelling hvorved fagmannen gjennom denne kombinasjon ikke ville kommet frem til en løsning som ikke benytter en sirkulasjonsanordning. I forhold til dette skal også bemerkes at publikasjon D4 verken beskriver eller antyder hvordan planktonduken og upwelling skal anordnes, utformes eller benyttes for å oppnå det ønskede formål. Avslutningsvis er det i brevet fremhevet at den foreliggende oppfinnelsen bygger på et diametralt motsatt prinsipp enn de som er basert på upwelling. Dette er beskrevet slik: Den foreliggende oppfinnelsen utnytter adveksjon i kombinasjon med at disse dyregruppene hele tiden søker å holde seg i de øvre fem meterne av vannsøylen som en del av deres planktoniske del av livsfasen. Med adveksjon menes den horisontale forflytningen av vannmasser, som ofte settes opp av krefter gjennom tetthetsforskjeller i sjøvann, vind eller tidevann. Den horisontale transporten av vannmassene vil ovenfor et sylinderformet fluidpermeabelt nett sikre inntrengning av nytt vann i oppdrettsmerden, parallelt med at noe av vannet flyter forbi og tar med seg de organismene som ikke trenger gjennom maskene. 31. oktober 2012 ga Patentstyret uttrykk for at den forliggende søknaden vil kunne godkjennes til meddelelse, forutsatt at det ble ordnet opp i enkelte formelle forhold. Etter noe ytterligere korrespondanse ble Calanus' patent NO for fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerder meddelt 24. juni Patentsøknaden var på dette tidspunktet ikke allment tilgjengelig, jf. 18 måneders fristen i patentloven 22 annet ledd TVI-OTIR/02

9 Calanus har ervervet Nordlaks' rettigheter til patentet for et vederlag selskapet ikke ønsker å opplyse. Hovedspørsmålet i saken er om dette patentet er gyldig. Fremsatte innsigelser mot patent I siste halvdel av mars 2014 ble det fremsatt tre ulike innsigelser mot det meddelte patentet, med krav om at patentet oppheves i sin helhet. Denne prosessen er senere stilt i bero i påvente av denne rettssaken om patentets gyldighet. Zacco har i innsigelse på vegne av Plany AS gjort gjeldende at oppfinnelsen har vært åpenlyst utøvet før inngivelsen av patentsøknaden, og at oppfinnelsen er beskrevet i tidligere kjent teknikk, slik at oppfinnelsen ikke oppfyller kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde. Det ble videre fremsatt innsigelse mot patent NO av Acapo på vegne av Nordic Aqua Gear AS og Botngaard AS. Her er det prinsipalt gjort gjeldende at patentkravene mangler nyhet sett i forhold til to nye mothold, Anderson mfl. fra 2001 (D5) og Myskja Lien mfl. (SINTEF) fra 2011 (D6) kombinert med alminnelig fagkunnskap. Subsidiært ble det gjort gjeldende at patentet må oppheves fordi kravene 1 til 9 ikke tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde sett i forhold til ett eller flere av de anførte dokumenter. I denne forbindelse ble det vist til en rekke nye dokumenter. Atter subsidiært ble det anført at innført trekk i patentkrav 8 ikke har dekning i opprinnelig patentsøknad, samt at oppfinnelsen ikke er tydelig beskrevet slik at fagmannen kan utøve oppfinnelsen. I denne innsigelsen er nye dokumenter angitt på denne måten: "D5 Donald M. Anderson, Per Andersen, V. Monica Bricelj, John J. Cu/Jen, J. E. Jack Rensel Monitoring and management strategies for harmful algal blooms in coastal waters, APEC #201 MR-01.1, Asia Pacific Economic Program, Singapore, and lntergovermental Oceanographic Technlcaf Series No. 59, Paris, Særlig side (Ny) D6 D7 D8 Myskja Lien, A. og Høy, E Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Sintef-rapport for. prosjektnr. A19396, ISBN Prosjektet var finansiert gjennom et akvaarena forprosjekt (nr ). Rapporten er åpent tilgjengelig (se side 1) og kunne uhindret lastes ned fra hjemmesiden til SINTEF {www.sintef.no) fra (publiseringsdato) (Ny) Tekstbok "Fiskehelse og fiskesykdommer", 2002, Kapittel: Crustacea (krepsdyr). Heuch P.A. og Schram T. A., s Universitetsforlaget (Ny) Prestvik Ø. Erikson U., Arff J Bruk av Salsnes filterteknologi for fjerning av lakselus fra pumpevann ved et lakseslakteri. Prosjekt nr. SFH80 A Åpen rapport fra SINTEF. ISBN Rapporten er TVI-OTIR/02

10 åpent tilgjengelig (se side 1) og kunne uhindret lastes ned fra hjemmesiden til SINTEF (www.sintef.no) fra (publiseringsdato). (Ny) D9 Myskja Lien, A; Møtereferat fra "Oppstartsmøte i prosjekt "permaskjørt"; prosjektnr (finansiert av FHF) fra SINTEF holdt ved SINTEF Sealab, Trondheim den Møtereferatet er åpent tilgjengelig uten noen form for konfidensialitet: se side 1 nederst (åpen gradering). På side 4, andre kulepunkt er det klargjort at hele prosjektet inklusive alle referater er åpent. Referatet ble sendt med epost til alle prøsjektdeltakere den 13. januar 2012 (se D10: kopi av epost med alle mottakere). (Ny) D10 Kopi av epost til alle prosjektdeltakere sendt 13. Januar 2012 med vedlegg av alle presentasjoner holdt under oppstartsmøte den for prosjektnr samt referat fra møtet (se D9 s. 2 for oversikt over alle presentasjoner). Prosjektet og deltakerne/observatørene var ikke pålagt noen form av konfidensialitet i forhold til det som ble kommunisert, oppnådd eller utlevert i sammenheng med prosjektet. Følgende vedlegg fra denne eposten anses å være relevant og anføres i innsigelsen som mothold: D9 møtereferat D11 presentasjon Sinkaberg Hansen D12 presentasjon av Knut Botngaard D11 Presentasjon av SinkaBerg Hansen «Erfaringer med permaskjørt». Datert Presentert på oppstartsmøte for prosjektnr , sendt ut med e-post D10. (Ny) D12 Presentasjon fra Botngaard ved oppstartsmøte ; prosjektnr , sendt ut med epost D10. (Ny) D13 Kopi av faktura for eksempler på solgte permaskjørt fra Botngaard AS før Til Salmonor AS 26. mai 2011 Til Sinkaberg-Hansen AS 09. juni 2011 Ingen av kjøperne var i noen form taushetsbelagt i sammenheng med kjøpet. De solgte permaskjørtene tilsvarer de permanente skjørtene som ble testet og dokumentert i forskningsprosjektene omtalt i D6, D9, D10, D11 D12, D18 og D19 (Ny) D13a Kopi av bestilling (datert ) for et merdeskjørt hos Botngaard (Botngaard Smie og Salmakeri var forløperen til Botngaard AS) som ble levert til Bremnes Seashore AS. Storvik er en forhandler for Botngaards produkter. D mai 2011 ang. at flere oppdrettere har fått utlevert og anvender et permanent skjørt fra Botngaard AS for redusering av lusepåslag. (Ny) TVI-OTIR/02

11 D15 Sea Lice lntegrated Pest Management, New Brunsvik Canada, Multi-national Sea Lice R&D Meeting, Bergen Norway, Februar 10 &11, (Ny) D16 Faktaark fra FHL havbruk, August 2011 (NY) D17 Knutsen, G. M. "Nye metoder i kampen mot lakselusa". Aqkvakonferansen (Ny) D18 Botngaard AS, Lakselusseminar, Molde, 29. nov I regi av Kystlab AS (Ny) D18a Dokumentasjon av program og publisering av holdt presentasjon D18 D19 Henriksen, K., Olafsen, T Næringen tar ansvar for utvikling av bærekraftig teknologi. Norsk Sjømat Nr s (NY) D20 SINTEF Notat "Vanngjennomtrengelighet i duk brukt til luseskjørt", Zsolt Volent, 10. Mars 2014 (Ny)" Disse publikasjonene er i det alt vesentlige også fremlagt og påberopt til støtte for patentets ugyldighet av Nordic Aqua Gear i denne saken. Luseskjørtene Botngaard har solgt og som er benyttet i forskningsprosjektene omtalt knyttet til dokument D13 ovenfor, er ofte benevnt permaskjørt, men også omtalt som "duk B" i denne saken. Dette er et vevd materiale, hvor nærmere spesifikasjoner ikke er oppgitt. Botngaard har også produsert ulike tette presenninger til bruk i avlusningsbehandling og lukket merd. Og endelig ble det fremsatt innsigelse mot det meddelte patentet fra Mørenot Aquaculture AS, hvor det gjøres gjeldende at både Mørenot og andre aktører i Norge har markedsført og produsert tilsvarende produkt i perioden før patentsøknaden 9. februar Om Mørenots befatning med luseskjørt og ulike typer beskyttelsesmaterialer heter det i innsigelsen: Bruk av luseskjørt mot lakselus er en velkjent teknologi og har vært testet av flere oppdrettsaktører og leverandører i lang tid. Både tette presenninger og presenninger med en viss vanngjennomstrømning har vært produsert og levert til kunder. Vi mener derfor at det ikke kan gis beskyttelse i form av patent for produktet «fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd». Mørenot Karmsund AS som er et datterselskap til Mørenot AS har produsert lusekjørt og lusepresenning i forskjellige utførelser siden I desember 2010 testet vi ut flere forskjellige varianter i Sintef sine testfasiliteter i Hirtshals deriblant luseskjørt med 5m dybde. I testen inngikk forskjellige typer duk / presenning både med vanngjennomstrømning (180 µm) og helt tett presenning. Testen var en del av et kundearrangement (se vedlegg 1) og dette viser at produktet var offentlig kjent i oppdrettsnæringen før patentsøknaden fra Calanus ble registrert. I etterkant av testen solgte Mørenot Karmsund AS presenninger og skjørt til flere TVI-OTIR/02

12 kunder blant annet til Fylkesnes Fisk (se vedlegg 2) som ble fakturert i juni 2011 for produksjon av skjørt med 12m dybde. Formålet med Mørenots uttesting av ulike materialer var å teste fortøyningskrefter. Det ble ikke foretatt noen målinger av vanngjennomstrømningen. Det materialet med mest vanngjennomstrømning, som Mørenot testet i Hirtshals, var et vevd materiale av typen TeleVev 70/70, produsert av TeleTextiles. Produktarket for dette materialet angir en poreåpning på mellom 90 og 190 µm. Trådtykkelsen er ikke angitt, men er betydelig bredere enn de som er benyttet i Calanus' luseskjørt. Orient-gruppens salg av luseskjørt Orient Holding AS er morselskap i Orient-gruppen, og eier samtlige aksjer i datterselskapene Nordic Aqua Gear AS (heretter omtalt som NAG), Cathay Import AS og Nortech Aqua AS. I tillegg eier holdingselskapet 49 prosent av aksjene i Orient Import AS. De øvrige aksjene i dette selskapet eies av Felleskjøpet Agri BA. Stephen Fu og Terje Andreassen eier hver 22,5 prosent av aksjene i Orient Holding. De har kjent hverandre siden studiedagene i Bodø. Fu er styreleder i NAG og både daglig leder og styremedlem i Cathay Import. Daglig leder i NAG er Thomas Talos, som har kjent Fu siden oppveksten i Fredrikstad. Terje Andreassen er daglig leder i Moen Marin AS. Dette selskapet var tidligere en del av Orient-gruppen, men ble solgt ut i Orient-gruppens hovedkonsept er å importere et bredt spekter av varer fra Kina for salg i Norge. Gruppen har et representasjonskontor i Kina. Også Moen Marin importerer varer fra Kina for salg i Norge, i hovedsak båter, industrivarer og utstyr til havbruks- og fiskerinæringen. Moen Marin selger blant annet avlusningspresenninger som importeres til Norge av Cathay Import. Orient-gruppen har vært involvert i avlusningspresenninger for oppdrettsnæringen siden NAG har siden februar 2014 markedsført og solgt luseskjørt til oppdrettsnæringen, som er importert fra Kina. NAGs luseskjørt er omtalt som merdeskjørt, og finnes i to varianter, henholdsvis Micro Sieve og Standard 140. Standard 140 er et tilnærmet tett luseskjørt, og partene er enig om dette produktet ikke representerer noe inngrep i stridspatentet. Salg av dette luseskjørtet er i den senere tid overtatt av søsterselskapet Nortech Aqua. Maskevidden i merdeskjørtet NAG Micro Sieve er angitt å være 350 µm, med stolpebredde på 150 µm. Partene er enige om at merdeskjørtet Micro Sieve omfattes av beskyttelsesomfanget for patentet, dersom dette ikke kjennes ugyldig. Produksjon, salg og markedsføring av dette merdeskjørtet vil således kunne innebære et patentinngrep, enten direkte eller indirekte. I følge talloppstillinger fra NAG er det omsatt merdeskjørt av typen Micro Sieve for nærmere 25 millioner kroner, når regnskapsføring av frakt holdes utenfor. Driftsresultatet er angitt til overkant av 2,6 millioner. Dette resultatet er redusert med advokatkostnader knyttet til denne tvisten. NAG har både tidligere og i retten anslått en resultatmargin på rundt 15 prosent knyttet til salg av merdeskjørt. NAG hadde ingen virksomhet frem til 17. januar Frem til dette tidspunktet het selskapet Orient Trading AS. Samtidig med endringen av foretaksnavnet ble Orient TVI-OTIR/02

13 gruppens satsning på luseskjørt overført fra Cathay Import til NAG kombinert med at Thomas Talos begynte som daglig leder i NAG. Partene er uenige om på hvilken måte og i hvilken utstrekning de to saksøkte partene Cathay Import og Moen Marin har vært involvert i og medvirket til utvikling, produksjon, salg og markedsføring av merdeskjørtet NAG Micro Sieve. Prosessen knyttet til utviklingen av NAGs luseskjørt er av betydning for vurderingen av medvirkeransvaret for Cathay Import. Retten kommer tilbake til dette under rettens bemerkninger nedenfor. Det er likevel uomstridt at Stephen Fu og Terje Andreassen snakket sammen om at Orientgruppen burde satse på luseskjørt mot slutten av Talos har opplyst at de første skissene til et produkt forelå i november eller desember 2013, samt at det var rundt denne tiden de ble kjent med Calanus sitt patent på fluidpermeabelt luseskjørt. Talos tok da kontakt med patentkontoret Bryn Aarflot, som ga uttrykk for at patentet neppe ville stå seg. Også Acapo ble engasjert, med sikte på å inngi innsigelse til patentet. I siste halvdel av januar 2014 reiste Talos til Kina for å komme frem til den endelige konstruksjonen av selskapets luseskjørt, inkludert materialvalg og andre detaljer. NAGs første markedsføringsmateriale av luseskjørt er datert 3. februar 2014, og tilbud er gitt på e-post i februar Første avtale om salg av luseskjørt ble inngått samme måneden, og første levering fant sted i mars Moen Marin har på sin side innrømmet å ha videreformidlet henvendelser fra enkelte kunder om NAGs luseskjørt til NAG og Thomas Talos. Konflikt, søksmål og motsøksmål Calanus ble klar over NAGs markedsføring og omsetning av luseskjørtet Micro Sieve i månedsskiftet mars/april Ved brev fra advokatfirmaet Grette på vegne av Calanus 7. april 2014 ble det gjort gjeldende at NAGs salg av luseskjørt er i strid med Calanus' enerett som følge av patent. Ved brev til Moen Marin samme dag ble det påpekt at også Moen Marin var involvert i omsetning av luseskjørt i strid med patentbeskyttelsen. I begge brevene ble det bedt om en bekreftelse på at de anførte patentinngrepene vil opphøre med umiddelbar virkning. NAG har i etterfølgende brev gitt uttrykk for at patentet må oppheves som følge av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde, samt at det er uaktuelt å etterkomme det fremsatte kravet. Moen Marin svarte på sin side at selskapet ikke har vært i befatning med produksjon, markedsføring eller salg av fluidpermeable luseskjørt. 15. mai 2014 ble det gjennomført et møte mellom partene. Partene er uenige om hva som ble uttalt om Cathay Imports rolle knyttet til import av NAGs luseskjørt i dette møtet. Calanus tok ut stevning i inngrepssaken 2. juni 2014 med krav om at NAG, Cathay Import og Moen Marin blant annet forbys å omsette fluidpermeable luseskjørt samt krav om erstatning for patentinngrep fastsatt etter retten skjønn. Sammen med stevningen fulgte begjæring om midlertidig forføyning med de samme påstander om forbud mot fortsatt omsetning mv. som i hovedsaken. NAG, Cathay Import og Moen Marin tok til motmæle i inngrepssaken og forføyningssaken ved tilsvar 20. august 2014, samtidig som det ble TVI-OTIR/02

14 fremmet motkrav med påstand om at Calanus' patent NO kjennes ugyldig. NAG godtok i tilsvaret at det er begått handlinger i strid med Calanus' patent, dersom dette opprettholdes som gyldig. Calanus innga tilsvar i ugyldighetssøksmålet 12. september Retten besluttet at ugyldighetsspørsmålet skal forenes til behandling sammen med inngrepsspørsmålet. Det var enighet om å sette retten med fagkyndige meddommere og at forføyningssaken skulle behandles sammen med hovedsaken. Partene var dessuten enige om oppnevnelsen av patentingeniør Bjarne G. Coward og pensjonert akvakultur biolog Jan Arve Gjøvik som meddommere. Det har etter dette vært utvekslet noen prosesskriv fra begge sider, blant annet om bevisprovokasjoner, uten at det har vært nødvendig for retten å treffe noen kjennelse om dette. I tilknytning til søksmålet innhentet Calanus sakkyndig erklæring fra Dr. Ole Petter Pedersen og Dr. Atle Mortensen datert 8. januar Hovedforhandling ble holdt fra 2. til 12. februar 2015, over totalt ni rettsdager. Retten var satt med fagkyndige meddommere og fikk presentert de dokumentbevis som fremgår av rettsboken. Det ble avgitt partsforklaringer og ført totalt 16 vitner, hvorav fire sakkyndige vitner. De sakkyndige var i hovedsak til stede under hele bevisførselen. Calanus fremsatte tre subsidiære kravsett ved prosesskriv 23. desember For det tilfelle at retten skulle komme til at de opprinnelig innvilgede patentkravene var for brede, ble det i medhold av patentloven 52 første ledd siste setning begjært at patentet likevel opprettholdes som gyldig basert på de begrensede kravsett i prioritert rekkefølge. I tilknytning til dette ble det anført at de uselvstendige krav kan kombineres med det selvstendige krav 1, dersom dette er nødvendig for å opprettholde patentet som gyldig. Under hovedforhandlingen, ved prosesskriv 6. februar 2015, foretok Calanus en endring i det subsidiære kravsettet. Calanus' krav var etter dette prinsipalt at Calanus frifinnes i ugyldighetssaken. Subsidiært ble det begjært at patentet opprettholdes med begrenset kravsett ved at innvilget krav 1 kombineres med innvilget uselvstendig krav 7, og atter subsidiært at patentet opprettholdes med kravsett A eller med en kravkombinasjon fra kravsett A. Calanus klargjorde i tilknytning til dette at det ikke er anført at de uselvstendige kravene 2, 3, 4,5, 6, 8, og 9 i det innvilgete kravsett, og tilsvarende kravene 4-10 i det subsidiære kravsett A, inneholder trekk som i seg selv tilfører oppfinnelseshøyde. Calanus nedla under hovedforhandlingen subsidiær påstand i ugyldighetssaken om at patentet opprettholdes med begrenset krav som begjært. Også Calanus' krav og påstand i inngrepssaken og forføyningssaken ble endret under hovedforhandlingen, basert på den umiddelbare bevisførselen. Krav om midlertidig forføyning ble frafalt mot Cathay Import og Moen Marin, mens påstanden i hovedsaken mot Cathay Import ble moderert til forbud mot å medvirke til å bringe fluidpermeable luseskjørt i omsetning. Saksøker i inngrepssaken og saksøkt i ugyldighetssaken Calanus AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: Det er ikke grunnlag for å underkjenne Calanus' patent NO som helt eller delvis ugyldig etter patentloven 52 første ledd. Det meddelte patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde i patentloven 2. Patentet er tilstrekkelig beskrevet til at TVI-OTIR/02

15 oppfinnelsen kan utøves av en fagmann i henhold til patentloven 8 annet ledd tredje setning, og patentet omfatter ikke noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt jfr. patentloven 13. Retten må utvise varsomhet ved overprøving av Patentstyrets vurdering av patenterbarhetsvilkårene. Det er i denne forbindelse uten betydning hvor omfattende begrunnelse som er gitt. Motholdene vurdert av Patentstyret dekker de trekk som også er dekket av mothold trukket frem etterpå. De saksøktes argumentasjon består av en rekke selvmotsigelser. Blant annet gjøres det gjeldende at den patenterte løsningen var opplagt og nærliggende for fagmannen, mens det i en annen sammenheng anføres at løsningen umulig kan virke, og at den ikke sikrer vannkvaliteten. Det argumenteres videre med at patentet er foregrepet av Botngaards permaskjørt, samtidig som det anføres at Calanus' skjørt ikke virker, til tross for at Calanus' skjørt har 220 ganger mer vanngjennomtrengelighet. Det er også selvmotsigende å si at Anderson mfl. er nyhetshindrende, samtidig som man mener at patentkravet ikke har dekning i beskrivelsen. I det hele tatt er det vanskelig å forstå hvorfor de saksøkte og en rekke andre aktører ønsker at fluidpermeable luseskjørt skal være åpent og uten patentbeskyttelse, samtidig som de argumenterer med at det ikke fungerer. Patentkravet må tolkes i sin sammenheng og i lys av beskrivelsen og søknadskorrespondansen. Når patentkrav 1 angir at oppfinnelsen skal sikre oksygentilførsel og hindre uønskede organismer, må dette forstås som relative kvalifiserte begreper. Kravet kan ikke forstås som full isolasjon, og det må avgrenses mot materialer hvor det kun pipler noe vann gjennom. Oppad faller beskyttelse mot rovdyr utenfor patentbeskrivelsen, mens det nedad må avgrenses mot helt små organismer som amøber. Beskyttelsesnett som ikke sikrer oksygentilførsel til merden faller utenfor kravforståelsen. Kravet til nyhet er oppfylt. Oppfinnelsen som omfattes av Calanus' patent er et helt nytt teknisk konsept, som kombinerer de motstridende hensynene beskyttelse mot uønskede organismer og vanngjennomstrømning, som sikrer oksygentilgang. Det må gis et rimelig vern for denne oppfinnelsen. Fagmannen kan ikke utlede oppfinnelsen direkte og utvetydig av noen av de påberopte mothold. De luseskjørtene som tidligere er utprøvd og omtalt har ikke tilstrekkelig evne til vanngjennomstrømning. Motholdene som omhandler bruk av tett beskyttelsesduk i kombinasjon med pumpeanordninger er ikke nyhetshindrende. SINTEFrapporten gir anvising på aktive tiltak ut over ren skjerming, og lærer vekk fra oppfinnelsen. Heller ikke luseskjørt som kun gir anvisning på beskyttelse, og ikke angir noe om oksygentilførsel, er til hinder for nyhet. Anderson mfl. adresserer ikke oksygeneringsproblemet og gir ingen frempek som løser oksygenbehovet ved bruk av finmasket skjørt. Oppfinnelsen omfattet av patent NO er ikke bare ny i forhold til kjent teknikk, men adskiller seg også vesentlig fra denne. I så henseende representerer Calanus' oppfinnelse en nyskapende og overraskende løsning i et forskningsintensivt miljø, som synes å ha festet seg til etablerte tankesett som ledet bort fra løsningen i stridspatentet. Det tekniske problem som løses av patentet er hvordan tilveiebringe en forenklet anordning for TVI-OTIR/02

16 isolasjon mot lakselus som sikrer oksygentilførsel i oppdrettsmerden. Det var ikke nærliggende for fagmannen i februar 2012 å tenke at man kunne oppnå tilfredsstillende vanngjennomstrømning for å sikre gode levevilkår for fisken, og samtidig kunne holde lus unna med bare bruk av skjørt. Fagmannen ville ikke ha prøvd den patenterte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes. TeleTextiles som luseskjørt tilhørte ikke teknikkens stand, og har dessuten for liten vanngjennomtrengelighet. Rovdyrnett gir ingen peker mot løsning av oksygeneringsproblemene ved bruk av finmasket nett. Alle øvrige mothold retter seg mot skjørt med neglisjerbar permeabilitet. Både Finch, SINTEF og Grøntvedt mangler alle det vesentlige og karakteriserende trekket fluidpermeabelt nett som sikrer oksygentilførselen, slik at det ikke hjelper å se disse i kombinasjon. Anvendelse av kjente materialer fra annen sammenheng, slik som filtrering av pumpevann, er ikke til hinder for oppfinnelseshøyde. Kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt. Patentet er tilstrekkelig tydelig beskrevet slik at fagmannen kan utøve oppfinnelsen uten urimelig byrde eller eksperimentering. Det meddelte patent virker, på den måten at det gir en kvalifisert reduksjon av lakselus og kvalifisert oksygentilførsel under normale forhold. Det er ikke noe krav om at oppfinnelsen må fungere i alle sammenhenger, og ikke alle utførelsesmåter må virke. Det fremgår tydelige anvisninger i patentbeskrivelsen om konstruksjon, tilpassing av maskevidder, vask, vedlikehold og oksygenmålinger. Disse anvisningene må suppleres med fagmannens alminnelige kunnskap. Fagmannen vil vite at man må tilpasse biomassen i merden etter strømforholdene og oksygenmålinger. Man må unngå at patent gis et urimelig snevert vern. De foretatte endringer i patentet har tilstrekkelig dekning i søknadsdokumentene. Fagmannen kunne utlede patentkravene direkte og utvetydig av basisdokumentene. For det tilfelle at retten skulle komme til at patentet er for vidt utformet, begjæres subsidiært at patentet opprettholdes med begrenset kravsett ved at innvilget krav 1 kombineres med innvilget uselvstendig krav 7, og atter subsidiært at patentet opprettholdes med kravsett A eller med en kravkombinasjon fra kravsett A. Rettens adgang til å opprettholde patentet basert på slike subsidiære kravsett, som ikke er vurdert av Patentstyret, følger av patentloven 52 første ledd annet punktum. Patentet, slik det fremgår av de subsidiære kravsettene, kan ikke settes til side som ugyldig. NAG, Cathay Import og Moen Marin har begått inngrep i patentet eller medvirket til dette. Calanus har krav på dom som forbyr fortsatte krenkelser jf. patentloven 56a og krav på vederlag etter 58. Vederlaget bør settes til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, og de saksøkte må holdes solidarisk ansvarlig. Det er enighet om at NAGs luseskjørt omfattes av patentets beskyttelsesvern, samt at NAG har foretatt handlinger som innebærer et inngrep i patentet, dersom patentet opprettholdes som gyldig. NAG har både importert, tilbudt og omsatt luseskjørt som faller innenfor patentvernet. NAGs advokatkostnader knyttet til tvisten skal ikke gå til fratrekk ved fortjenesteberegningen TVI-OTIR/02

17 Cathay Import har medvirket til utviklingen av det luseskjørtet som NAG har omsatt i strid med patentbeskyttelsen. Cathay Import hadde kommet langt i produktutviklingen da prosjektet ble overdratt til NAG 17. januar Selskapene var da kjent med patentet. Cathay Import er solidarisk ansvarlig for det beløpet som NAG idømmes å betale i vederlag. Moen Marin har medvirket til patentinngrep ved å videreformidle kunder til NAG til tross for kjennskap til Calanus' patent. Dette kvalifiserer til medvirkeransvar etter 58. Ansvaret må begrenses til vinning oppnådd ved de salgene som stammer fra Moen Marins videreformidlinger. Calanus har krav på midlertidig forføyning som forbyr NAG å importere, utby og bringe i omsetning fluidpermeable luseskjørt. Hovedkravet er sannsynliggjort dersom patentet opprettholdes som helt eller delvis gyldig. Det foreligger sikringsgrunn både etter tvisteloven 34-1 første ledd bokstav a og bokstav b. Proporsjonalitetsvilkåret i bestemmelsens annet ledd er ikke til hinder for midlertidig forføyning. Calanus AS har nedlagt slik påstand: "I inngrepssaken: 1. Nordic Aqua Gear AS forbys å importere, utby og bringe i omsetning fluidpermeable luseskjørt. 2. Moen Marin AS forbys å utby fluidpermeable luseskjørt, samt til å medvirke til å bringe fluidpermeable luseskjørt i omsetning. 3. Cathay Import AS forbys å medvirke til å bringe fluidpermeable luseskjørt i omsetning. 4. Nordic Aqua Gear AS, Moen Marin AS og Cathay Import AS dømmes til å betale erstatning til Calanus AS fastsatt etter rettens skjønn. De saksøkte hefter solidarisk for kravet. 5. Calanus AS tilkjennes sakskostnader. De saksøkte hefter solidarisk for kravet. I ugyldighetssøksmålet: 1. Prinsipalt: Calanus AS frifinnes. 2. Subsidiært: Patent NO opprettholdes med begrensete krav som begjært. 3. I begge tilfelle: Calanus AS tilkjennes sakskostnader. Saksøkerne hefter solidarisk for kravet. Og i forføyningssaken: 1. Nordic Aqua Gear AS forbys å importere, utby og bringe i omsetning fluidpermeable luseskjørt. 2. Calanus AS tilkjennes sakskostnader." TVI-OTIR/02

18 Saksøkte i inngrepssaken og saksøkerne i ugyldighetssaken Nordic Aqua Gear AS, Cathay Import AS og Moen Marin AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: Patent NO må kjennes ugyldig i sin helhet av flere grunner. Det meddelte patentet oppfyller ikke vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde i patentloven 2. Patentet er heller ikke tilstrekkelig tydelig beskrevet til at oppfinnelsen kan utøves av en fagmann. Patentet må dessuten kjennes ugyldig som følge av at det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Domstolen prøver patentvilkårene fullt ut, og domstolene bør ikke utvise noen form for tilbakeholdenhet ved overprøvingen. Vurderingen av om patentet skal kjennes ugyldig skal skje på bakgrunn av kravene slik de er meddelt. Det er ikke mulig å opprettholde patentet fullt ut som gyldig ved å kombinere krav 1 med krav 7. Det er ikke grunnlag for å opprettholde patentet basert på de subsidiære kravsettene, av samme hovedgrunner som tilsier at det meddelte patentet må kjennes ugyldig. Skjerming mot lakselus er ikke et nytt konsept, og ble benyttet allerede på 1980-tallet. Oppdrettsbransjens felles innsats mot lakselus er betydelig. Det var ikke nødvendig å videreutvikle bruk av beskyttelsesduker før resistensproblemer ved bruk av medikamenter for alvor kom fra rundt På dette tidspunktet ble det i flere miljøer utført forsøk med bruk av ulike luseskjørt, hvor Botngaards permaskjørt basert på "duk B" hadde klart størst utbredelse. I tilknytning til SINTEF-prosjektet var det å filtrere vann gjennom skjørtet et tema. Det ble diskutert bruk av løsere materialer, slik som vevde materialer, planktonnett og planktonduk. Opplysninger i møtereferater om dette var ikke taushetsbelagt. Det er mange parametre som spiller inn ved bruk av luseskjørt, slik som blant annet biomasse, havstrømmer, bunntopografi, vanntemperatur og begroing. Oppfinnelsen vil i mange situasjoner ikke virke etter sin angitte hensikt, fordi lueskjørtet etter få dager i havet vil gro igjen, og dermed redusere vanngjennomstrømningen og hindre tilstrekkelig oksygentilførsel gjennom skjørtet. Dette er til hinder både for oppfinnelseshøyde og gjør det vanskelig for fagmannen å utøve oppfinnelsen. På den annen side vil heller ikke bruk av tette luseskjørt nødvendigvis medføre særlig skade eller ulempe for fisken i merden, siden fisken vil gå ned til nivået under skjørtekanten hvis oksygennivået lenger opp blir for lavt. Det er alminnelig antatt at angitte mothold ikke bare foregriper de løsninger som fremgår eksplisitt, men også løsninger som fremgår implisitt, de som fremgår med nødvendighet, og løsninger fagpersonen kunne utlede av motholdet ved nærmerede undersøkelser, eller ved å supplere motholdet med slikt som tilhører fagets alminnelige kunnskap. Alt fagpersonen ut fra sin alminnelige fagkunnskap vil forstå når han studerer motholdet, tilhører således teknikkens stand, selv om dette ikke er uttrykkelig beskrevet. Patentvernets rekkevidde, slik det fremkommer av patentkravene riktig fortolket, er sammenligningsgrunnlaget for prøvelsen av nyhet og oppfinnelseshøyde. Det er det TVI-OTIR/02

19 selvstendige krav 1 som danner grunnlag for tolkningen. Patentkrav 1 er vidt formulert. Det er ikke nærmere spesifisert hvilke uønskede organismer skjørtet skal beskytte mot, hvor store disse kan være, og det gis ingen anvisninger med hensyn til maskestørrelsen. Presiseringen i krav 7 på 100 µm til 1000 µm viser at krav 1 dekker noe mer. Det er heller ikke angitt hvor mye vann som må kunne strømme gjennom nettet, hvor mye oksygen som skal tilføres eller hvilke oksygennivå som vil være tilfredsstillende. Bruken av ordet "isolere" må forstås som en totalt utestengelse av lakselus. Ved anvendelsen av patentloven 2 må det legges til grunn at Botngaards duk var solgt til og brukt av en ubestemt krets personer, og dermed allment tilgjengelig. Også stoffet TeleVev 70/70 var tilgjengelig for en ubestemt krets, som ett av flere skjørtmaterialer for luseskjørt, og fagmannen kunne klart og direkte utlede et luseskjørt av dette dukmaterialet. Både rapporten fra Sintefs forprosjekt med workshop datert 11. mai 2011 og referatet fra oppstartsmøtet 10. januar 2012 var allment tilgjengelig og del av teknikkens stand på søknadstidspunktet. I forprosjektet ble flere ulike materialer vurdert og konkret omtalt, i tilknytning til "å filtrere vann gjennom skjørtet slik at ikke lusa kommer gjennom". Det ble blant annet diskutert anvendelsen av løsere vevd duk og planktonnett. Patentkrav 1 mangler nyhet. Alle trekkene i krav 1 gjenfinnes i de påberopte motholdene. De aktuelle motholdene er Anderson-rapporten, SINTEF-rapporten, opplysningene i Sintef-møtet om løsere materiale, Referat fra Tekmar 2010, patentene US RE 34,971 (Loverich) og WO (Burges) om rovdyrnett, samt Mørenots fremvisning for kunder av materialet TeleVev 70/70. Skjørtmaterialene som fremgår av Tekmar 2010, Mørenots fremvisning, SINTEF-rapporten og opplysningene i møtet for SINTEFprosjektet om løsere materiale, er alle innenfor det intervallet som fremgår av krav 7, og dermed nyhetshindrende. Kravet til oppfinnelseshøyde er ikke oppfylt. Oppfinnelsen var nærliggende for fagmannen på dette tidspunkt, og skiller seg ikke vesentlig fra alt som var kjent på et hvilket som helst sted i verden forut for søknadsdagen. Det kan tas flere ulike utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde. De motholdene som er nyhetshindrende støtter også opp om manglende oppfinnelseshøyde. SINTEF-rapporten kan ses i kombinasjon med Grøntvedts foredrag, og Anderson-rapporten kan ses i kombinasjon med SINTEF-rapporten. TEKMAR 2010 kan enten vurderes alene eller i kombinasjon med Schram eller Salsnes. Alle disse motholdene gjelder samme fagfelt, fjerning av lakselus, og fagmannen ville konsultert disse. Fagmannen skal i hovedsak frem til riktig maskestørrelse, som kombinerer hensynet til beskyttelse og vanngjennomstrømning, og dit kommer man ved å kombinere motholdene med de teoretiske fremstillingene om lakselus, slik som Schram og Fiskehelsebok. Det er gjennom patentet ikke påvist eller sannsynliggjort noe overraskende ut over hva enhver ville forvente. Store deler av oppdrettsnæringen er på denne bakgrunn opprørt over at noen skal få patent for noe som har vært der lenge. Patentet er også ugyldig fordi det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Dette gjelder innføringen av formuleringen "som sikrer oksygentilførsel i oppdrettsmerden" i krav 1, som også gjelder for krav TVI-OTIR/02

20 Beskrivelsen av patentet er mangelfull, slik at patentet også av denne grunn er ugyldig. Beskrivelsen er ikke så tydelig at fagmannen på grunnlag av den kan utøve oppfinnelsen. Utøvelsen av oppfinnelsen må kunne utledes direkte av beskrivelsen eller fra fagets alminnelig kunnskap, uten urimelig byrde eller eksperimentering. I kravet om teknisk effekt ligger at oppfinnelsen må løse det problem den tar sikte på. Det et krav om at oppfinnelsen virker, og det gjør den ikke. Det er ikke holdepunkter for at nett med så små maskestørrelser som må til for å holde de minste organismene ute, vil sikre oksygentilførsel til merden. Og ved beskjedne strømforhold vil oppfinnelsen langt fra være i stand til å sikre oksygentilførsel til en normal biomasse i en normalt stor merd. Sikring av oksygen avhenger dessuten av mange faktorer, som ikke er presisert i beskrivelsen. Den vellykkede utførelsen av oppfinnelsen er avhengig av omstendighetene (ulike parametre) og/eller er helt tilfeldig. Eventuelle vellykkede resultater oppnås på en helt upålitelig måte. De foretatte oksygenmålinger kan ikke legges til grunn som bevismateriale for at Calanus' skjørt sikrer tilstrekkelig oksygen inn i merden, og erfaring viser at det er all grunn til å være kritisk til om oppfinnelsen sikrer oksygentilførsel. Oppfinnelsen skal sikre oksygentilførsel gjennom skjørtet, ikke hensynta det vannet som kommer nedenifra. Det foreligger ingen klare bevis for at det innenfor skjørtets volum, det vil si uten å ta i betraktning det vannet som blir tilført gjennom "upwelling", kan sies å være tilstrekkelig oksygentilførsel inn i merden. Forutsatt at patentet ikke settes helt til side som ugyldig, bestrides ikke at NAGs luseskjørt omfattes av beskyttelsesomfanget for Calanus' patent, samt at produksjon, salg og markedsføring vil kunne innebære inngrep, enten direkte eller ved medvirkning. Av de tre saksøkte i inngrepssaken er det kun NAG som har foretatt handlinger som kvalifiserer til patentinngrep eller medvirkningsansvar. Medvirkeransvar forutsetter at handlingene, sett i lys av de interesser patentretten skal beskytte, fremstår som rettsstridige. Moen Marin kan ikke holdes ansvarlig for medvirkning til patentinngrep. Selskapet har ikke på en kvalifisert måte bidratt til eller vært delaktig i NAGs salg av luseskjørt. Enkelte videreformidlinger til NAG, for personer som feilaktig har henvendt seg til Moen Marin, er ikke tilstrekkelig, og må anses å være innenfor alminnelig handlefrihet som forretningsdrivende. Heller ikke Cathay Import kan holdes ansvarlig for medvirkning til patentinngrep. Cathay Import har ikke på kvalifisert måte bidratt til eller vært delaktig i NAGs salg av luseskjørt. Thomas Talos startet produktutvikling av NAGs luseskjørt i slutten av desember At Talos under Tekmar 2012 fikk kjennskap til luseskjørt og startet på en tanke om at det kunne være interessant å se nærmere på en ny produktkategori, er innenfor den alminnelige handlefrihet en ansatt har. Utgangspunktet er at et produkt må være ferdig fremstilt for at handlingen skal anses som et inngrep. Talos forberedende handlinger til produktutvikling på vegne av Cathay Import kan ikke anses som et patentinngrep. Følgelig kan Cathay Import ikke anses for å ha medvirket til patentinngrep gjennom senere salg av produktet fra NAG. Det må også legges vekt på at produktet først ble ferdig utviklet etter at prosjektet TVI-OTIR/02

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Instans: Oslo tingrett - Dom. Dato: 2010-09-13 Publisert: TOSLO-2009-52991 Sammendrag: Straffeloven 253 nr. 1, skadeserstatningsloven 3-6 første ledd, straffeloven 246, 247.

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap

Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap En studie av aksjeloven 4-24 første ledd nr. 3 Kandidatnummer: 192992 Veileder: Endre Nåmdal Antall ord: 13101 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer