ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage. progresjonsplan og kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage Gydas vei barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...8 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...9 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...15 OM ÅRSPLANMALEN...16 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN I Gydas vei barnehage har vi en pedagogisk plattform som bygger på filosofien fra barnehagene i Reggio Emilia, Nord-Italia. Det viktigste vi kan lære fra Reggio Emilia er en genuin tro på barna og at de finner sin vei til læring. Pedagogikken vår fornyes og utvikles gjennom refleksjon over egen praksis, med barnet som hovedperson. Den første pedagogen er barnet: Barnas aktiviteter og medvirkning er grunnlaget for virksomheten. Jo mer barna deltar, dess mer lærer de. De observerer, tar på, lukter, smaker og de leter. Barna lærer strategier, de prøver ut hypoteser, de feiler, de tar pauser og de prøver igjen. Barna er forskere. Gjennom lek og samarbeid med andre bygger de sin egen læring. Den andre pedagogen er de voksne: Vi ser på de voksne som medforskere i barnets og barnegruppas utforskning av verden og den voksnes evne til å lytte blir avgjørende for kvaliteten i samspillet. Det den voksne tenker om barnets evner påvirker hva de faktisk kan og gjør. Dette krever at de voksne: Lytter i stedet for å snakke. Stiller spørsmål, i stedet for å gi svar. Viser nysgjerrighet i stedet for å gi informasjon. Utfordrer og oppmuntrer til utforskning i stedet for å overføre kunnskap. Den tredje pedagogen er det fysiske miljøet: Gjennom å gjøre miljøet tilgjengelig for barna gir vi dem tiltro til å finne sin egen vei til læring. Vi skal skape et kreativt og fleksibelt miljø som lokker og utfordrer, vekker forundring og nysgjerrighet, gir mulighet til fordypning og konsentrasjon, som oppmuntrer til kommunikasjon og som er med på å skape gode relasjoner. For oss er utemiljøet og naturen av like stor betydning som det fysiske læringsmiljøet inne. Det er viktig for oss i Gydas vei barnehage å ha et godt kvalifisert personale for å ivareta oppgavene vi har med barna. På samme måte som barnas ulikhet er en ressurs for barnegruppen ønsker vi også at det skal speile seg i sammensetningen av personalet. Dette mener vi er viktig for å kunne tilby barna et mangfoldig miljø som kan møte hvert enkelt barn, se deres behov og bli med dem i utforsking. Dette legger vi vekt på når vi rekrutterer nyansatte og våre prioriteringer i forhold til opplæring og faglige utvikling. Vi samarbeider også tett med 4 andre barnehager med mål om å utvikle oss faglig innen Reggio Emiliafilosofien. Fellesprosjekter for faglig utvikling er nå Kvalitet gjennom reflekterende praksis og Parken vår. Årsplan

4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Alle ansatte skal ha god kjennskap til enkeltbarnets interesser og behov, foreldrenes ønsker, og samfunnets forventninger og utvikling. Sammen med barnehagens faglige kompetanse skal vi møte barna der de er og gi dem utfordringer for vekst og trivsel. Beholde førskolelærerne og alle med annen pedagogisk utdanning i pedagogstillingene. Minimum 60% pedagoger og ha mål om å rekruttere menn ved ledige stillinger for å nå målet om 50% menn i barnehagen. Tilby kompetanseheving tilpasset personalets ønsker og behov for utfordring og barnehagens behov for faglig utvikling. Videreutvikle et godt og variert språkmiljø gjennom å ha små språkgrupper med barna, fokus på alle barnas 100 språk og måter å uttrykke seg på, variert fysisk læringsmiljø med mange valgmuligheter som bidrar til at hvert enkelt barn får meningsfulle hverdager i barnehagen. Digitale verktøy, som ipad og kamera, tilgjengelig for pedagogisk arbeid og bruk for barna på alle avdelinger. PC tilgjengelig for barna over 3 år. God struktur på dagen og det pedagogiske innholdet som bidrar til kvalitet. Verktøy vil være god og grundig planlegging og høy grad av gjennomføringsevne. Kvalitet gjennom refleksjon over egen praksis, en bevisst voksenrolle. Refleksjon over dokumentasjon, målsettingene og kompetanseheving vil være verktøy og drivkraft i den faglige utviklingen. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Gi barna et rikt og variert språkmiljø og viderutvikle et mangfold av uttrykkformer, - "100- språkligheten". Fokus på bærekraftig utvikling, - mindre forbruk, gjenbruk og ta vare på det vi har. Barnehagens fellesprosjekt for 2014/2015 «Barns relasjon til en plass.» Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gjennom å tilby varierte materialer og gjøre disse tilgjengelige ønsker vi å legge til rette for varierte uttrykksformer som: språk, musikk, drama, matematikk, fysisk aktivitet, forming og utforsking. Ekstra fokus på å ha et fysisk miljø som stimulerer til god språkutvikling, inkludere og lære av barn og ansatte med annen språkbakgrunn enn norsk, og bruke engelsk som en av flere «brobyggere» for å pirre nysgjerrighet og undring over språk. Være lydhøre for barnas interesser, meninger og behov. Være støttende stillas i deres utvikling. Stor grad av gjenbruks materialer og naturmaterialer i lek og formingsaktiviteter. Gjennom våre valg av arbeidsmetoder, arbeidsverktøy, holdninger og handlinger skal barna få lære om bærekraftig utvikling. Refleksjon over ens egen rolle som pedagog og pedagogisk medarbeider, og over barnas kunnskapsprosesser. observasjon - dokumentasjon - refleksjon - ny kunnskap MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi ønsker å ha en barnehage hvor vi lytter og er oppmerksomme på barna og vi vil møte dem der de er. Gjennom lek og aktivitet i smågrupper vil barna få mulighet til å utvikle god lekekompetanse tilpasset deres alder og modning. Barna får trene på å stå i valg de tar og å få ro rundt aktivitetene sine. Vi fokuserer på å gi rom for barnas utøvelse av empati og omsorg for hverandre gjennom lek, samarbeid og samspill i hverdagen. Vi oppfordrer barna til å si sin mening og å respektere hverandre og hverandres grenser. Vi har en tro på at vi alle lærer i samhandling med andre mennesker- gjennom hjelpemidler og verktøy, og at læringen foregår i de gode sammenhenger. Gjennom kreativitet kan vi omskape og påvirke vår egen læringssituasjon. Dette er noe vi jobber aktivt med for å skape et godt pedagogisk læringsmiljø med vekt på samarbeid. Årsplan

6 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barna skal få en begynnende forståelse for demokrati. Barna skal få oppleve medbestemmelse gjennom rammer vi voksne setter. Prosjektarbeid ut fra barnas interesser finne veien videre i prosjekter via observasjon, gjenskaping gjennom bilder, refleksjon og dokumentasjon. Være bevisst vårt barnesyn. Gi barna tid til å forske, undre seg og prøve ut egne ideer. - Alle voksne ser og lytter til barna, slik at de blir hørt når de gir uttrykk for sine meninger, ønsker og behov. Aldersjevne grupper på avdelingene bidrar til at personalet kan se enkeltbarnets forutsetninger og behov, og dermed tilrettelegge hverdagen og prosjektene ut fra det. Det fysiske læringsmiljøet er tilpasset barnas alder og gir barna stor mulighet til selv å velge å sette i gang med aktiviteter på egen hånd. På denne måten blir barna aktivt medvirkende gjennom dagen. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Foreldre er velkommen til å; Få et innblikk i hva vi jobber med gjennom dokumentasjoner over arbeidsprosesser. Bidra med kultur- og språkutveksling mellom barnehage og hjem. Delta på og samarbeide om fellesarrangementer i barnehagen. Barnehagen vil tilby: Daglig kontakt når barna kommer og når de drar fra barnehagen To foreldresamtaler i året med fokus på det enkelte barns oppvekstmiljø hjemme og i barnehagen. Foreldre får punkter til forberedelse. Jevnlig informasjon fra barnehagen gjennom epost og dokumentasjoner på avdelingen. Foreldremøter og Samarbeidsutvalgsmøter FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi definerer det fysiske læringsmiljøet som både ute og inne. Vi kaller de ulike områdene for møteplasser for å fokusere på muligheten for samarbeid og responsen også miljøet gir barna. Ved å dele barnegruppene etter alder, tilrettelegger vi det fysiske læringsmiljøet til den aktuelle aldersgruppen. Dette betyr at det fysiske læringsmiljøet vil bli mer komplekst dess eldre barna blir. Møteplassene, ute og inne, har utfordringer, vekker nysgjerrighet og forskertrang for både små og store barn. Det fysiske læringsmiljøet skal i Gydas vei barnehage være; Tilpasset: Tilpasset barnas alder, utvikling og interesseområder. Og gi utfordringer og overraskelser som gjør at barna strekker seg til «nye høyder», - alene eller sammen med vennene sine. Tilgjengelig: Materialet skal være tilgjengelig for barna. På den måten vil rommet opptre som en pedagog i seg selv og barna kan selv hente det de har bruk for. Fleksibelt: Rommets karakter endres jevnlig gjennom året ut fra barnas behov, alder, utvikling, og interesser. Mangfoldig: Materialet skal ha stor variasjon, vekke deres fantasi og innby til kreativ lek og skapende prosesser. Oversiktlig: Miljøet i rommet skal være et pedagogisk redskap som skal stimulere, inspirere og oppmuntre barna til å søke kunnskap. Det skal speile våre verdier og pedagogiske plattform. Årsplan

8 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barna i barnehagen er en del av en demokratisk virksomhet hvor de skal få erfare at deres meninger, tanker og ideer er betydningsfulle for felleskapet. De voksne i barnehagen skal hjelpe barnet med å finne frem til svar selv, være tilstede, og veilede barnet ved å lytte, gi anerkjennelse og ha gode samtaler. Det enkelte barn er unikt og har krav på å bli møtt for sin person og sin bakgrunn. Vi ønsker å skape åpenhet og nysgjerrighet for kulturforskjeller for å skape kulturforståelse. Vi ser barn som likeverdige medmennesker og ser på ulikhet som en ressurs. Vi ønsker å løfte frem alle barnas ulike kompetanser og fokusere på barnas trivsel, trygghet, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi jobber for å ha en barnehage fri for mobbing. Ved å fokusere på utvikle barnas empati og medmenneskelighet tror vi dette vil motvirke mobbing i barnehagen og senere i oppveksten. Vi har også tro på at barnas tilgang til et spennende læringsmiljø hvor samarbeid er veien til læring og en åpenhet for hverandres ressurser, vil være forebyggende for et mobbefritt miljø. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi er bevisst på hvordan vi kommuniserer og inkluderer hverandre. Fokus på empati. Gjenkjenne og sette ord på følelser og anerkjenne andres følelser. Vi vil bidra til å skape et miljø der barna respekterer hverandre. Vi har fokus på samarbeid og oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre og løse utfordringer sammen. Vi legger til rette for å styrke både enkeltindividets- og gruppens sosiale ferdigheter. Vi som voksne må være tydelige og aktive i samspill med barna, og være gode rollemodeller. Årsplan

9 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Ekstra fokus på skoleforberedende aktiviteter siste året før skolestart: Samarbeid, selvstendighet og konsentrasjon. Samarbeidsmøte med sosiallærer i forbindelse med barn med spesielle rettigheter. Siste halvår før skolestart. Så langt det lar seg gjøre besøk på nærskolene. Juni før skolestart sender barnehagen et informasjonsskjema om barnet til skolen. Dette fylles ut i samarbeid med barnet og foreldrene. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gjennom dokumentasjon synliggjør vi for barn, foreldre, personalet og andre interesserte prosesser og opplevelser barn og voksne har i barnehagen. Den gir oss grunnlag for refleksjon, diskusjon, videre planlegging og faglig utvikling i personalgruppa. Refleksjons over arbeidsprosesser gir personalet en felles kunnskapsbase, som igjen gir ny kunnskap og forståelse. observasjon - dokumentasjon - refleksjon - ny kunnskap. Dokumentere hva barna gjør i sin aktivitet, for å få et innblikk i deres læringsprosesser. Vise respekt for, og løfte frem barnas prosesser og arbeid gjennom gjenfortelling, bilder og refleksjon. Synliggjøre det ressurssterke og kompetente barnet. Pedagogene deltar på refleksjonsgrupper på tvers av prosjektbarnehagene hvor vi fokuserer på de faglige begrunnelsene for våre handlinger og får i dialog positive bekreftelser og innspill til alternative måter å jobbe på. Fokus på refleksjon over dokumentasjon på avdelingsmøter, personalmøter og fagdager. Årsplan

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Bildebøker og enkle bøker tilgengelig for barna på avdelingen, samt høytlesning og samtale rundt det som blir lest sammen med voksne. Bruk av konkreter ved eventyrfortelling. Tegn til tale som støtte til det verbale språket. Vår engelskspråklige bamse «Teddy» er med i samling. Synge bevegelses sanger og sanger med støtte av tegn. Introduksjon av spill, eks bildelotto. Bruke språket i samhandling med andre, være i dialog over tid, bruke språket relevant i forhold til situasjonen. Høytlesning og samtaler rundt bøker Vi snakker om bokstavlydene. Lekeskriving og kjennskap til noen bokstaver. Konkreter i miljøet som gir kjennskap til bokstavene i alfabetet. Miljøet er tilrettelagt for smågrupper for å støtte opp under dialogen mellom barna. Vi øver på å lytte og vente på tur. På dagens «barnemøte» øver vi opp våre lytte-/formidlings-/ og refleksjonsevner. Gjenfortelle og gjenskape. Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser, kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Bli kjent med gåter og vitser, rim og regler. Lytte til lyder og rytme i språket, og bli fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Kunne skrive sitt eget navn og bli kjent med lydene i alfabetet. Møteplasser er merket med bilder. Erfaring med mer avanserte spill. Spill er tilgjengelig for barna Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Eks. lydlotto. gjennom hele dagen. Språkgrupper med «Teddy». Alle representerte språk på avdelingen synliggjøres muntlig. KROPP BEVEGELSE HELSE Et rom på avdelingen tilrettelagt for bevegelse. Korte turer i nærmiljøet hvor barna får gå selv. Gymgrupper med balanse, rytme og grovmotorikk. Få være med å forsyne seg med mat under måltidene. Snakke om hva vi serverer. Være med på å lage mat, smake på ingredienser. Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Stimulere til bevegelsesglede gjennom fysisk aktivitet både inne og ute. Lengre turer i skog og mark. Faste grupper for fysisk aktivitet en gang pr. uke. Være med å tilberede og dekke til måltidene i barnehagen. Stimulere til bevegelsesglede gjennom fysisk aktivitet både inne og ute. Vi drar på tur med ½ gruppe en gang pr.uke. Få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Være med å tilberede og dekke til måltidene i barnehagen Faste grupper for fysisk aktivitet en gang pr. uke. Regelleker/tradisjonsleker KUNST KULTUR KREATIVITET Stimulere og utfordre til bruk av sansene våre. Bli introdusert og kjent med ulike Bli introdusert for nye materialer og verktøy, øve opp og kunne bruke disse på egen hånd. Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede gjennom selvstendige valg av arbeidsmetode og verktøy. Dette i Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere materialer og verktøy med ulike kvaliteter. F.eks. Plastelina, leire, tegne-/malemateriell, naturmaterialer etc. Materialer plassert i barnas nærhet, slik at de ser hvilke muligheter de har i læringsmiljøet sitt. Oppmuntre til bruk av udefinerte materialer i skapende prosesser. Utvikle sin evne til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom kunst, kultur, kreativitet og estetikk. et kreativ og mangoldig læringsmiljø. Utvikle sin evne til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom kunst, kultur, kreativitet og estetikk. Dette gjennom prosjekter, ulike provokasjoner tilrettelagt av pedagogene, utstillinger og museumsbesøk. NATUR MILJØ TEKNIKK Bli kjent med årstidene gjennom sansing, samtaler, sang og refleksjon Bli introdusert for kildesortering Bli introdusert for naturmateriale og gjenbruksmaterialer gjennom lek, utforskning og skapende aktivitet. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet Naturmateriale skape sammenheng mellom naturmateriell fra turer og bruk i barnehagen. Benytte gjenbruksmateriell og naturmaterialer bevisst i lek og prosjekter. Jobber med kildesortering Få gode erfaringer og kunnskap om friluftsliv til ulike årstider. Utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Få en forståelse av hvordan en bruker, og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Benytte gjenbruksmateriell og naturmaterialer bevisst i lek og prosjekter. Bli bevist på tiltak for å spare miljøet, som f.eks slå av lys i rom vi ikke er i. Begrense papirbruk. Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere ETIKK RELIGION FILOSOFI Bli veiledet i sosial kompetanse i samhandling med andre barn og voksne. Snakke om og bli kjent med egne og andres følelser. Gi barna tilgang på materiell de kan utforske og reflektere overalene og sammen med kamerater og voksne. Bli utfordret til å stille spørsmål barna kan undre seg over uten å få direkte svar. Vise respekt for at vi er forskjellige og kommer fra ulike kulturer. Vi trøster og viser omsorg for hverandre. Vi bruker språket dersom det oppstår konflikter Vi viser respekt for barnehagens møteplasser og ødelegger ikke for hverandre. Vi holder orden, rydder etter oss, og vet hvor ting tilhører. Vi inkluderer hverandre i lek og aktiviteter. Sette oss inn i de religioner og kulturer som er representert på avdelingen. Med fokus på å lære om tro og ikke til tro. Jobbe bevisst med å skape gode relasjoner, vennskap og inkludering Øvelse og erfaring i å stole på egne teorier og lytte og respektere andres teorier. Øvelse og erfaring med filosofisk tekning gjennom å stille åpne spørsmål og ikke gi ferdige svar. NÆRMILJØ SAMFUNN Bli kjent med nærmiljøet gjennom turer ut av barnehagen, for eksempel til Friggjordet, Marienlystparken, Frognerparken og biblioteket. Bli kjent med MUV og gjenbruksmateriell. Benytter oss av kollektiv trafikk og blir introdusert for trafikkregler. Besøker MUV gjenbruksstasjon aktivt. Har et medansvar for å ta vare på møteplassene i barnehagen. Både ute og inne. Gjennom prosjekt; barns relasjon til en plass bli godt kjent med nærmiljøet vårt. Dette gjennom turer, opplevelser, samtaler og bilder. Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Jobber aktivt med trafikkregler. ANTALL FORM ROM Bli kjent med ulike former og figurer gjennom sansing og utforskning Bli kjent med ulike matematiske begreper (stor/liten, tung/lett, høy/lav, under/over ) Bli kjent med de ulike begrepene gjennom eksperimentering og erfaring Peke ut retninger, f.eks til avdelingen og til ulike møteplasser. Jobbe aktivt med parkobling, klassifisering og sortering. Gi barna erfaring med målenheter og målredskaper Legge til rette for konstruksjon gjennom lek Kunne orientere seg i barnehagen. Kunne anvende noen plasseringsbegreper (under, over, ved siden av) Hjelpe barna til å oppdage matematikken i de daglige aktivitetene og prosjektene på avdelingen. Oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Tilegne seg og bruke gode og anvendbare matematiske begreper og strategier. Rydde, kategorisere, sortere. Kunne orientere seg i nærmiljøet og kunne veien til barnehagen, t- banen, nærskolen, butikken. Årsplan

15 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Karneval Påskefrokost for hele familien mai - markering Uke 23 Uke 28,29 og 30 Markere avslutning av vårt 3-årige «Parken vår»-prosjekt Sommerstengt barnehage Aktivitetsdag og piknik for hele familien Markering av FN-dagen Lysfrokost for hele familien Lucia skolestarterne i prosesjon og synger på taket Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Åse Bakken Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

16 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Gydas vei barnehage Gydas vei barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 gydas@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 22466570 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/gydas-vei-barnehage/

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparken-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Rønningen barnehage Rønningen barnehage kari-anne.skarpaas@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476355 Webside på kommunens portal: www.bva.oslo.kommune.no ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage Fossum barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 team.fossum@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22 10 13 87 / 97643 724 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparkenbarnehage/

Detaljer

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper postmottak.radogveiledning@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431779 Webside på kommunens portal:

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Fossekallen barnehage

Fossekallen barnehage Fossekallen barnehage maren.owre@fossekallen.org Telefon: 22731039 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Hallagerbakken barnehage

Hallagerbakken barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Hallagerbakken barnehage Hallagerbakken barnehage hallagerbakken@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496230 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hallagerbakken-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Oppsaltunet barnehage

Oppsaltunet barnehage Oslo kommune Bydel Østensjø Oppsaltunet barnehage Oppsaltunet barnehage tunet.oppsal@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22786739 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/oppsaltunet-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 99303544 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Hallagerbakken barnehage

Hallagerbakken barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Hallagerbakken barnehage Hallagerbakken barnehage hallagerbakken@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496230 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hallagerbakkenbarnehage/

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Hallagerbakken barnehage

Hallagerbakken barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Hallagerbakken barnehage Hallagerbakken barnehage hallagerbakken@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496230 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hallagerbakkenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Askeladden barnehage Askeladden barnehage jorunn.arnesen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23475010 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.gregersen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Pontoppidan barnehage

Pontoppidan barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Pontoppidan barnehage Pontoppidan barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 mette.thomassen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 98251865 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: Fagleder Rikke Bentestuen:90226754 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Den Russiske Barnehagen

Den Russiske Barnehagen Den Russiske Barnehagen nathalie@denrussiskebarnehagen.no Telefon: 46633164 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/denrussiske-barnehage Private barnehagers webadresse: www.denrussiskebarnehagen.no

Detaljer

Hjelmsgate barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Hjelmsgate barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Hjelmsgate barnehage hjelmsgate@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 90753757 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 45635196 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparkenbarnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage Nordtvet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 94781827 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer