Kirkenytt. Informasjon Distribuert via Posten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkenytt. Informasjon Distribuert via Posten"

Transkript

1 Informasjon Distribuert via Posten Kirkenytt 93. årgang nr. 2/2015 Skurdalen kirke, der påske- og konfirmantleirdeltagere har gudstjenester Min salme Bibelkunnskap: Profeten Jona Elisabeth Frafjord Torp, ny frivilligkoordinator Knerten barnehage avslutter driften Påskeleir på Fagerli 2015 Kirkelige profiler i Ullern, res.kap. Odd Godal

2 Leder / Jakten på Ullerns «sjel» Kan en bydel, en menighet, et område ha en sjel? Sjel er da forstått som et samlebegrep som kan si noe om identitet, karakteristiske trekk, gjennomgående tendenser, en mulig livsholdning. Hva er i så fall indikatorene, hva er et godt uttrykk for sjelen, hvilke karakteristiske fenomener er spesielt illustrerende? Vi kan også spørre oss om beboerne her har særlige like holdninger og adferd. Det er ikke sikkert at denne sjelen er et individuelt trekk, men kan ha sammenheng med andre faktorer. En slik faktor er områdets geografi, topografi, de naturlige forhold som er rammer om de mennesker som bor der. Ullern bydel karakteriseres med sin nærhet til havet. Lysaker, Sollerud og området langs Oslofjorden inn i Bestumkilen er et maritimt miljø, kanskje også en underkommunisert perle. Nå i sommer brukes dette som turområde med promenadeanlegg og badebrygge. Likeledes avgrenses bydelen av Lysakerelven der den slynger seg nedover fra Bogstadvannet, gjennom fossefall og stryk. De store gjennomfartsårene er også sentrale. Både E-18, Ring 3 med Ullernschausseen og Granfosstunellen øst vest, og de noe mer lokale Sørkedalsveien og Vækerøveien avgrenser bydelen. Mange mennesker passerer gjennom vårt område hver dag. NSB s toglinje skjærer også gjennom bydelen der den ligger parallelt med E-18, mens de tre banene, Røabanen, Kolsåsbanen og Lilleakerbanen har mange, lokale stoppesteder i vårt område. Bebyggelsen har også sine særdrag, fra gamle villaer med store hager, som nå til en stor grad er utsatt for fortetting av nye moderne funkishus, til konsentrerte blokker med balkonger med blomsterkasser. Har de spor av Ullerns «sjel»? Strengt saklig kan en si at en bydel kan karakteriseres med sosio-økonomiske tall. Inntekt, utdanningsnivå, alder, helseindikatorer, stemmegivning ved politiske valg og boligstandard er eksempler på dette. I Oslo kommunes statistikk er bydelen ofte representert med ekstremverdier, enten høye eller lave. Disse faktorene sier noe, og regulerer hvilke økonomiske rammer den lokale bydelen rår over sammenlignet med andre deler av byen. Hva sier dette om bydelens «sjel»? Lokal historie og tradisjoner er også viktige elementer i dette områdets sjel. Beboere viser seg å ha et forhold til stedets fortid og har utviklet, ikke minst familiære, tradisjoner med basis i den. Ullern historielags nær 700 medlemmer og dets aktivitet viser at det lokalt er en interesse for det gamle stedegne. Ullern kirke og kirkegård er stedet for folkets kirkelige handlinger og de lange linjene i historien. Der arbeider det og har også før virket personer og kirkelige profiler som mennesker har tilknytning til. Fortsatt kan den blinde organisten Geburg Aasland samle folk til en kulturkveld. En residerende kapellans livshistorie formidlet i dette nummeret viser at enkelte personer har vært betydningsfulle og satt varige spor. I jakten på områdets sjel vil aktuell, felles informasjon og kunnskap også være dannende for identiteten til lokalområdet. Kirkenytt har i dette nummer en egen bydelsside med informasjon av felles interesse for alle beboerne i området. Menighetsbladet for Skøyen har også slik informasjon. Slik vil hele bydelen få informasjon av felles interesse. Etter at Ullern avis/akersposten er avviklet, er menighetsbladenes fulldistribusjon en mulig kanal også for Ullern bydel til alle husstander. God lesning. Kanskje blir noe av Ullerns «sjel» synlig i denne utgaven av Kirkenytt. Staben i Ullern menighet Villa Wahl Stranger Daglig leder oslo.kirken.no Sokneprest Kapellan Jorund Andersen Kapellan Tom Eirik Bru-Olsen Kantor oslo.kirken.no Ingunn Berit Galdal Kateket, permisjon Anne-Britt Myhre Kontormedarbeider oslo.kirken.no Hanne Louise Salvesen Trosopplæringsleder oslo.kirken.no Elisabeth Myhre Trosopplæringsmedarbeider/ søndagsskolen Elisabeth Frafjord Torp Frivilligkoordinator oslo.kirken.no Håkon Svenning Kirketjener/vaktmester Hanna Rian Heggtveit Kirketjener Kristoffer Hedemark Ungdomsarbeider/vaktmester Ullern menighet Holgerslystveien 22, 0280 Oslo Hovednr Kirketorget For bestilling av dåp og vigsler Ansvarlig redaktør Redaksjonens adresse Annonser og distribusjon Ullern menighetskontor ved Per-Erik Schønberg-Hansen Redaksjon Finansiering tlf Øyvind Nilsen Frivillige kontingenter og annonser Trykkeri Forside: Skurdalen kirke, foto JER Kontonr Nr1 Trykk Grefslie 2

3 Min salme av, prest i Ullern kirke Det skjer et under i verden Vi har så mange fine salmer, og salmer til ulike anledninger. Ved dåp i kirken har vi flere, flotte salmer som understreker høytiden og gleden ved den hellige handlingen. Den salmen som jeg her vil presentere, er skrevet av Gerd Grønvold Saue. Hun skrev den i 1994, og den ble med i den lille, blå Salmer 97 vi hadde en tid. Kjell Mørk Karlsen satte en enkel og lett sangbar melodi til den i Siden den gang har den blitt en kjær dåpssalme. Teksten er slik: 1 Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Omkved: Ingen på jorden er himlen så nær/ som barnet han tar i sin favn/ 2 Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Omkved 3 Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. Omkved 4 Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. Omkved mye brukt i gudstjenestene i kirkene landet rundt. Gerd Grønvold Saue er født i 1930 og har arbeidet som journalist og forfatter. Hun har forfattet både romaner, barnebøker, biografier og diktsamlinger. Gerd Grønvold Saue er også kjent for sitt engasjement i fredsarbeid og har vært leder for Norges Fredsråd og styremedlem i Det internasjonale fredsbyrå. I 1999 skrev hun millenniumssalmen «Herre, du som var før livets morgen», som ble nummer én av 340 innsendte bidrag til Den norske kirkes konkurranse. I den nye salmeboken vår har hun bidratt med ni salmer, og en salme har hun laget oversettelsen til. Hun har vært en produktiv salmist, og tekstene er gjennomgående poetiske og gode i form, de setter ord til troen som vi bærer med oss. En salme må ha et budskap formidlet av både tekst og melodi, sier Gerd Grønvold Saue. Melodien må være vinger som bærer teksten. Innholdet må være allmenngyldig og meningsfylt for den som synger. Salmene kan på sitt beste formidle livsvisdom og troserfaring. De er skrevet for å være mennesker til hjelp i alle livssituasjoner. Dåpssalmen «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til» er den av mine salmer som blir mest brukt. Jeg synes selv den er både poetisk og realistisk, avslutter den meritterte salmedikteren fra Lillestrøm. (Sitatene er hentet fra et intervju i Romerikes blad, nov 2013.) 5 Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Omkved Salmedikteren bruker et godt språk, nært og enkelt. Det er lett å kjenne seg igjen i bildene, og de åpner opp for det guddommelige nærvær. Som salmedikter er hun mest kjent for sine dåpssalmer. «Det skjer et under i verden» er Ny prosti-/ungdomsprest i Vestre Aker prosti Katrine Lind-Solstad er tilsatt av Oslo bispedømmeråd i en nyopprettet kombinasjonsstilling i prostiet, prosti- og ungdomsprest. Hun kommer fra kapellanstilling i Gruben i Mo i Rana, Sør-Hålogaland bispedømme, men har tidligere erfaringer fra Vestre Aker prosti, både i Skøyen og Vestre Aker menigheter. Hun tiltrer på ettersommeren og får kontor i Ullern. Menigheten vil møte henne i forbindelse med vikaroppdrag ved kirkelige handlinger i hele prostiet. Et særlig ansvar for prestetjenesten i ungdomsarbeidet i menighetene tilligger stillingen. Vi ønsker henne velkommen til arbeidsfellesskapet. 3

4 Bibelkunnskap: Profeten Jona flyktet fra, forkynte om og argumenterte mot Gud av Fra Bibelselskapets Olavbibelen, foto JER I Matteusevangeliet er det flere steder, jf. Matt 12,40, 16,21, 17,22 og 20,18, en referanse til skikkelsen profeten Jona som vi hører om i Det gamle testamentet. Jesus bruker fortellingen om Jona som en profeti om sin egen oppstandelse tre dager etter sin død, et skjult tegn, Jonategnet, som en foregripelse av påskens Kristustegn, oppstandelsen. Som Jona var tre dager i hvalfiskens buk, så var Kristus tre dager i dødsriket. I tillegg er fortellingen om Jona brukt som motiv i fastetiden knyttet til bot og anger. Beretningen om Jona er blitt tolket som en moralsk fortelling som viser bønnens makt og fastens virkning. Som beboerne i byen Ninive vendte om til Gud, kan også vi vende oss tilbake til Gud. Gud kan endre sitt forsett. Begrepene faste i sekk (sekkestrie i siste oversettelse) og aske er begrep som introduseres her. Derfor er tekster på Askeonsdag, fastens startdag, hentet herfra. I tillegg har boken et underliggende misjonsperspektiv ved det at Jona på vegne av Gud går ut til andre folk enn israelsfolket. Dette motivet finner vi ikke i de andre profetbøkene. Jonaboken er en av de tolv, mindre profetiene i Det gamle testamentet. Det er en bok med i hovedsak fortellende stoff. Det er en historisk novelle med en viss ironi, humor og spesielle detaljer. Fortellingen er jo en fortelling om en mann som ikke tar i mot kallet Gud gir ham, men tvert i mot flykter unna, ganske ulikt andre profeter. Vi får i mindre grad høre om profetiske symbolhandlinger eller samlinger av kraftige profetord. Faktisk inneholder bokens fire, relativt korte kapitler kun ett profetord, Jona 3,4: «Jona begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han: Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!». Fortellingen er den at Jona, sønn av Amittai, flykter fra Guds kall om å gå til Ninive i Assyria med et budskap om at byen må vende seg bort fra sine handlinger og vende seg til Gud. Ninive var en oldtidsby som lå i Assyrerriket. Byen var hovedstad i riket og falt ca. 612 før Kristus. Byen beskrives å være meget stor, tre dagsreiser fortelles det å ta Jona å gå gjennom den. Den lå ved østsiden av elven Tigris i Mesopotamia. I dag er byen i nyhetsbildet som Mosul, og oldtidsminnesmerker er der utsatt for tragisk vandalisme i kjølvannet av krigshandlingene i området. Jona drar med båt i motsatt retning på Middelhavet. Han vil flykte til Tarsis. Båten kommer ut i storm, Jona sover i bunnen av båten, men blir vekket. Han må fortelle besetningen om sine motiver for reisen etter at besetningen har kastet lodd for å finne ut hva og hvem som er årsaken til denne kjempestormen. Han blir så kastet på sjøen og blir slukt av en hval. Han blir i hvalens buk i tre dager, men påkaller Gud i sin nød med noe som likner en takkesalme etter mønster fra Salmenes bok, og blir frelst ved at han kastes opp på land. Han gjør da som Gud har befalt ham og drar til Ninive med sitt budskap. Kongen og folket faster intenst og vender om fra sin onde ferd for å få Gud til å endre planen. Når så Gud sparer den store befolkningen i Ninive (med tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, dvs. barn) og redder byen fra ødeleggelse, går profeten Jona i rette med Gud i protest over at Herren kunne angre sin dom over byen. Jona argumenterer mot at Herren Gud lar seg påvirke av et botferdig folk og fremstår som en nådig og barmhjertig Gud. Slik blir profeten Jona i realiteten en «antiprofet», en profet som paradoksalt nok ikke grunnleggende har forstått sider ved Gud. Igjen kommer ironien og det motsetningsfylte frem. Profeten Jona har hatt en viktig plass også i kristen tradisjon, virknings- og tolkningshistorien er interessant. Den har karakter av å være en kort novelle i form av en profetbok med en fascinerende, nærmest mytisk historie. Derfor anbefales denne profetboken i Det gamle testamentet til fornyet gjennomlesning og videre refleksjon. 4

5 Elisabeth Frafjord Torp ny frivilligkoordinator Ullern menighet har rekruttert en ny person til staben. Vi har stilt noen spørsmål til Elisabeth Frafjord Torp som begynte i mars i stillingen som frivilligkoordinator. Kan du fortelle kort hvem du er? Jeg er 26 år, bosatt i Oslo og kommer opprinnelig fra Hadeland. Jeg har en bachelorgrad i "Musikk, menighet og ledelse", et påbygningsår i utøvende musikk fra Høgskolen i Staffeldtsgate og et årsstudium i Praktisk Pedagogisk Utdanning fra Høgskolen i Telemark. Hva gjør du når du ikke er på jobb i Ullern? Utenom min 25 % stilling i Ullern arbeider jeg 50 % stilling som leder av Acta barn og unge i Normisjon, region Oppland, og pendler derfor til Gjøvik rundt to dager i uken. Ellers driver jeg mye med musikk, blant annet som frontvokalist og låtskriver i bandet "Ann Bonnie" og sanger i gospelgruppen Safari. Hvorfor søkte du stillingen? Det klassiske svaret er at jeg elsker å jobbe med mennesker. Det mer utfyllende svaret er at jeg brenner for at frivillige medarbeidere skal oppleve å bli sett og verdsatt for den innsatsen de gjør. Jeg ønsker at de skal få bruke sine ressurser, uten at de blir oppbrukt, på en god måte inn mot menigheten de hører til i. Dette ønsker jeg å være med på å legge til rette for i Ullern gjennom min stilling som frivilligkoordinator. I tillegg ønsker jeg å inspirere til frivillig arbeid fordi jeg virkelig har troen på at frivillig tjeneste bygger fellesskap. Jeg har selv erfart hvordan mitt frivillige engasjement i Storsalen menighet i Oslo gjorde at jeg opplevde en sterkere tilhørighet til menigheten. Det å få bidra inn i et stort fellesskap med mine styrker, opplevdes verdifullt og karakterbyggende, i tillegg til at jeg gjennom tjenesten ble kjent med andre i menigheten. Er det noe annet du vil si? Jeg gleder meg til å bli skikkelig kjent med menigheten her i Ullern, både med arbeidet som drives, og med menneskene som er involverte. Kjenner du at du ønsker å bidra? Har du kanskje en idé du synes Ullern burde satse på, eller noe du tenker jeg burde vite? Jeg vil veldig gjerne snakke med deg! Jeg vil hovedsakelig være på kontoret på torsdager. Kom gjerne innom, til en uformell kaffeprat. Eller ta kontakt på mail: Vi ønsker Elisabeth Frafjord Torp velkommen til menigheten. Frivillig arbeid på Diakonhjemmet Sykehus? Diakonhjemmet Sykehus ønsker å være «Engasjert for mennesket». Pasientene skal merke omsorg og varme, og kjenne seg ivaretatt fra første stund. Frivillige medarbeidere er et supplement til den medisinske behandlingen. Siden 1970 tallet har sykehuset hatt frivillige medarbeidere. De første var rekruttert fra Ris menighet, senere fra Oslo Røde Kors. Fra 2012 begynte sykehuset selv å rekruttere sykehusverter og kirkeverter. Sykehuset har i dag 17 frivillige sykehusverter. Det er vanligvis to sykehusverter tilgjengelig på sykehuset hver ukedag ved hovedinngangen og inngangen til poliklinikkene fra kl De går i turnus 4 timer hver annen uke. Sykehusvertene tar imot pasientene og hjelper dem som har behov for det til å finne frem til rett avdeling. I tillegg er de en støtte for pasienter som venter på behandling eller på transport hjem. Pasientene uttrykker både overraskelse og glede over å bli tatt imot av en sykehusvert. Sykehusvertene føler at de er til stor hjelp, både for pasientene og personalet. De anbefaler denne oppgaven på det varmeste. Sykehuset forsøker også å etablere kirkeverter. Det er gudstjeneste i sykehuskirken hver søndag. Mange pasienter har behov for følge til og fra kirken. Det viser seg at det er langt flere på gudstjenesten når det er kirkeverter til stede. Sykehus- og kirkeverter tilbys samlinger med faglig tema og et arrangement hvert halvår hvor de møter hverandre til lunsj, utveksler erfaringer og deler tanker om tjenesten. Diakonhjemmet Sykehus trenger flere kirkeverter og sykehusverter. Vil du gi noe av din tid og få mye tilbake? Ønsker du mer informasjon vennligst kontakt frivilligkoordinator Gudny Fløttum, tlf , e-post: Foto: Diakonhjemmet 5

6 Knerten barnehage avslutter driften av menighetsrådsleder Stig Asplin, foto JER Knerten ble opprettet for 37 år siden som en korttidsbarnehage i lokaler som var bygget som noe helt annet. Barnehagen har senere blitt utvidet til en heldags barnehage for 18 barn. Men tiden har dessverre løpt fra Knerten, og vi har lenge drevet på dispensasjon fra offentlige krav. Det er fint at menigheter kan ha et slikt tilbud, selv om barnehagedrift i seg selv ikke hører til menighetens kjernevirksomhet. Vi er derfor glad for at vi har kunnet opprettholde Knerten Barnehage i så mange år, og kunnet gi et godt pedagogisk tilbud til mange barn i lokalmiljøet. Barnehagen har gitt mange en inngang til andre aktiviteter i Ullern menighet. Ullern menighet har siden slutten av 1970-årene drevet menighetsbarnehage i menighetshusets første etasje. Av flere grunner har fortsatt drift av menighetens barnehage vært til vurdering i menighetsrådet, og man har konkludert med at vi ikke kan drive Knerten videre. Denne beslutningen har foreldre og ansatte vært uenige i. Saken har vært omtalt i media. Derfor er saken behandlet i tre møter i rådet, senest 9. april 2015 da et enstemmig menighetsråd fastholdt nedleggelsen av barnehagen. Når vi nå velger å legge ned, er det fordi vi erkjenner at vi ikke er i stand til å drive barnehagen på en god og profesjonell måte, i egnede lokaler og i tråd med offentlige krav. Vi beklager at 11 barn som kunne ha fortsatt i barnehagen, mister sitt tilbud, men har forsikret oss om at disse vil få tilbud om plass i andre barnehager i bydelen. Vi vil takke alle som har bidratt til den flotte barnehagen vår i alle disse årene! Bakgrunnen er denne: Hilsen fra de ansatte i Knerten barnehage er drevet med mye hjertevarme i alle år. Slik også av et trofast personale i sluttfasen. Personalet ønsker å takke for seg med teksten fra Olle Adolphson og Beppe Wolgers vakre sang om «Det gåtfulla folket». Ullern kirke har i 37 år eiet og drevet menighetsbarnehage i menighetshusets første etasje. Den 26/2-15 besluttet menighetsrådet å legge ned barnehagen. Knerten Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land detta land är en gård och ett skjul Där sker det farliga tågöverfallet ibland vackra kvällar när månen är gul Där går en pojke och gissar på bilar, själv vinner han jämt Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt Där blir en värdelös sak till en skatt Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem Alla är barn, och dom tillhör det gåtfulla folket På vegne av personalet i Knerten barnehage, Maya Winther Solheim, fung. styrer 6

7 Påskeleir på Fagerli 2015! Fredag 27. mars var avreisedagen for 34 ungdommer fra Ullern, og det vinterkledde Fagerli ved Geilo var målet. I seks dager skulle vi være sammen for å feire påske og høre om påskens budskap godt ispedd mye lek og moro, solfaktor, lange dager i bakken (eller varmestuen) og mye Gabong. Takk for en flott tur, godt fellesskap og mye hygge! Vi gleder oss allerede til ny påsketur i 2016! 7

8 Menighetens kalender Kirkeskyss Ullern menighet tilbyr skyss til gudstjeneste de fleste søndager. Ring søndag kl tlf JUNI 3. juni kl Sommerfest på kirkebakken 7. juni kl. 11 Høymesse med diakoniens dag Joh 3, juni kl. 11 Høymesse Joh 1, juni kl. 11 Høymesse Matt 16, juni kl. 13 Dåpsgudstjeneste 28. juni kl. 11 Høymesse Matt 7, juli kl. 11 Aposteldagen Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Matt 16, juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Luk 19, juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Mark 12,37b-44 Ingeborg Sommer 26. juli kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Ullern kirke Joh 8,2-11 AUGUST 2. august kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Matt 18, august kl. 11 Felles gudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Mark 2,23-28 Prostiprest Katrine Lind-Solstad 16. august kl. 11 Felles skolestartgudstjeneste med Skøyen i Skøyen kirke Luk 8,1-3 Ingeborg Sommer/Elisabeth Myhre 23. august kl. 11 Høymesse Luk 12, august kl. 13 Dåpsgudstjeneste 27. august kl august kl. 11 Samtalegudstjeneste med konfirmantene Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 31. august kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime SEPTEMBER 3. september kl september kl. 11 Høymesse Luk 10, september kl. 13 Dåpsgudstjeneste 9. september kl. 19 «Kvinner og tro» i Ullern kirke 10. september kl. 12 i Menighetshuset «Hyggetreff for eldre» 10. september kl september kl Temakveld, menighetshuset Narkomane en pariakaste i samfunnet? Møter vi dem med nestekjærlighet eller moralisme. Gateprest Carl Petter Oppsahl, overlege Sverre Eika og fastlege Stig Asplin. 12. september kl. 11, 13 og Konfirmasjonsgudstjenester Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 13. september kl. 11 og 13 Konfirmasjonsgudstjenester Jorund Andersen/ Hanne Louise Salvesen 14. september kl Kirkevalg 2015 i skolelokaler ved offentlige valglokaler 14. september kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime 17. september kl september kl. 11 Familiegudstjeneste Utdeling av Min 4-årsbok Luk 7, september kl september kl Temakveld, menighetshuset Rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig 27. september kl. 11 Høymesse Matt 8, september kl. 13 Dåpsgudstjeneste 8

9 28. september kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime OKTOBER 1. oktober kl oktober kl. 11 Høymesse Ledertur til Sverige Jorund Andersen og Hanne Louise Salvesen 8. oktober kl. 12 i Menighetshuset «Hyggetreff for eldre» 8. oktober kl Jorund Andersen 8. oktober kl Temakveld, menighetshuset Sjømannskirken 150 år. En bit Norgeshistorie. Knut Erik Skarpås fra Sjømannskirken 11. oktober kl. 11 Høymesse Mark 10, oktober kl. 13 Dåpsgudstjeneste 12. oktober kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime Jorund Andersen 14. oktober kl. 19 i Ullern kirke «Kvinner og tro» 15. oktober kl oktober kl. 11 Familiegudstjeneste Luk 16,19-31 Jorund Andersen TV-aksjon for Regnskogfondet 22. oktober kl oktober kl. 11 Bots- og bønnedag Luk 18, oktober kl. 13 Dåpsgudstjeneste 26. oktober kl. 12 i Menighetshuset Bibeltime 29. oktober kl Jorund Andersen Vi tar forbehold om endringer i gudstjenesteprogrammet og hvem som er tjenestegjørende prest. Bibeltekstene fra 2. tekstrekke. Ut på tur? Velkommen til Haslumseter kapell i Bærumsmarka. Gudstjenester søndager kl Bønn om støtte til kristne i Midtøsten Biskop Kvarme og biskop Munib Younan sammen om gudstjeneste i Jerusalem. Foto JER 20. oktober sendte ledelsen i Den norske kirke ut en oppfordring til alle menigheter om å gi et ekstraordinært offer til søsterkirken The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL). I gudstjenesten 21. juni i Ullern kirke vil offerformålet være en gave til søsterkirken Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Det er svært gledelig at så mange trår til og støtter søsterkirken vår, og vi oppfordrer samtidig flere til å sende et bidrag for å støtte våre trossøsken, sier en takknemlig Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd. Ba om støtte ELCJHL sendte tidligere i høst et brev til sine samarbeidspartnere, deriblant Den norske kirke, hvor de innstendig ba om støtte fordi de er i en kritisk situasjon. Flere steder i Midtøsten står gamle, kristne lokalsamfunn i fare for å forsvinne. I Jesu fødeby, som har hatt en stor kristen befolkning, forlater nå kristen ungdom hjembyen og drar til Vesten for å skaffe seg utdanning, arbeid og bedre levekår. Den norske kirkes lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige land har nå bare omkring 2500 medlemmer, fordelt på seks menigheter. Inngikk samarbeidsavtale november gjestet Munib Younan, biskop for Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det Hellige Land (ELCJHL) og Den norske kirke. 17. november inngikk de to kirkene en samarbeidsavtale der partene gjensidig forplikter seg blant annet til å be for hverandre, utveksling og felles støtte. Det er viktig at kirken fortsatt kan gi et tydelig kristent vitnesbyrd i Det hellige land. Vi vil særlig støtte kirkens arbeid med å dempe konfliktnivået blant sivilbefolkningen i den urolige regionen og legge til rette for at gode dialogarenaer opprettholdes, sier Hagen Agøy. Både menigheters og privates gaver kan overføres til Kirkerådets konto

10 Legg feiringen til Voksenåsen og vi legger til rette for en minnerik opplevelse! Voksenåsen hotell ligger på toppen av Voksenkollen 501 m over havet, med en unik utsikt over byen og fjorden. Her har vi flere flotte lokaler som egner seg for selskaper av alle slag. Ta gjerne turen opp for en uforpliktende visning av våre fasiliteter og mattilbud I I Lilleakervn. 32 B, 0284 Oslo Tlf Vi holder bilen din i førsteklasses stand. Spør oss når det gjelder, dekk, felger, smøring og småreparasjoner Konfirmasjon, dåp eller bryllup? Catering Trenger du mat til en spesiell anledning, kan vi tilby en variert og fyldig selskapsmeny. Bestill og vi bringer! Overnatting Priser fra kr 425,- pr person i dobbeltrom pr natt m/frokost. Hotell Montebello Hotell Montebello Ullernchaussen 70 - Bygg J T: ETABLERT 1983 Ullern Allé 41, 0381 Oslo 3 Tlf Rensing av malerier og konservering av rammer. Utføres av teknisk konservator. Ullernchausséen 119, 0284 Oslo Tlf: Mob.: E-post: «Det personlige renseri» Bestum Frisør Bestumveien 2 En hyggelig salong i nærmiljøet. Velkommen innom. Telefon MNTF Tannlege BENTHE LØVAAS TLF ÅPENT (18.00) Allmennpraksis Legger vekt på forebyggende tannpleie Forsøker å hjelpe pasienter med tannlegeskrekk Lilleakervn. 16, 0283 OSLO 10

11 Kirkelig statistikk 2014 På årsmøtet 26. april 2015 ble menighetens årsmelding og årsregnskap lagt frem. Her følger de innrapporterte statistiske tallene for Ullern menighet Dåp, innført med nummer Innensokns Innensokns døpt i andre kirker Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall Totalt deltakerantall Gjennomsnitt totalt Gudstjenester søn- og helligdager Deltakere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenester (70) 32 Skole- og barnehagegudstjenester Deltakere Nattverd Antall, søn- og helligdag Deltakere Gjennomsnitt Skriftemål Deltakere Utmelding Innmelding Konserter og musikkandakter Deltakere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken Egen virksomhet Givertjeneste Ut av menigheten fra givertjenesten Andre innsamlinger, basarer mv

12 Kirkelige profiler i Ullern Residerende kapellan Odd Godal ( ) av Magne Svor, tekst og foto varslet om dødsfallet. Han tok kontakt med sogneprest Gunnar Bondevik, som var sogneprest i Ullern fra 1952 til 1965, og som også hadde vært sentral ved opprettelsen av Kirkeakademiet. De reiste ned til Odd Godals bror, Tord Godal, som da var domprost i Oslo, og som senere ble biskop i Nidaros fra Deretter dro de alle tre hjem til Odd Godals ektefelle, Randi, for å varsle den nærmeste familie om dødsfallet. Odd Godal ble gravlagt fra Ullern kirke 6. februar Gravferden ble forrettet av biskop Johannes Smemo. Johan Bojer og Dyre Vaa Odd Godal var gift med Randi Fætten Bojer. Hun var datter av forfatteren Johan Bojer, som blant annet skrev Den siste viking. Johan Bojer hadde også en annen datter, Thora, som var gift med billedhugger Dyre Vaa i Rauland. Han er en av våre store billedhuggere som blant annet har laget eventyrfigurene på Ankerbrua og Holbergstatuen ved Nationaltheatret. Og det er selvfølgelig Godals svoger, Dyre Vaa, som har laget den flotte skulpturen av den unge gutten på Ullern kirkegård. Dere har sikkert sett den statuen på Ullern kirkegård av den unge gutten med utstrakt hånd. Statuen er reist på graven til Odd Godal som var residerende kapellan i Ullern menighet fra 1956 frem til sin død i Odd Godal var sogneprest i Rauland fra 1934, sogneprest i Furnes fra 1946 og residerende kapellan i Ullern fra Han var med å stifte Norsk Kirkeakademi i 1956 og var første formann i akademiet. Kirkeakademiet hadde sitt utspring i en bibelgruppe på Bygdøy, som den gang tilhørte Ullern menighet. Godal deltok sterkt i den offentlige debatten og representerte en markert, kirkelig holdning kombinert med en levende interesse for samfunnsspørsmål. Han skrev bøkene Marxisme og demokrati (1946), Hvorfor kirke? (1950) og Human-etisk eller kristent livssyn? (1956, sammen med Gabriel Langfeldt). Vækerø politistasjon 2. februar 1959 Stasjonen holdt til i sveitservillaen på Vækerø, der hvor Vækerøstuene holder til i dag. Distriktet omfattet Ullern, Røa, Sørkedalen og deler av Nordmarka. Mandag 2. februar 1959 ble det ringt inn en melding om at en person hadde falt om i skiløypa inne ved Skansebakken, trolig et illebefinnende. En politibetjent rykket ut på det som i utgangspunktet var et nokså ordinært oppdrag, ettersom politiet alltid rykket ut ved plutselige og uventede dødsfall. Men oppdraget fikk en helt annen betydning for ham da han så at det var menighetens kapellan, Odd Godal, som var funnet død. Odd Godal ble bare 54 år gammel. Det var politibetjentens oppgave å sørge for at de pårørende ble 12

13 Slekters gang Døpte Tidemann Mathias Cock Gustav Gabrielsen Christian Gunnar Skjelbred-Collins Ulrikke Isobel Cock Sebastian Gathe Mo Marius Nordstrand Holst Fredrikke Alvilde Angelskår Mørk Effi Landgraff Leganger Thomas Ørbog Henschien Mathilde Marie Skarstein Knut Martinsen Aagaard Kaja Moestue Thorstein Ebba Cecilia Bugge Amelia Helene Opsahl Kolgrov Edel Hänninen Andersen William Kunst Eriksen Mathea Løwenborg Wroldsen Herman Schrader-Braathen Emilia Engelsen Mikkel Bryde Nilssen Jonas Andvig Knudsen Christopher Magnusson-Hasner Henrik Gjelstad Rasmus Andresen Raasakka Jon Rabstad-Bøhagen Leonora Caroline Borchgrevink Foss Helene Rosted Weel Sienna Marie Nordnes-Jensen Alexander Andersen Huser Frida Risvik Østerud Elliot Benjamin John Greaves Thomas Blanck Eeg Mari Solstad Alvheim Emma Ambrosia Roppen Melbye Ingrid Ystad Christiane Violari Sanna Isabelle Samuelsson-Diesen Philip Onsager-Andersen Leonora Vatne-Pettersen Mathias Agdestein Sofia Johansen Veigaard Charlotte Skaarer Gjersøe Vigde Trude Elisabeth Skinnerlien og Ottar Henanger Marianne Hagen og Henrik Thorstensen Agnieszka Golis og Jul-Geir Johnsen Døde Kristian Severin Løvenskiold Per Otto Askim Egil Rikter-Svendsen Rigmor Solveig Beheim Erik Michel Hovind Hans Einar Bøhn Aase Karin Johannesen Svenn Landgraff Ulf Sigurd Jacobsen Gerd Knudsen Magne Kristian Magnus Normann Rigmor Olsen Inger Lindseth Gunvor Elise Støren Fanny Herlofson Mathisen Jørn Gude Bjørg Øien Sidsel Marie Wefring Ella Gerd Skaug Johnny Erik Bottheim Eva Marit Mohn Lilly Henriette Frøyland Lilly Helene Nordtømme Eva Reidun Hannevig Arne Svenkerud Kirkevalg Et viktig valg lokalt og nasjonalt Den 13 og 14. september er det valg på nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Til Ullern menighetsråd skal det velges ti medlemmer og fem varamedlemmer. Til bispedømmerådet som også utgjør Oslos medlemmer i Kirkemøtet, skal det velges syv leke medlemmer. Kirkemedlemmer vil motta valgkort i posten. Der vil det fremgå hvor ditt stemmelokale er. Det kirkelige manntallet er offentlig for den enkelte fra 10. august. Det vil være adgang til forhåndsstemming fra 10. august frem til fredag 11. september på menighetskontoret i kontortiden. Vi vil i neste nummer av Kirkenytt gi en presentasjon av kandidatene til Ullern menighetsråd. For kandidater til bispedømmerådet blir det utarbeidet egen presentasjon slik at deres synspunkter på ulike kirkelige og aktuelle spørsmål blir kjent. Se nettsidene, Sommerfest 3. juni kl på Kirkebakken Sommerprogram, kirketårnbesøk, salg av kaker og drikke. Velkommen. 13

14 Et Nøkternt Alternativ CC Vest Hovedinngangen Lilleakerveien 16, 0283 Oslo Telefon: Vi leverer kaker i alle størrelser, snitter og en mengde fristende bakevarer til alle anledninger. Døgnvakt: Grefsenveien 5, 0482 Oslo Spesialtilbud Er du selv forhindret fra å besøke kirkegården på merkedager, ring oss så tenner vi lys, leverer gravkrans eller blomster på graven for deg. Leveringen er gratis. Skal du bestille gravmonument, får du 20 % avslag på monumenter fra Kjøl Stenindustri hvis du henviser til denne annonsen. Se hele sortimentet på Mer enn Begravelsesbyrå Byråtjenester Døgnvakt Stor P-plass vis a vis Egen blomsteravdeling Dyktige solister og musikere Erfarne medarbeidere Prisgunstige løsninger Ordner alt Personlig oppfølging veien. Det var i Røa kirke han opplevde misjonskallet, og her ble han innviet til tjeneste som misjonær. KONTAKTLINSER BRILLER Røa Optikk Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo Tlf.: Fax: Røa Optikk AS Vækerøveien 197, 0751 Oslo Telefon: E-post: , telefaks: Epost: Han har også vært lærer ved Indremisjonens bibelskole i Oslo og ved Diakonihøyskolen. De siste fire årene har han arbeidet som sokneprest i Lierne i Nord- Trøndelag, hvor familien belaget seg på at han nå skulle GRAVSTENER bli pensjonist. Pensjonist Alle prisklasser han for så vidt Størst også, utvalg for han mottar Alt innen faget ingen Ring lønn for lenger. katalog Han fikk en forespørsel om å undervise SETTEM på et presteseminar STENINDUSTRI i Curitiba AS i Brasil. Åpent: 8-16 Bjørn Torsd (70) tok utfordringen, Tlf så nå er både Skollerudvn. han 135og - Lommedalen kona, Ruth, lærere for 120 prestestudenter i Brasil. Ekteparet Willoch er travle i sitt nye engasjement, og de takker Gud for fornyet helse og mye energi! Lilleaker Akkurat nå hilser Bjørn og Ruth til gamle venner på Røa! Fotklinikk v/aut. fotterapeut Ingelise Norholt ga so al ne av or M pi ov at pi ga er es pr al øn le or tr av te se in ne på Norsk Diabetiker senter Sponhoggveien Oslo Ing. og Aut. rørleggermester Einar Grønstad Postboks 121, Skøyen, 0212 Oslo Tlf.: Fax: VI KAN VI VIL VI FÅR DET TIL Ring vennligst for avtale på mobil: Vi er ledige for små og store oppdrag. Tlf E-post: Utkjøring på dagen! Utkjøring på dagen! Containerutleie Smartsekk Containerutleie - Avfallspatruljen Smartsekk Containerutleie - Avfallspatruljen Tlf Smartsekk - Avfallspatruljen epost: Tlf epost: Behov for advokat? Behov for testamente? Tlf epost: Frogner advokatkontor Maries gate 5, Majorstuen NO-0368 OSLO Telefon (+47) E-post: VELKOMMEN! det handler om god smak Åpent (9-18) NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD MAJORSTUEN: TLF AVD NORDSTRAND: TLF

15 Bydel Ullern med tradisjon for utvikling

16 Eiendomsmegler MNEF/ Partner Backoffice/IT-ansvarlig Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig/Daglig leder Eiendomsmegler MNEF/ Partner Backoffice/ Prosjektansvarlig Backoffice/Kontorsjef Marit Tukjær Lie Kristoffer Kendall Ellen Maxine Onsum Anders Diep Kanck Saqlain Qayyum Anne Mass Trøen Mob Mob Mob Mob Mob Mob Høy kvalitet Meget gode kundereferanser Flere Gullmeglerentitler bl.a. for beste boligannonse Svært gode salgsresultater over flere år Velkommen til å ta kontakt med vårt flinke meglerteam på Ullern! Markedsandel 23% i Ullern!

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer