Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten"

Transkript

1 Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim Den treenige Gud Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Når vi skal nærme oss det store spørsmålet Gud, er det viktig at vi nærmer oss Ham med riktig utgangspunkt. Gjør vi ikke det kan vi fort havne feil og gå oss vill. Som når du har tenkt deg på toppen på et fjell, er det viktig å få en kjentmann til å vise deg den rette veien som går opp til toppen. Det finnes ofte flere veier, men bare en som går helt opp til toppen. Tar du ikke den rette går du deg vill. Slik er det med Gud. Det finnes mange veier i ulike religioner og nyåndelige retninger, men bare en vei når fram til Gud! Jesus sier om seg selv at Han er den eneste vei til Gud. Derfor er det viktig at bibelen legges til grunn for vår søken etter Gud og jeg brukte første undervisning i denne serien til å begrunne bibelens troverdighet og hvordan man bør bruke denne boka som åpenbarer Gud for oss. 2. Treenigheten - utgangspunkt Det stilles enkelte ganger spørsmål rundt læresannheten om den treenige Gud også kalt triniteten eller treenigheten. I pinsebevegelsen og vår menighets trosfundament (gjengitt i våre vedtekter) er treenigheten en del av vår tro og overbevisning. Det kan derfor være nødvendig å fordype seg i begrunnelsen for en slik overbevisning en begrunnelse som tuftes på Skriften, Guds Ord; Bibelen alene. 3. Litt kirkehistorie La oss først se litt på historien. Den hellige Treenighet er i kristen lære en betegnelse på Gud. Den definerer Gud som ett vesen men i tre personer: Gud Faderen, Gud - Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.

2 De fleste kirker bekjenner seg til denne troen, men det finnes enkelte marginale retninger som avviser den. Læren er utviklet først og fremst som et svar på hvilket vitnesbyrd eller åpenbaring Bibelen har om spørsmålet om hvem Gud er og hvordan hans eksistens kan beskrives. Men ordet og læresannheten treenighet er ikke nevnt spesielt i Det nye testamentet. Tanken om Gud som treenig oppstod allikevel tidlig som en følge av det nære bånd evangeliene beskriver mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Etter hvert oppstod det strid omkring spørsmålet, og det ble særlig strid mellom arianerne og de som bekjente troen på treenigheten. For kirkefader Arius hevdet at det var en gang sønnen ikke var ; altså at Sønnen var skapt av Faderen og et skapt vesen slik vi mennesker er (men skapt før denne verden ble skapt). Dette ble hovedtema på konsilet i Nikea i 325 hvor biskoper fra hele den kristne kirke var samlet. Hovedteamet var spørsmålet rundt treenigheten og Arius oppfatning som avvek fra de øvrige. Arius tapte denne diskusjonen, og et stort flertall av disse biskopene vedtok den nikenske trosbekjennelse. Ikon som fremstiller konsilet. I midten sees Konstantin og helt i bunnen Arius.

3 Spesielt viktig i denne sammenheng er formuleringen i denne bekjennelsen hvor Jesus Kristus beskrives som «av samme vesen som Faderen». Dette er klart rettet mot arianerne, som avviste doktrinen om treenigheten. Også formuleringen «født, ikke skapt», igjen om Jesus Kristus, er viktig; den imøtegår arianernes doktrine om at Jesus var et menneske skapt av Gud, og ikke en del av Gud slik de ortodokse; dvs. de øvrige biskopene hevdet. 4. Ikke-trinitariske kirker i dag Finnes det kirker i dag som ikke tror på treenigheten? Altså kirker som fornekter treenigheten. Ja, det finnes noen marginale kirker også noen få pinsekirker. Jeg skal ikke her av tidsmessige årsaker ikke gå inn på hva de lærer, men bare nevne noen av dem. Den største er Unitarkirken som også har avleggere i Norge. Hans Tambs Lyche ( ) en av grunnleggerne av Unitarkirken i Norge. Videre finnes det også en ikke-trintarisk pinseretning; som faktisk har sine røtter tilbake til vekkelsen i Azusa Street. I USA finnes flere slike pinseretninger med til sammen rundt medlemmer. I Norge finnes det også flere retninger som - United pentecostal church (6 menigheter i Norge og Sverige) - Nardus m/stifter Torkel Terkelsen (12 menigheter i Norge, Sverige og Færøyene) - Branhamvennene (omtrent 5 menigheter i Norge og 200 medlemmer)

4 Det var Torkel Terkelsens Jesus only-lære som gjorde at Pinsebevegelsen i Norge i sin tid tok inn i vårt dåpsrituale: Vi døper deg til Kristus i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn. 5. Den treenige Gud bibel- og bekjennelsesgrunnlag 5.1 Historiske trosbekjennelser Vi har ulike historiske (oldkirkelige) trosbekjennelser som tar opp i seg treenighetslæren. Den eldste er den nikenske trosbekjennelse som ble vedtatt under konsilet i år 325 (jf. over). Trosbekjennelsen lyder: Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

5 Den andre oldkirkelige trosbekjennelsen den athanasianske trosbekjennelse er noe yngre. Tradisjonen sier at den først ble formulert av kirkefaren og erkebiskop Athanasius av Alexandria i det 4. århundre (derav navnet) men det er i dag enighet om at den må være nyere; kanskje fra 500 tallet. Den har brodd mot arianismen og presiserer læren om den hellige treenighet og læren om inkarnasjonen: 1. Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. 2. Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt. 3. Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten, 4. idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet. 5. For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds. 6. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig. 7. Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd. 8. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd. 9. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd. 10. Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd. 11. Og likevel er det ikke tre evige, men én evig, 12. likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig. 13. På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig, 14. og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig. 15. Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud, 16. og likevel er det ikke tre guder, men én Gud. 17. Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre, 18. og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre. 19. For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer. 20. Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. 21. Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født. 22. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. 23. Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.

6 24. Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre, 25. men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten. 26. Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten. 27. Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske. 28. Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske: 29. Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden, 30. fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød, 31. lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom. 32. Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus, 33. én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud, 34. i det hele én ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet. 35. For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus, 36. som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, 37. for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde. 38. Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger. 39. Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild. 40. Dette er den alminnelige (katolske) tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Også den mest kjente trosbekjennelsen (spores til midten av 800-tallet, med ansatser helt tilbake til det 2. århundre og refererer også til bibeltekster) den apostoliske trosbekjennelse, som også Pinsebevegelsen i Norge har tatt inn i sine læredokumenter i 2012, har en klar trinitarisk formel: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

7 født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, (en hellig, katolsk kirke) de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Alle disse trosbekjennelser understreker treenighetslæren. Det var tydelig at dette var et viktig og vesentlig lærespørsmål som man drøftet grundig og holdt fast ved. Derfor regnes troen på treenigheten svært sentral i ortodoks, katolsk, luthersk, anglikansk og frikirkelig kristendom inklusiv vår egen bevegelse. Som tidligere nevnt er det et marginalt antall kristne som tolker Bibelen annerledes. Også av den grunn er det et godt argument å holde fast ved treenighetsforståelsen da Hebr. 13,7 sier: Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. 5.2 Bibeltekstene om treenigheten (trinitariatet) Ordet treenighet (lat. Trinitas, gresk trias) uttrykker at Gud er trefoldig og samtidig èn. Dette ord forekommer som nevnt ikke i Bibelen, men selve begrepet er sterkt bibelsk underbygd. Treenighetslæren er blitt kalt kirkenes sentraldogme (lære). En fastholden eller forkastelse av den får store konsekvenser for frelseslæren, for synet på Kristus og på synet på mennesket. I og med at de aller fleste kirkene er enige i denne læren, er den også et ekumenisk symbol Det gamle testamentet (GT)

8 Hva sier så Bibelen om temaet? Vi tar en kort gjennomgang da det ville ta alt for mye tid å gå inn i alt materialet. For det finnes mye om treenigheten i Guds ord. La oss start med GT (det gamle testamentet). Monoteismen. Det paradoksale er at GT legger stor vekt på at Gud er monoteistisk; altså at det finnes bare en Gud! Dette er faktisk GT,s hovedanliggende. Årsaken var at det i Israels nabofolk var praktisert tilbedelse av mange guder; de var polyteister. Derfor var det viktig å få banket inn i Israels folk: Gud er bare en! Allerede i det første bud finner vi denne monoteismen proklamert og budet rangeres først i budrekken (2. Mos. 20,3). Også i Israels gamle trosbekjennelse (`sèma`) poengteres dette: Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er èn (5. Mos. 6,4). For øvrig gjennomsyres hele den gammeltestamentlige historie av kampen for å få det første budet respektert. Profetene gjentar stadig det monoteistiske budskap, jf. for eksempel Esaias 44,6: Jeg er en den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Kirkefaderen Gregor av Nazianz (329 ca. 390 e.kr.), særlig kjent som forsvarer av treenighetslæren, har i en kommentar til dette faktum bemerket: Det var GT,s oppgave å hamre fast monoteismen, og det hadde vært farlig tale om flere i èn (treenigheten) før denne oppgave var fullført. Dette ut fra at alle folkeslag rundt Israel, som nevnt, dyrket flere guder (polyteisme). Imidlertid finner en også i GT antydninger som forbereder Guds selvåpenbaring som en treenige Gud, nemlig i Messias-profetiene og i profetiene om åndsutgydelsen i de siste tider. Guds Sønn Mika taler om en kommende Messias som har utgang fra fordum, fra evighets dager (Mika 5,1). Daniel profeterer om en menneskesønn som kom med himmelens skyer (Dan. 7,13). I Ord. 8,22 fg. finner vi en beskrivelse av den guddommelige visdom som nærmer seg Johannes sin beskrivelse av Ordet, jf. Joh. 1,1 fg. Og i de eskatalogiske (profetiske/endetids-) salmer 2 og 89 kalles Messias Guds Sønn. Messias` guddommelighet i forbindelse med Guds Sønn-begrepet antydes også i Es. 9,6

9 Utgangspunktet for benevnelsen av den kommende Messias som Guds Sønn er Natan-profetien (2. Sam. 7,13 f.g.) Denne profeti er messiansk, og her heter det: Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. I Sal. 89 tegnes det fyldigste bildet vi har i GT av Messias som Guds Sønn og Messias guddommelighet antydes som nevnt i Es. 9,6. I GT gis denne Messias, Guds Sønn, en enestående status han er utvalgt framfor alle andre. Han er Guds representant i absolutt mening, idet han på Guds vegne realiserer alle frelsesløftene. I hans person konsentreres og fullføres Israels oppdrag å være Guds tjener seg, og han fullbyrder det i lydighet. Alt dette grunner seg på at han er Sønn i guddommelig mening (se Sal. 89,20 fg. 2,2 fg.). Den Hellige Ånd Den Hellige Ånd (DHÅ) er i GT omtalt under navnet Guds Ånd eller Ånden. Han fremstilles som virksom under skapelsesprosessen, jf. 1. Mos. 1,2; Sal. 104,29 fg. I 4. Mos. 11,25 inngir DHÅ det profetiske ord og skal i endens tid utføre en særlig rik gjerning, jf. Joel 3,1 fg., Es. 32,15 fg., 44,3 fg., Esek. 39,29. Begivenheter i GT En vil i GT finne uttrykk og begivenheter som indikerer og impliserer treenighet, og de nytestamentlige forfattere hevder i lys av den åpenbaring de hadde fått, at Kristus var virksom i skapelsen (Johs. 1,3; Kol. 1,16; Hebr. 1,2). Kristus var også klippen som fulgte Israel i ørkenen (1. Kor. 10,4), og den som ble fristet ved folkets knurring (v. 9). Den Hellige Ånd taler gjennom GT,s ord (Hebr. 3,7 f.). Ikke minst taler han gjennom profetene (2. Pet. 1,21). Han gir også apostlene en ny og dypere forståelse av Guds Ord (GT), se talene i Apostelgjerningene Det nye testamentet (NT) NT har, på samme måte som GT, ingen ferdig utformet treenighetslære. Bibelen inneholder jo i det hele ingen dogmatiske utforminger av den kristne tros store læresetninger.

10 De hører alle en senere tid til. På den annen side sier den utformede treenighetslæren ikke noe nytt i forhold til NT. Treenigheten forekommer ikke bare her og der i NT, men alle skrifter er gjennomtrengt av den. Utsagnet om treenigheten i NT, må sees i lys av en åpenbaring og en hemmelighet (mysterion) som er tilstede fra begynnelsen. Denne hemmelighet åpenbares ikke bare i ord, men også i handling: Sønnens komme og utgydelsen av Den Hellige Ånd. Ingen har noensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham (Joh. 1,18), jfr. Luk. 10,22. Jesus Kristus selv, hans egen person, og Den Hellige Ånds utgydelse i den første menighet er det fundamentale bevis for treenighetslæren. Gud åpenbarer seg selv gjennom Kristus og viser det på de handlinger Jesus gjør; både de under og mirakler han gjør men også hans tale, ferd og til slutt frelsesverket. Dette kulminerer på pinsedag da Ånden blir sendt. Monoteisme i NT NT hevder som GT, en uavkortet monoteisme (èn Gud). Sterke monoteistiske utsagn forekommer i for eksempel Joh. 17,3: den eneste sanne Gud, i 1. Kor. 8,4: det er ingen Gud uten èn, i 1. Tim. 2,5: det er èn Gud. Se også Rom. 3,30;16,27; Gal. 3,20; Ef. 4,6; 1. Tim. 1,17; 6,15 f. Selv det viktigste treenighetsutsagnet vi har; Jesu egne ord i dåpsbefalingen (Matt. 28,18-20), har en monoteistisk tendens:.døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Her står navn i entall (gr. ònoma). Det er i all sin trefoldighet bare ett navn, Guds eget. Men samtidig kan man i NT spore mange åpenbare sammenstillinger av Fader, Sønn og Hellig Ånd, såkalte trinitariske utsagn eller formler. Gjennomgang av NT,s trinitariske utsagn I de tre første evangeliene finner en et trinitarisk utsagn allerede i bebudelseshistorien, jf. Luk. 1,35 flg. Siden ingenting er umulig for Gud, skal DHÅ komme over Maria, og det hellige som fødes, skal kalles Guds Sønn, jf. Matt. 1,18 flg. I historien om Jesu dåp er treenigheten aktiv. Røsten fra himmelen (Faderen) proklamerer Jesus som sin Sønn etter at Guds Ånd var kommet over ham, jf. Matt. 3,16 flg. Under sin Messiasgjerning driver Guds Sønn de onde ånder ut ved Guds Ånd, og Guds rike kommer, jf. Matt. 12,28.

11 En klar trinitarisk formel er som foran nevnt, å finne i Jesu befaling om misjon og om dåp til Faderens, Sønnens og DHÅ,s navn, jf. Matt. 28,18 flg. Treenigheten er altså å finne i ord av Jesus selv. Johannes-evangeliet har gjengitt mest av Jesu forkynnelse i trinitarisk sammenheng. Spesielt Jesu avskjedstale, kap , gir en mengde av stoff om treenigheten og dens innbyrdes forhold. Trinitariske formler forekommer også som for eksempel i Johs. 15,26: Når talsmannen (DHÅ) kommer, som jeg (Guds Sønn) skal sende dere fra Faderen og videre 16,13 flg.: når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han herliggjøre meg (Guds Sønn). Alt det Faderen har, er mitt. Hos Paulus har vi en sterk, mer læremessig fremstilling av treenigheten og en mengde av trinitariske formler særlig i forbindelse med tilbedelse, bønn og velsignelse. Det tyder på at treenighetstanken har hatt en fremtredende plass i den eldste gudstjeneste. Klassisk er det apostoliske velsignelsesønske i 2. Kor. 13,13: Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Av andre trinitariske formler kan nevnes Ef. 4,4-6: En Ånd,. Èn Herre (Kristus) èn Gud og alles Far; 1.Kor. 6,1: Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og vår Guds Ånd ; Ef. 2,18: ved ham (Kristus) har vi begge adgang til Faderen i èn Ånd i våre hjerter. Triniteten forekommer også i ord som 2. Tess. 2,13: vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre, dere som er elsket av Herren (Kristus), fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelsen av Ånden ; og mange andre skriftssteder. Når det utdeles forskjellige nådegaver, er det treenige Gud som er virksom: Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; og det er forskjell på tjenester, men Herren (Kristus) er den samme; det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle, jf. 1. Kor. 12,4-6. Også de øvrige brev i NT forutsetter treenigheten i sitt tankegods og de fleste synes fortrolige med trinitariske formler. For eksempel 1. Pet. 1,2:. etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod. I Hebr. 10,29-31 heter det at den som har trådt Guds Sønns blod under sine føtter og har hånet nådens Ånd, til straff skal falle i den levende Guds hender. I

12 Jud. v formanes de troende til å be i den Hellige Ånd og holde seg i Guds kjærlighet, mens de venter på Jesu Kristi miskunn til evig liv. Se også Hebr. 2,3-4 og 6,4-6. Av alt dette kan en trekke den slutning at hele det Nye Testamentet er fortrolige med treenighetstanken. Treenigheten gjennomtrenger de hellige skrifter i en langt større grad enn en overfladisk lesning vil kunne gi inntrykk av. Gud alene skal du tilbe Både GT og NT er svært tydelig på at tilbedelse tilhører Gud alene. Ingen andre skal tilbes verken engler eller mennesker eller noe annet som er skapt. Tilbedelse er forbehold den ene Gud alene. Dette satt dypt i jødefolket og tilbedelse enn andre enn den ene Gud var bannlyst. Jesus bekrefter dette i Matt. 4,10 (jf. også Luk. 4,8) når Djevelen ønsker tilbedelse: Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Dette ser vi også i Åp. 19,10 og 22,8-9 hvor Johannes ville tilbe en engel: 10 Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg: Vokt deg for det! Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. (Åp. 19,10). 8 Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. 9 Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! (Åp. 22,8-9). Også tilbedelse av mennesker var apostlene raske til å stoppe med bakgrunn i at det kun var Gud alene som skulle tilbes: Ap.gj. 14,11-18: 11 Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss! 12 De kalte Barnabas for Zevs, og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet.

13 13 Og presten ved Zevs-templet som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten, og ville ofre sammen med folkemengden. 14 Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de klærne sine, og sprang ut i folkemengden og ropte: 15 Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. 16 I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier. 17 Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. 18 Og ved å si dette, fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem. Ap.gj. 10,25-26: 25 Da nå Peter var på vei inn, gikk Kornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. 26 Men Peter reiste ham opp og sa: Stå opp! Også jeg er et menneske. Vi konkluderer ut fra dette at kun Gud skulle tilbes ikke engler, mennesker eller noe annet som var skapt. I dette lyset ser vi at Jesus var guddommelig - en del av den treenige Gud, for han tillater at mennesker tilber ham: Matt. 2,11: De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Matt. 28,9: Og se, Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Matt. 28,17:

14 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Luk. 24,52: Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Joh. 9,35-38: 35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da han hadde funnet ham, sa han: Tror du på Guds Sønn? 36 Mannen svarte: Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham? 37 Jesus sa til ham: Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det. 38 Han sa: Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i tilbedelse. I Åp. 5,11-14 finner vi også tilbedelse av både Gud Fader og Lammet (Kristus): 11 Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen og de fire livsvesener og de eldste tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. 12 De sa med høy røst: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! 13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet! 14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilba. Og det er dette som blir essensen av et møte med Gud når Han åpenbares for oss: Vi erkjenner at Gud er en men samtidig 3; og vi opplever livssamfunn med denne Gud og vi vil bøye oss for ham i lovprisning og tilbedelse. Når dette skjer i våre liv er det som om vi har nådd toppen på det fjellet som jeg innledet med; vi har nådd vårt livs hensikt og mål.

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter Grå skrift: Vises som bilde på powerpointen G: Gudstjenesteleder (liturg) L2: Kastratsanger Liturgien vises på powerpoint Åpning Husk, husk at du er en hvile for Hans øyne som skapte deg Adam husk at da

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. Sønnen

Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. Sønnen Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. I Bibelen leser vi at vi skal be til vår Far i himmelen i Jesu navn. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer