Eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Programområde: Programområde for Hudpleie Vg3. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Programområde: Programområde for Hudpleie Vg3. Fylkeskommunenes landssamarbeid"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Programområde: Programområde for Hudpleie Vg3 Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I denne oppgåva vil det bli lagt vekt på grad av måloppnåing innanfor dei enkelte kompetansemåla. Eksamenskandidaten skal kunne vurdere og setje i verk tiltak i faget som kan fremme sjølvbilete, trivsel og velvære kommunisere med brukarar med ulik bakgrunn yte service i yrkesutøvinga følgje gjeldande regelverk om teieplikt og personvern Andre opplysningar Oppgåvene på svararket skal nummererast. Eksamen Side 2 av 8

3 Situasjonsbeskriving: Du jobbar som hudpleiar i ein hudpleiesalong og får ein førespurnad frå ein lærar i vidaregåande skole som lurer på om du kan ta imot ei lita gruppe på tre elevar frå Vg1 helse- og oppvekstfag som tenkjer å søkje hudpleiarfaget. Læraren ønskjer at elevane skal få større innsikt i kva yrket handlar om, og kva tema som er sentrale i utdanningsløpet. Dette er for å gjere elevane tryggare i utdanningsvalet. Elevane skal følgje deg i arbeidet tre halve dagar fordelte over nokre veker. Hudpleiesalongen du jobbar i, er inne i ein roleg periode med få kundar, så du takkar ja til førespurnaden. Du planlegg å gi kvar av elevane ei lita hudpleiebehandling, medan du forklarer undervegs kva du gjer, og dei to andre observerer. I tillegg vil du gi elevane moglegheit til å vere aktive medan du rettleier. Du tenkjer også at det er viktig å setje av tid til å snakke om teoretiske tema i utdanningsløpet. Før besøket førebur du deg på å fokusere på desse punkta: sjølvbilete, trivsel og velvære kommunikasjon med kundar med ulik bakgrunn service teieplikt og personvern Oppgåve 1 Du ønskjer at elevane skal forstå kor viktig det er at hudpleiaren skaper eit godt møte og ein god atmosfære når kunden kjem til behandling. Det skal leggjast vekt på velvære, og hudpleiaren må ha kunnskap om korleis trivsel og sjølvbiletet til kunden kan påverke opplevinga av dette. a) Gi ein definisjon av omgrepa sjølvbilete, trivsel og velvære. b) Gjer greie for korleis sjølvbiletet til kunden og graden av trivsel i ein behandlingssituasjon kan påverke opplevinga av velvære. c) Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivinga og møtet med og behandlinga av elevane. Drøft korleis du som hudpleiar kan vurdere og setje i verk tiltak som kan fremme sjølvbilete, trivsel og velvære for dei. Vis til praktiske eksempel. Eksamen Side 3 av 8

4 Oppgåve 2 Ein hudpleiar møter kundar med ulike føresetnader og ulik bakgrunn, mellom anna knytt til kultur, sosial tilhøyrsle, funksjonsevne og alder. Dette kan gi utfordringar og skape ulike utgangspunkt for kommunikasjon. Du førebur deg derfor på nokre vinklingar som du vil utfordre elevane på: a) Gjer greie for utfordringar hudpleiaren kan møte i samhandling med kundar frå ulike kulturar og ulike sosiale sjikt, og med kundar med nedsett funksjonsevne og i ulike aldrar. b) Drøft kva for kunnskapar hudpleiaren må ha om kommunikasjonsprosessen, kommunikasjonsformer/-måtar, verdiar, haldningar og menneskesyn. Oppgåve 3 Hudpleiaryrket er eit serviceyrke. Du ønskjer at elevane skal få innsyn i kva service inneber, og korleis hudpleiaren kan yte god service i yrkesutøvinga. a) Gi ein definisjon av og ei kort utgreiing om omgrepet service. b) Trekk inn praktiske eksempel på situasjonar der hudpleiaren yter god service, og der ho yter dårleg service. Drøft eksempla, og peik på kva som bidrog til at det blei god/dårleg service. Oppgåve 4 I jobben din er det viktig å opptre korrekt når det gjeld personopplysningar og bedriftsopplysningar. a) Gjer greie for teieplikta til hudpleiaren. b) Kva kan brot på teieplikta føre til? Eksamen Side 4 av 8

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på grad av måloppnåelse innenfor de enkelte kompetansemålene. Eksamenskandidaten skal kunne vurdere og iverksette tiltak i faget som kan fremme selvbilde, trivsel og velvære kommunisere med brukere med ulik bakgrunn yte service i yrkesutøvelsen følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern Andre opplysninger Oppgavene på svararket skal nummereres. Eksamen Side 5 av 8

6 Situasjonsbeskrivelse: Du jobber som hudpleier i en hudpleiesalong og får en forespørsel fra en lærer i videregående skole som lurer på om du kan ta imot en liten gruppe på tre elever fra Vg1 helse- og oppvekstfag som tenker å søke hudpleierfaget. Læreren ønsker at elevene skal få større innsikt i hva yrket handler om, og hvilke tema som er sentrale i utdanningsløpet. Dette er for å gjøre elevene tryggere i utdanningsvalget. Elevene skal følge deg i arbeidet tre halve dager fordelt over noen uker. Hudpleiesalongen du jobber i, er inne i en rolig periode med få kunder, så du takker ja til forespørselen. Du planlegger å gi hver av elevene en liten hudpleiebehandling, mens du forklarer underveis hva du gjør, og de to andre observerer. I tillegg vil du gi elevene mulighet til å være aktive mens du veileder. Du tenker også at det er viktig å sette av tid til å snakke om teoretiske tema i utdanningsløpet. Før besøket forbereder du deg på å fokusere på disse punktene: selvbilde, trivsel og velvære kommunikasjon med kunder med ulik bakgrunn service taushetsplikt og personvern Oppgave 1 Du ønsker at elevene skal forstå hvor viktig det er at hudpleieren skaper et godt møte og en god atmosfære når kunden kommer til behandling. Det skal legges vekt på velvære, og hudpleieren må ha kunnskap om hvordan trivsel og selvbildet til kunden kan påvirke opplevelsen av dette. a) Gi en definisjon av begrepene selvbilde, trivsel og velvære. b) Gjør rede for hvordan kundens selvbilde og graden av trivsel i en behandlingssituasjon kan påvirke opplevelsen av velvære. c) Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og møtet med og behandlingen av elevene. Drøft hvordan du som hudpleier kan vurdere og iverksette tiltak som kan fremme selvbilde, trivsel og velvære for dem. Vis til praktiske eksempler. Eksamen Side 6 av 8

7 Oppgave 2 En hudpleier møter kunder med ulike forutsetninger og ulik bakgrunn, blant annet knyttet til kultur, sosial tilhørighet, funksjonsevne og alder. Dette kan gi utfordringer og skape forskjellige utgangspunkt for kommunikasjon. Du forbereder deg derfor på noen vinklinger som du vil utfordre elevene på: a) Gjør rede for utfordringer hudpleieren kan møte i samhandling med kunder fra ulike kulturer og ulike sosiale sjikt, og med kunder med nedsatt funksjonsevne og i ulike aldrer. b) Drøft hvilke kunnskaper hudpleieren må ha om kommunikasjonsprosessen, kommunikasjonsformer/-måter, verdier, holdninger og menneskesyn. Oppgave 3 Hudpleieryrket er et serviceyrke. Du ønsker at elevene skal få innsyn i hva service innebærer, og hvordan hudpleieren kan yte god service i yrkesutøvelsen. a) Gi en definisjon av og en kort redegjørelse for begrepet service. b) Trekk inn praktiske eksempler på situasjoner der hudpleieren yter god service, og der hun yter dårlig service. Drøft eksemplene, og pek på hva som bidro til at det ble god/dårlig service. Oppgave 4 I jobben din er det viktig å opptre korrekt når det gjelder personopplysninger og bedriftsopplysninger. a) Gjør rede for hudpleierens taushetsplikt. b) Hva kan brudd på taushetsplikten føre til? Eksamen Side 7 av 8

8