D. Læreplan i kristendomskunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D. Læreplan i kristendomskunnskap"

Transkript

1 D. Læreplan i kristendomskunnskap Formål med faget Kristendomskunnskap står sentralt i oppfyllinga av skulen sitt føremål: Skuleverksemda skal ved Guds nåde, - i forståing og samarbeid med heimen: Gje borna kristen undervising og oppseding som Guds ord føreset. Kristendomsundervisinga ved skulen er ein vesentleg del av dåpsopplæringa. Skulen skal leggja til rette for at elevane, i møte med Guds ord og eit kristent miljø, kan verta vunne for Kristus, få næring og vekstvilkår for trua og håp om evig liv. Ved å gje solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskapar, og ved å søkja å utvikla den einskilde elev sine evne og anlegg, vil skulen gje elevane hjelp til å kunna leva eit rikt liv til ære for Gud og til gagn for medmenneska. Hovudmålet for kristendomsundervisninga er: at elevane får møta Gud gjennom openberringa i Bibelen at elevane får hjelp til ei personleg, sann og medviten gudstru at elevane får hjelp til å sjå Guds vilje, velja rett og ta ansvar for handlingane sine Opplæringa i faget skal: Føra elevane inn i den bibelske bodskapen og la dei møte Guds krav til menneska og hans tilbod om frelse og forsoning ved Jesus Kristus. Gje elevane kunnskap i den kristne tru etter den evangelisk-lutherske vedkjenninga Gje elevane kjennskap til ulike kristne trusretningar Gje elevane kjennskap til kyrkjehistoria Setja den einskilde eleven i stand til å fylla plassen sin i heim og forsamling, arbeids- og samfunnsliv Formidla kallet til vitneteneste og misjon. Gje elevane kjennskap til nokre filosofar og til nokre filosofiske retningar. Kristendomskunnskap er også eit allmenndannande fag. Det skal bidra til å gje eit felles kunnskapsgrunnlag og og felles referanserammer. Kristen tru og tradisjon har gjennom århundra prega europeisk og norsk kultur. Det er viktig at elevane får kjennskap til desse tradisjonane og korleis dei kjem til uttrykk i vår tid i kunst, i litteratur, i språk, i felles haldningar og verdiar. Samstundes har humanistiske verditradisjonar gjeve kulturarven eit vidare tilfang. For å forstå si samtid treng elevane å kjenne røtene og utviklinga for tradisjonen. Samstundes vert kulturarven utfordra av andre kulturar og tradisjonar gjennom ei aukande globalisering og internasjonalisering av samfunnet. I eit samfunn med aukande religiøst og kulturelt mangfald, er det viktig at elevane får innsikt i kva religions- og samvitsfridomen tyder for utviklinga av eit trygt og godt samfunn. Det gjeld både rettane sitt innhald og deira grenser.

2 I ein kristen skulesamanheng vil elevane bli kjent med både kulturarven og med kulturpluraliteten. Samtidig vil skulen si forankring i kristen tru, tanke og livsførsel gje elevane hjelp til å møta kulturutfordringa ut frå eit overordna verdigrunnlag forankra i grunnsanningane i Bibelen og vedkjenninga. På dette grunnlag vert dei stimulert til å vera aktive deltakarar i utviklinga av kultur- og samfunnsliv. Hovudområde i faget Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng. Kristendomskunnskap er eit gjennomgåande fag i grunnopplæringa ved Norheimsund Friskule. Det omfattar hovudområda bibelkunnskap, truslære, kyrkjehistorie og etikk og filosofi. Kristendomskunnskap har kompetansemål etter 4., 7. og 10. årssteget. Oversikt over hovudområde: Årssteg Hovudområde Bibelkunnskap Truslære Kyrkjehistorie Etikk og filosofi Bibelkunnskap Hovudområdet omfattar sentrale forteljingar frå Bibelen og å sjå samanheng i openberringa gjeven av Gud. Bibelkunnskap omfattar også korleis Bibelen vart til, inspirasjonen, og kanondanninga. Å utvikla medvit om Bibelen som Guds ord og autoritet og fordjuping i dei ulike bøkene i Bibelen er sentralt, samstundes som oversikt og innsikt skal oppøvast. Truslære Truslære skal gje god kunnskap til læregrunnlaget for den kristne trua i tråd med og med vekt på den evangelisk-lutherske vedkjenninga. Dei kristne høgtidene er også sentrale i truslæra. Kyrkjehistorie Hovudområdet kyrkjehistorie inneheld utviklinga frå oldkyrkja via reformasjonstida fram til i dag, konfesjonskunnskap, misjonshistorie og kristen kunst. Etikk og filosofi Hovudområdet etikk og filosofi har Bibelen som grunnlag for kristent liv. Etikkundervisninga byggjer på Bibelens verdi- og normgrunnlag med utgangspunkt i sentrale tekstar som handlar om dei ti boda, det doble kjærleiksbodet, den gylne regelen, Jesu etiske undervisning og sentrale tekstar frå brevlitteraturen i NT. Ansvaret for medmenneska, misjon og forvaltaransvaret skal klarleggjast.

3 Grunnleggjande livsspørsmål, moralske verdival og etiske grunngjevingar står sentralt. Området omfattar også holdningar og aktuelle etiske problemstillingar i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verda. Nokre sentrale filosofar inngår og hovudområdet omfattar filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Innanfor hovudområdet vert samanhengar mellom etikk, religion og livssyn handsama. Timetal i faget Timetala er oppgjevne i einingar på 60 minutt. BARNESTEGET årssteget: 320 timar UNGDOMSSTEGET årssteget: 118 timar Grunnleggjande ferdigheiter i faget Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikla fagkompetansen og er ein del av han. I kristendomskunnskap forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik: Å kunna uttrykkja seg munnleg i faget inneber å bruka talespråket til å kommunisera, forklara og forstå den kristne trua. Etisk og filosofiske samtalar og refleksjonar utviklar og krev at ein kan uttrykkja seg munnleg. Munnlege ferdigheiter som samtale, dialog, forteljing og utgreiing er middel til undring og deltaking, refleksjon og argumentasjon. Å kunna lesa i faget inneber å oppleva og forstå tekstar. Lesing vert nytta for å innhenta informasjon, reflektera over, tolka, søkja meining i forteljingar og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform. Lesing inneber også å forholda seg kritisk og prøva alt på Bibelen som øvste norm. Å kunna skriva i faget inneber å kunna uttrykkja kunnskap, erfaringar og førestillingar om kristendom og filosofi. Skriving klargjer tankar og meiningar og er ei hjelp til å tolka, argumentera og kommunisera. Skriving i faget inneber også å møta ulike estetiske skriftuttrykk og gjera bruk av dei. Å kunne rekna i faget inneber å kunne bruka ulike tidsrekningar og måtar å framstilla årsrytme og tidsaspekt på, finna fram i Bibelen og andre skrifter, møta matematiske uttrykk og talsymbolikk og tolka og bruka statistikk. Å kunna gjenkjenna og bruka geometriske mønster i estetiske uttrykk og arkitektur føreset også rekneferdigheiter.

4 Å kunna bruka digitale verktøy i faget er ei hjelp til å utforska ulike framstillingar av kristendom. Det kan vera ulike konfesjonar eller å finna ulike presentasjonar og perspektiv. Ei viktig ferdigheit er å kunna nytta digitalt tilgjengeleg materiale, som bilete, tekstar, musikk og film, på måtar som knytt saman kreativitet med kildekritisk medvit. Digitale media gjer det også mogleg med brei tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillingar og ulike filosofiske innfallsvinklar. I presentasjon av ulike arbeid kan elevane nytta digitale verktøy. Kompetansemål i faget Kompetansemål etter 4. årssteget Bibelkunnskap Forteljingar frå Det gamle testamentet. Forteljingar frå evangelia om Jesu liv Lytta til og samtala om nokre apostelforteljingar Aktuelle bibelvers. Truslære Om Jesus som ein personleg frelsar Markera dei kristne høgtidene Salmar til jul og påske, og få kjennskap til salmar på samisk. Fader vår Den apostoliske trusvedkjenninga Kyrkjehistorie Noko om kyrkjekunst i samband med høgtidene Noko om kristen misjon Etikk og filosofi Bruka bibelforteljingar og -tekstar som grunnlag for ein kristen livsførsel. Samtala om kristendom og korleis dette kjem til uttrykk gjennom levereglar, bøn, dåp, møte/gudsteneste og høgtider. Dei 10 boda, Den gyldne regelen og dei to store boda Visa evne til å gjera seg bruk av den gylne regelen og Guds bod i praksis. Samtala om respekt og toleranse og motverka mobbing i praksis. Bruka FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettar og likeverd Fortelja om filosofen Sokrates Uttrykkja tankar om livet, tap og sorg, godt og vondt og gje respons på andre sine tankar Samtala om familieskikkar i kvardag og høgtid på tvers av religionar og livssyn Føra ein enkel dialog om samvit, etiske levereglar og verdiar

5 Kompetansemål etter 7. årssteget Bibelkunnskap Forklara Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekstar og reflektera over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur. Gjera greie for Bibelen som Guds openberring og få innsikt i den sentrale bodskapen om frelsa i Jesus Kristus. Gjera greie for korleis Bibelen vart til Gjera greie for sentrale forteljingar frå Det gamle testamente frå fedrehistoria til profetane. Aktuelle bibelvers frå GT. Gjera greie for sentrale forteljingar frå Det nye testamente frå Jesus til Paulus. Aktuelle bibelvers frå NT. Truslære Om Gud som skapar, Jesus som frelsar, Den Heilage Ande som trøystar og rettleiar og kunna fortelja om denne bodskapen. Fadervår, dei ti boda, den apostoliske trusvedkjenninga og samtala om innhaldet Samtala om Luthers vesle katekisme, og kunna sentrale delar av innhaldet. Samtala om innhaldet i dåpen og nattverden Samtala om nokre song- og salmetekstar Forsvara den kristne trua i møte med andre menneske med annan religiøs og kulturell bakgrunn. Kyrkjehistorie Fortelja om sentrale hendingar og personar frå kristendommens historie frå urkyrkja til og med reformasjonstida Fortelja om sentrale hendingar og personar i kristendommens historie i Noreg fram til og med reformasjonen Greia ut hovudtrekka i samisk overgang til kristendom Gjera greie for kyrkjesamfunn som er representerte i lokalmiljøet og distriktet Skildra kristne gudshus og reflektera over deira betyding og bruk Presentera ulike uttrykk frå kunst og musikk knytta til kristendommen Fortelja om misjonshistoria og aktuelle misjonsland. Etikk og filosofi Vurdera og å ta stilling til spørsmål i kvardagen i samsvar med Guds ord Samtala om kristendom, kristen livstolking og etikk med vekt på gudsbiletet, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringar og utvalde kristne tekstar Forklara kva filosofi og etikk er Fortelja om Platon og Aristoteles og diskutera nokre av deira idear Samtala om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutera utfordringar knytta til tema fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn Samtala om etikk i samband med ulike familieformer, forholdet mellom kjønna, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonane.

6 Drøfta nokre verdispørsmål som det samiske folket er opptekne av i vår tid Samtala om etniske minoritetar i Noreg og reflektera over holdningar knytte til det fleirkulturelle samfunnet Samtala om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenking og kunna drøfta nokre moralske førebilete frå fortid og notid Diskutera rasisme og korleis antirasistisk arbeid kan førebyggja rasisme Forklara viktige delar av FNs verdserklæring om menneskerettar og samtala om kva desse har å seie Kompetansemål etter 10. årssteget Bibelkunnskap Finna fram til sentrale skrift i Bibelen og forklara forholdet mellom Det gamle og Det nye Testamente. Gjera greie for sentrale førebilete på Jesus i Det gamle testamentet, til dømes tempeltenesta og soninga. Gjera greie for Bibelen som Guds openberring og ha innsikt i Bibelen sin sentrale bodskap om frelsa i Jesus Kristus. Drøfta utvalde bibeltekstar frå profetane, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, eit evangelium og eit Paulus-brev og forklara særpreg og hovudtankar i desse Drøfta ulike syn på Bibelen Fleire sentrale bibelvers utanåt frå både Det gamle og Det nye testamente Truslære Om Gud som skapar, Jesus som frelsar, Den Heilage Ande som trøystar og rettleiar og kunna fortelja om denne bodskapen og reflektera over dette. Gjera greie for omgrepa: naturleg openberring og spesiell openberring Gjera greie for sentrale omgrep ved Gud, som eigenskapar, ulike namn på Gud, treeininga Vita korleis ein vert ein kristen, om kristenlivet og om nådegåver Gjera greie for sentrale omgrep ved sakramenta Gjera greie for sentrale omgrep ved dei siste ting Forklare særpreget ved kristendom og kristen tru som livstolking i forhold til andre tradisjonar; likskapar og grunnleggjande forskjellar Forsvara den kristne trua i møte med andre menneske med annan religiøs og kulturell bakgrunn. Kyrkjehistorie Gjera greie for viktige hendingar i kristendommens historie frå reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag Forklare hovudtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon Gje ein presentasjon av læstadianisme og samisk kristenliv Gje ein oversikt over andre frikyrkjesamfunn og kristne rørsler, mellom anna pinserørsla Drøfta kristendommen si betyding for kultur og samfunnsliv

7 Utforska kristendommens stilling og særpreg i eit land utanfor Europa og drøfta spørsmål knytta til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk verksemd Gjera greie for kristen misjon, misjonshistorie og aktuelle misjonsland. Gjera greie for vedkjenningsskriftene åt den evangelisk-lutherske kyrkja Etikk og filosofi Bruka Bibelen både i eige liv og i møte med problem og utfordringar i samtida. Om det kristne menneskesynet og vurdera m.a. abort, dødshjelp og genteknologi i lys av dette. Bibelens syn på mann og kvinne, likeverd og likestilling, forelsking og kjærleik, born og barneoppseding, skilsmisse og gjengifte Tenka over Guds plan med eins liv Om kristen lære om politikk, forsvar, pasifisme. Presentera nokre viktige filosofar og diskutera ideane deira Reflektera over filosofiske tema knytta til identitet og livstolking, natur og kultur, liv og død, rett og gale Gjera greie for omgrepa etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggjande etiske tenkemåtar Føre dialog med andre om samanhengar mellom etikk, religionar og livssyn Drøfta etiske spørsmål knytta til menneskeverd og menneskerettar, likeverd og likestilling, mellom anna ved å ta utgangspunkt i kjente førebilete Drøfta verdival og aktuelle tema i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringar, fredsarbeid og demokrati Reflektera over etiske spørsmål knytta til mellommenneskelege relasjonar, familie og vener, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Reflektera over forholdet mellom religion, livssyn og vitskap Visa respekt for menneske med ulike trus- og livssynsoppfatningar, ritual, heilage gjenstandar og stader.

8 Vurdering i kristendomskunnskap Retningsliner for sluttvurdering: Standpunktvurdering Årssteg 10. årssteget Ordning Elevane skal ha ein standpunktkarakter. Eksamen for elevar Årssteg 10. årssteget Ordning Elevane kan trekkjast ut til ein munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Dei generelle retningslinjene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06.

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06. Denne midlertidig utgaven av læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder generell del, prinsipper for opplæringen inkludert læringsplakaten og læreplaner for fag. Læreplaner for fag er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Foto: Britt K. Andersen

Foto: Britt K. Andersen Foto: Britt K. Andersen Bjørn Sortland er særleg kjend for barne- og ungdomsbøkene sine, men han skriv óg for vaksne. Han opptrer i ulike sjangrar, er blant dei mest omsette nolevande forfattarane i Noreg

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer