K-B ) *(9^ 4 td. Andakt/kveldstanker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-B ) *(9^ 4 td. Andakt/kveldstanker"

Transkript

1 K-B ) *(9^ Y) Ed 4 td U) H CA Andakt/kveldstanker

2 Noen kveldstanker om kierligfret Likevel Menneskener urimelige, ulogiske og selvsentrerte Elsk dem likevel Hvis du gisr godt vil folk anklage deg for egoisme Gjor godt likevel Hvis du lykkes, vinner du falske venner og ekte fiender Lykkes likevel Det gode du gjor vil bli glemt i morgen Gjor godt likcvel Apenlet og erlighet 916r det sa$ar Ver dpen og erlig likevel Det du bruker 6r pi 5 bygge opp, kan rives ned ovei natten Bygg opp likevel Folk som trenger hjelp, kan angripe deg hvis du hjelper dem Hjelp folk likevel Cir du verdel det beste du har, frr du et slag i amiktet Gi verden det beste du har likevel ( fia et skilt pe veggen i Shishu Bhavan, barnehjemmet i Calcutta) 1 Kor 13 : Kjerlighetens vei Jeg il l.ise derc den vei som er den aller beste: Or jeg taler med menneskers og nglers tulger, men ii-. har da erjeg bare dronnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro sa jeg kan flytte tell, men ikke har kjaerlighet, da erjeg intet. Om j g gir altjeg eier til brod for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til i brennes, men ikke har kjerlighet, da gagner det meg intet. Kj&rligheten er tehodig, er velvillig, den misunner ikke, den sk44er ikke, er ikke hovmodig. Den gjor ikke noe usommelig, den soker ikle sitl eger. blir ikke oppbrakt og giemmer ikke pa det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. utholder alt, troi alt, haper alt, tal r alt. Kj erligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphsre, tungene skal tie, og kumskapen skal ta slutt. For vi forstir stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men nir det flrllkomne kommer, skal det som er srykkevis, forsvinne. Da jeg var bam, talte jeg som et bam, tenkte jeg som et bam, dsmte jeg som et bam. Men dajeg ble mann, lajeg av det bamslige. Ne ser vi som i et speil, i en gate, da skal vi se ansikt til ansikt. Na forstar jeg stykkevis, da skal jeg for$a fult ur, slik Gud kjemer meg fullt ut. SA blir de stlende, disse tre: Tro, hip og kj&rlighet. Men storst blatrt dem er kjerligheten

3 Fotsporene Kveldstanfter orn Guds omsorg En natt hadde en mann en drsm. Han drsmte at han spaserte langs stranden sarnmen med Henen! Over himmelen kom bilder fta livet hans til syne. For hvert bilde han sa, oppdaget han at det var to pax fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Helrens. Da det siste bilde f6r forbi over himmelen, si han tilbake pd fotsporene i sanden. Har la merke til at mange ganger i livets l4) var det bare ett par fotspor, Da oppdaget han ogsi at det var de gangene da livet hans hadde vanskeligsr og mesr smertefullt. Detie forsto han ikke, sa har spurle Henen: Herre, du sa en garlg at dajeg bestemte meg for A folge deg, si ville du alltid gd med meg og aldri forlate meg. Men ne serjeg at da min nsd var storst og livet vanskeligst A leve, da er det baxe ett par fotspor. Jeg forstir ikke hvorfor du forlot meg dajeg trengte deg mest. Da svarte Heren: Mitt og dyrebarc bam! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i liv t ditt da provelsene og lidelsene dine var stsrst - og du bare kan se ett spor i sanden. det var de gangene dajeg bar deg i armene mine. (Skrev t i 1936 av Mary Srevenson med basis i Matt.I t,28 og Jes.4l,t0) Salme 23 En Davids-salrne. Henen er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grsnne enger; han forer meg til vann der jeg finner hvile, og gil meg ny kaft. Han l der meg pe de rctte stier for sitt navns skyld. Selv om jeg gar i dodsskyggens dal, flykterjeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trsster meg. Du dekker bord for meg like for oy'nene p6 mine fiender. Du salver mitt hode med olje, min beger flyer over. Bare godhet og miskunn skal folge meg alle mine dager, ogjeg fir bo i Herrens hus gjennom lange tider.

4 Den lille tro Ehsempel p6, Kveldstanker Mange av oss har problemer med om vi har 4qLtro. Disiplene bad ogsa Jesus om mer tro. (Luk.17.6.) Og Jesu svarte: "Om dere har tro som et sennepsfta. kunne dere si til dette Rykk deg opp og sla rot i haver! Og det sku ; lyde dere." Egentlig kan ikke troen okes," skriver Johan Johnstad i sine Bibelforklaringer,,,for den befier i hengivelse og tillit til Gud. En ma derfor ikke gruble over om en har "stoa' eller,'liten,, tro, men tillitsfull ve[de seg til Gud." Det er mange eksempler i D t nye testamente pa den lille tlo. Best ktent og mest gripende er vel roveren pi korset som bare ba om at Jesus mitte huske p6 ham nax han kom i sitt rike. "Og Jesu svarte: Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du vere med meg i pamdis,' (Luk.23, 40-42) Eller den spedalske samaritanen som viser sin tro ved pi Jesu ord 6 ga for a vise seg for prestene, og som vender tilbake for 6 takke da han s\ionner at han har blitt helbrcdet.(luk. 17. l6- l9) Ogsi den arme faren hvis sonn har epileptiske arfall(?), og fortviler da disiplene ikke kao helbrede ham, ffu hjelp. I sin nod roper han til Jesus:,'Om du kan giore noe, sa ha medlidenhet og hjelp oss!" "Om jeg kan?" svarte Jesus.,'Alt er mulig for den som tror.,'i det samme ropte guttens far: "Jeg tor, hjelp meg i min varho.', Og han opplever underet. (Mark. 9,2t-27) Kvinnen som hadde hatt blodninger i tolv ax, viger ikke engang A vende seg til Jesus, men rorcr bare ved kappen hans, og blodingene stanser (Matt. 9, 20-22) Eller vi kan tenke pi offiseren i Kapemaum, en romer, som vender seg til Jesus og opplever at tjeneren hans blir frisk enda Jesus ikke en gang rcrer ved ham. (Matt. 8, 5-13) Det underlige er ordene de far hore, flere av disse med 'den lille tro',. som kvinnen med blsdningene: "...Din tro har ftelst deg", og olnseren: ' n slik tro harjeg ikke funnet hos noen i Israel." Enda flere eksempler kan nermes, og loftet lyder: ',Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har fort retten fram til seier.,, (Matt. 12,20) Jeg tror Jesus hax sans for "den spede begynnelse", for den hind som lsfter seg om enn avmektig mot ham som!g4 makt. Kanskje det er den skrasikre tro og den selvsikre tro en skal verc var for. Berit

5 Det gamle testamente Forslag til opplegg til bruk i klubben Mange av oss har problemer med Det gamle testamente (GT). De fsrste kapitlene i 1. Mosebok (urhistorien) strider mot det vitenskapen forteller oss. Den som f.eks. prover i folge de bibelske ettelistene for e r gne utjordens alder, hax kommet til at den er ca Ar gammel. Men modeme vitenskap har regnet ut at den er minst 4 milliarder Ar. Berit Sasen Ramsfell har noen synspunkter som kan bidra til en god samtale.. To skapelsesberetninller I 1. Mosebok l.-2.kapitt l er de to skapelsesberetningene uten overgang plassert etter hverandre. Den fsrste, "Sjudage$fortellingen", slutter med verdens skapelse, dan andre, '?aradisfortellingen", begynner med den. Den forste er laget under eksilet i Babylon pa 500- tallet, den andre er eldre og dateres til ca. er 1000 f.kr. Dette viser at fortellingene i uhistorien ikke er historie i vanlig forstand, de ble oppfattet som bildefortellinger. Det viktige er budskapet, ikke hvordan verden ble til, men at Gud star bak. Likedan bryter gudsoppfatningen og motet med det grusomme i GT med det bildet Jesus tegnet for oss av Faderen. J g tok opp disse sporsmalene i en artikkel i det felles menighetsbladet for Asker (',Sareptas Krukke", 1998), og fikk et innsiktsfullt svar av Asborg Noding, (cand.teol.og provisor), der hun hadde satt som overskrift "Fsr Gud ble kis!en,'. Israel var et utvalgt folk, men de levde ikke isolen. Bede religisst og kulturelt ble de pivirket av nabofolkene. De dlrket mange guder, skapt i menneskers bilde, med bide gode og vonde egenskaper. De kunne vere lunefulle, hevngierrige og grusomme. Selv om folket se pa dem som avguder, tilla de nok ogsi Jahve slike egenskaper. GT's forfattere beskrev Gud slik de oppfattet ham. I plofetenes budskap og i Salmenes bok, moter vi, tross heunalmene, en Gud som viser nade og trofasthet Inot sitt folk til han kom "i tidens folde,, som har vist oss hvem Gud er, kj.erlighetens Gud. Vi m5. tolke Bibelen Jeg veger den pestand at det ikke er en eneste som ikke driver fortolkning. Det 96r ogs6 pi Det nye testamente (NT) Enklest er det e vise til Bergprekenen: Nar ditt hoyr sye frister deg, si dv det ut...her er det bildetale som er s6 typisk for Bibelen. I visse sporsmii folges Bibelen bokstavelig, mens nar det f.eks.gjelder etiske sparsmil, brukes den sel kti!'t. Ett eksempel er l. Timoteusbrev 2: "Jeg tillata ikke at en kvinne opptrer som Dette r tidsbestemt, kan det innvendes. Men da har en io fortolket bort ordets bokstav! Selv ikle Luther, som ville bygge pi Skiffen alen, mente den vax ufeilbarlig i all ting. Bare i det som angar Ifuistus og unde$tstter tro n pd ham som frelsesvei, er Bibelen Guds od. Likevel - om Bibelen ogsi har en menneskelig side og er blitt til under andre betingelser em vere, kan den vele sann i hovedsak. A tolke de gammeltestamentlige skriftene mi da bli enda viktigere, og der er vi i godt selskap. Pi vesentlige punkter tok Jesus avstand fta religiose og moralske holdninger slik de ble uttykt i GT, sier Alfred Storaas (i "Tro og Tanke", 1976) Han tok frem ord fra GT og ga dem

6 en ny utforming, som f.eks. i Bergprekenen:,'Dere har hsrt det er sagtil fedrene...menjeg sier dere..." Vi ma ikke redde for A foreta en historisk-kitisk gransking av de bibelske skrifter. De 39 delene av GT er blitt til glennom en periode pd 700 ir. Jesus og disiplene s6 bort fra Bibelens bokstav og holdt seg til dens 6nd og innhold og gjenga det. Skal vi vage a folg etter apostlene i fiihet og rmder evig ansvar, eller skal vi engstelig vandre i de skriftlerdes forspor, spor ThorleifBoman ( i "Religiose problemer" 1972.), Bibelen forreller i ord og bildir, siir han. De skal ikke tydes visuelt, men etter sin mening. Som eksempel nevner Boman Jesaia 6. der profeten ser Heren sitte pi sin trone, og sl pet av hans kappe ryller t mplet. Men hvordan skulle det da bli plass til semfene og profeten om vi tolker bildet bokstavelis? Han peker ogsa pa at det er to ulike maler e forestille seg tingene pa. Vi indoewopeere tenker konkrcl. D t oversanselige og hinsidige tok form av synlige guder og gudinner i menneskelig skikkelse, men forstolret og opphsyet, mens semittenes tenkning og uttrykksmete er symbolsk, billedlig og abstrakt. Og Boman vet hva han snakker om: Hans doktoravhandline tar nettopp for seg dette. "Das hebraische Denken im Vergleich mit dem Griechischen... Er ikke dette et tilbakelagg stadiurn? Jeg hor ikke det. Hvor mange prekner og andakter harjeg ikke hslt hvor fortelligene i GT fremstilles konket. Saras alder, 90 6r, vektlegges, mens boy alder i GT er 6 oppfatte som en velsignelse. Det vesentlige var at hun var over menopausen. Og Noas ark? Kan en virkelig forestille seg all verdens dyr pa ett og samme skip? Men D n store vannllommen er tema ogsa i babylonsk diktning og er utgravd av arkeologene. Symbolet er religionens morsm6l, sier Alfred Storaas. Fortellingene er historier, ikke histode. Berit Sasen Ramsfiell MULIGE EMNER TIL GRUPPTqRBEID FOR EVENTUELT INTERE.SSERTE. Drsft fodatterens s),nspunkter. Ta for dere en eller flere boker om emnet. Bomans bok om Religisse problemer og hans artikkel i Kirke og Kultur: "Vesen eller Funksjon,,. Et ord om bibelsl,net. (1960), eller Alfred Storaas "Tro og tanke" eller "Bibelen i Fokus', (1972. Litteratur: Gaarder - Hellem - Notaker: "Religionsboka" (1997) Grande - Myklebust: "Logos. Religion - Livssyn - Etikk" (1992) T.Tobiassen: "Om Det Gamle Testamente for store og sma." (1994) M.Kartveit (red):"analyse av tekstar i utval,,(1997) Forcdrag om Det gamle testamente ved n innsiktsfull person.

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer