FreIse i Det gamle testamente

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FreIse i Det gamle testamente"

Transkript

1 FreIse i Det gamle testamente AV MAGNE SA'OB0 1. Ordet «frelse» er et vclkjent teologisk begrep med rikt meningsinnhold. Det er et gammclt og i llilrste rekke bibelsk preget begrep. Kristendommen - sam j dedommen - er en frelsesreligion. Og «frelsc» blir derlor i s",rlig lorstand et grunnbegrep her, lor ~egge avhenger ogsa innholdet av «freisen» i h y grad av hva sam utgjorde og mentes med «frelse» i det gamle Israel, slik det kommer tiluttrykk i det gammeltestamentlige vitnesbyrd, som de begge er avhengige avo Men ordet «frelse» cr samtidig ct hlilyst aktuel! ord i var egcn tid hvor det brukes pa noe lorskjellig vis. Den lorskjellige bruk kan kanskje v"'re uttrykk lor lorskjellig lorstaelse av dets hovedinnhold eller dets sammenheng. Nar det gjelder denne aktuclle anvendelsc av ordet, kan det v",re bade nyttig og nlildvendig a splilrre hvordan den lorholder seg til det bibelske vitnesbyrd om «frelse». I modeme vekkelsespregel kristendom hal' ekscmpelvis ordet «frclst» ofte vrert en bctegnelse for del avrere en sann og retl kristen; ordet er da brukt entydig religi st (ellcr andelig) og om den enkeltes religi\ilse (andelige) status. I deler 3V moderne ekumcnisk tcologi, slik vi blant annet har kunllet se det i dokumcntcne til Bangkok-konferansen i begynnelsen av dette tiret l er forstaelsen av «frelse i dag» helt annerlcdes innrettet pa den almcnmenneskelige og aktuelle nlild og vellerd og pa samlunnet mellom mcllneskene i verden i dag. Enten ordel - sam i disse tilfelle - er brukt noe ensidig religililst eller ensidig sosialt, er anvendelsen i begge tillelle pa avgjprende vis orientert ut Ira mennesket med dets llilielser og kar; dcnnc antroposentriskc, menneske-sentrerte, bruksmate forbinder disse ellers meget forskjellige mater Atale om «frelse» pa. Hvorclan er sa den bibelske og i s(crdeleshet den gammeltestamentligc talc am «frelse» sam den aktucllc talc om «frelse» ma males pa fordi den ocr avhcngig av den? 205

2 2. A skulle tale om «frelse i Det gamle testamente» i et kort foredrag er fra en side sett en helt umulig oppgave; s~ omfattende og mangfoldig er her det bibelske stoffet at enhver fremstilling i denne form n~dvendigvis m~ bety en meget sterk begrensning og kan bare gi et lite utvalg av alt det som kunne og burde tas med. Man kan bare sp~rre etter det mest karakteristiske. Fannen og situasjoncn her tilsier ogs \ at vi ikke beh~ver ~ konsentrere behandl;ngen omkling enkelte ord og uttrykk i Det gamle testamente (GT) som direkte uttrykker «frelse», «red!ling», «forl~sning» og ligncnde, og sam naturlig vii vrere det f rste og faste orientcringspunkt i saken 2, men at vi straks kan ha et videre teologisk sikte for fremstillingen. II 1. Det gammeltestamentligc vitnesbyrd om «frelsc» er i overveiende grad et vitnesbyrd om Gilds frelse. Denne frelse gjelder fremfor alt Israel som Guds utvalgte folk. Det er hovedsaklig et tilbakeskuende vitnesbyrd; det vitner om frelse som har skjedd. a. Dette kommer p~ karakteristisk vis til uttrykk allerede i det dikt i Dom. 5 som Iittenert sett h~rer til det eldste i GT, og som kalles Debora-sangen. Her skildres med vekslende billeder en farefull krigssituasjon der Isracls stammer med deres fyrster ble kalt sammen til stiid. Diktct er et seierskvad cttef striden og scieren. Seierskvadet gjelder egentlig ikke fyrstene og stammene, men Jahve, Herren, sam har gitt sitt folk seier og dermed frelse. 100m. 5, 13 b h~rer vi noe av den b~nn som ble bedt f~r kampen: «Herre, stig ned og strid for meg blant kjempene!» Lovprisningen og takken for seieren og ffelsen rn tcr vi s",rlig i innledningen (v. 2-3 og 4-5) og i V. I I, hvor Herrens frelsesgjerning - p~ en m~te som kanskje overrasker oss - betegnes som «Hcrrclls rcttferdige gjerningcr (sidqot jhwhj, hans styrelses rettferdige verk i Israel». Begrepet «rettferdig» kunne ogs~ ellers brukes i forbindelse med krig og refererer seg til seieren over og dermed frelsen fra fiendene 3. N:l.r det her sies «Herrens frelsesgjerninger» i f1ertall, betyr det at den seier/frelse som man sang om i dette spesielle tilfelle, settes inn i rckken av flere slike «frclscsgjcrningcf», Herren haddc f0r vrert virksom, og da i konkretc hendinger i folkets historic (sc den lignende uttrykksm~te i 5. Mos. 33, 20 f). I Samuels «avskjedstale» i I. Sam. 12 sammenfattes folkets historie likeledes under betegnelsen «Herrens frelscsgjerningcr»; den begynner mcd utvandringcn fra Egypt og rekker til livet i landet; kallelsen av Moses og Aron og opp- 206

3 reisningen av de s~kalte «dommere» nevnes srerskilt. De store «dommere» var kjarismatisk utrustede ledere som i krisesituasjoner «frelste» Guds lolk og som derlor ogs~ direkte kunne kalles «Irelsere» (Dom. 3, 9.15; se ellers sreriig Dom. 6-7). Ved srerlig utvalgte menneskelige rormidlere hadde Gud gitt stammene og sitt lolk - historisk og konkret - seier og Irelse. Det tilbakeskuende historiske vitnesbyrd gjelder derlor ikke bare en nasjonal historie, men en lolkehistorie der Guds utlrielse, redning og hjelp er et stadig gjenvendende tema, slik at den fra denne side sett med rette er blitt kalt en «frelseshistorie». b. Denne Israels eldste historie er ikke bare etter sitt 10rll'P en Irelseshistorie, men Iremlor alt i sin begynnelse, nemlig ved Guds Il'rSle storgjerning da stammene ble utlriet Ira trellelivel under de Iremmede herrer i Egypt; denne hending var ikke bare Guds svar p~ deres nl'drop og innledningen til lelles vandringer og nytt rettsgrunnlag, Iii senere landn~m og bosetning, men her kommer p~ sreriig vis Gilds eget initialiv og vilje Iii Irelsesinngrep og selv~penbaring til uttrykk. B~de ~penbarte Gud seg da overlor Moses under et nytt navn som lorkynner hans suverene og Irie herkerstilling: «Jeg er dell jeg en) (2. Mos. 3, 14, jlf. 6, 21), og gay Gud her Il'lter om Irelse, om hjelp og bistand - srerlig til ham som utvelges til lolkets leder og til ~ utll're hans vilje og plan. For I'vrig st~r utlerden - exodus - i hl'y grad under maktens tegn: Guds makt seiret over den egyptiske konges makt; det visle seg srerlig ved det store Herrens under at lolket kom Irelst over Sivhavet mens ficndehreren gikk til grunne i havet. Fremfor noen anncn syncs dcnne enkelth.ending ~ ha preget det Irelseshistoriske tilbakeblikk. Den er blitt skildret p~ flere sleder og m~ter: bredesl i rortellingens lorm i 2. Mos. 14, kortest i del s~kalte Mirjam-kvad i 2. Mos. 15,21 som Iyder: «Lovsyng Herren, lor han er hl'yt opphl'yet. / Hest og mann styrtet han i havet», og som ogs::\ er ::\ finne i rammen av den st lrre Sivhavssangen som g~r lorut i kapitlel (2. Mos. 15, 16-18). Med bred hymnisk stil skildres her Herren som den sterke og veldige stridsmann som har vunnet en lullstendig seier over lolkets liende og dermed Irelsl det Ira den nl'ld og lare som del var i. Sangen er et seierskvad p~ linje med den Il'lr omtalte Debora-sangen i Dom. 5. Freise betl'ld ogs~ her - om enn p~ en mer indirekte m~te - krig; Irelse betl'd Irihet Ira liender og trellekar. Men et annet moment som srerlig kommer til uttrykk i prosa-bcretningen i 2. Mos. l-l, 111ft da samtidig nevnes fordi det viser en annen side enn den rent ytre, malerielle. Det heter i v : «Moses sa Iii lolkel: 207

4 'Frykt ikke! St~ n~ her ag se Herrens [relse sam han vii skape far dere i dag! (...) Herren skal stride far dere ag dere skal vcere stille'.» Og til slutt i kapitlet sies det: «Slik frelste Herren den dag Israel av egyptemes h~nd. (...) Da Israel s~ den veldige gjerning Herren hadde gjart med egypterne, da [ryklel falket Herren; ag de trodde pd Herren ag p~ hans tjener Mases» (v ). Mer fremtredende enn i de eldre seierskvad skildres frelsen her sam Cuds verk alene. Israelittene appfardres til ~ vrere stille tilskllere; i det ligger det egentlig ikke nae passivt, sam vi gjerne skulle tra; men dermed littrykkes den samme trygge ra midt i faren sam i sllltten av kapitlet uttrykkes med det d 11'0, ag sam besth i ~ utvise den reservasjansl se tillit til Glid at han hal' evnen ag makten til ~ gjennamf re sin frelseshandling far dem, til ~ gj re det han hal' sagt og lovet. Freise og 11'0 h~rer sammen; ja, det er tfoen sam se,. Cuds [relse i frelsen; ag det er den sam prisei' Gud far hans veldige «tegn» ag «underfulle gjerninger» (5. Mas. 4, 34; 6, 22; 29, 2 If; Salme 78,42 43; Neh. 9, 9-11 ag en rekke f1ere steder). c. Naen av de sist nevnte steder h rer til en bestemt type tekster sam p::1. en summarisk mate sammcnfatter frelseshistorien cller deler av den ved ~ regne app visse, sreriig viktige enkelthendelser fra den; de kammer i s~ m~te nrer v~r apastaliske lrosbekjenne/se sam kart regner app viktige frelseshistariske data. Den kanskje viktigste av disse tckstcr, i nyere tid kalt «del lille, historiske credo»4, leser vi i 5. Mos. 26,5b-9: «Min far val' en amflakkende arameer; han dra ned til Egypt ag badde del' sam en fremmed med en liten f1akk; del' ble han til et start, sterkt ag tallrikt falk. Men egypterne far ille med ass ag piaget ass ag la hhdt trellearbeid p~ ass. Da rapte vi til Herren, v~re fedres GlId; ag Herren h rte v~r r sl ag s~ v~r n d, v~r m ye ag v~r trengse!. Herren f rte ass ut av Egypt med sterk h~nd ag med utrakt arm ag med store, farferdelige gjerninger ag med tegn ag linder. Han f rste ass til dette sted ag gay ass delte land, et land sam fly tel' med melk ag hanning.» Liknende tekster finner vi i 5. Mos. 6, ag losva 24, 2b-13 (jfr. ags~ v ) saml i de s~kalte «historiesalmer» sam i hymnisk form hal' de samme oppregninger av viktige frelseshistoriske hendinger, (slike «histariesalmer» er: Sim. 77,16-21; 78; 105; 106; 114; 135 og 136). Den lilbake/agle [relseshislol'ie /llgjol'de [l'ell1[ol' noe Israels 11'05 grtlfllliag. 208

5 d. I de flesle av disse «trosbekjennende hymner» begynner Israels frelseshistorie med utfrielsen fra Egypt; srerlig lydelig kommer det frem i begynnelsen av Sim. 114, hvordet heter: «Da Israel dro ut fra Egypt, Jakobs hus fra et folk med fremmed tungem~l, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike.» Men forut for denne folkets tilblivelse ved Guds grunnleggende frelsesgjerning i exodus (jfr. ogs~ Hos. 11, I: «Da Israel var ung, fikk jeg ham kjrer, / jeg kalte min s nn fra Egypt»), g~r det en forhistorie ved fedrene, Abraham, lsak og Jakob. Den kan omtales ganske kort slik det gj res i det omtalte «Iille, historiske credo» (<<min far var en omflakkende arameer»), eller den kan berettes noe ulf rligere og med st ne teologisk profil som i Josva 24, 2-4; her sies det f rst om den eldste tid da forfedrene enda bodde stenfor «elven» (Eufrat), at «de dyrket fremmede gude,,> (v. 2); dette st~r kontrasterende til det neste punkt p~ den historiske linje, nemlig at Gud «10k» Abraham, d.v.s. kalte og utvalgte ham - slik ogs~ Fedrehistorien begynner i 1. Mos. 12. Dermed vii det vrere klan sagt at frelseshistorien ikke begynner med folkets I rste frelseshistorie i og med befrielsen og utvandringen fra Egypt, men den begynner med kallelsen av Abraham ut Ira hedenske omgivclser. Fedrcncs frelseshistorie er av en noe annen karakter enn den senere folkets frelseshistorie. Dens srerpreg er ikke s~ mye de enkellvise Guds storgjerninger, ikke krig og seier, men derimol p~ stillere vis Guds bistand, hans I ite om hjelp og beskyttelse ved at han «er med». Gud er her den sam kaller og f~rer, sam «gar med» og velsigner, slik del kommer frem ved kallelsen av Abraham (I. Mos. 12, 1-3) og srerlig klan sies til Jakob p~ hans vandring stover: «Se, jeg er med deg og vii bevare deg hvor du s~ g~r, og jeg vii f re deg lilbake til dette landet; jeg vii ikke lorlate deg f r jeg har gjon det jeg har lovt deg» (I. Mos. 28, 15; jfr. v )5 G uds frelse er hans beskyttelse og vern, srerlig under farefulle vandringer. Annerledes enn den senere folkets frelses: historic cr dcni1c frelscshistorie ikke bare fredcligere con den senefe, men ogs~ mer individuelt preget; her dreier det seg om Gud og dell ellkelle som han taler til og leder og verner. Fedrenes historie utgj r ikke bare folkets forhistorie n~r det gjelder rettesammenhengen, men ogs~ med henblikk p~ lalldel som var deres frcl11stc matericllc frelscsgode, grunnlagct for deres cksistens sam folk. Landet ble fllrsl forjettet Abraham ved hans kallelse (I. Mos. 12, 1) og 209

6 senere p~ forskjellig vis tilsagt ham (jfr. 12,7; 13, 14-17; 15, ; 17,8; 24,7), Isak (26, 2-4) og Jakob (28, 4.13; 35, 12). De bodde i landet, men l!'lftet om landet ble likevel stadig fornyel i nye situasjoner, samtidig som det pekle fram mot den kommende etterslekt; ide yngste Iradisjonslag kan det om fed rene selv ogs~ heie at de bodde «som fremmede» i landel (I. Mos. 17,8; 28,4; 36,7; 37,1; 2. Mos. 6,4). Den egentlige oppfyllelse av landl!'lftet skulk f!'lrst komme til ~ skje med stammenes landn.lm; s~ heter det ogsa karakteristisk nok i Josefs avskjedstale, i det tredje-siste vers i I. Mosebok: «jeg d!'lr, men Gud skal forvisst se til dere og f!'lre dere opp fra dette landet til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob» (50, 24). Samtidig som dette utsagn peker tilbake, viser det fremover mot beretningene am utferden fra Egypt som 2. Mosebok begynner med, og over l'lrkenvandringen med paktslutning og rettsforkynnelse fram mot selve landnamet som berettes i Josvabokens f!'lrste del og landfordelingen som forlelles i dens annen del. Dermed kommer Israels eldste frelseshistoriske vitnesbyrd til sitt forel!'lpige mal: stammefolkets eksistens i landet. Med orienteringspunkt i landel, Kanaans land, reises det en spenningsbuc me 110m fedrenes historie og delle mal, en spenningsbue som rekker fra lefte til appfyllelse. For landet de er kommet inn i, har de vel tatt pa skiftende vis, men det er ikke desto mindre Guds gave; det er lildelt dem av Gud og er n~ pantet pa hans frelse og bistand. Der har han lall dem «komme til ro» oggill dem fred og Irygghet (jfr. 5. Mos. 12, 9f; 25,19; Jos. 21, 43 ff og flere steder)- Israels frelse var ikke bare ulfrielse fra trellekar og seier over fiender, men ogsa Guds tildeling av land som grunnlag for nytt liv. Lande! ble frelsesgaven fremfor noen annen. Og senere, eller al David hadde inntall jebusillenes Sions-borg (2. Sam. 5, 6f) og Salomo hadde bygget templet der (I. Kong. 6--8), ble Sion (og hele Jerusalem) det hellige sentrum i landet. Det synges sanger til Sions pris - som Guds urokkelige bolig (se Sim. 84; 87; 122 og 46; 48; 76), eller som det sted som han har "utvalgt for ala sitt navnl bo der» (se I. Kong. 8, 27ff blant mange andre steder). Nrer forbundet med ulvelgelsen av Sion som stedet for Guds herlighet, for hans hellige nrervrer i folkel, var tradisjonen sam utvelgelsen av David og hans rett til a vrere «Herrens salvede», til ~ vrere «fyrster» over hans folk (jfr. srerlig 2. Sam. 7 ogslm. 132). e. Ved a minnes denne lange frelseshistorie fra Abrahams oppbrudd til Herrens aktuelle nrervrer pa Sion gjorde generasjon etter generasjon i Israel Herrcns frelse nrervrerende for seg. Den samlct dem sam stam- 210

7 mer og folk. Ved den mertes dercs lro p~ ham sam hadde ulvalgl dem til sitt folk og sliftet pakt med dem og sam derved hadde skapl dem sam folk og siden vemet dem og holdt dem i live sam folk. Ily av denne «hellige historic» Ievde de sitt religi se Iiv og hadde de ogs~ en trygg forvissning og et fasl h~p for fremtiden. p~ karakleristisk vis kommer deres frelsesvisshet Iii uttrykk i den hymniske bekjennelse som Psalterels korleste salme, Sim. 117, gir: «Lovsyng Herren, aile folk, pris ham, aile Slammer! For stor er hans godhel mot oss, hans trofasthet yarer evig. Halleluja.» Frelseshistoriens Herre var fremfor all «en nmig Gud», «Iangmodig og rik p~ miskunn», som del heler i den kjenle hymnen Shn N~ gjelder den gammelteslamentlige laic om Guds frelse imidlertid ikke bare forholdel mellom Gud og folkel, hans ulvalgle folk Israel, selv om dette kollektive synspunkl dominerer, men den gjelder selvf lgelig ogs~ den enkelle i folkel. Likevel er del belegnende for GTs vitnesbyrd om frelsen al den enkeltes frelseserfaring i vesenllig grad er pregel av den kollektive frelseserfaring - for s~ vidl som man kan tale om en s~dan, likeledes som omvendl den individuelle frelseserfaring har bidratt til ~ forme den kollektive eller andre ganger generelle talc om Guds [relse - i klage og b nn, i takk og bekjennende lovprisning. Dette har for endel sin grunn i al israelitten p~ en ganske annen m~te enn vi i v~r lid og kullurkrels levde sitt religi se Iiv og formet sine erfaringer i folkefellesskapels sammenheng og i lilknylning Iii de sakrale institusjoner i folkel. a. Dette kan sees p~ en rekke ulike m~ler. Man kan eksempelvis se p~ hvilken m~le del f r omtalte «Iille, hisloriske credo» ble fremf rl. Denne folkels - menighelens - lrosbekjennelse ble fremf rl av den enkellc n~r han skullc fremb.,re f rslegr den av det han hadde innh Slel. Del er gitt en detaljert forskrift for hvordan del skal gjl'lres (5. Mos. 26, I-II). Han skulle la f rslegr deofferet og legge del i en kurv og g~ til presten og si: «Jeg vilner i dag for Herren din Gud al jeg cr kommet inn i det land Herren har svoret vc1.re fedre A ville gi OSS»; og presten skullc ta kurven og sette den for Herrens alter og den ofrendc skullc fremsi den trosbekjennelse som ble gjengitt ovenfor, og s~ slutte med a si: «Og her kommer jeg n~ med f rslegr den av del lands frukter som du, Herre, har gitt meg.» Sa skullc han legge det ned for Herrens asyn og tilbe der - og glede seg over alt det gode sam 211

8 Herren hadde gilt ham ag hans hus. N~r alts~ den enkelte kam med sin affergave ag skulle tilbe far Herrens ~syn p~ helligsledet, gikk han inn under ag resiterle falkels frelseshistarie, fardi han tilh\'lrte gudsfalket ag hadde h\'lstel inn av den jard sam delte falket hadde f~lt i gave av Gud. Det er kankretisert frelse ag aklualisert frelseshislorie, far ag ved den enkelte. Av en nae annen karakter er beretningen am Hanna (1.Sam. I). p~ grunn av sin ufruktbarhel er hun ulsall far krenkelser ag en viss farm far farf\'llgelse fra sine amgivelser. Under den ~rlige valfart til helligsledet i Sila legger hun sin n\'ld fram far Gud: «i sin hjerlesarg bad hun til Herren ag gr~t s~rt» (v. 10), ag ved presten Eli f~r hun svar p~ sin b\'lnn: «G~ bar! i fred, ag Israels Gud skal gi deg det du har bedt am» (v. 17). Hun bad am en s\'lnn ag fikk det; hun applevde en persanlig Guds frelse fra sin lidelsefylle situasjan. Hennes b\'lnn skjedde i rammen av en ~rlig ag tradisjanell afferfest; ag da hun gay Gud S\'lnnen Samuel tilbake, skjedde del i rammen av et beslemt rituale (v ), hvar hennes persanlige tilbedeise ags~ fant rom. b. Del samvirke sam vi finner her mellam persanlig frelseserfaring ag averpersanlige Ultrykksfamler i gudsdyrkelsen, ser vi enda bredere ag klarere i Salmene. De er breddfulle av persanlige freiseserfaringer, men samtidig cr formuleringene av dem gjeni1omg~ei1de s~ avslepnc ag generelle at de f\'lrer ut aver den apprinnelige situasjan sam skapte dem, ag de kan bli anvendelige far andre i Iignende situasjaner. Den personligc tone er - sam man bare kan vente - mest fremtrcdendc ide individuelle klage- ag takkesalmer; men ags~ i hymnene kan en mer persanlig takkestil bryle inn, slik vi ser det i den f\'lr nevnte Sim. 103: «Min sjel, min sjel lav Herren, ag glem ikke aile hans velgjeminger». En lang rekke eksempler kunile vreft nevnt her hvor en personlig referanse til Guds frelse kammer til Ultrykk med varierende styrke, men bare naen vers fra Sim. 27 skal tas med (v. 1,3,5, 8b--lO ag 13 14): «Herren cr mitt Iys og min freise, hvem skal jeg da frykte? Herren cr ct vern am mitt liv, hvem skal jeg da skjelve far' Samler en h<er scg mot meg, ermilt hjerte uten frykt. Om krig brytcr ut mot meg, er jeg enda trygg.

9 Han gjemmer meg under sill tak p~ den ande dag. Han skjuler meg i Sill skjermende telt ag tar meg app p~ klippen. Herre, n~ sllker jeg dill ~syn. Skjul ikke dill ~syn for meg! Vis ikke din tjener bart i harme! Du har vrerl min hjelp. Slipp meg ikke ag farlat meg ikke, du Gud, som er min frelscr! am far ag mar farlater meg, vii Herren ta imot meg. Jeg lror for visst at jeg skal f~ se Guds gadhet i de levendes land. Sell dill h~p til Herren, vrer frimodig og sterk, ag vent pii Herren! Her er persanlig trosbekjennelse ag glad tillitserklrering farbundet med intens bllnn am hjelp ag redning. Del er faktisk en kjempende frelsesvisshet vi mllter her - sam s~ afte i Salmene. Man var trygg p~ Guds frelse - ag dog anfektet usikker. Det gir bakgrunn for n~ ~ drllfte en helt annen side ved det gammeltestamentlige frelsesvitnesbyrd. III Til trass for aile religillse averleveringer, ag deres frelseshistariske lilbakeblikk, trass aile lillitsfulle trosbekjennelser ag alt fast h~p for fremtiden var Guds frelse ingen selvflligelighel for Israel, ikke nae de kunne farfl'lye frill over. Den farble i Guds h~nd ag var illgell {relse {or ellilver pris. Den var p~ ulik vis belinget. l. Dette kammer til uttrykk p~ mange farskjellige m~ter, ags~ den m~le sam vi ser demanstrerl i de netlopp siterle vers fra Sim. 27: al frelses- ag trosvissheten bygger app under enny bllnn i enny ag usikker ag enn~ uavklaret situasjan, dessuten avsluttes hele salmen med en generell farmaning am ~ vente p~ Herren ag selle sill h~p til ham. 213

10 Formallillgslale Iyder i GT der hvor det er avvik og ulydighet eller dette kan ventes, og den kaller positivt til det som er sant og rett i forholdet til Gud; forrnaningstalen korresponderer med betingelsene for Guds frelse. Den er fremfor alt karakteristisk for talene i 5. Mosebok og gir dem preg av inntrengende og utfordrende forkynnelse, slik det eksempelvis Iyder i en ler.gre tale i 5. Mos. 8 (v. 7,9,10,11-14 og i utdrag): «Nar Herren din Gud f0rer deg inn i et godt land, (...) et land hvor du ikke skal ete ditt br0d i armod, hvor du intet skal mangle, (...) og nar du sa eter og blir mett og lover Herren for det gode land han har gitt deg, da vokt deg for a glemme Herren din Gud, sa du ikke tar yare pa hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg palegger deg i dag. - Yokt deg at du ikke, nar du eter og blir mett og bygger gode hus og bor idem, og ditt storfe og ditt smare 0kes, og ditt s01v og ditt gull 0kes, og all din eiendom 0kes, at du da ikke opph0yer deg i ditt hjerte, sa du glemmer Herren din Gud som f0fte deg ut av Egyptens land, av trellehuset, (...) 5i da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hand som har vunnet meg denne rikdom, men kom Herren din Gud i hut For det er han som gir deg kraft til a vinne deg rikdom, fordi han vii holde sin pakt som han tilsvor dine fedre, s:lledes som det kan sees pa denne dag.» Landet er altsa intet selvf01gelig frelsesgode for Israel; og i den senere sakalte Hellighetslov (3. Mos ) kan det i en lovbegrunnelse sies av Gud: «Landet h0rer meg til, dere er fremmede og gjester hos meg» (25, 23). Livet i landet, folkets konkret-materielle frelsesstatus, var avhengig av at de levde etter Guds lover og i paktssamfunn med ham. Foraktet de dette og glemte de Gud, giveren selv, midt i all sin velferd og rikdom, da foraktet de ikke bare hans stadige velsignelse, men da opphevet de frelseshistoriens gyldighet for seg selv, da kunne de ikke rose seg av Guds storverk til folkets og deres egen frelse. Da f rer Gud tvertom over dem «et sverd sam hevner pakten», sam det heter i 3. Mos. 26 (v. 25), hvor for0vrig Guds nadige n",rv",r og velsignelse, hans fortsatte freise, forbindes med Iydighet overfor ham og hans lover, mens deres ulydighet leder til forbannelse og ulykker. Enda bredere forkynnes forbannelsens og velsignelsens, livets og d0dens vei i 5. Mos ; denne dobbelte vei og utgang er de to muligheter som Gud stiller folket overfor, og bare pi! dell elle vei filliles hails frelse i velsigllelsells form. 214

11 Dette er i sak det samme som n~r Josva p~ «Ianddagen i Sikem» stiller stammene p~ valg og utfordrer dem til ~ velge mellom Gud Herren og «de fremmede guder» (Jos. 24, 14-24). Freise og avgji1lrende valgsituasjon hi1lrer sammen, for Guds frelse er eksklusiv og utelukker andre frelsesveier, likesom Gud er «nidkj",r» og krever ~ f~ v",re Herre alene. Freise er ikke bare gave, men ogs~ krav - p~ paktens grunn; den er frelse Iii glldssamfllnn i form av forpliklende paklssam JUlin. 2. Oct som i de n~ nevnte formaningstaler nevnes som muligheter: enten Iydighet-velsignelse-liv eller ulydighet-forbannelse-di1ld, det li1ises hos de stor domsprofeter opp i et enkelt domsbudskap som ikke bare forkynner en konkret straff over det samtidige Israel, men som ogs~ begrunner dommen med varierte anklager over folkets synd og troli1lshet. Mulighetene best~r ikke lenger som alternative muligheter; med sin onde ferd har folket selv valgt den ene, undergangens, vei. Som et negativt motstykke til trosbeskjennelsens frelseshistoriske tilbakeblikk gji1lr Amos i 4, 1>-11 et anklagende tilbakeblikk p~ folkets stadige avvisninger av Guds forsi1lk p~ ~ vekke og vinne dem; den ri1lde tdid er omkvedec «Men dere vendle ikke om til meg, sier Herren}); og til slutt (v. 12) fi1llger domsordet: «Derfor... gjn deg rede, Israel, til ~ mi1lte din Gud!" Dette mi1lte vii bety delmolsalle av Gilds freise, nemlig tap og undergang ved hans h~nd som fi1lr hadde seiret og berget og slik gitt dem frelse. Oct h~rde domsbudskap som Amos ble kalt til ~ g~ med, kan samles i Guds tydeord i hans tredje visjon (8, 3): «Efl{lell er kommet for mitt folk Israel, jeg vii ikke lenger b",re over med dets synd.» Her trekkes sluttstreken for den hittidige frelseshistorie. Oct samme gji1lr Hosea n~r han gir sine to siste barn de symbolske navn: «Uten miskunn» og «Ikke mitt folk» (Hos. 1,1>-9), og det siste begrunnes med: «For dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke deres Gud». Pakten er oppsagt av ham som stiftet den, fordi folket har V"'rl som en troli1ls og utuktig kvinne; sin rette ektemann Gud Herren har hun sveket med sine elskere, avgudene. Det samme gjentas senere av Jeremia (se srerlig kap. 2-3), likesom Esekiel forlsetter den ende-forkynnelse som Amos hadde begynt (Esek. 7, 2ff). Dette var noe nytt og uhi1lrl i Israel: her var mer enn formaning, ja, trusel; her forkyntes dom og straff, ugjenkallelig, og det ikke bare over enkeltpersoner, men over et helt folk, et u(valgt Guds folk. Gild er ai/sa ikke bare frelsens Gild, men ogsa dommens - n~r hans frelse ikke blir tatt imot og han selv ikke blir ",ret og dyrket som den ene Gud og Herre." 215

12 I Jes. 7, 3-17 berelles del kort om et viktig m~te som Jesaja hadde med Juda-kongen Akas, og det midt i en politisk og militrert sell spent situasjon for Jerusalem (7, 1-2). Profeten som kommer i Herrens rerend, taler f~rst tr~st og formaning til kongen som jo var av Davids rell og demled Guds «s~nn» (jfr. 2. Sam 7, 14; Sim. 2, 7) og «salvede». Formaningsordene til kongen og hans folk sluller med den absolutte og ubetingede utfordringen: «Vii dere ikke Ira, skal dere heller ikke trygt bo» (v. 9). Det som saken egentlig dreide seg om for profeten, var ~ styrke kongens tro og tillit til Herren, slik at han fikk mot til ~ stole p~ Guds hjelp og redning alene - i stedet for ~ sikre seg ved ~ slulle seg til utenlandske allianser. Profeten salle troen - i betydning av Iydig underkastelse og tillitsfull hengivenhet til Gud - som betingelse for en fortsatt eksistens i trygge kk Men kong Akas avslo bme dette og et spesielt tegn p~ Herrens hjelp (Jes. 7, 10-12; jfr. Dom 6, og 36-40). I stedet sendte han bud til den assyriske storkongen Tiglatpileser og lot si til ham: «Jeg er din tjener og din s~nn. Kom og frels meg Ira Syrias konge og Israels (d.e. Nordrikets) konge som har overfait meg!» (2. Kong. 16, 7). Kongen valgte assyrerkongens frelse fremfor Guds hjelp og frelse. Han fikk den, men samtidig var Guds forkastelsesdom blitt talt over ham, hans hus og hans folk (les. 7, 17 og 18f!). Og dommen kom. Lenge kunne det synes sam am domsprofetene bare var tapere. Men deres h~rde strafletaler fikk sine bekreftelserf~rst da Nordriket Israel, senere da Sydriket Juda gikk under (722 og 587 f.kr.), da de folk gikk til grunne som nasjoner som hadde slik en stolt og herlig frelseshistorie ~ se tilbake p~. Da hadde de ikke den frelsende Gud «med seg», men mot seg. IV Profetene forkynte imidlertid ikke bare Guds dom og straf!, men ogs~ liye Gilds frelseshalldlillger. Ogs~ dette skjedde p~ mange, forskjellige m~ter. 1. Da Jesaja vendle seg mot kong Akas med anklage (7, 13), fulgte det ikke direkte et domsord p~ anklagen, slik det ellers gjerne skjedde, men f~rst en forjettelse: et barn skulle f~des og det skulle f~ det bemerkelsesverdigc, symbolske navn Inll11nflll-el som med betydningcn «Gud er med oss» ville komme til ~ representere det «program» sam kong Akas unndro seg fra; det sam p~ lengre sikt var forjellelse, var for Akas selv en dom. Idet den nrervrerende konge p~ Davids trone 216

13 glir ul av Guds plan og frelsesverk fordi han velger en annen herre enn Herren Gud, skaper Gud med dellille barn en ny frelsesvei. Her forjetter profeten ikke bare en ny Guds freise, men en ny frelser, slik lesaja ogs~ senere forkynner om el barn som f;jdes (9, 2-7) og om el nytt skudd p~ det davidiske retletre (II, 1-5). Da lesaja m;jtle kong Akas, hadde han sin s;jnn Sjear-jasjllb med seg; i delle symbolnavn ligger det ogs~ en forjellelse skjult, nemlig den at midt i n;jden og undergangen er del en «rest sam omvender seg»; i Israel under dommen er det en spire til el nyn Israel. 2. I forhold Iii del eldre frelseshistoriske vitnesbyrd, hvor det I~ s~ stor vekl p~ landel og de ;Jvrige materielle frelsesgoder, er det i lesajas frelsesforkynnelse en markert forskyvning i reining av det personlige og de ~ndelige frelsesgoder. Oct lokale trer i bakgrunnen og knyner seg vesentlig til Sion som for ;Jvrig st~r sentrait i hans skildring av Guds kommende frelse; men ogs~ n~r del gjelder hans forkynnelse om Sion som skal renses og fornyes (1, 21-26), «forl;jses ved retl» (1, 27), ja, opph;jyes og herliggj;jres (2, 2-4), s~ er det ikke s~ mye selve helligstedet som menigheten p~ Sion - kanskje som inkorporasjon av heie gudsfolket - som skal renses og fomyes; og n~r det opph;jyes og herliggj;jres, er del for ~ vrere samlingspunkt for folkeslagene som samles for ~ bli lrert av Gud, «for fra Sion uig~r lov, og Herrens ord fra Jerusalem». Her er ikke bare landet milt i bakgrunnen, men perspektivet for Gilds frelse er IItvidet IIniverselt; den gjelder folkeslagene pi! Jorden med Sian som jordells midtplinkt. Senere da landet var g~ll tapt, kom del imidlertid til ~ f~ en noe sl;jrre plass i fremtidsbildet og frelsesforkynnelsen, men heller ikke da i langt nrer samme grad som i den eldre lid; det fremg~r av yngre deler av Jeremias forkynnelse (jfr. blanl annet 33, 10 ff) og av det s~kalte «!orfatningsutkast» i Esek For ogs~ her ligger hovedvekten p~ fornyelsen av folkel og det nye religi;jse liv som del vesentlige i Guds nyc frclsesgjeminger. Guds nyc storgjerninger sikter p~ nyn samfunn og fellesskap med menneskene. Oct vii komme en ny pakt (ler. 3 I, 31ff); folkel skal renses og gis en ny And (Esek. 36) og gjenreises til nyn liv og Iii ~ vrere Guds folk (Esek. 37, Iff); hans «bolig skal vrere over dem» (Esek. 37,27). N~r Israel igjen drar ut fra folkene som de dro ut fra Egypt engang, og vender tilbake til Sion (Jes. 40, 3ff; 43, 1-7), da er det samtidig Herren, Israels Gud, som «kommer med velde» (les. 40, 10), Sions konge vender Iilbake; da avdekker han sin arm for aile folkenes ;Jyne, og aile jordens ender f~r «se v~r Guds frelse» (les. 52, 7-10). Da skal 217

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Innholdsfortegnelse Forord 5 Teologi 7 Metodistisk miljøteologi en kortfattet presentasjon 9 Økoteologi 11 Et miljøvennlig verktøyskrin

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer