ergogroup årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ergogroup årsrapport 2009"

Transkript

1 ergogroup årsrapport 2009

2 NØKKELTALL OG GRAFER OMSETNING OMSETNING 100 % 100 % 90 % 80 % % 80 % % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % % 30 % % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Andre Kunder Posten Norge AS Drift og infrastruktur Løsninger og applikasjonstjenester Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Postens andel av total omsetning går ned ytterligere 3% fra 2008 til 2009 Segmentet Drift & Infrastruktur utgjør 61% av omsetningen NØKKELTALL Tall i hele mill. kr Omsetning Omsetningsvekst 0 % -10 % 7 % 15 % 56 % 13 % -8 % EBITA Driftsresultat Resultat før skatt EBITA-margin 3 % 2 % 5 % 5 % 6 % 8 % 5 % Totalkapital Egenkapitalandel 23 % 20 % 38 % 37 % 31 % 37 % 38 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 6,9 % 5,7 % 15,4 % 8,8 % 10,0 % 12,7 % 8,2 % Antall ansatte Definisjoner: EBITA: Resultat før finanskostnader minus gevinster, restrukturering, amortisering og andre engangseffekter knyttet til oppkjøp. EBITA-margin: EBITA i prosent av omsetning. Egenkapitalandel: Egenkapital dividert med totalkapital. ROIC: EBITA dividert med gjennomsnittlig investert kapital (Immaterielle eiendeler ex. Goodwill + netto arbeidskapital ex. kontanter dvs. omløpsmidler ex. kontanter minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld). 2 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

3 INNHOLD Nøkkeltall og grafer 2 Står støtt 4 Ledergruppen i ErgoGroup 6 ErgoGroup på 5 minutter 8 Viktige hendelser i Styret i ErgoGroup 10 Styrets beretning 12 Resultatregnskap 16 Eiendeler 17 Egenkapital og gjeld 18 Kontantstrøm 19 Egenkapitaloppstilling 20 Noter til regnskap Note 1 Segmenter 24 Note 2 Lønnskostnader og andre godtgjørelser 26 Note 3 Pensjoner 27 Note 4 Andre driftskostnader 28 Note 5 Restruktureringskostnader 28 Note 6 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap 28 Note 7 Finansinntekter og finanskostnader 28 Note 8 Skatt 29 Note 9 Immaterielle eiendeler 31 Note 10 Varige driftsmidler 33 Note 11 Aksjer 34 Note 12 Rentebærende langsiktige fordringer 35 Note 13 Andre langsiktige fordringer 35 Note 14 Varebeholdninger 35 Note 15 Rentefrie kortsiktige fordringer 36 Note 16 Likvide midler 37 Note 17 Egenkapital 37 Note 18 Avsetning for forpliktelser 37 Note 19 Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 20 Rentefri langsiktig og kortsiktig gjeld 38 Note 21 Finansiell risiko og kapitalstruktur 39 Note 22 Garantiansvar/pantstillelser 40 Note 23 Leieforhold 40 Note 24 Kjøpsforpliktelser 41 Note 25 Endringer i konsernets struktur 42 Note 26 Transaksjoner med nærstående parter 43 Note 27 Andre forhold 43 Revisjonsberetning 44 ErgoGroup gjennom 37 år 45 Organisasjonskart 45 Her finner du oss 46 Design : Red Kommunikasjon Foto : Jonni Malerier : Ben Goss Trykk : RK Grafisk KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 3

4 Står støtt Nedgangsåret 2009 satte sine spor, også i ErgoGroup. Administrerende direktør Terje Mjøs gleder seg over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre enn i 2008, og retter blikket framover mot bedre tider. Konsulentområdet i Norge, som tradisjonelt har blitt påvirket mer i nedgangs kon junktur, gjorde det bedre enn i Drift, som historisk har vist seg å svinge opp i dårligere tider, gjorde det vesentlig dårligere. Resultatet kom ikke overraskende på ErgoGroup. Vi ventet en lavere inntjening fordi kontrakten med vår største kunde er reforhandlet, og fordi de har tatt i bruk en ny IKT-plattform og standard systemer som gir grunnlag for en mer effektiv drift. På sikt vil vi klare å drifte det nye systemet ved bruk av mindre ressurser, sier Terje Mjøs. På grunn av for høye kostnader var det nødvendig å nedbemanne med 130 årsverk i fjerde kvartal. Tre av fem opp 2009 markerte også et tilbakeslag for segment Norden. Den svenske økonomien var vesentlig hardere rammet av finansuroen enn den norske, dermed ble også det svenske ITmarkedet hardere rammet enn det norske. I sum ble 2009 vesentlig dårligere enn 2008 for ErgoGroup, oppsummerer Terje Mjøs. Han gleder seg imidlertid over at tre av fem forretningsområder gjorde det like bra eller bedre i 2009, enn i rekordåret Regionale tjenester, Løsninger og applikasjonstjenester og BEKK gjorde det veldig bra i 2009, til tross for finanskrise og dertil hørende lavkonjuktur, fastslår han. Tilfredse kunder og ansatte Til tross for finansiell uro, er kundene fornøyde. Kundetilfredsheten holder seg på 2008-nivå, og ErgoGroup arbeider intenst med forbedringer for å øke denne til et nivå hvor ErgoGroup har bransjens mest fornøyde kunder. Medarbeidertilfredsheten er også høy. Vi fikk et kraftig byks opp i medarbeider tilfredshet i 2007 på grunn av målrettet arbeid, og for tredje år er vi på samme høye nivå, konstaterer Terje Mjøs fornøyd. I 2009 ble Lean igangsatt i ErgoGroup, og Lean-programmet skal bre seg utover i organisasjonen fram til Terje Mjøs venter at organisasjonen vil kapitalisere på dette i årene framover, etter hvert som man får på plass en helhetlig metode for kontinuerlig forbedring. Lean vil frigjøre energi i organisasjonen og vil sikre at vi får bottom up til å fungere bra. Det vil bidra til at gode ideer om bedre måter å gjøre ting på, kan strømme oppover i systemet, sier Mjøs. Grønt initiativ ErgoGroup er med i Grønn IT et initiativ i regi av IKT Norge. Terje Mjøs fastslår at smart bruk av IT er en del av klimaløsningen. Virtualisering er ett område hvor vi sparer energi, ved å kutte i antall fysiske servere. Et annet område er kommunikasjonstjenester som OCS og IBM Lotus Sametime, som samlet sett bidrar til å redusere møtevirksomheten og antall flyreiser, både for oss selv og våre kunder. På Gjøvik tar vi det enda et skritt lengre. Der brukes elvevann til kjøling av datahallen. Neste trinn kan være å bruke det resirkulerte vannet til oppvarming av kommunale bygg, forteller han. For å bevisstgjøre egen organisasjon har ErgoGroup også innført klimaregnskap. Resultatene brukes som grunnlag for å spare både penger og miljø. 4 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

5 Lean vil sikre at gode ideer kan strømme oppover i systemet. Terje Mjøs Administrerende direktør Bunnen er nådd For IT-bransjen som helhet tror Terje Mjøs at bunnen nå er nådd. Vi vil se en relativt svak forbedring. De fleste eksperter spår et løft. Jeg er enig, men tror at det først vil komme andre halvår. Da vil vi fortsatt være på et vesentlig lavere nivå enn i rekordårene 2007 og Sverige henger fortsatt noe etter, og vil nok gjøre det gjennom hele 2010, sier han. Etter 2008 og 2009 har det vært lite fart på konsolideringen i bransjen. I løpet av 2010 tror Terje Mjøs at dette vil ta seg opp. Også ErgoGroup er klare for å se på nye, lønnsomme oppkjøpsprosjekter, konstaterer han. I mellomtiden har han klare ambisjoner for ErgoGroup i Min ambisjon er at vi kommer tilbake til positiv organisk vekst, at lønnsomheten innen drift er vesentlig forbedret og at vi gjennomfører noen strategiske oppkjøp gjennom året. I tillegg har jeg som mål at vi skal fortsette den positive utviklingen og rykke enda litt opp i kundetilfredshet, og at vi får et fjerde år med mer fornøyde medarbeidere. Administrerende direktør Terje Mjøs og hans kolleger skal klare kunsten å se hele bildet. Vi skal uoppfordret gi gode forslag til videre utvikling, og samtidig sørge for å inkludere andre kolleger og enheter til kundenes og ErgoGroups beste. Ved å lete etter totalitet og sammenhenger, klarer vi å se hele bildet, sier han. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 5

6 LEDERGRUPPEN I ERGOGROUP Matthias Peter Salgsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden januar 2009 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i BaneTele, Nordisk Mobiltelefon, Ascom Norge Utdannelse: Siv.Ing. fra ETH Lausanne, Sveits Ingeborg Aass Holten HR-direktør Født: 1961 ErgoGroup siden mars 2007 Tidligere stillinger: Konserndirektør Organisasjonsutvikling i Hafslund, Associate Partner i Accenture, samt ulike stillinger i Volvo, Securitas og UNISYS Utdannelse: Pedagogisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Eivind Sundbø Direktør, Prosjekter Født: 1964 ErgoGroup siden juni 2005 Tidligere stillinger: Direktør for konsulent- og applikasjonsforvaltning i Hydro IS Partner. Seksjonssjef for drift, produktutvikling og innkjøp. Utdannelse: Informatikk/ fysikk fra Universitetet i Oslo. Hans-Henrik Merckoll Direktør, Regionale tjenester Født: 1968 ErgoGroup siden mai 2009 Tidligere stillinger: Adm.direktør i Telenor Telehuset, Salgsdirektør Partner og SMB i HP Norge, Direktør Privat marked i Compaq Norge, Ass.direktør i Storebrand og If, Nordisk produktgruppesjef i Thorn Norden, Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI- Sandvika Niclas Ekblad Direktør, Norden Født: 1966 ErgoGroup siden januar 2007 Konsernsjef for SYSteam siden 2001 Tidligere stillinger: Ansatt i SYSteam siden Utdannelse: Industriell elektronikk og produksjon i Jönköping. Håvard Larsen Direktør, Løsninger Født: 1955 ErgoGroup siden 2005 Tidligere stillinger: Administrerende direktør i TDC Norge, TDC Internordia og Compaq Norge. Utdannelse: Diplomøkonom fra BI og gjennomført en rekke lederprogrammer i regi av Babson College, Boston med flere.

7 Terje Mjøs Administrerende direktør Født: 1961 ErgoGroup siden juni 2004 Tidligere stillinger: Direktør i Hydro IS Partner AS, ulike stillinger i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og markedsdirektør i Hydro Agri Europe i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i informatikk ved Universitetet i Oslo, MBA fra BI. Eli Giske CFO Født: 1964 ErgoGroup siden januar 2005 Tidligere stillinger: Økonomidirektør i ErgoIntegration AS, konserndirektør for økonomi og (CFO) i EDB Business Partner ASA, samt diverse økonomistillinger. Utdannelse: Master of Business and Marketing. Olav Folkestad Adm. direktør Bekk Consulting AS Født: 1963 ErgoGroup siden september 2007 Tidligere stillinger: IT-konsulent i Digital Equipment, Produktsjef og programansvarlig i HP Norge, Salgs- og markedsdirektør i New Media Science og Cell Network Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU og MSc fra University of Kent Morten Søgård Direktør, IT-drift Født: 1956 ErgoGroup siden april 2005 Tidligere stillinger: Adm. dir. i CSC Airline Solutions A/S med ansvar for selskapets nordiske virksomhet mot luftfartsrelaterte virksomheter. Adm. dir. for CSC Norge. Utdannelse: Handelsøkonom, Handelsakademiet. Hilde M. Solegaard Kommunikasjonsdirektør Født: 1959 ErgoGroup siden november 2006 Tidligere stillinger: Direktør for marked, indirekte salg og forretningsutvikling i SAP Norge og SAP Nordic. Ledende stillinger innen marked, salg og produktansvar i Visma Norge. Utdannelse: Økonomi/ markedsføring og strategi/ organisasjonsutvikling. Jakob van der Hagen Direktør, Strategi og forretningsutvikling Født: 1960 ErgoGroup siden 1998 Tidligere stillinger: Salgsdirektør Bank og forsikring IBM Norge, daglig leder i EDS Norge, IKT-direktør McCann Northern Europe, Salgsdir. Posten SDS. Utdannelse: Ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, fra Erasmus University.

8 8 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

9 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 9

10 STYRET I ERGOGROUP Dag Mejdell Styreleder Erik Johannessen Styremedlem Gro Bakstad Styremedlem Inger Roll-Matthiesen Styremedlem Konsernsjef i Posten Norge Administrerende direktør i NorCargo Konserndirektør Økonomi og Juridisk direktør i Posten Norge. AS Utdannet siviløkonom fra AS Utdannet økonom og ingeniør, har Finans (CFO) i Posten Norge AS fra Tok juridisk embetseksamen i Handelshøyskolen i Bergen. Ansatt tidligere jobbet som konserndirektør august Utdannet siviløkonom Arbeidet tidligere som advokat i i Dyno Industrier siden 1981, i Prosjekter, Posten Norge, viseadm. og statsautorisert revisor fra Norges advokatfirmaet Bugge, Arenstz- blant annet som finansdirektør, dir. i Telenor Bedrift AS, direktør i Handelshøyskole. Har tidligere vært Hansen & Rasmussen, og rådgiver i konserndirektør og som konsernsjef Telenor AB og i Elfa Norge AS. ansatt som økonomidirektør i Posten, Nærings- og handelsdepartementet. fra 1997 inntil selskapet ble kjøpt finansiell rådgiver i Procorp og opp. Deretter konsernsjef i Dyno økonomidirektør i Ocean Rig. Nobel ASA i perioden ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

11 Terje Mjøs Administrerende direktør Jarle Dahlstrøm Styremedlem Ola Hugo Jordhøy Styremedlem Marit Thorsvald Styremedlem Tidligere stillinger: Direktør i Hydro Seksjonsleder i IT-drift i ErgoGroup Seniorrådgiver i IT-drift i ErgoGroup Seniorkonsulent i ErgoGroup AS. IS Partner AS, ulike stillinger i AS. Har jobbet i ErgoGroup AS siden AS, ansattes representant. Utdannet Jobber som leveranseansvarlig i Norsk Hydro ASA, bl.a. salgs- og 2001 i roller innen brukerstøtte, sivilingeniør i elektronikk fra Norges divisjon Brukerservice. Utdannet markedsdirektør i Hydro Agri europe Problem Management og Process Tekniske Høgskole (NTH). Har på den Polytekniske Høyskole. i Brussel. Utdannelse: Cand.scient i Management. Siviløkonom- tidligere jobbet i ulike stillinger i Var ansatt i KLP Forsikring i ulike informatikk ved Universitetet i Oslo, utdannelse fra Handelshøyskolen BI. TelePost Communication og Telenor. stillinger før ansettelse i Statens MBA fra BI. Datasentral i KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 11

12 styrets beretning ErgoGroup ErgoGroup er en nordisk totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester. Virksomheten tilbyr sine produkter og tjenester fra nærmere 90 kontorer i Norden. I over 30 år har ErgoGroup forenklet hverdagen for sine kunder ved å tilby dokumenterte og utprøvde IT-løsninger. ErgoGroups strategiske hovedmål er å utvikle et nordisk lederskap som totalleverandør til små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) samt å videreutvikle posisjonen som ledende IT-selskap overfor store kunder i privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig satser selskapet på enkelte spesialistområder og utvalgte bransjer overfor store kunder i hele Norden. Økonomi Omsetning og resultat ErgoGroup omsatte i 2009 for millioner kroner, en nedgang på 8 prosent fra Nedgangen skyldes først og fremst reforhandling av avtalene med selskapets største kunde, Posten Norge AS, samt den generelle konjunkturnedgangen som har preget markedet i Sverige i Postens Norge AS andel av ErgoGroups omsetning utgjorde 13 prosent i 2009 hvilket er 3 prosentpoeng lavere enn i I 2009 oppnådde ErgoGroup et driftsresultat (EBITA) på 280 millioner kroner som er 163 millioner kroner lavere enn i Driftsresultatet etter engangseffekter og amortiseringer (EBIT) i 2009 ble 240 millioner kroner mot 373 millioner kroner i Inkludert i EBIT er ekstraordinære avsetninger for restrukturering i virksomheten på 45 millioner kroner, samt inntektsført gevinst ved salg av datterselskapet Eiendomsverdi AS med 31 millioner kroner. Balanse og kontantstrøm Totalbalansen var ved årets slutt millioner kroner, mot millioner kroner ved utgangen av Den langsiktige gjelden ble redusert med 246 millioner kroner. I 2009 var den operasjonelle kontantstrømmen 474 millioner kroner. Etter driftsinvesteringer på 201 millioner kroner, var den frie kontantstrømmen 274 millioner kroner mot 282 millioner kroner i I 2009 ble det samlet gjennomført investeringer for netto 201 millioner kroner. ErgoGroup hadde en egenkapitalandel per på 37,9 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med ErgoGroups likviditetsreserver består av bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter. ErgoGroup har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Selskapets kunder er i stor grad veletablerte, private bedrifter og offentlige virksomheter. Med dagens kundesammensetning ansees kredittrisikoen for å være liten, og tap på fordringer er begrenset. Regnskapet er utarbeidet med forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen fortsatt er til stede. Disponering av resultatet Årets resultat i ErgoGroup AS på 39 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Marked og kunder Den generelle nedgangskonjunkturen gjorde at også markedet for IT-tjenester var mer krevende enn i de foregående år. ErgoGroup oppnådde likevel en god kontraktsinngang i ErgoGroups norske virksomhet inngikk i 2009 kontrakter for millioner kroner, en forbedring på over en halv milliard kroner fra I løpet av 2009 ble det inngått nesten 3500 avtaler bare i den norske virksomheten, opp fra 2900 avtaler i Avtaler ble inngått med blant andre Gjensidige, Aker Solutions, Edda Media, Statoil, NATO og Kommunaldepartementet. ErgoGroup deler sin virksomhet i to overordnede tjenestesegmenter; Drift & infrastrukturtjenester Løsninger & applikasjonstjenester. Drift & infrastrukturtjenester leverer drift av infrastruktur og applikasjoner, outsourcing, datakommunikasjonstjenester, infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, lokal IT-service, meldingstjenester og innholdstjenester. Løsninger & applikasjonstjenester leverer bransjeløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt spesial løsninger for utvalgte nisjer og segmenter. Konsulent tjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon leveres som supplement til bransje- og spesialløsninger, enten som selvstendige prosjektleveranser etter kundens spesi fikasjoner eller tilpasning av standardsystemer. Tjenestene produseres gjennom virksomhetens fem forretningsområder. Fire av disse; IT-drift, Regionale tjenester, Løsninger og BEKK utgjør til sammen det geografiske segmentet Norge. Forretningsområdet Norden omfatter virksomhet i Sverige, Finland og Danmark. Selskapets fem forretningsområder er: IT-drift omfatter drift av infrastruktur, outsourcing, samt data kommunikasjonstjenester. ErgoGroup er en av de leden de driftsleverandørene i Norge. Selskapet opplever god etterspørsel etter driftstjenester fra bedrifter og offentlige virksomheter, selv om tilveksten av avtaler med nye kunder har vært noe lavere enn forventet i Nye av taler er blant annet inngått med Konica Minolta, Edda Media, Bautas, Wilhelmsen Maritime Services og Gjen sidige. Forretningsområdet hadde 916 ansatte ved årets slutt. Gjennom forretningsområdet Regionale tjenester har ErgoGroup en bred geografisk tilstedeværelse og leveranse evne over hele Norge. Gjennom sterke regions- 12 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

13 og lokal kontor tilbys hele spekteret av løsninger, produkter og tjenester og omfatter blant annet infrastrukturrelaterte konsulenttjenester, rådgivning, ERP-løsninger samt leveranse av spesialløsninger for utvalgte nisjer. Kundene er små og mellomstore virksomheter innen privat og offentlig sektor, samt større hjørnesteinsbedrifter i regionene. I 2009 ble det inngått avtaler med blant andre NATO, Stat ens Pensjonskasse, Gassnova, Mattilsynet, Norsk Tipping og Statoil. Ved årets slutt hadde forretningsområdet 528 ansatte. Løsninger leverer bransjeløsninger og programvare løsninger til offentlig sektor og privat næringsliv, samt konsulenttjenester for utvikling, tilpasning og integrasjon som supplement til bransje- og spesialistløsninger; som selv stendige prosjektleveranser etter kundens spesifika sjoner eller tilpasning av standardsystemer. Forretnings området leverer også meldingstjenester og innholds tjenester til en rekke kunder har vært et år med høyt aktivitetsnivå for forretningsområdet, til tross for den krevende markeds situasjonen forretningsområdet har operert i. Avtaler ble blant annet inngått med Kommunaldepartementet (evalg), Landbruksog matdepartementet (esporing), Aker Solutions, Sjøfartsdirektoratet og Trondheim Kommune. Forretningsområdet hadde 574 medarbeidere ved årets slutt. BEKK Consulting AS er et norsk konsulentselskap som holder til i Oslo og Trondheim. ErgoGroup eier 75 prosent av aksjene i selskapet og har opsjon på overtakelse av de resterende 25 prosent. BEKK inngår i ErgoGroup som eget forretningsområde, og leverer rådgivnings-, utviklingsog forvaltningstjenester innen områdene prosess- og organisa sjonsutvikling, modernisering av fagsystemer, portal- og selvbetjeningsløsninger og skreddersydde forretningsapplikasjoner. Selskapet har 229 ansatte og kundeporteføljen består av en rekke av de største norske bedriftene samt mange av landets største offentlige etater. Norden betjener ErgoGroups kunder utenfor Norge, med om lag 60 kontorer i Sverige og tilstedeværelse i både Danmark og Finland, og styres gjennom selskapet SYSteam AB. Forretningsområdet tilbyr komplette IT-løsninger, både utvikling og drift, hovedsaklig til det svenske og finske markedet, samt kunder som er etablert i flere nordiske markeder. ErgoGroup er totalleverandør av IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter, og samtidig spesialist overfor større bedrifter i utvalgte bransjer. Forretningsområdet har vært relativt sterkt preget av lavkonjunkturen i 2009, på samme måte som andre IT-selskaper som opererer i Sverige. Avtaler er blant annet inngått med Interpares, EAB, Geveko og Posten Norge AS. Norden hadde ved årets slutt 1280 ansatte. Organisasjon og miljø ErgoGroup hadde i 2009 i gjennomsnitt 3792 ansatte. Antall ansatte ved utgangen av 2009 var 3709, en liten nedgang fra forrige årsskifte. Reduksjonen skyldes omstilling i forretnings området IT-drift, samt lavere rekruttering enn tidligere år. Samtidig har det vært en økning i antall ansatte knyttet til offshoring personer var ansatt utenfor Norge pr ErgoGroup har i løpet av 2008 og 2009 bygd opp sin offshoring-kapasitet gjennom selskapet ION NOR, lokalisert i Chandigarh i India. Ved utgangen av 2009 hadde ION NOR 128 ansatte, hvorav ca halvparten var engasjert med oppdrag for ErgoGroups kunder. Arbeidsmiljø ErgoGroup opererer i et marked som preges av kontinuerlige krav til endring og effektivisering, og selskapet jobber derfor bevisst og systematisk for at dette ikke skal få negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. I 2009 var sykefraværet på 3,0 prosent hvilket er opp 0,1 prosentpoeng fra I 2009 ble det rapportert om åtte mindre arbeidsuhell. De ansattes tilbakemeldinger gjennom årets medarbeiderundersøkelse viser en svak nedgang fra året før, men medarbeidertilfredsheten i ErgoGroup ligger fremdeles på et stabilt, høyt nivå. Det ytre miljø ErgoGroup driver sin virksomhet i tidsriktige og fleksible lokaler, hvor det er lagt vekt på god arealutnyttelse og lavt energiforbruk. ErgoGroup har kontorer på nærmere 90 steder i hele Norden, noe som gir nærhet til kunden og bidrar til å begrense reisebehovet fra kontorsted til kunde. ErgoGroup skal være aktiv pådriver innen miljøtiltak direkte relatert til egen bransje og virksomhet. Sel skapets hovedfokus ligger innen energisparing støttet av innova tive kjøleog varmeløsninger, bruk av maskin- og program vare fra miljøbevisste markedsledere, miljø vennlig avhending av IT-utstyr og annet avfall, samt aktiv bruk av moderne teknologi som hindrer unødig foru rensing ved reise virksomhet. Et vesentlig miljøinitiativ er selskapets bruk av returvann fra datahallene i Oslo og på Gjøvik til å varme opp inneluft i ventilasjonsanleggene. I ErgoGroups fjellhall på Gjøvik reduseres strømforbruket også ved bruk av elvevann til kjøling. Årlig gir dette strømbesparelser tilsvarende forbruket til 75 husstander. ErgoGroup er også medlem i IKT-Norges initiativ Grønn IT som har som mål å redusere miljøskadene forårsaket av IT og fremme økt klimafokus i alle ledd av IKT-næringen. Selskapet har i stor utstrekning tatt i bruk teknologi som gjør det enkelt å arbeide raskere og mer effektivt sammen på tvers av geografiske steder. Ved hjelp av moderne samhandlingsløsninger kan de ansatte ta i bruk direktemeldinger (instant messaging), IP-telefoni og telefon- og nettmøter. Denne teknologien bidrar både til spart reisetid for de ansatte, mindre miljøforurensing gjennom lavere reiseaktivitet og sparte reisekostnader for selskapet. Likestilling Ved årsskifte hadde ErgoGroup en kvinneandel på 21,1 prosent, hvilket er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra Andelen kvinner i lederstillinger var i ,4 prosent, en nedgang fra 16 prosent i Andelen kvinnelige toppledere i selskapet er 25 prosent. ErgoGroup opererer i en mannsdominert bransje, men har kontinuerlig fokus på å øke andelen kvinner i selskapet, blant annet i forbindelse med rekruttering. Det legges også spesiell vekt på å utvikle kvinner i selskapets talentutviklingsprogram. I årets kull var 5 av totalt 20 deltagere i talentprogrammet kvinner. KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 13

14 ErgoGroup har fokus på å unngå diskriminering i alle deler av selskapets virksomhet, fra rekruttering, lønns- og arbeids vilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Som en del av Posten-konsernet har ErgoGroup erklært seg rasismefri sone. Kompetanse ErgoGroup baserer sin virksomhet på medarbeidernes kunnskap, og legger derfor stor vekt på medarbeidernes kompetanse- og karriereutvikling. I 2009 har det vært gjennomført flere store kompetansekartlegginger for å sikre at ErgoGroup besitter den kompetansen kundene etterspør. ErgoGroup har lagt vekt på at kompetansehevingstiltak skal være målrettet i forhold til bedriftens behov. Videre legger selskapet vekt på interne tiltak for kompetanseheving, blant annet gjennom programmet for nye ledere, kalt ny som leder. Selskapet tilbyr også de ansatte en rekke utviklingstilbud gjennom ErgoGroups egen kurskatalog. ErgoGroup gjennomførte i 2008 et talentprogram for yngre talenter, med gode resultater. Med bakgrunn i dette pågikk det i 2009 forberedelser og rekruttering til et nytt talentprogram med oppstart i 2010, Talent Programmet retter seg mot personer under 37 år som ønsker å utvikle seg selv og ErgoGroup og har 21 deltagere fra alle deler av selskapet. I 2009 ble ErgoGroup tildelt Kompetanseprisen 2009 fra HR Norge. HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen til en bedrift eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling. ErgoGroup fikk prisen blant annet fordi virksomhetens kompetanseutvikling springer direkte ut av virksomhetens overordnede strategi og øvrige HR-relaterte tiltak, samt at virksomheten preges av systematikk og kontinuitet. Uorganisk vekst Med utgangspunkt i selskapets vekststrategi gjennomførte ErgoGroup i 2009 flere prosesser både i Norge og Sverige med sikte på overtagelse av virksomheter som støtter opp under strategien. Med få unntak ble transaksjonene imidler tid ikke gjennomført på grunn av for høye prisforventninger hos disse virksomhetenes eiere. I Sverige ble det dog gjennomført noen mindre virksomhetsovertagelser. I Norge ble det inngått avtale om overtagelse av Edda Medias IT-virksomhet fra Overtagelsen omfatter 27 medarbeidere. Fremtidsutsikter Ved inngangen til 2010 ser det sterke aktivitetsfallet internasjonalt ut til å være over. Kraftige politiske tiltak i de fleste vestlige land har medvirket sterkt til denne utvikling en. Etterdønningene av finanskrisen gjør at arbeidsledighet en likevel forventes å øke noe i De nordiske landene er fortsatt inne i lavkonjunkturen som startet tidlig i 2008, og som ble kraftig forsterket da finanskrisen traff verdensøkonomien med full tyngde samme høst. Nedgangen i BNP i Norge, og den klart mer dramatiske nedgangen i Sverige og Finland vinteren , er imidlertid et tilbakelagt kapittel. Det ventes at veksten vil ta seg moderat opp framover, men en konjunkturoppgang ventes først fra Fremtidsutsiktene for det nordiske IT-markedet er ved inngangen til 2010 fortsatt usikre, og det internasjonale IT-analyseselskapet IDC revurderer jevnlig sine forventninger i forhold til de nordiske IT-investeringene i I desember 2009 anslo IDC at det norske markedet for IT-tjenester var blitt redusert med 2 prosent året under ett, mens den tilsvarende veksten i 2010 anslås til 1,6 prosent. For Sveriges del ventes markedet for IT-tjenester å stabilisere seg med nullvekst i 2010, mot en tilbakegang på rundt 5 prosent i Gjennom 2009 har flere av de store og mellomstore IT-selskapene avviklet engasjementer av eksterne konsulenter og de fleste har også gjennomført oppsigelser og permitteringer av ansatte. Dette har også gått utover de mindre konsulentmiljøene som har vært beskjeftiget som underleverandører, og med generelt usikre tider for ITkonsulenter er turnover blant de ansatte i bransjen sterkt redusert i ErgoGroup har i løpet av 2009 ytterligere tydeliggjort sin profil som attraktiv arbeidsplass og har generelt mange kvalifiserte søkere til utlyste stillinger i alle regioner. Gjennom målrettet arbeid de siste årene har ErgoGroup etablert en god posisjon i studentmiljøene hos viktige utdanningsgrupper. Dette er realisert gjennom tettere kontakt med viktige utdanningsinstitusjoner, større synlighet i media samt en tydelig HR-strategi. ErgoGroup ser følgende trender som vesentlige for sel skapet fremover: IT-driftstjenester: Økende etterspørsel med tydelige innslag av Cloud Computing som øker konkurransen og prispresset Selv om det tidligere har vært hevdet at outsourcing har hatt en motsyklisk tendens, har nedgangstidene vi fortsatt er inne i ikke gitt noe markert skift i etterspørselen. Cloud computing, dvs tilgang til standardiserte og skalerbare tjenester (datakraft og/eller applikasjoner) over internett, ventes å få en sterkt standardiserende og prispressende effekt innen IT-driftstjenester. Etterspørselen etter outsourcingstjenester forventes å øke blant mellomstore virksomheter som følge av den forsiktig positive økonomiske utviklingen i Norge. Blant store kunder vil trenden med multisourcing fortsette, det vil si at virksomhetene skaffer seg flere leverandører som er spesialisert innen hvert sitt fagfelt og tjenesteområde. Infrastruktur: Økt oppmerksomhet rundt sikkerhet og effektivitet Fallet i omsetningen av IT-utstyr ser ut til å ha flatet ut, og standardiseringsbehovet ventes å stimulere til en relativt høy etterspørsel etter utstyr og basis programvare. Fortsatt økende avhengighet av stabile IT-løsninger i alle typer virksomheter, og bekymring for mer avanserte metoder for datainnbrudd og identitetstyveri, medfører større etterspørsel etter løsninger og tjenester innenfor sikkerhet og autentisering. Virtualiseringsløsninger vil både øke i utbredelse og utvikle seg sterkt de kommende årene; spesielt vil fleksibiliteten knyttet til å flytte, overføre eller distribuere applikasjoner i full drift bli anvendt i stadig flere sammenhenger og miljøer Vi ser økt oppmerksomhet og krav om Grønn IT; kundene etterspør løsninger for energieffektivisering, gjenbruk, samt ivaretakelse av hele livsløpskjeden for IT-relatert utstyr. Mobilitet: Trenden fortsetter Mobilitet og tilgjengelighet er nå et kundekrav både på infrastruktur- og tjenestenivå. Dette gjelder både for spesialiserte kjerneløsninger, som f.eks. i skipsfart, verkstedsindustri, postvirksomhet, politi og helsevesen, 14 ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

15 og for mer standardisert tilgang til allehånde tjenester og applikasjoner på stadig mer avanserte mobiltelefoner. Mobilitet vil være en ledende driver innen utviklingen av kommunikasjon, sikkerhetstjenester, håndholdte enheter, systemintegrasjon og applikasjonsutvikling. Helhetlig kommunikasjon: Økte forventninger om løsninger som utnytter sosiale medier og legger til rette for samhandling Store nordiske virksomheter etablerer i økende grad medarbeiderrettede og kunderettede samhandlingsfora som utnytter metodikk og løsninger som vi kjenner fra sosiale medier som f.eks. Facebook og Twitter. Slike nettsamfunn, enten de er virksomhetsinterne eller tilgjengelige i det åpne internettet, utvider spekteret av samarbeidsmuligheter, og kan komme til å endre selve samhandlingsmønstrene internt og eksternt. Helhetlig kommunikasjon og samhandling, Unified Communications and Collaboration (UCC), er en viktig teknologidrevet trend som forenkler og muliggjør et stort antall ulike kommunikasjons- og samhandlingsformer, som for eksempel IP-telefoni, e-post, direktemeldinger og video- og nettmøter. Konsulenttjenester: Bedre utnyttelse av tidligere investeringer, mindre utvikling av helt nye løsninger Avanserte løsninger for virksomhetsstyring, forretningsanalyse og ledelsesinformasjon (Business Intelligence) basert på informasjon fra stadig flere interne styringssystemer og eksterne kilder, ventes å få en stabilt økende etterspørsel de nærmeste årene. Etterspørselen etter konsulenter til utvikling av helt nye, virksomhetstilpassede løsninger forventes fortsatt å være moderat. Samtidig forventes økt etterspørsel etter løsninger som integrerer eksisterende systemer. Administrative løsninger: Nye forretningsmodeller for applikasjonstilgang Software as a Service Globale trender understøtter nye forretningsmodeller for leveranse av IT-tjenester, ved blant annet å gjøre programvare enklere tilgjengelig som en tjeneste via internett, såkalt Software as a Service (SaaS), gjerne med løpende prising i forhold til faktisk bruk. På samme måte som for outsourcing av IT-driftstjenester vil tilbydere av bredere tjenestekonsepter, som for eksempel økonomi- og regnskapstjenester, lønn og HR-tjenester oppleve økt etterspørsel. I løpet av 2009 er ErgoGroups posisjon ytterligere styrket og konsolidert på de fleste virksomhetsområder, og er vel posisjonert for å møte de observerte teknologi- og markedstrendene. Gjennom godt tilfang av nye kontrakter og høy medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet, er utsiktene for selskapet fortsatt meget gode og selskapet er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, til tross for usikre markedsprognoser. Oslo, 27. april 2010 KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 15

16 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Salgsinntekter Vare- og tjenestekostnad Personalkostnader 2, Annen driftskostnad Avskrivninger og amortisering 9, Driftsresultat før restrukturering, gev/tap ved salg av anl.midler, amortisering fra oppkjøp og nedskrivinger goodwill Restrukturering Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og datterselskap Amortisering av merverdi fra oppkjøp 9, Nedskrivinger goodwill Driftsresultat Inntekter fra tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat Overføringer og disponeringer: Overført annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Totalresultat Omregningsdifferanse valuta Totalresultat Årsresultatet fordeler seg som følger: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

17 eiendeler PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Aksjer i datterselskap 11, Investeringer i FKV, TS og andre aksjer Rentebærende langsiktig fordringer Andre langsiktige fordringer Anleggsmidler Varebeholdning Rentefrie kortsiktige fordringer 15, Bankinnskudd, innestående konsernkontoordning Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Eiendeler KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 17

18 egenkapital og gjeld PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentefri langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentefri kortsiktig gjeld 20, Betalbar skatt Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Oslo, 27. april ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

19 kontantstrøm PR. 31. DESEMBER Beløp i 1000 kr ErgoGroup AS Konsern Note Resultat før finans og skattekostnad (EBIT) Renteinntekt samme konsern Rentekostnader samme konsern Andre finansinntekter Andre finanskostnader Gevinst/tap ved salg anleggsmidler/aksjer Av- og nedskrivninger, amortisering 9, Forskjell kostnadsført/innbetalt pensjonspremie Resultat fra tilknyttede selskaper Betalte skatter Endringer i varebeholdning Endringer i kortsiktige fordringer (eks. krav på aksjeinnskudd) Endringer i kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten A Operasjonelle investeringer i varige driftsmidler, IT-utvikling, lisenser m.v. 9, Finansielle investeringer, andre anleggsmidler Salg av varige driftsmidler, virksomheter og aksjer Kjøp av virksomhet, datterselskaper Netto likviditetsendring fra investeringer B Endringer i langsiktige fordringer/forpliktelser Mottatt utbytte/konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Endringer i langsiktig gjeld Bevegelser på egenkapital uten likvideffekt Kapitalinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering C Likviditetsbeholdning Netto endring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning oppkjøpte/solgte selskaper Likviditetsbeholdning KUNSTEN ER Å SE HELE BILDET 19

20 EGENKAPITALOPPSTILLING Konsern Aksjekapital Overkursfond Omregningsdifferanse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Total Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Utbetalt utbytte til minoritet Fusjonsdifferanse* Egenkapital Årsresultat Årets omregningsdifferanse Totalresultat Virksomhetssammenslutning / endring av eierandel datterselskap Utbetalt konsernbidrag/utbytte Egenkapital * Gjelder fisjon/fusjon BuyInvest AS og økt eier andel BuyPass AS ErgoGroup AS Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total Egenkapital Kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag Årets resultat (totalresultat) Egenkapital Fusjonsdifferanse Årets resultat (totalresultat) Egenkapital ERGOGROUP ÅRSRAPPORT 2009

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer