Det gamle testamente og vi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gamle testamente og vi"

Transkript

1 Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye pakts bok. Av gammel vane tenker vi at Det gamle testamente begynner med første kapittel i Første Mosebok. Men la oss tenke oss litt om. Hvor begynner egentlig den gamle pakt? Den begynner i Første Mosebok kapittel 12. Den gamle pakt (Gal 3,17) er Guds pakt med Abraham og hans ætt. Før Abraham finnes ikke det paktsforholdet mellom Gud og mennesker som vi kaller Den gamle pakt. Det finnes riktignok en som er enda eldre: Noah-pakten, «den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden» (1 Mos 9,16). De elleve første kapitlene i Bibelen står på en måte for seg selv. Historien er universell i disse kapitlene. Interessen og adressen er menneskeheten. Slik ligner de mer på Det nye testamente enn Den gamle pakt. De står i Skriften som et mektig forspill til misjonsbefalingen, en bibelhistorisk analyse av hele menneskehetens situasjon frem til evangeliets gjennombrudd. Hva skal vi kalle den? I mangel av noe bedre vil jeg foreslå: Ur-testamentet. Det forelå jo også ferdig ikke skriftlig, men virkelig da Abraham fikk Guds kall i Ur! Dette Ur-testamentet er vår allmenn-menneskelige arv og eiendom, fordi Adam og Eva er våre felles stamforeldre, fordi vi alle dypest sett ble berget sammen med Noah og hans familie i Arken, og fordi hver og en av oss stammer fra det mektige Babel som ble gjort til et kommunikasjons-kaos av Gud. En av våre slektninger het Abraham, men hans videre familiehistorie er ikke vår. I alle fall ikke før vi får del i den velsignelse Gud lover ham: «i deg skal alle jordens slekter velsignes» (1 Mos 12,3). Det skjer når vi kommer til dåp og tro. Da kaller også vi Abraham vår far. Ur-testamentet ender med den brede folkeveien ut i den vide verden. 20

2 Den gamle pakt derimot, er en smal vei gjennom historien for et lite folk i et ubetydelig land en vei fra Ur i Kaldea til Golgata ved Jerusalem. Mens Gud går denne veien med sitt utvalgte folk, får verden gå sin skjeve gang i ettervirkningen av Ur-testamentets kjensgjerninger. Imens forbereder Gud seg på å samle alle våre tråder igjen. Han legger opp til å møte alle folkeslag med evangeliet. Hver og en av oss fikk oppleve dette i vår dåp. Gud grep da en liten, landflyktig Noah-ætling fra Babel og sa: Takk for sist! Her har du meg igjen. Nå tar vi opp tråden der vi slapp den i Første Mosebok 11. Da dette skjedde, fikk lille jeg et helt nytt forhold til Skriften. Ikke bare til Ur-testamentet, men til hele den skriftsamlingen som vi kaller Det gamle testamente. For fra da av handlet disse skriftene om Guds vei til meg i min situasjon! Jeg var ikke lenger «fremmed for paktene med deres løfter». De var blitt mine til odel og eie. Paulus sier noe om dette: Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. (Ef 2,11 13) Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. (Ef 2,19) Som Guds husfolk (familie) har vi fått Det gamle testamente i dåpsgave. Alle disse skriftene angår oss fordi vi er født på ny inn i Guds familie ved dåpen, født på ny ved vann og ånd (Joh 3). Fra det øyeblikket begynner vi et liv som nye skapninger, og vi befinner oss faktisk helt i begynnelsen av Første Mosebok hvor det står: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble 21

3 lys» (1 Mos 1,1 3). Det er denne hemmeligheten vår dåp griper tilbake til. Derfor kalles den en fødsel av vann og ånd. Vi er døpt inn i Skriftens dype sammenheng. Den blir vår egen hemmelige historie. Skriftens egen historie La oss først se litt på Skriftens egen historie slik den for noen år siden ble betraktet gjennom såkalt vitenskapelige briller. Som kjent fantes det da noe som kaltes «forutsetningsløs vitenskap». Denne vitenskapen hadde en viktig dobbel forutsetning: 1) Alt er naturlig, og 2) Under er umulig. Derfor kunne ikke vitenskapen se Skriften som noe annet enn resultat av rent menneskelig kulturell og religiøs virksomhet. Vitenskapen var blitt enig om at Mosebøkene opprinnelig ikke er ett skrift av én forfatter, men tre, kanskje fire skrifter som er blitt redigert sammen til et historieverk med forskjellige litterære stilarter, tendenser og uttrykksmåter, og med sammenføyninger som til dels lyser lang vei. Én forfatter kaller de Jahivisten fordi han fortrinnsvis bruker gudsnavnet Jahve. En annen kaller de Elohisten fordi han kaller Gud Elohim. En tredje kilde kalles Presteskriftet. Dette er mest opptatt av ættetavler og kultus, men skal også ha bidratt med hele første kapittel i Første Mosebok. Dessuten har vi en bidragsyter som kalles Deutronomisten fordi han skal ha hovedansvaret for Femte Mosebok (Deutronomium). Og så til slutt må vi regne med den viktige personen R, redaktøren, han som har sydd sammen alle de forskjellige kildene og skapt det store verket som vi har i hendene i dag; de fem Mosebøkene. Slik forsøkte de å sondre og skille og finne ut hvem som kan ha skrevet hva, og hvordan det er sydd sammen slik og slik og hva som til syvende og sist er Redaktørens hensikt og budskap. Og mens vi forsøkte å sette oss inn i alt dette, forsvant liksom Skriften for oss som Guds ord. Det ble bare historie. Det ble bare filologi. Og det ble fryktelig vanskelig å finne Gud i det. Jeg har selv arbeidet med dette og følt noe av den forferdelige mistrøstigheten som kommer over deg når Bibelen bare blir menneskeverk, bare arkeologi. Men sånn må det gå når man leser Guds ord med briller på. For Skriften er Åndens 22

4 verk, «Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til» (1 Kor 2,14). Selvsagt er det riktig at Skriften er blitt til gjennom en lang prosess. I den prosessen har mange mennesker vært med som forfattere, redaktører og avskrivere. Vi har jo en Gud som arbeider tålmodig gjennom historien med syndere som sine redskaper. Bare tenk på den lange veien og alle omveiene! Gud måtte gå med sitt folk før Jesus kunne stå frem. Det tok lengre tid å bygge Skriften enn Jerusalems tempel. Både Skriften og tempelet er helligdommer for Guds nærvær og møte med oss. Tempelet ble bygget etter Guds egen plan og forbilde i himmelen. Men steinene og bjelkene ble hentet i Israels fjell og Libanons skoger. Stilelementene ble hentet ut av samtidens kultur der og da. Og selvsagt fantes det en arkitekt av kjøtt og blod som ordnet alle elementene til et sammenhengende hele. Gud brukte mange mennesker både da han bygde tempelet og da han forfattet Skriften. Enkelthetene bærer spor av enkeltmennesker som har hatt dem mellom hendene. Men helheten er et tempel hvor Gud taler til alle mennesker gjennom alle tider. I det ferdige tempelet hører alle detaljene med i et stort, meningsfullt hele. De klinger sammen, bekrefter og forklarer hverandre på nytt og på nytt i Åndens lys. Men dette er noe som går høyt over hodet på vitenskapen. For den ser ikke skogen for bare trær. Én har sagt det slik: «Det har gått med Det gamle testamente som når en mann med historisk interesse har tatt et gammelt byggverk fra hverandre inntil han kunne forestille seg stenene stykke for stykke tilbake i steinbruddet og bjelkene som trær oppe i åsene. Først da var han fornøyd, når han kunne vise hvor hver enkelt stein kom fra, og kunne plassere dem tilbake i steinbruddet og fortelle hvor bjelkene kom fra og kunne plassere dem oppe i åsen som trær igjen. Men da hadde han jo samtidig oppløst hele bygningen. Der var ingenting igjen. Slik kunnskap kan øke kunnskapen om tre og stein. Men for oss gjelder det å forstå bygningen slik den står der. Forstå dens stil og dens formål.» 1 1 S.F.H.J. Berkelbach van der Srenkel: Handboek voor de Prediking I, s. 37 (1948) 23

5 Så skal vi da merke oss hva tekstene går ut på. «De taler med den aller høyeste konsentrasjon om Gud. Det er Gud som er hovedpersonen. Det er ikke de andre detaljene i stykket som er interessante, men det er Gud: Gud talte, Gud skapte, Gud skilte, Gud gjorde og Gud velsignet. Det er det som er hovedsaken i historien. Det er hele tiden Gud som står bak. Vi skal merke oss hva teksten sier om Gud. Den sier til oss at han var før verden. Han skapte verden ut fra sin frie vilje. Han er ikke ett med verden. Han er noe helt annet enn verden, men han er heller ikke skilt fra verden. Han vender seg skapende og velsignende mot verden. Alt dette er trossetninger som ikke stammer fra de gamles verdensbilde. Det verdensbildet som forfatterne hadde på den tiden da dette skriftet ble til, og vårt verdensbilde er vidt forskjellige. Disse trossetningene stammer ikke fra dette gamle verdensbildet, men de har sin fulle gyldighet også i vårt verdensbilde. Disse trossetningene om Gud bryter ikke sammen selv om verdensbildet forandrer seg. De blir stående. Og det er disse trossetningene som er hovedsaken i disse tekstene vi nå skal lese.» 2 Derfor ser vi det slik: Jerusalems tempel var hugget ut av Orientens geografi og historie og kultur der og da. Det var bygget av datidens mennesker, og allikevel: Dette tempelet ble en helligdom, tilblitt på Guds befaling og fullkomment innrettet etter Guds formål. Slik er det også med Den hellige skrift. Alt i den er menneskelig. Den er blitt til her på jorden. Og samtidig er den guddommelig fordi den er et tempel for Guds ånd. Her kommer Gud oss i møte og taler til oss like tydelig i dag som for tre tusen år siden. Når vi nå skal inn i denne helligdommen, bør vi gjøre det med ydmykt sinn. Vi bør høre hva Luther sier om hvordan vi skal forholde oss når vi leser Den hellige skrift: 2 Fritt etter Gerh. von Rath: Genesis 24

6 «Be og advar enhver from kristen at han ikke støter seg på den enfoldige tale og historie som ofte vil møte ham, ikke tviler på at hvor dårlig det enn kan ses, er det dog alt sammen den høye guddommelige majestets makts og visdoms ord, gjerning, dom og historie. Thi dette er det skrift som gjør alle vise og kloke til narrer og som alene står åpen for de små og tåpelige, som Kristus sier i Matteus 11. La derfor ditt hovmod og dine følelser fare og se på denne skrift som den aller høyeste, edleste helligdom, som den aller rikeste funngruve som aldri tilstrekkelig kan utgrunnes, for at du kan finne den guddommelig visdom som Gud her fremlegger så tåpelig og slett at han demper alt hovmod. Her vil du finne de svøp og den krybbe hvori Kristus ligger, hvor hen også englene viser hyrdene. Dårlige og ringe svøp er de, men kostbare er den skatt, Kristus, som ligger deri.» 3 3 Erlangenutgaven av Luthers verker, bind 63, s. 8 25

7 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen. Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne. Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord, vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen. Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lyse over jorden. Og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten, og stjernene. Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen. Og Gud sa: La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden, under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, 26

8 hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden! Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Og Gud sa: Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver etter sitt slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. (1 Mos 1,1 2,3) Skapelsens tidsskjema Da denne teksten ble skrevet, lå Israel som en liten øy midt i et veldig, hedensk folkehav. Der rådet de sterke, gamle planetgudene over jord og 27

9 hav og himmel: solguden, måneguden, krigsguden, kjøpmannsguden, tordenguden, fruktbarhetsgudinnen og dødsgudinnen. Deres samspill og konstellasjon avgjorde naturens gang og menneskenes skjebne. Både rom og tid lå under deres lunefulle herredømme. Alle dager var i disse gudenes vold, de delte dagene mellom seg og hersket over hele uken, over hele tidens dimensjon. Sju dominerende viljer, som ofte var i strid med hverandre, bestemte verdens forvirrede mangfold av mål og mening. Hver av dem hadde erobret sin egen dag som sin trone i tidens univers. Denne situasjonen burde ikke klinge svært fremmedartet i våre ører. For hvilke dag er det i dag? Ganske riktig: onsdag. Hvem er den dagen kalt opp etter? Den enøyde gud Odin. Hvilken dag er det i morgen? Hva forbinder du med den guden? Hvem er gud over dagen i går? Tyr, krigens gud. Og søndagen er solens dag, mandagen er månens. Fredagen er elskovsgudinnen Freyas dag. Ja, selv lørdagen, laugardagen vaskedagen har en gud man ikke tør nevne ved navn. Hun er Hel, selve døden og dødsriket. Litt av en hviledag! Gudenavnene er forskjellige, men gudemaktene er de samme både hos babylonske og nordiske hedninger. Våre egne dagnavn hører med til våre aller eldste kulturtradisjoner. De forteller ennå med all tydelighet hvilke makter som hersker i denne verden. Disse maktene måtte menneskene innrette seg etter om det skulle gå dem godt. Her kom astrologien til hjelp. Gjennom å tyde stjernetegnene slik de sto over de forskjellige dager, kunne man finne ut hva denne dagen inneholdt, hva det var for en ond eller god vilje denne dagens gud hadde med meg. Menneskene gikk som treller under dette tidsskjemaet, under denne tidsalderens guder, bøyd under hedenskapets og astrologiens åk. Her fantes ikke noen sann frihet. De sju dagene var verdens sju søyler, men på toppen av hver av dem satt en mektig tyrann og slet i tømmene. Det ble vanskelig å være menneske når det var sju som ville ha sin vilje. Sju? Rundt foten til disse søylene vrimlet det av mindre guder som måtte nøye seg med mindre biter av virkeligheten. Og i samspillet mellom alle disse maktene ble menneskets hverdag til. Her vandret menneskene 28

10 uten virkelig mål og mening med sine liv, uten syn for annet enn det hensiktsmessige, uendelig manipulert og uendelig manipulerende omtrent som i vår egen etterkristne sivilisasjon. Israel hadde det samme fysiske verdensbilde som babylonerne. Også i Israel var de sju dagene tilværelsens sju søyler. Men inn i dette kosmos, inn i dette bildet av verden, er det at Israel forkynner den ene Gud. Det er ingen urimelighet at Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den sjuende. Det finnes jo ikke flere dager. Hadde det vært flere av dem, la oss si tolv dager i uken, så hadde Gud Herren skapt verden på elleve dager og hvilt på den tolvte. Men nå finnes det bare sju (som alltid vender tilbake), og Gud fylte hver av dem med sin skapergjerning. Ikke en av dem står ledig for noen annen gud og noe annet innhold enn Guds mening. Himmelen og jorden er dermed i sin rom- og tidsstruktur fylt av Herrens herlighet. For det finnes ingen gud ved siden av ham. Dette er Israels tro. Skapelsesberetningen er en revolusjonerende trosbekjennelse. Den ene Gud som har skapt alle ting, fordi han har sin bestemte mening med dem. Han er suveren. Ingen andre guddomsmakter har noe de skulle ha sagt. Legg merke til hvordan solen og månen og stjernene omtales når de skapes. Solen nevnes ikke ved navn! Månen navnes ikke med navn! Hvorfor? Fordi solen og månen den gangen var navn på guddommer. Sa du navnet på solen, hadde du sagt navnet på en gud. Men nå skulle disse gudemaktene styrtes fra sine troner og gjøres til ydmyke skapninger med en tjenerrolle i forhold til jorden. Derfor blir de jaget bort fra solens og månens dag og blir først skapt på den fjerde dag etter jorden og gresset og trærne. De må nøye seg med å være lamper som er hengt opp på himmelen for å gi lys til jorden. De har ingen egen makt. Det står riktignok at de skal råde om natten og om dagen, men det er bare for at de skal være til tegn for tider og måneder og år. De gamle, store gudemaktene er altså redusert til kalenderfenomener. De har bare én oppgave: å fortelle hvor langt vi er kommet på året eller i tiden. De er blitt fullstendig sekulariserte kan vi si, og hengt opp på himmelen for å gjøre oss en tjeneste. Så suverent er det omsnudd. Fra at vi var solens og månens og stjernenes tjenere, er rollene omsnudd. De er 29

11 blitt våre tjenere. De er fullstendig avmytologisert. Vi har ikke noe med dem å gjøre. Vi skylder dem ingenting. Vi skylder Gud alt. Guds mening «Bli lys!» sa Gud. Han ropte sitt lysord inn i mørket, inn i kaos. Og vi kan si at hele denne skapelsesberetningen forteller om hvordan dette lyset stråler gjennom det gamle hedenske kaos hvor mennesker gikk i mørke og følte seg utlevert til kaosmaktene. Livet hadde ikke virkelig mening. Det var ikke noen virkelig sammenheng i tilværelsen. Mitt liv var bare en sum av kamp mellom forskjellige krefter i meg og omkring meg. Jeg var bare som en flis på det store hav utlevert til disse maktene og kreftene. Det er kaos. Det er kamp. Inn i dette mørket roper Gud lyset. Han roper lyset inn i kaos og frir mennesket ut av disse maktenes vold. Når du hører dette og tar imot det, brer lyset seg. Og til slutt står du der og får høre at du er skapt i Guds bilde. Du skylder ikke disse maktene noe som helst. Du skylder bare Gud din lydighet og din kjærlighet han som har skapt deg i sitt bilde. Han har satt deg som en krone på alt skaperverk. Det var du som var meningen med det hele, menneske. Hele skaperverket er snudd opp ned. Mennesket får se seg selv som kronen på skaperverket. Det frie mennesket som skylder bare Gud sin lydighet og sin kjærlighet. Alt det som før var guder og skjulte makter og krefter, er blitt avmytologisert. Verden er blitt virkelighet på en helt annen måte, noe Gud legger i hendene på mennesket som en oppgave. Og plutselig blir verden gjennomsiktig og meningsfull, og du føler deg verdifull. Jeg tror dette er noe av kjernen i budskapet. Ja, det er selve lyset som faller inn. Lyset fra Gud over verden som forklarer verden på nytt og setter meg inn i en meningsfull sammenheng med denne verden. Den er min. Den er Guds. Hvis vi forstår dagene på denne måten, opphører noen av våre intellektuelle problemer. Vi tenker: Hvordan kan verden være skapt på sju dager? Den er jo skapt over millioner av år. Det forteller i alle fall geologene oss. Det er ikke dét skapelsesberetningen er opptatt av. Den er 30

12 opptatt av å forkynne Gud. Og den er opptatt av å forkynne din plass i denne verden som Gud har skapt. Den forkynner et frigjørende ord inn i noe som også for oss er blitt kaos. For etter at vi begynte å miste troen på Gud, har vi begynt å tro at også vi er en tilfeldighet, vi mennesker, resultatet av tusen millioner tilfeldigheter som vi kaller for utviklingen. Vi slutter å tro at det finnes én mening i tilværelsen. Det finnes kanskje millioner av meninger. Så var det kollisjon mellom alle disse forskjellige kreftene og disse forskjellige meningene i verden som skapte utviklingen, kampen for tilværelsen, «the survival of the fittest». Maktvilje, seksualitet, alle de forskjellige kreftene vi har i oss og omkring oss alle disse kreftene i samspill har skapt den verden som vi lever i i dag, og vi er bare produkt av det. Her er vi tilbake i det gamle hedenskapet. Alt blir kaos. Vi mister oss selv. Vi mister vår identitet. Vi vet ikke hvem vi er. Vi vet ikke hvor vi går. Vi må bare forsøke å innrette oss på en eller annen måte. Forsøke å skape mening, sier vi, for det finnes ingen virkelig mening. VI må skape vårt menneskeverd. For det finnes ikke et virkelig menneskeverd. Alt er tilfeldig, men vi kan jo forsøke å gjøre det til noe. Og nå raser astrologien inn på oss igjen. Selvfølgelig! Vi kunne ikke makte å leve i et slikt sekulært tomrom. Det måtte bli religiøst igjen. Dette utviklingslære-verdensbildet som vitenskapen har skapt i oss, er på nytt blitt religiøst. Og så er vi plutselig tilbake til de gamle gudene. Vi er midt oppe i det nå. Det er stjernene som styrer igjen. Det er forskjellige guder og makter over de forskjellige dagene i vårt liv. Det gjelder å innrette seg. Og noen dager gjelder det å holde seg hjemme. Mytologien stiger igjen opp fra dypet, fra vårt eget sjelsdyp. Det har bildekraft i seg. Vi er blitt veldig opptatt av religionshistorie og dybdepsykologi og finner dypt nede i oss selv de samme tingene fra langt tilbake i tiden. Vi blir utlevert til disse maktene og vet verken opp eller ned lenger vet verken kvinne eller mann lenger. Det kommer bare an på hva vi gjør av det, egentlig. Stjernene hersker. I en slik situasjon kan skapelsesberetningen i all sin enkelthet virke som et lysord. Jeg har opplevd hvordan det kan virke slik, i en gitt situa- 31

13 sjon, når det er åpenhet for det: Lysord som ordner kaos igjen, skaper sammenheng igjen, gir meg Gud tilbake og gir meg meg selv tilbake. Tidløse bilder Vi kan like godt se i øynene med en gang at det bildet av verden som ligger til grunn for skapelsesberetningen, paletten og fargene som brukes, er hentet fra en annen kultur enn vår. Et kaos av mørke vann dype hav. Det er mulig at dette skal oppfattes symbolsk. Det står i alle fall slik. I dette mørke, dype havet bryter lyset inn. Det står der som en kile, begynnelsen på noe nytt. Det kan minne om moderne vitenskap, for lyset må jo være det første, den rene energi. Men alt er fremdeles bare vann og mørke. Så skaper Gud hvelvingen, rakiah som det heter på hebraisk. Det betyr en hamret hvelving av metall. Og den setter han midt i dette store kaos. Vi må tenke oss det som en halvhvelving. Omtrent slik vi ser regnbuen går ned i kaos et eller annet sted. Den står i dypet. Men fremdeles er det kaos på oversiden og på undersiden av hvelvingen. Så begynner Gud å skille det vann som er over hvelvingen det kaos der ingenting kan leve fra det vann som er under hvelvingen. Han lar dette vannet gå tilbake i dypet slik at det tørre land stiger frem. Dermed skaper Gud et livsrom for planter, dyr og mennesker midt i et kaos hvor ingen kan leve, og hvor ikke noe liv kan bestå. Det blir som en slags ark, om du vil, en slags Noahs ark. Gud bygger den første Noahs ark. Med hvelvingen stenger han kaosmaktene ute, og så lar han jorden stige frem av dypet. Havet synker tilbake til sin rettmessige plass. Det blir balanse. Innenfor disse veggene, innen denne runde sirkelen går det an å leve. Her er luft. Her er hav. Her er land. Gud skaper vårt livsrom, og Gud oppholder vårt livsrom. Det er et sterkt bilde, dette her. Jeg tror ikke vi kunne lage et bedre bilde ved å snakke om ozonlaget som beskytter oss, eller noe slikt. Det er ikke ozonlaget det er snakk om her. Her gjelder det himmelhvelvingen slik menneskene så den når de så opp. Men selvfølgelig er det ozonlaget vi ser opp i. Gud har skapt den strukturen i verden som gjør at liv kan leve. Det er han som står bak det. Det er hans gode vilje og mening. Det utsagnet gjelder for alle 32

14 tider uansett hvordan vi tenker oss denne strukturen. Det kan jo være at rakiah (hvelvingen) går igjen i hvert eneste atom. Det som holder tingene sammen, hva er det? Det som gjør at ikke alt sammen raser tilbake i kaos, hva er det? Vi kan kalle det for hvelvingen. Bildet er enkelt og tydelig og lett forståelig. Et barn kan forstå det. Mennesker fra alle kulturer kan forstå det til alle tider. Vårt vitenskapelige verdensbilde, hva er nå det egentlig? Det forandrer seg hvert tiende år. Hvem ville forstå noe av det? Det er bare x og y og z i ulike potenser. Slik må vi si det hvis vi skulle bruke virkelig vitenskapelig språk. For for vitenskapen fortaper jo materien seg i bare energi. Ingenting er i virkeligheten til. Det vi synes vi ser, det ser vi ikke i virkeligheten. Det er bare en fiksjon. Alt løser seg opp. Så mister vi virkeligheten. Det bibelske verdensbildet er konkret. Det er nært. Det er allmennmenneskelig og umiddelbart. Slik vil Gud at det skal være. Dersom dere ikke blir som barn, kommer dere aldri inn i himmelens rike. Vi lever nå under en hvelving, under Guds beskyttelse. Hvis den beskyttelsen bryter sammen, omkommer vi alle sammen. Det er Gud som har skapt det livsrommet vi lever i. Det er hvelvingen. Vi skulle prise Gud for hvelvingen. La menigheten prise Gud for hvelvingen, den som Gud har smidd og satt over oss slik at vi kan leve. Er det vanskelig å akseptere at Gud kan fortelle oss viktige ting på den måten? Burde han ha laget noe som lignet på en vitenskapelig verdensforklaring i Første Mosebok? Eller må vi ikke innse at hvis Gud i det hele tatt skal kommunisere med oss, må han være temmelig enkel. Det Gud sier til oss, er: Tar du poenget i min historie? Tror du at jeg har en mening med ditt liv? Tror du at tilværelsen er meningsfull? Tror du at du er noe, at du er viktig, at du har verdi? Tror du på meg, den ene sanne Gud som står bak alle ting, og vet best. Eller tror du på alle disse stjernegudene? Tror du på skjebnen? Tror du på tilfellet? Har du utlevert deg til tilfeldigheten? Lever du i kaos og mørke? Skapelsesberetningen er enkel. Den er veldig gjennomtenkt. Den er klar, bruker nesten ingen unødige ord. Men når den sier noe, bør vi 33

15 lytte oss inn på det. I en slik tekst er ikke noe tilfeldig. Når det sies slik, så er det fordi det skal sies slik, og ikke på en annen måte. Vi bør kanskje merke oss at Gud gir sine befalinger på litt forskjellig måte. Det står at Gud skaper ved sitt ord. Gud nevner det, og så står det der. Gud uttrykker sin mening, og meningen tar form i verden. Det er et uttrykk for Guds allmakt. Men noen ganger står det, for eksempel i det ellevte vers: «Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i» (1 Mos 1,11). Og jorden bar frem gress. Det ser ut til at den jorden Gud har skapt, og som han har latt stige frem av kaos, den har på en måte en egen kraft i seg. Gud sier ikke: Det bli planter, men han sier: Jorden skal bære frem planter. Han befaler jorden at jorden skal bære frem planter. Verden er skapt av Gud, den ropes frem av ingenting av Gud, men den fortsetter også å være med på skaperprosessen. Det samme gjelder dyrene på jorden. Jorden frembringer dyrene. Det er tydelig at her er nyanser. Gud er nok skaperen som skaper allting direkte, men samtidig er det også noe i naturen som samarbeider med Gud. Naturen så å si føder ut fra de anlegg som Gud har lagt ned i den. Mennesket Guds mål Vi må merke oss hva som er målet for hele denne mektige prosessen. Målet er mennesket, målet er deg og meg. Det sies helt klart og kompromissløst at det er mennesket som er kronen på skaperverket. Mennesket var det målet Gud arbeidet seg frem imot. Først skapte han livsrommet, så skapte han plantene, så skapte han dyrene som kunne leve av plantene. Og til slutt, da verden sto ferdig, førte han mennesket inn i en verden som det kunne leve i, og som det skulle styre. Så kan vi si at mennesket får høre denne skapelsesberetningen for å finne sin plass i verden, være et fritt menneske med selvrespekt som ikke bøyer seg for «maktene» i tilværelsen, for stjerner og guder, men som står oppreist fremfor sin Gud. Det får være et menneske som ser mening og sammenheng i tilværelsen, og som vet at Gud er Herre over alle tider og dager. Det er det bibelske verdensbildet og det bibelske 34

16 menneskebildet. Som det står: «Men jeg jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud! I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere!» (Sal 31,15 16) I din hånd er mine tider. I din hånd er hver eneste dag. I din hånd er hele min verden og hele mitt liv. Du, og du alene, er Gud. Dette er det viktigste av alt for oss å vite. Vi kan på en måte si at hvis vi hadde hatt dette ubrutte forholdet til Gud, så hadde vi ikke behøvd å vite mer enn det som står i Første Mosebok, kapittel 1. Det er hele den store sammenheng vi lever i, enkelt fortalt som til et barn. At vi trenger noe mer, skyldes at vi er falt fra denne Gud. Vi har snudd oss bort fra meningen med livet vårt. Vi har begynt å spille på lag med dem og late som om Gud ikke er Gud, som om vi selv var Gud. Og dermed er vi kommet i et grunnleggende galt forhold til alt sammen. Derfor er det nødvendig med alt det andre som følger etter dette første kapittelet i Første Mosebok. Alt det som følger etter, er historien om Guds møysommelige vei med oss ut av kaos igjen, for at vi skal komme tilbake i lyset og til meningen, inn i hans skaperverk igjen på den rette måten. Det begynte med oss i dåpen: vann og ånd og lys skapelsens første symbol. 35

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer