Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag kl. 08:30 på Bykle hotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell"

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd på tlf Valle, Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag kl. 08:30 på Bykle hotell Køyreplan: 08:30 Styremøte SR 10:00 16:30 Setesdalstinget :30 17:30 Representantskapsmøte Setesdal regionråd Tarald Myrum styreleiar Signe Sollien Haugå Setesdal Regionråd Tlf.: Side1

2 Saksnummer PS 79/14 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste PS 80/14 Godkjenning av møteprotokoll frå møte PS 81/14 PS 82/14 PS 83/14 PS 84/14 PS 85/14 RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 RS 39/14 RS 40/14 RS 41/14 RS 42/14 PS 86/14 PS 87/14 PS 88/14 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Referatsaker Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Miljø og gjenvinning IKS Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS Melding av vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS Melding om vedtak i fylkestinget i Vest-Agder - Base for luftambulansetjeneste på Hovden Høyringsuttale - Transnova sitt forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Setesdal regionråd Vedr. sakshandsaming Emisjon tidspunkt, ikkje offentleg VS: Contentio AS, ikkje offentleg Drøfting/orienteringssaker Orientering ymse repr / utval Vedrørande lånesak, ikkje offentleg Side2

3 Side3

4 PS79/14Godkjenningavinnkallingogsakliste Side4

5 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Leiv Rygg Medlem Bygland kommune Olav Neset Medlem Bygland kommune Jon Rolf Næss Nestleiar Bykle kommune Tarald Myrum Leiar Valle kommune Finn Bjørn Rørvik Medlem Evje og Hornnes kommune Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kay A. Jeiskelid Tor Hallvard Mosdøl Bykle kommune Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Stilling Dagleg leiar Andre som møtte: Namn Bjørgulv Sv. Lund Eivind Berg Aasmund Lauvdal Jens Arild Johannessen Funksjon Fylkesordførar Rådmann Valle kommune Rådmann Bygland kommune Rådmann Evje og Hornnes kommune Valle, Gunn Marith Homme Utvalssekretær Godkjenning av møteprotokoll Side5

6 Saksnummer PS 63/14 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste PS 64/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 RS 25/14 RS 26/14 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Referatsaker Invitasjon til Vestlandsk Vidsyn og 18. september Sola Strand Hotel Felles policydokument - NHO og næringsforeningene RS 27/14 Høringsdokument Utviklingsplan SSHF 2030 RS 28/14 Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Høring RS 29/14 Landbruksprosjektet i Setesdal rapport nr RS 30/14 RS 31/14 Invitasjon til ingformasjonsmøte om berekraftarbeidet Vedr. utbetaling til Bjoren RS 32/14 Invitasjon til Setesdalstinget 2014 RS 33/14 Program Setesdalstinget 2014 RS 34/14 Link til fotoserie frå Setesdalskonferansen 2014 PS 70/14 DS 12/14 DS 13/14 PS 71/14 PS 72/14 Delegerte saker Svar på søknad om støtte til konseptutvikling Gåvesjekk Setesdal tråvlag Drøfting/orienteringssaker Orientering ymse repr / utval PS 73/14 Årsmelding - Setesdal regionråd 2013 PS 74/14 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2013 PS 75/14 PS 76/14 PS 77/14 PS 78/14 Førespurnad aksjeemisjon Evjeklinikken Generalforsamling Setesdal bilruter Generalsforsamling Evjeklinikkenn AS Organisering av næringsarbeidet i Setesdal Regionråd Side6

7 PS 63/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Ingen merknader til innkallinga. Ekstrasaker til saklista: Generalforsamling Evjeklinikken As Orientering status næringsarbeidet i SR. Sakene vart samrøystes vedteke å handsame som hhv sak 77/14 og 78/14 PS 64/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokollen vart samrøystes godkjent. PS 65/14 Styreleiar orienterar Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Styreleiar orienterte om arbeidet med oppfølging av krav om reforhandling av samarbeidsavtale. Styret i Setesdal regionråd gjorde fylgjande vedtak: «Ein set ned ei gruppe med dei 4 ordførarane i Setesdalskommunane og rådgjevingshjelp frå fylkeskommunen. Målet er å kome fram til eit omforeint framlegg til samarbeidsavtale.» Ein fylgde opp saka med forhandlingsmøte på fylkesordføraren sitt kontor i Arendal. Bjørgulv Sv. Lund, Arild Eielsen, Jon Rolf Næss, Leiv Rygg, Bjørn Ropstad, Tarald Myrum og Signe Sollien Haugå deltok i møtet. Møtet konkluderte 3 aktuelle oppfølgingspunkt 1. Det var semje om at det tykkjest vere organisering og innretting av næringsarbeidet i Regionrådet som er det sentrale i saka, ikkje nivået på innskotet frå kommunane. Dette gjeld og Evje og Hornnes kommune. 2. Ein er i gang med utarbeiding av strategisk næringsplan for Setesdal regionråd. For å imøtekome pkt. 1 kan ein utvide dette arbeidet gjennom: a. Meir omfattande prosess med sterkare involvering av kommunestyra og næringslivet. Supplere arbeidet med spisskompetanse på interkommunalt samarbeid. Tidsfrist 1/10 b. Brei evaluering av Setesdal regionråd jfr. Møreforskning si evaluering på slutten av talet. Tidsfrist t.d Ein vurderer det vidare slik at det er ynskjeleg med meir informasjon/drøfting av problemstillingane i Evje og Hornnes kommunestyre. Fylkesordførar og fylkesrådmann stiller seg til disposisjon i det høve. Ein bad Evje og Hornnes formannskap gi tilbakemelding på dette. Formannskapet i Evje og Hornnes kommune drøfta saka i møte , kom med følgende tilbakemelding: «Formannskapet ønsker at man i denne saken primært har fokus på næringsarbeidet i regionrådet, da med tanke på at man skiller dette ut som egen virksomhet. På den måten får man et næringsselskap som profesjonaliseres, og med et styre hvor faglighet står sentralt. Dette medfører igjen til at regionrådet rendyrkes som et politisk verksted - i tråd med andre regionråd i landet. Arbeidet framover må rettes mot etableringen av et nytt næringsselskap, og hvor porteføljen må nøye avgrenses. Side7

8 Formannskapet stiller seg positiv til at selskapet kan lokaliseres sentralt i dalen. Kontingenten på kr 1,3 mill pr år videreføres, men det forutsettes at det enes om et skille på hva som skal tilføres henholdsvis næringsselskap og regionråd.» Myrum presenterte på bakgrunn av drøfting med nestleiar og dagleg leiar forslag til vidare oppfølging: 1. Ein lar strategisk næringsplanarbeidet gå sin gang 2. Ein utgreier ulike modellar for næringsselskap på fylgjande måte: a. Gruppa som møttest i Arendal sist er styringsgruppe. b. Ein etablerer ei administrativ gruppe som skal vurdere og kome med forslag til aktuelle modellar som skal leggjast fram for styringsgruppa. i. Forslag til samansetnad av arbeidsgruppe: Signe Sollien Haugå, Wenche Fresvik, Erling Hellum, Eivind Berg og Jens Arild Johannessen. Styringsgruppa kjem med innstilling til styret i Regionrådet på bakgrunn av tilråding frå arbeidsgruppa. Ein har som siktemål å legge dette fram for styret i september/oktober Vedtak:Styret sluttar seg til skisse til vidare prosess for utgreiing av alternativ organisering av næringsarbeidet. Samrøystes. PS 66/14 Dagleg leiar orienterar Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Fokus - operativt arbeid Årsmelding og rapportering RNF Koordinering / planlegging av arrangement «innhaldslevering» Ny søknad landestasjonar el-bil Setesdalsting og representantskap Næringsutvikling arbeidet Kompetanse PS 67/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre RM vil be helsenettverket ta ei «eigenevaluering» av røynslene med LMT per dato, jf. samarbeidsavtalen. Leiar av helsenettverket blir invitert til RM DAB-framtida: Radio.no står for utbygginga. Setesdal får NRK pakka men ikkje den kommersielle pakka. Internett-radio vil dekke dei fleste sitt behov over tid. Privat bruk av jobb-e-post: Det blir utarbeidd ein felles informasjon / revidert policy om dette og anna som vedkjem IKT utstyr. Skjenke kontroll og salsløyve: Felles ordning med lokalt vaktselskap kan vere av interesse for fleire. Bykle kjem tilbake til saka dersom ordninga dei etablerer kan omfatte fleire. PS 68/14 Fylkeskommunen orienterar Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Fylkesordførar etterspurte synspunkt i høve samarbeid i ymse regionale planarbeid og ev kapasitetsutfordringar måtar å arbeide på framover. Side8

9 Lærlingsituasjonen i offentleg og privat sektor: BSL utfordra kommunane til å ta ein gjennomgang i høve tal lærlingar, rekrutteringsstrategiar/ målsettingar og budsjettarbeid med siktemål lærlingløft i både offentleg og privat sektor i Setesdal. Vannregionplan som snart skal på høyring: Oter i Otra - førespurnad om det er av interessse å medverke til reetablering av dyrearten i vassdraget? Likestilling og folkevald: BSL tok opp utfordringa ein ser i landsdelen kring likestilling - og trongen for å mobilisere og arbeide tverrpolitisk framover. Det er trong for å auke medvit blant veljarane (veljarmakt i kummuleringane) og vere tidleg ute i høve nominasjonslister før valet Det er aktuelt å løfte tema som felles sak frå Setesdal våren PS 69/14 Referatsaker Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Referatsakene vart tekne til orientering. RS 25/14 Invitasjon til Vestlandsk Vidsyn og 18. september Sola Strand Hotel RS 26/14 Felles policydokument - NHO og næringsforeningene RS 27/14 Høringsdokument Utviklingsplan SSHF 2030 RS 28/14 Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Høring RS 29/14 Landbruksprosjektet i Setesdal rapport nr RS 30/14 Invitasjon til ingformasjonsmøte om berekraftarbeidet RS 31/14 Vedr. utbetaling til Bjoren RS 32/14 Invitasjon til Setesdalstinget 2014 RS 33/14 Program Setesdalstinget 2014 RS 34/14 Link til fotoserie frå Setesdalskonferansen 2014 PS 70/14 Delegerte saker Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Dei delegerte sakene vart tekne til orientering. DS 12/14 Svar på søknad om støtte til konseptutvikling DS 13/14 Gåvesjekk Setesdal tråvlag PS 71/14 Drøfting/orienteringssaker Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Leiv Rygg orienterte om konsekvensutgreiingsarbeidet for vindkraftanlegg på Hovatn Aust. Regionrådet vurderar om ein skal spele inn i høve Heieplanen og Utviklingsplan Setesdal Bjørn Ropstad tok opp førespurnad vedrørande Erling Haugå si fotosamling. Dagleg leiar kontaktar Setesdalsmuseet for vidare dialog. PS 72/14 Orientering ymse repr / utval Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre PS 73/14 Årsmelding - Setesdal regionråd 2013 Tilråding: Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar og med endringar føreteke i møtet. Side9

10 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Dagleg leiar gjekk gjennom utkast til årsmelding. Godkjenner tilrådinga og utkastet med tilleggsinformasjon. Vedtak: Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar og med endringar føreteke i møtet. PS 74/14 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2013 Tilråding: Rekneskapen for 2013 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr medan budsjettet var på kr. 0. Rekneskapsmessig resultat er kr Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Investeringsrekneskapen (tidl. Kapitalrekneskapen) er gjort opp med eit overskot på kr Dette vert vedteke avsett til ubunde kapitalfond. Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Styret rår Representantskapet til å godkjenne årsrekneskapen for 2013 som framlagt. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Rekneskapen for 2013 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr medan budsjettet var på kr. 0. Rekneskapsmessig resultat er kr Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Investeringsrekneskapen (tidl. Kapitalrekneskapen) er gjort opp med eit overskot på kr Dette vert vedteke avsett til ubunde kapitalfond. Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Styret rår Representantskapet til å godkjenne årsrekneskapen for 2013 som framlagt. PS 75/14 Førespurnad aksjeemisjon Evjeklinikken AS Tilråding: Styret er i prinsippet positive til planane for vidareutvikling av verksemda, og å bidra til dette gjennom emisjon. Styret føreset at det må ligge føre eit avklåra og omforeina opplegg for overtaking eigedomselskapet mellom dei lokale aktørane/ selskapa. Styret vil realitetshandsame førespurnaden så snart dette ligg føre. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Styret er i prinsippet positive til planane for vidareutvikling av verksemda, og å bidra til dette gjennom emisjon. Styret føreset at det må ligge føre eit avklåra og omforeina opplegg for overtaking eigedomselskapet mellom dei lokale aktørane/ selskapa. Styret vil realitetshandsame førespurnaden så snart dette ligg føre. Side10

11 PS 76/14 Generalforsamling Setesdal bilruter Tilråding: Dagleg leiar har fullmakt til å møte på generalforsamlinga 27.mai Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Dagleg leiar har fullmakt til å møte på generalforsamlinga 27.mai PS 77/14 Generalforsamling Evjeklinikken AS Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Framlegg frå styreleiar: Styreleiar møter med fullmakt for Setesdal regionråd. Regionrådet ønskjer å bli meir aktive eigarar og vere representert gjennom styrerepresentasjon. Dagleg leiar får i oppdrag å finne ekstern styrerepresentant. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Styreleiar møter med fullmakt for Setesdal regionråd. Regionrådet ønskjer å bli meir aktive eigarar og vere representert gjennom styrerepresentasjon. Dagleg leiar får i oppdrag å finne ekstern styrerepresentant. PS 78/14 Organisering av nærigsarbeidet i Setesdal Regionråd Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre Handsaming: Styreleiar orienterte om status og vurderingar knytt til næringsarbeidet. Framlegg frå styreleiar Styret sluttar seg til vurderingane og framlegg til organisering av vidare arbeid. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Styret sluttar seg til vurderingane og framlegg til organisering av vidare arbeid. Side11

12 PS81/14Styreleiarorienterar PS82/14Daglegleiarorienterar PS83/14Leiarrådmannsutvaletorienterar PS84/14Fylkeskommunenorienterar Side12

13 PS85/14Referatsaker Side13

14 Side14

15 Valle kommune Velkomstsenter Sjå adresseliste Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2013/250-4 Gunn Marith Homme M Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS Saksprotokoll i Kommunestyret Handsaming: Tilrådinga vart vedteke mot ei røyst. Vedtak: Kommunestyret i Valle kommune godkjenner at ein endrer representantskapet si samansetjing frå ordførarane og varaordførarane til at rådmenn og ordførarar i eigarkommunan utgjer representantskapet. Endringane har verknad frå og med 1. juli. Med helsing Gunn Marith Homme Leiar Velkomstsenter Adresseliste: Bykle kommune 4754 Bykle Bygland kommune 4745 Bygland Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 Evje Iveland kommune 4724 Iveland Setesdal Brannvesen IKS Verksmoen 4735 EVJE Postadresse: Tlf.: Valle Faks: Side15

16 Valle kommune Velkomstsenter Sjå adresseliste Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2014/234-2 Gunn Marith Homme Melding av vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Saksprotokoll i Kommunestyret Handsaming: Tilrådinga vart vedteke mot ei røyst. Vedtak: Kommunestyret i Valle kommune godkjenner at ein endrer representantskapet si samansetnad frå ordførarane og varaordførarane til at rådmenn og ordførarar i eigarkommunan utgjer representantskapet. Endringane har verknad frå og med 1. juli. Med helsing Gunn Marith Homme Leiar Velkomstsenter Adresseliste: Bykle kommune 4754 Bykle Bygland kommune 4745 Bygland Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 Evje Iveland kommune 4724 Iveland Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Postadresse: Tlf.: Valle Faks: Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Samferdselsdepartementet Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/78-40 Signe Sollien Haugå Høyringsuttale - Transnova sitt forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Setesdal regionråd Setesdal regionråd har med stor interesse følgd arbeidet med ei nasjonal satsing på infrastrukturutbygging for el-bilar. Regionrådet i Setesdal la fram eit heilskapleg korridorprosjekt for Rv 9 alt i Prosjektet er revidert i 2014 og tek utgangspunkt i moglegheitane vi ser i den nye nasjonale strategien. Setesdal regionråd stør grepet med korridorsatsing. Ein ber samstundes utvalet ha særleg merksemd på tilknytingskorridorar i høve hovudkorridorane mellom landsdelane. Riksveg 9 er stamveg og vil vere ein viktig korridor for el-bil-trafikk mellom kontinentet og Vestlandet (nord-sør aksa) og kopling mot aust-vest sambandet i Telemark.. I høve satsinga på nasjonale transportkorridorar, pkt 6.2, tabell 9 ser vi det som særs viktig at Rv 9 vert med som kopling med E 134 (Oslo-Bergen) og med E 18 (Oslo-Stavanger) då den både vil ha stor nytte som tverrsamband mellom desse. Rv 9 vil vidare utløyse høve til rundreiseturisme i Sør-Noreg og vere viktig for helgeutfart, ferie- og fritidstrafikk mellom hyttebyane i Setesdal og på Hovden - og kystbebuarane på Sørlandet. Med helsing Signe Sollien Haugå dagleg leiar Setesdal Regionråd eit samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle Setesdal Regionråd Kommunehuset, N-4747 Valle Telefon sentralbord: Org.nr Bank: E-post: Side28

29 Side29 Side 2

30 Side30

31 PS86/14Drøfting/orienteringssaker Side31

32 PS87/14Orienteringymserepr/utval Side32

33 Saksmappenr: 2010/ Arkiv: Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå Saksframlegg Setesdal Regionråd Off.lovas 13, forv.lovas 13, 2. ledd. Saksnummer Utval Møtedato 88/14 Setesdal Regionråd - Styre Vedrørande- lånesak Tilråding: Styret omgjer lånet på kr ,- til Flexicat AS til tilskott. Panteheftinga på kr blir oppretthalden. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Flexicat er eit båtprosjekt med høg risiko og stort potensial. Styret i Regionrådet har ved fleire høve ytt støtte til forprosjekt og etableringshjelp. I styresak 7/11 gav styret dagleg leiar fullmakt til å utforme lånesak. Verksemda fekk utsett innbetalingsfrist i 2012 og i Saksopplysningar I styresak 23.oktober 2013 gjorde styret slikt vedtak: «Styret godkjenner fristutsetting inntil 1 år frå forfallsdato, dvs ny dato for forfall blir 1. juli Vilkåra i tilsegnsbrevet elles og panthefting står ved lag utan endringar. Samrøystes.» Lånesaka vart oppretta med pant i varelager i Lånet hadde forfall 1.juli Lånetakar søkte om fristutsetting og fekk ny frist 1. juli 2013, jf tidlegare styresak. Det er pt ikkje motteke innbetaling. Dagleg leiar er fortløpande halden orientert om status og utvikling i høve etableringa jf og vedlagte dokument. Verksemda spør om mogleg hjelp i høve lånesak og verksemda sin situasjon generelt. 3. Vurdering Dagleg leiar syner til at lånesaka vart oppretta med høgt medvit om så vel risiko- og potensial dersom verksemda lykkast med å bli leverandør i høve bistandsarbeid i veglause område m.a. Løyvinga var og i ljos av trongen for oppdrag og pårekneleg produksjonssamarbeid med lokale plastbåtprodusentar på Evje. Verksemda driv med negativt driftsresultat og er truga. Oppstarten har vore både meir langdryg enn venta og det er pt. ikkje realiserbare ordre sjølv om signert kontrakt med Kongo ligg føre. Ein er orientert om at det framleis er høgt aktivitetsnivå i høve akkvisisjon og tilrettelegging for innsal og etablering av nye hjelpefond som kan utløyse produksjonsoppstart. I høve etableringa er det framleis håp om å lukkast med innsalet av båtar. Som i 2013 tilrår fristforlenging ut i frå ei samla vurdering av situasjonen den gong med vekt på at det framleis kan utløyse ny lokal produksjon på Evje og at dei andre involverte finansiørane m.a. PWC framleis Side33

34 var tungt inne m.a. i oppbygginga av fonds for å realisere kontraktsoppdraget med Kongo i samarbeid med Flexicat og bistandsapparatet. Dagleg leiar har ikkje grunnlag for å vurdere om ein vil auke sjansen for å lukkast ved ei ev. fristutsetting. Samstundes vurderer ein at det er pårekneleg at eit ev avslag om fristutsetting i realiteten vil stoppe prosjektet om ein er innstilt på å drive inn lån / pant no. Verksemda er truga og ei inndriving av fordringa vil venteleg utløyse opphøyr. Verksemda har trong for likviditet til å oppretthalde drifta og salsarbeidet, men ein ser det som lite aktuelt å gå inn på støtte til nye marknadstiltak i noverande situasjon. Ut frå ei samla vurdering og at det framleis er mogleg at verksemda kjem i gong og kan bli i stand til å innfri kravet tilrår dagleg leiar at det bli gitt fristutsetting eitt år til. Ev at ein ettergir lånet gjennom å gjere det om til tilskott og lettar forpliktingane til selskapet. Ein kan samstundes ev vurdere å oppretthalde pantheftinga. Valle, den Signe Sollien Haugå dagleg leiar Vedlegg 1 Statusrapport - FlexiCat Side34

35 Einerholtet 1 Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2010/ Signe Sollien Haugå Delegasjonssaknr.: 89/14 Tilsegn om lån - lånebrev med vedlegg Vi syner til ymse møte og dialog om etableringa og finansieringsbehov i oppstartsfasen. Styret i Setesdal regionråd vart orientert om status i møte 19. mai, DR 7/11 og fatta slikt vedtak: Styret gjer dagleg leiar fullmakt til å gi Felxicat eit kortsiktig lån. Administrativt vedtak: I medhald av vedtak styresak DR 7/11 blir det gitt tilsagn om løyving av lån på kr ,- til Flexicat AS. Lånet blir ytt til finansiering av utvikling av former, styrkerekningar og oppstartskostnader til Flexicat AS. Utbetalt vil skje med pantehefting i varelageret til verksemda dykkar med organisasjonsnummer: Utbetalinga går til dykkar konto nr Vilkår for utbetaling: Lånet på kr ,- er eit rentefritt pantelån med nedbetalingstid på 1 år. Lånet er avdragsfritt fram til 1.forfall. Lånesummen vil bli kravd inn samla med forfall 1. juli Regionrådet, eller den rådet gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk kontroll med at lånet vert nytta etter føresetnadane. Dersom lånet ikkje vert nytta etter føresetnadane, kan ein krevje heile eller delar av lånet tilbakebetalt. Kostnadar med tinglysing av pant er inkludert i beløpet. Lånet er klart for utbetaling så snart lånedokument er motteke med underskifter og der pant er etablert som føresett gjennom tinglysing. Som sikkerheit blir stilt til rådvelde: varelager i driftsselskapet med 1.prioritet. Panten er avgrensa opp til lånebeløpet kr ,- eller den til ei kvar tid uteståande rest av lånet. Ein gjer og merksam på at regionrådet kan krevje tilgodehavande inndrege i medhald av Inkassoføresegna dersom lånet blir misleghalde. Men mest av alt - Lykke til med oppstarten! Med vennleg helsing Signe Sollien Haugå Dagleg leiar Side35

36 Vedlegg: pantebrev - varelager Side36

37 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 09/05/2014 Oppdatering og status pr Web: Mail: Side37

38 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 09/05/2014 Påfølgende sider viser FlexiCat sine aktiviteter og status slik det fremstår pr. dato. Samlingen består av forskjellige rapporter, brev, tilbud og kontraktsforslag. Ved dette håper vi nå å kunne bevise vår rett, og at våre tanker og konsept har funnet sin anærkjennelse i det markedet vi henvender oss til tross vanskelighetsgraden. Selskapets økonomi er fortsatt ekstremt vanskelig og utfordrende. Det er derfor med en viss grad av stolthet at jeg på vegne av FlexiCat-teamet kan presentere dette, siden vi etter hardt arbeid drevet av utrettelig tro og pågangsvilje i teamet kan si at vi har nådd en milepæl, og er i ferd med å nå flere. Den økonomiske situasjonen er en bekymring, siden vi nå ser ut til å være en sommer unna ordreinngang. Vi har vært i kontakt med Evje og Hornes Sparebank. De er villige til å gi oss en kassakreditt som mellomfinansiering på 150 KNOK. Problemet vi sliter med er at alle aksjeeiere har bidratt økonomisk etter evne opp i gjennom, og er dermed i en begrenset situasjon til å stille de garantier banken selvfølgelig krever. Vi har allerede et lån på 100 KNOK som Regionsrådet har gitt oss og vært vennelige å utsette. Jeg lurer likevell på om det finnes virkemidler i systemet som kan avhjelpe oss i denne situasjonen. Uansett God lesning! Det tror jeg nemlig at det er. På vegne av den fantastiske FC-gjengen. Terje Sømme. Web: Mail: Side38

39 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 09/05/2014 Innholdsfortegnelse DRC Dept of Agriculture an Rural Dev Bekreftelse (Fransk)... 4 Engelsk oversettelse... 6 Proposal regarding DR Congo... 8 FlexiCat aktiviteter pr FlexiCat hva og hvor et tillegg til FC aktiviteter av GTS Statusrapport GTS Statusrapport Christmas greetings AG Vessel and sales agreement - DRAFT AG Proposal AG Kalkyle Curriculum Vitae Web: Mail: Side39

40 Side40

41 Side41

42 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo 08/05/2014 TITLE TRANSLATION OF THE LOI Department of Agriculture and Kinshasa April 26 th, 2014 Rural Development The Minister Copy of letter transmitted to: -His Excellency Mr President of DRC, Chief of State (with the expression of my best regards) House of State -His Excellency Premier Minister, Chief of the government (with the expression of my highest considerations) Government Hotel -Mr Minister of Foreign office, International Cooperation and Francophony; -Mr Minister delegated to Premier Ministre, in charge of Finances All of them located at Kinshasa/Gombe -Mr Torben Foss, PWC/Bergen To Mr Terje Somme, CEO Flexicat AS/Norvege AD: Letter of Interest of partnership for development of industrial fishing between DR Congo and Flexicat AS/Norvege Sir, It is an honour to inform that we had received the project of help the fishing sector in DR Congo by mobilizing funds and we thank you. Let me inform you that in his plan of national investment of agriculture, the government of DR Congo aims to promote the development of fishing sector by providing populations with animal s proteins, modern equipments and infrastructures. For this purpose, I encourage partnerships between public and private sector to mobilize fund necessary to boost fishing in my country. Web: Mail: Phone: Side42

43 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo So, I am convinced that all talks between your agent in Kinshasa, Dr Serge BIGABWA, and my office will lead to actions in short time. Meanwhile, it is important to let me know terms and conditions of creation of Investment Fund for the fishing sector in my country. Also, I encourage your initiative to establish partnership with my department and i assure you of my support to the achievement of the fishing project in DR Congo. I thank you for good collaboration and take this opportunity to renew my regards to Flexicat AS/Norway. Receive trough this letter, Mr CEO, the expression of my perfect consideration Jean Chrysostome Vahamwiti Mukesyayira Best Regards Dr Serge BIGABWA CEO/GTS Web: Mail: Phone: Side43

44 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 Sir, Introduction Proposal regarding DR Congo We had the pleasure of visiting your country in 2011, we are pleased to share our ideas and thoughts about how we might be of help in developing a sound and sustainable fisheries sector in and for DRC. Let s start with our core competences and products, namely, the modular FlexiCat (FC) River Runner Vessel The FlexiCat is a modular catamaran/trimaran with minimal draft, great flexibility and low operational, service & maintenance needs. It may be utilized for everything from regular transport of people and goods to disaster relief, development aid (clean water, medical assistance {doctors, dentists, pharmacists, vaccination units, veterinarians}, scientific research and fisheries, floating restaurants or a combination of two or several of the above. FlexiCat has a vision which goes beyond just being a mere vendor of modular catamarans. Our vision is to be a tool for Profitable Empowerment, meaning that we believe more in a business approach to development than the UN/NGO approach. To achieve this we have created the concept of FC River Runners. This concept gives the customer the ability to also sign up for a Management program, to be further described below. The vessel in itself is constructed from modules moulded in glass fibre at present in Norway, but in principle it could be moulded and assembled anywhere with focus on easy transportation and deployment into service. As we believe in simplicity and the wisdom of proverbs like The one who has the shoe on, knows better where it hurts, our humble aim is to find suitable, committed local partners with whom we may work with to establish a local FC River Runner Centre. This would then serve as a workshop/dock for Service & Maintenance and possibly a local assembly line, in addition to everything else related to the FC River Runner's activities - vessels, fishinggear, management etc. In the DRC we have an ongoing process with the AG La Borne Church. This project is part healthcare and part fishing. The healthcare vessel is a Web: Mail: Side44

45 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 standard transport vessel (catamaran) delivered by us with a "plain deck", onto which AG is to build and equip a clinic themselves. Through our Danish Partner, PureH2O, we will also furnish the catamaran with a Solar powered water purifying system The fishing vessel will be delivered with a package of fishing-gear (seine, net, trunks etc.). We collaborate with expertise on inland fishing gear here in Norway and find it important to develop packages that are sustainable and in line with international standards and regulations. Please see Attachment A for further details on the AG package. The Norwegian Management Model RRA Based on years of experience with Project Management and work in many fields and countries, we have established a concept we ve chosen to call the FC River Runner Management and Academy. This is first and foremost a set of tools aimed at providing an easy and effective Management Model for the Owner(s) and Management. The important factor here is that these tools Process Control, Planning and Monitoring to name the most central ones are implemented at all levels within the company. «Norwegian» refers to what we believe is a valuable Norwegian trait also in Management namely our basic respect for the need to involve «all hands on deck», literally speaking, in order to maximize the overall performance of a company or an organization. «Academy» refers to our plan of establishing an Academy at our HQ in Bygland, Norway for selected guests from all our foreign partners/customers. Through a minimum of two to three weeks stay, we aim Web: Mail: Side45

46 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 at giving our «students» a more thorough insight into our management philosophy and our Norwegian values. By the Grace of God we would like to develop this project even further to encompass longer vocational training with relevant Norwegian companies, and for a select few we may even be able to assist in securing grants for academic studies in Norway. Funding Based on input from our Agent and Partner in the DRC, Dr. Serge Bigawa, we understand that You are looking for more than a mere purchase of vessels. Investment and development are key words in this regard. We would then suggest to utilize the Norwegian branch of the internationally renowned Consultancy and Audit company, Price Waterhouse Cooper)( PwC). In 2011, FlexiCat planted a seed in DRC when we are asked to assist in creating a National Investment Fund, involving the DRC government and Eglise du Christ au Congo (ECC). The fishing sector was then picked as a spear point for kicking off the project. We believe PwC's own Memorandum may give You an insight into the fundamentals of the Proposal. Please find attachments B and C. If we may elaborate on this for a moment, we believe it is paramount to have what many would call a holistic approach, whenever one aims at development. Fishing may be one very important sector to develop, but it is our belief that one ought to take well into consideration how the development of this particular sector will or may involve other sectors like transport, healthcare, education, energy, agriculture and the service sector. In regard to inland waterways, we in FlexiCat have developed the concept "FlexiCat River Runners", which actually touches upon all these sectors. In that sense we are far more than just a vendor of vessels. Though the PwC Memorandum is attached, we will share some essentials. It has to be emphasized that PwC need to be officially contacted in order to give You or Your Government an official proposal. FlexiCat will be please to assist in this regard. What PwC can do Assist in creating the fundamentals for establishing legal entities with the objective of serving as vehicles to carry out international transactions including purchase and payments. In addition the assignment cover Web: Mail: Side46

47 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 providing basis for considerations, research, advice and documents, to form a basis for decisions and support the implementation with the objective of attracting domestic and international investors to co operate with governmental capital by establishing jointly corporate structures (National Investment Fund). The above figure was based on the dialogue between PwC representatives and the DRC in The figure below shows an example of what the structure may look like. The block "ECC" is no longer present. The Fund as such is a passive base of capital. The activities such as placing investments etc. must be carried out by a management body, usually a management company. Web: Mail: Side47

48 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 As the attached documents describe, PwC recommends that the Fund should be located in Norway or in another European country Please see attached documents. What PwC do not do PwC is not an investor, but can act as a go-between and facilitator for contacts and meetings with key players - potential investors and others. Because of license regulations and integrity issues, PwC cannot legally raise capital and be responsible for the juridical framework and advising at the same time. The Fund management has to take charge in raising capital to the Fund. However, PwC has a broad network, in Norway and within the international community, both in the public and private sectors.. Hence they may be a valuable partner in finding the right partners and investors. Project group An undertaking like this one might need a project group that act in parallel with PwC's work in creating the Fund. FlexiCat would be honoured to contribute with recourses for such a group, and to assist in advocating the project in Norway, Scandinavia and amongst our vast international network. Web: Mail: Side48

49 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/04/2014 We hope this Presentation has given you a few ideas to build upon, not only for You and us, but perhaps even for your country. In any event, we look forward to hearing from You, preferably by a letter confirming your interest in pursuing further contact and dialogue. A similar letter to PwC may be forwarded by us, if You prefer. Yours Sincerely Terje Sømme CEO FlexiCat AS Attachments A: AG Proposal FC Vessels B: PwC, CDR Investment Fund Structure Memo C: PwC, CDR Investment Fund Workshop Agenda (Draft) Web: Mail: Side49

50 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 04/05/2014 FlexiCat aktiviteter pr FC har knyttet til seg egen agent via MOU i Kinshasa, GTS SPRL som for tiden jobber mot AG Church La Borne (AG) og DRCs Landbruk og Fiskeri departement. I tillegg mot et s.k K-Team som i realiteten er President Joseph Kabila. GTS har også etablert kontakt med myndighetene i Burundi. Vi har også knyttet til oss Geir Furuseth som har et stort nettverk i Afrika og internasjonalt etter mange år i felt for NORMECA, UN o.a. De siste årene har han jobbet i Libya og Nigeria. Spesielt Nigeria er interessant for oss siden det er et land med store innenlands vannveier, men også et land der Geir har gode kontakter. Det foregår litt annet også men det vi anser som viktigst er beskrevet her. 1 DR Congo Her har vi tre leads. Disse er også beskrevet i vedlagt sit-rep fra Dr Serge BIGABWA i GTS SPRL. 1.1 AG Church La Borne De har i realiteten bestemt seg for å kjøpe to fartøyer fra oss. Forslag til kontrakt ligger vedlagt. De holder på med å finansiere prosjektet og har i øyeblikket reist 1 MUSD av totalen på ca 1,7 MUSD. Ut i fra progresjon i mars anslo han på det tidspunktet at de ville komme til å bruke omtrent seks måneder på finansiere opp hele prosjektet. Det må bemerkes at vår levering er en del av flere. For å komme i gang har vi foreslått for GTS å legge frem en løsning der vi setter i gang med første bygg og tar neste under samme kontrakt som PO, når denne er finansiert. Forslaget ble lagt fram for GTS for noen få dager siden, så han har enda ikke hatt mulighet til å legge det fram for AG's ledelse for evt godkjenning. Sentrale i denne leveransen er Jon Løyland med InnFisk og Nor-Dan. Våre foreløpige kalkyler ligger vedlagt. 1.2 Dept. of Agriculture and Rural developmen Vi har presentert et for-prosjekt med mål om initiere virksomhet innenfor fiskerisektoren i Kongo ved hjelp av opprettelse av et Nasjonalt investeringsfond. Sentralt i prosjektet er PwC, Bergen (fond), Oslofjord Ressurspark AS (knyttet til Universitetet og Høgskolen i Buskerud og Vestfold), Universitetet i Kinshasa - samt egne ressurser, Kvendi Consulting, InnFisk og Nor-Dan. Prosjektet har en ramme på ca 670 KUSD. For FC har dette betydning vesentlig fordi det på sikt kan løse ut rene FC-prosjekt. Vi har bedt om - og er lovet en offisiell henvendelse til PwC og FC på grunnlag av framlagt proposal. Via GTS og AG har vi direkte kontakt med DRCs Statsminister Mr Matata Ponyo Mapont. GTS har god dialog med ham. Siden det er en kopling mellom Statsministeren (medlem i AG) og det offentlige er planen å legge frem vår proposal for ham. Web: Mail: Side50

51 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 04/05/ K-Team Som følge av arbeidet med departementet har det dukket opp en lead vi kaller K (derav navnet). Dette er i realiteten Kabila som ønsker å komme i kontakt med norske interesser for om mulig å kunne inngå et joint venture med investering i bl.a fiskeri og transport når hans periode utløper. Vi har vært i direkte kontakt med Kabila selv (telefon, mail) og diskutert frem og tilbake, samt sagt oss villige til å møte hans representant her i Norge (Bygland). Siden FC er noe små så ligger dette på bordet i påvente av neste trekk. 2 Burundi Via parlamentsmedlem Mr Claver Ngendakuyiro er samme proposal til et for-prosjekt lagt fram for administrasjonen. Det kan nevnes at det den 28. og 29. april var en kongress i Burundi arrangert av Lake Tanganyika Authority. Vi ble invitert til å reise ned og presentere oss siden nøkkelpersoner fra DRC og Burundi ville være til stede, samt også fra de andre deltakerlandene Tanzania og Zambia. Dessverre kom invitten noe brått på tidsmessig (også økonomisk) slik at vi måtte la den muligheten gå fra oss. 3 Nigeria FlexiCat har etter hvert beveget seg over til å bli et konsept vi kaller FlexiCat River Runner. Mye av utviklingen har kommet etter som tiden har gått, og fått farge av Geir sine erfaringer fra nettopp Nigeria - Behov for transport, helse, skole, energi (sol), fiskeri - med god grobunn for sunt management. Pga FC's begrensede økonomi har vi ikke kunnet satse fult i Nigeria, men vært nødt til å ta ting noe som de kommer. Vi er pga kontaktnett og tilbakemeldinger ganske positive på at det er verdt et forsøk å få noe i gang i Nigeria. Vi jobber for tiden med å få satt opp et møte mellom Geir Furuseth og Dangote Groups norske COO Knut Ulvmoem for å presentere vårt konsept. Dangote Group satset via sitt CSR foundation 100 MUSD på utviklingsprosjekt i Nigeria og andre land. Håpet med møtet er to-delt - det ene er at vi ønsker en finansiell partner inn i konseptet vårt - det andre er at vi ønsker oss en finansielt sterk (Afrikansk) kunde. Geir Furuseth er for tiden i Qatar på oppdrag for NORMECA og holder på med Visum-søknad til Nigeria. For FlexiCat AS Terje Sømme Web: Mail: Side51

52 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 08/05/2014 FlexiCat hva og hvor - et tillegg til FC aktiviteter av Mai 2014 DRC myndigheter: Intensjonsbrev fra DRCs Dept of Agriculture and Rural Development er mottatt. De neste skritt samkjøres med Torben og Dag i PwC på grunnlag av dette brevet og tillegsopplysninger fra Serge etter hans møter med Alphonse NYANYA ALO i departementet. DRC ellers: Serge har vært i møte med en forretningskontakt som ønsker å reise sammen med Serge til Bygland for å møte FC og diskutere muligheter. Invitasjonsbrev er sendt og prosess med visum er satt i gang Nigeria: Geir er i prosess med visum til Nigeria. Så fort dette er invilget reiser han til Lagos for sammen med Björn Lindholm (lokal kontakt) å sette opp et møte med Dangote Group i første omgang med COO Knut Ulvmoen. Mål: Presentere FC River Runner konsept for 1) få på plass en kapitalsterk partner og mulig investor 2) og/eller kunde. Kurdistan: Hemen (HeNo Business Consulting AS - Oslo) rapporterte sist mandag Det er interesse for FC. Han tror vi kan få omsatt de mindre båtene før lekteren (som det også var interesse for). Det meste av investeringer der nede går via/sammen med staten. Det står litt stille der nede for øyeblikket pga valg (Kurdistan og Irak) det har vi jo vært borte i før : ) Hemen er uansett veldig optimist ift en prognose på 2-3 mindre FC er i første omgang, men pga dette valget tror han ikke det løsner før ut på sommeren (juli august). Han reiser tilbake til Kurdistan i juni pga egen virksomhet men vil følge opp. Siden Geir må til Norge for å søke visum, blei vi enige om å møtes da og summere opp, pluss legge strategi for hans tur tilbake til Kurdistan. Burundi myndigheter: Serge følger løpende opp. Mr Claver har rapportert til Serge at samme brev som mottat av myndighetene i DRC vil komme fra Burundi. Juni 2014 AG Church La Borne: Serge jobber for å ha gjennomført nødvendige møter i løpet av mai slik at 1) kontrakt kan signeres eller 2) en intensjons avtale vdr prosjektet foreligger. Siden vi har indikasjoner på at AG har greid å reise 1 MUSD så har vi bedt Serge om å legge fram forslag om at vi kan bygge kontrakten slik at vi setter i gang med bygg 1 og videre bestillinger kan gjøres i form av PO s ettersom de greier å reise kapital til prosjektet. Besøk 1: Serge søker visum sammen med sin forretningskontakt med mål om å være i Bygland fra 1. til 7. juni. Med seg på veien ønsker han å ha med seg skriftelige avklaringer på alle leads han jobber med DRC myndigheter (er allerede avklart), Burundi og AG Potensielt Besøk 2: Som konsekvens av prosessen mot Kongolesiske myndigheter er det antydet via Serge etter møte med Alphonse at det er ønske (vilje) fra deres side å sende en delegasjon til Norge (Bygland) for å møte PwC og FC med det fremlagte proposal som agenda. Det er indikert at de som kommer, foruten Serge er (sakset fra Viber): Concerning the letter..alfonse told me that it would be nice for them to cometo visit FC and have preliminary tal with pwc. In the delegation will be one or 2 expert from department of fishing and one from department of finance. Dette må initieres (fra oss), planlegges og organiseres, men poenget (ønsket fra FC) er å få til dette før fellesferien setter inn. //Terje Web: Mail: Side52

53 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo 02/05/2014 TITLE Short status of ongoing Business related to GTS/FC collaboration in DRCongo. 1. AG Hospital boat for Evangelization: AG church team is at the final stage of putting in place the business plan of exploitation of the two boats in the Congo River. The team is waiting to meet again Pastor Bondo before pursuing its task. AG is still willing to buy 2 vessels (1 fishing plus 1 hospital) from FC at USD ; Key people : Pastor Bondo Joseph ( pastor of church, came after pastor Vernaud death), Mme Joana and Liliane Vernaud (holds the vision of Pastor vernaud), Mr Mbiola Alfonse (General Manager of AG), Mr Jean Katshuva (Economist working on business plan of the boat), Serge BIGABWA (consultant). Estimated time of purchase: 6 months (??); I was told that is the matter of AG board only. Note: I have to meet Liliane Vernaud and pastor Bondo to fix financing solutions. Both of them are abroad at the present time. The new leader of AG wanted to have more information before engaging the church.. 2. Pre-project with Congolese government: The minister in charge of department of Agriculture and rural development has approved the pre-project and willing to pay for the 670 M USD ; internally we estimate that it should be better to modify the pre-project according to practical details proposed by FC. We are waiting the two letters of confirmation from the department both for FC and PWC; it seems that the pre-project will be finance by the investment fund to be created. News: The government in place received recently the authorization to pursue its task regardless to the new coming one. Web: Mail: Phone: Side53

54 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo Note: We plan to contact the Premier Minister if any further problems rose at the department level concerning the proposal for DRC. This can be done by the end of May. Key people: we are waiting the letters from the Minister of Agriculture to be fixed about the officials key people at department. Meanwhile, I can give the name of my contact: Mr Alfonse Nyanya, counselor in charge of fishing at Department of Agriculture of DRCongo; Tel: ; 3. Proposal for Burundi Note: we are still waiting news from Proposal for Burundi; Mr Claver has been already contacted to do his best with their administration. Key people: Mr Claver Ngendakuyiro, Member of the National Parliament of Burundi; Tel ; 4. K-Team : They are still in negotiations with us concerning the development of the fishing project in DRCongo in close collaboration with FC. Mr John Kangela seems to be busy and abroad most of his time but he kept contact recently with Terje. Best Regards Dr Serge BIGABWA CEO/GTS Web: Mail: Phone: Side54

55 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo 07/05/2014 TITLE Short status of ongoing Business related to GTS/FC collaboration in DR Congo. 1. AG Hospital boat for Evangelization and Fishing: News: -Pastor Bondo is back, I plan to meet him by next week for the LOI to address to FC related to the purchase of the two vessels. -Liliane Vernaud is still abroad. 2. Pre-project and FC proposal to Congolese government: The spirit of letter from His Excellency Minister of Agriculture (ref Talk with people at Department): -The government of DRC, in general, encourages strongly all kind of partnerships between private sector and public sector in order to help him achieve its goals; this is the case of FC/GTS and department of Agriculture in its fishing sector where we are going to meet the National Plan of Investment in Agriculture. -As public companies fails to demonstrate a good leadership and management, the government is not willing to create a fishing company but FC/GTS is invited to think deeply the way to create a fishing company which will have all support of the government via the Congo Investment Fund that is going to be created. In others words, the best ways to install the Flexicat River Runner Center in DR Congo. This particular point should be on the table of talk while in Norway both in private I and FC team and with Cadet as businessman. Important note, This letter is big doors opened for Flexicat to come in RD Congo. -The Minister is waiting to know officially more about terms and conditions to create such fund, mainly the financial cost. Discussions about details of such fund maybe conducted in Norway first of all. To do so, it is important to ask in your response letter that one expert from agriculture, one expert from department of finance and one from the office of PM may be invited to meet FC network plus PWC and inspect the company at the same time. Web: Mail: Phone: Side55

56 GTS SPRL Agent FlexiCat 1/A Kinsiona Avenue, Q/BUMBA-UPN C/NGALIEMA KINSHASA/DR Congo 3. Proposal for Burundi News: Mr Claver wrote me a letter to inform me that The law in Burundi allows private companies to discuss things like creating an Investment Funds or attracting investors. Shortly FC should receive an official letter from his Excellency Minister of Fishing of Burundi. Such letter will act as a mandate to Florent and Claver s company to negotiate on behalf of Burundi s government with FC and PWC. 4. K-Team: I will try to get in touch with them after coming back from Norway Best Regards Dr Serge BIGABWA CEO/GTS Web: Mail: Phone: Side56

57 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 19/12/2013 Your Excellency, President of the Democratic Republic of Congo Joseph Kabila Christmas time is upon us and a new year is soon to begin, and the year 2013 will soon pass into history. We would like to congratulate Your Excellency on the remarkable strides you and your country has taken in the past year! The initiative for creating a new cross-platform government is very exciting, and in its positive core fully in the spirit of the now late Mr. Nelson Mandela. The downfall and surrender of M23 is truly page turning events. We know that this process is far from finished, but the positive news are corroborated by our dear friend in Kinshasa, Dr Serge Bigabwa, and thus fills us with great joy and hope for the future of the DRC, the African Giant on its rise. Allow me also to extend to Your Excellency our gratitude for showing an interest in our product and for having a dialogue with our local contact in Kinshasa, Dr Serge Bigabwa. Finally I would like to chare some thoughts about a concept we have called FlexiCat River Runner. We believe three factors can help to reinvigorate the ancient artery of the African continent, the River Congo with all its tributaries: 1. Our modular FC River Runner catamarans, locally built equipped with powerful Iveco engines and solar energy powered Pure H₂0 water purifiers 2. A balanced partnership between a strong, local Business figure and relevant National Authorities, like for instance the DRC Authority in charge of handling national disasters 3. Norwegian Management introducing modern management techniques incorporating local traditions We have a vision of the FC Rivers Runners actively and literally breathing new life into the riverine communities of Africa by: Transporting passengers and goods Fishing Providing medical services Serving as Relief vessels in times of flooding Actually just one River Runner vessel may serve all these purposes, simultaneously, and thus help in achieving «Profitable empowerment». It is our belief that the UN Milennium Goals only can be achieved by local actors joining hands in Private Public Partnerships like the one we described above. The UN agencies may act as supplementing actors, but alas, its Web: Mail: Side57

58 FlexiCat AS Einerholte 1 N-4745 BYGLAND 19/12/2013 bureaucracy and failure to coordinate with private actors have proven their shortcomings, as mentioned in this report 1. Under Your leadership, the Democratic Republic of Congo may look at the coming of 2014 with new hope. Hope is the basis of everything, so let us conclude with our heartfelt sharing of these hopes! On behalf of the FlexiCat-team; We wish Your Excellency and your family a Merry Christmas and a Prosperous Happy New Year. Sincerely yours Terje Sømme 1 Web: Mail: Side58

59 VESSELS SALE AND PURCHASE AGREEMENT BETWEEN FLEXICAT AS AND AG CHURCH LA BORNE DRAFT Side59

60 Table of context Contract... 3 Signature... 8 Overview Annexes... 9 Annex No 1, 2 > DRAFT 2 Side60

61 This agreement (the Agreement ) is entered into on 28 September 2011 by and among: (1) FlexiCat AS, a Norwegian limited company, registered in the Norwegian Register of Business Enterprises under registration no , with business address Einerholte 1, 4745 Bygland, Norway (hereinafter the Seller ), and (2) AG Church La Borne, a company incorporated under the laws of the Democratic Republic Congo, with business address 277, Marine, Binza/UPN B.P.4642 KINSHASA 2, 2818 KINSHASA 1, KINSHASA, DR CONGO (hereinafter the Purchaser ). The Seller and the Purchaser are collectively referred to as the Parties or a Party when referring to one of them. WHEREAS (a) The Seller is the inventor, manufacturer and supplier of FlexiCat module vessels to be used for transport and fishing; (b) The Purchaser seeks to purchase vessels for use within its business related to transport services and fishing; (c) The Purchaser has entered into a Sale and purchase agreement with the Seller dated dd Mmm 2014 regarding the purchase of 2 vessels; 1 FlexiCat Basic for Fishing and 1 FlexiCat Basic for Transport from the Seller according to attached Proposal NOW THEREFORE, the Parties agree as follows: 1 DEFINITIONS DRAFT 1.1 Vessels shall mean the vessels as described in Clause Commissioning services shall mean assembly and installation services provided by the Seller to the Purchaser according to the terms and conditions as described in Clause Support services shall mean any additional services to be provided by the Seller to the Purchaser after the delivery and Commissioning of the Vessels, on the terms and conditions as described in Clause Proposal means the offer from the Seller to the Purchaser dated 1 October 2013 regarding the sale of Vessels and Commissioning, enclosed as Annex 1 to this Agreement. 2 SALE OF VESSELS 2.1 The Seller shall sell to the Purchaser the following Vessels: One -1- FlexiCAT W W IVECO -2x260 Hk Water Jet Included Fishing Equipment (hereinafter Fishing vessel ) One -1- FlexiCAT W W IVECO -2x260 Hk Water Jet Basic with no upgrade (hereinafter Transport vessel ) 3 Side61

62 2.2 The Vessels are to be produced by the Seller in Evje, Norway, subject to detailed technical specifications as set forth in Proposal. 3 PURCHASE PRICE 3.1 The Purchaser shall pay to the Seller a purchase price for the Vessels and Commissioning at a total of NOK (Equals USD at exchange rate USD 1=NOK 5.70) 3.2 The purchase price does not include VAT and/or other sales taxes and/or customs duties in Norway or DR Congo. The Purchaser shall bear the cost of any VAT and/or other sales taxes and/or customs duties to be paid in DR Congo, cf. Clause TERMS OF PAYMENT 4.1 The purchase price shall be settled as follows: Initial payment 50 % of the purchase price, NOK ,50 (USD ), shall be paid in cash by the Purchaser to the Seller before the start-up of production of the vessels Payments according to progress The remaining 50 % of the purchase price shall be paid via escrow account, sat up in Purchasers name in a Norwegian international bank, according to monthly invoicing in NOK based on the progress of the completion of the work on the vessels, as follows: a) The cut-off date for data collection and invoicing for the work is the last day in each calendar month. b) Within three -3- days after the cut-off date, the Seller shall submit a work progress status report and an invoice electronically to the Purchaser. c) The Purchaser shall within ten -10- days after receipt of the status report and invoice, pay the amount due to the Seller according to the invoice. Appendix 2 to this Agreement provides a Flow Chart that describes the invoice process and responsibilities. Note on escrow account: If all the remaining 50% is transferred in one go and converted to Norwegian NOK at the beginning of the project one does not run the risk of devaluation of assets because of fluctuations in currency rates during the project. Any earned interest and rest amount belongs to account owner i.e the Purchaser. The need of bank guaranty and expenses connected to such guaranty is bypassed. The Norwegian bank DNB or a international European bank can be used. 4.2 The Purchase price shall be paid to the Seller at Account no.: Name of Bank: Evje og Hornnes Sparebank Bank address: Sentrum, 4735 Evje, Norway Swift no.: DRAFT DNBANOKKXXX TEL./FAX.: / Side62

63 5 TERMS OF DELIVERY 5.1 The production of the Vessels shall be completed in Evje, Norway, and the Vessels shall be delivered and shipped to DR Congo according to the following plan: Part delivery 1 One-1- Fishing vessel ready to be shipped from Evje on 15. July Part delivery 2 One -1- Transport vessels ready to be shipped from Evje on 15. November The delivery dates in Clause 5.1 are set according to the agreed start-up of production of the Vessels and received Initial payment, cf. Clause If the production start is delayed, the delivery dates will be postponed accordingly. Delayed delivery due to delayed start-up of production shall not trigger any claims from the Purchaser. 5.3 The following transport conditions shall apply: 1) The Seller shall administer and bear all transport costs and risks related to the shipping of the Vessels on land from Evje and to the first sea port of departure from the EU/EEA-area (Kristiansand, Arendal or other EU/EEA port). 2) The passing of risk of the Vessels shall be the time of off-loading of the Vessels for sea transport from the last EU/EEA port to the port of Matadi in DR Congo, see Clause 6.2 below. 3) The Purchaser shall administer and bear all transport costs and shall bear all risks and insurance costs related to the shipping of the Vessels by sea from EU/EEA to the port of Matabi in DR Congo (FAS, Incoterms 2010). 4) The Seller will forward costs and administer fee for transport related to point 1 to Purchaser in invoice with documented costs and fee. DRAFT 5) The Purchaser shall cover any local taxes and/or duties to be paid in DR Congo. 6) The Purchaser shall administer and bear all transport costs and risks related to the shipping of the Vessels from Matadi to the final point of destination in DR Congo. 6 TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISKS 6.1 The ownership to the Vessels under production will be transferred from the Seller to the Purchaser progressively as the work on the Vessels is completed, provided that the Purchaser has fulfilled the Terms of payment in Clause Upon delivery, all risks and liabilities regarding the Vessels shall be transferred from the Seller to the Purchaser when the Vessels have been placed at the Purchaser s disposal off-loaded at the port terminal of EU/EEA (FAS, Incoterms 2010). 6.3 The Seller shall at all times retain full ownership and exclusive utilization privileges to all intellectual property rights regarding the Vessels. 7 COMMISSIONING SERVICES 7.1 The Seller can provide the following Commissioning services to the Purchaser in conjunction with the sale of the Vessels: First assembly and sea trial of one of each type of Vessel with relevant equipment. 5 Side63

64 7.2 The Commissioning services are to be performed by skilled personnel provided by the Seller as follows: Upon delivery of vessels; one technical vessel specialist and one fishing/other equipment specialist. 7.3 The Purchaser will bear the following costs related to the personnel during the performance of the Commissioning services: Travel costs from Norway to DR Congo Living expenses in DR Congo per person Fee, insurances etc. per person. 7.5 This and any additional Support services can be provided by the Seller according to terms regulated in separate purchase order/service contract. 8 WARRANTY AND LIABILITY FOR DEFECTS 8.1 Warranty period The Seller s warranty applies for 12 months after the time of first assembly of the Vessels in DR Congo, but not in any case more than 18 months after the time of delivery of the Vessels to the Purchaser according to Clause 5.1. Specific warranties described in this Clause will be found in the Final Documentation provided by Seller for each Vessel. 8.2 Liability for defects If a Vessel has a fabrication defect when delivered to the Purchaser or if a fabrication defect arises in the Warranty period, the Seller shall bear the responsibility and costs related to necessary guarantee work, i.e. repair or replacement of the defect part as decided by agreement with the Seller, with the exclusions as described in Clause The Seller is however liable only if the Purchaser has given notice to the Seller with a specific description of the defect within 30 days after discovering the defect, or after the defect ought to have been discovered by the Purchaser. Such notice must in any case have been given at the latest before the expiration of the Warranty period. 8.3 Exclusions of the Seller s liability for defects The Seller bears no liability for defects in any parts of the Vessels that have not been fabricated by the Seller. Such equipment is engines, water jets and electronic devices which has their own sets of warranties issued by fabricator Travelling costs from Norway and living expenses for the Seller s personnel performing guarantee work in the Warranty period shall be paid by the Purchaser The Seller bears no liability for defects resulting from the Purchaser s normal wear or improper maintenance of the Vessels, failure to observe the Seller s operating instructions, excessive loading on the Vessels, use of any unsuitable material, and/or any other reasons beyond the Seller s control The Seller s liability for defects etc. in the Warranty period does not in any case apply if the Purchaser is in breach of Clauses 4, 5.3 and Limitation of the Seller s liability DRAFT The Seller is not liable to the Purchaser or any third party for any neither direct nor indirect losses that may be inflicted due to the Vessels, regardless of reason, including but not limited to loss of earnings, loss of profit, loss due to pollution and loss of production The Seller s total liability shall in any case be limited to 5 % of the Purchase price. 6 Side64

65 9 ADDITIONAL SUPPORT SERVICES 9.1 Any additional Support services requested by Purchaser will be placed and governed in separate purchase order / service contract. 10 BREACH OF AGREEMENT 10.1 If any Part delivery is delayed according to Clause 5, the following shall apply: The Seller shall notify the Purchaser immediately of any delays of delivery and indicate the expected new delivery date The Purchaser shall in writing grant the Seller a reasonable extension to the delivery date. If the Seller fails to deliver within the extension period for reasons within the Seller s control, the Purchaser shall have the right to cancel the delayed Part delivery of Vessels and claim a refund of payments made to the Seller for the cancelled Part delivery Any remaining Part deliveries of Vessels shall not be influenced by the cancellation of one Part delivery as described in Clause If the Initial payment or any monthly payments are delayed according to Clause 4, the following shall apply: The Purchaser shall notify the Seller immediately of any delays of payment and indicate the expected new payment date The production and delivery of the Vessels could be delayed until the agreed payment is received by the Seller. No liquidated damages can be claimed by the Purchaser due to any delay in delivery caused by delayed payment The Purchaser shall pay interest according to the Norwegian Interest on Overdue Payment Act of 17 December 1976 no. 100, unless the delay is caused by lack of invoice documentation from the Seller and the Purchaser has notified the Seller of this without undue delay If the Agreement is cancelled by the Purchaser after the Initial payment in Clause has been received by the Seller, but before any part delivery of the Vessels takes place, the following shall apply: The Seller is entitled to full compensation for any and all production costs incurred In addition to compensation according to Clause , the Seller shall be entitled to retain 15 % of the Initial payment as indemnification for breach of contract If the agreement is terminated by Purchaser after signature and before fulfilled of the Terms of payment in Clause 4 the Seller is entitled to a fee of 5% of Purchase price 11 FORCE MAJEURE DRAFT 11.1 A party is not liable for failure to perform the party's obligations if such failure is as a result of Acts of God (including fire, flood, earthquake, storm, hurricane or other natural disaster), war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (regardless of whether war is declared), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation, terrorist activities, nationalization, government sanction, blockage, embargo, labor dispute, strike, lockout or interruption or failure of electricity or telephone service. No party is entitled to terminate this Agreement under Clause 10 in such circumstances If a party asserts Force Majeure as an excuse for failure to perform the party's obligation, then the nonperforming party must prove that the party took reasonable steps to minimize delay or damages caused by foreseeable events, that the party substantially fulfilled all non-excused obligations, and that the other party was timely notified of the 7 Side65

66 likelihood or actual occurrence of an event described in Clause Each Party shall bear its own costs resulting from the Force Majeure situation. 12 GOVERNING LAW AND DISPUTES 12.1 This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with Norwegian law Any disputes arising regarding the Agreement shall be sought resolved amicably between the Parties. Any disputes that cannot be amicably solved shall be settled exclusively and finally in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by a board of 3 (three) arbitrators appointed in accordance with said rules. The arbitration proceedings shall be held in Kristiansand, Norway ( third party ) and shall be conducted in the English language This Agreement is executed in English. In the case that a French version is made, if any language inconsistencies should occur the English version of the Agreement shall prevail. 13 SIGNATURES AND ENTRY INTO FORCE The Agreement enters into force at contract signature. This Agreement has been executed in two originals of which the Parties have obtained one each. *** Bygland, th of February 2014 DRAFT On behalf of FlexiCat AS On behalf of AG Church La Borne Terje Sømme CEO Firstname Lastname - titel Annexes to the Agreement: 1. A G Proposal_Vessels_ AG Flow Chart Invoicing 8 Side66

67 VESSELS SALE AND PURCHASE AGREEMENT ANNEXES No Type/Descr. Pages Attached by Sign 1 AG Proposal_Vessels_ Signees N/A 2 AG Flow Chart Invoicing 1 Signees N/A 3 Contract in French for info DRAFT 9 Side67

68 FlexiCat Proposal AG Proposal FC Vessels DRAFT Side68

69 Your reliable partner of sustainable local development FlexiCat Basic for Transport This is a FC Basic vessel - Trimaran Length: 14,3m Width: 9,4m Gross deck area: 125 m 2 Propulsion alt.1: 2x260Hp Diesel engines with Water jet Propulsion alt.2: Ready for outboard no engines DRAFT These vessels are designed according to Nordic Boat Standard - Working vessels below 15m. Side69

70 Your reliable partner of sustainable local development Price with Water Jet Item description Price in NOK USD Vessel * FlexiCAT W W IVECO -2x260 Hk Water Jet , ,19 15Kw Generator, Water purifyer, Extra sun screening, Work lights Navigation/Echo Sounder - Basic Safety and first aid, 6 persons Sum vessel - Basic , ,19 Other equipment ** Upgrade of Navigation/Echosounder to inkclude fish finding technology , ,67 Upgrade to 3 engines with water jet (in mid pontoon) , ,31 Loading capacity and lifting moment of the vessel: Max. Loading: 25 tonn, Max. Lifting moment: 22,3 tm DRAFT Sum Other eq , ,98 Sum total , ,17 1 USD = 5,70 NOK Side70

71 Your reliable partner of sustainable local development Vessel Iveco N67-260hk C-rate engines includes 1 year service-kit (3000hrs/year) Consumption each engine 45 litres pr. hour at max load UltraJet UJ305HT water jet Fuel tanks in pontoons for one day (8-10 hrs) diesel consumption. 15 Kw Lister-Petter diesel industry generator for running deck equipment (also hydraulic pump for any fishing equipment) Garmin Gpsmap 421S Chart plotter and echo sounder (no sonar) Water purifying equipment for securing clean fresh water for crew Lanterns and working light Safety and first aid equipment including Eurovinil raft (ISO9650-1) and lifejackets for 6 persons, First Aid cabinet, fire blankets, life buoy, fire extinguishers and distress flare Necessary mooring and anchoring equipment. Manually loading boom 500 kg DRAFT Side71

72 Your reliable partner of sustainable local development Other equipment Navigation is upgraded to a Lowrance HDS10 Gen2 with Structurescan (TM) fish search technology Extra propulsion in mid pontoons Iveco N67-260hk C-rate engines includes 1 year service-kit (3000hrs/year) Consumption each engine 45 litres pr. hour at max load UltraJet UJ305HT water jet DRAFT Side72

73 Your reliable partner of sustainable local development FlexiCat Basic for Fishing This is a FC Basic vessel Length: 10,3m Width: 7,4m Gross deck area: 70 m 2 Propulsion: 2x260Hp Diesel engines with Water jet DRAFT These vessels are designed according to Nordic Boat Standard - Working vessels below 15m. Side73

74 Your reliable partner of sustainable local development Price Item description Price in NOK USD Vessel * FlexiCAT W W IVECO -2x260 Hk Water Jet , ,63 15Kw Generator, Water purifyer, Extra sun screening, Work lights Navigation/Echo Sounder - Basic Safety and first aid, 6 persons Sum vessel - Basic , ,63 Fishing equipment ** Upgrade of Navigation/Echosounder to inkclude fish finding technology , ,67 Fishing start-kit with deck equipment, river seine, nets and trap , ,65 Fish trunk based of ice as cooling medium , ,93 Loading capacity and lifting moment of the vessel: Max. Loading: 10 tonn, Max. Lifting moment: 7,6 tm DRAFT Sum Fishing eq , ,25 Sum total , ,88 1 USD = 5,70 NOK Side74

75 Your reliable partner of sustainable local development Vessel Iveco N67-260hk C-rate engines includes 1 year service-kit (3000hrs/year) Consumption each engine 45 litres pr. hour at max load UltraJet UJ305HT water jet Fuel tanks in pontoons for one day (8-10 hrs) diesel consumption. 15 Kw Lister-Petter diesel industry generator for running deck equipment (also hydraulic pump for any fishing equipment) Garmin Gpsmap 421S Chart plotter and echo sounder (no sonar) Water purifying equipment for securing clean fresh water for crew Lanterns and working light Safety and first aid equipment including Eurovinil raft (ISO9650-1) and lifejackets for 6 persons, First Aid cabinet, fire blankets, life buoy, fire extinguishers and distress flare Necessary mooring and anchoring equipment. Manually loading boom 500 kg DRAFT Side75

76 Your reliable partner of sustainable local development Fishing equipment Navigation is upgraded to a Lowrance HDS10 Gen2 with Structurescan (TM) fish search technology The start-kit of fishing gear and deck equipment needs to be adjusted according to local conditions thus the price is a indication. Sizes of net, traps and such will depend on local conditions such as type of fishing, size wanted or legal (mesh size of net), riverbed conditions etc - and will be priced accordingly. The budgeted price is based on gears (e.g river seine) with weight up to 500kg for inland active and passive fishing and with hydraulic pulling and lifting equipment. Final adjustments and specifications is done together with InnFisk AS who is specialized on inland fishing and knowledge. Some of the gear will require training before use (if chosen) and this will be priced separately together with other consultant activities. DRAFT Side76

77 Your reliable partner of sustainable local development Some experience data from InnFisk AS A inland seine can capture about fishes in one throw at a fish school. If average weight of each fish is 0,250kg that gives 250kg in a catch. Normally one will do 4-5 throws in a day. If directly applicable to DRC conditions (size of school etc) this is kg with a value of about USD on the fish consumer market after one day A Giant trap net (Storruse) of 5m can catch optimally in a Norwegian 6 month season 500kg of stationary fish (e.g trout) and 3ton schooling fish (e.g common whitefish). DRAFT A Fish pot (small trap also used to crab fish) with dimensions of 0,5x0,5x1,0m can catch 1-5 kg/day in Norwegian waters Good fishing results is not only depended on good equipment, but also experience and good local knowledge Side77

78 Your reliable partner of sustainable local development DRAFT Side78

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Leiv

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: KS Agenda møtesenter Dato: 18.03.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Leiv Rygg Medlem Jon

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes Hotell Dato: 26.02.2014 Tid: 09:00 11:30 og 13:00 13:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.08.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Leiv Rygg Medlem Olav Neset

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Møtestad: Kommunestyresalen Evje og Hornnes kommune Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre. Møtestad: Kommunestyresalen Evje og Hornnes kommune Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Kommunestyresalen Evje og Hornnes kommune Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Jon Rolf Næss Tarald

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 22.10.2014 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes Hotell Dato: 22.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Styreleiar/ordførar Bygland kommune Olav Neset

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 20.05.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Sølvgarden Dato: 23.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Olav Neset Jon Rolf Næss Tarald Myrum Nina S. Johnsen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes Hotell Dato: 21.01.2014 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Nina S. Johnsen Leiv Rygg Bjørn Ropstad

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Kommunehuset i Bygland Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Jon Rolf Næss Tor Hallvard Mosdøl Bjørn

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Hotell Bondeheimen Oslo Dato: 07.03.2013 Tid: 08:30 10.30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/15 MØTEBOK Dato: 27.01.2015 kl. 13.00-15.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes Hotell Dato: 10.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Leiv Rygg Styreleiar/ordførar Bygland kommune Tor Hallvard

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-06 Tid: 23. juni 2014 kl. 08.00 10.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer