1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 S T Y R E T S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side Øvrige informasjoner side Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning og revisjonsutvalgets melding side Konsernregnskap TRONDOS side Dette er TRONDOS side 12 ARTEN AV VIRKSOMHETEN OG HVOR DEN DRIVES Coop Trondheim og Omegn BA, TRONDOS, driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport, klær/sko, møbel/interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av året følgende kjedebutikker innenfor Coop: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria Coop Byggmix 22 Coop Prix 5 Coop Mega 2 S-Nærkjøp Det er Coop Norden AB som er konsepteier og grossist/ varedistributør for ovennevnte kjeder. I Norge utøves virksomheten gjennom datterselskapet Coop Norge AS. Coop Norden AB eies av fellesorganisasjonene i forbrukersamvirket i de 3 nordiske land, og Norge (via Coop NKL BA) eier 20 %. TRONDOS er andelshaver (sammen med 153 andre samvirkelag) i Coop NKL BA. Videre eier og driver TRONDOS ett interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff, samt 3 andre mindre butikker og 2 kafeteriaer. GRUNNLAGET FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. ØKONOMISK UTVIKLING Verdensøkonomien hadde i 2006 ett av sine aller beste år, med en samlet BNP-vekst på om lag 5 %. Det var særlig EU-landene som dette året hadde bedre utvikling enn de foregående årene, mens USA og særlig de nye vekstøkonomier i Asia, Øst-Europa og Sør-Amerika fortsatte i samme veksttempo som årene før. Olje- og råvarepriser steg sterkt i 1. halvår, mens konsumprisene økte med beskjedne 2,25 %. Dermed ble det også bare moderate renteøkninger på om lag 1 %. Dette ga grunnlag for et nytt år med uvanlig sterk vekst i verdens aksjemarkeder, hvor verdiene økte med ca. 20 %. Dette året kom problemstillingene rundt pågående klimaendringer høyt opp på den internasjonale dagsorden. Norge hadde også i 2006 et år med meget sterk vekst, og BNP i Fastlands-Norge økte med 4,25 %. Veksten kommer på grunnlag av meget høy eksport til gode priser, høyt forbruk og store investeringer innenlands. Det gjelder både forbrukerne, bedriftene og den offentlige forvaltning. Dette ga sterk vekst i sysselsettingen, og på slutten av året var arbeidsmarkedet meget stramt. Pris- og lønnsveksten ble relativt lav på årsbasis, men viste tegn til økning på slutten av året. Boligprisene og bankenes utlån økte kraftig. Norges Bank satte derfor opp renta 5 ganger med til sammen 1,25 % - poeng. Varehandelen hadde i 2006 en omsetningsvekst på 5,1 %, men med om lag 1 % i lavere priser, ga det en volumøkning på 6 %. Omsetningsøkningen for dagligvarer var 3,25 %, mens spesialvarer økte med 7,25 %. Varehandelen i Trondheimsområdet kunne i 2006 nyte godt av de generelt gode tider, samtidig som området har en befolkningsvekst klart over gjennomsnittet. Relativt liten tilgang av nye anlegg i 2006 i Trondheimsområdet. Største nyetablering kom på Tiller i nærheten av City Syd, hvor Storm-senteret og en ny Lidl butikk åpnet høsten Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en omsetningsvekst på linje med markedsveksten på om lag 4 %. Resultatet antas å bli på samme nivå som i Medlemsmassen økte med til pr På nordisk basis (Coop Norden AB) er det nylig signalisert at eierne ønsker å gjennomføre en strukturendring. Coop Norden AB skal rendyrkes som et innkjøpsselskap for detaljvirksomheten, som skal eies nasjonalt i de 3 nordiske landene. For Norge betyr det at Coop Norge AS i tilfelle vil bli tilbakeført til Coop NKL BA. I Norge fortsetter den nødvendige strukturprosessen for å slå sammen samvirkelagene i større og mer konkurransekraftige enheter. I 2006 ble det 13 færre lag, som følge av sammenslåinger, og pr er det 154 samvirkelag i Norge. TRONDOS eier de fleste eiendommer hvorfra butikkvirksomheten drives, og til sammen eier TRONDOS 38 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker har TRONDOS ca. 130 eksterne utleieforhold, med en samlet husleieinntekt på 34,0 mill. Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRONDOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 777,6 mill. Denne kapitalen, sammen med oppbygd egenkapital, gjør at TRONDOS har en samlet finanskapital på 1 905,2 mill. pr Det alt vesentlige er plassert i obligasjons- og pengemarkedet, og 168,2 mill. i aksjemarkedet. I tillegg eier TRONDOS 100 % av aksjene i Din Bil AS, som til sammen utgjør konsernet. Datterselskapet eier og driver et bilanlegg sentralt beliggende på Sluppen i Trondheim. De er forhandler av SAAB personbiler, og driver for øvrig med salg av brukte kjøretøyer, salg av deler og rekvisita og verksteddrift. Vel halvparten av anlegget er leid ut til andre virksomheter innen bilbransjen. Styret i Trondos: Bak fra venstre: Torgeir Svenning, Tore Høiem, Børge Tingstad, Per Ivar Selbekk, Siri Gerhardsen og Rolf Michelsen. Foran fra venstre: Liv Ulstad, Styrets leder Lisbeth Bull Husby og Ann Guri Tiller.

2 TRONDOS I 2006 Årets drift Varesalget i 2006 nådde 2 740,1 mill., som er en økning på 79,1 mill. (3,0 %) fra året før. På sammenlignbare anlegg er økningen 3,3 %. Likevel er dette om lag 2 % (55 mill.) svakere enn antatt markedsvekst for våre varegrupper. TRONDOS øker med 4,0 % på dagligvarer, som er noe mer enn markedsveksten. På spesialvarer og drivstoff hadde TRONDOS en vekst på 1,4 %, noe som er klart svakere enn markedet. Man oppnådde brukbar vekst for varegruppen Sport & Fritid. For de øvrige spesialvaregrupper og drivstoff er man litt over fjoråret, unntatt møbler hvor det også dette året ble en tilbakegang. Møbler omsetter vi bare på Domus Interiør, og her ble det i 1. halvår gjort tilpasninger i butikkareal og vareutvalg. I årets siste måneder hadde avdelingen en liten omsetningsvekst. Etter mange år med sterk omsetningsutvikling og økning i markedsandeler innen byggevarer, oppnådde man i 2006 en økning på 1,3 %. Dette er under markedsveksten. TRONDOS har i 2006 hatt en litt mindre butikkbase enn året før, men på slutten av året kom det til noen utvidelser og oppgraderinger. Det gjelder først og fremst en ny og større Coop Prix - butikk i Buvika (åpnet ). I september fikk Coop Sport i Stjørdal nye lokaler i vår eiendom Kjøpmannsgata 40 (flyttet fra underetasjen i Kjøpmannsgata 36). Coop Obs! City Lade (5,1 %) hadde også i 2006 noe bedre utvikling enn Coop Obs! City Syd (+ 2,7 %). Som i 2005 hadde Coop Prix butikkene (+ 3,0 %) bedre utvikling enn Coop Mega butikkene (+ 0,7 %). Omsetningen i noen av våre større Coop Mega butikker ble negativt påvirket av ombygginger i egne og tilstøtende lokaler. Bruttofortjenesten av varesalget var 546,1 mill., som er om lag uendret fra året før. I prosent av netto omsetning er dette 19,9 %, men det er 0,6 % - poeng lavere enn i Dette kommer av at andelen dagligvarer (med relativt lavere bruttofortjeneste) var større enn året før. Videre viste varetellingen et noe høyere svinn enn året før, men årets svinnprosent kom litt under gjennomsnittet for de siste 5 årene. Bruttofortjenesten er også belastet med høyere nedskrivninger av opptalte varebeholdninger (som var 7,4 % høyere enn foregående år). Nedgangen i andre inntekter (65,2 mill.) på 16,8 mill., skyldes høyere gevinster ved salg av eiendom i I 2006 inngår det 2,5 mill. i salgsgevinster, hvorav mesteparten kommer fra salget av Saxe Vik s vei 2 i Malvik. Lønnskostnadene (265,4 mill.) økte med 7,9 mill. (3,1 %) i Av økningen kommer 3,1 mill. fra høyere kostnader til pensjon, og 2 mill. fra et større sosialt arrangement i september for alle ansatte og medlemstillitsvalgte med ledsagere. Utførte timeverk gikk ned med 3,7 %, noe som ga sterk vekst (om lag 6 %) i omsetning pr. timeverk. Avskrivninger av eiendommer og butikkutstyr utgjorde 56,8 mill., som er 2,3 mill. mer enn året før. Annen driftskostnad er opp 11,3 mill. eller 8,2 % til 148,3 mill. Økningen kommer fra svært høye energipriser i 2006 (opp 3,3 mill.), og fra økte IKT - kostnader i forbindelse med implementering av nytt ERP(IT)-system (3,0 mill.). Det har dette året også vært 2,5 mill. i høyere kostnader 2 på eiendomsdriften. Dette er relatert til økt vedlikehold og utredninger av mulige nye prosjekter. Ovenstående inntekter og kostnader gir et driftsresultat for 2006 på 140,8 mill., som er 38,5 mill. (21,5 %) svakere enn året før. Av denne nedgangen kan 19 mill. forklares med mindre salgsgevinster eiendom og lavere etableringsrabatt fra Coop NKL i forbindelse med utvidelsen på Coop Obs! City Lade i 2004 (mottar slik støtte i 4 år fra etableringen i 2004). Den øvrige nedgangen kommer fra klart sterkere vekst i kostnadene enn inntektene. Noe av kostnadsveksten er av engangskarakter. Netto finansresultat endte på 56,3 mill., som er 4,1 mill. svakere enn året før. Pengemarkedsrentene lå i 2006 nær 1 % høyere enn året før, og det ga 6,2 mill. i høyere rentekostnader på medlemsinnskuddene. Dette ble kompensert av plasseringer i pengemarkedet. Aksjeporteføljen ga også i 2006 svært høy avkastning. I kroner (36,6 mill.) om lag det samme som året før. I prosent var avkastningen 27 %, som likevel var noe mindre enn året før. Når netto finansresultat kom ut lavere enn året før, skyldes det at den markerte økningen i de lange rentene på slutten av året, ga dårlig avkastning på obligasjoner med lengre løpetid. TRONDOS har det meste av sin finanskapital i rentemarkedene, og det er forklaringen på at totalavkastningen av finanskapitalen ble på moderate 4,0 %. Vel 20 % har vært plassert i statsobligasjoner, som ga lav avkastning, og 8,8 % i aksjemarkedet, som i 2006 hadde sterk verdivekst. Balanse pr Eiendelene har en bokført verdi på 2 764,6 mill. ved årets slutt, som er 5,1 % (134,4 mill.) mer enn året før. Det ble investert 65,5 mill. i varige driftsmidler. Største post er 23,5 mill. i butikk og innredning og utstyr til ny Coop Prix butikk i Buvika. I Stjørdal sentrum (Kjøpmannsgt. 40) ble det brukt 10,2 mill. til oppgradering av nye butikklokaler til utleie og egen bruk (Coop Sport). I eiendommen til Coop Obs! City Syd er det investert 7, 5 mill. til oppgradering og omgjøring. Det er videre kjøpt IKT - utstyr og programvare for 4,4 mill. i forbindelse med forestående utskifting og oppgradering av nytt ERP(IT)-system. Varebeholdningene (127,6 mill. etter nedskrivninger) er opp 6,7 mill. fra året før. Økningen er for det meste på spesialvarer. Finanskapitalen øker med 113,8 mill. som er en økning på 6,4 %. Av økningen er 26,6 mill. i aksjer, som ved årets slutt utgjør 168,2 mill. som er 8,8 % av samlet finanskapital (7,9 % året før). Det alt vesentlige av finanskapitalen er plassert i rentemarkedene. Medlemsinnskuddene er på 777,6 mill., og det er en økning på 41,4 mill. (5,6 %) i løpet av året. I 2006 ble medlemsinnskuddene tilført 101,6 mill. i utbytte og renter. Av tilføringen utgjorde renter 17,4 mill. (11,2 mill. i 2005), og gjennomsnittlig rente var 2,2 % (1,4 % i 2005). Opptjent kjøpeutbytte for 2006 (tilføres medlemskonto pr ) er 87,5 mill. (83,3 mill. i 2005), hvorav 72,6 mill. (69,6 mill.) er opptjent gjennom kjøp i TRONDOS. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på i (3 670 i 2005). De nye medlemmer har innbetalt 0,3 mill. i ansvarsinnskudd, slik at total ansvarskapital er 9,8 mill., mens samlet egenkapital er opp 102,3 mill. (7,0 %) til 1 574,5 mill., som er 57,0 % av totalkapitalen. HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET 2006 Internkontroll HMS Konkrete mål- og tiltaksplaner, samt interne rapporteringsrutiner, bidrar til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS- tilstanden i TRONDOS stadig forbedres i nødvendig utstrekning. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet viktig arbeid. HMS - arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er blitt oppdatert i løpet av året. Arbeidsmiljøutvalget/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS- tilstanden i virksomheten. Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten sett under ett hadde et sykefravær i 2006 på 8,10 %. Det betyr at sykefraværet har økt med 0,58 % - poeng sammenliknet med Målsettingen for året var en nedgang i sykefraværet på 1 % - poeng, hvilket vi i 2006 ikke har lyktes med. Rapporter som er innkommet tilsier at sykefraværet ikke skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte samt kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Det er ikke skjedd arbeidsulykker av alvorlig karakter i løpet av året. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Kjernevirksomheten i Coop er kjøp og salg av varer. Våre vesentligste miljøaspekter innebærer transport, avfall, energiforbruk og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter bør nevnes Coop s innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den følgende holdningsendring dette kan medføre hos forbruker. Følgende mål gjelder for miljøarbeidet i Coop: Coop skal være i fremste rekke når det gjelder miljøengasjement. Forbrukeren skal ha kjøpetrygghet gjennom et sortiment av mer miljøvennlige produkter. Alle våre valg og handlinger skal være basert på prinsippene for en bærekraftig utvikling. Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø.

3 LIKESTILLING Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; representantskap, kretsstyrer og styret. Ved interne omstillinger, ansettelser, kompetanseutvikling og ved innplassering i stillings- og lønnssystemer, tilstreber ledelsen at likestillingsperspektivet ivaretas. Representantskapet, som er TRONDOS høyeste organ, hadde i 2006 en kvinneandel på 40 %. Samlet kvinneandel i TRONDOS 12 kretsstyrer er på 46 %. TRONDOS hovedstyre har en kvinneandel på 57 %. Styrets leder er kvinne. Lagets administrative ledergruppe er sammensatt av seks medlemmer, som alle er menn. TRONDOS hadde ved siste årsskifte i alt ansatte. Av disse er 63 % kvinner og 37 % menn. Antall faste ansatte er 707. Av disse er 60 % kvinner og 40 % menn. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Ved siste årsskiftet viser våre lønnsstatistikker at gjennomsnittslønnen for butikkansatte medarbeidere er lik for både kvinner og menn. Det samme gjelder for butikkledere, hvor lønnen består av en fast del pluss en variabel del basert på oppnådde resultater. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Representantskapet % 60 % Kretsstyrene (i alt 12) % 54 % Hovedstyret 7 57 % 43 % Adm.ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 37 % Fast ansatte heltid % 64 % Fast ansatte deltid % 17 % Midlertidig ansatte (ekstrahjelp/vikarer) % 37 % Adm. stillinger % 45 % Butikkledere % 77 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 7 14 % 86 % Sykefravær 8,1 % 9,29 % 6,75 % DIN BIL AS Driftsresultatet økte med 0,7 mill. til 2,4 mill., og årsresultatet (etter skatt) endte på 1,6 mill. (1,0 mill. i 2005). Bokført egenkapital ved siste årsskiftet var 11,7 mill., som er 30,8 % (32,6 %) av totalkapitalen. ØKONOMISK UTVIKLING 2007 Det ventes nok et år med sterk BNP-vekst i verdensøkonomien i Etter mange år med stor framgang, antas det at det blir noe mer moderat vekst i USA. Dette er et bidrag til at også EU - landene og Japan antas å få lavere vekst i Det er vekstøkonomiene i Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa som nå står for de største bidragene til økonomisk framgang i verden. Etter sterk vekst i olje- og råvarepriser i 2006, kan det ventes en mer moderat utvikling i Dette, sammen med rikelig tilgang på arbeidskraft, teknologi, kapital og effektiv konkurranse, tilsier at det blir et år til med lav inflasjon og relativt lave renter. I Europa vil nok rentene likevel stige noe i Aktiviteten i de nye økonomier i Asia er nå så stor at det kan ligge en fare i at investeringer og finansiering kan komme ut av kontroll. Svært høye eiendomspriser og høy gjeld blant forbrukerne i den vestlige verden representerer også en risiko. Nær null i rente i Japan de senere årene, har gitt store internasjonale lån i japanske yen. Dersom renten eller valutakursen i Japan skulle stige, kan det føre til ustabilitet i de internasjonale finansmarkedene. Økende kostnader til skader og tiltak som følge av tiltagende klimaendringer, kan også begynne å påvirke den økonomiske utvikling de kommende årene. I Norge ventes den meget høye økonomiske aktiviteten å fortsette også i Arbeidsmarkedet er nå så stramt som det noen gang har vært, og legger en begrensning på hva som er mulig å få produsert. Dette antas å gi høyere lønnsvekst i årene framover. Dette er mye av bakgrunnen for at Norges Bank har signalisert flere rentehevninger i 2007 og inn i Full sysselsetting og sterkere lønnsvekst, skulle gi nok et år med framgang i varehandelen. Omsetningsøkningen antas å bli mellom 4 og 5 %. Elektrisk, sport og bygg ventes å få størst økning i 2007, mens dagligvarer nok får mer moderat vekst. På den andre siden får nok varehandelen også høyere kostnader, dersom det blir sterkere lønnsvekst. Kostnader i forbindelse med lokaler (leie og drift av eiendom) vil også øke. TRONDOS I 2007 Omsetningen for 2007 er budsjettert til i overkant av 2,8 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette tilsier en forventet vekst på ca. 3,6 % målt mot Resultat før skatt er budsjettert til 161,5 millioner kroner i Investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2007 er på 28,7 millioner kroner. Vi har ikke budsjettert åpning av nye butikker i Nye prosjekter vurderes imidlertid fortløpende, samtidig som at vi arbeidet med å se på mulighetene for å utvide arealet til flere av våre eksisterende dagligvarebutikker. Vi vil også i 2007 jobbe systematisk med en løpende oppgradering av våre butikker og eiendommer. Vi planlegger relativt store utbyggingsprosjekt i tilknytning til noen av våre forretningseiendommer. Dels gjøres dette for å utvide og styrke vår egen butikkvirksomhet, men også for å utnytte det utbyggingspotensiale som finnes på noen av våre eiendommer. Ingen av disse prosjektene forventes å være klar for byggestart i 2007, men mye av forarbeidet og beslutningene bør være gjort i løpet av året. TRONDOS besluttet i 2006 å kjøpe nytt IT-system (ERP-system) som i langt større grad enn tidligere skal være med å støtte vår forretningsdrift. Det nye IT-systemet vil bli tatt i bruk av vår organisasjon i ulike tidsfaser. I løpet av første halvår skal de IT-systemene som skal fases ut være utskiftet med det nye IT-systemet. Fra høsten av, og videre inn i 2008, skal vi jobbe med å ta IT-systemet i bruk i de forretningsprosessene som ikke har hatt så mye IT-støtte tidligere. Det vil bli lagt opp til et relevant opplæringsprogram for våre ansatte i forkant av at det nye IT-systemet skal taes i bruk. Når IT-systemet med nye rutiner og arbeidsprosesser er på plass, skal det gi oss verdifull ny konkurransekraft. Slik det ser ut primo 2007 vil Coop Norden samarbeidet gå inn i ny epoke i løpet av året. Eierne utreder mulighetene for å tilbakeføre til de enkelte landorganisasjonene (Coop NKL, KF og FDB) den virksomheten som ble lagt inn i selskapet Coop Norden når det ble etablert i For Norge sin del betyr det i tilfelle at vareforsyning, kjedekonsept og industri igjen blir heleid av Coop NKL. Videre vil eierne av Coop Norden etablere flere nye felles innkjøpsselskap med mål om å videreføre innkjøps- og sortimentssamarbeidet også i fremtiden. Det nordiske innkjøpssamarbeidet har vært med og tilført oss økt konkurransekraft i markedet og vært viktig for vårt lave prisnivå til våre medlemmer. Samvirkelagsstrukturen i Midt-Norge vil være en viktig sak for TRONDOS å vurdere når vi i 2007 skal utarbeide og vedta ny langtidsplan for selskapet. Konkurransen hardner til, konkurrentene blir større og kompetansekravet øker på de fleste områder. Det er positivt å oppleve at de fleste samvirkelagene i dag ser nødvendigheten og riktigheten i å samle seg i større samvirkelag. Vi kommer også i 2007 til å møte både gamle og nye konkurrenter med aggressiv prissetting, effektiv butikkdrift og et motivert medarbeiderteam. I tillegg til våre lave priser, vil våre medlemmer også for sitt kjøp i 2007 få utbetalt 3 % kjøpeutbytte. ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD (1000 KR): Årets overskudd anvendes slik: Reservefond Renter ansvarsinnskudd 814 Kjøpeutbytte for Til disposisjonsfond Etter et relativt svakt år i 2005, hadde datterselskapet sterk framgang i Omsetningen i 2006 kom på 64,6 mill., som er en økning på 11,8 mill. (21,5 %) fra året før. Det var særlig et bilsalg klart større enn markedsveksten som bidro mest. Ombygging og oppgradering av salgslokalene har nok vært en årsak til svingningene i omsetningen de siste 2 årene. Denne investeringen ble fullført primo juni 2006, og kom på 6,4 mill Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei Adm. direktør 3

4 2 Ø v r i g e I n f o r m a s j o n e r STYRET Styret har i 2006 avholdt til sammen 14 styremøter og behandlet 84 saker. Styret har sammen med ledelsen hatt sterk fokus på resultatfremmende tiltak, samvirkelagsstrukturen, utvikling av noen av våre største eiendommer og kjøp og implementering av nytt ERP(IT)-system. I tillegg har styret som vanlig hatt stor oppmerksomhet rundt oppfølging av den daglige driften og utviklingen i den lokale og nasjonale konkurransesituasjonen. De viktigste sakene, foruten ordinære løpende saker, var i den rekkefølge de ble behandlet: Tomteavståelse fra gnr. 194 bnr. 229 ved Flatåsen. Revidert hovedavtale SAMFO LO Revidert investerings- og driftsbudsjett for Forlengelse av eksisterende strategiplan. Utbygging av kjøpesenteret City Syd. Nedleggelse av avd. 89 Søylen Kafeteria. Årsregnskap, samt styrets beretning, for Forslag til endring i TRONDOS sine vedtekter. Ny Coop Prix butikk i Buvika investeringer og driftsbudsjett. Tariffoppgjøret Kjøp og implementering av nytt ERP(IT)-system for TRONDOS med tilhørende avtaler, investeringer, lønnsomhetsvurderinger m.m. Lokalt lønnsoppgjør. Selektiv medlemskommunikasjon i Coop. Budsjettmålsettinger og -forutsetninger for Nedsettelse av strategiutvalg i fm. ny strategiplan Henvendelse fra Coop Meråker vedr. ønske om fusjonssamtaler. Evaluering av oppnådde mål i fm. langtidsplan Budsjett Fullmakt til å anmelde kunder og ansatte. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet, som består av 45 medlemmer, hadde 2 møter i Det ble i alt behandlet 17 saker. De viktigste sakene i den rekkefølgen de ble behandlet var: Årsregnskap og styrets beretning for Fastsettelse av revisors honorar for Nedleggelse av avd. 89 Søylen kafeteria i Stjørdal. Valg. Revidert drifts- og investeringsbudsjett for Forlengelse av eksisterende strategiplan til TRONDOS. Endring av lagets vedtekter. Evaluering av oppnådde mål i fm. langtidsplan Budsjett for Forhåndsgaranti kjøpeutbytte REVISJONSUTVALGET Revisjonsutvalget hadde 3 møter i Utvalget deltok som vanlig under varetellingen. De viktigste saker som ble behandlet var: Årsoppgjøret Tertialregnskap Diverse kontrollrapporter. Gjennomgang av styreprotokoller. 4 VÅRE ANSATTE Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2006 utført timeverk, noe som tilsvarer 675 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til økt verdiskapning også i 2006, noe som ved årets slutt utløste resultatbonus til alle fastansatte. Resultatbonusen utgjør omlag en halv månedslønn. Kompetanseutvikling I løpet av året er det blitt gjennomført en rekke kurstiltak og konferanser for ansatte. Av tiltakene nevnes: Lederaspirantutdanning, Lederseminar, Salg & Servicekurs, Vare-/bransjekurs og Kjedekurs m.fl. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, tradisjonell juletrefest for ansattes barn og pensjonisttreff. I tillegg arrangerte TRONDOS et større sosialt arrangement høsten 2006 for alle ansatte og medlemstillitsvalgte. Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 7 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til bl.a.: Avtaleverket. Lønnsforhandlinger. Organisasjonsendringer. Prosjektet IT i varestrømmen Arbeidstidsrammer. Endringer i butikkdrift Åpningstider Ansattes hovedtillitsvalgt i 2006 har vært Tove Stokdal (frem til 30. april 2006) og Mona Bjørn (fra 1. mai 2006). Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt flere møter i løpet av året hvor bl.a. følgende saker er blitt behandlet: Regnskap og budsjettuttalelser. Rapportering/oppfølging av IK-HMS-arbeidet, bl.a. tiltaksplaner, vernerunder, arbeidsskader- og sykefraværsrapporter. Årsrapporter fra hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste. Hovedverneombud i 2006 har vært Erik Dahl Sætereng FORRETNINGSDRIFTEN 1. S-Nærkjøp Antall butikker : 2 : 4,3 mkr. eks. avg. Profil : Dagligvarebutikk. Gruppen består av 2 små nærbutikker i Flora og Forradalen. Forradalen hadde 5,4 % omsetningsøkning og overskudd før kjøpeutbytte og adm.kostnader. Flora derimot sliter med omsetningen og hadde underskudd på driften også i Coop Prix Antall butikker : 22 : 636 mkr. eks. avg. Profil : Minipris på dagligvarer. Antall butikker er uendret, Gruppen hadde en omsetningsvekst på 3,0 %. Utviklingen var noe varierende på butikkene. Økning likt markedet eller bedre hadde Ila, Ranheim, Vikhammer, Hommelvik, Klæbu, Kvål, Sjetnemarka, Ringvålveien, Hell og Stjørdal. Resterende hadde mindre økning enn markedet generelt. I 2006 fortsatte vi oppgraderingen av butikkene, spesielt på kjøl og frys for å tilfredsstille kravene til IK-mat, og generell oppgradering av butikkene. Coop Prix Kvål fikk ca. 100 m² større salgsareal, og hele butikken ble oppgradert og framstår i dag som en topp moderne butikk. 6. desember 2006 åpnet nybutikken i Buvika og går under betegnelsen Storprix. 800 m² salgsflate, større vareutvalg spesielt på ferskvare. Butikken har siden åpningen hatt meget god omsetningsutvikling. Resultatet for gruppen ble fortsatt meget bra. 3. Coop Mega Antall butikker : 5 : 315 mkr. eks. avg. Profil : Supermarked, med sterk profil på ferskvarer. Antall butikker er uendret. Gruppen hadde en liten økning i omsetning og en liten tilbakegang i resultat. To av butikkene ble påvirket negativt omsetningsmessig i 2006 pga. bygningsmessige endringer i eller rundt butikken. Det er også i 2006 foretatt en del oppgradering av butikkene. Coop Mega Stjørdal fikk litt større areal, nye reoler, frukt & grønt torv/disker og noe oppgradering på kjøl/frys generelt. Kiosken i Domus senteret ble nedlagt i september og spill/ medlemsservice flyttet inn i Mega-butikken. Coop Mega Nidarvoll fikk nye reoler og ombygd ferskvareavd. Resultatet for gruppen er tilfredsstillende. 4. Coop Obs! Hypermarked Antall butikker : 2 : mkr. eks. avg. Profil : Hypermarked Konkurransesituasjonen relativt uendret gjennom året 2006, med noen endringer i nærmarkedet for Coop Obs! City Syd på slutten av året. De to hypermarkedene i Trondheim er fortsatt størst av de 24 Coop Obs! Hypermarkedene i Norge. Salgsveksten var størst på dagligvarer. Utviklingen ellers har vært i tråd med forventningene og resultatene samlet for hver av enhetene er tilfredsstillende. 5. Domus Interiør Antall butikker : 1 : 39 mkr. eks. avg. Profil : Møbler og interiør til hjemmet. I løpet av året er salgsarealet redusert og kasse infoløsninger etablert felles med Coop Obs! Elektro. Ombygging av det frigjorte arealet har medført en urolig tid for butikkdriften i etasjen. Etter hovedombygging på sluttet av året har kundetilstrømningen vist en gledelig utvikling. Butikken står fortsatt uten kjedetilknytning. Resultatet er bedret men fortsatt svakt. 6. Diverse butikker Antall butikker : 5 : 66 mkr. eks. avg. Gruppen består av ulike spesialbutikker hvor Shell Bilby n er den klart største. Gruppen har svak resultatutvikling. Søylen Kafeteria ble nedlagt i september. 7. Faghandel Stjørdal Antall butikker : 2 : 59 mkr. eks. avg. Gruppen består av Coop Sport i Kjøpmannsgata samt Coop Byggmix på Tangen. Høsten ble Coop Sport flyttet til nyoppussede lokaler, sammen med 8 andre butikker i Kjøpmannsgata 40. Utviklingen etter flytting

5 har vært meget positiv både når det gjelder resultat og omsetning. Coop Byggmix har hatt framgang i omsetning, og resultatet ble bedre enn foregående år. EIENDOMMENE Foruten generell forvaltning har året vært preget av mange mindre endringer og ombygginger, samt omfattende framtidsrettet prosjektarbeid. Alle eiendommene omfatter i dag ca kvm bygningsmasse hvorav vel 85 % anvendes i egen butikkdrift. I tall er dette fordelt på ca. 40 interne og ca. 130 eksterne leieforhold. Av byggeaktiviteter under året 2006 nevnes Bygging og åpning av nytt minisenter i Buvika med Coop Prix, blomsterbutikk og kafé. Prosjektering og ombygging av 3. plan City Syd. Ferdigstilles primo Prosjektering og ombygging av Kjøpmannsgata 40, Stjørdal til senter med 9 leietakere. Prosjektering og ombygging av Kjøpmannsgata 36, Stjørdal. Utvidelse av Coop Mega og etablering av ny kafé. Ombygging av parkeringsanleggene ved Coop Mega Melhus. Ombygging av diverse eiendommer. Omfattende prosjekter under utredning Planlegging av utvidelse City Syd med nye butikker og nye parkeringsanlegg. Utvidelse av City Lade. Ombygging av Stjørdal sentrum, Kjøpmannsgata , som følge av ny sentrumsplan. Eiendomsavdelingen har utført løpende oppgradering og vedlikehold av eiendomsmassen. Arealer for salg/ utleie som ved årsskiftet står ledig er lavt, og mindre enn de siste år. Resultatet er belastet med mange mindre endringer og planleggingskostnader. Sett i lys av dette er resultatet akseptabelt. Det vil være et hovedmål framover å styrke resultatet. ORGANISASJONSSEKTOREN TRONDOS har i 2006 hatt en god utvikling på medlemssiden, med en økning i medlemsmassen på nye medlemmer. Det er registrert flest nye medlemmer i områder med unge beboere og studenter, samt i sentrumsnære områder av Trondheim by herunder Heimdal og Byåsen. Vi har ved utgangen av 2006, medlemmer, hvilket betyr at TRONDOS i dag er landets nest største samvirkelag. Kombinasjonen av et godt utbygd butikknett, konkurransedyktig på pris/produkt, dyktige butikkmedarbeidere, aktive medlemstillitsvalgte, 3 % kjøpeutbytte og gunstige medlemsfordeler forøvrig, er årsaken til den gode medlemstilgangen. Kjøpeutbytte og rabatter fra samarbeidspartnere ble det største i lagets historie. I alt 87,5 mill. kroner ble tilført medlemmenes konti. Alle 12 kretser har fulgt opp kretsarbeidet på en utmerket måte, og i tråd med lagets vedtekter. Det er registrert godt besøkte kretsarrangementer, der kretsårsmøtene og kundetreffene skal fremheves som de største arrangementene. Av saker som er drøftet spesielt med medlemstillitsvalgte i 2006 er utvikling av lagets eiendommer for å tilpasse TRONDOS til en stadig økende konkurransesituasjon. Nye vedtekter for TRONDOS ble vedtatt av Representantskapet på møte 6. april Vedtektsendringene hadde på forhånd blitt diskutert i alle kretsårsmøtene. Opplæring av medlemstillitsvalgte har også i 2006 vært et prioritert område. Også i 2006 var oppslutningen om våre medlemsreiser svært god. 92 deltakere deltok på hurtigruteturen til Bergen, mens 71 personer var med på cruise i Middelhavet. Kretsene i laget har arrangert to større samlinger (årsmøte/kundetreff) for medlemmer, der orientering om laget er gjennomført. Oppdatering av kretstillitsvalgte om lagets drift er gjort fortløpende og gjennom deltakelse i kretsenes styremøter. Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer i Coop er følgende: Lisbeth Bull Husby, Børge Tingstad, Eldar Hernes, Liv Ulstad, Tove Stokdal, Siri Gerhardsen, Rolf Michelsen, Torbjørn Skei, SLUTTORD styreleder i Coop NKL BA og nestleder i styret i Coop Norden AB medlem av Representantskapet Coop NKL BA og leder av Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og varamedlem for Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA leder av valgkomité Coop Distriktslag Midt-Norge vararepresentant til Representantskapet i Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og styremedlem i Coop Norge AS 2006 ble resultatmessig et av TRONDOS sine beste år. Det har vært stor aktivitet i laget, og TRONDOS har i løpet av 2006 fått hele nye medlemmer. Vi forventer derfor å passere medlemmer/ eiere i løpet av Det er hyggelig å registrere at medlemmenes handel i TRONDOS også økte i 2006, slik at det i januar 2007 ble utbetalt et rekordstort kjøpeutbytte på 87,5 millioner kroner. Styret er i 2006 spesielt godt fornøyd med TRONDOS sin utvikling på dagligvarer. Styret registrerer videre at det er en betydelig omsetningsvekst på faghandel i markedet og at vi tiltross for vekst i vår faghandelsomsetning ikke fullt ut klarer markedsveksten. TRONDOS vil derfor ha spesiell fokus på en del av faghandelsområdene i tiden fremover. TRONDOS har i 2006 hatt sterk fokus på en del viktige utviklingsprosjekt. Dette gjelder spesielt innenfor området IT og på eiendom/butikk området. Innenfor IT har styret i 2006 godkjent en investering som innebærer at TRONDOS i de neste årene skal ta i bruk et nytt ERP(IT)-system som skal bidra til ytterligere å styrke vår konkurransekraft i markedet. Det er også stor aktivitet innenfor eiendoms- og butikksiden. Vi vurderer betydelige utvidelser av noen av våre forretningseiendommer. Det vil bety en styrking av våre butikker på disse stedene. Ordfører i representantskapet i TRONDOS, Eldar Hernes Tiltross for gode resultater i 2006 har TRONDOS fortsatt forbedringsområder. Disse områdene skal vi jobbe videre med slik at TRONDOS også i fremtiden skal være den ledende handelsaktøren i vårt markedsområde. Styret mener i 2006 å ha hatt fokus på saker som skal gi TRONDOS økt konkurransekraft og positiv utvikling også i årene fremover. Det er for styret viktig å tilby medlemmene varer med god kvalitet til en lav pris, å skape et resultat som gir grunnlag for fortsatt 3 % kjøpeutbytte og som gir gode og trygge arbeidsplasser i fremtiden. Styret vil få takke alle som har bidratt til at 2006 ble et godt år for TRONDOS. Takken går til alle ansatte, tillitsvalgte på alle plan, og ikke minst til alle våre medlemmer og andre kunder. 5

6 3 R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2006 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: % Noter Endr. Salgsinntekt ,0 Annen driftsinntekt ,5 Varekostnad ,8 Lønnskostnad ,1 Avskrivning ,2 Annen driftskostnad ,2 Driftsresultat ,5 Finansinntekt ,9 Finanskostnad ,5 Netto finansresultat ,7 Ordinært resultat før skattekostnad ,8 Skattekostnad ,8 Ordinært resultat ,9 Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 6. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. BALANSE pr Noter Utv % EIENDELER: ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler : Utsatt skattefordel ,6 Sum immatrielle eiendeler ,6 Varige driftsmidler: Tomter,bygninger og annen fast eiendom 11, ,8 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ,6 Sum varige driftsmidler ,4 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap 4,5, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 8, ,5 Kundefordringer: ,1 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,8 Markedsbaserte obligasjoner 3,13, ,5 Sum investeringer: ,7 Bankinnskudd, kontanter og lignende Plasseringskonto Coop NKL BA ,7 Bankinnskudd, kontanter ,5 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,8 Sum eiendeler ,1 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,6 Sum innskutt egenkapital ,6 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,0 Sum opptjent egenkapital ,0 Sum Egenkapital ,9 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,2 Sum pensjonsforpliktelser ,2 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,6 Leverandørgjeld ,8 Betalbar skatt ,1 Skyldig offentlige avgifter ,5 Kjøpeutbytte ,8 Annen kortsiktig gjeld ,0 Sum kortsiktig gjeld ,1 Sum egenkapital og gjeld ,1 Note 2. Fond i h.h.t. Vedtektenes 21 I h.h.t. ovennevnte bestemmelse inngår følgende fond i posten annen egenkapital Saldo Årets tilføring: Reservefond Utbyttefond Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK, og har en durasjon på 1,6 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 168 mill. hvorav 78 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 778 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 128 mill. (122 mill.) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap, (jfr. note 5) Sum balansepost

7 Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Fordringer og mellomværende med tilknyttet selskap og datterselskap Trondos yter et lån på til City Syd AS. Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. Note 6. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill.). Trondos andel av Coop NKL BA s andelskapital pr var 8,0 %. Coop NKL BA s bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 1,7 mill. i renter av andelsinnskuddet i 2006 (1,1 mill. i 2005). Note 7. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofiler: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Diverse Sum salgsinntekter 623 mill. 636 mill. 315 mill. 66 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste % 2005 % 2004 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,9 % ,5 % ,6 % Note 8. Varer/varekostnad Varebeholdningen på ( i 2005) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2006 fra Coop NKL BA på 15,5 mill. (14,8 mill. i 2005). Denne rabatt er avhengig av økonomiske resultatet i Coop NKL BA. Note 9. Annen driftsinntekt I denne posten inngår gevinster ved salg av driftsmidler, hovedsakelig eiendommer, med 2,5 mill. (19,9 mill.). Videre inngår 8,1 mill. (9,6 mill.) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 10. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 675 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn: Pensjon: godtgj.: Totalt: Administrerende direktør: Tillitsvalgte: Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som sammen med AFP utgjør 2/3 av lønn. Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2006 utgjør kr I tillegg kommer honorar for skatterådgivning med kr Pensjonsforpliktelser Trondos har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 pensjonsavtaler. 1. Avtale omfattende 472 ansatte og 117 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 7 ledere og 2 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Forpliktelser overfor adm.dir. om rett til definerte ytelser fra 77 år. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,40% 4,75% Forventet avkastning på fondsmidler 5,40% 5,25% Forventet lønnsregulering 4,50% 3,25% Forventet pensjonsøkning/g-regulering 4,25% 3,00% Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00% 2,00% - Etter 40 år 0% 0% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50%. Dette er kostnader og forpliktelse i h.h.t. avtalen mellom livselskapet og Trondos. Trondos har avtale med de ansatte om egenandel. For 2006 utgjorde det 1 204, som går til reduksjon i pensjonskostnadene. Note 11. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2006 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang til kostpris Totale avskr. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 12. Datterselskap, tilnyttet selskap m.v. Eier- og Bokført Andel EK Andel res Firma: Ansk.år stemmeand: Kostpris: verdi: pr Din Bil AS % City Syd AS % ANS Østre Rosten % ANS Østre Rosten 64 er hjemmelshaver til eiendommen Østre Rosten 64 (lokalene til Coop Obs! Bygg Syd), og har ikke eiendeler eller virksomhet utover det. Selskapet er helt integrert i Trondos, og regnskapsføres etter bruttometoden. Eiendommen er avskrevet etter samme plan som for øvrige eiendommer i Trondos (5 %). Alle selskap har forretningskontor i Trondheim. Note 13. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond: Note 14. Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen: Rente: Den norske stat NOK ,0 % Fylke- og kommuner NOK ,0 % Banker og kredittforetak NOK ,0 % Selskapsobligasjoner NOK ,7 % Pengemarkedsfond NOK ,7 % Sum markedsverdi NOK ,1 % Påløpte renter Sum verdi i balansen

8 Note 15. Andelskapital, antall medlemmer Trondos er et samvirkelag (= andelslag) med åpent medlemsskap. Hvert medlem har en stemme. Pr er antall medlemmer , og andelskapitalen 9,8 mill. Note 16. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte Skatt Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag inntekt For mye avsatt skatt tidligere år -62 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlign. mot ubeskattede salgsgev. driftsm., verdipapirer og utg.førte offentlige veiarb.) Forskjeller som ikke utlignes: Rest pensjonsforpliktelser 140 Driftsmidler Varebeholdning og fordringer tap på kontrakter og utgiftsførte offentlige veiarbeider Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28 % effektiv skattesats Note 17. Pantstillelser og forpliktelser Pantstillelser: 2006 Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Pant for datterselskapets gjeld Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Tomter 255 Bundne skattetrekksmidler: Forpliktelser: I utbyggingsavtalen med Trondheim kommune om utbygging av Haakon VII s gt. 9 (City Lade), er Trondos forpliktet til å yte et tilskudd på 33 % (begrenset oppad til 2,5 mill.) av kostnadene ved en eventuell opparbeidelse av gang - og sykkelforbindelse til Leangen - området. Dette er ikke ført som gjeld pr Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Endringer i finansielle anleggsmidler 21 Investeringer i varige driftsmidler Kretsens medlemstall Medl. pr. Medl. pr. Medl. pr. Ant. rep. Ant. rep. Krets /08 06/07 Stjørdal Byneset Heimdal Hommelvik Klæbu Malvik Ranheim Buvika Kolstad Melhus Trondheim, vest Trondheim, øst Diverse Tot.ant.medl Revisjonsberetning for 2006 Til Revisjonsutvalget og Representantskapet i Coop Trondheim og Omegn BA Vi har revidert årsregnskapet for Coop Trondheim og Omegn BA for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av lagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av lagets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Trondheim, 8. mars 2007 ERNST & YOUNG AS Helge G. Lorentzen statsautorisert revisor Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei Adm. direktør Revisjonsutvalgets melding Til representantskapet Vi viser til revisors beretning vedrørende regnskapet for 2006 og meddeler at revisjonsutvalget har hatt møte med ledelse og revisor. Vi tilrår at det fremlagte årsregnskap og konsernregnskap for 2006 fastsettes som lagets regnskap. Trondheim 8. mars 2007 Åke Brandslet Aage Johansen Per Olav Aamo leder 8

9 4 K O N S E R N R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2006 Konsern % Noter Endr. Salgsinntekt ,3 Annen driftsinntekt ,6 Varekostnad ,1 Lønnskostnad ,5 Avskrivning ,5 Annen driftskostnad ,7 Driftsresultat ,9 Finansinntekt ,1 Finanskostnad ,5 Netto finansresultat ,7 Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ,1 Ordinært resultat ,6 NOTER KONSERNREGNSKAP 2006 Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 5. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. BALANSE pr Konsern Noter Utv.% Eiendeler: ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel ,2 Sum immatrielle eiendeler ,2 Varige driftsmidler: Tomter,bygninger og annen fast eiendom 10, ,7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner 10, ,1 Sum varige driftsmidler ,1 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til tilknyttet selskap 4, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 7, ,6 Fordringer: Kundefordringer ,5 Andre fordringer Sum fordringer ,5 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,8 Markedsbaserte obligasjoner 3,12, ,5 Sum investeringer ,7 Bankinnskudd, kontanter og lignende: Plasseringskonto Coop NKL BA ,7 Bankinnskudd, kontanter ,8 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,4 Sum eiendeler ,3 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,6 Sum innskutt egenkapital ,6 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,0 Sum opptjent egenkapital ,0 Sum egenkapital ,0 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,0 Sum pensjonsforpliktelser ,0 Sum annen langsiktig gjeld ,3 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld ,3 Betalbar skatt ,8 Skyldig offentlige avgifter ,4 Kjøpeutbytte ,8 Annen kortsiktig gjeld ,5 Sum kortsiktig gjeld ,2 Sum egenkapital og gjeld ,3 Note 2. Konsolidering av datterselskap Konsernet består av Trondos og Din Bil AS, som eies 100 % av Trondos, samt ANS Østre Rosten 64, som eies 100 % av Trondos og Din Bil AS. Interne mellomværende, aksjeeie og vesentlige transaksjoner mellom selskapene er eliminert. Aksjene i datterselskapet er eliminert på grunnlag av bokført verdi i morselskapets regnskap på tidspunkt for etablering av konsernregnskap ( ). Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK og har en durasjon på 1,6 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 168 mill. hvorav 78 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 778 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 128 mill. (122 mill.) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. 9

10 Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap (jfr. note 11) Sum balansepost Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill.). Trondos andel av Coop NKL BA s andelskapital pr var 8 %. Coop NKL BA s bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 1,7 mill i renter av andelsinnskuddet i 2006 (1,1 mill i 2005). Note 6. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte virksomhetsområder: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Øvrige butikker Salg av nye og brukte personbiler Verkstedarbeide og delesalg Sum salgsinntekter 623 mill. 636 mill. 315 mill. 66 mill. 46 mill. 8 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste % 2005 % 2004 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,0 % ,6 % ,7 % Note 7. Varer Varebeholdningen på ( i 2005) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2006 fra Coop NKL BA på 15,5 mill. (14,8 mill. i 2005). Denne rabatt er avhengig av økonomiske resultatet i Coop NKL BA. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,40 % 4,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,25 % Forventet lønnsregulering 4,50 % 3,25 % Forventet pensjonsøkning/g-regulering 4,25 % 3,00 % Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00 % 2,00 % - Etter 40 år 0 % 0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50%. Note 10. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2006 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost 1/ Oppskriving pr.1/ Tilgang i året Avgang til kostpris Nedskriving pr. 31/ Totale avskr. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 8. Annen driftsinntekt I denne posten inngår gevinster ved salg av driftsmidler, hovedsakelig eiendommer, med 2,5 mill. (19,9 mill.). Videre inngår 8,1 mill. (9,6 mill.) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 9. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum resultatpost Antall årsverk: 695 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn Pensjon godtgj. Totalt Administrerende direktør Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som sammen med AFP utgjør 2/3 av lønn. Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar for 2006 utgjør kr I tillegg kommer honorarer for skatterådgivning med kr Pensjonsforpliktelser Trondos har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 pensjonsavtaler. 1. Avtale omfattende 488 ansatte og 128 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 7 ledere og 2 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Forpliktelser overfor adm.dir. om rett til definerte ytelser fra 77 år. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Note 11. Lån til tilknyttet selskap Trondos yter et lån på til City Syd AS (tilknyttet selskap). Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselsk og tilknyttet selskap. Note 12. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner: Note 13. Obligasjoner. Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen Rente: Den norske stat NOK ,0 % Fylke- og kommuner NOK ,0 % Banker og kredittforetak NOK ,0 % Selskapsobligasjoner NOK ,7 % Pengemarkedsfond NOK ,7 % Sum markedsverdi NOK ,1 % Påløpte renter Sum verdi i balansen Note 14. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag inntekt For mye avsatt skatt tidligere år -62 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad

11 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlignes mot pensj.midl./salgsgev.) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Driftsmidler Omløpsmidler og gjeld Verdipapirer 0 Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28% effektiv skattesats Note 15. Pantstillelser og forpliktelser Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Kundefordringer - - Maskiner og driftsløsøre Tomter Bundne skattetrekksmidler Forpliktelser: I utbyggingsavtalen med Trondheim kommune om utbygging av Haakon VII s gt. 9 (City Lade), er Trondos forpliktet til å yte et tilskudd på 33 % (begrenset oppad til 2,5 mill.) av kostnadene ved en eventuell opparbeidelse av gang- og sykkelforbindelse til Leangen - området. Dette er ikke ført som gjeld pr Din Bil AS har gjenkjøpsforpliktelser knyttet til leasing av personbiler. Ved utgangen av år 2006 gjelder dette 37 biler. Sum gjenkjøpsforpliktelse er på 8 mill. Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Endringer i finansielle anleggsmidler 21 Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd/annen langsiktig gjeld Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning N Ø K K E L T A L L T R O N D O S Resultatutvikling (Før skattekostnad) År Res , , , , , , , , ,1 Omsetningsøkning (Før skattekostnad) (Mill. kr.) År Om. kr. Økn. % , , , , , , , , ,0 Medlemsinnskudd (Inkl. ansvarsinnskudd) År Innsk. End. % , , , , , , , , ,6 Medlemsutvikling (Antall medlemmer) År Medl. End. % , , , , , , , , ,6 11

12 5 D e t t e e r C o o p Tr o n d h e i m & O m e g n B A Coop Trondheim og Omegn BA (TRONDOS) ble dannet som en sammenslutning mellom 7 samvirkelag i og rundt Trondheim. Disse lagene kan føre sin virksomhet mange år tilbake, og det eldste, Hommelvik S-lag, ble stiftet så tidlig som i TRONDOS er et samvirkelag, andelslag, som eies av medlemmer som hver har en andel på kr. 100,-, slik at samlet andelskapital er 9,8 mill. TRONDOS er tilsluttet Coop NKL BA som er en fellesorganisasjon for landets 154 samvirkelag. Coop har en samlet netto detaljomsetning på ca. 32 mrd. og medlemmer pr TRONDOS formål er å forsyne medlemmer med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til lavest mulige priser. Driften skal gi gode økonomiske resultater som gir grunnlag for kjøpeutbytte. Kjøpeutbytte registreres gjennom bruk av Medlemskortet. I 2006 var det i alt medlemmer i TRONDOS som brukte kortet, og de handlet for mill. inkl. merverdiavgift i eget lag, og for 275 mill. i andre s-lag. TRONDOS har butikker i Trondheim, Klæbu, Malvik, Skaun, Melhus og Stjørdal kommune. VIRKSOMHET: Hovedkontor, Haakon VII s gt Trondheim Obs!-Sektor Netto oms. i 2006: mill. S-Sektor Netto oms. i 2006: mill. Faghandel Stjørdal Coop Byggmix Coop Sport Coop Obs! City Syd Bensinstasjon Byggvarehus Domus Interiør Elektro Hypermarked Kafeteria Sport Coop Obs! City Lade Bensinstasjon Bygg Hypermarked Kafeteria Sport S-Nærkjøp Flora Forradalen Coop PRIX Buvika Byneset Flatåsen Heimdal Hell Hommelvik Ila Jakobsli Kattem Klæbu Kolstad Kvål Olderdalen Ranheim Ringvålveien Rognheim Sjetnemarka Skatval Stjørdal Sverresborg Vikhammer Øya Coop MEGA Melhus Moholt Nidarvoll Stjørdal Valentinlyst Andre Kafeteria Melhus Kiosk Olavshallen Kro Bilby n Mona Lisa Shell Bilby n MEDLEMSORGANISASJONEN REVISJONSUTVALG 3 medlemmer medlemmer KRETSÅRSMØTER 12 kretser KRETSSTYRET REPRESENTANTSKAPET 45 medlemmer personer er nå medlemmer i TRONDOS. Det er mange gode grunner til å melde seg inn, da du oppnår store fordeler med medlemskapet. Her vil vi nevne kjøpeutbytte, sparing, reiser, billige hotellovernattinger, rabatt på bensin, mobil og telefoni og en rekke fordeler som er knyttet til Medlemskortet. Du kan melde deg inn ved vårt Medlemskontor på City Lade, Haakon VII s gt. 9, tlf , eller i en av våre butikker. STYRET 7 medlemmer 12 Skipnes AS,

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer