Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner"

Transkript

1 Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse til utslipp av gammel borevæske ved deteksjon av hydrogensulfid gass (H 2 S) over 3 ppm under operasjonen på syv (7) Statfjord satellittbrønner, samt inkludering av permanent plugging og forlating (P&A)-aktivitet på Statfjord satellittene. Utslipp av gammel borevæske fra syv (7) Statfjord satellittbrønner I forbindelse med mulig plugging og forlating (P&A)-aktiviteter på Statfjord satellittene vil det forekomme kutting av 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør. Operasjonene som er planlagt på Statfjord satellittene er listet opp i tabell 1. Aktiviteten skal utføres av riggen Bideford Dolphin i tidsrommet februar/mars 2015 april Omrokkering av rekkefølgen av planlagt aktivitet vil kunne forekomme. Statfjordfeltet og -satellittene har erfaringsmessig høy risiko for H 2 S. Statoil anser risikoen for dannelse av giftig H 2 S i væsken som tilstede. Statoil planlegger å ta borevæsken til land, men vil føre væsken direkte til sjø ved deteksjon av H 2 S over en administrativ norm på 3 ppm (justert for 12-timers skift; 5 ppm for 8-timers skift). Tabell 1 Planlagt fremtidige aktivitet på Statfjord satellittene Felt & Brønn Planlagt aktivitet Estimert oppstart Statfjord Nord 33/9-D-3 H Workover med opsjon for P&A Mars 2015 Statfjord Nord 33/9-D-4 H Workover med opsjon for P&A April 2015 Statfjord Øst 33/9-L-4 H PP&A Mai 2015 Statfjord Nord 33/9-F-4 AH PP&A av F-4 AH med påfølgende boring og Juni 2015 komplettering av F-4 BH Statfjord Nord 33/9-E-2 H P&A av nedre brønn E-2 H med påfølgende sidesteg September 2015 Statfjord Øst 33/9-K-1 AH P&A av nedre brønn K-1 H med påfølgende sidesteg Desember 2015 Statfjord Øst 33/9-K-3 H P&A av nedre brønn K-2 H med påfølgende sidesteg Februar 2016 Tabell 2 lister opp borevæske/spacer/slop som vil være tilstede bak de ulike foringsrørene. Alle brønnene ble boret og ferdigsstilt ila 1990-tallet eller i år 2000, og det er identifisert flere kjemikalier som mangler nødvendig miljøklassifisering (HOCNF-dokumentasjon). Disse kjemikaliene er listet opp i tabell 3. Tabell 2 Borevæske/spacer/slop bak 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør Felt & Brønn Rigg & år Bak 13 3/8 foringsrør Bak 9 5/8 foringsrør Statfjord Nord 33/9- E-2 H Statfjord Øst 33/9-K- 1 AH Treasure Prospect, boret i 1994 Treasure Prospect, boret i m sg KCl/ PAC / PHPA mud - 10 m3 FW med biocid - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 70 m3 KCl/ PAC / PHPA mud - 15 m3 Petrofree mud/slop - 65 m sg Petrofree mud - 13 m sg MCS-2 spacer m3 Petrofree mud - 13 m sg MCS-2 spacer Statfjord Øst 33/9-K- Treasure - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 72 m3 Petrofree mud Statoil ASA byen

2 3 H Prospect, boret i 1994 Statfjord Øst 33/9-L- Treasure 4 H Prospect, boret i 1993 Statfjord Nord 33/9- West Alpha, F-4 AH boret i 1999 Statfjord Nord 33/9- West Alpha, D-4 H boret i 1999 Statfjord Nord 33/9- D-3 H Borgland Dolphin, boret i 2000 Side 2 av 6-50 m3 KCl/ PAC / PHPA mud - 13 m sg MCS-2 spacer - 26 m3 Petrofree slop - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 45 m sg KCl/ PAC / - 25 m3 KCl/ PAC / PHPA mud PHPA mud - 49 m3 KCl Mix/slop - 15 m sg MCS-2 spacer - 43 m sg Aquadrill WBM - 48 m sg Synteq OBM - 20 m sg Spacer ,5 m sg Aquadrill WBM - 15 m sg Synteq OBM - 20 m sg Spacer m sg Glydrill mud - 145,5 m3 1.6 sg Novatec mud - 20 m2 Spacer m sg Spacer 500 For Statfjord Øst 33/9-L-4 H er det pumpet inn 49 m3 med KCl Mix/Slop, og det kan ikke tas høyde for at annet slop er blitt mikset inn i denne mengden. Mest sannsynlig er det kun drenasjevann som er mikset sammen med ren KCl-borevæske. For ren KCl-borevæske er det kun kjemikaliet PHPA som mangler HOCNF. For 49 m3 vil dette kunne maks utgjøre 245 kg med rødt stoff fra PHPA. Denne mengden på 245 kg er lagt til for PHPA i tabell 3, og vedlegg 1 for Statfjord Øst 33/9-L-4 H. Borevæskeleverandør for Treasure Prospect i 93/94 var Halliburton, mens sementleverandør var Baker Hughes. For West Alpha i 1999 var borevæskeleverandør Baker Hughes, mens sementleverandør var Halliburton. Borgland Dolphin hadde MI Swaco som borevæskeleverandør i 2000, mens Halliburton var sementleverandør. De representative selskapene er blitt kontaktet for å innhente nødvendig informasjon rundt borevæske og sement spacer fra de aktuelle brønnene listet opp i tabellen over. For kjemikalier med produktnavn som har tilhørende utdatert eller mangelfull HOCNF, har Statoil kontaktet leverandør for å verifisere produktnavn, og har også gjort en egen miljøvurdering basert på komponentinnhold og HOCNF-informasjon. For kjemikalier som ikke har gyldig HOCNF, eller som er faset ut, argumenterer Statoil for miljøklassifisering i henhold til dagens produktnavn eller på basis av kjennskap til komponentinnhold og utdatert HOCNF. Kjemikaliene er gitt i tabell 3. Det foreligger for de fleste komponenter HOCNF-data, og for de øvrige er ytterligere miljøevalueringer foretatt. Den enkelte brønn med tilhørende kjemikalier og volumer er listet opp i Vedlegg 1. Statoil planlegger å ta væsken til land, men søker om å få slippe væsken til sjø ved påvisning av H 2 S over administrativ norm på 3 ppm (for 12-timers skift). H 2 S er en usynlig og svært giftig gass som hindrer metabolisme i kroppens celler og hemmer opptak av oksygen. Ved høyere konsentrasjoner lammes luktesansen og pusterefleksen stanser. Det er små marginer mellom ingen observerte effekter og livstruende skader. H 2 S ansees derfor som en farlig gass som kan medføre fare for liv og helse. 0,13 ppm. lukteterskel 10 ppm. takverdi 100 ppm. Tap av luktesans 1000 ppm. Død H 2 S dannes når sulfatreduserende bakterier bryter ned svovelforbindelser i olje eller ved forråtnelse av organisk materiale. Utvikling av H 2 S i stillestående væsker fremmes ved mangel på oksygen og økt temperatur. Under de planlagte P&A-opersjonene på Statfjord Satellittene vil gammel væske måtte sirkuleres ut av brønnene ved kutting og trekking av foringsrør. Væske vil da komme i retur fra brønnen og inn i en fordelingsboks som er Statoil ASA byen

3 Side 3 av 6 utstyrt med gassensorer (plassert i luft). Sensorene fjernavleses slik at nivået kan overvåkes kontinuerlig uten at personell er eksponert i området der fordelingsboksen er lokalisert. Dersom H 2 S -nivået i luft er lavere enn 3 ppm, går væsken i retur til tanker om bord, og behandles eventuelt for fjerning av H 2 S før ilandsending som slop. Hvis H 2 S -nivået detekteres tilsvarende 3 ppm eller høyere, blir en dumpeventil direkte til sjø åpnet og væsken rutes til sjø. Ruting til sjø fortsetter så lenge den kontinuerlige H 2 S -målingen viser at nivået er over administrativ norm på 3 ppm. Væsken er åpen til arbeidsatmosfære på tre steder fra H 2 S -nivået måles til eventuell behandling av væsken kan starte; først på shaker deretter på skiddedekk og til slutt på dekk over mottakende tank (pit). H 2 S er tyngre enn luft og kan spres til underliggende dekk. Gass kan potensielt nå områder der personell oppholder seg uten verneutstyr. En vil med andre ord kunne få spredning av H 2 S i store områder, og på mange dekk, før væsken havner i en tank der eventuell behandling kan utføres. Behandling innbefatter tilsetning av H 2 S -fjerner eller tilsats av ph-økende kjemikalie for å hindre utløsning av H 2 S til arbeidsatmosfære. Slik behandling kan derfor kun skje preventivt når væsken først er kommet på tank, det vil si dersom den ved utsirkulering ikke når H 2 S -nivå tilsvarende 3 ppm. Ved et eventuelt utslipp av sikkerhetsmessige grunner mener Statoil at kjemikaliene som har mangelfull HOCNF bør registreres med klassifisering gitt i tabell 3. Argumentasjon følger under i miljøevalueringen av hvert enkelt kjemikalie. Tabell 3 Kjemikalier, som mangler HOCNF, som inngår i borevæske/spacer bak 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør for syv (7) Statfjord satellittbrønner Miljøevaluering: Følgende kjemikalier innehar per dags dato ikke gyldig HOCNF; PHPA, Petrofree Ester basefluid, EZ MUL NT, RM-63, Duratone HT, MCS-G, FP-6LN, Blacksmith O837, Antisol FL 30, Iso-Teq Basefluid, Omni-tec, Carbotrol A9HT, 6-UP, Novatec B, Novatec PE, Novatec SE, Spacer 500 E+, Musol E og Sem-7. PHPA er partually-hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) er kreftfremkallende og er klassifisert som rødt. Statoil ASA byen

4 Side 4 av 6 PETROFREE Ester fluid base er en esterbasert baseolje som brukes i borevæsker. Oljen har lavt akkumuleringspotensiale, høy bionedbrytbarhet og er lite giftig for marine organismer. Kjemikaliet er oljeløselig og vil flyte på havoverflaten om det slippes ut. I tilfeller der baseoljen er tilsatt vektmaterialer, vil systemet synke til bunns. Bunnsedimenter med høyt nedfall av Petrofree-holdig boreslam vil kunne bli anoksisk. Esterforbindelser er hurtig bionedbrytbare og produktet er gult ihht OSPARs definisjoner. EZ MUL NT har byttet navn til EZ Mul NS. EZ MUL NS er en emulgator til bruk i oljebasert slam, og har HOCNF. Utslipp er vanligvis lavt eller intet. Produktet er oljeløselig og skulle det slippes ut vil det stige i vannsøylen og fortynnes. Produktet er giftig for marine organismer men mangler data på komponent nivå. Komponentene har til dels høyt akkumuløeringspotensiale og er mindre bionedbrytbare. Det er grunn til å anslå giftigheten til enkeltkomponentene som høye.produktet er 74% svart og 26% rødt. Duratone HT er en blanding av lignitt, organisk leire og surfaktant. Produktet er lite løselig i vann og benyttes hovedsakelig i oljebasert slam. Duratone HT vil enten være løst i baseoljen eller settle ut og synke til bunns i på samme måte som andre organiske leirer. Selve organoleiren er sakte nedbrytbar og vil kontaminere havbunn. Surfaktanten i produktet er en nonylfenol som mistenkes å ha hormonforstyrrende egenskaper. Nonylfenoler er for lengst fjernet fra dagens produkter, men ble tidligere brukt som bl.a. emulgator. Produktet har begrenset med miljøinformasjon og er svart på miljø både grunnet innholdet av alkylfenoler og mangel på komponentdata. Duratone HT er testet på produktnivå og er lite giftig for marine organismer. RM-63 er et fettsyreholdig fortykningsmiddel til bruk i oljebaserte borevæsker. Produktet har lavt akkumuleringspotensiale, lav bionedbrytbarhet og er lite giftig og sorterer under rød miljøfareklasse. MCS-G inneholder et løsemiddel og to surfaktanter. Løsemiddelet og det ene tensidet er gule og den andre surfaktanten er miljømessig ukjent. Komponenten er sakte bionebrytbart og har ukjent akutt giftighet. Det betyr at denne komponenten skal vurderes som svart. FP-6LN mangler HOCNF-dokumentasjon og produktets sammensetning på komponentnivå er ukjent. FP-6LN ble i 1992 testet på produktnivå, ikke komponentnivå. Pga giftighet og dårlig nedbrytning, vil produktet i dag bli vurdert som svart, fordi det er sannsynligvis samme substans som gir årsak til de dårlige resultatene. Blacksmith O837 er et biosid som har til hensikt å holde borevæsker fri for bakterier. Kjemikaliet er 12,5% glutaraldehyd i vann og vurderes som gult, dvs giftig for planktoniske organismer, ikke akkumulerende og lett biologisk nedbrytbart. Kjemikaliet er fullstendig vannløselig og vil følge vannfasen etter eventuelle utslipp til sjø. Dersom det slippes ut vil det være i fortynnet tilstand og vil fordele seg i vannmassene og brytes ned bakteriologisk. Antisol FL 30 er alkylcellulose med CAS nr Det er naturlig forekommende polysakkarid. Det er definert som Plonor (grønn miljøklasse). Iso-Teq LAO er en baseolje som vil være hovedkomponenten i en oljebasert borevæske. LAO står for linjer alfaolefin med karbonkjede i området 14 til 16. Produktet er helt oljeløselig og har følgelig høyt potensiale for bioakkumulering, dvs Log Pow>5. Videre er kjemikaliet lett biologisk nedbrytbart, hvilket er forventet av slike linjere lavmolekylære forbindelser. Giftigheten for marine organismer er knapt målbar, dvs >> mg/liter. Iso-Teq LAO er et gult kjemikalie ihht OSPARs kriterier. Omni-tec er et tilsetningsstoff til borevæsker og har som funksjon å emulgere vann inn i organiske væsker. Produktet har to komponenter, et tensid og et løsemiddel. Løsemiddelet er glykolbasert med lavt akkumuleringspotensiale, mens tensidet har høy Log Pow. Samme tensid har middels bionedbrytbarhet i sjøvann og vil dermed falle inn i rød miljøkategori uansett marine giftighet. Løsemiddelet regnes også som middels nedbrytbart i sjø, dvs rundt 30% etter 28 dager. Produktets giftighet er testet på miksturen, slik av det er umulig å fordele giftigheten på de to komponentene. Omni-tec vurderes som 100% rød. Statoil ASA byen

5 Side 5 av 6 Carbotrol A9HT er et filterkontrollerende produkt og består av lignitt og en syntetisk polymer. Produktet her et pulver uløselig i vann. Begge komponentene er høymolekylære og vil ikke ha mulighet for bioakkumulering da de er fysisk forhindret å passere biologiske membraner. Polymeren er ikke bionedbrytbar, mens lignitten passerte kriteriet for nedbrytbarhet under sjøvannstesten. Giftighet er rundt 42 ppm for lignitt og over 3000 mg/liter for polymeren. Dermed vil lignitt bli vurdert som gul og polymeren rød. 6-UP er et tilsetningsstoff til oljebaserte borevæsker. Produktet har to komponenter, et tensid og et løsemiddel. Løsemiddelet er glykolbasert med lavt akkumuleringspotensiale og middels god nedbrytbarhet og vil klassifiseres som rødt. Polymeren er ikke-akkumulerende grunnet høy molekylvekt, tungt bionedbrytbart og med ukjent giftighet. Polymer vurderes som svart i mangel på giftighetsdata. Novatec B er en olefinbasert baseolje brukt i pseudooljebaserte borevæsker. Oljen har høyt potensiale for bioakkumulering, men vil brytes hurtig ned i sjø dersom utslipp spres tilstrekkelig i resipienten og vil av den grunn ikke kunne akkumulere i næringskjeden. Kjemikaliet har ikke målbar giftighet for marine planktonorganismer og lav giftighet for sedimentlevende kreps. Novatec B er et gult kjemikalie ihht OSPARS kriterier. Utslipp av baseoljer vil normalt ikke skje, men kan forekomme som vedheng på kaks eller lekkasjer. Dersom ren olje slippes ut, vil den stige i vannsøylen og spres i overflaten, men sammen med kaks eller vektmateriale vil Novatec B synke til bunns. Mindre utslipp med god spredning vil medføre hurtig og fullstendig nedbrytning, mens større konsentrerte utslipp kan gi hauger på bunn som kan bli oksygenfattige. Komplett HOCNF er tilgjengelig. Novatec PE benyttes som emulgator i borevæsker, dvs et bindelegg mellom komponenter som i utgangspunktet er lite løselige i hverandre. Kjemikaliet er overflateaktivt og består av surfaktant og løsemiddel. Løsemiddelet har høyt potensiale for akkumulering men er også lett bionedbrytbart. Produktet har HOCNF, men mangler giftighetsdata på komponentnivå. Løsemiddelet, 35% av en etylester, har gul miljøfareklasse grunnet høy bionedbrytbarhet og lav giftighet. Tensidet utgjør 65% og vurderes som rød grunnet bionedbrytbarhet i området og ukjent giftighet. Kjemikaliet er testet på produktnivå og har tilnærmelsesvis ingen marin giftighet. Produktet er oljeløselig og vil følge med resten av væskene i det mediet de foreligger. Novatec SE benyttes som emulgator i borevæsker, dvs et bindelegg mellom komponenter som i utgangspunktet er lite løselige i hverandre. Kjemikaliet er overflateaktivt og består av surfaktant og løsemiddel. Løsemiddelet har høyt potensiale for akkumulering men er også lett bionedbrytbart. Produktet har HOCNF, men mangler giftighetsdata på komponentnivå. Løsemiddelet, 50% av en etylester, har gul miljøfareklasse grunnet høy bionedbrytbarhet og lav giftighet. Tensidet utgjør 50% og vurderes som rød grunnet bionedbrytbarhet i området og ukjent giftighet. Kjemikaliet er testet på produktnivå og har tilnærmelsesvis ingen marin giftighet. Produktet er oljeløselig og vil følge med resten av væskene i det mediet de foreligger. Spacer 500 E+ er et rent Plonor og grønt produkt som består av bentonitt, lignosulfonat og xantangummi. Produktet brukes i boring for å holde ulike væsker separert i brønn. Musol E er en såkalt gjensidig (mutual) solvent, og er løselig i både olje og vann. Brukes for å hindre kontaminering når en væske skal etterfølge en annen. Dersom utslipp, vil kjemikaliet løses i vannmassene og fordeles i vannsøylen. Det forventes ingen miljøeffekt av dette utslippet med mindre volumene er formidable i forhold til resipientens kapasitet. Kjemikaliet er lite giftig for marine organismer, har en ingen iboende evne til bioakkumulering og brytes biologisk lett ned og vil derfor heller ikke akkumulere i næringskjeden. 100% gul miljøfareklasse. Statoil ASA byen

6 Side 6 av 6 Sem-7 brukes som emulgator i sement. Kjemikaliet er vannbasert og inneholder to surfaktanter i tillegg til isopropanol. Akkumuleringspotensialet for tensidene er lave hvilket er vanlig for vannløselige komponenter. Bionedbrytbarheten er høy, dvs over 60% i sjøvann innen 28 dager. Giftigheten er testet på produktnivå, og viser ingen tegn til marin giftighet. Siden tensidene utgjør vesentlige deler av produktet samt at vann og isopropanol er ugiftig, er det rimelig å anta at også surfaktantene er lite giftige for marint liv. Sem-7 vurderes til gul miljøfareklasse. Dersom væskevolumet i brønnen er rikt på H 2 S betyr det at bakteriell nedbrytning har skjedd. Tensider og løsemidler vil mineraliseres. De komponentene som er lite nedbrytbare vil sannsynligvis foreligge i dag slik de var da brønnen ble boret. Basert på dette mener Statoil at kjemikaliene Antisol FL 30 og Spacer 500 E+ kan omfattes av gjeldende rammetillatelse på Statfjordfeltet (MDir ref.: 2013/2509) og behandles som grønt på miljø. De resterende kjemikaliene er ikke omfattet av gjeldende utslippstillatelse grunnet store volum og innhold av gule, røde og svarte komponenter. I tillegg mangler disse kjemikaliene HOCNF. Statoil søker tillatelse for eventuelt utslipp av de kjemikaliene som Miljødirektoratet mener ikke er omfattet av rammetillatelsen, og vil forholde seg til de krav om klassifisering som Miljødirektoratet setter. Inkludering av PP&A-aktivitet på Statfjord Satellittene (Statfjordfeltet) Statoil søker om å få inkludert PP&A (permanent plugging og forlating)-aktivitet på Statfjord Satellittene under Statfjordfeltet i eksisterende rammetillatelse på Statfjordfeltet (MDir ref.: 2013/2509). PP&A-aktiviteten er ikke beskrevet i aktivitetsoversikten. Det er planlagt flere permanente pluggejobber på flere av satelittfeltene til Statfjord (Statfjord Nord, Statfjort Øst og Sygna). Forbruk og utslipp av kjemikalier for utførelse av PP&A-jobben er dekket i eksisterende rammetillatelse. Ved eventuelle spørsmål vennligst send e-post til Statoils myndighetskontakt i B&B, Med vennlig hilsen Statoil ASA Petter L. Kostøl VP, B&B operasjoner TPD D&W MU Statoil Statoil ASA byen

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Statoil Snorre søker med dette om tillatelse

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 8 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønner på Statfjord Satellittfelt Statoil Statfjord søker med dette

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 21.1.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00026 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse 1 av 21 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane - Søknad om endring av rammetillatelse Det søkes med dette om oppdatering av Granes rammetillatelse, deres referanse. Søknad omfatter

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445 Huldra og Veslefrikk Tittel: Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Spørsmål: I dagens tillatelse refereres det kun til permanent plugging av en brønn på Tordis, 34/7-C-1 H i punkt 1 "Aktiviteter som omfattes av tillatelsen",

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Møtereferat. SKIM-møte

Møtereferat. SKIM-møte Møtereferat Fra: SKIM-møte Til stede: Lars Ystanes, Morten Løkken, Linda Aadnøy, Harald Fosshagen, Grø Øfjord, Stokke, På telefon: Julie Reinholdtsen, Robert Tipton, Katrine Kirkebøe, Monica Aasberg Dato:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven for Gullfaksfeltet datert 26.11.2012 (deres referanse 2011/689 448.1).

Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven for Gullfaksfeltet datert 26.11.2012 (deres referanse 2011/689 448.1). 1 av 14 Miljødirektoratet v/ Sissel Wiken Sandgrind Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Gullfaks Søknad om oppdatering av utslippstillatelse Det vises til gjeldende Tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-12 Mim North & South Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Vedlegg 3. Miljøvurdering av kjemikalier

Vedlegg 3. Miljøvurdering av kjemikalier Vedlegg 3. Miljøvurdering av kjemikalier EC6312A er syre for vask av karbonatscale. Klasiumkarbonat og lignende mineralsalter er syreløselige og fjernes vha. maursyre og eddik. Kjemikaliene er Plonorlistede

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003 M Ø T E R E F E R A T STFO TEK F&T MST HN 22.05.2003 TIL DELTAKERNE KOPI FRA Hege Nilsen SAK Referat fra møte i SKIM MØTESTED Baker Hughes DATO/TID 08.05.03 DELTAKERE Morten Løkken, Baker Hughes Inteq

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter informerer MIKROBER Dieseldyr Mikroorganismer eller mikrober finnes over alt i miljøet rundt oss, enten som levende organismer eller som sporer. De lever

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog -

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog - Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 21.06.2016 Deres ref.: AU-DAG-00186 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3207 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 2005/01683- Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet Miljøverndepartementet har foretatt

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet AU-EPN D&W EXNC-00670 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2015-04-23 Side

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sissel Bukkholm

Begrenset Fortrolig. Sissel Bukkholm Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring - forboring på Valemon med West Elara Aktivitetsnummer 404007006 (North Atlantic) 001050707 (Statoil) Gradering

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Vi deler erfaring for å bli bedre Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av personell fra operatørselskapene og boreentreprenørene under ledelse

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2013 1. juli 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014

Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014 HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder vesentlig

Detaljer

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner: GREASOLUX - et produkt som gir løsninger til problemer forårsaket av fett i avløpsvann behandling Industrielt og kommunalt avfall forurenset med fett - et hyppig problem for selskaper å opprettholde avløpsvann

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET Miljødirektoratet v/ Per Erik Iversen Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Direct tel. 52013947 Our reference: HSE-/IH 04-14 Your reference: 2011/381 448.1 Date: 28.04.2014 SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner?

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Forum for offshore miljøovervåkning 30.-31. oktober 2012 Classification: Internal 2012-10-17 Hvorfor integrert miljøovervåking? Operere uten skade

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet 1 Innledning Side 3 av 25 ønsker med dette å søke om en egen utslippstillatelse for PP&A (permanent plugging og forlating) av letebrønn 30/2-1

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger SKIM møte nr.3 2014 Vedrørende SKIM møte nr.3 2014 Prosjekt Referent Aasberg, Monica E-post Monica.Aasberg@conocophillips.com Møtedato/tidspunkt Møtested 25.9.2014, Centrica, Stavanger Til (stede) Reidunn

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering Til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 Leteboring 2015 Årsrapport for leteboring i 2015 Side 2 av 21 Innholdsliste INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 39 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Fritt for distribusjon

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

Kontakt lege. IKKE fremkall brekninger (mulig fare for kveling pga skumdannelse). Vis dette sikkerhetsdatabladet.

Kontakt lege. IKKE fremkall brekninger (mulig fare for kveling pga skumdannelse). Vis dette sikkerhetsdatabladet. 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FIRMAET Salgsnavn Leverandør Presto Gateadresse Värmbolsvägen 2 Postboks 315 641 23 Katrineholm Sverige Telefon +46 (0)150-760 00 Faks +46 (0)150-760 30 Produsent

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje.

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje. 1. Produkt- og selskapsinformasjon IDENTIFIKASJON Produktnavn Bruksområde Leverandør Kontakt NØDTILFELLER Hjelmspray mot lukt LABORATOIRES CMA sas Se nederst på siden LABORATOIRES CMA M. KOWALSKI Christian

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248 Wintershall Norge AS P.O. Box 230 Sentrum 4001 Stavanger Oslo, 07.07.2015 Deres ref.: SY00-WIN-D-GA-0001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3775 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

BASF Coatings Safety Week. Luftveier

BASF Coatings Safety Week. Luftveier Luftveier 1 Luft Hva puster vi inn? Luften består av 78 % Nitrogen 21 % Oksygen 1 % Andre gasser Kroppens begrensninger Forsvarsystemets svakheter Smittsomma eller giftige partiklar Giftige gasser Høy

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING 1 BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter man kan redusere antallet

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 DOCUMENT / REPORT TITLE AND APPROVAL PAGE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2013 Project: PL330 Doc.ID/R.no.: File No.: Classification: Open Subject:

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for klargjøringsaktiviter til produksjon på Maria feltet PL 475BS & PL 475CS

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for klargjøringsaktiviter til produksjon på Maria feltet PL 475BS & PL 475CS Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Your reference Our reference MA00-LE-WIN-GEN-0002 Our date 12.05.2016 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS Forusbeen 50 4035 STAVANGER Att: Sissel Katrine Vikan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer