Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner"

Transkript

1 Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse til utslipp av gammel borevæske ved deteksjon av hydrogensulfid gass (H 2 S) over 3 ppm under operasjonen på syv (7) Statfjord satellittbrønner, samt inkludering av permanent plugging og forlating (P&A)-aktivitet på Statfjord satellittene. Utslipp av gammel borevæske fra syv (7) Statfjord satellittbrønner I forbindelse med mulig plugging og forlating (P&A)-aktiviteter på Statfjord satellittene vil det forekomme kutting av 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør. Operasjonene som er planlagt på Statfjord satellittene er listet opp i tabell 1. Aktiviteten skal utføres av riggen Bideford Dolphin i tidsrommet februar/mars 2015 april Omrokkering av rekkefølgen av planlagt aktivitet vil kunne forekomme. Statfjordfeltet og -satellittene har erfaringsmessig høy risiko for H 2 S. Statoil anser risikoen for dannelse av giftig H 2 S i væsken som tilstede. Statoil planlegger å ta borevæsken til land, men vil føre væsken direkte til sjø ved deteksjon av H 2 S over en administrativ norm på 3 ppm (justert for 12-timers skift; 5 ppm for 8-timers skift). Tabell 1 Planlagt fremtidige aktivitet på Statfjord satellittene Felt & Brønn Planlagt aktivitet Estimert oppstart Statfjord Nord 33/9-D-3 H Workover med opsjon for P&A Mars 2015 Statfjord Nord 33/9-D-4 H Workover med opsjon for P&A April 2015 Statfjord Øst 33/9-L-4 H PP&A Mai 2015 Statfjord Nord 33/9-F-4 AH PP&A av F-4 AH med påfølgende boring og Juni 2015 komplettering av F-4 BH Statfjord Nord 33/9-E-2 H P&A av nedre brønn E-2 H med påfølgende sidesteg September 2015 Statfjord Øst 33/9-K-1 AH P&A av nedre brønn K-1 H med påfølgende sidesteg Desember 2015 Statfjord Øst 33/9-K-3 H P&A av nedre brønn K-2 H med påfølgende sidesteg Februar 2016 Tabell 2 lister opp borevæske/spacer/slop som vil være tilstede bak de ulike foringsrørene. Alle brønnene ble boret og ferdigsstilt ila 1990-tallet eller i år 2000, og det er identifisert flere kjemikalier som mangler nødvendig miljøklassifisering (HOCNF-dokumentasjon). Disse kjemikaliene er listet opp i tabell 3. Tabell 2 Borevæske/spacer/slop bak 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør Felt & Brønn Rigg & år Bak 13 3/8 foringsrør Bak 9 5/8 foringsrør Statfjord Nord 33/9- E-2 H Statfjord Øst 33/9-K- 1 AH Treasure Prospect, boret i 1994 Treasure Prospect, boret i m sg KCl/ PAC / PHPA mud - 10 m3 FW med biocid - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 70 m3 KCl/ PAC / PHPA mud - 15 m3 Petrofree mud/slop - 65 m sg Petrofree mud - 13 m sg MCS-2 spacer m3 Petrofree mud - 13 m sg MCS-2 spacer Statfjord Øst 33/9-K- Treasure - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 72 m3 Petrofree mud Statoil ASA byen

2 3 H Prospect, boret i 1994 Statfjord Øst 33/9-L- Treasure 4 H Prospect, boret i 1993 Statfjord Nord 33/9- West Alpha, F-4 AH boret i 1999 Statfjord Nord 33/9- West Alpha, D-4 H boret i 1999 Statfjord Nord 33/9- D-3 H Borgland Dolphin, boret i 2000 Side 2 av 6-50 m3 KCl/ PAC / PHPA mud - 13 m sg MCS-2 spacer - 26 m3 Petrofree slop - 12 m3 FW + Blacksmith biosid - 45 m sg KCl/ PAC / - 25 m3 KCl/ PAC / PHPA mud PHPA mud - 49 m3 KCl Mix/slop - 15 m sg MCS-2 spacer - 43 m sg Aquadrill WBM - 48 m sg Synteq OBM - 20 m sg Spacer ,5 m sg Aquadrill WBM - 15 m sg Synteq OBM - 20 m sg Spacer m sg Glydrill mud - 145,5 m3 1.6 sg Novatec mud - 20 m2 Spacer m sg Spacer 500 For Statfjord Øst 33/9-L-4 H er det pumpet inn 49 m3 med KCl Mix/Slop, og det kan ikke tas høyde for at annet slop er blitt mikset inn i denne mengden. Mest sannsynlig er det kun drenasjevann som er mikset sammen med ren KCl-borevæske. For ren KCl-borevæske er det kun kjemikaliet PHPA som mangler HOCNF. For 49 m3 vil dette kunne maks utgjøre 245 kg med rødt stoff fra PHPA. Denne mengden på 245 kg er lagt til for PHPA i tabell 3, og vedlegg 1 for Statfjord Øst 33/9-L-4 H. Borevæskeleverandør for Treasure Prospect i 93/94 var Halliburton, mens sementleverandør var Baker Hughes. For West Alpha i 1999 var borevæskeleverandør Baker Hughes, mens sementleverandør var Halliburton. Borgland Dolphin hadde MI Swaco som borevæskeleverandør i 2000, mens Halliburton var sementleverandør. De representative selskapene er blitt kontaktet for å innhente nødvendig informasjon rundt borevæske og sement spacer fra de aktuelle brønnene listet opp i tabellen over. For kjemikalier med produktnavn som har tilhørende utdatert eller mangelfull HOCNF, har Statoil kontaktet leverandør for å verifisere produktnavn, og har også gjort en egen miljøvurdering basert på komponentinnhold og HOCNF-informasjon. For kjemikalier som ikke har gyldig HOCNF, eller som er faset ut, argumenterer Statoil for miljøklassifisering i henhold til dagens produktnavn eller på basis av kjennskap til komponentinnhold og utdatert HOCNF. Kjemikaliene er gitt i tabell 3. Det foreligger for de fleste komponenter HOCNF-data, og for de øvrige er ytterligere miljøevalueringer foretatt. Den enkelte brønn med tilhørende kjemikalier og volumer er listet opp i Vedlegg 1. Statoil planlegger å ta væsken til land, men søker om å få slippe væsken til sjø ved påvisning av H 2 S over administrativ norm på 3 ppm (for 12-timers skift). H 2 S er en usynlig og svært giftig gass som hindrer metabolisme i kroppens celler og hemmer opptak av oksygen. Ved høyere konsentrasjoner lammes luktesansen og pusterefleksen stanser. Det er små marginer mellom ingen observerte effekter og livstruende skader. H 2 S ansees derfor som en farlig gass som kan medføre fare for liv og helse. 0,13 ppm. lukteterskel 10 ppm. takverdi 100 ppm. Tap av luktesans 1000 ppm. Død H 2 S dannes når sulfatreduserende bakterier bryter ned svovelforbindelser i olje eller ved forråtnelse av organisk materiale. Utvikling av H 2 S i stillestående væsker fremmes ved mangel på oksygen og økt temperatur. Under de planlagte P&A-opersjonene på Statfjord Satellittene vil gammel væske måtte sirkuleres ut av brønnene ved kutting og trekking av foringsrør. Væske vil da komme i retur fra brønnen og inn i en fordelingsboks som er Statoil ASA byen

3 Side 3 av 6 utstyrt med gassensorer (plassert i luft). Sensorene fjernavleses slik at nivået kan overvåkes kontinuerlig uten at personell er eksponert i området der fordelingsboksen er lokalisert. Dersom H 2 S -nivået i luft er lavere enn 3 ppm, går væsken i retur til tanker om bord, og behandles eventuelt for fjerning av H 2 S før ilandsending som slop. Hvis H 2 S -nivået detekteres tilsvarende 3 ppm eller høyere, blir en dumpeventil direkte til sjø åpnet og væsken rutes til sjø. Ruting til sjø fortsetter så lenge den kontinuerlige H 2 S -målingen viser at nivået er over administrativ norm på 3 ppm. Væsken er åpen til arbeidsatmosfære på tre steder fra H 2 S -nivået måles til eventuell behandling av væsken kan starte; først på shaker deretter på skiddedekk og til slutt på dekk over mottakende tank (pit). H 2 S er tyngre enn luft og kan spres til underliggende dekk. Gass kan potensielt nå områder der personell oppholder seg uten verneutstyr. En vil med andre ord kunne få spredning av H 2 S i store områder, og på mange dekk, før væsken havner i en tank der eventuell behandling kan utføres. Behandling innbefatter tilsetning av H 2 S -fjerner eller tilsats av ph-økende kjemikalie for å hindre utløsning av H 2 S til arbeidsatmosfære. Slik behandling kan derfor kun skje preventivt når væsken først er kommet på tank, det vil si dersom den ved utsirkulering ikke når H 2 S -nivå tilsvarende 3 ppm. Ved et eventuelt utslipp av sikkerhetsmessige grunner mener Statoil at kjemikaliene som har mangelfull HOCNF bør registreres med klassifisering gitt i tabell 3. Argumentasjon følger under i miljøevalueringen av hvert enkelt kjemikalie. Tabell 3 Kjemikalier, som mangler HOCNF, som inngår i borevæske/spacer bak 13 3/8 og 9 5/8 foringsrør for syv (7) Statfjord satellittbrønner Miljøevaluering: Følgende kjemikalier innehar per dags dato ikke gyldig HOCNF; PHPA, Petrofree Ester basefluid, EZ MUL NT, RM-63, Duratone HT, MCS-G, FP-6LN, Blacksmith O837, Antisol FL 30, Iso-Teq Basefluid, Omni-tec, Carbotrol A9HT, 6-UP, Novatec B, Novatec PE, Novatec SE, Spacer 500 E+, Musol E og Sem-7. PHPA er partually-hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) er kreftfremkallende og er klassifisert som rødt. Statoil ASA byen

4 Side 4 av 6 PETROFREE Ester fluid base er en esterbasert baseolje som brukes i borevæsker. Oljen har lavt akkumuleringspotensiale, høy bionedbrytbarhet og er lite giftig for marine organismer. Kjemikaliet er oljeløselig og vil flyte på havoverflaten om det slippes ut. I tilfeller der baseoljen er tilsatt vektmaterialer, vil systemet synke til bunns. Bunnsedimenter med høyt nedfall av Petrofree-holdig boreslam vil kunne bli anoksisk. Esterforbindelser er hurtig bionedbrytbare og produktet er gult ihht OSPARs definisjoner. EZ MUL NT har byttet navn til EZ Mul NS. EZ MUL NS er en emulgator til bruk i oljebasert slam, og har HOCNF. Utslipp er vanligvis lavt eller intet. Produktet er oljeløselig og skulle det slippes ut vil det stige i vannsøylen og fortynnes. Produktet er giftig for marine organismer men mangler data på komponent nivå. Komponentene har til dels høyt akkumuløeringspotensiale og er mindre bionedbrytbare. Det er grunn til å anslå giftigheten til enkeltkomponentene som høye.produktet er 74% svart og 26% rødt. Duratone HT er en blanding av lignitt, organisk leire og surfaktant. Produktet er lite løselig i vann og benyttes hovedsakelig i oljebasert slam. Duratone HT vil enten være løst i baseoljen eller settle ut og synke til bunns i på samme måte som andre organiske leirer. Selve organoleiren er sakte nedbrytbar og vil kontaminere havbunn. Surfaktanten i produktet er en nonylfenol som mistenkes å ha hormonforstyrrende egenskaper. Nonylfenoler er for lengst fjernet fra dagens produkter, men ble tidligere brukt som bl.a. emulgator. Produktet har begrenset med miljøinformasjon og er svart på miljø både grunnet innholdet av alkylfenoler og mangel på komponentdata. Duratone HT er testet på produktnivå og er lite giftig for marine organismer. RM-63 er et fettsyreholdig fortykningsmiddel til bruk i oljebaserte borevæsker. Produktet har lavt akkumuleringspotensiale, lav bionedbrytbarhet og er lite giftig og sorterer under rød miljøfareklasse. MCS-G inneholder et løsemiddel og to surfaktanter. Løsemiddelet og det ene tensidet er gule og den andre surfaktanten er miljømessig ukjent. Komponenten er sakte bionebrytbart og har ukjent akutt giftighet. Det betyr at denne komponenten skal vurderes som svart. FP-6LN mangler HOCNF-dokumentasjon og produktets sammensetning på komponentnivå er ukjent. FP-6LN ble i 1992 testet på produktnivå, ikke komponentnivå. Pga giftighet og dårlig nedbrytning, vil produktet i dag bli vurdert som svart, fordi det er sannsynligvis samme substans som gir årsak til de dårlige resultatene. Blacksmith O837 er et biosid som har til hensikt å holde borevæsker fri for bakterier. Kjemikaliet er 12,5% glutaraldehyd i vann og vurderes som gult, dvs giftig for planktoniske organismer, ikke akkumulerende og lett biologisk nedbrytbart. Kjemikaliet er fullstendig vannløselig og vil følge vannfasen etter eventuelle utslipp til sjø. Dersom det slippes ut vil det være i fortynnet tilstand og vil fordele seg i vannmassene og brytes ned bakteriologisk. Antisol FL 30 er alkylcellulose med CAS nr Det er naturlig forekommende polysakkarid. Det er definert som Plonor (grønn miljøklasse). Iso-Teq LAO er en baseolje som vil være hovedkomponenten i en oljebasert borevæske. LAO står for linjer alfaolefin med karbonkjede i området 14 til 16. Produktet er helt oljeløselig og har følgelig høyt potensiale for bioakkumulering, dvs Log Pow>5. Videre er kjemikaliet lett biologisk nedbrytbart, hvilket er forventet av slike linjere lavmolekylære forbindelser. Giftigheten for marine organismer er knapt målbar, dvs >> mg/liter. Iso-Teq LAO er et gult kjemikalie ihht OSPARs kriterier. Omni-tec er et tilsetningsstoff til borevæsker og har som funksjon å emulgere vann inn i organiske væsker. Produktet har to komponenter, et tensid og et løsemiddel. Løsemiddelet er glykolbasert med lavt akkumuleringspotensiale, mens tensidet har høy Log Pow. Samme tensid har middels bionedbrytbarhet i sjøvann og vil dermed falle inn i rød miljøkategori uansett marine giftighet. Løsemiddelet regnes også som middels nedbrytbart i sjø, dvs rundt 30% etter 28 dager. Produktets giftighet er testet på miksturen, slik av det er umulig å fordele giftigheten på de to komponentene. Omni-tec vurderes som 100% rød. Statoil ASA byen

5 Side 5 av 6 Carbotrol A9HT er et filterkontrollerende produkt og består av lignitt og en syntetisk polymer. Produktet her et pulver uløselig i vann. Begge komponentene er høymolekylære og vil ikke ha mulighet for bioakkumulering da de er fysisk forhindret å passere biologiske membraner. Polymeren er ikke bionedbrytbar, mens lignitten passerte kriteriet for nedbrytbarhet under sjøvannstesten. Giftighet er rundt 42 ppm for lignitt og over 3000 mg/liter for polymeren. Dermed vil lignitt bli vurdert som gul og polymeren rød. 6-UP er et tilsetningsstoff til oljebaserte borevæsker. Produktet har to komponenter, et tensid og et løsemiddel. Løsemiddelet er glykolbasert med lavt akkumuleringspotensiale og middels god nedbrytbarhet og vil klassifiseres som rødt. Polymeren er ikke-akkumulerende grunnet høy molekylvekt, tungt bionedbrytbart og med ukjent giftighet. Polymer vurderes som svart i mangel på giftighetsdata. Novatec B er en olefinbasert baseolje brukt i pseudooljebaserte borevæsker. Oljen har høyt potensiale for bioakkumulering, men vil brytes hurtig ned i sjø dersom utslipp spres tilstrekkelig i resipienten og vil av den grunn ikke kunne akkumulere i næringskjeden. Kjemikaliet har ikke målbar giftighet for marine planktonorganismer og lav giftighet for sedimentlevende kreps. Novatec B er et gult kjemikalie ihht OSPARS kriterier. Utslipp av baseoljer vil normalt ikke skje, men kan forekomme som vedheng på kaks eller lekkasjer. Dersom ren olje slippes ut, vil den stige i vannsøylen og spres i overflaten, men sammen med kaks eller vektmateriale vil Novatec B synke til bunns. Mindre utslipp med god spredning vil medføre hurtig og fullstendig nedbrytning, mens større konsentrerte utslipp kan gi hauger på bunn som kan bli oksygenfattige. Komplett HOCNF er tilgjengelig. Novatec PE benyttes som emulgator i borevæsker, dvs et bindelegg mellom komponenter som i utgangspunktet er lite løselige i hverandre. Kjemikaliet er overflateaktivt og består av surfaktant og løsemiddel. Løsemiddelet har høyt potensiale for akkumulering men er også lett bionedbrytbart. Produktet har HOCNF, men mangler giftighetsdata på komponentnivå. Løsemiddelet, 35% av en etylester, har gul miljøfareklasse grunnet høy bionedbrytbarhet og lav giftighet. Tensidet utgjør 65% og vurderes som rød grunnet bionedbrytbarhet i området og ukjent giftighet. Kjemikaliet er testet på produktnivå og har tilnærmelsesvis ingen marin giftighet. Produktet er oljeløselig og vil følge med resten av væskene i det mediet de foreligger. Novatec SE benyttes som emulgator i borevæsker, dvs et bindelegg mellom komponenter som i utgangspunktet er lite løselige i hverandre. Kjemikaliet er overflateaktivt og består av surfaktant og løsemiddel. Løsemiddelet har høyt potensiale for akkumulering men er også lett bionedbrytbart. Produktet har HOCNF, men mangler giftighetsdata på komponentnivå. Løsemiddelet, 50% av en etylester, har gul miljøfareklasse grunnet høy bionedbrytbarhet og lav giftighet. Tensidet utgjør 50% og vurderes som rød grunnet bionedbrytbarhet i området og ukjent giftighet. Kjemikaliet er testet på produktnivå og har tilnærmelsesvis ingen marin giftighet. Produktet er oljeløselig og vil følge med resten av væskene i det mediet de foreligger. Spacer 500 E+ er et rent Plonor og grønt produkt som består av bentonitt, lignosulfonat og xantangummi. Produktet brukes i boring for å holde ulike væsker separert i brønn. Musol E er en såkalt gjensidig (mutual) solvent, og er løselig i både olje og vann. Brukes for å hindre kontaminering når en væske skal etterfølge en annen. Dersom utslipp, vil kjemikaliet løses i vannmassene og fordeles i vannsøylen. Det forventes ingen miljøeffekt av dette utslippet med mindre volumene er formidable i forhold til resipientens kapasitet. Kjemikaliet er lite giftig for marine organismer, har en ingen iboende evne til bioakkumulering og brytes biologisk lett ned og vil derfor heller ikke akkumulere i næringskjeden. 100% gul miljøfareklasse. Statoil ASA byen

6 Side 6 av 6 Sem-7 brukes som emulgator i sement. Kjemikaliet er vannbasert og inneholder to surfaktanter i tillegg til isopropanol. Akkumuleringspotensialet for tensidene er lave hvilket er vanlig for vannløselige komponenter. Bionedbrytbarheten er høy, dvs over 60% i sjøvann innen 28 dager. Giftigheten er testet på produktnivå, og viser ingen tegn til marin giftighet. Siden tensidene utgjør vesentlige deler av produktet samt at vann og isopropanol er ugiftig, er det rimelig å anta at også surfaktantene er lite giftige for marint liv. Sem-7 vurderes til gul miljøfareklasse. Dersom væskevolumet i brønnen er rikt på H 2 S betyr det at bakteriell nedbrytning har skjedd. Tensider og løsemidler vil mineraliseres. De komponentene som er lite nedbrytbare vil sannsynligvis foreligge i dag slik de var da brønnen ble boret. Basert på dette mener Statoil at kjemikaliene Antisol FL 30 og Spacer 500 E+ kan omfattes av gjeldende rammetillatelse på Statfjordfeltet (MDir ref.: 2013/2509) og behandles som grønt på miljø. De resterende kjemikaliene er ikke omfattet av gjeldende utslippstillatelse grunnet store volum og innhold av gule, røde og svarte komponenter. I tillegg mangler disse kjemikaliene HOCNF. Statoil søker tillatelse for eventuelt utslipp av de kjemikaliene som Miljødirektoratet mener ikke er omfattet av rammetillatelsen, og vil forholde seg til de krav om klassifisering som Miljødirektoratet setter. Inkludering av PP&A-aktivitet på Statfjord Satellittene (Statfjordfeltet) Statoil søker om å få inkludert PP&A (permanent plugging og forlating)-aktivitet på Statfjord Satellittene under Statfjordfeltet i eksisterende rammetillatelse på Statfjordfeltet (MDir ref.: 2013/2509). PP&A-aktiviteten er ikke beskrevet i aktivitetsoversikten. Det er planlagt flere permanente pluggejobber på flere av satelittfeltene til Statfjord (Statfjord Nord, Statfjort Øst og Sygna). Forbruk og utslipp av kjemikalier for utførelse av PP&A-jobben er dekket i eksisterende rammetillatelse. Ved eventuelle spørsmål vennligst send e-post til Statoils myndighetskontakt i B&B, Med vennlig hilsen Statoil ASA Petter L. Kostøl VP, B&B operasjoner TPD D&W MU Statoil Statoil ASA byen

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer