Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november Verbaldel. Rygge kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune"

Transkript

1 Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune

2 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden Dokumentet representerer forhåpentligvis et godt drøftings- og beslutningsgrunnlag for den politiske prosess som skal foregå fram til kommunestyrets behandling 16. desember 2010 Utarbeidelsen av rådmannens budsjettgrunnlag har skjedd i nært samarbeid med formannskapet som finansutvalg for å få klargjort styringssignaler og prioriteringer. Det har vært avhold et eget strategiseminar over to dager med formannskapets medlemmer i tillegg til to møter i formannskapet hvor de ulike delene av økonomiplanen er gjennomgått og drøftet. Rammene for budsjett 2011 baserer seg først og fremst på de føringer som ligger i statsbudsjettet. Her fikk Rygge kommune om lag 10 mill kroner mindre en hva vi ble forespeilet i kommuneproposisjonen som ble presentert i mai måned. Statsbudsjettet inneholder også betydelige endringer. Først og fremst gjelder dette omlegging av tilskudd til barnehagesektoren. Her får kommunen nå overført drøyt 73 mill kroner i rammen, som tidligere ble gitt som tilskudd både til private og kommunale barnehager. Som følge av disse forholdene ble innspurten i budsjettarbeidet krevende. Rygge kommune hadde i 2009 et positivt netto driftsresultat på 2,2 %, noe som var det beste økonomiske resultatet kommunen har oppnådd på 10 år. Overskuddet ble i hovedsak benyttet til å nedbetale tidligere års underskudd. Kommunen står derfor bedre rustet i og med at det for 2011 ikke vil være behov for å avsette midler til nedbetaling av gammel gjeld. Det bør nå være en målsetting å få til et netto driftsresultat på mellom 3 % og 5 % for å sikre en bufferkapital samt en viss egenfinansiering til investeringer. Formannskapet har i sine premisser lagt til grunn at de ønsker å bygge opp en fondsreserve på om lag 20 mill kroner i løpet av en fire års periode. I årets budsjettframlegg er dette ønske ivaretatt ved at det foreslås avsatt 5 mill kroner til disposisjonsfond. De senere år har det vært en formidabel økning i etterspørselen etter tjenester (volumvekst), spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren. I tillegg er kravene til kvalitet betydelig skjerpet innenfor alle kommunens tjenesteområder. I forhold til kommunens inntekter / rammebetingelser har vi ingen mulighet til å dekke opp denne veksten fullt ut. Det forutsettes at utfordringer må løses innenfor de eksisterende rammer. Hvem som tildeles tjenester, til hvilken kvalitet og standard, er blant de tiltak det fortsatt må jobbes med. Endringer som er vedtatt samt ytterligere endringer i organiseringen, vil være nødvendig for en optimalisert drift, samt å sikre den enkelte tilstrekkelige og korrekte hjelpetiltak. Rådmannen legger til grunn i budsjettforslaget at det vil være nødvendig med en vurdering av ulike strukturtiltak i kommende økonomiplanperiode. En gjennomgang av ulike tiltak på kort og lang sikt må ses i sammenheng med kvalitet på de tjenestene kommunen yter. Objektive KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) analyser viser at netto driftsutgifter ligger noe høyere i Rygge i forhold til sammenlignbare kommuner innenfor de to store sektorene levekår og oppvekst. En nærmere analyse av angitte tjenesteområder vil kunne gi svar på om det kan hentes ut driftsmessige gevinster. I tillegg vil det være behov for endringer som følge av nasjonale føringer, blant annet samhandlingsreformen. I tillegg kommer tiltak vi selv ønsker å gjennomføre. Først og fremst vil dette gjelde bygging av ny felles ungdomsskole som vil innebære en betydelig endring av organisasjonen. For at kommunen over tid skal kunne levere gode tjenester, er det viktig at driften ligger på et forsvarlig og nøkternt nivå. Det forutsetter et robust tjenesteapparat som i minst mulig grad blir sårbare for konjunktursvingninger.

3 I årets budsjettforslag ligger det inne korrigerende tiltak på de fleste sektorene. De justeringer som er foretatt er forsøkt tatt på en slik måte at det i minst mulig grad vil gå utover tjenestetilbudet. Den kommunale organisasjonen er kompleks og stor med mange ulike tjenester. For å kunne følge opp en slik organisasjon kreves det et kompetent lederkorps på alle nivåer som er villig til hver på sin plass å ta et totalansvar. Opplæring og implementering av en helhetlig lederstruktur basert på at alle ledere skal ha fag- økonomi- og personalansvar er gjennomført i 2010 blant annet ved at alle våre ledere har gjennomført et omfattende opplæringsprogram. Vedlikehold av dette lederkorpset vil ha høy prioritet i årene som kommer. Driften, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren, viser at vi har problemer med å rekruttere nye medarbeidere generelt og vikarer spesielt. Resultatet har vært at det har vært behov for innleie av vikarer fra vikarbyråer. Hvordan vi skal tiltrekke oss nye medarbeidere vil vi i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner arbeide med fremover. Rådmannen har foreslått å holde eiendomsskatten på samme nivå som i Det vil si at den skrives ut med 2,9 promille. En økt eiendomsskatt ville kunne gitt mulighet til å øke standarden på de tjenestene som leveres. Ved at både taksgrunnlag og promillesats har ligget stille siden 2008, betyr det i realiteten en reduksjon. Rygge kommune vil utover i økonomiplanperioden få økte finanskostnader. Først og fremst som følge av vedtak om å bygge ny felles ungdomsskole for hele kommunen. Det vil bli vurdert å bygge boliger for eldre med den forutsetningen at disse boligene blir gjort selvfinansierende gjennom husleie. Alternativt at private investorer bygger og kommunen leier inn til sine brukere. Det er for øvrig lagt inn noen mindre beløp til investering. Først og fremst er dette gjort for å lette og effektivisere driften. Rådmannen vil spesielt trekke frem ønske om investeringsmidler til IKT i skolesektoren. En enhetlig og lik PC park også for disse brukerne vil gjøre at driftsstabiliteten blir bedre, vedlikeholdet enklere og kvaliteten på undervisningen vil øke. Rygge kommune må fortsatt sette tæring etter næring. Aktiviteten må til enhver tid tilpasses kommunens økonomi. Rygge kommune, 4.november 2010 Ivar Nævra Rådmann

4 2. PLANFORUTSETNINGER 2.1 Planer og styringssystem Lovforankring Kommunens pålagte planer er omtalt i både kommuneloven og i plan- og bygningsloven. Ny plandel av plan og bygningsloven trådte i kraft Kommunene skal utføre kommuneplanlegging og kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument og gi rammer for samfunnsutviklingen og forvaltningen av arealer. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon. Arealdelen skal være et kart med tilhørende bestemmelser for bruk, vern og utforming. Videre skal den vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal benyttes til landbruk, natur, eller friluftsliv. I henhold til ny plandel i plan og bygningsloven skal kommunestyret i løpet av det første året i hver valgperiode sørge for at det utarbeides en kommunal planstrategi som definerer behovet for rulleringer og utarbeidelse av nye planer. Hovedspørsmålet vil være om det er behov for rullering av hele eller deler av kommuneplanen i løpet av valgperioden. I kommuneloven 5 fremgår at kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet og at kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. I 44 fremgår blant annet at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden Kommuneplan Arealdelen av kommuneplanen ble siste gang rullert i I henhold til lovverket skal som angitt kommunestyret fra kommende valgperiode iløpet av det første året av en valgperiode foreta vurdering av om samlet kommuneplan (arealdel og samfunnsdel), skal rulleres. Det er i løpet av 2009 startet forberedelse for rullering av kommuneplanen. Arbeidet er vedtatt gjennomført parallelt med kommunene Moss, Råde og Våler, med blant annet felles administrative arbeidsgrupper. Fylkesplanen for Østfold, vedtatt i 2009, forutsetter at de 4 kommunene samordner sine planer på flere fagområder. Planprogrammet for kommuneplanrulleringen er vedtatt av kommunestyrene i løpet av 2009 og selve planarbeidet ble startet i første del av Ny kommuneplan vil kunne bli vedtatt av kommunestyre i løpet av inneværende valgperiode.

5 Kommunale tema- og fagplaner Nedenfor følger en skjematisk oversikt over eksisterende planer i Rygge kommune. Kommuneplan Arbeidsgiverstrategi - (Lønnspolitikk, personalpolitikk, rekruttere/beholde, omdømme, mv) Plan for arbeidsmiljøtjenesten Lønnsrutiner Kompetanseplan Omsorgsplan Plan for idrett og friluftsliv Plan for Høyden / Varnaveien Saneringsplan for avløp Trafikksikkerhetsplan Klima- og energi plan Alkohol politisk plan Plan for helsemessig beredskap Beredskapsplan Smittevernplan Plan for svangerskapsomsorgen Budsjett- og økonomiplan Plan for vannmiljø Boligsosialhandlingsplan Rehabiliteringsplan Psykiatriplan Styringssystemet i Rygge kommune Oppdatering / utvikling av målekart og årshjul Kommunestyret har vedtatt et helhetlig kvalitets- og styringssystem. Rygge kommune benytter balansert målstyring (BMS) som ramme og verktøy for styring og rapportering fra enhetsledere til rådmann/politisk nivå. Hensikten med BMS er å sikre at hele organisasjonen fokuserer og måler resultater på dedikerte områder. BMS som styrings- og rapporteringssystem, skal bidra til at det blir balanse mellom ulike hensyn som økonomi og effektivitet, bruker- og innbyggertilfredshet, læring og fornyelse. Det er utviklet et elektronisk basert system som gjør det enklere for både ledere og medarbeidere å bruke systemet.

6 Målekartet grunnlaget for resultatmåling og rapportering Rygge kommune har valgt fokusområdene; brukere, ansatte - læring og fornyelse og ressursutnyttelse. Fokusområdene presiseres ytterligere i kritiske suksessfaktorer i tillegg til at målekartet tydelig skal tilkjennegi hvordan målinger vil bli foretatt, og hvilket ambisjonsnivå som vil bli krevd. Målekart er overordnet for hele kommunen og alle blir målt på de samme indikatorene. Det felles overordnede målekartet gir føringer for hvilke resultater kommunen skal oppnå innenfor strategiske fokusområder. På enhetsnivå utvikles handlingsplaner som tar utgangspunkt i de mål og strategier det overordnede målekartet skisserer. Enhetene bryter ned de overordnede målene til egne utviklingsmål, skisserer hovedtiltak for måloppnåelse og beskriver kriterier for måloppnåelse. På denne måten motiveres enhetene til å følge de overordnede mål og retningslinjer, samtidig som det er mulig å overvåke valgte strategier. Slik blir handlingsplanene et svært viktig arbeidsredskap mellom enhetene og rådmannsnivået. Rapportering på overordnet nivå skjer som før på bakgrunn av: egne registreringer av resultater og gjennom systematisk bruk av spørreundersøkelser rettet mot innbyggere, brukere og ansatte. registrering av fravær og turnover registrering av avvik i forhold til serviceerklæringer, klager, avvik (HMS / intern kontroll / tjenestekvalitet) økonomirapporteringer, i form av månedsrapporteringer og tertialrapporteringer.

7 I tillegg arbeides det med fagspesifikke målinger som har betydning for de overordnede mål, og som kommer til utrykk gjennom handlingsplaner, for eksempel karakterer i skolene. Årshjulet Årshjulet er å betrakte som en aktivitetskalender gjennom året der rådmannen angir hva og når ulike kommunegjennomgående aktiviteter tidsmessig skal finne sted. Målet med årshjulet er å skape forutsigbarhet og gi mulighet for å planlegge i forhold til kommende oppgaver. I tillegg er det ett poeng at alle har felles fokus på like aktiviteter samtidig. Årshjulet er å betrakte som bindende, og ikke-etterlevelse betraktes som avvik i forhold til interne prosesser/kvalitetssikring. Populært sagt skal årshjulet virke: Årshjul 2011 Forenklende, Forutsigbart, Forpliktende, Felles Fokus November Resultatrapportering Rådmannens økonomiplanforslag med årshjul og målekart HMS Årsrapport Desember Resultatrapportering Politisk behandling av økonomiplan Målekart utarbeides Januar Justering handlingsplaner Rundskriv årsrapport HMS Årskalender Utarbeid rådmannens oppgaveliste Februar Resultatrapportering KOSTRA Regnskapsavslutning Medarbeiderundersøkelse Ledersamtaler Oktober Resultatrapportering Vernerunder HMS møte jfr. HMS kalender Budsjettjustering II Mars Resultatrapportering Årsrapport Rapport medarbeiderundersøkelser Plangjennomganger September 2. Tertialrapportering Budsjett forslag og forslag til Handlingsplaner, frist for enheter Medarbeidersamtaler Ledersamtaler April Resultatrapportering HMS møte jfr. HMS kalender 40 Timers HMS Kurs August Resultatrapportering Juli Resultatrapportering Juni Resultatrapportering Budsjettjustering I. Strategisamling pol/ adm. Budsjettrundskriv Mai 1. Tertialrapportering Regnskap/ Årsrapport Rådmannens økonomiplangrunnlag Brukerundersøkelser

8 2.2 Statsbudsjettet for 2011 En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for det høye aktivitetsnivået i kommunesektoren. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen Regjeringen mener at det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntekter mellom kommunene. Øremerkede tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd) i Andelen frie inntekter av samlede inntekter øker til ca 80 %, medregnet momskompensasjon. Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kroner, hvorav 2,75 mrd kroner er vekst i frie inntekter. Realveksten i frie inntekter er beregnet til 1%. Veksten i frie inntekter fordeles med 2,55 mrd kroner til kommunene og 0,2 mrd til fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med, og skal dekke merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som er beregnet til 2,1 mrd kroner. De frie inntektene, som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lov- og regelverk, består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Etter at barnehagene nå er lagt inn i rammefinansieringen utgjør de frie inntektene omtrent 80 % av de samlede inntektene i kommunesektoren og fordeles gjennom inntektssystemet. Øvrige inntekter er øremerkede tilskudd, gebyrinntekter, finansinntekter og eventuelt eiendomsskatt. Inntektssystemet er ment å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter og utgiftsutjevningen kompenserer ufrivillige kostnadsforhold i tjenesteytingen. Hovedkriteriene er bygget rundt kommunens befolkningstall - og sammensetting. Tjenestebehovet knyttet til ulike grupper påvirker kommunens utgifter, for eksempel vekter aldersgruppen 6-15 år høyt da utgiftene til grunnskolen er en stor kommunal oppgave. Likeledes vil aldersgruppen over 67 år gradvis vekte høyere da tjenestebehovet (pleie og omsorg) tiltar. Innlemming av barnehager i rammetilskuddet påvirker i stor grad kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og utgjør nå en stor del av samlet utgiftsbehov. I tillegg er det også foretatt en revisjon av de øvrige kostnadsnøklene slik at utgiftsbehovet er utvidet med nye utgiftskriterier og også vektet annerledes enn tidligere. Det som nå legges inn i rammetilskuddet vedrørende barnehager og som skal dekkes av kommunene, er driftstilskudd, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, nye barnehageplasser, harmonisering av økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og ikke - kommunale barnehager og justering av foreldrebetaling. Til sammen er det her overført om lag 28 mrd kroner fra øremerket finansiering til rammefinansiering Øvrige endringer med overgang til rammefinansiering gjelder blant annet kvalifiseringsprogrammet, krisesentre og minoritetsspråklige elever. Sammen med flere mindre endringer utgjør dette ca 2 mrd kroner. Full virkning av økning av kompensasjonsgraden i inntektsutjevningen slår inn i 2011, hvor basiskompensasjonen nå er 60 % mot tidligere 55 %. Kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i skatteinntekter tjener på denne endringen.

9 Budsjettets hovedprioriteringer rettet mot kommunesektoren Barnehager - Investeringstilskudd og tilskudd til midlertidige lokaler videreføres - Kommunenes minimumsforpliktelse øker fra 88 til 91 prosent med virkning fra 1. august Maksimalgrensen for foreldrebetaling holdes på samme nominelle nivå som i 2010, dvs 2.330,- pr mnd - Fortsatt satsing på kvalitetsutviklingstiltak Opplæring - Helårsvirkning av utvidelse av undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med 1 uketime som ble innført høsten Helårsvirkning knyttet til tilbud om 8 timer gratis leksehjelp fordelt på 1. til 4. trinn som ble innført høsten Økt kvalitet på ungdomstrinnet Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg - Videreføring av rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg - Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 2 mrd kroner i Omsorg - Målsetting om nye årsverk innen helse og omsorg i perioden For perioden har regjeringen som mål å gi investeringstilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Tilskuddrammen for 2011 vil gi rom for nye plasser Samhandlingsreformen - Formålet med samhandlingsreformen er bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester, med økt fokus på å forebygge og begrense sykdom. For 2011 er det lagt inn en økning med 200 mill kroner til totalt 580 mill kroner, blant annet for å styrke arbeidet med å etablere lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Ressurskrevende tjenester - Toppfinansieringsordningen holdes uendret. For 2011 får kommunene kompensert 80 % av netto lønnsutgifter utover innslagpunktet. - Innslagpunktet øker fra kroner i 2010 til kroner i 2011 Barnevern - Styrkes med 240 mill kroner, midler tildeles av fylkesmannen etter søknad Tiltak mot fattigdom - Kvalifiseringsprogrammet - Opptrappingsplan for rusfeltet Kommentarer fra Kommunenes Sentralforbund (KS) KS sin hovedkommentar er at det meste av inntektsøkningen vil gå til flere pleietrengende og økte pensjonskostnader. Forslaget til statsbudsjett vil føre til at mange kommuner må foreta tøffe prioriteringer neste år. En økning av de frie inntektene med 2,75 mrd kroner gir fortsatt

10 rom for gode tjenester i kommunene, men ikke nye satsinger. Det blir nødvendig å snu på hver krone og fortsette arbeidet med effektivisering, noen kommuner må også kutte i tjenestene. 2.3 Økonomisk status i Rygge kommune. I perioden fra 2000 til 2008 har netto driftsresultat, som er det viktigste måltallet i kommunal økonomi, enten vært negativt eller gitt små positive resultater. Netto driftsresultat sier noe om kommunens drift med tillegg av netto finansposter. Netto driftsresultat for 2007 og 2008 viste henholdsvis 1,2 % og 0,8 %. For 2009 var netto driftsresultat 2,2 % som er det beste resultatet på 10 år. Eiendomsskatt ble innført med virkning fra 2007 og har vært et vektig bidrag til å oppnå positive netto driftsresultater de senere årene. Regnskapsmessig driftsoverskudd på 5,1 mill kroner for 2009 ble brukt til å dekke gjenstående regnskapsunderskudd på 4,7 mill kroner slik at kommunen nå har kvittet seg med akkumulert regnskapsunderskudd fra tidligere. Kommunen har ikke midler på disposisjonsfondet, og er derfor sårbar for svikt i inntekter og/eller uforutsette utgiftsøkninger, som må dekkes av løpende drift. En analyse av driftssituasjonen fra 2000 og fram til og med 2009 viser at kommunens driftsutgifter for hvert av årene i perioden har gitt et merforbruk i forhold til budsjett. Det er avgjørende at kommunen klarer å snu denne negative utviklingen, slik at det kan bygges opp økonomiske reserver. I tråd med en hovedmålsetting om oppbygging av fond på minimum 20 mill kroner i løpet av årene , er det i rådmannens budsjettforslag for 2011 funnet rom for en avsetning til generelt disposisjonsfond på 5 mill kroner. Netto lånegjeld som er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet var i forhold til brutto driftsinntekter på 73 % pr I en bærekraftig kommuneøkonomi er det på lang sikt anbefalt at måltallet ikke bør være høyere enn 50 %. Investeringsrammen holdes på et minimalt nivå i 2011 og For å unngå økte rente- og avdragsutgifter som reduserer kommunens ressurser til tjenesteyting, er det et viktig prinsipp at låneopptak for et år ikke er større enn hva som betales i avdrag. Det er iverksatt rentekompensasjonsordninger for statens satsningsområder (skoler, kirkebygg, sykehjem og omsorgsboliger). Dette gjelder imidlertid relativt lave beløp sett i forhold til kommunens gjeld på ca 540 mill kroner (når pensjonsforpliktelsene og startlånsporteføljen holdes utenfor). 2.4 Sentrale inntekter og finansielle poster I økonomiplanen er det hovedsaklig brukt faste priser (2011-kroner). Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst i perioden. Siden det første året i planperioden har størst fokus og virkningene av politiske vedtak, gebyrreguleringer og konjunkturendringer gir større utslag enn effekten av neddiskonteringen av beløpene, videreføres disse hovedsaklig i 2011-priser. Ny felles ungdomsskole med beregnet økning av kapitalutgiftene er imidlertid tatt inn i hovedoversikten. KS opererer med to alternative prognosemodeller for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2011 hvor en av modellene gir 4,7 mill kroner mer en den andre. Ulike inntektsanslag skyldes at den modellen som gir mest har et høyere inntektsanslag for skatt på inntekt og formue i 2010 og som videreføres inn i Modellen som er lagt til grunn er den med høyest inntektsanslag, noe som samsvarer med kommunens oppjusterte skatteinntektsutvikling den siste tiden. Dessuten er den generelle inntektsveksten for Rygge

11 kommune fra 2010 til 2011 svakere enn forventet, noe som skyldes innføring av nye kostnadsnøkler som gir lavere utgiftsbehov og større trekk i utgiftsutjevningen sammenlignet med Dette trekket er om lag 10 mill kroner større enn tidligere og gjør at kommunen på grunn av denne systemendringen får i underkant av 10 mill kroner mindre i overføringer gjennom inntektssystemet i 2011 sammenlignet med året før. Skatteinntekter og inntektsutjevning Reduksjon i skatteandelen fra 45 % til 40 % gjør at skatteinntektene isolert sett fra 2010 til 2011 får en negativ utvikling på -6,6 %. Når det gjelder inntekter fra skatt på inntekt og formue er det lagt til grunn fra statens side prinsipper om at kommunene normalt får beholde en eventuell vekst i skatteinntektene utover statens anslag, samtidig som kommunene trekkes hvis veksten ikke tilsvarer anslaget. For årene 2006 og 2009 var veksten i skatteinntekter lavere enn budsjettert vekst. Med utsikter til et moderat lønnsoppgjør og en noe høyere arbeidsledighet neste år, ber rådmannen om at skatteanslaget ikke økes utover det som er lagt til grunn i dette dokument. Inntektsutjevningen er løpende gjennom året og avhenger av kommunens skatteinntektsnivå i forhold til et gjennomsnittlig skatteinntektsnivå for alle kommuner. Lokal skattevekst som gir høyere skatteinntekter for Rygge kommune i forhold til gjennomsnittet for landet, gir samtidig lavere inntekter fra inntektsutjevningen. I tilfelle med lavere skatteinntekter for kommunen sammenlignet med landsgjennomsnittet, gir høyere inntekter fra inntektsutjevningen. Men, slik systemet er innrettet utjevnes ikke inntektene 100 %. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er holdt på samme nivå gjennom hele planperioden med 2,9 promille. Økningen fra 2010 til 2011 er kun anslag for takseringer av nye eiendommer. For eksisterende eiendommer innebærer en videreføring av eiendomsskattetakstene en reell reduksjon siden satsen på 2,9 promille ikke er justert for perioden 2008 til Rammetilskudd I og med at skatteandelen er redusert fra 45 % til 40 % for 2011 er kommunens skatteinntekter redusert, mens innbyggertilskuddet som er det mest sentrale i rammetilskuddet er økt tilsvarende reduksjonen i skatteinntekter. I tillegg er som tidligere nevnt under pkt 2.2 barnehager lagt inn i rammefinansieringen, noe som gjør at hovedoversiktens tall for 2011 ikke er sammenlignbar med Vi har valgt å spesifisere rammefinansieringen for ikke- kommunale barnehager og kommunale barnehager for seg selv, dette for å synliggjøre rammefinansieringen av barnehagene. Dessuten er kvalifiseringsstønaden også skilt ut med en egen linje i hovedoversikten. Skjønnstilskudd Kommunen tilføres ordinære skjønnsmidler gjennom rammetilskuddet for 2011 på 3 mill kroner. Dette er en reduksjon på 0,5 mill kroner i forhold til 2010 og har sammenheng med en reduksjon av fylkesrammen for skjønnsmidler til kommunene. Som i fjor har fylkesmannen også for 2011 signalisert at det vil holdes igjen 10 mill kroner i prosjektskjønn av de ordinære skjønnsmidlene, som etter søknader vil fordeles til fylkets kommuner. Hensikten med dette er å stimulere kommunene til fornying, effektivisering og utvikling. Refusjoner og kompensasjonsordninger Momskompensasjonen for investeringer er beregnet ut fra investeringstakten i perioden. Ordningen der momsrefusjonen for investeringer som føres i driften, skal fases over i investeringsregnskapet i løpet ev en fem års periode er det tatt hensyn til. I budsjettforslaget er momskompensasjonen i sin helhet ført i driften, men 40 % er budsjettert overført til investeringsfond. Regnskapstall for 2010 viser at kommunen ikke vil nå de budsjetterte inntektene på den posten, det er derfor foretatt en inntektsreduksjon på 2 mill kroner. Inntektene er derved nedjustert til 3 mill kroner som er et realistisk inntektsanslag for 2011.

12 Kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon gjelder for investeringer og utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og skoler forvaltet gjennom Husbanken. Når det gjelder startlån som videreformidles fra Husbanken, foreslås det en videreføring på samme nivå som i 2010, utlånsrammen til denne ordningen er totalt på 24 millioner kroner. Ordningen innebærer imidlertid en tapsrisiko for kommunen for de første 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Derfor er det avsatt kr som en buffer i 2011 til et disposisjonsfond merket tap videreutlån. Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester er holdt uendret fra 2010 til 2011 med en fortsatt 80 % finansiering fra statens side. Refusjonsinntekten for 2010 er pr dato ikke kjent men administrasjonen velger likevel å holde denne posten på et stabilt nivå siden denne tjenesten pr nå ser ut til å bli uforandret. Finansielle poster Renteutgifter og avdrag er korrigert for årlige låneopptak slik det fremgår av forslaget til investeringer i planperioden. I utgangspunktet er det lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå for den delen av gjelden som ligger på "flyt" på 3,25 % i Utviklingen i finansmarkedet i 2011 er det vanskelig å si noe sikkert om, men rentebanen er svakt stigende og det forventes at styringsrenten fra Norges bank vil bli økt gradvis utover i Pr i dag er styringsrenten 2,0 %, med en forventet økning opp til 2,75 % ved utgangen av 2011, noe som er et sannsynlig scenario ut fra dagens situasjon. Fastrenteavtalene har en forutsigbarhet fram i tid som gir en økt premie sammenlignet med flytrenten. Med bakgrunn i ovennevnte er samlede renteutgifter derfor stipulert til et gjennomsnitt for 2011 på i overkant av 4,0 %. Renteutgiftene er i budsjettframlegget økt med 1 mill kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett Avdrag på lån er for 2011økt med 1,5 mill kroner i forhold til Selv om prinsippet om at nye investeringer ikke bør overstige hva som betales i avdrag for det enkelte år, vil et nytt låneopptak uten nedbetaling av eksisterende lån bety en økning av avdragene. Renteinntektene følger bare i noe grad den samme renteutviklingen som beskrevet ovenfor. Kommunen har tidligere hatt betydelige renteinntekter fra investeringsfond på VAR-området og omklassifiserte E-verksmidler. Det er ubrukte lånemidler som nå er plassert i hovedsamarbeidsbanken som genererer inntekter, samtidig som det posteres gebyrinntekter som følge av administrasjon av ordningen med startlån. Avskrivninger Avskrivningene for kommunens eiendeler skal etter regelverket balansere mot hverandre. Tidligere har avskrivningene vært ført på driftsenhetene og motposten ført sentralt på finanspost. Fra 2009 føres begge sider på sentral finanspost bortsett fra på VAR-områdene (selvkost). Fondsdisponeringer I tråd med en målsetting om oppbygging av kommunens disposisjonsfond avsettes 5 mill kroner i Som nevnt tidligere i dette dokument avsettes det 0,3 mill kroner til et disposisjonsfond som merkes tapsfond videreutlån. Dette gjøres for å dekke opp for eventuelle tap på denne ordningen. 2.5 Befolkningsutvikling/demografi - prognose. Siden kommunens primæroppgave er å gi velferdstjenester til innbyggerne er det en nær kobling mellom befolkningsutvikling og kommunens økonomi. Dette kommer til uttrykk på inntektssiden hvor befolkningssammensetning i kommunen spiller en stor rolle, og gjennom

13 utgiftssiden, først og fremst gjennom behov for tjenester innenfor sektorene oppvekst og levekår. I en langsiktig planleggingshorisont er det derfor viktig å ha kunnskap om hvilke faktorer det er som påvirker kommunens demografi. Befolkningsprognosene er basert på en videreføring av dagens boligbygging i kommunen. Denne boligbyggingen er det kommunen selv som avgjør. Med den stramme økonomiske styringen som Rygge kommune legger opp til er det avgjørende at en balanserer forholdet mellom inntekter og utgifter på dette området: Vi får som kjent overført midler fra sentralt nivå, basert på blant annet antall og alder på våre innbyggere. Slik sett "tjener" vi på økt antall innbyggere. Disse midlene går på den annen side ut igjen i form av tjenester til innbyggerne, kommunen opererer med et meget begrenset "overskudd". Spesielt er utbygging av ny infrastruktur kostnadskrevende, jf planer om bygging av ny ungdomsskole. Det er derfor viktig å "maksimere" antall innbyggere, og derved overføringer, uten at det blir så mange nye innbyggere at det utløser behov for ytterligere lånefinansierte utbygginger i kommunen. Disse økonomibetraktningene er derfor viktige føringer for de videre boligbyggeplanene i kommuneplanen Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose frem til "barnegruppene" 0-5 år 6-12 år år år Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose framtil "eldregruppene" år år over 90 år

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune

Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune Foto: Wenche Årvik Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens forslag 1. november 2012. Rygge kommune

Rådmannens forslag 1. november 2012. Rygge kommune Rådmannens forslag 1. november 1 Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannens forslag til budsjett 13 16 tar i hovedsak utgangspunkt i regulert budsjett for 1. Videre har formannskapets

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 Kapittel 1 Slik fungerer kommuneøkonomien... 13 Hvorfor har vi kommuner?... 13 Hvor kommer pengene fra?... 14 Hva bestemmer hvor mye som skal til hver kommune?... 15 Får kommunene

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer