Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november Verbaldel. Rygge kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune"

Transkript

1 Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune

2 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden Dokumentet representerer forhåpentligvis et godt drøftings- og beslutningsgrunnlag for den politiske prosess som skal foregå fram til kommunestyrets behandling 16. desember 2010 Utarbeidelsen av rådmannens budsjettgrunnlag har skjedd i nært samarbeid med formannskapet som finansutvalg for å få klargjort styringssignaler og prioriteringer. Det har vært avhold et eget strategiseminar over to dager med formannskapets medlemmer i tillegg til to møter i formannskapet hvor de ulike delene av økonomiplanen er gjennomgått og drøftet. Rammene for budsjett 2011 baserer seg først og fremst på de føringer som ligger i statsbudsjettet. Her fikk Rygge kommune om lag 10 mill kroner mindre en hva vi ble forespeilet i kommuneproposisjonen som ble presentert i mai måned. Statsbudsjettet inneholder også betydelige endringer. Først og fremst gjelder dette omlegging av tilskudd til barnehagesektoren. Her får kommunen nå overført drøyt 73 mill kroner i rammen, som tidligere ble gitt som tilskudd både til private og kommunale barnehager. Som følge av disse forholdene ble innspurten i budsjettarbeidet krevende. Rygge kommune hadde i 2009 et positivt netto driftsresultat på 2,2 %, noe som var det beste økonomiske resultatet kommunen har oppnådd på 10 år. Overskuddet ble i hovedsak benyttet til å nedbetale tidligere års underskudd. Kommunen står derfor bedre rustet i og med at det for 2011 ikke vil være behov for å avsette midler til nedbetaling av gammel gjeld. Det bør nå være en målsetting å få til et netto driftsresultat på mellom 3 % og 5 % for å sikre en bufferkapital samt en viss egenfinansiering til investeringer. Formannskapet har i sine premisser lagt til grunn at de ønsker å bygge opp en fondsreserve på om lag 20 mill kroner i løpet av en fire års periode. I årets budsjettframlegg er dette ønske ivaretatt ved at det foreslås avsatt 5 mill kroner til disposisjonsfond. De senere år har det vært en formidabel økning i etterspørselen etter tjenester (volumvekst), spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren. I tillegg er kravene til kvalitet betydelig skjerpet innenfor alle kommunens tjenesteområder. I forhold til kommunens inntekter / rammebetingelser har vi ingen mulighet til å dekke opp denne veksten fullt ut. Det forutsettes at utfordringer må løses innenfor de eksisterende rammer. Hvem som tildeles tjenester, til hvilken kvalitet og standard, er blant de tiltak det fortsatt må jobbes med. Endringer som er vedtatt samt ytterligere endringer i organiseringen, vil være nødvendig for en optimalisert drift, samt å sikre den enkelte tilstrekkelige og korrekte hjelpetiltak. Rådmannen legger til grunn i budsjettforslaget at det vil være nødvendig med en vurdering av ulike strukturtiltak i kommende økonomiplanperiode. En gjennomgang av ulike tiltak på kort og lang sikt må ses i sammenheng med kvalitet på de tjenestene kommunen yter. Objektive KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) analyser viser at netto driftsutgifter ligger noe høyere i Rygge i forhold til sammenlignbare kommuner innenfor de to store sektorene levekår og oppvekst. En nærmere analyse av angitte tjenesteområder vil kunne gi svar på om det kan hentes ut driftsmessige gevinster. I tillegg vil det være behov for endringer som følge av nasjonale føringer, blant annet samhandlingsreformen. I tillegg kommer tiltak vi selv ønsker å gjennomføre. Først og fremst vil dette gjelde bygging av ny felles ungdomsskole som vil innebære en betydelig endring av organisasjonen. For at kommunen over tid skal kunne levere gode tjenester, er det viktig at driften ligger på et forsvarlig og nøkternt nivå. Det forutsetter et robust tjenesteapparat som i minst mulig grad blir sårbare for konjunktursvingninger.

3 I årets budsjettforslag ligger det inne korrigerende tiltak på de fleste sektorene. De justeringer som er foretatt er forsøkt tatt på en slik måte at det i minst mulig grad vil gå utover tjenestetilbudet. Den kommunale organisasjonen er kompleks og stor med mange ulike tjenester. For å kunne følge opp en slik organisasjon kreves det et kompetent lederkorps på alle nivåer som er villig til hver på sin plass å ta et totalansvar. Opplæring og implementering av en helhetlig lederstruktur basert på at alle ledere skal ha fag- økonomi- og personalansvar er gjennomført i 2010 blant annet ved at alle våre ledere har gjennomført et omfattende opplæringsprogram. Vedlikehold av dette lederkorpset vil ha høy prioritet i årene som kommer. Driften, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren, viser at vi har problemer med å rekruttere nye medarbeidere generelt og vikarer spesielt. Resultatet har vært at det har vært behov for innleie av vikarer fra vikarbyråer. Hvordan vi skal tiltrekke oss nye medarbeidere vil vi i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner arbeide med fremover. Rådmannen har foreslått å holde eiendomsskatten på samme nivå som i Det vil si at den skrives ut med 2,9 promille. En økt eiendomsskatt ville kunne gitt mulighet til å øke standarden på de tjenestene som leveres. Ved at både taksgrunnlag og promillesats har ligget stille siden 2008, betyr det i realiteten en reduksjon. Rygge kommune vil utover i økonomiplanperioden få økte finanskostnader. Først og fremst som følge av vedtak om å bygge ny felles ungdomsskole for hele kommunen. Det vil bli vurdert å bygge boliger for eldre med den forutsetningen at disse boligene blir gjort selvfinansierende gjennom husleie. Alternativt at private investorer bygger og kommunen leier inn til sine brukere. Det er for øvrig lagt inn noen mindre beløp til investering. Først og fremst er dette gjort for å lette og effektivisere driften. Rådmannen vil spesielt trekke frem ønske om investeringsmidler til IKT i skolesektoren. En enhetlig og lik PC park også for disse brukerne vil gjøre at driftsstabiliteten blir bedre, vedlikeholdet enklere og kvaliteten på undervisningen vil øke. Rygge kommune må fortsatt sette tæring etter næring. Aktiviteten må til enhver tid tilpasses kommunens økonomi. Rygge kommune, 4.november 2010 Ivar Nævra Rådmann

4 2. PLANFORUTSETNINGER 2.1 Planer og styringssystem Lovforankring Kommunens pålagte planer er omtalt i både kommuneloven og i plan- og bygningsloven. Ny plandel av plan og bygningsloven trådte i kraft Kommunene skal utføre kommuneplanlegging og kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument og gi rammer for samfunnsutviklingen og forvaltningen av arealer. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon. Arealdelen skal være et kart med tilhørende bestemmelser for bruk, vern og utforming. Videre skal den vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal benyttes til landbruk, natur, eller friluftsliv. I henhold til ny plandel i plan og bygningsloven skal kommunestyret i løpet av det første året i hver valgperiode sørge for at det utarbeides en kommunal planstrategi som definerer behovet for rulleringer og utarbeidelse av nye planer. Hovedspørsmålet vil være om det er behov for rullering av hele eller deler av kommuneplanen i løpet av valgperioden. I kommuneloven 5 fremgår at kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet og at kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. I 44 fremgår blant annet at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden Kommuneplan Arealdelen av kommuneplanen ble siste gang rullert i I henhold til lovverket skal som angitt kommunestyret fra kommende valgperiode iløpet av det første året av en valgperiode foreta vurdering av om samlet kommuneplan (arealdel og samfunnsdel), skal rulleres. Det er i løpet av 2009 startet forberedelse for rullering av kommuneplanen. Arbeidet er vedtatt gjennomført parallelt med kommunene Moss, Råde og Våler, med blant annet felles administrative arbeidsgrupper. Fylkesplanen for Østfold, vedtatt i 2009, forutsetter at de 4 kommunene samordner sine planer på flere fagområder. Planprogrammet for kommuneplanrulleringen er vedtatt av kommunestyrene i løpet av 2009 og selve planarbeidet ble startet i første del av Ny kommuneplan vil kunne bli vedtatt av kommunestyre i løpet av inneværende valgperiode.

5 Kommunale tema- og fagplaner Nedenfor følger en skjematisk oversikt over eksisterende planer i Rygge kommune. Kommuneplan Arbeidsgiverstrategi - (Lønnspolitikk, personalpolitikk, rekruttere/beholde, omdømme, mv) Plan for arbeidsmiljøtjenesten Lønnsrutiner Kompetanseplan Omsorgsplan Plan for idrett og friluftsliv Plan for Høyden / Varnaveien Saneringsplan for avløp Trafikksikkerhetsplan Klima- og energi plan Alkohol politisk plan Plan for helsemessig beredskap Beredskapsplan Smittevernplan Plan for svangerskapsomsorgen Budsjett- og økonomiplan Plan for vannmiljø Boligsosialhandlingsplan Rehabiliteringsplan Psykiatriplan Styringssystemet i Rygge kommune Oppdatering / utvikling av målekart og årshjul Kommunestyret har vedtatt et helhetlig kvalitets- og styringssystem. Rygge kommune benytter balansert målstyring (BMS) som ramme og verktøy for styring og rapportering fra enhetsledere til rådmann/politisk nivå. Hensikten med BMS er å sikre at hele organisasjonen fokuserer og måler resultater på dedikerte områder. BMS som styrings- og rapporteringssystem, skal bidra til at det blir balanse mellom ulike hensyn som økonomi og effektivitet, bruker- og innbyggertilfredshet, læring og fornyelse. Det er utviklet et elektronisk basert system som gjør det enklere for både ledere og medarbeidere å bruke systemet.

6 Målekartet grunnlaget for resultatmåling og rapportering Rygge kommune har valgt fokusområdene; brukere, ansatte - læring og fornyelse og ressursutnyttelse. Fokusområdene presiseres ytterligere i kritiske suksessfaktorer i tillegg til at målekartet tydelig skal tilkjennegi hvordan målinger vil bli foretatt, og hvilket ambisjonsnivå som vil bli krevd. Målekart er overordnet for hele kommunen og alle blir målt på de samme indikatorene. Det felles overordnede målekartet gir føringer for hvilke resultater kommunen skal oppnå innenfor strategiske fokusområder. På enhetsnivå utvikles handlingsplaner som tar utgangspunkt i de mål og strategier det overordnede målekartet skisserer. Enhetene bryter ned de overordnede målene til egne utviklingsmål, skisserer hovedtiltak for måloppnåelse og beskriver kriterier for måloppnåelse. På denne måten motiveres enhetene til å følge de overordnede mål og retningslinjer, samtidig som det er mulig å overvåke valgte strategier. Slik blir handlingsplanene et svært viktig arbeidsredskap mellom enhetene og rådmannsnivået. Rapportering på overordnet nivå skjer som før på bakgrunn av: egne registreringer av resultater og gjennom systematisk bruk av spørreundersøkelser rettet mot innbyggere, brukere og ansatte. registrering av fravær og turnover registrering av avvik i forhold til serviceerklæringer, klager, avvik (HMS / intern kontroll / tjenestekvalitet) økonomirapporteringer, i form av månedsrapporteringer og tertialrapporteringer.

7 I tillegg arbeides det med fagspesifikke målinger som har betydning for de overordnede mål, og som kommer til utrykk gjennom handlingsplaner, for eksempel karakterer i skolene. Årshjulet Årshjulet er å betrakte som en aktivitetskalender gjennom året der rådmannen angir hva og når ulike kommunegjennomgående aktiviteter tidsmessig skal finne sted. Målet med årshjulet er å skape forutsigbarhet og gi mulighet for å planlegge i forhold til kommende oppgaver. I tillegg er det ett poeng at alle har felles fokus på like aktiviteter samtidig. Årshjulet er å betrakte som bindende, og ikke-etterlevelse betraktes som avvik i forhold til interne prosesser/kvalitetssikring. Populært sagt skal årshjulet virke: Årshjul 2011 Forenklende, Forutsigbart, Forpliktende, Felles Fokus November Resultatrapportering Rådmannens økonomiplanforslag med årshjul og målekart HMS Årsrapport Desember Resultatrapportering Politisk behandling av økonomiplan Målekart utarbeides Januar Justering handlingsplaner Rundskriv årsrapport HMS Årskalender Utarbeid rådmannens oppgaveliste Februar Resultatrapportering KOSTRA Regnskapsavslutning Medarbeiderundersøkelse Ledersamtaler Oktober Resultatrapportering Vernerunder HMS møte jfr. HMS kalender Budsjettjustering II Mars Resultatrapportering Årsrapport Rapport medarbeiderundersøkelser Plangjennomganger September 2. Tertialrapportering Budsjett forslag og forslag til Handlingsplaner, frist for enheter Medarbeidersamtaler Ledersamtaler April Resultatrapportering HMS møte jfr. HMS kalender 40 Timers HMS Kurs August Resultatrapportering Juli Resultatrapportering Juni Resultatrapportering Budsjettjustering I. Strategisamling pol/ adm. Budsjettrundskriv Mai 1. Tertialrapportering Regnskap/ Årsrapport Rådmannens økonomiplangrunnlag Brukerundersøkelser

8 2.2 Statsbudsjettet for 2011 En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for det høye aktivitetsnivået i kommunesektoren. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen Regjeringen mener at det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntekter mellom kommunene. Øremerkede tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd) i Andelen frie inntekter av samlede inntekter øker til ca 80 %, medregnet momskompensasjon. Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kroner, hvorav 2,75 mrd kroner er vekst i frie inntekter. Realveksten i frie inntekter er beregnet til 1%. Veksten i frie inntekter fordeles med 2,55 mrd kroner til kommunene og 0,2 mrd til fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med, og skal dekke merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som er beregnet til 2,1 mrd kroner. De frie inntektene, som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lov- og regelverk, består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Etter at barnehagene nå er lagt inn i rammefinansieringen utgjør de frie inntektene omtrent 80 % av de samlede inntektene i kommunesektoren og fordeles gjennom inntektssystemet. Øvrige inntekter er øremerkede tilskudd, gebyrinntekter, finansinntekter og eventuelt eiendomsskatt. Inntektssystemet er ment å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter og utgiftsutjevningen kompenserer ufrivillige kostnadsforhold i tjenesteytingen. Hovedkriteriene er bygget rundt kommunens befolkningstall - og sammensetting. Tjenestebehovet knyttet til ulike grupper påvirker kommunens utgifter, for eksempel vekter aldersgruppen 6-15 år høyt da utgiftene til grunnskolen er en stor kommunal oppgave. Likeledes vil aldersgruppen over 67 år gradvis vekte høyere da tjenestebehovet (pleie og omsorg) tiltar. Innlemming av barnehager i rammetilskuddet påvirker i stor grad kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og utgjør nå en stor del av samlet utgiftsbehov. I tillegg er det også foretatt en revisjon av de øvrige kostnadsnøklene slik at utgiftsbehovet er utvidet med nye utgiftskriterier og også vektet annerledes enn tidligere. Det som nå legges inn i rammetilskuddet vedrørende barnehager og som skal dekkes av kommunene, er driftstilskudd, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, nye barnehageplasser, harmonisering av økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og ikke - kommunale barnehager og justering av foreldrebetaling. Til sammen er det her overført om lag 28 mrd kroner fra øremerket finansiering til rammefinansiering Øvrige endringer med overgang til rammefinansiering gjelder blant annet kvalifiseringsprogrammet, krisesentre og minoritetsspråklige elever. Sammen med flere mindre endringer utgjør dette ca 2 mrd kroner. Full virkning av økning av kompensasjonsgraden i inntektsutjevningen slår inn i 2011, hvor basiskompensasjonen nå er 60 % mot tidligere 55 %. Kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i skatteinntekter tjener på denne endringen.

9 Budsjettets hovedprioriteringer rettet mot kommunesektoren Barnehager - Investeringstilskudd og tilskudd til midlertidige lokaler videreføres - Kommunenes minimumsforpliktelse øker fra 88 til 91 prosent med virkning fra 1. august Maksimalgrensen for foreldrebetaling holdes på samme nominelle nivå som i 2010, dvs 2.330,- pr mnd - Fortsatt satsing på kvalitetsutviklingstiltak Opplæring - Helårsvirkning av utvidelse av undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med 1 uketime som ble innført høsten Helårsvirkning knyttet til tilbud om 8 timer gratis leksehjelp fordelt på 1. til 4. trinn som ble innført høsten Økt kvalitet på ungdomstrinnet Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg - Videreføring av rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg - Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 2 mrd kroner i Omsorg - Målsetting om nye årsverk innen helse og omsorg i perioden For perioden har regjeringen som mål å gi investeringstilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Tilskuddrammen for 2011 vil gi rom for nye plasser Samhandlingsreformen - Formålet med samhandlingsreformen er bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester, med økt fokus på å forebygge og begrense sykdom. For 2011 er det lagt inn en økning med 200 mill kroner til totalt 580 mill kroner, blant annet for å styrke arbeidet med å etablere lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Ressurskrevende tjenester - Toppfinansieringsordningen holdes uendret. For 2011 får kommunene kompensert 80 % av netto lønnsutgifter utover innslagpunktet. - Innslagpunktet øker fra kroner i 2010 til kroner i 2011 Barnevern - Styrkes med 240 mill kroner, midler tildeles av fylkesmannen etter søknad Tiltak mot fattigdom - Kvalifiseringsprogrammet - Opptrappingsplan for rusfeltet Kommentarer fra Kommunenes Sentralforbund (KS) KS sin hovedkommentar er at det meste av inntektsøkningen vil gå til flere pleietrengende og økte pensjonskostnader. Forslaget til statsbudsjett vil føre til at mange kommuner må foreta tøffe prioriteringer neste år. En økning av de frie inntektene med 2,75 mrd kroner gir fortsatt

10 rom for gode tjenester i kommunene, men ikke nye satsinger. Det blir nødvendig å snu på hver krone og fortsette arbeidet med effektivisering, noen kommuner må også kutte i tjenestene. 2.3 Økonomisk status i Rygge kommune. I perioden fra 2000 til 2008 har netto driftsresultat, som er det viktigste måltallet i kommunal økonomi, enten vært negativt eller gitt små positive resultater. Netto driftsresultat sier noe om kommunens drift med tillegg av netto finansposter. Netto driftsresultat for 2007 og 2008 viste henholdsvis 1,2 % og 0,8 %. For 2009 var netto driftsresultat 2,2 % som er det beste resultatet på 10 år. Eiendomsskatt ble innført med virkning fra 2007 og har vært et vektig bidrag til å oppnå positive netto driftsresultater de senere årene. Regnskapsmessig driftsoverskudd på 5,1 mill kroner for 2009 ble brukt til å dekke gjenstående regnskapsunderskudd på 4,7 mill kroner slik at kommunen nå har kvittet seg med akkumulert regnskapsunderskudd fra tidligere. Kommunen har ikke midler på disposisjonsfondet, og er derfor sårbar for svikt i inntekter og/eller uforutsette utgiftsøkninger, som må dekkes av løpende drift. En analyse av driftssituasjonen fra 2000 og fram til og med 2009 viser at kommunens driftsutgifter for hvert av årene i perioden har gitt et merforbruk i forhold til budsjett. Det er avgjørende at kommunen klarer å snu denne negative utviklingen, slik at det kan bygges opp økonomiske reserver. I tråd med en hovedmålsetting om oppbygging av fond på minimum 20 mill kroner i løpet av årene , er det i rådmannens budsjettforslag for 2011 funnet rom for en avsetning til generelt disposisjonsfond på 5 mill kroner. Netto lånegjeld som er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet var i forhold til brutto driftsinntekter på 73 % pr I en bærekraftig kommuneøkonomi er det på lang sikt anbefalt at måltallet ikke bør være høyere enn 50 %. Investeringsrammen holdes på et minimalt nivå i 2011 og For å unngå økte rente- og avdragsutgifter som reduserer kommunens ressurser til tjenesteyting, er det et viktig prinsipp at låneopptak for et år ikke er større enn hva som betales i avdrag. Det er iverksatt rentekompensasjonsordninger for statens satsningsområder (skoler, kirkebygg, sykehjem og omsorgsboliger). Dette gjelder imidlertid relativt lave beløp sett i forhold til kommunens gjeld på ca 540 mill kroner (når pensjonsforpliktelsene og startlånsporteføljen holdes utenfor). 2.4 Sentrale inntekter og finansielle poster I økonomiplanen er det hovedsaklig brukt faste priser (2011-kroner). Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst i perioden. Siden det første året i planperioden har størst fokus og virkningene av politiske vedtak, gebyrreguleringer og konjunkturendringer gir større utslag enn effekten av neddiskonteringen av beløpene, videreføres disse hovedsaklig i 2011-priser. Ny felles ungdomsskole med beregnet økning av kapitalutgiftene er imidlertid tatt inn i hovedoversikten. KS opererer med to alternative prognosemodeller for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2011 hvor en av modellene gir 4,7 mill kroner mer en den andre. Ulike inntektsanslag skyldes at den modellen som gir mest har et høyere inntektsanslag for skatt på inntekt og formue i 2010 og som videreføres inn i Modellen som er lagt til grunn er den med høyest inntektsanslag, noe som samsvarer med kommunens oppjusterte skatteinntektsutvikling den siste tiden. Dessuten er den generelle inntektsveksten for Rygge

11 kommune fra 2010 til 2011 svakere enn forventet, noe som skyldes innføring av nye kostnadsnøkler som gir lavere utgiftsbehov og større trekk i utgiftsutjevningen sammenlignet med Dette trekket er om lag 10 mill kroner større enn tidligere og gjør at kommunen på grunn av denne systemendringen får i underkant av 10 mill kroner mindre i overføringer gjennom inntektssystemet i 2011 sammenlignet med året før. Skatteinntekter og inntektsutjevning Reduksjon i skatteandelen fra 45 % til 40 % gjør at skatteinntektene isolert sett fra 2010 til 2011 får en negativ utvikling på -6,6 %. Når det gjelder inntekter fra skatt på inntekt og formue er det lagt til grunn fra statens side prinsipper om at kommunene normalt får beholde en eventuell vekst i skatteinntektene utover statens anslag, samtidig som kommunene trekkes hvis veksten ikke tilsvarer anslaget. For årene 2006 og 2009 var veksten i skatteinntekter lavere enn budsjettert vekst. Med utsikter til et moderat lønnsoppgjør og en noe høyere arbeidsledighet neste år, ber rådmannen om at skatteanslaget ikke økes utover det som er lagt til grunn i dette dokument. Inntektsutjevningen er løpende gjennom året og avhenger av kommunens skatteinntektsnivå i forhold til et gjennomsnittlig skatteinntektsnivå for alle kommuner. Lokal skattevekst som gir høyere skatteinntekter for Rygge kommune i forhold til gjennomsnittet for landet, gir samtidig lavere inntekter fra inntektsutjevningen. I tilfelle med lavere skatteinntekter for kommunen sammenlignet med landsgjennomsnittet, gir høyere inntekter fra inntektsutjevningen. Men, slik systemet er innrettet utjevnes ikke inntektene 100 %. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er holdt på samme nivå gjennom hele planperioden med 2,9 promille. Økningen fra 2010 til 2011 er kun anslag for takseringer av nye eiendommer. For eksisterende eiendommer innebærer en videreføring av eiendomsskattetakstene en reell reduksjon siden satsen på 2,9 promille ikke er justert for perioden 2008 til Rammetilskudd I og med at skatteandelen er redusert fra 45 % til 40 % for 2011 er kommunens skatteinntekter redusert, mens innbyggertilskuddet som er det mest sentrale i rammetilskuddet er økt tilsvarende reduksjonen i skatteinntekter. I tillegg er som tidligere nevnt under pkt 2.2 barnehager lagt inn i rammefinansieringen, noe som gjør at hovedoversiktens tall for 2011 ikke er sammenlignbar med Vi har valgt å spesifisere rammefinansieringen for ikke- kommunale barnehager og kommunale barnehager for seg selv, dette for å synliggjøre rammefinansieringen av barnehagene. Dessuten er kvalifiseringsstønaden også skilt ut med en egen linje i hovedoversikten. Skjønnstilskudd Kommunen tilføres ordinære skjønnsmidler gjennom rammetilskuddet for 2011 på 3 mill kroner. Dette er en reduksjon på 0,5 mill kroner i forhold til 2010 og har sammenheng med en reduksjon av fylkesrammen for skjønnsmidler til kommunene. Som i fjor har fylkesmannen også for 2011 signalisert at det vil holdes igjen 10 mill kroner i prosjektskjønn av de ordinære skjønnsmidlene, som etter søknader vil fordeles til fylkets kommuner. Hensikten med dette er å stimulere kommunene til fornying, effektivisering og utvikling. Refusjoner og kompensasjonsordninger Momskompensasjonen for investeringer er beregnet ut fra investeringstakten i perioden. Ordningen der momsrefusjonen for investeringer som føres i driften, skal fases over i investeringsregnskapet i løpet ev en fem års periode er det tatt hensyn til. I budsjettforslaget er momskompensasjonen i sin helhet ført i driften, men 40 % er budsjettert overført til investeringsfond. Regnskapstall for 2010 viser at kommunen ikke vil nå de budsjetterte inntektene på den posten, det er derfor foretatt en inntektsreduksjon på 2 mill kroner. Inntektene er derved nedjustert til 3 mill kroner som er et realistisk inntektsanslag for 2011.

12 Kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon gjelder for investeringer og utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og skoler forvaltet gjennom Husbanken. Når det gjelder startlån som videreformidles fra Husbanken, foreslås det en videreføring på samme nivå som i 2010, utlånsrammen til denne ordningen er totalt på 24 millioner kroner. Ordningen innebærer imidlertid en tapsrisiko for kommunen for de første 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Derfor er det avsatt kr som en buffer i 2011 til et disposisjonsfond merket tap videreutlån. Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester er holdt uendret fra 2010 til 2011 med en fortsatt 80 % finansiering fra statens side. Refusjonsinntekten for 2010 er pr dato ikke kjent men administrasjonen velger likevel å holde denne posten på et stabilt nivå siden denne tjenesten pr nå ser ut til å bli uforandret. Finansielle poster Renteutgifter og avdrag er korrigert for årlige låneopptak slik det fremgår av forslaget til investeringer i planperioden. I utgangspunktet er det lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå for den delen av gjelden som ligger på "flyt" på 3,25 % i Utviklingen i finansmarkedet i 2011 er det vanskelig å si noe sikkert om, men rentebanen er svakt stigende og det forventes at styringsrenten fra Norges bank vil bli økt gradvis utover i Pr i dag er styringsrenten 2,0 %, med en forventet økning opp til 2,75 % ved utgangen av 2011, noe som er et sannsynlig scenario ut fra dagens situasjon. Fastrenteavtalene har en forutsigbarhet fram i tid som gir en økt premie sammenlignet med flytrenten. Med bakgrunn i ovennevnte er samlede renteutgifter derfor stipulert til et gjennomsnitt for 2011 på i overkant av 4,0 %. Renteutgiftene er i budsjettframlegget økt med 1 mill kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett Avdrag på lån er for 2011økt med 1,5 mill kroner i forhold til Selv om prinsippet om at nye investeringer ikke bør overstige hva som betales i avdrag for det enkelte år, vil et nytt låneopptak uten nedbetaling av eksisterende lån bety en økning av avdragene. Renteinntektene følger bare i noe grad den samme renteutviklingen som beskrevet ovenfor. Kommunen har tidligere hatt betydelige renteinntekter fra investeringsfond på VAR-området og omklassifiserte E-verksmidler. Det er ubrukte lånemidler som nå er plassert i hovedsamarbeidsbanken som genererer inntekter, samtidig som det posteres gebyrinntekter som følge av administrasjon av ordningen med startlån. Avskrivninger Avskrivningene for kommunens eiendeler skal etter regelverket balansere mot hverandre. Tidligere har avskrivningene vært ført på driftsenhetene og motposten ført sentralt på finanspost. Fra 2009 føres begge sider på sentral finanspost bortsett fra på VAR-områdene (selvkost). Fondsdisponeringer I tråd med en målsetting om oppbygging av kommunens disposisjonsfond avsettes 5 mill kroner i Som nevnt tidligere i dette dokument avsettes det 0,3 mill kroner til et disposisjonsfond som merkes tapsfond videreutlån. Dette gjøres for å dekke opp for eventuelle tap på denne ordningen. 2.5 Befolkningsutvikling/demografi - prognose. Siden kommunens primæroppgave er å gi velferdstjenester til innbyggerne er det en nær kobling mellom befolkningsutvikling og kommunens økonomi. Dette kommer til uttrykk på inntektssiden hvor befolkningssammensetning i kommunen spiller en stor rolle, og gjennom

13 utgiftssiden, først og fremst gjennom behov for tjenester innenfor sektorene oppvekst og levekår. I en langsiktig planleggingshorisont er det derfor viktig å ha kunnskap om hvilke faktorer det er som påvirker kommunens demografi. Befolkningsprognosene er basert på en videreføring av dagens boligbygging i kommunen. Denne boligbyggingen er det kommunen selv som avgjør. Med den stramme økonomiske styringen som Rygge kommune legger opp til er det avgjørende at en balanserer forholdet mellom inntekter og utgifter på dette området: Vi får som kjent overført midler fra sentralt nivå, basert på blant annet antall og alder på våre innbyggere. Slik sett "tjener" vi på økt antall innbyggere. Disse midlene går på den annen side ut igjen i form av tjenester til innbyggerne, kommunen opererer med et meget begrenset "overskudd". Spesielt er utbygging av ny infrastruktur kostnadskrevende, jf planer om bygging av ny ungdomsskole. Det er derfor viktig å "maksimere" antall innbyggere, og derved overføringer, uten at det blir så mange nye innbyggere at det utløser behov for ytterligere lånefinansierte utbygginger i kommunen. Disse økonomibetraktningene er derfor viktige føringer for de videre boligbyggeplanene i kommuneplanen Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose frem til "barnegruppene" 0-5 år 6-12 år år år Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose framtil "eldregruppene" år år over 90 år

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune

Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune Foto: Wenche Årvik Rådmannens verbalbudsjett Vedtatt tallbudsjett Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Innhold Hvorfor drive med økonomiplanlegging? Kommunelovens krav til økonomiplanen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Rådmannens forslag 1. november 2012. Rygge kommune

Rådmannens forslag 1. november 2012. Rygge kommune Rådmannens forslag 1. november 1 Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannens forslag til budsjett 13 16 tar i hovedsak utgangspunkt i regulert budsjett for 1. Videre har formannskapets

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 16/433-11/ANNRIN Vår ref.: 2016/6061 331.1 BOV Vår dato:14.2.2017 Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer