Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november Verbaldel. Rygge kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune"

Transkript

1 Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune

2 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden Dokumentet representerer forhåpentligvis et godt drøftings- og beslutningsgrunnlag for den politiske prosess som skal foregå fram til kommunestyrets behandling 16. desember 2010 Utarbeidelsen av rådmannens budsjettgrunnlag har skjedd i nært samarbeid med formannskapet som finansutvalg for å få klargjort styringssignaler og prioriteringer. Det har vært avhold et eget strategiseminar over to dager med formannskapets medlemmer i tillegg til to møter i formannskapet hvor de ulike delene av økonomiplanen er gjennomgått og drøftet. Rammene for budsjett 2011 baserer seg først og fremst på de føringer som ligger i statsbudsjettet. Her fikk Rygge kommune om lag 10 mill kroner mindre en hva vi ble forespeilet i kommuneproposisjonen som ble presentert i mai måned. Statsbudsjettet inneholder også betydelige endringer. Først og fremst gjelder dette omlegging av tilskudd til barnehagesektoren. Her får kommunen nå overført drøyt 73 mill kroner i rammen, som tidligere ble gitt som tilskudd både til private og kommunale barnehager. Som følge av disse forholdene ble innspurten i budsjettarbeidet krevende. Rygge kommune hadde i 2009 et positivt netto driftsresultat på 2,2 %, noe som var det beste økonomiske resultatet kommunen har oppnådd på 10 år. Overskuddet ble i hovedsak benyttet til å nedbetale tidligere års underskudd. Kommunen står derfor bedre rustet i og med at det for 2011 ikke vil være behov for å avsette midler til nedbetaling av gammel gjeld. Det bør nå være en målsetting å få til et netto driftsresultat på mellom 3 % og 5 % for å sikre en bufferkapital samt en viss egenfinansiering til investeringer. Formannskapet har i sine premisser lagt til grunn at de ønsker å bygge opp en fondsreserve på om lag 20 mill kroner i løpet av en fire års periode. I årets budsjettframlegg er dette ønske ivaretatt ved at det foreslås avsatt 5 mill kroner til disposisjonsfond. De senere år har det vært en formidabel økning i etterspørselen etter tjenester (volumvekst), spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren. I tillegg er kravene til kvalitet betydelig skjerpet innenfor alle kommunens tjenesteområder. I forhold til kommunens inntekter / rammebetingelser har vi ingen mulighet til å dekke opp denne veksten fullt ut. Det forutsettes at utfordringer må løses innenfor de eksisterende rammer. Hvem som tildeles tjenester, til hvilken kvalitet og standard, er blant de tiltak det fortsatt må jobbes med. Endringer som er vedtatt samt ytterligere endringer i organiseringen, vil være nødvendig for en optimalisert drift, samt å sikre den enkelte tilstrekkelige og korrekte hjelpetiltak. Rådmannen legger til grunn i budsjettforslaget at det vil være nødvendig med en vurdering av ulike strukturtiltak i kommende økonomiplanperiode. En gjennomgang av ulike tiltak på kort og lang sikt må ses i sammenheng med kvalitet på de tjenestene kommunen yter. Objektive KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) analyser viser at netto driftsutgifter ligger noe høyere i Rygge i forhold til sammenlignbare kommuner innenfor de to store sektorene levekår og oppvekst. En nærmere analyse av angitte tjenesteområder vil kunne gi svar på om det kan hentes ut driftsmessige gevinster. I tillegg vil det være behov for endringer som følge av nasjonale føringer, blant annet samhandlingsreformen. I tillegg kommer tiltak vi selv ønsker å gjennomføre. Først og fremst vil dette gjelde bygging av ny felles ungdomsskole som vil innebære en betydelig endring av organisasjonen. For at kommunen over tid skal kunne levere gode tjenester, er det viktig at driften ligger på et forsvarlig og nøkternt nivå. Det forutsetter et robust tjenesteapparat som i minst mulig grad blir sårbare for konjunktursvingninger.

3 I årets budsjettforslag ligger det inne korrigerende tiltak på de fleste sektorene. De justeringer som er foretatt er forsøkt tatt på en slik måte at det i minst mulig grad vil gå utover tjenestetilbudet. Den kommunale organisasjonen er kompleks og stor med mange ulike tjenester. For å kunne følge opp en slik organisasjon kreves det et kompetent lederkorps på alle nivåer som er villig til hver på sin plass å ta et totalansvar. Opplæring og implementering av en helhetlig lederstruktur basert på at alle ledere skal ha fag- økonomi- og personalansvar er gjennomført i 2010 blant annet ved at alle våre ledere har gjennomført et omfattende opplæringsprogram. Vedlikehold av dette lederkorpset vil ha høy prioritet i årene som kommer. Driften, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren, viser at vi har problemer med å rekruttere nye medarbeidere generelt og vikarer spesielt. Resultatet har vært at det har vært behov for innleie av vikarer fra vikarbyråer. Hvordan vi skal tiltrekke oss nye medarbeidere vil vi i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner arbeide med fremover. Rådmannen har foreslått å holde eiendomsskatten på samme nivå som i Det vil si at den skrives ut med 2,9 promille. En økt eiendomsskatt ville kunne gitt mulighet til å øke standarden på de tjenestene som leveres. Ved at både taksgrunnlag og promillesats har ligget stille siden 2008, betyr det i realiteten en reduksjon. Rygge kommune vil utover i økonomiplanperioden få økte finanskostnader. Først og fremst som følge av vedtak om å bygge ny felles ungdomsskole for hele kommunen. Det vil bli vurdert å bygge boliger for eldre med den forutsetningen at disse boligene blir gjort selvfinansierende gjennom husleie. Alternativt at private investorer bygger og kommunen leier inn til sine brukere. Det er for øvrig lagt inn noen mindre beløp til investering. Først og fremst er dette gjort for å lette og effektivisere driften. Rådmannen vil spesielt trekke frem ønske om investeringsmidler til IKT i skolesektoren. En enhetlig og lik PC park også for disse brukerne vil gjøre at driftsstabiliteten blir bedre, vedlikeholdet enklere og kvaliteten på undervisningen vil øke. Rygge kommune må fortsatt sette tæring etter næring. Aktiviteten må til enhver tid tilpasses kommunens økonomi. Rygge kommune, 4.november 2010 Ivar Nævra Rådmann

4 2. PLANFORUTSETNINGER 2.1 Planer og styringssystem Lovforankring Kommunens pålagte planer er omtalt i både kommuneloven og i plan- og bygningsloven. Ny plandel av plan og bygningsloven trådte i kraft Kommunene skal utføre kommuneplanlegging og kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument og gi rammer for samfunnsutviklingen og forvaltningen av arealer. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon. Arealdelen skal være et kart med tilhørende bestemmelser for bruk, vern og utforming. Videre skal den vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal benyttes til landbruk, natur, eller friluftsliv. I henhold til ny plandel i plan og bygningsloven skal kommunestyret i løpet av det første året i hver valgperiode sørge for at det utarbeides en kommunal planstrategi som definerer behovet for rulleringer og utarbeidelse av nye planer. Hovedspørsmålet vil være om det er behov for rullering av hele eller deler av kommuneplanen i løpet av valgperioden. I kommuneloven 5 fremgår at kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet og at kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen. I 44 fremgår blant annet at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden Kommuneplan Arealdelen av kommuneplanen ble siste gang rullert i I henhold til lovverket skal som angitt kommunestyret fra kommende valgperiode iløpet av det første året av en valgperiode foreta vurdering av om samlet kommuneplan (arealdel og samfunnsdel), skal rulleres. Det er i løpet av 2009 startet forberedelse for rullering av kommuneplanen. Arbeidet er vedtatt gjennomført parallelt med kommunene Moss, Råde og Våler, med blant annet felles administrative arbeidsgrupper. Fylkesplanen for Østfold, vedtatt i 2009, forutsetter at de 4 kommunene samordner sine planer på flere fagområder. Planprogrammet for kommuneplanrulleringen er vedtatt av kommunestyrene i løpet av 2009 og selve planarbeidet ble startet i første del av Ny kommuneplan vil kunne bli vedtatt av kommunestyre i løpet av inneværende valgperiode.

5 Kommunale tema- og fagplaner Nedenfor følger en skjematisk oversikt over eksisterende planer i Rygge kommune. Kommuneplan Arbeidsgiverstrategi - (Lønnspolitikk, personalpolitikk, rekruttere/beholde, omdømme, mv) Plan for arbeidsmiljøtjenesten Lønnsrutiner Kompetanseplan Omsorgsplan Plan for idrett og friluftsliv Plan for Høyden / Varnaveien Saneringsplan for avløp Trafikksikkerhetsplan Klima- og energi plan Alkohol politisk plan Plan for helsemessig beredskap Beredskapsplan Smittevernplan Plan for svangerskapsomsorgen Budsjett- og økonomiplan Plan for vannmiljø Boligsosialhandlingsplan Rehabiliteringsplan Psykiatriplan Styringssystemet i Rygge kommune Oppdatering / utvikling av målekart og årshjul Kommunestyret har vedtatt et helhetlig kvalitets- og styringssystem. Rygge kommune benytter balansert målstyring (BMS) som ramme og verktøy for styring og rapportering fra enhetsledere til rådmann/politisk nivå. Hensikten med BMS er å sikre at hele organisasjonen fokuserer og måler resultater på dedikerte områder. BMS som styrings- og rapporteringssystem, skal bidra til at det blir balanse mellom ulike hensyn som økonomi og effektivitet, bruker- og innbyggertilfredshet, læring og fornyelse. Det er utviklet et elektronisk basert system som gjør det enklere for både ledere og medarbeidere å bruke systemet.

6 Målekartet grunnlaget for resultatmåling og rapportering Rygge kommune har valgt fokusområdene; brukere, ansatte - læring og fornyelse og ressursutnyttelse. Fokusområdene presiseres ytterligere i kritiske suksessfaktorer i tillegg til at målekartet tydelig skal tilkjennegi hvordan målinger vil bli foretatt, og hvilket ambisjonsnivå som vil bli krevd. Målekart er overordnet for hele kommunen og alle blir målt på de samme indikatorene. Det felles overordnede målekartet gir føringer for hvilke resultater kommunen skal oppnå innenfor strategiske fokusområder. På enhetsnivå utvikles handlingsplaner som tar utgangspunkt i de mål og strategier det overordnede målekartet skisserer. Enhetene bryter ned de overordnede målene til egne utviklingsmål, skisserer hovedtiltak for måloppnåelse og beskriver kriterier for måloppnåelse. På denne måten motiveres enhetene til å følge de overordnede mål og retningslinjer, samtidig som det er mulig å overvåke valgte strategier. Slik blir handlingsplanene et svært viktig arbeidsredskap mellom enhetene og rådmannsnivået. Rapportering på overordnet nivå skjer som før på bakgrunn av: egne registreringer av resultater og gjennom systematisk bruk av spørreundersøkelser rettet mot innbyggere, brukere og ansatte. registrering av fravær og turnover registrering av avvik i forhold til serviceerklæringer, klager, avvik (HMS / intern kontroll / tjenestekvalitet) økonomirapporteringer, i form av månedsrapporteringer og tertialrapporteringer.

7 I tillegg arbeides det med fagspesifikke målinger som har betydning for de overordnede mål, og som kommer til utrykk gjennom handlingsplaner, for eksempel karakterer i skolene. Årshjulet Årshjulet er å betrakte som en aktivitetskalender gjennom året der rådmannen angir hva og når ulike kommunegjennomgående aktiviteter tidsmessig skal finne sted. Målet med årshjulet er å skape forutsigbarhet og gi mulighet for å planlegge i forhold til kommende oppgaver. I tillegg er det ett poeng at alle har felles fokus på like aktiviteter samtidig. Årshjulet er å betrakte som bindende, og ikke-etterlevelse betraktes som avvik i forhold til interne prosesser/kvalitetssikring. Populært sagt skal årshjulet virke: Årshjul 2011 Forenklende, Forutsigbart, Forpliktende, Felles Fokus November Resultatrapportering Rådmannens økonomiplanforslag med årshjul og målekart HMS Årsrapport Desember Resultatrapportering Politisk behandling av økonomiplan Målekart utarbeides Januar Justering handlingsplaner Rundskriv årsrapport HMS Årskalender Utarbeid rådmannens oppgaveliste Februar Resultatrapportering KOSTRA Regnskapsavslutning Medarbeiderundersøkelse Ledersamtaler Oktober Resultatrapportering Vernerunder HMS møte jfr. HMS kalender Budsjettjustering II Mars Resultatrapportering Årsrapport Rapport medarbeiderundersøkelser Plangjennomganger September 2. Tertialrapportering Budsjett forslag og forslag til Handlingsplaner, frist for enheter Medarbeidersamtaler Ledersamtaler April Resultatrapportering HMS møte jfr. HMS kalender 40 Timers HMS Kurs August Resultatrapportering Juli Resultatrapportering Juni Resultatrapportering Budsjettjustering I. Strategisamling pol/ adm. Budsjettrundskriv Mai 1. Tertialrapportering Regnskap/ Årsrapport Rådmannens økonomiplangrunnlag Brukerundersøkelser

8 2.2 Statsbudsjettet for 2011 En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for det høye aktivitetsnivået i kommunesektoren. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen Regjeringen mener at det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntekter mellom kommunene. Øremerkede tilskudd til barnehager innlemmes i kommunenes frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd) i Andelen frie inntekter av samlede inntekter øker til ca 80 %, medregnet momskompensasjon. Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kroner, hvorav 2,75 mrd kroner er vekst i frie inntekter. Realveksten i frie inntekter er beregnet til 1%. Veksten i frie inntekter fordeles med 2,55 mrd kroner til kommunene og 0,2 mrd til fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med, og skal dekke merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som er beregnet til 2,1 mrd kroner. De frie inntektene, som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lov- og regelverk, består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Etter at barnehagene nå er lagt inn i rammefinansieringen utgjør de frie inntektene omtrent 80 % av de samlede inntektene i kommunesektoren og fordeles gjennom inntektssystemet. Øvrige inntekter er øremerkede tilskudd, gebyrinntekter, finansinntekter og eventuelt eiendomsskatt. Inntektssystemet er ment å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter og utgiftsutjevningen kompenserer ufrivillige kostnadsforhold i tjenesteytingen. Hovedkriteriene er bygget rundt kommunens befolkningstall - og sammensetting. Tjenestebehovet knyttet til ulike grupper påvirker kommunens utgifter, for eksempel vekter aldersgruppen 6-15 år høyt da utgiftene til grunnskolen er en stor kommunal oppgave. Likeledes vil aldersgruppen over 67 år gradvis vekte høyere da tjenestebehovet (pleie og omsorg) tiltar. Innlemming av barnehager i rammetilskuddet påvirker i stor grad kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og utgjør nå en stor del av samlet utgiftsbehov. I tillegg er det også foretatt en revisjon av de øvrige kostnadsnøklene slik at utgiftsbehovet er utvidet med nye utgiftskriterier og også vektet annerledes enn tidligere. Det som nå legges inn i rammetilskuddet vedrørende barnehager og som skal dekkes av kommunene, er driftstilskudd, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, nye barnehageplasser, harmonisering av økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og ikke - kommunale barnehager og justering av foreldrebetaling. Til sammen er det her overført om lag 28 mrd kroner fra øremerket finansiering til rammefinansiering Øvrige endringer med overgang til rammefinansiering gjelder blant annet kvalifiseringsprogrammet, krisesentre og minoritetsspråklige elever. Sammen med flere mindre endringer utgjør dette ca 2 mrd kroner. Full virkning av økning av kompensasjonsgraden i inntektsutjevningen slår inn i 2011, hvor basiskompensasjonen nå er 60 % mot tidligere 55 %. Kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i skatteinntekter tjener på denne endringen.

9 Budsjettets hovedprioriteringer rettet mot kommunesektoren Barnehager - Investeringstilskudd og tilskudd til midlertidige lokaler videreføres - Kommunenes minimumsforpliktelse øker fra 88 til 91 prosent med virkning fra 1. august Maksimalgrensen for foreldrebetaling holdes på samme nominelle nivå som i 2010, dvs 2.330,- pr mnd - Fortsatt satsing på kvalitetsutviklingstiltak Opplæring - Helårsvirkning av utvidelse av undervisningstimetallet for 1. til 7. trinn med 1 uketime som ble innført høsten Helårsvirkning knyttet til tilbud om 8 timer gratis leksehjelp fordelt på 1. til 4. trinn som ble innført høsten Økt kvalitet på ungdomstrinnet Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg - Videreføring av rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg - Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 2 mrd kroner i Omsorg - Målsetting om nye årsverk innen helse og omsorg i perioden For perioden har regjeringen som mål å gi investeringstilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Tilskuddrammen for 2011 vil gi rom for nye plasser Samhandlingsreformen - Formålet med samhandlingsreformen er bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester, med økt fokus på å forebygge og begrense sykdom. For 2011 er det lagt inn en økning med 200 mill kroner til totalt 580 mill kroner, blant annet for å styrke arbeidet med å etablere lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Ressurskrevende tjenester - Toppfinansieringsordningen holdes uendret. For 2011 får kommunene kompensert 80 % av netto lønnsutgifter utover innslagpunktet. - Innslagpunktet øker fra kroner i 2010 til kroner i 2011 Barnevern - Styrkes med 240 mill kroner, midler tildeles av fylkesmannen etter søknad Tiltak mot fattigdom - Kvalifiseringsprogrammet - Opptrappingsplan for rusfeltet Kommentarer fra Kommunenes Sentralforbund (KS) KS sin hovedkommentar er at det meste av inntektsøkningen vil gå til flere pleietrengende og økte pensjonskostnader. Forslaget til statsbudsjett vil føre til at mange kommuner må foreta tøffe prioriteringer neste år. En økning av de frie inntektene med 2,75 mrd kroner gir fortsatt

10 rom for gode tjenester i kommunene, men ikke nye satsinger. Det blir nødvendig å snu på hver krone og fortsette arbeidet med effektivisering, noen kommuner må også kutte i tjenestene. 2.3 Økonomisk status i Rygge kommune. I perioden fra 2000 til 2008 har netto driftsresultat, som er det viktigste måltallet i kommunal økonomi, enten vært negativt eller gitt små positive resultater. Netto driftsresultat sier noe om kommunens drift med tillegg av netto finansposter. Netto driftsresultat for 2007 og 2008 viste henholdsvis 1,2 % og 0,8 %. For 2009 var netto driftsresultat 2,2 % som er det beste resultatet på 10 år. Eiendomsskatt ble innført med virkning fra 2007 og har vært et vektig bidrag til å oppnå positive netto driftsresultater de senere årene. Regnskapsmessig driftsoverskudd på 5,1 mill kroner for 2009 ble brukt til å dekke gjenstående regnskapsunderskudd på 4,7 mill kroner slik at kommunen nå har kvittet seg med akkumulert regnskapsunderskudd fra tidligere. Kommunen har ikke midler på disposisjonsfondet, og er derfor sårbar for svikt i inntekter og/eller uforutsette utgiftsøkninger, som må dekkes av løpende drift. En analyse av driftssituasjonen fra 2000 og fram til og med 2009 viser at kommunens driftsutgifter for hvert av årene i perioden har gitt et merforbruk i forhold til budsjett. Det er avgjørende at kommunen klarer å snu denne negative utviklingen, slik at det kan bygges opp økonomiske reserver. I tråd med en hovedmålsetting om oppbygging av fond på minimum 20 mill kroner i løpet av årene , er det i rådmannens budsjettforslag for 2011 funnet rom for en avsetning til generelt disposisjonsfond på 5 mill kroner. Netto lånegjeld som er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet var i forhold til brutto driftsinntekter på 73 % pr I en bærekraftig kommuneøkonomi er det på lang sikt anbefalt at måltallet ikke bør være høyere enn 50 %. Investeringsrammen holdes på et minimalt nivå i 2011 og For å unngå økte rente- og avdragsutgifter som reduserer kommunens ressurser til tjenesteyting, er det et viktig prinsipp at låneopptak for et år ikke er større enn hva som betales i avdrag. Det er iverksatt rentekompensasjonsordninger for statens satsningsområder (skoler, kirkebygg, sykehjem og omsorgsboliger). Dette gjelder imidlertid relativt lave beløp sett i forhold til kommunens gjeld på ca 540 mill kroner (når pensjonsforpliktelsene og startlånsporteføljen holdes utenfor). 2.4 Sentrale inntekter og finansielle poster I økonomiplanen er det hovedsaklig brukt faste priser (2011-kroner). Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst i perioden. Siden det første året i planperioden har størst fokus og virkningene av politiske vedtak, gebyrreguleringer og konjunkturendringer gir større utslag enn effekten av neddiskonteringen av beløpene, videreføres disse hovedsaklig i 2011-priser. Ny felles ungdomsskole med beregnet økning av kapitalutgiftene er imidlertid tatt inn i hovedoversikten. KS opererer med to alternative prognosemodeller for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2011 hvor en av modellene gir 4,7 mill kroner mer en den andre. Ulike inntektsanslag skyldes at den modellen som gir mest har et høyere inntektsanslag for skatt på inntekt og formue i 2010 og som videreføres inn i Modellen som er lagt til grunn er den med høyest inntektsanslag, noe som samsvarer med kommunens oppjusterte skatteinntektsutvikling den siste tiden. Dessuten er den generelle inntektsveksten for Rygge

11 kommune fra 2010 til 2011 svakere enn forventet, noe som skyldes innføring av nye kostnadsnøkler som gir lavere utgiftsbehov og større trekk i utgiftsutjevningen sammenlignet med Dette trekket er om lag 10 mill kroner større enn tidligere og gjør at kommunen på grunn av denne systemendringen får i underkant av 10 mill kroner mindre i overføringer gjennom inntektssystemet i 2011 sammenlignet med året før. Skatteinntekter og inntektsutjevning Reduksjon i skatteandelen fra 45 % til 40 % gjør at skatteinntektene isolert sett fra 2010 til 2011 får en negativ utvikling på -6,6 %. Når det gjelder inntekter fra skatt på inntekt og formue er det lagt til grunn fra statens side prinsipper om at kommunene normalt får beholde en eventuell vekst i skatteinntektene utover statens anslag, samtidig som kommunene trekkes hvis veksten ikke tilsvarer anslaget. For årene 2006 og 2009 var veksten i skatteinntekter lavere enn budsjettert vekst. Med utsikter til et moderat lønnsoppgjør og en noe høyere arbeidsledighet neste år, ber rådmannen om at skatteanslaget ikke økes utover det som er lagt til grunn i dette dokument. Inntektsutjevningen er løpende gjennom året og avhenger av kommunens skatteinntektsnivå i forhold til et gjennomsnittlig skatteinntektsnivå for alle kommuner. Lokal skattevekst som gir høyere skatteinntekter for Rygge kommune i forhold til gjennomsnittet for landet, gir samtidig lavere inntekter fra inntektsutjevningen. I tilfelle med lavere skatteinntekter for kommunen sammenlignet med landsgjennomsnittet, gir høyere inntekter fra inntektsutjevningen. Men, slik systemet er innrettet utjevnes ikke inntektene 100 %. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er holdt på samme nivå gjennom hele planperioden med 2,9 promille. Økningen fra 2010 til 2011 er kun anslag for takseringer av nye eiendommer. For eksisterende eiendommer innebærer en videreføring av eiendomsskattetakstene en reell reduksjon siden satsen på 2,9 promille ikke er justert for perioden 2008 til Rammetilskudd I og med at skatteandelen er redusert fra 45 % til 40 % for 2011 er kommunens skatteinntekter redusert, mens innbyggertilskuddet som er det mest sentrale i rammetilskuddet er økt tilsvarende reduksjonen i skatteinntekter. I tillegg er som tidligere nevnt under pkt 2.2 barnehager lagt inn i rammefinansieringen, noe som gjør at hovedoversiktens tall for 2011 ikke er sammenlignbar med Vi har valgt å spesifisere rammefinansieringen for ikke- kommunale barnehager og kommunale barnehager for seg selv, dette for å synliggjøre rammefinansieringen av barnehagene. Dessuten er kvalifiseringsstønaden også skilt ut med en egen linje i hovedoversikten. Skjønnstilskudd Kommunen tilføres ordinære skjønnsmidler gjennom rammetilskuddet for 2011 på 3 mill kroner. Dette er en reduksjon på 0,5 mill kroner i forhold til 2010 og har sammenheng med en reduksjon av fylkesrammen for skjønnsmidler til kommunene. Som i fjor har fylkesmannen også for 2011 signalisert at det vil holdes igjen 10 mill kroner i prosjektskjønn av de ordinære skjønnsmidlene, som etter søknader vil fordeles til fylkets kommuner. Hensikten med dette er å stimulere kommunene til fornying, effektivisering og utvikling. Refusjoner og kompensasjonsordninger Momskompensasjonen for investeringer er beregnet ut fra investeringstakten i perioden. Ordningen der momsrefusjonen for investeringer som føres i driften, skal fases over i investeringsregnskapet i løpet ev en fem års periode er det tatt hensyn til. I budsjettforslaget er momskompensasjonen i sin helhet ført i driften, men 40 % er budsjettert overført til investeringsfond. Regnskapstall for 2010 viser at kommunen ikke vil nå de budsjetterte inntektene på den posten, det er derfor foretatt en inntektsreduksjon på 2 mill kroner. Inntektene er derved nedjustert til 3 mill kroner som er et realistisk inntektsanslag for 2011.

12 Kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon gjelder for investeringer og utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og skoler forvaltet gjennom Husbanken. Når det gjelder startlån som videreformidles fra Husbanken, foreslås det en videreføring på samme nivå som i 2010, utlånsrammen til denne ordningen er totalt på 24 millioner kroner. Ordningen innebærer imidlertid en tapsrisiko for kommunen for de første 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Derfor er det avsatt kr som en buffer i 2011 til et disposisjonsfond merket tap videreutlån. Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester er holdt uendret fra 2010 til 2011 med en fortsatt 80 % finansiering fra statens side. Refusjonsinntekten for 2010 er pr dato ikke kjent men administrasjonen velger likevel å holde denne posten på et stabilt nivå siden denne tjenesten pr nå ser ut til å bli uforandret. Finansielle poster Renteutgifter og avdrag er korrigert for årlige låneopptak slik det fremgår av forslaget til investeringer i planperioden. I utgangspunktet er det lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå for den delen av gjelden som ligger på "flyt" på 3,25 % i Utviklingen i finansmarkedet i 2011 er det vanskelig å si noe sikkert om, men rentebanen er svakt stigende og det forventes at styringsrenten fra Norges bank vil bli økt gradvis utover i Pr i dag er styringsrenten 2,0 %, med en forventet økning opp til 2,75 % ved utgangen av 2011, noe som er et sannsynlig scenario ut fra dagens situasjon. Fastrenteavtalene har en forutsigbarhet fram i tid som gir en økt premie sammenlignet med flytrenten. Med bakgrunn i ovennevnte er samlede renteutgifter derfor stipulert til et gjennomsnitt for 2011 på i overkant av 4,0 %. Renteutgiftene er i budsjettframlegget økt med 1 mill kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett Avdrag på lån er for 2011økt med 1,5 mill kroner i forhold til Selv om prinsippet om at nye investeringer ikke bør overstige hva som betales i avdrag for det enkelte år, vil et nytt låneopptak uten nedbetaling av eksisterende lån bety en økning av avdragene. Renteinntektene følger bare i noe grad den samme renteutviklingen som beskrevet ovenfor. Kommunen har tidligere hatt betydelige renteinntekter fra investeringsfond på VAR-området og omklassifiserte E-verksmidler. Det er ubrukte lånemidler som nå er plassert i hovedsamarbeidsbanken som genererer inntekter, samtidig som det posteres gebyrinntekter som følge av administrasjon av ordningen med startlån. Avskrivninger Avskrivningene for kommunens eiendeler skal etter regelverket balansere mot hverandre. Tidligere har avskrivningene vært ført på driftsenhetene og motposten ført sentralt på finanspost. Fra 2009 føres begge sider på sentral finanspost bortsett fra på VAR-områdene (selvkost). Fondsdisponeringer I tråd med en målsetting om oppbygging av kommunens disposisjonsfond avsettes 5 mill kroner i Som nevnt tidligere i dette dokument avsettes det 0,3 mill kroner til et disposisjonsfond som merkes tapsfond videreutlån. Dette gjøres for å dekke opp for eventuelle tap på denne ordningen. 2.5 Befolkningsutvikling/demografi - prognose. Siden kommunens primæroppgave er å gi velferdstjenester til innbyggerne er det en nær kobling mellom befolkningsutvikling og kommunens økonomi. Dette kommer til uttrykk på inntektssiden hvor befolkningssammensetning i kommunen spiller en stor rolle, og gjennom

13 utgiftssiden, først og fremst gjennom behov for tjenester innenfor sektorene oppvekst og levekår. I en langsiktig planleggingshorisont er det derfor viktig å ha kunnskap om hvilke faktorer det er som påvirker kommunens demografi. Befolkningsprognosene er basert på en videreføring av dagens boligbygging i kommunen. Denne boligbyggingen er det kommunen selv som avgjør. Med den stramme økonomiske styringen som Rygge kommune legger opp til er det avgjørende at en balanserer forholdet mellom inntekter og utgifter på dette området: Vi får som kjent overført midler fra sentralt nivå, basert på blant annet antall og alder på våre innbyggere. Slik sett "tjener" vi på økt antall innbyggere. Disse midlene går på den annen side ut igjen i form av tjenester til innbyggerne, kommunen opererer med et meget begrenset "overskudd". Spesielt er utbygging av ny infrastruktur kostnadskrevende, jf planer om bygging av ny ungdomsskole. Det er derfor viktig å "maksimere" antall innbyggere, og derved overføringer, uten at det blir så mange nye innbyggere at det utløser behov for ytterligere lånefinansierte utbygginger i kommunen. Disse økonomibetraktningene er derfor viktige føringer for de videre boligbyggeplanene i kommuneplanen Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose frem til "barnegruppene" 0-5 år 6-12 år år år Rygge kommune - befolkningsutvikling og prognose framtil "eldregruppene" år år over 90 år

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer