God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4."

Transkript

1 on site Nr. 12 Juli årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1

2 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende direktør Hei Alle Sammen! Her kommer sommer utgaven av On Site håper vi gjennom dette magasinet bidrar til å informere om noe av det som skjer i KAEFER ENERGY. Erfaring i prosjektene, samt våre HMS resultater viser at det er sikkert å arbeide i KAEFER ENERGY. Men fortsatt skjer det hendelser også hos oss, så fokus og forbedring er nødvendig. Dette er en av årsakene til at vi nå setter et positivt lys på Vernetjenesten, og vår første Vernekonferanse ble gjennomført 14. og 15. juni i Bergen. Hensikten med denne konferansen var å klarlegge hvordan Verneombudene i enda større grad, kan bidra til å gjøre oss bedre og sikrere. Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive, ingen tvil om at det var viktig å bruke tiden på dette. I tillegg knytter det oss i selskapet tettere sammen, og er et viktig virkemiddel for koordinering på tvers av prosjekter og avdelinger. I markedet har vi nå et par eksempler på effekten av vår Statoil ISO kontrakt. Vi har i den senere tid blitt tildelt kontrakter av nye kunder, Apply Sørco og Fabricom, på modifikasjonsprosjekter. I volum er disse kontraktene begrensede, men det gir oss nødvendig tilleggsaktivitet. Ikke minst gir det oss anledning til å bli kjent med nye kunder. Innen ISO kontraktene er det fortsatt en krevende hverdag, men også mange positive trekk. Vi håndterer sikkerheten på en god måte, mottar bla. HMS priser, leverer god kvalitet, og gjennomfører hektiske revisjonsstanser. Utfordringene er det fortsatt mange av, koordinering mellom landorganisasjon og offshore, og ikke minst må vi gjennom møysommelig innsats i alle ledd forbedre produktiviteten vår. Med målrettet innsats utover høsten, er jeg helt sikker på at vi vil se en positiv utvikling. Vi har også mange andre prosjekter og kontrakter enn ISO vedlikehold. Her har vi også en stadig bedre utvikling, kvalitetsleveranser, og veldig god tilbakemelding fra kundene våre. I fellesskap skal vi sikre at det fortsetter! Nå har også startskuddet gått for en forbedringsprosess, som i en lengre periode har vært under planlegging. Vi har for kort tid siden gått til investering av et nytt system, for å kunne prosessorientere KAEFER ENERGY. Dette systemet er det samme som Statoil benytter i sitt APOS, så for alle som har hatt opplæring i APOS vet hva vi skal frem til. I praksis betyr dette at kvalitetssystemet vårt vil gå fra å være basert på prosedyrer, til bruk av flytskjema som illustrasjon på våre arbeidsprosesser. I parallell vil vi selvfølgelig benytte anledningen til å gjøre forbedringer. Alt dette skal bidra til at vi får en enklere hverdag, og kan jobbe mer rasjonelt. Vi som jobber i KAEFER ENERGY er i det daglige spredd over det ganske land offshore, på land, prosjekt- og avdelingskontorer, og hovedkontor. I en travel hverdag er det viktig å fokusere også på det sosiale. Derfor gjennomføres det ulike slike tiltak i prosjekter og avdelinger. Men til høsten skal vi prøve noe nytt en Familiedag. Det er vel slik hos mange, at resten av familien ikke riktig vet hva KAEFER ENERGY er, og hva mor eller far gjør på jobben. Nå vil vi gjøre noe med det, og vise frem hvilken flott arbeidsplass KAEFER ENERGY er, og i alle fall noe av det som skjer hos oss. Planene er enda ikke helt klare, men våre faste lokasjoner vil bli stedene for dette slik at vi kan nå flest mulig. Håper på stor deltakelse! Så gjenstår det bare å ønske dere alle en God, Fin, og Sikker Sommer! 2 3 Kilstraumen.

3 Ny midlertidig organisering HR og HR Drift Kenneth Høyland, Direktør HR Med virkning fra 16. mai i år ble HR området splittet i to: HR og HR Drift. Endringen ble gjort for å skille klarere mellom ulike HR oppgaver, og for å knytte løpende HR oppgaver tettere opp mot brukerne av disse tjenestene. HR Drift er således skilt ut fra HR avdelingen, og lagt inn under forretningsenheten Ressurs og kompetanse, som uten tvil er den største brukeren av løpende HR tjenester. HR Drift skal imidlertid ikke kun serve denne avdelingen, men også selskapets øvrige avdelinger innenfor sine tjenesteområder. Organisasjonsendringen har også til hensikt å øke HR s fokus på overordnet HR strategi og overordnede HR prosesser, samt legge forholdene bedre til rette for et tettere samarbeid med våre ansattes representanter og tillitsmannsapparatet. Arbeidsfordelingen mellom HR Drift og HR vil være som følger: HR Drift vil ivareta HR oppgaver knyttet til den daglige drift, herunder: Velferdspermisjoner og andre permisjoner som avtales direkte mellom ansatt og drift Rekruttering, gjelder alle personellkategorier samt innleie av funksjonærer Personaladministrasjon, herunder ansettelseskontrakter, personalarkiv, registrering og vedlikehold av personaldata, etc. Administrasjon av velferdsordninger Administrasjon av pensjons- og forsikringsordninger Rapporter Opplæring/kurs, herunder kursadministrasjon, gjennomføring av opplæringstiltak og kompetanseregistrering HR s hovedarbeidsområder vil være Lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom ansatte og bedrift Myndighetskontakt (Petroleumstilsynet/Arbeidstilsynet, NAV) Kontakt med arbeidslivets organisasjoner, arbeidstakerog arbeidsgiverside Kontaktpunkt mellom bedrift og tillitsmannsapparatet HR Prosesser Organisasjonsutvikling IA-arbeid/sykefraværsoppfølging, samt fødsels- og omsorgspermisjoner Kompetanseutvikling Lise Kristin Sæther er nyansatt i HR Lise Kristin begynte hos oss like etter påske og har brukt denne tiden til å bli kjent med bedriften, og sette seg inn i det nye regelverket Positive effekter: Allerede nå, kun en måned etter endringen, merker vi positive effekter av omorganiseringen! Mer informasjon om HR og HR Drift finner du på våre nylig oppdaterte nettsider på bedriftens Extranett: avdeling HR avdeling Ressurser og kompetanse, under disiplin Personaladministrasjon Her finner du også kontaktpersoner innen de enkelte fagfelt. Elektronisk personalhåndbok En personalhåndbok skal gi svar på spørsmål relatert til ansattes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet. KAEFER ENERGY har inngått et samarbeid med Infotjenester i forbindelse med utviklingen av en moderne Personalhåndbok. Dette blir en webbasert personalhåndbok. Interne retningslinjer og juridisk informasjon samles i et logisk strukturert oppsett som er enkelt å finne fram i. De ansatte blir selvhjulpne i søken etter svar på personalspørsmål, og tid spares i alle ledd. Vi starter arbeidet med utviklingen av håndboken før sommerferien og regner med at den vil være tilgjengelig i høst. God sommer! knyttet til sykefraværsoppfølging. Hennes ansvarsområde er blant annet å sørge for at vi jobber systematisk og målrettet med oppfølging og tiltak overfor de som er sykmeldte, og at denne jobben gjøres i henhold til vår IA-filosofi. Videre at denne er i tråd med arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser. En viktig rolle er å bistå ledere med utarbeidelse av individuelle oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialogmøter. Dette medfører kontakt med BHT (bedriftshelsetjenesten), lege, NAV Arbeidslivssenter og de lokale NAV kontorene. Sykefraværsoppfølging Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv er en måte å jobbe på som er i tråd med overordnede politiske mål. I Norge er det bestemt at arbeidslinjen skal være det førende prinsippet. Med det menes at alle som kan og vil, skal jobbe, og at de som ikke har en arbeidsplass skal få hjelp til å komme inn i arbeid. Disse overordnede politiske mål er nedfelt i en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet og myndighetene (IA-avtalen). IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne. Redusert funksjonsevne er ikke begrenset til sykdom. Det kan for eksempel også dreie seg om helt unge arbeidstakere som mangler arbeidserfaring, eller om personer som har vansker med å komme inn i arbeidslivet igjen etter fengselsopphold. Samarbeidsavtale KAEFER ENERGY og tillitsvalgte signerte en samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter 22. februar Det betyr at vi som bedrift stiller oss bak målene i IA-avtalen. Samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i bedriften samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Det er en klar forventning at vi som arbeidsgiver fastsetter våre egne mål for IA-arbeidet tilpasset våre utfordringer. Gode resultater av IA-arbeidet vårt forutsetter et sterkt ledelsesengasjement, og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Nytt regelverk fra 1. juli 2011 Arbeidsgiver er lovpålagt å ha sykefraværsrutiner, akkurat som vi er forpliktet til å ha HMS rutiner. Fra 1. juli 2011 trår nye regler om sykmeldte i kraft. Folketrygdloven strammer inn på fristene i oppfølgingen av sykmeldte: Oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker innen 4 uker (6 uker tidligere) Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder (lege) innen 4 uker Dialogmøte 1 skal avholdes i regi av arbeidsgiver innen 7 uker (12 uker tidligere). Dialogmøte skal avholdes for alle sykmeldte, også medarbeidere med graderte sykemeldinger Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til NAV innen 9 uker med opplysninger om dialogmøte 1 er avholdt Dialogmøte 2 skal avholdes i regi av NAV innen 26 uker (eller tidligere ved behov dersom f.eks arbeidsgiver ønsker det) Dialogmøte 3 kan avholdes i regi av NAV (etter krav fra arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV eller sykmelder (lege) Arbeidsplassen er den viktigste arenaen Lovverket gjenspeiler at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for oppfølging av sykemeldte. Dette går frem av både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Det er kjent at lavere sykefravær styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet, og at det er lønnsomt for bedriftene. Derfor jobber bedriftene og partene i arbeidslivet hardt for å forebygge og redusere sykefraværet. Tanken er at leger, NAV, bedriftene og arbeidstakerne drar lasset sammen for å få ned sykefraværet. Aktiv sykemelding utgår Det stilles nå større krav til at arbeidsgiver skal ha en tettere oppfølging av den sykemeldte. Det er også besluttet å fjerne aktiv sykemelding. Videre er det klare forventninger til at samhandlingen mellom verneombud, HMS/BHT, HR og tillitsvalgt øker. Gradert sykemelding skal tas i bruk når det er mulig. Det legges vekt på at delvis jobb kan være helsefremmende, og at passivitet forlenger sykdom. Det er flere andre grunner for å ha gode rutiner for sykefraværsoppfølging: God personalpolitikk og personalomsorg God stabilitet. Hver enkelt medarbeider er en ressurs. Alle er viktige for å få hjulene til å gå rundt Reduksjon av bedriftens kostnader Høye krav til dokumentering av hva vi har utført underveis i prosessen Eksempelvis: Innkallinger, notat fra samtaler, oppfølgingsplaner Medarbeideren kommer raskere tilbake i jobb NAV kan ilegge bøter Dersom arbeidsgiver ikke utarbeider oppfølgingsplan innenfor fristene kan NAV ilegge et gebyr på kr i hvert enkelte tilfelle. Dersom arbeidsgiver ikke avholder dialogmøte 1, eller deltar i dialogmøte 2, kan arbeidsgiver ilegges et nytt gebyr på kr i hvert enkelt tilfelle. 4 5

4 Hvilke tanker/holdninger har vi knyttet til det å være syk? Tanken bak ny lovgivning er at tidlig innsats og tettere oppfølging vil bidra til å få ned sykefraværet. Målet er at den sykmeldte kommer raskere tilbake til egen jobb. De viktigste aktørene i forbindelse med et sykefravær er: Medarbeider Leder Det er disse to som har de største forutsetninger for å finne frem til gode løsninger, som gjør at den som er syk kommer raskere tilbake i arbeid. I følge lovverket er hovedregelen at legen skal delta på dialogmøtene. Legen bistår med hva som er medisinsk forsvarlig og hensiktsmessig i forhold til helsetilstanden. BHT (bedriftshelsetjenesten) skal også delta, hvis bedriften har en slik ordning. Når vi er syke har vi et reelt valg: Vi kan være på jobb med det som er friskt, eller hjemme med det som er sykt. Vi kan velge å fokusere på det vi klarer i jobben fremfor å ha fokus på det vi ikke klarer. En slik holdning forutsetter selvsagt at det er takhøyde i bedriften vår for at noen jobber saktere en periode eller har behov for tilrettelegging, eller rett og slett har et midlertidig behov for å komme senere på jobb eller gå hjem tidligere. Den som er syk har nemlig rett til å bli tatt vare på. For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, forventes det derfor at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet for den enkelte sykmeldte så langt det er mulig. Som arbeidsgiver kan vi utarbeide en alternativ arbeidsliste, eller opprette en jobb-bank. Vi har da klart et tilbud om lettere arbeid til de som har restarbeidsevne. Statistikk viser at det er 50 % sjanse for at vi ikke kommer tilbake til jobben vår, dersom tett oppfølging fra arbeidsgiver uteblir de første 8 ukene i et sykefravær. Det er fortsatt lov til å være syk Vi har svært gode velferdsordninger i Norge, og det hevdes fra flere hold at dette er sykefraværsdrivende i seg selv. En slik tankegang kan nok med rette føles svært urettferdig for de som er så syke at de ikke kan jobbe. Husk at det fortsatt er lov å være syk, og at det ikke forventes at alle syke skal jobbe. Noen ganger lar dette seg ganske enkelt ikke gjøre, og da skal den som er syk få være i fred. Samtidig kan det tenkes at i det i mange tilfeller kan være mulig å arbeide videre, til tross for helseplagene, dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker medvirker til alternative løsninger. Alternative oppgaver En annen mulighet er å kunne velge alternative oppgaver i KAEFER ENERGY fremfor det å bli sykmeldt. Et slikt tiltak forutsetter at leder og medarbeider prater godt sammen i forkant, for på den måten å komme frem til en løsning som gjør at medarbeideren ikke har behov for en sykemelding. Sistnevnte alternativ er å anse som en form for forebygging av sykefravær. Utnyttelse av restarbeidsevne Det er hjemlet i lov at NAV kan forvente utnyttelse av restarbeidsevne hos en som er midlertidig syk. Videre er det klare forventninger til at den som er syk, så tidlig som mulig prøver seg i arbeid. Dette forutsetter at arbeidstaker bidrar aktivt i prosessen, og aktivt medvirker til utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan, samt å delta i dialogmøter. Arbeidstaker bør ha en formening om hva han eller hun forventer skal skje. Er målet å komme tilbake i jobben? Når ser du for deg at dette kan skje? Leder og den som er syk må sammen komme frem til en plan, og så sette opp delmål og finne frem til tiltak og virkemidler, som gjør det mulig å nå mål som er bestemt. Dette inngår i oppfølgingsplanen som er et levende dokument og som er gjenstand for justering underveis i oppfølgingsprosessen. Medvirk aktivt i oppfølgingsprosessen Vi gjør oppmerksom på at det av Folketrygdloven fremgår at en arbeidstaker som ikke medvirker i oppfølgingsprosessen, kan tape sin rett til sykepenger. Samarbeider alle parter i prosessen har vi et godt fundament for lavere sykefravær og økt trivsel i KAEFER ENERGY. Hva skal til for å få en god oppfølging? Mange tenker at NAV har ansvaret for oppfølgingen. Det stemmer ikke. NAV kan imidlertid bidra til at prosessen går riktig for seg og de kan på visse vilkår bidra med økonomiske virkemidler. Det er den nærmeste leders ansvar å sørge for at det blir tatt kontakt, og opprettholdt kontakt med den som er syk. Den som er syk kan forvente å bli kontaktet allerede den første uken av sykefraværet. I utgangspunktet handler det om å bry seg. Hva kan vi gjøre for å avhjelpe situasjonen? Hva kan du som er syk bidra med? Alle muligheter må vurderes. Leder og medarbeider finner sammen frem til restarbeidsevnen. God oppfølging forutsetter god kunnskap om handlingsrommet i organisasjonen, og da spesielt hos leder. Leder må vite hva som skal gjøres Leder må vite når det skal gjøres Leder må vite med hvilken kvalitet det skal gjøres Leder må vite hvilke aktører en kan samarbeide med Systematisk jobbing og oppfølging De nye reglene stiller enda større krav til systematisk jobbing med oppfølging av syke medarbeidere enn tidligere. Vi trenger gode og klare rutiner som bidrar til at vi følger lovverket. Oppfølgingen bør starte allerede de første dagene av fraværet, slik at nærmeste leder og den som er syk kan diskutere seg frem til funksjonsevne og arbeidsmuligheter. Nye rutiner under implementering Vi arbeider nå med å beskrive disse rutinene. Dere kan derfor forvente at det kommer mer informasjon om dette i løpet av kort tid, slik at det blir klart både for medarbeidere og ledere hvordan man skal forholde seg når sykdom inntreffer. Er det noe du er usikker på, eller for den del trenger mer informasjon om, tar du gjerne kontakt med meg, og så skal jeg rettlede deg videre. E-post: 6 7

5 Utfordring på støydemping resulterer i nye løsninger på Statfjord Eivind Berg Leder Teknologi og Marked Putevegg rundt vanninjeksjonspumper i modul C0-2 Statfjord Senfase prosjektet er snart ferdigstilt og plattformene er inne i en ny driftsfase med forlenget levetid. Statfjord B og C er med dette oppgradert betydelig og omskapt til olje og gassproduksjon. Ombygging og oppgradering til gass produksjon har pågått når plattformene er i drift. Intensjonen Vår oppdragsgiver er Aker Solutions AS (tidl. AKOP). Intensjonen i vår kontrakt med Aker Solutions AS var å integrere Isolasjon, Stillas og Overflate (ISO fag og engineering) i driftsorganisasjonen hos Aker Solutions AS. Ny Helihangar på Statfjord B Utfordrende oppgaver Det har vært utfordrende oppgaver innen valg av metode, planlegging og gjennomføring av selve ombygginger ombord. Vår prosjektleder Erik Eslinger og hans Team på land og offshore har gjort en respektabel jobb. Dette i et meget godt samarbeid med vår oppdragsgiver Aker Solutions AS. Involvert i støydemping Ett av prosjektene vi har vært involvert i er støydemping rundt fire store Fabricom har tildelt KAEFER ENERGY ISO kontrakten i forbindelse med ny Helihangar til Statfjord B. I den forbindelse vil vi delta med alle våre fag disipliner, inkludert engineering. Prosjektet baserer seg på en FEED studie som tidligere ble utarbeidet av Fabricom. Da det skulle stasjoneres nytt SAR helikopter ute på Statfjord B, ble det satt krav til kortere responstid for helikopteret. Dermed ble den gamle hangaren for liten, og ny og større hangar skulle bygges. vanninjeksjonspumper til Vigdis. For de som husker tilbake til 2008, så leverte KAEFER ENERGY den gang en vellykket støyskjerming med egenutviklede lydputer. Dette resulterte i at områdestøy i modul C0-2 ble redusert fra 96-99dBA til under 90dBA i deler av arbeidsområdet. Dette var et temporært tiltak under selve modifikasjonen. Arbeidet som starter opp i 2011, er begge helidekk som skal males om, da innflygningssektorer må flyttes maksimalt, på grunn av den nye hangaren. Også fundamenter for ny hangar skal sveises inn. Dermed vil det bli en del aktivitet for overflate og stillas dette året. Selve jobben med å fjerne den gamle hangaren og installere den nye, vil først starte opp i mai Prosjektansvarlig er Kjetil Schmidt. Tabell viser at dersom støyen er lavere enn 90 dba er det ikke begrensning i oppholdstid. Dvs. det kan gjennomføres et normalt arbeidsskift på 12 timer offshore Reduksjon av støynivå Våre lydputer resulterte i en betydelig reduksjon av støynivået (<88dBA) og dermed betydelig bedring i arbeidsmiljø for mannskapet som jobbet med ombygging i området C0-2. HMS-pris av Statoil Når en tar i betraktning kompleksitet i layout på teknisk utstyr og begrenset tilkomst i området, så ble puteelementene våre en vellykket løsning. Prosjektet ble den gang premiert med en HMS pris av Statoil. Gjenbruksverdi Puteelementene har også vist høy gjenbruksverdi. I etterkant er de blitt benyttet ved flere ombyggingsjobber om bord for å skjerme mot uønsket støy. Etter ombygging er det fortsatt behov for støyskjerming rundt pumper, da fra et noe mindre støynivå: dba. Imidlertid, stilles det nå tilleggskrav til enkel tilkomst for service/vedlikehold. Teknisk avdeling hos KAEFER ENERGY har vært engasjert i forbedring av Prinsippskisse på ENERGY Sonic Barrier. Layout på SFC. støypute løsninger. Resultatet ble å levere lydputer som henges opp i et skinnesystem. Putene kan enkelt skyves til side for nødvendig tilkomst. Omfattende testing Lydputene har vært gjennom omfattende testing innen Lyd, Brann og Elektrisk utladning før de ble valgt til prosjektet. Termocap i Årdal Vi er i disse dager i gang med detaljengineering sammen med Aker Solutions. Putene er planlagt produsert ved vår egen putefabrikk Termocap som ligger i Årdal. Putene har fått navnet ENERGY Sonic Barrier. Installasjonen av opphengssystem og puter vil pågå i løpet av august/ september i år. Betydelig Helse- og produksjonsgevinst Prosjektet viser at satsing på utvikling av nye produkter og løsninger kan gi vesentlig HMS-gevinst og produksjonseffektivitet i det enkelte prosjekt. Dette er sammenfallende med både Aker Solutions og KAEFERS ENERGYs bedriftspolitikk. I tillegg vet vi at Ptil har støy som et ekstra fokus område i år. Ved å redusere støynivå til under 90 dba reduseres risiko for støyskader, samtidig økes produktiviteten ved å unngå arbeidstidsbegrensninger. 8 9

6 Gjøa The best Project ever Torleif Susort, Prosjektleder Gjøa Gjøa Topside og Hook-up Aker Solutions ble tildelt kontrakten på bygging av Topside på Gjøa i En Topside i størrelsesorden tonn. I denne forbindelse fikk KAEFER ENERGY kontrakten på Isolering, Innredning og Passiv Brannbeskyttelse (PBB). Vi fikk også en tilleggskontrakt med innleie av stillasbyggere og overflatepersonell under Aker Stords ledelse. Totalt i prosjektet ble det gjennomført nærmere 1,2 millioner arbeidstimer uten fraværsskader. Det var totalt ca 1500 personer involvert i prosjektet. KAEFER ENERGY startet senhøstes 2007, med engineeringpersonell i Oslo og på Stord. Produksjonsoppstart våren 2008 og utslep av Gjøa i juni Etter at Gjøa kom ut på feltet, har KAEFER ENERGY gjennomført Hookup arbeid og assistanse for Aker Solutions frem til april Samtidig med Hook-up arbeidet startet KAEFER ENERGY vedlikeholdskontrakten for (ISO fagene) sammen med IKM. Noen utfordringer Noen av utfordringene til KAEFER ENERGY var at arbeidet skulle utføres på mange forskjellige byggeplasser. Det kan nevnes Aker Stord, Aker Verdal, Aker Egersund og tre forskjellige verft i Polen. I Polen ble store deler av PBB påført. Utfordringene vi stod overfor i Polen var at det ikke var fjernet sand etter blåserensing og til dels dårlig tildekking av seksjonene før påføring av PBB. En annen utfordring var at ledende personell og pumper/utstyr skulle etableres på samtlige arbeidsplasser i samme tidsrom, i en forholdsvis kort periode. Det kan også nevnes at polske ansatte sine holdninger til HMS ikke var godt nok innarbeidet, men dette ble bedre i løpet av arbeidsperioden i Polen. Utfordringene ble løst på en god måte og seksjonene ble levert i henhold til plan og god kvalitet. Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet Gjøa skulle bygges i henhold til NORSOK standard. Her er det et ufravikelig krav at alle som gjennomfører rørisolering skal enten ha fagbrev eller ha gjennomført godkjent NORSOK test. KAEFER ENERGY og våre to polske underleverandører på personell gjennomførte NORSOK testing av ca 1500 personer i Polen. KAEFER ENERGY, Statoil og Aker Solutions var observatører til testene som ble utført. KAEFER ENERGY hadde egne sertifiserte sensorer som var godkjent av Statoil/ AkerSolutions. Statoil og Aker Solutions fikk fortløpende lister av hvem som hadde gjennomført og hvem som bestod. Omtrent 80 % bestod NORSOK testen. Dette viser at de har fått god opplæring i forkant, i tillegg til lang og god arbeidserfaring. Det ble også utført en del NORSOK tester på Stord og KAEFER ENERGYs verksted i Stavanger. Alt personell gjennomførte et kurs i riktig verktøybruk før oppstart i prosjektet. KAEFER ENERGY kurset alle stillasbyggerne, ca 400 personer og ca isolatører i bruk av sikkerhetssele. Det ble arrangert egne Epoxy kurs i samarbeid med materialleverandøren, for å øke kompetansen i påføring av Chartek. På dette kurset var det personell fra både KAEFER ENERGY, Aker Solutions og Statoil. For å øke multidisplinkompetansen, ble det avholdt kurs for overflatepersonell på NORSOK rørisolering. Alle deltakernebestod NORSOK testen. Best Project ever Resultatet av de strenge kravene til kompetanse på utførende personell har bidratt sterkt at prosjektet til slutt ble kalt The best Project ever. God HMS-holdning og arbeidsmoral KAEFER ENERGY sine ansatte og innleid personell ble godt mottatt på prosjektet. Når folk blir tatt vel i mot i prosjektet, bidrar dette til økt kvalitet og produktivitet. Dette skaper også gode HMS holdninger og arbeidsmoral både på arbeid og i fritiden. Formennene i KAEFER ENERGY hadde daglig to-minutters HMS samtale med alt personell underlagt KAEFER ENERGY. Dette ble også gjort på slutten av arbeidsdagen. Dette sikrer formannen at alle går friske og uskadde hjem fra arbeid. Personellet så tidlig viktigheten av god RUH rapportering. Prosjektet s RUH rapportering var over gjennomsnittet i KAEFER ENERGYs, noe som viste at prosjektpersonellet hadde stort fokus på HMS. Prosjektet ble gjennomført uten fraværsskader fra KAEFER ENERGY sin side. Gode tilbakemeldinger fra kunden Dialogen mellom KAEFER ENERGY og Aker Solutions har vært særdeles god, og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på prosjektets kvalitet og gjennomføring. Statoil har også gitt gode tilbakemeldinger. Arbeidsmiljøet har fungert godt på alle nivå i prosjektet, noe som også vises igjen i produktivitet og kvalitet. Dialogen med leverandørene var over gjennomsnittet. Alle personellleverandører ble rutinemessig revidert og godkjent av KAEFER ENERGY, i samarbeid med Aker Solutions og Statoil. Kapasitet Som tidligere nevnt, var det mer enn 1500 personer fra KAEFER ENERGY involvert i prosjektet. Dette fordelte seg på ledelse, engineering, plan, innkjøp, lager/logistikk, rørisolering, flateisolering, innredning, Fakta om Gjøa-prosjektet: Gjøa-prosjektet har basert seg på innovativ bruk av kjent teknologi som det er gode erfaringer med. Feltet er bygd ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer på havbunnen. Vega-feltet som er tilknyttet Gjøa-plattformen, er bygd ut med tre brønnrammer. Utvinnbare reserver på Gjøa er 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. På Vega regner partnerne med å få ut 26 millioner fat kondensat og 18 milliarder kubikkmeter gass. Statoil har vært operatør under utbyggingsfasen, mens GDF SUEZ er operatør for driftsfasen. Gjøa-plattformen ligger utenfor Sogn-området, 45 kilometer fra land og er verdens første flytende plattform som får strøm fra land. Det er også verdens lengste vekselstrømskabel installert i ett stykke med så høy spenning. Strømmen kommer fra Statoils anlegg på Mongstad via en 100 km lang kabel. Dette reduserer CO2-utslippene fra Gjøa med om lag tonn per år. Partnere på Gjøa-feltet: GDF SUEZ, Petoro, Statoil, Shell og RWE Dea. GDF Suez overtok offisielt operatørskapet 25. november 2010 og ble med dette driftsoperatør for et felt på norsk sokkel for første gang. Foto: Statoil. PBB og utleie av overflate- og stillas personell. Undertegnende ledet hele prosjektet sammen med en stab som gjorde et fremragende arbeid. Selv med nærmere 1000 isolatører i rotasjon, hadde vi faktisk flere hundre personer som stod klar til å få arbeid på Gjøa dersom behovet oppstod. Disse hadde allerede bestått NORSOK-testen. KAEFER ENERGY utførte mesteparten av prefabrikasjonen for rørisolasjon på vårt prefabverksted i Stavanger. Her ble det produsert over 7000 ventil- og flensebokser i de siste månedene av prosjektet, noe som er den største enkeltstående leveransen til en plattform noen sinne. Tilpasninger og mindre deler ble gjort ved vårt prefabverksted på selve verftet. Sail away Gjøa forlot Aker Stord 13. juni KAEFER ENERGYgikk i land lørdag 12. juni 2010, som siste underleverandør. Etter dette har KAEFER ENERGY gjennomført Hook-up arbeid og assistanse til Aker Solutions om bord frem til april Kilde: KAEFER ENERGY artikkel i Rust og råte juni 2011 Samtidig med Hook-up arbeidet startet KAEFER ENERGY vedlikeholdskontrakten (for ISO fagene) sammen med IKM. Kvalitet vår styrke Statoil har uttrykt at KAEFER ENERGYs strenge krav til kompetanse på personell og gjennomføringsmetoder, ble kvaliteten i henhold til forventningene. I forbindelse med ferdigstillelsessertifikatet uttrykte Aker Solutions sin tilfredshet med KAEFER ENERGY s omfattende og kvalitetsmessig gode bidrag i prosjektet 10 11

7 Status fra Mongstad Jimmy Friberg, Generalformann for stillas og ivrig maratonløper. Karl Sømoe, Generalformann for isolering og hurtigrute entusiast. Carl Otto Modell, Generalformann for overflate, bosatt i Ukraina. Prosjektgjengen på Mongstad. Redaksjonen tok turen til Mongstad for å avlegge prosjektet et besøk. Det var tydelig en travel og engasjert prosjektleder vi møtte. Det var så vidt han hadde tid til oss, blant møter og samtaler med kunde og eget personell. Mongstad-prosjektet har jo hatt sine utfordringer som har vært både krevende og store, men med god hjelp av entusiastiske kollegaer begynner vi virkelig å få sving på sakene. Terje poengterer at de fortsatt har utfordringer relatert til gjennomførelse, men dette fikser vi, for å bruke Terjes uttrykk. 150 personer på Site Terje forteller videre at de er 150 personer på Site, og dette tallet vil øke suksessivt etter hvert som de også kommer i gang med anleggsstansen til Statoil. Selve stansen har en varighet på 2 til 3 uker. Foraktivitetene til stansen har pågått i ca. to måneder, hvor det har vært tilretteleggingsaktiviteter både innenfor stillas og avisolering. Mye skal falle på plass for at det skal bli en suksess, men Terje er sikker på at de skal lykkes med KAEFER ENER- GYs bidrag. Vi skal også assistere under selve stansen og vil når denne er sluttført, bidra med riving av oppført stillas, slik at alt kommer tilbake til normalen igjen. Veletablert i nye lokaler Terje gir uttrykk for at han er godt Kilstraumen Innkvartering for prosjektpersonell Terje Hjelmtveit Prosjektleder Mongstad fornøyd med at de er vel etablert i nye lokaler i rigg 6. Her sitter alle samlet med kort vei til de andre disiplinene og firma som de har et utstrakt og godt samarbeid med. Kilstraumen I forbindelse med innkvartering av prosjektpersonellet, så er det som nevnt i forrige utgave av OnSite magasinet, fullt belegg på Kilstraumen. Redaksjonen tok turen nedom på besøk og kan bekrefte at dette er et meget koselig og trivelig sted, like i sjøkanten. Vår guide på turen, Piotr Andrzejcsak, personalkoordinator Piotr Andrzejcsak Personalkoordinator Mongstad i leiligheten, Kilstraumen. på prosjektet, fremviste stolt kjekke og innholdsrike leiligheter som er ustyrt med alt en har behov for. Det er ikke noe å si på at alle som bor her trives godt med store muligheter for fine turer, fiske i sjøkanten og bading om en ønsker det. Stor trivsel, utfordrende arbeidsoppgaver Generelt om prosjektet poengterer Terje at de fleste gir uttrykk for stor trivsel og utfordrende arbeidsoppgaver, noe som også de enkelte generalformennene gir uttrykk for. (Se egne artikler om disse.) Vi takker så meget for tiden, og ønsker dere alle lykke til med store og utfordrende arbeidsoppgaver som kommer i tur og orden. Gro og Jan Inge Jimmy, vår mann fra Uddevalla i Sverige, har vært ansatt i KAEFER ENERGY siden Han har ansvaret for stillasarbeidere. Jimmy er en skikkelig positiv og sprek kar, som for uten å ha det veldig travelt i arbeidsdagen, også trener iherdig til deltakelse i Berlin maraton i september. Jimmy skryter uhemmet av personellet han har ansvaret for, hvor de fleste kommer fra henholdsvis Polen og Sverige. Om han trives? Jette bra, kommer det kontant. Jeg har så mange gode og flinke kollegaer her på Mongstad, at det er jo bare nødt til å være jatte bra. Du nevnte Berlin maraton, hva er ambisjonene dine med hensyn til tid? Vel, i fjor løp jeg på 4 timer og 2 minutter, og er denne gang veldig oppsatt på å forbedre tiden med minst 30 minutter. Det er viktig med høye målsetninger, så ja, jeg skal klare det. Du ser her på Mongstad og i traktene rundt er det meget gode treningsforhold, med kjempe bra og variert terreng, så jeg føler meg i atskillig mye bedre form denne gang. Vi takker Jimmy for samtalen og ønsker han lykke til både med utfordringene på Mongstad, og med Berlin maraton. Karl begynte i KAEFER ENERGY i 2000 og har vært med på mange ulike prosjekter. Han har fartstid fra både Åsgard B, Hammerfest og Snøhvit prosjektet, før han endte opp på Mongstad. Karl pendler mellom Bergen og Mongstad og trives med dette. Han har riktignok nettopp startet sin karriere på Mongstad, men synes at så langt ser det veldig greit ut, og vil på linje med de øvrige generalformenn gjerne benytte anledningen til å skryte at samholdet, kollegaer og kunder. Karl blir ivrig når vi spør om det er noen hobbyer han dyrker, og forteller villig vekk at han er en hobbysnekker, hvor han i skrivende stund er i gang med opp pussing av egen leilighet. Det er ikke få timer Karl har bidratt med for å avhjelpe familie, venner og naboer når de har hatt behov for hans tjenester. (Greit å vite hvis vi skulle ha behov for en god snekker) Og når vi spør om hvor han liker å reise, så kommer det kjapt at ingen ting er som en tur med Hurtigruta, i vår langstrakte og nydelige kystlinje. Det er noe jeg trygt kan anbefale til alle On-Site lesere som vil oppleve nydelig natur, koselige havner og god mat. Vi ønsker Karl lykke til med sin videre karriere på Mongstad. Carl Otto, kommer opprinnelig fra et lite sted utenfor Namsos, som heter Bangsund, men er nå bosatt i Ukraina. Han har ansvaret for overflate og har vært ansatt siden Han kan videre fortelle at han trives meget godt med både arbeidsoppgaver og kollegaer. Carl Otto pendler mellom Ukraina og Norge, noe han har gjort i ca. 1 år. Carl Otto røper også at han er i ferd med å bygge seg hus i Ukraina, og det er jo ingen hemmelighet at han har funnet sin store kjærlighet i Odessa. Hva var det som trakk deg til KAEFER ENERGY? Jeg kjente til en del av de som arbeidet i Verdal for KAEFER ENERGY, og etter noen samtaler med disse ble jeg overbevist om at dette var plassen å jobbe på. Jeg søkte på jobb, og før jeg visste ordet av det var jeg i full gang her på Mongstad. Så langt har jeg ikke angret en dag, så dette er å anbefale for alle. Lykke til med husbygging og oppholdet på Mongstad

8 Nordsjørittet 2011 Stillasforum på Troll B På ISO-prosjektet på Troll B har vi nå opprettet et stillasforum som skal ha faste møter hver andre søndag. Deltakere er stillasmontører, stillasformann og ISO-formann. I tillegg har plattformsjef og HMS-koordinator fra Statoil stående invitasjon. Nordsjørittet 2011 er vel gjennomført. WOW så mange spreke kollegaer vi har! KAEFER ENERGY stilte med 21 deltakere, blant de andre 9100 som syklet de 91 km på kryss og tvers over Jærlandet, mellom Egersund og Sandnes. Her stod utfordringene i kø som løs grus, asfalt, skogsterreng, bløt sørpe og bratte bakker. Forholdene kunne ikke vært bedre. Det var strålendes sol og nesten ikke vind. Langs løypa var det mange som hadde rigget seg til og heiet oss syklister frem. Vi kan konstatere at alle våre gode kollegaer kom over målstreken. Oppdrag utført! Det var en flott dag, og igjen kjære deltagere som representerte KAEFER ENERGY, dere er flinke! Lagleder 2011 er utrolig stolte av dere! Fra KAEFER ENERGY s lag stilte: Birger Susort Geir Åge Høiland Helga Gjøse Trine Gudbrandsen Tidemann Aud Irene Skår Torleif Susort Marianne Stokkeland Tor Henning Guldbrandsen Tom Priesner Jarle Gjertsen Thorbjørn Jensen Inge Orre Haaland Marius Helgevoll Sverre Bjørn Eskildsen Erik Øen Kenneth Margido Tjøsvoll Tommy Østensen Piotr Chmielewski Ingvar Ruud Tore Gjøse Ingvild Haaland Jørn Holzmann Med vennlig hilsen Helga Gjøse, Lagleder 2011 Forumet har en fast agenda og tar for seg aktuelle saker innen stillasfaget, både internt og eksternt, slik som: gjennomgang av referat fra forrige møte gjennomgang av aktuelle hendelser og aktuelle tema nytt fra APOS og landorganisasjonen gjennomgang av kommende og pågående stillasjobber Dette er en god måte å få informert om hendelser som har vært, samt diskutere egne erfaringer. Organisasjonen på Troll B har positive erfaringer etter det første møtet og får også gode tilbakemeldinger fra Statoil på dette. Vi oppfordrer samtidig de andre installasjonene til å opprette tilsvarende forum. Gjengen som deltok på det første stillasforumet: Lars Larsen Jan Fredrik Støve Peter Darth Espen Riis Per Ola Karlson Egil Sulen Ivan Kronheim KAEFER ENERGY golfturnering KAEFER ENERGY Extranett 15. juni arrangerte KAEFER ENERGY Golfturnering for våre kunder. Det var opp i mot 40 deltagere og det ble spilt 18 hull scramble. Kvelden ble avsluttet med god grillmat. Tilbakemeldingene på golfturneringen var bare positive, og vi sees igjen neste år. Extranettet bidrar til at det er lettere å kommunisere ut til alle våre KAEFER ENERGY ansatte. Det er viktig at du kontinuerlig går inn på extranett for å sjekke ut nyheter, informasjon om HMSK, avdelinger etc. Ved å gjøre valg fra menylinjen, får du tilgang til å laste ned dokumenter og tilgangbegrenset informasjon. Dersom du har spørsmål eller tips i forbindelse med denne tjenesten, eller mangler brukernavn og passord, ta gjerne kontakt med Markedskoordinator, 14 15

9 Snorre A nærmer seg ferdigstillelse på Snorre A skinner alltid solen Unn Schouw Prosjektleder, Snorre A LQU Alle ting har en ende, og nå begynner vi å se enden på Snorre A Living Quarter Upgrade. Selve installasjonsarbeidet skal være ferdig innen utgangen av august, og de siste overleveringene blir gjort i begynnelsen av september. Da har vi hatt kontinuerlig installasjonsarbeid siden januar 2010, og vi vil ha gjennomført timer på land og timer offshore. Offshorearbeidet går fortsatt aldeles glimrende, og i slutten av mai var vi så langt foran plan at vi måtte gjøre en replanlegging av arbeidet for å ha en reell plan å jobbe ut ifra. Den nye planen er rimelig stram, og skal bli en utfordring å holde. Men med det laget av dyktige folk vi har i prosjektet, er jeg rimelig trygg på at det skal gå bra. Vi mottar fremdeles gode tilbakemeldinger fra kunden på måten arbeidet gjennomføres på, både når det gjelder HMS og selve arbeidsutførelsen. Spesielt er det mye positivt å høre om ORR, og det er viktig at vi har lykkes med dette når vi bokstavelig talt arbeider i stua og på soverommet til de som bor på plattformen. En av de store utfordringene i prosjektet har vært den store mengden materiell som skulle sendes offshore, kombinert med dårlig kapasitet på lagerplass der ute. Dette har gått over all forventning, og grunnen er at vi har lagt opp til en detaljert styring av pakking og forsendelse av materiellet, samt god kommunikasjon med basen i Florø. Både innkjøper og material- koordinatorer offshore har gjort en kjempeinnsats for å få dette til å gå knirkefritt. En stor takk for innsatsen til alle både til lands og til havs som har stått på for å få prosjektet vel i havn! Nå gjelder det bare å avslutte i samme stil. Ønsker dere alle en god sommer!

10 Fortsatt i utvikling fra prosedyre til prosess! Eirik Bertelsen, HMSK Ingeniør/ Prosjektleder Kvalitetsprosjektet KAEFER ENERGY har vært i utvikling siden oppstart i Stavanger i 1977, og i det siste tiåret har utviklingen nærmest vært fenomenal. I dag jobber størstedelen av selskapet med ISO V&M prosjektene, en triumf av en kontrakt for vedlikehold og modifikasjon for Statoil ved hele 9 offshoreinstallasjoner, pluss Mongstad anlegget. Utfordringene vi møter ved de prosjektene i dag er krevende, men det er slett ikke første gang vi opplever slikt. Gjennom selskapets historie finner vi flere større prosjekter. For ikke lenge siden var vi fullt fokusert på Gjøa, og før det Snøhvitprosjektet. Noen år før dette hadde vi Åsgard B, Sea Launch, Heidrun og mange andre eksempler på store prosjekter. Alle med sine utfordringer og lærdommer. Det finnes noen historier fra 1980 tallet i forbindelse med utbyggingen av Kårstø og Mongstad. Selskapet hadde den gang administrasjonen i Moss, men var i større grad styrt fra konsernet i Tyskland. Ved oppstart på Kårstø rullet det inn en kolonne med grå pickuper med KAE- FER ISOLIERTECHNIK på siden. Det var Tyskland, som skulle sikre at arbeidet ble skikkelig gjennomført. Ved Mongstad sies det at KAEFER sitt prefab telt bokstavlig talt var seksjonert inn i forskjellige nasjonaliteter, en tysk del, en finsk del, en norsk del, osv. Etter sigende skapte dette en fortreffelig blanding av arbeidskulturer, og spesielt ledelseskulturer. Felles for prosjektene var heldigvis at resultatet til slutt var noe å være stolt av, noe kundene også bekreftet. Historien har nemlig vist oss at når KAEFER ENERGY leverer et produkt vi er stolte av, blir kundene alltid fornøyd. Denne stoltheten kaller vi ofte for KAEFER-ånden. Denne ånden, eller kulturen, må vi støtte opp under i alle ledd. Vi har og skal lære av hverandre, slik at vi sammen finner effektive og trygge metoder for å gjennomføre arbeidet, vi skal jobbe etter beste praksis. KAEFER ENERGY har i dag kommet svært langt. Fra rundt 300 ansatte i 2002 til nærmere 1000 ansatte i dag. Selskapet omsetter for over en milliard norske kroner, og vi har gjennom alle år skapt oss et solid navn i petroleumsbransjen. Vi er i dag en større aktør i petroleumsbransjen, og vi er og må være fortsatt i utvikling. Kraftig vekst på kort tid kan skape ekstra store utfordringer. Hvor ansatte tidligere hadde mulighet til å jobbe ved de fleste, ja kanskje alle prosjektene selskapet hadde, vil vi i dag oppleve at vi kun jobber med ett eller noen få av de mange prosjektene som pågår. Enda flere kollegaer som spres rundt over 30 arbeidssteder, både innenfor og utenfor de norske grenser, betyr at det blir stadig mer krevende å jobbe enhetlig og å lære av hverandre. Kommunikasjon og samarbeid er ikke lenger like enkelt når vi nå er en så stor virksomhet. Bak dagens prosedyrer ligger det enorme mengder arbeid, både med utforming og gjennom utallig prøving og feiling. I henhold til myndighetskrav, bransjekrav, kontraktskrav og interne krav skal vi levere produkter med den kvalitet som kreves, til rett tid. Dette betyr at vi må enes om kvaliteten og effektiviteten på arbeidet og arbeidsutførelsen, og om hvem som skal gjøre hva. I tillegg til dette opplever vi at kravene endres oftere og oftere, noe som hyppig påvirker våre egne prosedyrer. Etter hvert opplever mange av oss at vi kan miste kontrollen over gjeldende prosedyrer. Dette svekker vår leveranseevne og medfører store kostnader. Dette må vi løse! Administrerende Direktør Karsten Gudmundset etablerte i 2009 Kvalitetsprosjektet. Dette interne prosjektet har arbeidet for å finne løsninger på de nevnte utfordringene, med fokus på å redusere det som defineres som kvalitetskostnader. Arbeidet har ført til flere mindre og større forbedringer allerede. Mest kjent er kanskje den nye organisasjonsstruktur fra 1 januar Likevel står vi nå foran en enda større endring, nemlig det vi har valgt å kalle Fra prosedyre til prosess. Fra prosedyre til prosess betyr at vi velger å gå bort fra tradisjonelle dokumentbaserte prosedyrer, og i stedet beskrive våre rutiner gjennom prosessorientering, slik blant annet også Statoil har gjort. Selskapet har gått til innkjøp av et arbeidsprosessorientert styringssystem. Dere som har jobbet i Statoil sine systemer kjenner kanskje til APOS, som er navnet på deres system. Systemet leveres av SoluDyne, som også er leverandøren til Statoil. Ved å velge denne leverandøren vil vi benytte samme begrepsapparat som Statoil, noe som anses å være en stor fordel. Hva er prosessorientering? En prosess er en strukturert og målbar flyt av aktiviteter som har som formål å produsere et resultat til en spesifikk kunde internt eller eksternt. Enklere sagt; våre aktiviteter satt i sammenheng, der samspill, ansvarsfordeling og lignende mellom avdelingene og funksjonene beskrives. Når vi da setter sammen prosessene vil vi kunne jobbe prosessorientert. Vi tar derfor i bruk et verktøy (SoluDyne) som vil systematisere våre prosesser, lett kunne identifisere dem og vise hvordan de er avhengige av hverandre. Verktøyet vil også gjøre det enklere å foreta endringer i prosesser, samt gjøre det mye enklere for alle ansatte å se hvilke endringer som er gjort. Det øverste nivået ved prosessorientering er allerede etablert. Dette er KAEFER ENERGYs Leveransemodell (ovenfor): Under hvert prosessområde vil det forgrene seg delprosesser og arbeidsflyter. Gjennom prosessorientering vil vi kunne se sammenhengen fra en utførende aktivitet og opp til strategisk sammenheng. Det kan sies at prosessorientering binder strategi sammen med evne. Prosessorientering benytter seg av arbeidsflyter og er primært bygget opp av roller med tilknyttede aktiviteter. Hver enkelt aktivitet vil inneholde en beskrivelse. I systemet kan du enkelt klikke på aktiviteten for å lese den. Her ser dere et eksempel på en arbeidsflyt (til høyre): Hver enkelt ansatt skal kunne finne sine roller i systemet. På den måten kan vi enklere holde rede på hva vi skal gjøre i hvilken sammenheng. Alle ansatte får tilgang til systemet over internett. Systemet fungerer både i og utenfor citrix TC (KAEFER ENERGY nettverket). Med dette systemet vil det aldri være tvil om vi leser siste versjon av styrende dokumentasjon eller ikke. Det vi finner i systemet vil alltid være det som er gjeldende. Ved endringer vil du som ansatt få en melding i systemet om at det er gjort en endring, og hvor den endringen er. Enda viktigere er muligheten for at alle ansatte på en enkel måte kan komme med forbedringsforslag til prosessene. Slike forbedringsforslag kan gjøres direkte i bildet som viser prosessen du ønsker å forbedre, og sendes automatisk til prosesseier for behandling. Andre selskaper som benytter samme system har gode erfaringer med denne form for forbedringsforslag. Å bygge innholdet i et slikt system krever mye arbeid fra veldig mange i organisas- Copyright (C) SoluDyne 2011 jonen. Vi kan dessverre ikke forvente å ha alt på plass med en gang, og vi vil nok trenge flere releaser (revisjoner) for å komme helt i mål med et tilnærmet optimalt verktøy. Kursing av superbrukere er alt i gang, og vi vil begynne arbeidet allerede i sommer. Etter sommeren skal alle prosesseiere og faglige støttepersoner jobbe knallhardt med å sette opp prosessmodellene med utgangspunkt i dagens prosedyrer. Det vil publiseres et nettbasert brukerkurs for alle ansatte i forbindelse med lansering av systemet. KAEFER ENERGY tar med dette et viktig steg videre, og underbygger vår egen vekst ved å vise at vi fortsatt er i utvikling, også innen kvalitet. Introduksjon av systemet (første release) vil komme i høst. Ønsker alle en fantastisk sommer! 18 19

11 Positiv utvikling innenfor HMSK Per Steinkopf, direktør HMSK HMSK arbeidet i KAEFER ENERGY er i positiv utvikling. Det gjelder både i prosjektene og i basis. I basis har vi en HMSK avdeling som jobber godt med felles rutiner og støtte til prosjektene. Ikke minst har Inger Helene Egeland kommet med på laget av fast ansatte fra 1.juli, og vi ønsker henne lykke til med oppgavene! Arbeidsprosessorientert styring I disse dager er Soludyne, vårt nye system for arbeidsprosessorientert styring, i ferd med å innføres. Kurset for modellører har nettopp gått av stabelen. I slutten av august starter modelleringen og sent på høsten vil systemet komme i drift. Alle vil bli berørt av dette. Vår første vernekonferanse av en serie på flere er avholdt sammen med verneombud og ledere. Alle var enige i at dette var et viktig tiltak og at det er en viktig arena for å bli kjent og utveksle erfaringer. HVO ny leder i AMU I siste møte i arbeidsmiljøutvalget ble HVO valgt til ny leder. En fikk også fokusert mer på drøfting av innmeldte saker, i henhold til råd fra vernekonferansen. Fra nå ligger også AMUreferatene på extranett til lesing for alle. Hørseltesting pågår Noen av faggruppene i KAEFER ENERGY er spesielt utsatt for støyskader. Disse gjennomgår derfor hørseltesting hos bedriftshelsetjenesten, og følges opp videre derfra. Bedriften og vernetjenesten samarbeider også for å forbedre verneutstyret og holdningene. Samtidig samarbeider vi med kunden for å finne løsninger som kan minske problemet. Vernekonferansen 2011 Krise- og beredskapsplan KAEFER ENERGYs kriseberedskap har også løftet seg flere hakk denne våren. Vi har nå en godt gjennomtenkt krise- og beredskapsplan som bør være kjent for alle. Vi har fortsatt et veldig lavt sykefravær på 4 prosent. Det er svært lavt i vår bransje og det skal vi være stolte over. Vi har heller ikke hatt fraværsskader på ca. 3 år. Bruk extranett! Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å bruke extranett aktivt. Det finnes mye nyttig informasjon der, og legges stadig ut nytt. Da gjenstår det bare for HMSK avdelingen å ønske alle en sikker sommer av god kvalitet! Støytesting av utvalgt håndverktøy Med referanse til KAEFER ENERGYs interne og Ptil s & Arbeidstilsynets krav om ivaretakelse av sikker arbeidsutførelse, for utførende personell som jobber med verktøy og arbeidsutstyr mht. eksponering av støy, er følgende tiltak iverksatt: 1. Identifisert verktøy som benyttes 2. Gjennomgang av sertifikat/ bruksanvisning 3. Dokumentert opplæring iht. Arbeidstilsynets forskrift 608, best.nr Støy testing av håndholdt verktøy 5. Vurdert behov for særskilt oppfølging mht. registrering, dokumentasjon for eksponering av støy. Støymåling av utvalgt håndverktøy ble utført i samarbeid med Statoil, som forestod selve støymålingen. Inger Helene Egeland HMSK-leder på ISO rammeavtaler KAEFER ENERGYs HVO, Installasjonsleder land og HMS leder Snorre A prosjektet, deltok. Inger Helene Egeland startet i KAEFER ENERGY den 31. januar og er ansatt som HMSK-leder på ISO rammeavtale(r). Hun har sin bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet. Hun er utdannet spesial sykepleier, og har arbeidet som sykepleier ved medisinsk avdeling, og som postleder for en sub akutt sengepost ved Stavanger Universitetssykehus. Inger Helene har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, og har de siste årene arbeidet med Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet i oljerelatert virksomhet. Først som HMS-rådgiver i Aker Solutions, deretter var hun ansatt som HMSK-leder i Petrolink (ledergruppen). For tiden er hun fullt i gang med de spennende utfordringene som ligger i ISO rammeavtalene, parallelt med at hun går på Kvalitetslederskolen. Vi ønsker Inger Helene velkommen i rekkene og ønsker lykke til med alle de spennende utfordringene på våre ISOprosjekter. Utført støymåling som viser grunnstøy og reell støy i et arbeidsstykke, er dokumentert og signert av Statoils representant. Jan Inge Johnsen, HMS leder Snorre A prosjekt 20 21

12 Økonomi og Administrasjonsavdeling Avdeling kontrakt og prosjektøkonomi Prosjektenes økonomidirektører Avdeling Lønn Lønnsavdelingens målsetning er å levere mest mulig korrekt lønn - for å få det til, er vi avhengig at materiellet er korrekt før lønn mottar dette. Dette gjelder timeregistrering, reiseregninger og dokumentasjon som vi ellers har behov for. I tillegg er vi ansvarlige for å følge lover og regler som er gjeldende for lønnsutbetalinger. Lønningskontoret har hatt flere store utfordringer det siste halvåret, og vi arbeider hele tiden med å få utarbeidet løsninger som skal sikre en mest mulig korrekt utbetaling til den ansatte. Prosjektenes økonomidirektører Avdelingen Kontrakt og Prosjektøkonomi består av en god blanding mellom prosjektstøttepersonell, prosjektøkonomer og business managers. Avdelingen består av gode kolleger med mangfoldig utdannings- og erfaringsbakgrunn, og vidt spenn i alderssammensetning. Onde tunger skal ha det til at økonomifolk er av den tørre og kjedelige typen, men myten avkreftes raskt i møte med avdelingen vår. Hos oss finner du grønne fingre, kokkekunster, bilentusiaster, interiøreksperter og neglekunstinteresserte. Ulike roller og arbeidsoppgaver Vi har mange ulike roller og arbeidsoppgaver i avdelingen vår, men vi jobber alle for det samme mål: å passe på økonomien i prosjektene. Vi maser, spør og graver helt til vi har full kontroll selvsagt med et smil og med kontrakten under armen. Vi samarbeider tett med både prosjektledelse og kunde, og sørger for riktig økonomirapportering både internt og overfor kunden. Vi spiller også en viktig rolle for verdiskapningen i prosjektene. Vi kan analysere fremdrift, lage prognoser og budsjetter, samt identifisere avvik og endringsordrekrav. Vi kan også komme med forbedringsforslag. For prosjektledelsen er det essensielt å ha en prosjektøkonom til å spille ball med, ikke minst når det skal fattes viktige prosjektbeslutninger. De fleste beslutninger har et økonomisk tilsnitt. Prosjektøkonomi kan presentere konsekvenser av ulike alternativer, slik at prosjektledelsen kan ta et opplyst valg. Jobben vi gjør innen prosjektøkonomi vil faktisk i en del tilfeller kunne avgjøre om prosjektet er vellykket eller ei. Har du en prosjektøkonom i magen? TEST DEG SELV! Kan du svare ja på følgende spørsmål? Er du hysterisk opptatt av tilbudsaviser og prissammenligninger? Synes du at finurlige kontraktsspørsmål beriker hverdagen? Vil du beskrive deg selv som effektiv, nøyaktig, petimeter og med overblikk, tallknuser, dataekspert og ellers et orakel? Er pivottabell en del av ditt kjernevokabular? Kan du snakke i telefonen, skrive e-post og sjekke timelister samtidig hele tiden med en masete prosjektleder hengende over deg? ja, da kan du kvalifisere for en jobb i vår avdeling! Timefangst Vi har hatt store utfordringer med å få registrert korrekt antall timer på ansatte som arbeider på ISO-kontraktene. Dette skyldes at systemet med overførsel av timer fra Statoils SAP til KAEFER ENER- GYs icore ikke har fungert helt som det skulle. I mellomtiden har våre ansatte i prosjektet arbeidet kontinuerlig for å få det riktige antall timer inn i icore, slik at utlønningen til vårt personale skal bli mest mulig korrekt. Vi ber om forståelse for at det kan bli noen feil når et så stort antall registreringer skal lastes inn manuelt. Alle feil blir rettet fortløpende etter at det er konferert med formenn. Vi beklager for de av våre ansatte som har opplevd feil på sin lønn som følge av dette. Vi oppfordrer alle som ikke har tilgang til icore om å be om lesetilgang, send en mail til og du får tildelt brukernavn og passord. Da kan dere selv gå inn og sjekke at alle timer og tillegg er registrert for forrige måned før lønn blir kjørt. Lønn kjøres normalt 2-3 virkedager før lønningsdag. Lønningskontoret, i samarbeid med icore og prosjektet, har hatt som førsteprioritet å Fra venstre: Annelise Jenseg og Wenke Bendiksen. Siv M. Andersen, Leder for lønnsavdeling. finne en metode som skal sikre en korrekt overførsel av timer fra SAP til icore. Det testes nå ut en ny metode, og vi regner med at denne er ferdigtestet i løpet av juni. Hvis alt fungerer etter hensikten, vil denne metoden bli tatt i bruk fra og med juli måned. Reiseregninger Mange av våre ansatte har en lang reise til sitt arbeidssted, og vi håndterer mellom 800 og 1000 reiser hver måned. Lønningskontoret, arbeider for tiden med et elektronisk reiseregningssystem i samarbeid med icore. Deler av dette er allerede på plass, men ennå gjenstår det en del tilpasninger. Dette håper vi skal være på plass innen utgangen av Dette skal sikre at den ansatte har god kontroll og oversikt over hvilke reiseregninger som til enhver tid skal utbetales og hvilke som allerede er utbetalt. Alle som har tilgang (eller ønsker tilgang) til icore, vil få tilgang til dette systemet så snart vi har det klart og opplæring er foretatt. Vi håper å kunne presentere systemet innen utgangen av året. Hver enkelt skal da kunne registrere sine reiseregningene i icore. Det vil være mulig for hver enkelt gå inn og se på sine egne reiseregninger og sjekke om de er godkjent, avvist eller overført til lønn. Vi benytter anledningen til å ønske alle våre kollegaer en riktig god sommer. Hilsen Annelise, Wenke, Siri, Monika og Siv

13 F.v.: Inger-Halldis Thorsnæs, Hege Helleland, Maylin Bærheim, Aud Irene Skår, Kari Raustein, Else Brit Jensen, Elise G. Jensen, Rita Cecilie Årvik. ADMINISTRASJONEN De første du møter når du kommer til KAEFER ENERGY, enten på besøk eller ringer, er to blide og vennlige jenter, nemlig Maylin Bærheim og Elise G. Jensen i resepsjonen. I tillegg til å være bedriftens ansikt utad besørger de bl.a.bestilling av tjenestereiser for administrasjonen, bestiller rekvisita og holder møterom og kaffemaskiner i god stand. Det må også nevnes at de sørger for at informasjon kommer frem til riktig vedkommende og er et naturlig senter når vi har behov for noen gode råd. IT For noen få måneder siden begynte Hege Helleland i stillingen som IT-konsulent i KAEFER ENERGY. Hun er i full sprint fra morgen til kveld for å yte hjelp og service innen IT til alle oss som sitter i Geitaberget 17, og ute i prosjekter. Hun bestiller utstyr til de som har behov for dette, og gir brukerne tilgang til de ulike systemene når dette er ønskelig. I tillegg holder hun kontroll på kopimaskiner, faste og mobile telefoner og jevnt over sørger for at alt utstyr innen IT virker som det skal. REGNSKAP I denne avdelingen bokføres alle faktura og regnskapsbilag av nok en hyggelig gjeng. Her sitter Else Brit Jensen, Birgit Hegrestad og Rita Cecilie Aarvik som besørger bokføring av alle bilag, og er også ansvarlig for betalinger til leverandørene våre og oppfølging av innbetaling fra våre kunder. I tillegg til ovennevnte oppgaver ytes det hjelp og support til brukerne av ERPsystemet vårt som er SAP Business One og EyeShare. Dokumentkontroll Dokumentkontroll sørger for at prosedyrer og systemer er tilgjengelige, og at dokumentasjon som mottas og produseres i KAEFER ENERGY registreres på en enhetlig måte for å sikre gjenfinning. I avdelingen finner vi Linda Bjelland som er avdelingsleder, i tillegg til dokumentkontrollerne Aud Iren Skår, Inger Haldis Thorsnæs og Siri Jones (for tiden sykmeldt). Vi har også ansvaret for at interne rutiner for dokumentasjon blir fulgt i henhold til prosedyrer og regelverk. Dokumentkontrollavdelingen er mest involvert i de store EPCI prosjektene som foregår i innredningsavdelingen og i de nye ISO prosjektene. Vi håndterer arbeidsunderlag for offshore, og dokumentansvar mot kunder og leverandører

14 Semsudin Leto fra Petroleumstilsynet holdt innlegget: Observasjoner fra tilsyn med entreprenører i 2010 Fagdag hos Bergen Group Rosenberg Camilla Grytten Juristen i KAEFER ENERGY Onsdag 1. juni 2011 arrangerte KAEFER ENERGY fagdag sammen med Bergen Group Rosenberg. Målet for fagdagen var å bevisstgjøre hverandre på de erfaringene vi har høstet gjennom lang tid i bransjen, de redskaper vi benytter og de tanker og ideer vi har for fremtidig samarbeid. I samsvar med fokusområder i industrien og fra myndigheter, var det ekstra stor fokus på støy og vibrasjoner i flere av de presentasjoner som ble gitt. Det var ca. 25 deltagere til stede fra Rosenberg. Programmet var nokså variert, med flere interessante faglige innslag. Konferansen ble åpnet av Vise Administrerende Direktør i KAEFER ENERGY, Bård Bjørshol, hvor han ønsket alle deltagerne velkommen. Han gikk i igjennom KAEFER ENERGY sine aktiviteter, i tillegg til at han presenterte KAEFER konsernet i sin helhet. Bergen Group Rosenberg stod for neste innlegg som gikk på Bergen Group Rosenberg sine forventninger til underleverandøren innen fagene isolering, overflate behandling, stillas & tilkomst, Innredning og HVAC. Innlegget ble holdt av Thor Inge Eie, Ingeniør innen Overflate, Isolering, Arkitekt hos Bergen Group Rosenberg. Her var det flere konkrete innspill til KAEFER ENERGY, som vi kan dra nytte av i vårt videre samarbeid. Petroleumstilsynet var også invitert, og Semsudin Leto holdt et interessant foredrag om observasjoner fra tilsyn med entreprenører i Dette var svært lærerikt for både KAEFER ENERGY og Bergen Group Rosenberg. Thorbjørn Jensen, KAEFER ENERGY presenterte korrosjon til glede og besvær, hvor han fikk frem beregninger som viser at korrosjon koster nasjonen Norge ca 100,2 milliarder kr. i løpet av et år. Korrosjon er et aktuelt tema og skapte dermed stort engasjement hos deltagerne og ivrige diskusjoner i salen. Gjennom utdrag fra forskjellige aviser ble det illustrert at korrosjon er like aktuelt i dag som for ti år siden. Etter lunsj hadde Eivind Berg, Leder for Teknologi og Utvikling i KAEFER ENERGY, en interessant presentasjon om det aktuelle temaet støy og støyreduserende tiltak. Dette er et av mange fokusområder til KAEFER ENERGY. Eivind Berg fikk frem de utfordringer og begrensninger støy gir oss i en arbeidssituasjon, og diverse tiltak for reduksjon av støy. Dette var også et tema som skapte stort engasjement, da utfordringene er store relatert til arbeidstidsbegrensninger ved arbeid i støyområder. En naturlig overgang etter dette var presentasjonen Vibrasjoner i fokus, som ble holdt av Tor Henning Gulbrandsen, Avdelingsleder for Utstyr i KAEFER ENERGY. Han gikk gjennom de alternative metoder og utstyr KAEFER ENERGY benytter, og hvilke avveininger som blir gjort før en tar det endelige valg. Deriblant er selvsagt HMS og ergonomi en vesentlig faktor, og i tillegg må aspekter som effektivitet og kvalitet vurderes. Bergen Group Rosenberg sine forventninger til ISO, Innredning og HVAC leverandøren ble holdt av Thor Inge Eie, Ingeniør innen Overflate/ Isolering/Arkitekt, Bergen Group Rosenberg En som vanlig engasjert Birger Susort, Disiplinleder Isolering i KAEFER ENERGY, ga alle deltagerne en meget god innføring i isolasjonsfagets verden, fra innføring i spesifikasjoner gjennom Insu lation prosedure spesification (IPS) til de forskjellige iso lasjonsklasser. Birger avsluttet det hele med noen flotte bilder fra diverse prosjekter KAEFER ENERGY har deltatt i. Rune Røisland, Avdelingsleder Struktur i Bergen Group Rosenberg, oppsummerte Fagdagen, og klarte på en god måte å dra ut essensen av de samlede presentasjonene. Arrangementet var meget vellykket, hvor alle fikk faglig påfyll, samtidig som vi fikk mulighet til å møte hverandre på en annen arena, og ikke minst knytte faglige kontakter. Camilla begynte i KAEFER ENERGY den 1. februar i år. Camilla er leder for avdelingen Kontrakt og Prosjektøkonomi. Hvem er Camilla? Camilla har forretningsjuridisk bakgrunn fra et av de såkalte fire store advokatfirmaene i Norge Wikborg Rein hvor hun ble ansatt på bergenskontoret etter endte studier sommeren I oljebransjen har hun sin erfaring fra Norsk Hydro, senere Statoil, hvor hun begynte i Her jobbet hun først i kontraktsavdelingen, primært med riggavtaler, men også som kategoriansvarlig for Surface Equipment. I 2008 flyttet hun til Stavanger og begynte i Statoil-konsernets juridiske avdeling. Her fokuserte hun hovedsakelig på petroleumsrett. Hun hadde også et stunt-oppdrag som juridisk sommervikar i ledelsen for Undersøkelse og Produksjon Norge i Camilla har også undervist i jus og vært sensor ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole. Camilla er en iherdig ung dame på 31 år, opprinnelig fra Sveio utenfor Haugesund. Camilla er utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Bergen. I løpet av utdannelsen fikk hun være med på en nordisk prosedyrekonkurranse om menneskerettigheter, hvor hun sammen tre andre studenter fra UiB likegodt stakk av med seieren. Oppgaven gjaldt forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot rasistiske ytringer. Konkurransen foregikk i Norges Høyesterett, overfor et dommerpanel bestående av frivillige norske og nordiske høyesterettsdommere. Fritidssyssler Juristen vår har også fått tid til å gifte seg og til å få et barn, datteren Symre på snart to år. Selv om det meste av fritiden går med til mann og barn, benytter hun gjerne noen fritimer til mental og fysisk avkobling med yoga. Hun røper også at hun øver på Måneskinnssonaten på eget piano, men at vanskelighetsgraden er nok Liten statusrapport fra Tjeldbergodden Ole Reksen Prosjektleder på Tjeldbergodden forteller at de holder på med etterkantarbeid etter Ministans 2011, og selvfølgelig generelt Vedlikehold & Modifikasjon. Ole regner med at han og hans team vil være ferdig med etterkantarbeid to uker før opprinnelig plan, og vil gjerne benytte anledningen til å skryte av alle involverte fra KAEFER ENERGY. noe for høy I tillegg har hun i den senere tid hatt det travelt med bryllupsforberedelser, bryllup og bryllupsreise. Hvorfor KAEFER ENERGY? Ved en tilfeldighet kom jeg over en spennende stillingsannonse. Etter en hyggelig telefonsamtale med Bjørn Ommundsen bestemte jeg meg for å oversende min CV, for jeg forstod snart at KAEFER ENERGY kunne by på både faglige utfordringer og personalansvar. Da anledningen bød seg, var jeg ikke sen om å takke ja, og det har jeg ikke angret på! Foruten å følge opp sine medarbeidere i Kontrakt og Prosjektøkonomi, arbeider Camilla med kontraktstolkning og strategiske vurderinger og fungerer ellers som vår alles husjurist. Camilla er en blid og engasjert medarbeider, og vi ønsker henne lykke til med alle sine arbeidsoppgaver

15 Photo: Harald Pettersen / Statoil Sommerhilsen fra V&M Bjørn Ommundsen Direktør V&M Når vi leser dette vil de fleste av oss ha startet på en velfortjent sommerferie. Tiden er inne med samvær med familie, gode venner, og kanskje ikke minst få en føling av litt mer varme. Dette er også viktig for å kunne samle opp litt ekstra energi som vi kan tappe av resten av året. For mange av våre kollegaer som reiser mye i jobben, er det viktig at familien nå kan få komme mer i fokus. Travelt halvår Alle vi i V&M enhetene har hatt ett travelt halv år, med mye fokus på oppstart på kontrakter på henholdsvis Mongstad og 8 Offshore-installasjoner. Her er det mye samhandling og forventninger mot kunden som skal på plass, samt å sikre at vårt gode HMS fokus alltid er i føresete. De aller fleste av våre felles mål har vi så langt oppnådd. Optimalisering av produksjonslinjene Vi vil nå fremover gå inn i en periode der vi vil ha særskilt fokus på å optimalisere produksjonslinjene, da mer og mer arbeid vil bli betalt etter norm/enhetsrater og ikke timebasert som tidligere var mer vanlig. 2 Revisjonsstanser for Statoil på henholdsvis Statfjord C og Tjeldbergodden. Det er svært gledelig å registrere de svært positive tilbakemeldinger fra Statoil for gjennomføringen, og det fokus vi alle har hatt på HMS. Jeg vil takke alle involverte for kjempegodt arbeid. Dette er veldig viktig, da det er med å sikre våre arbeidsplasser for fremtiden. God HMS-utvikling Selv om svært mye av bedriftens ressurser har fokus mot ISO kontraktene, må jeg benytte anledningen til også nevne det gode arbeidet som har blitt utført på våre anlegg. Statfjord Late Life går nå mot slutten, og har nå vært ett av våre viktigste prosjekt i 5 år, med god gjennomføring og god HMS utvikling. Gjøa Operations er kommet i gang, og vi ser en gradvis oppbemanning. Prosjektet på Tjeldbergodden har også vist god utvikling, og kunden er fornøyd. Mindre prosjekter som Naturgass og Skangas, viser også meget bra gjennomføring. Selv om det nå er ferietid, er det svært viktig å vite at alle prosjektene har full produksjon gjennom hele sommeren. Husk å fortsatt holde høyt fokus på HMS. Tilslutt vil jeg ønske alle mine gode kollega god sommer, og velkommen tilbake etter en velfortjent hvil. God tilbakemeldinger fra Statoil Vi har i denne perioden nettopp avsluttet 28 29

16 Varsling i KAEFER ENERGY Grunnleggende arbeidsmiljøkurs Prosjekt Personell KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY Site re presentant (Installasjonsleder/arbeidsstedsleder) Fyll inn navn Prosjektleder KAEFER ENERGY Fyll inn telefonnummer KAEFER ENERGY BEREDSKAPSTELEFON (Action Manager Acona Wellpro) (Tilgjengelig 24/7) Kundens/Hovedbedrifts varslingsrutiner *Når KAEFER ENERGY er leverandør Karsten Gudmundset Adm. Dir. KAEFER ENERGY AS Hovedverneombud KAEFER ENERGY AS Kursdeltakere: Kjetil Berntsen, Jaran Betten, Geir-Rune Bjørndal, Per Flodin, Jørn Krokvik, Henning Secher, Josef S. Ternard, Lise Kristin Sæther, Thor Erling Thorsen, Nigel Stuart Whittaker, Ivar ødegård og Torleif Susort Forelesere: Tor Arild Kommedal (Eco online), Bodil Iversen (HMSK), Christin Ellingsen (HR) og Anne-Beth Holm (kurs koordinator). Per Steinkopf (stedfortreder: Jan-Inge Johnsen) Direk tør HMSK KAEFER ENERGY AS (stedfortreder : ) Direktør forretningsenhet: Nybygg prosjekter, Bård Bjørshol Fabrikasjon & Produkter, Thorbjørn Jensen Vedlikehold & Modifikasjoner, Bjørn Ommundsen Innredning & HVAC, Rolf Ingebrigtsen Arbeidstakerrepresentanter KAEFER ENERGY AS KRISE- OG BEREDSKAPSLEDELSE (ved krisesituasjon) Ref. K206-Q-TA Krise- og beredskapsplan Fornøyde deltakere etter å ha gjennomført grunnleggende arbeidsmiljøkurs i KAEFER ENERGYs opplæringslokale. Sommerhilsen fra Redaksjonen Vi to i redaksjonen har lyst å takke alle som har bidratt til denne utgaven av On Site magasinet. For å lykkes med å lage et informativt magasin er det viktig at dere tipser oss om saker som bør deles med andre, eventuelt at dere sender oss bilder og historier fra deres prosjekt og landsdel. Vi tar i mot alle tips med stor glede og kan gjerne sendes til Vi i Redaksjonen ønsker alle våre lesere en God Sommer. Gro & Jan Inge Nytt fra Kvål Troll A Kvålgjengen er i full gang med produksjon og levering av 21 vendbare senger til Norisol i Danmark. Markedet for vendbare senger har tatt seg opp. Det kan også nevnes at vi for to måneder siden solgte 5 senger til Maersk i Nederland. Foruten salg av varer og produkter, har vi fullt opp med innredning av containere og mindre moduler for blant annet Swire, Apply, LM-Container, MSS og IKM-Subsea. Nå er vi endelig i gang med meisling av gulv på Troll A. Her bruker vi for første gang en fjernstyrt meislerobot av typen Brokk 50. Dette gjør vi for å begrense arbeid med vibrerende utstyr. Vi har allerede kurset 3 personer som nå kan bruke denne maskinen. Dette er Stian Skagen, Jan Øglænd og Terje Lohne. På bildene er det Stian Skagen som operer meisleroboten. Med vennlig hilsen Oddgeir Samuelsen, operation manager interior outfitting 30 31

17 KOLON Redaksjonen God sommer! Sudoku-konkurransen Vinner av forrige Sudoku-konkurranse er Øyvind Aasarød. Gratulerer, du har vunnet en DVD-spiller. Her kommer en ny oppgave å bryne seg på: KAEFER ENERGY AS Geitaberget Stavanger Tlf.: Faks: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HMS Senior Rådgiver Mobil: Gro Valsvik Markedskoordinator Mobil: Redaksjonen tar gjerne imot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til: Svar sendes til Gro Valsvik innen Bli med på konkurransen. Vinn flotte premier! Tips oss om gode storyes og du får tilsendt et flaxlodd i posten! RUH trekning: Vinner av RUH trekning gikk denne gang til Radhouane Mankai. Sak: Observerte to trepaller som var lagret i rømningsvei. Flyttet disse ut av rømningsvei og innrapporterte til Input Process. DVD-spiller er på vei Besøk også KAEFER ENERGYs websider: 32 lose less, gain more

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer