av leverandør av nytt HR system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av leverandør av nytt HR system"

Transkript

1 Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: ,

2 Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen rådhus Bergen 8. februar 2012 Oversendelsesbrev Vi viser til oppdragsavtale av 2.januar 2012, der vi fikk i oppdrag å gjennomføre kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system, EDB ErgoGroup. Vi takker for oppdraget, og har herved gleden av å oversende vår rapport etter gjennomført kvalitetsrevisjon. Kvalitetsrevisjonen er bygget på intervjuer med ansatte i EDB ErgoGroup som har roller i prosjekt Blink, samt en del dokumentasjon som er blitt gjort tilgjengelig fra EDB ErgoGroup. Rapporten beskriver prosjektets leveranser og styringssystem i henhold til det mandat som er gitt oss. Omfanget er begrenset av mandatet, den informasjonen som er blitt gjort tilgjengelig og tiden som var satt av til gjennomføring. Med vennlig hilsen PricewaterhouseCoopers AS Frode Myrdal Ansvarlig Partner Øistein Jensen Direktør Prosjektleder

3 Innhold Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system SAMMENDRAG INTRODUKSJON INNLEDNING BAKGRUNN MANDAT GJENNOMFØRING AV REVISJON Kvalitetsrevisjon i henhold til kontrakt Kvalitetsrevisjon Prosjektrevisjon OMFANG OG AVGRENSNINGER TEAM FRA PWC METODE Dokumentasjonsinnhenting Intervjuer FORBEHOLD GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET HISTORIKK OG STATUS Kontrakt Endringsavtale # Endringsavtale # Endringsavtale # Forslag til endringsavtale # Leveransen Basisløsning Leveransen Rekruttering Annen linje support OBSERVASJONER I FORHOLD TIL GJENNOMFØRING Akseptansekriterier Kapasitet Kompetanse SAP oppdateringer STYRINGSSYSTEM OG ORGANISASJON GOD PRAKSIS...20 Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system

4 3.2 PROSJEKTORGANISASJON God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger prosjektorganisasjon PROSJEKTLEDELSE, METODE OG SYSTEM God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger Prosjektledelse, metode og system KVALITETSSIKRING/ STYRING God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger Prosjektledelse, metode og system KOMMUNIKASJON God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger kommunikasjon RISIKO/ USIKKERHETSHÅNDTERING God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger risikostyring OMFANGSLEDELSE God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger omfangsledelse RESSURSALLOKERINGSPLAN God praksis Plan/ kontrakt Gjennomføring/ etterlevelse Sentrale vurderinger ressursledelse ANBEFALINGER...40 Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 2

5 Sammendrag har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en kvalitetsrevisjon av EDB ErgoGroup og selskapets prosesser og styringssystemer for leveranse av nytt HR system til Bergen kommune. Bergen kommune inngikk i 2008 en kontrakt med EDB ErgoGroup (den gang EDB) om anskaffelse og implementering av nytt HR-system basert på SAP med en løsning betegnet ERV. Prosjektet har fått navnet prosjekt Blink. Det har siden 2008 vært en rekke forsinkelser i dette prosjektet som har medført store ulemper for Bergen kommune. EDB ErgoGroup opplyser de har investert mye i utviklingen av ERV løsningen, men har hatt utfordringer med å levere slik at kontraktens fremdriftsplan har blitt revidert flere ganger. Bergen kommune varslet EDB ErgoGroup i brev 5. desember 2011 om mulig heving av kontrakten blant annet på bakgrunn av leveranseutfordringene. Bergen kommune varslet også i januar 2012 om at de ville gjennomføre en kvalitetsrevisjon, en mulighet som er beskrevet i kontrakten. har gjennomført en kvalitetsrevisjon basert på informasjon fra intervjuer med 7 personer i EDB ErgoGroup, samt den informasjon som er blitt gitt av leverandøren. Kvalitetsrevisjonen har ikke vært rettet mot hele prosjektet, men kun en revisjon av EDB ErgoGroup og selskapets evne til fortsatt å gjennomføre leveransen. har tatt utgangspunkt i en rekke områder knyttet til prosjektplanlegging og gjennomføring, beskrevet anerkjent god praksis og pekt på områder der EDB ErgoGroup har avvik i forhold til god praksis. har også vurdert om det har vært endringer i kontrakten som har medført utvidelser, endringer eller forsinkelser. EDB ErgoGroup har i samtaler med forklart at det har vært en rekke utvidelser og tilleggsbestillinger i utviklingen av ERV løsningen for Bergen kommune, som har medført at det er utfordrende å nå de avtalte milepælene. Kontrakten beskriver kravspesifikasjonen fra kunden. Kontrakten beskriver også leverandørens beskrivelse av hvilken funksjonalitet som er en del av en standardløsning, hva som er utvikling/tilpasning av standardsystem og hva som ikke dekkes av løsningen. kan ikke finne at det er gjort endringer i kontrakten som skulle tilsi at omfanget har økt eller at det er gjort endringer i kundens krav. Prosjekt Blink har hatt en organisasjon som har vært sammensatt av EDB ErgoGroups utviklings- og leveranseprosjekt, samt Bergen kommunes mottaksprosjekt. Leder for leveranseprosjektet og mottaksprosjektet har begge rapportert til en felles styringsgruppe. Selv om s mandat er rettet mot leverandøren og leverandørens organisasjon, har identifisert flere utfordringer knyttet til å koordinere en helhetlig rapportering og fremdriftsplan med denne organisasjonen. Fra 30.juni 2011 har leveranseprosjektet gått i en stabiliseringsperiode for å rette nok feil til at en basisløsning kan aksepteres og overtas av kunden. I denne perioden har leverandøren ikke deltatt i styringsgruppemøtene, og opplever kommunikasjonen mellom leveranseprosjekt og Bergen kommunes mottaksprosjekt som utfordrende. ble også bedt om å vurdere kapasitet og kompetanse til å gjennomføre leveransene hos EDB ErgoGroup. EDB ErgoGroup har involvert mange deler i selskapet i utvikling, leveranse og forvaltning av løsningen. EDB ErgoGroup har beskrevet for at det har vært svært mange mennesker involvert i deres ERV program, men har ikke fått innsyn i hvordan deres program har vært organisert og med hvilken kompetanse og ressurser. Leveranseprosjektet har vært sammensatt av leveranseressurser i Bergen og interne utviklingsressurser. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 3

6 EDB ErgoGropu valgte i februar 2011 å gjøre endringer i programmet for å bedre kontrollen med alle aktivitetene som pågikk, og antall personer og aktiviteter i prosjektet gikk kraftig ned. Bakgrunnen for dette var å stabilisere basisløsningen og sikre denne leveransen før andre aktiviteter ble satt i gang. Samtidig varslet EDB Ergogroup Bergen kommune om en forsinkelse. EDB Ergogrpups leveranseprosjekt styrer i dag etter en milepælsplan i et forslag til endringsavtale nr 4. Bergen kommune forholder seg til siste signerte avtale som er endringsavtale 3. har vurdert hvordan EDB ErgoGroup har forholdt seg til god praksis innen prosjektledelse, kvalitetssikring, omfangsstyring, risikostyring, ressursstyring og kommunikasjon. Basert på den informasjonen som er blitt gjort tilgjengelig for er det s inntrykk at EDB ErgoGroup har et godt styringssystem for prosjekter i dag, men at dette har ikke blitt benyttet i prosjekt Blink. Det mest sentrale avviket fra god praksis er det oppfatter som fravær av både en helhetlig prosjektplan som viser milepæler og anhengigheter, men også oppdaterte spesifikke planer som viser hvordan prosjektet er brutt ned i arbeidspakker, ressursfastsatt og lagt i sekvens. På grunn av mandatet er det begrenset hvilke anbefalinger kan gi ut over å beskrive avvik fra god praksis, og om spesielt godkjenningsprosedyrene i kontrakten er gjennomført. har ikke tatt stilling til det varslet Bergen kommune har gitt EDB ErgoGroup om mulig heving av kontrakt. s mest sentrale anbefaling er at det gjøres tiltak for at det etableres en helhetlig prosjektplan for prosjekt Blink, som viser alle leverandørens aktiviteter, ressurser og leveranser og hvordan de kobles til mottaksprosjektets plan og de gjeldende avhengighetene mellom disse. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 4

7 1 Introduksjon 1.1 Innledning PricewaterhouseCoopers AS () ble ved oppdragsavtale av den 2.januar 2012 gitt i oppdrag av Bergen kommune å gjennomføre en prosjektrevisjon av leverandør av nytt HR system, EDB ErgoGroup (EEG). Kontrakten er inngått ved avrop på rammeavtale om revisjonstjenester med tilhørende konsulent tjenester og granskingstjenester. Denne rapporten gjengir og oppsummerer resultatet av revisjonen. 1.2 Bakgrunn I oppdragsavtale av den 2. januar 2012 beskriver Bergen kommune bakgrunnen for revisjonen som følger: I 4.kvartal 2008 signerte Bergen kommune og EDB ErgoGroup (den gang EDB) kontrakt på anskaffelse og implementering av nytt HR-system. Løsningen som er valgt er basert på SAP, med EEGs tilpasninger til offentlig sektor. Løsningen går under betegnelsen ERV. Kontrakten ble inngått med utgangspunkt i at løsningen var ferdig utviklet, og klar for implementering. Implementeringsprosjektet startet i november 2008, og løsningen ble planlagt innført i flere faser. Etter flere forsinkelser fra leverandør sin side, ble deler av løsningen som inngår i basisløsningen (lønn/fravær/refusjon/reise) først satt i drift i februar/mars I forbindelse med, og etter oppstart er der avdekket en rekke til dels omfattende avvik, som også har vist seg å ta lang tid for leverandør å håndtere. Dette har medført mye ulemper for kommunen, i forhold til kostnader, ressurser og tillit/ omdømme. Etter planen skal Bergen kommune skal etter planen også implementere ytterligere deler av løsningen relatert til HR. 1.3 Mandat sitt mandat er nevnt i oppdragsavtalen av 2. januar 2012, og er følgende: Bergen kommune ønsker med bakgrunn i de erfaringer som har vært med EEG å gjennomføre en kvalitetssikring og revisjon av hvordan EEG har håndtert sine leveranser i forhold til Bergen kommune så langt: Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 5

8 1. Gjennomgang av prosjektets leveranser fra EEG for å beskrive avvik og mangler i forhold til fremdrift og leveranser 2. Kvalitetssikring av EEGs interne prosesser og rutiner 3. Vurdering av organisasjon for levering og forvaltning av løsning Følgende må som minimum vurderes: Har EEG allokert tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre og forvalte planlagte leveranser? Innehar allokerte ressurser korrekt/ tilstrekkelig kompetanse? Er ressursene hensiktsmessig organisert i forhold til de oppgaver som skal løses? Har EEG etablert hensiktsmessige/ effektive rutiner og prosesser for å gjennomføre og kvalitetssikre planlagte leveransene? Etterleves rutiner og prosesser som forutsatt? Leveranser fra gjennomgangen vil være en rapport som oppsummerer observasjoner og eventuelle anbefalinger. 1.4 Gjennomføring av revisjon Kvalitetsrevisjon i henhold til kontrakt I henhold til kontrakt mellom Bergen kommune og EDB Businesspartner datert 7.oktober 2008, punkt 3,7 jf. bilag 9, har Bergen kommune rett til å foreta kvalitetsrevisjoner og gjennomgang av leverandørens metodikk og leveranser etter de prosedyrer som er angitt i bilag 9 til kontrakten om kvalitetsprosedyrer. Bilag 9 gir en overordnet beskrivelse av leverandørens styringssystem og kvalitetspolicy, men beskriver ikke spesifikt hvordan kvalitetssikringen skal gjennomføres for prosjektet for Bergen kommune. Bilaget viser til EEG sitt styringssystem, interne prosesser og retningslinjer for kvalitet. Bilag 9 har derfor i seg selv hatt liten verdi for å vurdere prosedyrene for kvalitetssikring i prosjektet, og det har derfor vært nødvendig for å innhente opplysninger fra EEG gjennom ytterligere dokumentasjon, systemdemonstrasjon og intervjuer Kvalitetsrevisjon Kontrakten gir ikke en spesifikk beskrivelse av hva som skal vurderes ved en kvalitetsrevisjon. har derfor tatt utgangspunkt i en anerkjent forståelse av kvalitetsrevisjon som grunnlag for tilnærmingen og omfanget i revisjonen. Definisjonen av kvalitetsrevisjon i henhold til NS-EN ISO 8402 er: Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektive gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 6

9 På bakgrunn av denne tilnærmingen har det vært sentralt å vurdere hva som er avtalt i kontrakt, hva som er presentert, hva som er planlagt i prosjektet og hva som er gjennomført. I tillegg er vurdert om de kvalitetsaktiviteter som er gjennomført er tilstrekkelige og i henhold til god praksis. Med god praksis har benyttet flere standarder for prosjekt- og kvalitetsledelse Prosjektrevisjon Oppdragsbrevet fra Bergen kommune til viser til gjennomføring av en prosjektrevisjon. Prosjektrevisjon defineres normalt som en systematisk gjennomgang av et prosjekt, utført av personer som ikke har vært involvert i prosjektet, med tanke på å fastsette status i prosjektet samt å benytte denne informasjonen til å identifisere konkrete tiltak slik at prosjektet kan nå sine mål. sitt mandat har ikke vært å gjennomføre en hel prosjektrevisjon, da oppdraget kun er rettet mot revisjon av leverandøren. Ved gjennomføring av en prosjektrevisjon vil det normalt bli gjort en systematisk gjennomgang av hele prosjektet, og vurdert hvordan prosjektet har blitt gjennomført i forhold til avtale og plan samt anerkjent og god praksis. Tid Kvalitetsstyring er en integrert del av prosjektstyring. Derfor har det også blitt gjort en vurdering av sentrale forhold innen prosjektstyring og prosjektledelse, da dette også er integrert i leverandørens styringssystem. Kost Kvalitet Prosjektledelse handler i stor grad om å balansere de konkurrerende kravene til omfang, tid og kostnader i et prosjekt. Prosjektets kvalitet påvirkes av at disse tre faktorene balanseres. Dette illustreres ofte med en prosjektfirkant, der prosjektet skal balansere innen disse fire faktorene. Omfang s gjennomgang av prosjektet har ikke vurdert kostnader i prosjektet, samt heller ikke kvaliteten i de enkelte leveransene av HR systemet. I et prosjektrevisjonsperspektiv har vurdert hvilke prosesser leverandøren har for å kunne levere et godt prosjekt innenfor de fire faktorene. 1.5 Omfang og avgrensninger s oppdrag har utelukkende vært rettet mot leverandøren, og leverandørens systemer, prosesser, kapasiteter til å gjennomføre prosjektet. Det har ikke vært en del av mandatet å gjøre en fullstendig vurdering av etterlevelse av kontrakt eller identifisere eventuelle kontraktsbrudd og hvis så omfanget av brudd. Rapporten kommenterer allikevel gjennomføring og etterlevelse etter både beste praksis, hva som er planlagt og hva som er beskrevet i kontrakten. Det er ikke gjort juridiske vurderinger knyttet til kontraktsoppfølgingen. sitt oppdrag har vært å dokumentere observasjoner og komme med eventuelle anbefalinger. De anbefalingene vi presenterer vil kunne ha begrensninger i sin verdi for helheten i prosjektet da vårt oppdrag har vært rettet mot leverandøren, og leverandørens metodikk og leveranser. Det ligger heller ikke i mandatet at det skal gjøres anbefalinger til EEG. Derfor er våre anbefalinger rettet mot kundens oppfølging av leverandøren. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 7

10 har i rapporten pekt på en del forhold som er manglende i forhold til god praksis. Men god praksis er ikke ensbetydende med prosjektsuksess. God praksis er aksepterte og anerkjente måter å gjennomføre prosjektet på for å ha størst mulig sannsynlighet for prosjektsuksess. Intervjuobjektene fra EEG har hovedsaklig vært involvert i prosjektet fra To personer har vært involvert fra oppstarten av prosjektet i 2008, og to personer har vært involvert fra henholdsvis januar og juni har ikke innhentet tilstrekkelig informasjon for å belyse alle forholdene før endringsavtale #3 trådte i kraft den 3. februar Endringsavtale #3 er den siste endringen til kontrakten som er godkjent av EEG og Bergen kommune, og det er dermed naturlig å fokusere på denne kontrakten. Fokuset til har vært på fremdriftsplanen og milepælene som fremkommer i denne avtalen samt videre fremdrift i prosjektet BLINK. 1.6 Team fra Arbeidsgruppen har vært sammensatt av et team fra Consulting med Øistein Jensen som prosjektleder og Frode Myrdal har vært ansvarlig partner. Julie Ekeland har vært ansvarlig for gjennomføringen av intervjuene med EEG. har benyttet øvrig intern ekspertise i forhold til erfaring og gjennomføring av IT prosjekter av denne karakter. Det er innhentet samtykke av ansatte i kommunen og deltagerne i prosjektet BLINK i forhold til at deres navn blir nevnt i rapporten. 1.7 Metode Dokumentasjonsinnhenting Det har vært gjennomført dokumentasjonsinnsamling i henhold til mandatet. Aktuell informasjon har blitt kartlagt og innhentet i samarbeid med ansatte i Bergen kommune og deltagerne i prosjektet BLINK. Det har også vært telefon og e-post korrespondanse for innhenting av relevant informasjon. har i tillegg gjennomført møter med Bergen kommune og deltagerne i prosjektet, samt orientert styringsgruppen om arbeidets fremdrift. EEG har vist stor vilje til samarbeid. I forkant og i etterkant av intervjuene med EEG har mottatt relevant dokumentasjon i henhold til mandatet. Det har også vært e-post korrespondanse for innhenting av ytterlige dokumentasjon fra EEG. EEG tilbød også en demonstrasjon av EEGs styringssystem for prosjekter, slik det fremstår og benyttes på EEGs intranett. En slik demonstrasjon og møte ble gjennomført 24.januar med Morten Jodin og Bent Jarle Lundeby (på telefon) hos i Bergen. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 8

11 1.7.2 Intervjuer I brev fra Bergen kommune den 4.januar til EEG fremkommer det en liste over aktuelle intervjuobjekter. Listen ble utarbeidet av Bergen kommune. EEG krevde som en forutsetning, i brev av 10. januar, at spørsmålene for intervjuene ble oversendt EEG i forkant av intervjuene, samt at intervjuene ble foretatt i Oslo for å belaste ressursene til EEG minst mulig. Det var også en forutsetning at EEGs prosjekteier ble intervjuet først. oversendte en liste over aktuelle temaer for intervjuene til EEG fredag den 13. januar 2012, etter avtale med EEGs koordinator. Det ble gjennomført i alt 7 intervjuer av ansatte i EEG i tidsrommet januar. Intervjuene ble foretatt i sine lokaler i Oslo. Tilstede i intervjuene var juridisk direktør, Jan Sandtrø, fra EEG. Sistnevnte tok lydopptak av samtlige intervjuer. Det ble gjennomført intervjuer med følgende personer i EEG: NAVN: ROLLE: TIDSPUNKT FOR INVOLVERT I PROSJEKTET: Håvard Larsen Prosjekteier 1.januar Bent Jarle Lundeby Tidligere prosjektleder 1.februar desember 2011 Morten Jodin Nåværende prosjektleder Omlag 15. juni Jarle Johan Helle Kundeansvarlig Fra prosjektoppstart 7. oktober Astri Andreassen Produktansvarlig Fra prosjektoppstart 7. oktober Kirsten Øyas Berg Fagansvarlig HR basis Fra juni Kenneth Habberstad Driftsansvarlig Omlag august Utvalget av intervjuobjekter ble foretatt på bakgrunn av at de intervjuede har eller har hatt sentrale oppgaver i forhold til Prosjektet BLINK. Flere av intervjuobjektet påpekte at de ikke har hatt en direkte rolle i prosjektet, men har vært indirekte involvert. Følgende forutsetninger har blitt lagt til grunn for gjennomføringen av intervjuene: De intervjuede ble gjort kjent med mandat De intervjuede er gjort kjent med personvernpolicy, som omhandler behandling av personopplysninger Det ble opplyst om frivillighet i forhold til gjennomføring av intervju I etterkant av intervjuene har det blitt utarbeidet referat som den intervjuede har fått til gjennomlesing. Referatene fra samtlige intervjuer er kommentert og godkjent av de respektive. Intervjuene blir ikke vedlagt rapporten etter avtale med EEG. må innhente et skriftlig samtykke av EEG dersom intervjuene skal gjøres tilgjengelig for Bergen kommune. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 9

12 1.8 Forbehold Denne rapporten er utarbeidet for Bergen kommunes bruk i forbindelse med kvalitetsrevisjon av leverandør av HR system i samsvar med oppdragsavtale av 2. januar Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med EEGs ansatte, arbeidsmøte med Bergen kommunes prosjektledelse og i dokumentasjon som både Bergen kommune og EEG har gjort tilgjengelige for oss. har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av EEGs virksomhet. Våre undersøkelser bygger utelukkende på og er begrenset til mandatet. Det har under arbeidet med undersøkelsene blitt avholdt et oppstarts - og avklaringsmøte med oppdragsgiver som har blitt informert om fremdrift underveis. Vår metodikk innebærer gjennomføring av kontradiksjon. påtar seg intet ansvar for eventuelle følger av at ikke har blitt gitt mulighet til å gjennomføre slik kontradiksjon. Bergen kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er gjeldende i rammeavtalens vilkår. påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Bergen kommune eller andre som følge av at vår rapport blir distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse avtalevilkårene. beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 10

13 2 Gjennomføringen av prosjektet 2.1 Historikk og status Kontrakt Bergen kommune og EEG signerte kontrakt om levering av nytt HR-system den 7. oktober Overordnet plan er som vist i Figur 1 med prosjektoppstart 27. oktober 2008 og med oppstart av nytt HR-system 1. november Det ble midlertidig fort kjent at den opprinnelige plan var for optimistisk, og begge parter ble enige om ny oppstartsdato i januar Milepæler eller viktige tidspunkter i leveransen er vist som grønne, gule eller røde punkter. Grønne punkter betyr at datoen er overholdt i henhold til plan. Gule punkter er milepæler som ligger frem i tid i forhold til dags dato og dermed ikke levert. Røde punkter er milepæler som enten ikke er levert eller levert for sent i henhold til plan. Figur Endringsavtale #1 Endringsavtale #1 ble signert den 10. juli 2009 og var en tilleggsordre på ERV-rekruttering. ERV-rekruttering var ikke en del av leveringsomfanget i den opprinnelige kontrakten. Endringer etter avtaleinngåelsen beskrives i bilag Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 11

14 14 i kontrakten. Bilag 14 inneholder blant annet en hovedmilepælsplan for levering av ERV-rekruttinger. ERVrekruttering skulle etter planen settes i drift den 1. januar Ved signering av endringsavtale#1 ble det ikke laget endringer i leveransen forøvrig Endringsavtale #2 Endringsavtale# 2 ble signert den 15. januar Oversikt over milepæler i henhold til endringsavtalen er vist i Figur 2. I forbindelse med endringsavtale #2 ble det ikke avtalt endringer i forhold til omfanget av leveransene. Endringene forholder seg kun til datoer for levering av avtalte milepæler. Ut over dette er den totale leveransen blitt delt opp i flere leveranseenheter for å gi et bedre overblikk over totaliteten. Endelig sluttdato for leveringen er flyttet fra omrinnelig plan med levering i januar 2010 til april måned Status for leveransen, per 15. januar 2010, var at Bergen kommune ikke hadde akseptert noen leveranser fra EEG. Årsakene til forsinkelsene var i følge EEG blant annet at testingen tok lengre tid enn antatt, og at mengden av avvik og mangler var betydelig større enn det som kunne aksepteres fra BK. I henhold til informasjon fra Bergen kommune var det satt av tid nok til testingen, men som EEG informerer ble det funnet mange feil og avvik. EEG klarte ikke å håndtere kritiske feil og avvik underveis i testperioden, og dermed var det ikke teknisk mulig å gjennomføre testpakker som planlagt. Figur Endringsavtale #3 Endringsavtale #3 ble signert den 2. februar 2011 og er den siste underskrevne avtalen. Utfallet av endringsavtale #3 var at endelig dato for levering av HR-systemet ble flyttet fra den 11. april 2011 til den 12. november Endringsavtale #3 er den avtalen som Bergen kommune forholder seg til. Det foreligger ingen offisielle avtaler etter dette tidspunkt. Avtalen er derfor utgangspunktet for kvalitetsrevisjonen Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 12

15 Milepæler som er vist med rødt er datoer som ikke er overholdt i henhold til endringsavtale # 3. Punkter vist med gul er milepæler som per dags dato ligger frem i tid og dermed ikke levert. Følgende milepæler er per dags dato ikke levert i henhold til avtale, med referanse til møte med Bergen kommune den 9. januar 2012: Dato Beskrivelse 31/ Akseptanse test av basisløsning gjennomført (test ble delvis gjennomført og ble ikke godkjent av BK) 15/ Leveringsdag basisløsning (betinget akseptanse av levering fra Bergen kommune i brev av 8. juli 2011) 30/ Akseptansetest av rekrutteringsløsning gjennomført 31/ Akseptansetest av forhandling 1/ Oppstart av rekrutterings- og forhandlingsløsning 11/ Levering av rekrutterings og forhandlingsløsning 30/ Akseptansetest av HR skademelding 9/ Akseptansetest av HR kompetanse- og medarbeiderløsning Figur 3 Figur 3 er basert på endringsavtale #3. Dette er gjeldende endringsavtale i henhold til kontrakt pr januar Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 13

16 2.1.5 Forslag til endringsavtale #4 Revidert prosjektplan skal godkjennes av EEG og Bergen kommune i henhold til de fristene som er fastsatt i bilag 6 fremdriftsplan jf. kontrakt av 7. oktober 2008 punkt 5.2. Den 30. juni 2011 la EEG fram et forslag til revidert fremdriftsplan jf. bilag 6 til styringsgruppen. Denne kalles endringsavtale #4. Denne avtalen ble revidert av Astri Andreassen fra EEG den 30. august Grunnen til dette i følge EEG var at avtalen skulle være tilpasset Bergen kommune slik at de kom i mål. Den reviderte endringsavtalen ble sendt til prosjektleder i BLINK den 15. september Bergen kommune opplyste i møtet i juni 2011 at man forholder seg til inngått avtale og dermed ikke aksepterer forslag til endringsavtale # 4. I følge informasjon fra Bergen kommune er grunnen til at EEG ikke har vært invitert med i styregruppemøter i høsten 2011 at EEG ønsket å gå i en stabiliseringsperiode, og ha fokus på feilretting og ikke på andre prosjektaktiviteter, slik at Bergen kommune anså det som lite hensiktsmessig å gjennomføre ordinære styringsgruppemøter i denne stabiliseringsperioden. Fremdrift på feilløsning har vært fulgt opp gjennom ukentlige statusmøter i prosjektet og har vært på et nivå som etter Bergen kommune sin oppfatning ikke hatt noe i en styregruppe å gjøre. EEG arbeider i dag ut fra milepælsplan i forslag til endringsavtale #4, da milepælene i endringsavtale # 3 er passert. Bergen kommune forholder seg til endringsavtale #3 som er den avtalen som er signert av kunde og leverandør. Partene forholder seg dermed til ikke til en omforent fremdriftsplan. Leverandøren vurderer at BLINK prosjektet bifaller endringsavtalen. registrerer at det ikke er signert en ny kontraktsendring, slik at endringsavtale 3 er den som er siste signerte avtale. Leverandøren mener også at presentasjonen i styringsgruppen med nye leveransedatoer er gjeldende som skriftlig varsel om forsinkelser, og etterlever kontraktens krav om hvordan forsinkelser skal varsles. I avtalen om IT anskaffelse kapittel Varsel om forsinkelse Dersom Overleveringsdag, Akseptansedag, Pilotleveringsdag eller Leveringsdag og/ eller annen ytelse ikke kan skje i henhold til avtalt fremdriftsplan, se bilag 6 Fremdriftsplan, skal Leverandøren gi Bergen kommune skriftlig varsel om dette uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med forholdet. Varslet skal angi årsaken til forsinkelsen og så vidt mulig angi når ytelsen kan gjennomføres. Varslingsplikten gjelder uavhengig av hva som er årsaken til forsinkelsen og hvem som har ansvaret for den. Presentasjonen i styringsgruppen er ikke i en form som beskrives i avtalen Leveransen Basisløsning Leveransen Basisløsning må være på plass før andre leveranser kan implementeres. I henhold til endringsavtale #3 er leveringsdagen på Basisløsning den 15. april Bergen kommune godkjente en betinget akseptanse av basisløsningen i styregruppemøte den 30. juni I brev av 8.juli 2011 fremkommer det at Bergen kommune ikke kunne godkjenne overtakelsen ved godkjenningsperiodens utløp 15. april 2011 grunnet for mange avvik i løsningen. Basisløsningen er vurdert å være i samsvar med avtalen, med unntak av de avvik som er dokumentert i omforent feil- og mangellisten pr 30. juni Det er kommunens klare forutsetning at EDB snarest og innen må ha rettet samtlige feil og mangler ved basisløsningen. Basisløsningen må innen Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 14

17 oppfylle kontraktens krav om maksimalt 2 feil av kategori B og 20 feil av kategori C. Basisløsningen skal endelig godkjennes, ihht akseptansekriteriene, før godkjenning av neste delleveransen kan skje. I dette brevet fremkommer det at Bergen kommune er inneforstått at de må gjennom en stabiliseringsperiode for å redusere antall feil og mangler. Det fremkommer i brevet av den 8.juli 2011 at Bergen kommune har gjennomført lønnskjøringer med vellykket resultat og at første lønnskjøring var i mars Siden har Bergen kommune gjennomført månedlig lønnskjøring. Fraværsdata er konvertert, og i løpet av mars 2011 ble løsningen tatt i bruk for registrering av fravær og behandling av refusjoner. Akseptansekriteriet er i bilag 8 under punkt i kontrakt av 7. oktober 2008 beskrevet slik: En feilfri periode betegnes som en periode uten feil av kategori A og B. Akseptansetestperiodens varighet beskrives i bilag 6, for de ulike leveransene. Bergen kommune har satt som krav at de aksepterer basisløsningen dersom kravene til antall B og C feil er innfridd. I følge EEG ble dette innfridd innen I intervju med EEG fremkom det at det hadde vært et overleveringsmøte av basisløsningen med Bergen kommune den 11. januar Dette møtet var avtalt før julen EEG fortalte at Bergen kommune aksepterte basisløsningen på dette møtet. har mottatt en oppsummering av dette møtet skrevet av EEG. Oppsummeringen forteller blant annet at EEG etterspurte Bergen kommune om tilbakemelding og utkvittering av feillisten i desember Bergen kommune har ikke respondert på denne e-posten fra EEG. I følge informasjon har mottatt fra Bergen kommune kjøres det en prosess for å vurdere hvorvidt overlevering faktisk har funnet sted. Kontraktens pkt og bilag 14, pkt 2.14 beskriver godkjenningsprosedyren. Denne prosedyren og signeringen er ikke gjennomført, og i henhold til kontrakt er ikke leveransen akseptert Leveransen Rekruttering I henhold til endringsavtale #3 skulle leveringsdag for rekruttering vært 10. oktober Bergen kommune hadde rekruttering som en opsjon i kontrakten jf. bilag 6 som ble tatt med i endringsavtale 1. Ifølge EEG ble leveransen rekruttering levert den 15. desember 2011 via Webcruiter. Denne leveransen er ikke gjennomført i henhold til kontraktens bestemmelser for overlevering i avtalens kapittel Innhentet informasjon fra EEG forteller at leveransen av rekruttering kun har hatt en mindre forsinkelse. Bergen kommune ble varslet om dette i god tid. Bakgrunnen til forsinkelsen i henhold til endringsavtale #3 er i følge EEG at Bergen kommune fikk tilgang til å teste ut løsningen i nær et år, og det resulterte i flere problemer. I følge EEG ble det brukt mye tid og penger for å få løsningen slik Bergen kommune ønsket. Ytterligere testing av løsningen førte til at Bergen kommune fikk nye ønsker og krav. Det ble meldt om tre kritiske feil som måtte løses høsten 2010, ellers var det ikke aktuelt å gå videre med løsningen. En tid senere besluttet EEG å erstatte ERV Rekruttering med Webcruiter og integrere denne mot ERV. Rekruttering ble kjørt i pilot med utlysninger i eksterne media i november/ desember Fra tredje uken i januar har Bergen kommune vært i produksjon med løsningen. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 15

18 Krav til rekrutteringsløsning ligger i kravspesifikasjonen som EEG har svart på i kontraktens kapittel2. Det er ikke gjennomført endringer i denne kravspesifikasjonen underveis i prosjektet. Det forlegger ingen endringsordre som har kjennskap til som tilsier at det har vært endringer til kravene. EEG henviser til at nye ønsker og krav medførte forsinkelser. har ikke funnet dokumentasjon på endringer i krav eller ytterligere bestillinger eller scopeendringer i forhold til kontrakt. Bergen kommune har per dags dato ikke akseptert rekrutteringsløsningen Annen linje support Prosjektet blir driftet av tre linjer, heretter kalt første, annen og tredje linje. Bergen kommune har bestemt at de selv skal drifte første og annen linje. Brukeren av annen linje support kalles superbruker. Fra uke har EEG blitt bedt om å stille med annen linje support, og har stilt opp med konsulenter fra EEG samt fra underleverandører. Ifølge Bergen kommune var årsaken til at EEG stilte med annen linje support at antall avvik var større enn forventet. Derfor bisto leverandøren Bergen kommune med kapasitet i perioden fra uke 35 til uke 51. Etter uke 51 har Bergen kommune selv hatt fullstendig ansvar for bemanning av annen linje support, uten bestand fra leverandørens resurser. Sammen med deltagerne i prosjektet er det blitt laget en modell om hvordan første og annen linje support skal fungere. I følge EEG må Bergen kommune få et eget system for å understøtte dette. Feil/ hendelser blir meldt til EEG via et system som kalles Service Center. Bergen kommune har mottatt en e-post med template som skal brukes når feil/hendelser blir meldt. I vedlikeholdsavtalen står kravene til hva Bergen kommune må gjøre med hensyn til feilmeldinger, og i følge EEG er det mye gjenstående arbeid for Bergen kommune knyttet til feilmeldinger. EEG har etterspurt navn på hvem som er superbrukere fra 1. januar Inntil videre er det prosjektressurser fra Bergen kommune som skal utføre annen linje support. Her observerer uenigheter mellom kunde og leverandør. Bergen kommune er av den oppfatting at liste over superbrukere er fremsendt til EEG og at prosessen for å melde inn feil følges i henhold til vedlikeholdsavtalen. På service management møtet den 20. desember 2011 ble det av EEG tatt opp viktigheten av å beslutte og starte implementering av annen linje support fra Bergen kommune. EEG har fortalt at de mener at Bergen kommune må leie inn EEG for å få dette til på kort sikt. EEG har rettet opp lønn på vegne av Bergen kommune. Dette er tatt opp med prosjektleder i prosjektet BLINK. EEG har ikke mottatt tilbakemelding på dette innen 16. januar Bergen kommune opplyser at de har etablert annen linje support i Bergen kommune i Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 16

19 2.2 Observasjoner i forhold til gjennomføring Akseptansekriterier I henhold til bilag 14 i endringsavtale #3 fremkommer det at Bergen kommune aksepterer løsningen med 2 B feil og 20 C feil. EEG har fortalt at antall feil som aksepteres har ført til at EEG har måtte samarbeide mye mer mellom de forskjellige interne ansvarsområdene i EEG for å komme i mål, og at det har vært utfordrende. Dette førte til en stabiliseringsperiode fra 30. juni 2011 til 31. desember Ifølge EEG har dette ikke gått ut over kvaliteten og lønn er kjørt til rett tid. EEG fortalte at slike avtaler med så få feil ikke blir inngått lenger. Bergen kommunen er enig i at lønn er kjørt til rett tid, men det har likevel medført et betydelig merarbeid for Bergen kommunes resurser. Dette for å sikre at avvik håndteres i en driftssituasjon. I etterkant har Bergen kommune hatt et omfattende arbeid knyttet til manuelle korreksjoner og utbetalinger, for å håndtere feilutbetalinger som følger av feil i løsning. Endelig godkjennelse av leveransen fremkommer under punkt i kontrakt av 7. oktober Det vises her til antall feil av kategori B og C som blir akseptert. Ifølge EEG er akseptansekriteriet slik at når leveransen er satt i produksjon har man akseptert den. Samtidig er EEG av den oppfattelse at når løsningen er tatt i bruk er den akseptert. Kontraktens kapittel 9 beskriver hvordan akseptansen skal gjennomføres. Her er det regulert at Leverandør skriftlig skal melde at leveranser er ferdigstilt. Kunden skal deretter innen 30 virkedager sende skriftlig melding om aksept. I de tilfeller kunden ikke aksepterer, skal leverandør på nytt sende skriftlig tilbakemelding når utbedringer er ferdigstilt. Deretter har kunden 15 virkedager til å godkjenne. Bergen kommune har ikke sendt skriftlig melding om aksept. Definisjon på A, B og C feil eller mangler: Kat. Beskrivelse Aktivitet A Kritiske feil og mangler Kritiske feil eller kritiske mangler er feil som ikke kan omgås midlertidig og som er kritiske for systemets drift. Med kritisk menes feil som fører til driftsstans. Feil i kategori A skal rettes av leverandøren uten ugrunnet opphold. B C Betydelige feil eller betydelige mangler Ubetydelig ikke-funksjonell (kosmetisk) feil eller mangler Alle feil eller mangler som ikke faller inn under kategori A eller C. Feil i kategori B skal rettes av leverandøren så raskt som mulig etter at alle kategori A-feil er rettet. 20 kategori B-feil teller som 1 kategori A-feil. Ubetydelig ikke-funksjonell (kosmetisk) feil eller mangel, eller feil eller mangel som ikke forårsaker betydelige problemer for kundens bruk av avtalt leveranse, eller feil eller mangel som ikke hindrer kundens bruk av avtalt leveranse ved at det er andre måter å løse oppgaven på permanent. Etter at alle kategori A- og B-feil er rettet skal leverandøren så snart det er mulig gi kunden melding med dato for forventet tidspunkt for feilretting Kapasitet Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 17

20 har forsøkt å få et bilde av hvor mye tid og kapasitet som er lagt ned i prosjekt Blink fra EEG. har derfor forespurt timelister for prosjektet. Da prosjektet har vært et fastprisprosjekt har ikke timeføringen vært relevant i henhold til EEG. EEG har også gjort store investeringer i utviklingskostnader i løsningen. har ikke fått innsyn i denne delen av EEGs virksomhet og organisasjon. Det vil være svært utfordrende å si noe om hvor mye kapasitet som kreves for å utvikle og levere løsningen. EEG har fortalt at tidlig i 2011 hadde de en uoversiktlig situasjon i forhold til omfang og mange parallelle prosesser. EEG tok en beslutning om å reorganisere prosjektet for å sikre oversikt, fokus og sekvens. Det har fra kontraktsinngåelse vært 4 prosjekteiere internt i EEG og 3 prosjektledere i leveranseprosjektet. Ifølge EEG har det vært allokert tilstrekkelig med ressurser til prosjektet BLINK.. har spurt hvordan fusjonen mellom EDB og Ergo har påvirket prosjektgjennomføringen. Ifølge EEG har ikke fusjonen påvirket prosjektet BLINK. De samme folkene har arbeidet med prosjektet, og det er ingen som har mistet personell. I brev av 26. mars 2011 fra EEG til Bergen kommune ble det meddelt at EEG ikke ville ta inn nye kunder på ERV, og EEG ville fokusere på å få opp kvaliteten på det som var levert. I tillegg har EEG besluttet at de ikke nyselger ERV. Ifølge EEG har det vært jevnlig kontakt med prosjektet BLINK. EEG har løpende sendt personell til Bergen, og det forefinnes oversikter over tilstedeværelse i Bergen på ulike tider i prosjektet. Den 7. september 2011 ble det lagt frem en bemanningsplan fra EEG som fortalte om rolle og ressurser inkludert en ukeplan om hvem som var tilstede fra EEG fram til oktober Dette er første gang finner slike detaljerte ressursplaner Kompetanse EEG har fortalt at de har benyttet seg av underleverandører, herunder Sariba og ADG. Informasjon innehentet fra EEG forteller at det har vært tilstrekkelig kompetanse i prosjektet BLINK. Det er benyttet ansatte fra EEG og underleverandører for å utføre oppdraget. EEG har kjøpt opp flere selskaper og har samlet sett et stort utvalg av SAP konsulenter. Prosjektleder opplyser at stort sett alle konsulentene i prosjektet er SAP sertifisert. Videre forteller han at sykdom tok bort noe nøkkelkompetanse, men utover dette har han hatt tilstrekkelig kompetanse. Prosjektleder opplyser også at han noen ganger ikke har fått tilgang til ønskede ressurser, men at det har ordnet seg med alternative ressurser. Han har fått den kompetansen han har krevd. har ikke hatt anledning til å gå i dybden på hvilken relevant kompetanse den enkelte konsulenten besitter ettersom ikke har innhentet informasjon om dette samt at det har vært mange konsulenter involvert siden oppstarten. Informasjon rundt kompetanse er basert på innhentet informasjon i intervjuene SAP oppdateringer SAP har systemoppdateringer, og disse endringene blir oppdatert via patching av SAP systemet. Patching er standard praksis fra SAP sin side for å oppdatere systemet i henhold til seneste nyutvikling på området. Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system 18

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

versjon 2015 Innhold:

versjon 2015 Innhold: Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Her vil kundens kravspesifikasjon del 1a og 1b ligge. Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandørens tilbud. Bilag 3 Kundens tekniske plattform Beskrivelse

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Leverandør Avtale om drift av fasttelefoni Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Mellom Oslo kommune v/utviklings- og kompetanseetaten (heretter benevnt

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

SSA-T Bilag 4. Tilpasningsavtalen (SSA-T) Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

SSA-T Bilag 4. Tilpasningsavtalen (SSA-T) Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Tilpasningsavtalen (SS-T) Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan 1 Dokumenthistorikk Versjon: Dato: Beskrivelse av endring: Forfatter(e): Kommentarene fra innspillsrunden er blitt implementert Sopra Steria

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

EPJ-løftet. Tidligere sykdommer (Prosjekt I) [Rapportnummer]

EPJ-løftet. Tidligere sykdommer (Prosjekt I) [Rapportnummer] EPJ-løftet Tidligere sykdommer (Prosjekt I) [Rapportnummer] Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Formål 2 3. mfang og avgrensninger 3 4. Funksjonelle behov 3 4.1 Brukerscenarier 3 4.2 Funksjonell løsning 5 4.3 Detaljerte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato:

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato: En vurdering og sammenligning av prosjektgjennomføringen i tilbud fra Logica og CSAM Health på Regional rammeavtale, anskaffelse av klinisk arbeidsflate for Helse Sør-Øst RHF Ragnvald Sannes Handelshøyskolen

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Alminnelige bestemmelser Gjennomføring av Leveransen Endringer etter avtaleinngåelsen

Alminnelige bestemmelser Gjennomføring av Leveransen Endringer etter avtaleinngåelsen Kapitlene i SSA-S 1. Alminnelige bestemmelser 2. Gjennomføring av Leveransen 3. Endringer etter avtaleinngåelsen 4. Garantiperiode 5. Leverandørens plikter 6. Kundens plikter 7. Plikter som gjelder Kunde

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: om (kort beskrivelse av leveransen og formålet med anskaffelsen)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mercell Holding AS Karihaugveien 89 1081 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0091-10 17.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Kontrakt bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON mellom Norsk Tipping AS Org.nr. 925836613 (heretter

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR. Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF

På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR. Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF I og med at Sykehusinnkjøp HF er et nytt helseforetak eid av de fire regionale helseforetakene

Detaljer

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) BILAG 1 KONTRAKT Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) og Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) For Oppdragsgiver: (Sted/Dato) (Navn) (Tittel)

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart Dok. nr.: 100326 Navn på vedlegg: Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner Ver.: 1.2 Godkjent dato: 10.02.2010 Vedlegg for: Prosedyre: Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner Dokumentnr.: 100006 Generelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Kontrakt DSB/2011/13332. Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013. mellom.

Kontrakt DSB/2011/13332. Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013. mellom. Side 1 av 7 Kontrakt DSB/2011/13332 Tjenestekonsesjon forlagsvirksomhet for produksjon, markedsføring og distribusjon mv. av ADR/RID 2013 mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her)

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Gjøvik kommune har behov for bistand i forbindelse med med innføring av Lean som arbeidsmetode. Tilbyder må kunne vise til oppnådde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 106/15 28.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Kundens krav til Bistanden beskrives her Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Oppdragsgiver har store forventninger om en effektiv løsning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

Avrop på Driftsavtale Skatteetatensentrale systemer for skatteinnkreving i Norge (SOFIE)

Avrop på Driftsavtale Skatteetatensentrale systemer for skatteinnkreving i Norge (SOFIE) Skatteetaten Avrop på Driftsavtale Skatteetatensentrale systemer for skatteinnkreving i Norge (SOFIE) Driftsavtale nr.: 20110021 Avrop nr.: 20110021/0264 Dato:18.10.2012 Kommune: 1736 Mellom Steria AS,

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Prosjektmandat. Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø

Prosjektmandat. Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø Prosjektmandat Implementering av Intranett ved Universitetet i Tromsø Tromsø, 7. februar 2013 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1. PROSJEKTETS NAVN 3 2. PROSJEKTETS OPPDRAGSGIVER 3 3. PROSJEKTEIER

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer