MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport"

Transkript

1

2 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning Situasjonsbeskrivelse mrådebeskrivelse Historikk Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter planlegges bygget Grunn og sedimenter i nærområdet Grunnforhold og hydrogeologi Grunnforhold Hydrogeologi Problembeskrivelse Utførte undersøkelser Strategi for undersøkelsen Feltarbeid på land Sedimentprøvetaking Resultater Løsmasser på land Visuelle observasjoner Referansekriterier/grenseverdier Kjemiske analyser Vurdering av datagrunnlaget Sedimenter Visuelle observasjoner Referansekriterier/grenseverdier Kjemiske analyseresultater sedimentprøver Vurdering av datagrunnlaget Vurdering av forurensningssituasjonen Løsmasser på land Bruk av sprengstein til fyllingsmateriale Sedimenter Sluttbemerkning Referanser /oys 1. mars 2007 Side 2 av 17

3 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Vedlegg A: Prøvelokaliteter og bilder sediment B: Bilder og notater fra prøvelokaliteter C: Notat vedrørende SFTs normverdi for mest følsom arealbruk D: Analyseresultater /oys 1. mars 2007 Side 3 av 17

4 Silokaia i Kristiansand Havn 1. MULTICNSULT Innledning I forbindelse med ny reguleringsplan for Silokaia på vestre del av dderøya i Kristiansand, legges det opp til utvikling av havneområdet til et byområde. Innenfor planområdet planlegges det bebyggelse som skal romme boliger og nye næringsvirksomheter, samt ny kaifront for cruisetrafikken (bilde 2). Multiconsult fikk i oppdrag av Kristiansand havn å utføre innledende miljøtekniske grunnundersøkelser i grunn og sedimenter innenfor planområdet. Formålet var å avklare om prosjektet vil medføre håndtering av forurenset grunn og sediment. Foreliggende rapport inneholder resultatene av de miljøtekniske grunnundersøkelsene på land og sjø, med en kortfattet vurdering av forurensningssituasjonen. 2. Situasjonsbeskrivelse 2.1 mrådebeskrivelse Det planlegges å anlegge "støttepunkter" ut fra eksisterende kaifront langs Silokaia for å flytte cruisetrafikken lenger ut fra kaia. I tillegg planlegges det bygging av kai i Flisebukta og graving av flere kanaler i planområdet (bilde 2). Bilde 1: Silokaia og Flisebukta (foto: Tor Kviljo, Terrateknikk) /oys 1. mars 2007 Side 4 av 17

5 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Flisebukta Bilde 2: Forslag til "støttepunkter" ut fra eksisterende kaifront langs Silokaia og ny kai i Flisebukta, samt kanaler i området Bilde 3: Reguleringsområdet Prosjektområdet er i nord avgrenset av Silokaia og kornsiloen (ved munningen til Gravanekanalen), i øst av fjellsiden opp mot indre del av dderøya og i sør mot Shell oljesenter (sør i Flisebukta). Mot vest ligger prosjektgrensen parallelt, ca 100 meter fra kaikanten på Silokaia. Terrenget på land ligger flatt mellom kote +1 og +2,5 fra Silokaia til foten av fjellsiden på indre del av området. At terrenget er flatt skyldes nedsprengt fjell og utfylt grunn. Store deler av tomten er asfaltert. Fra foten av fjellsiden stiger terrenget bratt (til dels som fjellskjæring) opp til mellom kote +15 og +30 innenfor prosjektområdet lengst øst (bilde 3). Bebygget landareal er ca 40 daa. Fjellområdet innenfor planområdet i øst skal ikke bebygges med annet enn parkering i fjell i 2 etasjer. Sjøbunnen utenfor Silokaia ligger lengst fra land på ca kote -39 og stiger mot land til ca kote Sjøbunnen i Flisebukta ligger på ca kote -12 inne ved land og -30 lengst fra land (Kristiansand havnekart) /oys 1. mars 2007 Side 5 av 17

6 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT 2.2 Historikk Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter planlegges bygget Silokaia ble bygget i I den forbindelse ble området sprengt flatt og det ble fylt ut med fyllmasser, hovedsakelig stein og sand. Det antas at utsprengt stein fra området ble brukt, men også andre masser kan ha blitt tilkjørt. Like nord for prosjektområdet ligger Bekskjær. Båthuset ligger foran Bekskjær. Et gammelt skipsverft lå omtrent der båthuset ligger i dag. Sør på prosjektområdet var det 3-4 kraner. Ved Bekskjær ble det tidligere kokt bek som skipsverftet brukte til å tjære båtene med. Både det gamle skipsverftet og Bekskjær er mulige kilder til forurensning både på land og sjø i området. Det skal også ha vært badeanlegg på området. mrådet har ellers ingen andre kjente kilder hvor det forventes forurensning utover det som kan forventes i et bynært havneområde. mrådet er ikke registrert i SFTs database over forurensede eiendommer i Norge. På Silokaia er det rester av jernbanespor, hvorav en mindre del av skinnegangen ennå er i bruk av en lastekran på kaia. Prosjektområdet har vært og er i dag et område med typisk havnerelaterte aktiviteter: kornsilovirksomhet, byggevarefirma, bilforretning, spedisjonsvirksomhet, betongfabrikk, Shell oljesenter, andre lagerbygninger, skipsanløp, kranaktivitet (lasting/lossing), m.m. I følge Kristiansand havn er det ikke olje-/diesel-/bensintanker på området, og de kjenner heller ikke til at det er nedgravde oljetanker eller lignende på området Grunn og sedimenter i nærområdet Tidligere undersøkelser nord for prosjektområdet, viser i grove trekk at løsmassene på land (utenfor foten av fjellsiden) består av varierte fyllmasser som sprengstein, sand, grus og stedvis avfallsmasser, over naturlige avsetninger (Multiconsult rapport nr Geot.). Fyllmassene inneholder forurensning overskridende SFTs normverdi for mest følsom arealbruk mht: Tungmetaller: arsen, bly, kobber og sink, i et par tilfeller også krom rganiske miljøgifter: PAH (tjærestoffer) Samme undersøkelse viser at sedimentene sjøbunnen i Gravanekanalen består av et bløtt topplag av gytje/organisk leire, etterfulgt av bløt til middels fast leire videre ned mot eller like over fjell. Det er påvist følgende forurensning i sedimentene (Multiconsult 2005a): Meget sterk forurensning av miljøgiftene PCB, PAH og TBT (SFT tilstandsklasse V) Markert forurensning av tungmetallene bly, kvikksølv, kobber, nikkel (tilstandsklasse III) Lite eller moderat forurensning av tungmetallene arsen, kadmium, sink og krom (tilstandsklasse I-II) Det er ikke tidligere gjort detaljerte undersøkelser av bunnforholdene i området utenfor Silokaia og i Flisebukta, men sjøkart over Kristiansand havn viser at sedimentene i dette området hovedsakelig består av slam /oys 1. mars 2007 Side 6 av 17

7 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Hovedkildene til forurensning i Kristiansandsfjorden er avdekket og kjente: Falconbridge Nikkelverk i Hannevika, Elkem på Fiskåtangen, skipsverftet på Bredalshomen, kommunalt avfallsdeponi og nedlagt garveri i Kongsgårdbukta, samt marinebasen i Marvika. Ingen av disse kjente hovedkildene ligger i umiddelbar nærhet av undersøkt område. 2.3 Grunnforhold og hydrogeologi Grunnforhold Løsmassene består hovedsakelig av et tynt bærelag av sand, grus og pukk, over steinfylling med varierende innhold av finere sandmasser. I enkelte områder er det fylt ut med betongrester (vrakmasser fra betongproduksjon). Dybde til fjell er mellom cm i enkelte områder, mens det i andre områder ikke ble påtruffet fjell Hydrogeologi Ut fra observasjoner i prøvegroper ligger grunnvannet 1-2 meter under terreng. Dette tilsvarer omtrent havnivå. Strømningsretningen til grunnvannet er fra øst mot vest fra fjelldelen av tomten mot sjøen. 2.4 Problembeskrivelse Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser i en tidlig fase for å avklare om byggeprosjektet vil medføre håndtering av forurenset grunn, og dermed behov for risiko- og tiltaksvurdering av forurensningssituasjonen. Utbyggingen vil foregå både på land og delvis utenfor dagens kaifront ved Silokaia og i Flisebukta. Det er derfor nødvendig med prøvetaking av både løsmasser på land og overflatesedimenter i sjøen. Dersom denne tidligfase miljøundersøkelsen avdekker forurensning som medfører håndtering av forurenset grunn, må det vurderes om det er aktuelt med oppfølgende undersøkelser. 3. Utførte undersøkelser 3.1 Strategi for undersøkelsen Tidligere geotekniske totalsonderinger i området hvor Teater- og Konserthus for Sørlandet (TKS) skal oppføres, har vist at løsmassene på land for en stor del består av steinfylling over fjell. Sjaktgraving er derfor vurdert som en godt egnet undersøkelsesmetode, da det er vanskelig å skovlbore i steinfylling. Undersøkelsen utføres hovedsakelig ved graving av groper ned til overgang naturlig grunn (fjell) og/eller til ca 0,5 meter under grunnvannsnivå. Stasjonene for prøvegraving er hovedsakelig søkt å dekke potensielt forurensede områder. Sedimentprøvetakingen ble utført av dykker 1. februar 2007 og bunnforhold ble dokumentert ved fotografering. Jord- og sedimentprøver ble sendt til AnalyCen for kjemisk analyse /oys 1. mars 2007 Side 7 av 17

8 Silokaia i Kristiansand Havn 3.2 MULTICNSULT Feltarbeid på land Sjaktingen ved lokalitet 1-8 (bilde 4) ble utført 5. februar 2007 i sol, lett bris og ca 0 C, og sjaktingen ved lokalitet 9-11 og prøve av maling på kornsilo ble utført 6. februar i overskyet, -3 C og sterk vind. Bilde 4: Prøvelokaliteter grunn Det ble totalt gravd 11 prøvegroper med gravemaskin. Plassering av prøvegropene er vist på bilde 4. Alle prøvegropene ble gravd så dype som praktisk mulig. Seks av prøvegropene ble avsluttet i naturlig grunn (fjell), én av gropene ble avsluttet i steinfylling fordi store stein gjorde det vanskelig å grave dypere, en annen grop ble avsluttet i tykt betonglag, mens to av gropene ble avsluttet ved grunnvannsspeilet. Prøvegropene ble gravd 0,4-2 meter under terreng /oys 1. mars 2007 Side 8 av 17

9 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Det ble tatt én prøve (P-5) av sement i overflaten rundt vaskebu for betonglastebiler vest for Norcems siloer, samt én prøve (P-12) av hvitmalingen på murveggen på sørsiden av kornsiloen. Ved lokalitet 8 ble det tatt prøver fra tre dyp. En miljøgeolog var til stede under feltarbeidet for å ta representative blandprøver av ulike løsmasselag i prøvegropene og innhente nødvendige opplysninger om grunnforholdene. 3.3 Sedimentprøvetaking Prøvetaking av sedimentene ble utført 1. februar Dykker og marinbiolog Arne Skaar (i RV og Dykk) utførte sedimentprøvetakingen ved ca 15 meters dybde. Dette ble gjort ved å presse prøveflasker horisontalt ned i sedimentene langs sjøbunnen. Stein og grus gjorde prøvetakingen vanskelig. En stor prøve ble tatt fra hver stasjon. Totalt ble det tatt prøver ved 5 stasjoner. Sedimentprøver fra de øverste ca 0-3 cm ble sendt til analyse. Plassering av prøvepunktene er vist på bilde 5 og koordinater for prøvepunktene er vist i tabell 3.1. Undervannsfoto fra de ulike stasjonene er vist i vedlegg A: Prøvelokaliteter og bilder sediment. Tabell 3.1: GPS koordinater (WGS84) til prøvestasjonene St 5 Prøvestasjon GPS koordinater St St St St St St 4 St 3 St 2 St 1 Bilde 5: Prøvelokaliteter sediment /oys 1. mars 2007 Side 9 av 17

10 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT 4. Resultater 4.1 Løsmasser på land Visuelle observasjoner I hele det undersøkte området er det asfaltdekke, med unntak av prøvelokalitet 2, 3 og 4 hvor det var sand og/eller torv. Ved lokalitet 4 bestod jordmassene av vekslende lag med brunrød sand og betongrester (vrakmasser fra betongproduksjon). Dumping av betongrester i strandkanten ble observert ved lokalitet 4. Prøvegropene viste at grunnen typisk består av et tynt bærelag av sand, grus og pukk, over steinfylling med varierende innhold av finere sandmasser. Rester av murstein ble observert i flere av gropene. I prøvegrop 6, 8, 9 og 10 ble det observert litt skrot (rustne spiker, trerester). Ikke tegn til lukt ved noen av lokalitetene, med unntak litt lukt av råttent organisk materiale nederst i prøvegrop 8. Ved lokalitet 8 ble det observert naturlige jordmasser i form av finkornet sand i ulike farger. Dybde til fjell er mellom cm i enkelte områder, mens det i andre områder ikke ble påtruffet fjell. Ved enkelte av lokalitetene hvor det ikke ble påtruffet fjell, ble grunnvannsspeilet observert ved 1 og 2 meter under terreng (henholdsvis lokalitet 3 og 8). En detaljert beskrivelse av hver enkelt prøvegrop er vist i vedlegg B. I forbindelse med graving av prøvegrop 7, ble det observert en kum (uten avløp) som tidligere er blitt benyttet som avrenningskum for blant annet oljesøl fra bilforretningen (ref nåværende eier av bilforretning) Referansekriterier/grenseverdier Det foreligger ikke faste, generelle kriterier for klassifisering av forurenset jord i Norge. Som et grunnlag for vurdering av analyseresultatene er det derfor referert til SFTs normverdier for mest følsom arealbruk. Bakgrunnen for disse normverdiene er nærmere beskrevet i vedlegg C Kjemiske analyser Resultatene av de kjemiske analysene fra de undersøkte områdene er sammenstilt i tabell 4.1 og 4.2. Resultatene er sammenlignet med SFTs norm for mest følsom arealbruk (jf. SFT veiledning 99:01a), og konsentrasjoner over SFT-normen er uthevet. Konsentrasjoner over grensen for farlig avfall er merket med rødt. Plassering av prøvepunktene er vist på bilde 4. Komplett analyserapport er vist i vedlegg D /oys 1. mars 2007 Side 10 av 17

11 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Tabell 4.1: Analyseresultater PAH og PCB i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Prøvested Naftalen Fluoren Fluoranten Pyren Benso(a)pyren PAH(16)* PCB** P-1 i.p. i.p. 0,02 0,02 0,01 0,15 <0,008 P-2 i.p. i.p. 0,02 0,02 0,01 0,16 <0,008 P-3 i.p. i.p. 0,02 0,01 0,01 0,10 <0,008 P-4 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. <0,008 P-5 i.p. i.p. 0,01 0,01 0,01 0,09 <0,008 P-6 i.p. i.p. 0,02 0,02 0,01 0,13 <0,008 P-7 i.p. i.p. 0,01 0,01 i.p. 0,03 <0,008 P-8-1 i.p. 0,02 2,1 1,5 0,64 8,9 <0,008 P-8-2 i.p. i.p. 0,01 0,01 i.p. 0,04 <0,008 P-8-3 i.p. 0,05 1,1 0,77 0,05 2,9 <0,008 P-9 i.p. i.p. 0,01 0,01 0,02 0,16 0,082 P-10 0,01 0,02 1,0 0,89 0,49 5,6 <0,008 P-11 i.p. i.p. 0,02 0,02 0,01 0,13 <0,008 SFTs normverdier 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 2 0,01 i.p. = ikke påvist over deteksjonsgrensen. * PAH er en forkortelse for polysykliske (flerringede) aromatiske hydrokarboner. Det analyseres på 16 ulike forbindelser. **PCB er en forkortelse for polyklorerte bifenyler. I analyseresultatene er verdiene av PCB gitt i PCB(7). For å sammenligne PCB(7) med PCB, er nivåene av PCB(7) multiplisert med minimum 2. Tabell 4.2: Analyseresultater tungmetaller i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Prøvested As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn P-1 0,64 <0,053 6,3 24 0, P-2 1,9 0, , P-3 1,1 0,10 8,1 17 0, P-4 0,68 <0,056 6,4 9,2 i.p. 4,2 3,9 28 P , i.p P-6 1,1 0, , P-7 0,58 0, , P-8-1 6,6 0,22 5,9 49 0, P-8-2 0,85 <0,053 2,0 4,6 0,040 1, P-8-3 1,4 <0, , P-9 2,7 0, , P-10 3,9 0, , P-11 0,54 0,15 6,2 16 0, SFTs normverdier i.p. = ikke påvist over deteksjonsgrensen I prøve P-5 og P-9 er påviste verdier av bly og sink over grensen for farlig avfall. I prøve P-1 ble det funnet lavere verdier (20 mg/kg) av olje enn SFTs normverdi (100 mg/kg). Det ble ikke påvist PCB i malingen på kornsiloen (prøve P-12). I øvrige prøver ble det ikke påvist konsentrasjoner av PCB eller olje over deteksjonsgrensen. Det ble ikke påvist BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylener) over deteksjonsgrensen i noen av prøvene. Prøve P-5 er tatt av betong i overflaten rundt vaskebu for betongbiler vest for siloer ved Norcem betong /oys 1. mars 2007 Side 11 av 17

12 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Lokalitet 8 er like utenfor Sjølystveien 15. Prøve P-8-1 er tatt fra det øverste mørkegrå laget, P- 8-2 er tatt fra lysere lag og mer finkornet sand under, mens P-8-3 er tatt fra det dypeste, mørke laget hvor det var tegn til svak lukt av råttent organisk materiale (vedlegg B: Prøvelokalitet 8). Øvrige prøver er hovedsakelig tatt fra fyllmasselaget under asfaltdekket (vedlegg B) Vurdering av datagrunnlaget Tidligere undersøkelser har vist at området nord for prosjektområdet (på tomt for TKS) er forurenset og at flere av kildene til denne forurensningen har vært innenfor dette området. I prosjektområdet Silokaia-Flisebukta er det vurdert (bl.a. av oppdragsgiver og havnevesenet ved Tore B. Dalevoll) at det er lite sannsynlig at området er forurenset i særlig grad og det er ikke kjennskap til forurensningskilder. Prøvelokalitetene er derfor spredt relativt jevnt utover området for å identifisere potensielle forurensningskilder. Det ble totalt gravd 11 prøvegroper med gravemaskin. Antall undersøkelsespunkter vurderes å være et minimum i forhold til arealet av undersøkt område, og skyldes at undersøkelsen kun er ment som en innledende og forenklet undersøkelse for å avklare den generelle forurensningstilstanden i grunnen. Dersom det blir avdekket forurensning, er det aktuelt med oppfølgende undersøkelser. Undersøkelsen vurderes derfor å gi et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere tomtens forurensingssituasjon i en tidlig planleggingsfase. 4.2 Sedimenter Visuelle observasjoner Dykkerinspeksjonen startet sør i Flisebukta, rett nord for bryggeanlegget. Her var det sand over steinfylling og fjell. Dykkeren fulgte en trasé langs land på ca 15 meters dyp (bilde 1-6 i vedlegg A). Sedimentprøvene fra stasjon 1 og 2 i Flisebukta bestod hovedsakelig av sand og grus. Sør ved Silokaia var det primært bratt fjell og ved stasjon 3 og 4 var det varierende innslag av sand, mudder/leire og grus. Mellom stasjon 4 og 5 var det en betydelig steinfylling med fyllingsfot ned mot 20 meters dyp. Mot stasjon 5 flatet bunnen ut på meters dyp. Her var det flat, sandig mudderbunn med innslag av stein i sedimentene Referansekriterier/grenseverdier For å klassifisere forurensningsnivået i sedimentene er analyseresultatene sammenlignet med SFTs veileder for håndtering av forurensede sedimenter (TA-1979/2003). Veilederen angir 5 tilstandsklasser for sjøsedimenter, fra "ubetydelig-lite forurenset" til "meget sterkt forurenset" Kjemiske analyseresultater sedimentprøver Tungmetaller Resultatene av tungmetallanalysene er vist i tabell 4.3. Stasjonslokaliteter er vist på bilde 5 (Foto fra stasjonene er vist i vedlegg A: Prøvelokaliteter og bilder sediment) /oys 1. mars 2007 Side 12 av 17

13 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Tabell 4.3: Resultater av tungmetallanalyser () Prøvestasjon Dybde (cm) As Pb Cd Hg Cu Zn Cr Ni St ,9 8,0 <0,070 0, ,5 11 St ,61 3,2 <0,061 <0,001 8,4 19 4,9 3,5 St ,41 0, St ,7 18 <0,065 0, ,5 15 St <0,068 0, ,1 27 Tilstandsklasse Ι <20 <30 <0,25 <0,15 <35 <150 <70 <30 Tilstandsklasse ΙΙ ,25-1 0,15-0, Tilstandsklasse ΙΙΙ , Anm.: Det ble ikke påvist konsentrasjoner i tilstandsklasse ΙV eller V, dvs. at forurensningsgraden tilsvarer lite til markert forurenset. rganiske miljøgifter Resultatene av analysene av de organiske miljøgiftene er vist i tabell 4.4. Stasjonslokaliteter er vist på bilde 5. Tabell 4.4: Prøvestasjon Dybde (cm) Resultater av analyser av organiske miljøgifter Σ PCB (μg/kg) Σ PAH (μg/kg) B(a)P (μg/kg) Σ olje C 5 -C 35 (mg/kg) lje C 5 -C 10 (mg/kg) lje C 10 -C 12 (mg/kg) lje C 12 -C 35 (mg/kg St < <40 <5,0 <5,0 <20 St <8 <200 <10 <40 <5,0 <5,0 <20 St <5,0 <5,0 150 St < <5,0 <5,0 21 St <5,0 <5,0 76 Tilstandsklasse Ι <5 <300 < Tilstandsklasse ΙΙ Tilstandsklasse ΙΙΙ Tilstandsklasse ΙV Tilstandsklasse V >300 >20000 > Anm.: Det foreligger ingen tilstandsklassifisering for olje. B(a)P = Benzo(a)pyrene. Forurensningsgraden varierer fra lite til meget sterkt forurenset Vurdering av datagrunnlaget Det ble totalt tatt fem sedimentprøver. Alle prøvene ble analysert. Ved anlegging av "støttepunkter" ut fra eksisterende kaifront og bygging av kai i Flisebukta, vil det kunne bli nødvendig å mudre deler av sjøbunnen eller settes i gang andre tiltak for å hindre forurensning. I mudringssaker krever SFTs veileder for håndtering av forurensede sedimenter at det skal tas prøver i fire punkter ved mudringsvolum m 3 (det er da forutsatt mudring av et ca 2 meter dypt sedimentlag, dvs. et mudringsareal på m 2 ). Arealet av planlagte støttepunkter og kaier er foreløpig (per 27/2-07) usikkert, men antas å kunne være i størrelsesorden ca 7300 m 2. Mudringsvolumet i forbindelse med anleggelse av disse konstruksjonene er derfor også usikkert /oys 1. mars 2007 Side 13 av 17

14 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Undersøkelsen vurderes derfor å gi et grunnlag for å vurdere forurensningssituasjonen i en tidlig fase innenfor området som blir berørt av utbygningen. 5. Vurdering av forurensningssituasjonen 5.1 Løsmasser på land Det er utført en Trinn 1- Forenklet risikovurdering av forurenset grunn basert på SFTs risikoveileder 99:01a. bservasjoner på lokalitetene og analyseresultater fra jordprøvene er vurdert opp mot normverdiene for mest følsom arealbruk. Normverdiene betraktes iht. SFT veiledning 99:01 ikke som overskredet dersom: gjennomsnittet av 3 analyser ligger under normverdien og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 50 % gjennomsnittet av 4 til 10 analyser ligger under normverdien og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 100 % gjennomsnittet av mer enn 10 analyser ligger under normverdien og 90 percentilen er mindre enn to ganger normverdien. 90-percentil betyr at en kan se bort fra de 10 % høyeste verdiene, men at den verdien som da framstår som høyest, må være lavere enn det doble av normverdien. Ut fra punkt 3 ovenfor betraktes konsentrasjonene av krom, kobber og PCB å ligge under normverdien for mest følsom arealbruk. SFTs normverdi er overskredet for arsen, bly, sink og PAH. Bly- og sinkverdiene i prøve P-5 og P-9 klassifiserer løsmassene som farlig avfall avhengig av hvilke typer tungmetallforbindelser som finnes løsmassene. Med unntak stasjon P-3 hvor det ble funnet verdier av sink over SFTs normverdi, og en stripe langs strandlinjen fra sørlige del av Silokaia til Shell oljesenter, vurderes (ut fra visuelle observasjoner og analyseresultater) sørlige del av planområdet (sørover fra lokalitet 1) som ikke forurenset og ikke å utgjøre noen risiko for helse og miljø. Det må likevel tas forbehold om at det kan finnes forurensning i grunnen i øvrige deler av planområdet som ikke er undersøkt. Sink har en meget stor anvendelse, bla. til korrosjonsbeskyttelse av stål (galvanisering). Det har også hatt en utstrakt bruk til takrenner og beslag, samt at det tidligere var mye benyttet i form av sinkhvitt som hvitt malingspigment. Bildekkslitasje er også en viktig kilde til spredning av sink. Sink er lite giftig for mennesker. Det er et nødvendig element i kostholdet og det forekommer naturlig i relativt høye konsentrasjoner i sjøvann (5-10 µg/l). Av denne grunn er det usikkert om man skal legge stor vekt på enkelte høye verdier av sink som oppdages. Prøve P-5 inneholdt svært høye verdier av tungmetaller. Verdiene klassifiserer massene som farlig avfall avhengig av hvilke typer tungmetallforbindelser som finnes i massene. Prøven ble tatt av betongdekket i området ved vaskebu for betongbiler. Det er fylt ut med lignende betongmasser i et område mellom sjøkanten og Sjølystveien som strekker seg fra sørlige del av Silokaia til Shell oljesenter, og vi antar at dataene er representative for hele dette området (vedlegg B: Bilder fra området med sementutfylling i strandkanten) /oys 1. mars 2007 Side 14 av 17

15 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Tungmetaller i betong kommer hovedsakelig fra sementen. Sement fra vasking av betongbiler består av en blanding av sement og annet finstoff med delvis grovere innslag. Forurensning fra herdet betong er vanligvis ikke noe problem, men man har ikke samme sikkerhet når det gjelder tilfeldig dumping av uherdet betong. Variasjonsområdet for innhold av tungmetaller i norsk sement er tidligere antatt å ligge i området: Tabell 5.1: Tidligere antatt innhold av tungmetaller i norsk sement Kadmium Krom Kopper Nikkel Bly Sink 0-5,5 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 524 mg/kg mg/kg Med unntak av innholdet av kopper, bly og sink ligger verdiene av kadmium, krom og nikkel innenfor variasjonene av innhold av tungmetaller i norsk sement. Forurensningssituasjonen i planområdet nord for lokalitet 1 skiller seg ikke mye fra sørlige område. Lokalitet 9 skiller seg ut med PCB- og tungmetallforurensning over SFTs normverdi for mest følsom arealbruk, mens verdier av bly og sink er over grensen for farlig avfall avhengig av hvilke typer tungmetallforbindelser som finnes løsmassene. Ved lokalitet 8 er det hovedsakelig forurensning i de øverste lagene Bruk av sprengstein til fyllingsmateriale Det planlegges bygging av parkeringsanlegg i fjell i 2 etasjer i fjellskjæringen i østlige del av planområdet. Utsprengt fjellmasse fra anlegget ønskes benyttet til fylling i området. I forbindelse med byggingen av renseanlegg i Flisebukta ble det sprengt ut rene fjellmasser som ble benyttet til utfyllingen av Fiskebrygga. Det var planlagt en befaring etter at resultatet fra jordprøvene forelå. På grunn av snø har det imidlertid ikke vært mulig å foreta undersøkelser av løsmassene på fjellet i området hvor parkeringsanlegg planlegges bygget. Dersom det hovedsakelig er sprengstein som skal tas ut, er dette rene masser som kan benyttes til fylling i området. Vi anbefaler imidlertid at det foretas en befaring for å kontrollere om det er potensielle forurensningskilder som kan ha gitt evt. lokal påvirkning /oys 1. mars 2007 Side 15 av 17

16 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT 5.2 Sedimenter Analyseresultatene for tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimentene er vist i tabell 4.3 og 4.4. Tabellene viser at sedimentene er: Meget sterkt forurenset av Benzo(a)pyren (stasjon 5. SFTs tilstandsklasse II-V) Markert til sterkt forurenset av PCB og PAH (SFTs tilstandsklasse II-IV) Moderat til markert forurenset av arsen, kadmium, bly, kvikksølv, kopper, nikkel og sink (SFTs tilstandsklasse II-III). Ubetydelig/lite forurenset av krom Det er påvist små mengder olje i sedimentene, ca 160 mg/kg Sedimentene ved stasjon 3 og 5 viste høyere forurensingsnivå mht PCB, PAH og olje enn øvrige prøver. Stasjon 5 ligger nærmest området hvor det tidligere lå et skipsverft og hvor det ble kokt bek (steinkulltjære som har meget høyt innhold av PAH), og hvor tidligere sedimentundersøkelser har påvist meget sterk forurensning av PCB og PAH, og markert forurenset av tungmetallene bly, kvikksølv, kobber, nikkel. Stasjon 3 kan være påvirket av en lokal kilde. Forurensningsgraden i sedimentene ved stasjonene langs Silokaia skiller seg fra forurensningsgraden i sedimentene i Flisebukta. I forbindelse med flytting av kai og graving av kanaler må det gjennomføres særlige tiltak i områdene ved stasjon 3 og 5. Det må vurderes om det skal gjennomføres supplerende undersøkelser. 6. Sluttbemerkning Det er påvist noe grunnforurensning på land hvorav enkelte lokaliteter skiller seg ut med et forhøyet innhold av bly, sink og PAH. Når prosjektet er fastlagt nærmere med hensyn til blant annet beliggenhet av kjellere og annet gravebehov, må behovet for supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser vurderes nærmere. Det må foretas en risikovurdering av forurensningssituasjonen i forhold til planlagt fremtidig arealbruk. Det må også utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i prosjektet, som skal godkjennes av kommunen iht. kapittel 2 i Forurensningsforskriften. Sedimentundersøkelsen viser at det er generelt høye verdier av PCB, PAH og tungmetaller i prøvene utenfor Silokaia, mens det er lave verdier i Flisebukta. Behovet for supplerende sedimentundersøkelser vurderes når det er avklart hvordan utbyggingen skal gjennomføres. Det er mulig at utførte undersøkelser gir tilstrekkelig datagrunnlag for de tiltaksvurderinger som må utføres. Det må utarbeides en tiltaksplan som vurderer påvist sedimentforurensning i forhold til planlagte anleggsarbeider og situasjonen etter avsluttet utbygging. Tiltaksplanen skal beskrive nødvendige tiltak og må godkjennes av Fylkesmannen /oys 1. mars 2007 Side 16 av 17

17 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Det må tas forbehold om at det kan finnes forurensning i grunnen i øvrige deler av planområdet. Forsiktighet vedrørende eventuell forurensningsspredning må derfor utvises ved graving i massene på eiendommen, og det må etableres en beredskap for håndtering av eventuell uforutsett grunnforurensning. For å ivareta dette foreslår vi at det utarbeides en graveinstruks, og at det settes av midler til miljøgeologisk bistand under arbeidet. Dersom det er indikasjoner på grunnforurensning av andre typer (f.eks. olje), og i større omfang enn det som er påvist ved grunnundersøkelsen, er det viktig at miljøgeolog tilkalles. 7. Referanser MULTICNSULT 2006b: Rapport nr Geot. Teater- og konserthus for Sørlandet, dderøya, Kristiansand Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport fra undersøkelser utført høsten 2005 og våren MULTICNSULT 2005a: Notat RIG Miljø 2. Forurenset grunn og forurensede sedimenter. Skisseprosjekt. 23/11-05 SFTs veileder 99:01a: Risikovurdering av forurenset grunn. Veiledning, 99:01A. SFTs veileder TA-1979/2003: Veiledning for håndtering av forurensede sedimenter. Sjøkartverket, Havnekart Kristiansand havn, M 1:10 000, Kartserie 459. Statens Kartverk /oys 1. mars 2007 Side 17 av 17

18 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Arkivreferanser: Fagområde: Stikkord: Miljøgeologi Fase 1, grunnundersøkelse, sjakting, sedimentprøvetaker, fyllmasse og sediment Land/Fylke: Vest-Agder Kartblad: Kommune: Kristiansand UTM koordinater, Sone: Sted: dderøya Øst: Nord: Distribusjon: Begrenset Intern Fri (Spesifisert av ppdragsgiver) Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon 3 1. mars 2007 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Format Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Anmerkninger Kontrollert Godkjent for utsendelse Dato: Sign.: (Seksjonsleder/Avdelingsleder) /oys 1. mars 2007

19 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT VEDLEGG A Prøvelokaliteter og bilder sediment /oys 1. mars 2007

20 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Prøvelokaliteter og bilder sediment Bilde 6 Bilde 5 St 5 Bilde 4 St 4 St 3 Bilde 3 St 2 St 1 Bilde 2 Bilde /oys 1. mars 2007

21 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT VEDLEGG B Bilder og notater fra prøvelokaliteter /oys 1. mars 2007

22 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT - 5 cm asfalt - grus og grovkornet sand/stein (fyllmasse), med innslag av lysere sand Fjell ble påtruffet ved ca 40 cm I nordsiden av gropen var det et rødbrunt, hardt lag ved ca 15 cm (ikke naturlig materiale) Prøvelokalitet 1 - ca 10 cm torvlag - fyllmasser: stein og sand (svært kantet, brun-gul stein, lite finstoff, enkelte innslag av grønn-gul-rød finsand, ikke lukt) Fjell ble påtruffet ved ca 75 cm Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

23 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT - ca 10 cm torv - fyllmasser (grus og sand med lite finstoff, brun-rødbrun farge) Ca 1,10 meter ned til grunnvannet Prøvelokalitet 3 - brun fyllsand - vekslende masse av brunrød sand og sementlag (ved ca 20 cm: sementlag, sand under, nytt sementlag ved ca 30 cm, sand under, nytt sementlag ved ca 55 cm) Prøve ble tatt av sementlag (iblandet sand) Hardt sementlag ble påtruffet ved ca 55 cm Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

24 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Prøve ble tatt av sementen i overflaten rundt vaskebu for sementlastebiler Flere ulike farger på sementen Prøvelokalitet 5-5 cm asfalt - fyllmasse av grå, sand og stein (enkelte tynne sjikt av finere sand med grågrønn og brun farge. Enkelte rustne spiker) Fjell ble påtruffet ved ca 95 cm Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

25 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT - 6 cm asfalt - fyllmasse med store, kantete stein og grus, svært lite sand, enkelte barkebiter Fjell ble påtruffet ved ca 70 cm Prøvelokalitet 7-5 cm asfalt - grus/singel - ca 3-5 cm tykk asfalt - under asfaltlag er det et ca 25 cm, mørkegrått lag med mursteinsbiter og større steiner - under mørkegrått lag: ca 2 cm tykt lag med brun bark. Prøve P-8-1 ble tatt her. Under dette laget er det klart skille til massene under som er mye lysere Naturlig sand (mye finkornet sand), trerester, jernskrap, små mursteinsbiter. Flerfarget: lys grå, gulbrun, grå, brun. Ikke lukt Prøve P-8-2 ble tatt her. Nederst ved grunnvannet er det mørkere jordmasser (med organisk materiale. Så vidt avbildet). Litt lukt av råttent organisk materiale. Prøve P-8-3 ble tatt her. Ca 2 meter ned til grunnvannet Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

26 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT - 5 cm asfalt - Ned til ca 20 cm: rødt sjikt med jernskrot, trerester - Videre ned til fjell: fyllmasse av stein, grus, sand (jernutfelling?) Fjell ble påtruffet ved ca 40 cm Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

27 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT - 7 cm asfalt - Homogent med svært grove fyllmasser (stein, lecablokker, murstein, litt skrot) - Svart sand/grus Prøvegrop avsluttet ved ca 1,7 meter pga svært store steiner. Prøvelokalitet 10 - ca 5-10 cm asfalt - ca 20 cm med lys, grå sand/stein - ca 15 cm med rødbrun sand og stein Fjell (antatt) ble påtruffet ved ca 70 cm Prøvelokalitet /oys 1. mars 2007

28 Silokaia i Kristiansand Havn Bilder fra området med sementutfylling i strandkanten /oys 1. mars 2007 MULTICNSULT

29 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT VEDLEGG C Notat vedrørende SFTs normverdi for mest følsom arealbruk /oys 1. mars 2007

30 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT SFTs normverdier for «mest følsom arealbruk» Det foreligger ikke faste, generelle kriterier for klassifisering av forurenset jord i Norge. Som et grunnlag for vurdering av analyseresultater før stedsspesifikk risikovurdering blir det derfor gjerne referert til SFTs normverdier for «mest følsom arealbruk». SFT har fastsatt normer for innhold av forurensning i jord på områder til «mest følsom bruk» (SFT-veiledning 99:01a). Dette gjelder arealbrukstyper hvor risiko for eksponering overfor mennesker er størst, som boligområder, lekeområder osv. Normene gjelder for overflatenære jordmasser. Normene forutsetter at også barn oppholder seg på området og at barn/voksne samtidig påvirkes gjennom 7 mulige spredningsveier (eksponeringsveier) for forurensningen. Disse spredningsveiene er inkludert i følgende formel, som SFT har benyttet ved beregning av normer for mest følsom arealbruk (C he ): 1 C he = C C C C C C C is du id iv gw ig if der: C is = akseptdose for oralt inntak av jord ("jordspising"). C du = akseptdose for hudkontakt med jord. C id = akseptdose for innånding av støv. C iv = akseptdose for innånding av gasser. C iw = akseptdose for inntak av drikkevann fra grunnvannsbrønn på området. C ig = akseptdose for inntak av grønnsaker dyrket på det forurensede området. C if = akseptdose for inntak av fisk/skalldyr fra vann påvirket av forurensningen. Dersom det påvises grunnforurensning som overskrider normene, kan det beregnes særlige, stedspesifikke akseptkriterier ut fra den aktuelle arealbruk og mulige konflikter/påvirkninger for eiendommen, bl.a. ved å utelukke spredningsveier og endre andre eksponeringsbetingelser som ikke er aktuelle. Slike beregninger baseres på formelen over og beregningsgrunnlaget forøvrig slik det foreligger i SFTs veileder. Dersom planlagt arealbruk for eiendommen er boliger, vil de fleste spredningsveier kunne være aktuelle. De aktuelle eksponeringssveiene i forhold til mennesker kan for eksempel være oralt inntak (jordspising), hudkontakt, innånding av støv og gasser samt inntak av grønnsaker dyrket på eiendommen (dersom forurensning i overflatenær jord). fte er det mindre sannsynlig at grunnvann på eiendommen vil bli benyttet som drikkevann og/eller at menneskene som bor der vil spise mye fisk som kan påvirkes av forurensningsspredning fra eiendommen. Stedspesifikke akseptkriterier beregnet etter disse prinsipper gjelder konsekvensene for menneskers helse. SFTs normverdi tar også hensyn til en forurensnings virkning på annet liv. Dette må vurderes spesielt dersom normverdiene fravikes /oys 1. mars 2007

31 Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT VEDLEGG D Analyseresultater /oys 1. mars 2007

32 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pentaklorfenol Pentaklorbensen Tetraetylbly Cyanid, fritt Lindan o,p`-ddt p,p`-ddt 1,2,4,5-tetraklorbensen Heksaklorbensen Tørrstoff * PCB PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52 PCB(7) Totalsum Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Enhet % mg/kg NV NV NV NV Fyllmasse st.1 Fyllmasse St.2 Fyllmasse St. 3 Fyllmasse St <5 <5 <5 <5 <100 <100 <100 <100 <10 <10 <10 <10 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <1 <1 <1 <1 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <300 <300 <300 <300 <30 <30 <30 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < < < < <0.01 < < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

33 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pentaklorfenol Pentaklorbensen Tetraetylbly Cyanid, fritt Lindan o,p`-ddt p,p`-ddt 1,2,4,5-tetraklorbensen Heksaklorbensen Tørrstoff PCB PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52 PCB(7) Totalsum Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Enhet % mg/kg NV NV NV NV Fyllmasse St. 5 Fyllmasse St. 6 Fyllmasse St. 7 Fyllmasse St <5 <5 <5 <5 <100 <100 <100 <100 <10 <10 <10 <10 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <1 <1 <1 <1 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <300 <300 <300 <300 <30 <30 <30 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.004 <0.004 < <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < < < < < < < < <0.01 <0.01 < < <0.01 <0.01 < < < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

34 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pentaklorfenol Pentaklorbensen Tetraetylbly Cyanid, fritt Lindan o,p`-ddt p,p`-ddt 1,2,4,5-tetraklorbensen Heksaklorbensen Tørrstoff PCB PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52 PCB(7) Totalsum Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Enhet % mg/kg NV NV NV NV Sand St. 8-2 Sand St. 8-3 Fyllmasse St. 9 Fyllmasse St <5 <5 <5 <5 <100 <100 <100 <100 <10 <10 <10 <10 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <1 <1 <1 <1 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <300 <300 <300 <300 <30 <30 <30 < <0.001 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.004 < <0.004 < < < < < < < < < < <0.01 <0.01 < < < < < <0.01 <0.01 < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

35 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pentaklorfenol Pentaklorbensen Tetraetylbly Cyanid, fritt Lindan o,p`-ddt p,p`-ddt 1,2,4,5-tetraklorbensen Heksaklorbensen Tørrstoff PCB PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52 PCB(7) Totalsum Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Enhet % mg/kg NV Fyllmasse St <5 <100 <10 <0.50 <1 <40 <40 <300 < <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.004 <0.01 <0.01 < < < <0.01 NV Betongvegg: Maling st <0.20 Måleu. ± 6% ± 15% ± 15% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% ± 25-25% Ref/Metode basert på SLE; GC-MSD GC-MSD GC-AED SM B SLE; GC-MSD SLE; GC-MSD SLE; GC-MSD GC-MSD GC-MSD NS SNV 4697 Lab Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

36 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pyren. Sum PAH(16) bensen toluen etylbensen p,m-xylen o-xylen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen THC Total sum THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 THC >C5-C8 THC >C8-C10 * MTBE Metyltertiærbutyleter Arsen, As Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Krom, Cr Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV Fyllmasse st.1 Fyllmasse St.2 Fyllmasse St. 3 Fyllmasse St < <0.20 <5 <5 <5 <5 20 <40 <40 <40 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < <20 <20 <20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <0.1 <0.1 <0.1 < < < <0.001 Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

37 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pyren. Sum PAH(16) bensen toluen etylbensen p,m-xylen o-xylen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen THC Total sum THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 THC >C5-C8 THC >C8-C10 MTBE Metyltertiærbutyleter Arsen, As Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Krom, Cr Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV Fyllmasse St. 5 Fyllmasse St. 6 Fyllmasse St. 7 Fyllmasse St <5 <5 <5 <5 <40 <40 <40 <40 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <20 <20 <20 <20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <0.1 <0.1 <0.1 < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

38 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pyren. Sum PAH(16) bensen toluen etylbensen p,m-xylen o-xylen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen THC Total sum THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 THC >C5-C8 THC >C8-C10 MTBE Metyltertiærbutyleter Arsen, As Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Krom, Cr Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV Sand St. 8-2 Sand St. 8-3 Fyllmasse St. 9 Fyllmasse St <5 <5 <5 <5 <40 <40 <40 22 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <20 <20 <20 22 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <0.1 <0.1 <0.1 < <0.053 < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

39 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Merket Tatt ut Parameter Pyren. Sum PAH(16) bensen toluen etylbensen p,m-xylen o-xylen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen THC Total sum THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 THC >C5-C8 THC >C8-C10 MTBE Metyltertiærbutyleter Arsen, As Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Krom, Cr Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV Fyllmasse St <5 <40 <5.0 <5.0 <20 <5.0 <5.0 < NV Betongvegg: Maling st Måleu. ± 20-20% ± 20-20% ± 20-20% ± 20-20% ± 20-20% ± 20-20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% Ref/Metode basert på NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NS m NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS m Lab L Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

40 Analyserapport Moss Multiconsult Kristiansand Øyvind Sivertsen Pb 8163 Vågsbygd 4675 Kristiansand Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Miljøprøve Fyllmasse,sand,maling ( ) v/ø.sivertsen MC Prøvemottak Analyserapport klar Kemisk kommentar: NV PCB ikke påvist, metodens deteksjonsgrense er 0,20 mg/kg. Bjørn Tore Kildahl Lab.leder Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer