Sykehusapotekene HF. Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014

2 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehusapotekene HFs mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Arbeidet med god virksomhetsstyring Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde Sentrale saker behandlet i styret Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Oppfølging av mål for Helse Sør-Øst Evaluering av egen virksomhet og organisering... 7 DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling Rapportering for styringsparametre i oppdrag og bestilling Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig og demografisk utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Helseforetakets planer for utviklingen Pasientbehandling, kvalitet og samhandling Forskning og innovasjon Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring...21 DEL IV: VEDLEGG Vedlegg 1: IA... 22

3 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering Nøkkeltall basert på endelig regnskap for 2013 Antall sykehusapotek 17 Årsverk per Omsetning per mkr Herav omsetning helseforetak mkr Sykefravær 8,1 % Organisasjon

4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Vår forretningsidé Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Sykehusapotekene HF skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetaket og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og - bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. Vår visjon Vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre. Vårt verdigrunnlag Foretakets eier har nedfelt kvalitet, trygghet og respekt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Etter en intern prosess innebærer dette at ledere og medarbeidere i Sykehusapotekene HF ønsker å fremstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste Sykehusapotekene HFs mål for 2013 Sykehusapotekene har i 2013 bygget videre på omstillingsprogrammet for Helse Sør-Øst som består av 6 innsatsområder: 1. Pasientbehandling 2. Forskning 3. Kunnskapsutvikling og god praksis 4. Organisering og utvikling av fellestjenester 5. Mobilisering av medarbeidere og ledere 6. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder som er førende i alle våre aktiviteter: 1. Bedre pasientsikkerhet Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. 2. God sykehusøkonomi Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende helseforetak, og skal selv skape handlingsrom for nødvendige investeringer og utvikling av kompetanse og virksomhet. Foretaket bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, - distribusjon, - produksjon og bruk holdes så lave som mulig Sykehusapotekene HF sine mål for 2013: Pasientbehandling, kvalitet og samhandling Gjøre legemiddelbruken og pasientbehandlingen bedre. Forskning og innovasjon Bidra til utøvelse av forskning, innovasjon og fremtidstenkning. Kunnskapsutvikling og god praksis Sikre og utvikle riktig kunnskap og kompetanse på alle nivåer i organisasjonen. 2

5 Organisering og utvikling av fellestjenester Sikre implementering og bruk av inngåtte regionale og nasjonale avtaler. Mobilisering av medarbeidere og ledere Sikre optimal utnyttelse av organisasjonens ressurser. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Foretaket skal levere målsatt driftsresultat og skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Arbeidet med god virksomhetsstyring Virksomhetsstyring Sykehusapotekene HF har planlagt og laget handlingsplaner for foretaket og brutt den ned til de enkelte avdelinger for å oppnå målene i henhold til oppdrag og bestilling for Foretakets overordnede handlingsplan ble utarbeidet og godkjent i styret. Det er rapportert om fremdrift på handlingsplan og oppdrag og bestilling til styret gjennom året. Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt Ulike nøkkelparametere/resultat rapporteres månedlig. Her måles mot budsjett og mot fjorårets resultater. For å sikre at krav og føringer i lovgivningen, oppdragsdokumentet, foretaksprotokoll og styrevedtak følges, har Sykehusapotekene HF arbeidet med gjennomgang av kjerneprosessene, støtteprosessene og ledelsesprosessene. Sykehusapotekene HF offentliggjør 3-3 meldinger. Det har gjennom hele 2013 vært jobbet aktivt med å videreføre en god meldekultur for uønskede hendelser og avvik. Avvik benyttes aktivt i forbedringsarbeidet både sentralt og lokalt i det enkelte sykehusapotek. Styret i Sykehusapotekene HF får rutinemessig rapportering om meldepliktige avvik og avvik påpekt ved eksterne tilsyn. Evaluere gjennomføring av planer og tiltak Ledelsens gjennomgåelse med tilhørende risikoanalyse gjennomføres tre ganger årlig. Risikoanalyse/styring gjennomføres på alle nivåer og status aggregeres opp på foretaksnivå. Hensikten er å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse. Risikonivå presenteres og gjennomgås av styret i Sykehusapotekene HF. Sykehusapotekene HF gjennomfører egne internrevisjoner for å evaluere etterlevelse av etablerte prosesser. Dette gjøres for å kunne iverksette ulike kategorier av tiltak avhengig av om de skal virke forebyggende, korrigerende eller oppdragende i organisasjonen. Statens legemiddelverk fører tilsyn med Sykehusapotekene HF. Det er ført tilsyn med fem av Sykehusapotekene HFs sykehusapotek i 2013 og et tilsynsmøte på hovedkontoret. Tiltak gjeldende sentrale prosesser vurderes og iverksettes for hele organisasjonen ved å revidere sentrale prosesser/prosedyrer. Dette sikrer informasjon og læring på tvers i Sykehusapotekene HF. 3

6 Korrigere uforsvarlige forhold iverksette korrigerende og forebyggende tiltak Resultatet fra ledelsens gjennomgåelse vil innebære iverksettelse av korrigerende og forebyggende tiltak dersom måloppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regelverk ikke er tilstrekkelig oppfylt eller gir forsvarlig helsetjeneste Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde Risikobilde i forhold til oppdrag og bestilling 2013; rapporteringsperiode Perioden er antatt risikobilde for perioden. 4

7 Sentrale saker behandlet i styret Styret avholdt seks møter og behandlet 85 saker i Viktige saker som ble behandlet i 2013: Oppdrag og bestilling 2013 fra foretaksmøtet, herunder foretakets handlingsplan. Budsjett 2014 og økonomisk langtidsplan Risikovurdering og ledelsens gjennomgåelse. Internrevisjonsplan. Årsresultat og årsrapport Resultatregnskap pr måned. Årsplan for 2013 for Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Sykefravær. Lønnsoppgjøret. Strategiplan Investering og finansiering av ombygning av lokaler disponert av Sykehusapotekene HF. Prosess for organisasjonsendring (ORG2012). Medarbeiderundersøkelsen. Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte I h.h.t 12 prinsipper om medvirkning har Sykehusapotekene HF laget selvstendige fora og bygget dette inn i ulike tiltaksområder. Det gjennomføres bl.a. fire faste årlige møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud (Kontaktforum) med saker til gjensidig informasjon og diskusjon. I tillegg har man formelle drøftings- og informasjonsmøter i h.h.t lov- og avtaleverk. Medvirkningsprinsipper er bygget inn i bl.a. omstillingsavtale med tillitsvalgte, lederutviklingsprogram, AMU og samarbeidsutvalg og medarbeidersamtalene. Årlig melding 2013 er diskutert i Kontaktforum. 5

8 2. Sammendrag 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer Tall i mkr Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Regnskap 2013 Regnskap 2012 Avvik fjorår Varesalg 2 298, ,3-26, , ,1 114,1 Andre inntekter 226,8 212,2 14,6 226,8 196,6 30,3 Sum omsetning 2 525, ,5-11, , ,7 144,4 Varekostnader 2 008, ,8-0, , ,3 113,9 Vareforbruksprosent 87,4 % 86,4 % 1,0 % 87,4 % 86,7 % 0,6 % Dekningsbidrag 516,9 527,7-10,8 516,9 486,4 30,5 Dekningsbidrag i prosent 20,5 % 20,8 % -0,3 % 20,5 % 20,4 % 0,0 % Personalkostnader 414,2 427,5-13,3 414,2 394,3 20,0 Personalkostnader i prosent 16,4 % 16,9 % -0,5 % 16,4 % 16,6 % -0,2 % Lokal kostnader 33,1 30,6 2,5 33,1 30,2 2,9 Andre driftskostnader 64,6 64,7-0,1 64,6 60,4 4,2 Avskrivninger 7,0 8,1-1,1 7,0 6,9 0,0 Sum driftskostnader 519,0 530,9-11,9 519,0 491,8 27,2 Driftsresultat -2,1-3,2 1,1-2,1-5,4 3,3 Driftsresultat i prosent -0,1 % -0,1 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % Finansinntekter 6,0 5,6 0,4 6,0 6,1-0,1 Finanskostnader 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 Netto Finans 5,6 5,5 0,2 5,6 6,0-0,3 Resultat før skatt 3,5 2,3 1,2 3,5 0,5 3,0 Pensjonskostnad 67,2 76,2-9,0 67,2 69,3-2,1 Resultat uten pensjonskostnader 70,8 78,5-7,8 70,8 69,9 0,9 Utfordringsbildet til Sykehusapotekene HF er sammensatt. Generell aktivitetsendring på sykehusene og spesielt innen legemiddelområdet vil gi utslag i endret salg av legemidler. Endret etterspørselsmønster gir seg utslag i overgang til dyrere legemidler med lavere apotekmargin. Videre vil økt andel av innkjøp som foretas på LIS-avtaler gi lavere innkjøpspriser og derigjennom reduseres foretakets margin (degressiv avanse). I 2013 har sammensetningen av omsetningen til Sykehusapotekene HF fortsatt trenden fra 2012 som følge av færre liggedøgn ved sykehusene og økt poliklinisk aktivitet. Dette har resultert i nedgang i legemiddelleveranser fra sykehusekspedisjonen, men stabil aktivitet innen publikumsavdelingen. Overgang til dyrere legemidler bidrar til omsetningsvekst. Både innen tilvirkning (produksjon) og tjenester (rådgivning) fortsetter økningen som startet i 2011 og FarmaPro (FP) er apotekenes ERP-system, og i løpet av januar 2013 hadde samtlige apotek den nye versjon FP5. FP5 var en forutsetning for ekspedering av e-resepter. De fleste av våre sykehusapotek har tatt i bruk eksisterende teknologi for å bedre logistikken. Dette gjelder både bestillingssystemet Tønsys, nettbrett og automatisk varebestilling fra grossist. Sykehusapotekene HF har i 2013 fullført oppgradering av tilvirkningslokalene i Drammen, samt initiert arbeidet med en ny renromsmodul i Kristiansand. I tillegg er publikumsavdelingene på Ullevål og Kongsvinger blitt oppgradert. Det er fattet vedtak om ombygging i Skien knyttet til endoseproduksjon og ombygging/installasjon av varelager-/plukkrobot på Ullevål. Prosjektet nytt sykehusapotek i Østfold følger fremdriftsplanen. 6

9 I årene som kommer har foretaket utfordringer knyttet til å opprettholde evnen som selvfinansierende foretak. Dette er som følge av økt aktivitet, lavere marginer, økte pensjonskostnader og etterslep på investeringer. Av den grunn har foretaket gått i dialog med Helse Sør-Øst RHF for å diskutere alternative prismodeller/finansieringsordning for å opprettholde evnen til å være selvfinansierende Oppfølging av mål for Helse Sør-Øst Følgende mål for helseforetaksgruppen er i oppdrag og bestilling 2013 videreført frem til 2014: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. Dette punktet er ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Dette punktet er ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Dette punktet er ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Foretaket har gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse i 2013 og hadde en deltakerprosent på 85%. Resultatene fra årets undersøkelse er lagt inn i enhetens/sykehusapotekets handlingsplan. I tillegg tas resultatene med inn i medarbeidersamtaler og kompetanseplaner på de ulike enheter/sykehusapotek. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehusapotekene HF hadde i 2013 en negativ likviditetsstrøm fra drift, hovedsakelig grunnet økning i interne kundefordringer mot helseforetak innen Helse Sør-Øst. I tillegg er varebeholdningen økt for å effektivisere logistikk og forbedre servicegrad. Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer enn et år. Dette punktet er ikke relevant for Sykehusapotekene HF Evaluering av egen virksomhet og organisering Høyspesialiserte tjenester skal samles der dette er mulig. Dette har gjort at alle sykehusapotekene som betjener Oslo Universitetssykehus (OUS), er organisert under felles ledelse. I 2012 ble sykehusapotekene som betjener Innlandet organisert under samme ledelse. I 2013 ble Sykehusapotekene i Moss og Fredrikstad samlet under én ledelse. En større organisatorisk endring for sentrale funksjoner ved hovedkontoret i Sykehusapotekene HF har også vært gjennomført. Målet med omorganiseringen har vært å: Samle alle sykehusapotekene under én ledelse Rendyrke kvalitet og fag Skille drift og utvikling der det er hensiktsmessig Etablere egen organisatorisk enhet for supply chain management (vareflyt) Foretaket har etablert ny strategiplan Strategiplanen er godkjent av styret i foretaket. 7

10 Sykehusapotekene HF skal konsentrere sin virksomhet innenfor to hovedområder som tidligere nevnt (bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi). For å støtte opp om dette er foretakets strategiske satsningsområder mot 2020 som følger: Pasient Kunnskap og kompetanse Organisasjon Teknologi Foretaket gjennomførte høsten 2013 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse slik det er gjort tidligere. Oppnådd score for medarbeidertilfredshet for foretaket var god. Ingen foretaksovergripende tiltak er nødvendig. Lokale tiltak iverksettes løpende i de enheter der behov ble identifisert. Dette er behandlet i HAMU og i styret. DEL II: RAPPORTERINGER 3. Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling 3.1 Oppdrag Visjon og mål for Helse Sør-Øst Graden av måloppnåelse for Helse Sør-Østs mål er omtalt i helseforetakets årlige melding sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt og planlegges dersom målet ikke er oppnådd i Mål gitt i oppdrag og bestilling 2013 for Sykehusapotekene HF er oppnådd. Ingen tiltak er derfor igangsatt Satsingsområder 2013 Kvalitetsforbedring Kjerneprosesser standardiseres og implementeres i Sykehusapotekene, dette for å medvirke til mindre variasjon mellom sykehusene i Helse Sør-Øst. I 2013 er det arbeidet spesielt på foretaksnivå med å få gode standardprosesser for avvikshåndtering, endringskontroll, dokumentstyring, gjennomføring av internrevisjoner, tilbakekalling og forberedelse av tilsyn. Innenfor området Integrated Medicine Management (IMM) er det etablert et kompetansesenter og et system med lokale veiledere for å underlette opplæring og spre kompetanse i Helse Sør-Øst, samt kvalitetssikre bruk av arbeidsmetodikker. Videre er det etablert rådgivningsstandarder for å standardisere veiledningen til Sykehusapotekene HF sine kunder og standarder for prosesser/ arbeidsflyt for kvalifisering av aseptisk arbeidsteknikk, rengjøring av produksjonslokaler og validering av produksjonslokaler. 8

11 Ingen kritiske avvik avdekket. I Sykehusapotekene HF tilstreber vi å ha gode kontrollprosedyrer for å unngå kritiske avvik. I 2013 har vi likevel hatt fire avvik som ble klassifisert som kritiske: Bakterievekst i produksjonslokalet til et av våre sykehusapotek som førte til stans i produksjon og tilbakekalling av produkter Feilekspedering av legemiddel med for høy styrke; en pasient tok dette legemidlet med tredobbel styrke over tid Feilleveranse av legemiddel med for høy dose; tre pasienter fikk en dobbel dose av dette legemidlet Feilleveranse av legemiddel med for høy dose; en pasient fikk tredobbel dose av legemidlet Korrigerende og forebyggende tiltak er gjennomført, og avvikene er ferdig behandlet og lukket. Ingen kritiske avvik under tilsyn fra Legemiddelverket på noen av sykehusapotekene. I 2013 har Sykehusapotekene HF hatt tilsammen fem tilsyn av Statens legemiddelverk, samt et tilsynsmøte på hovedkontoret. Tilsynene har vært på Sykehusapoteket Fredrikstad, Sykehusapoteket Kongsvinger, Sykehusapoteket Drammen og Sykehusapoteket Skien og Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Det var ingen kritiske avvik ved noen av tilsynene. Alle 3-3 meldinger sendes innen 24 timer til Kunnskapssenteret. Sykehusapotekene HF har en prosedyre for «Hva skal meldes hvor» hvor kravet om at 3-3 meldinger skal meldes innen 24 timer til Kunnskapssenteret er beskrevet. I 2013 har Sykehusapotekene HF meldt inn meldinger til Kunnskapssenteret. Disse meldes til Kunnskapssenteret på web-skjema. Det er verifisert at 3-3 meldinger er innsendt til Kunnskapssenteret, men vi har ikke noe system i dag hvor vi kan verifisere om 3-3 meldingene er blitt innsendt innen 24 timer. 34 av meldingene i 2013 hadde alvorlighetsgraden «potensiell skade». 95 % av totalt antall avvik lukkes innen tidsfristen. 100 % av alvorlige og moderate avvik lukkes innen fristen. Sykehusapotekene HF har følgende frister for lukking av avvik: 30 dager for kritiske og alvorlige avvik og 60 dager for andre avvik. Lukningsgraden blir fulgt opp månedlig, og tidsfristene blir ikke alltid overholdt. Lukningsgraden i 2013 for avvik som er registret før , var: Lukningsgrad for alle avvik samlet: 91% Lukningsgrad for kritiske avvik: 100% Lukningsgrad for alvorlige avvik: 93% Lukningsgrad for moderate avvik: 95% Det legges stor vekt på god meldekultur og god behandling av avvikene. Alle tilhørende korrigerende og forebyggende tiltak må lukkes før et avvik kan lukkes i avvikssystemet. Gjennomføring av nødvendige tiltak kan noen ganger være tidkrevende, slik at tidsfristen for lukking ikke kan overholdes. Tidsfristene som vi har for behandling og lukking av avvik, vil bli revurdert i

12 Pasientsikkerhet Helseforetaket implementerer alle tiltakspakkene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og rapporterer egne resultater. For Sykehusapotekene HF er det kun «Samstemming av legemiddellister" av tiltakspakkene som vi har bidratt til. Samstemming utføres av farmasøyter ved nesten alle foretakene på ulike avdelinger som en del av Integrated Medicine Management (IMM) metodikken. Ved et foretak er vi involvert i systematisk opplæring av sykepleiere i samstemming. Det er under utarbeidelse undervisningsmateriell for samstemming som kan benyttes i hele Helse Sør-Øst. Ledelsen i helseforetaket iverksetter tiltak for å følge opp egne resultater i kampanjen, kartleggingen av pasientsikkerhetskultur, meldinger til Kunnskapssenteret og tilsynsrapporter. Meldinger til Kunnskapssenteret blir gjennomgått i organisasjonen for å få læring på tvers. Tilsynsrapporter blir gjennomgått i ulike fora for å lære og hindre at samme avvik oppstår på flere sykehusapotek. Helseforetaket legger på egnet måte ut informasjon om meldte 3-3 hendelser, samt egne resultater fra journalundersøkelsen 3-3 meldinger blir gjennomgått og informasjon blir lagt ut på internett. Sykehusapotekene har i samarbeid med helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst innført tverrfaglige arbeidsmetoder som øker kvaliteten på legemiddelbehandlingen og etablere rutiner som sikrer korrekt informasjon om pasientenes legemiddelbruk ved inn- og utskrivning fra sykehus. Det er innført tverrfaglige arbeidsmetoder ved alle foretak i Helse Sør-Øst, enten som prosjekt eller som fast tjenesteleveranse. System for innføring av nye metoder og ny teknologi Det er etablert nødvendig kompetanse og metodestøtte for utførelse av mini-metodevurderinger. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Helseberedskap Med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli 2011 og erfaringer fra øvelser og hendelser, har helseforetaket oppdatert og foretatt nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner. Det er tatt initiativ til felles trening og øvelser med andre nødetater og frivillige organisasjoner. I Sykehusapotekene HF har alle sykehusapotek utarbeidet og implementert beredskapsrutiner. Rutiner for varsling og etablering av beredskapsledelse er under etablering ved foretakets hovedkontor. Foretakets sykehusapotek deltar i aktuelle beredskapsøvelser i samarbeidende helseforetak/sykehus. Foretaket planlegger egen beredskapsøvelse i Legemiddelforsyning For å redusere omfang av og konsekvenser av forsyningssvikt og leveringsvansker av legemidler forutsettes det å finne sted overvåking ved og informasjonsutveksling med øvrige helseforetak. Sykehusapotekene HF har utnevnt en person ved Sykehusapoteket Oslo (SAO) som overvåker forsyningssvikt og som ivaretar informasjonsutveksling med de andre RHFene og internt i Helse Sør-Øst. Det avholdes regelmessige møter med Oslo Universitetssykehus (OUS) og med Statens legemiddelverk hvor leveringsvansker drøftes og alternative legemidler vurderes. 10

13 Helseforetaket har etablert et fast ansvarspunkt for kontinuerlig kontakt mellom det enkelte helseforetak og lokalt sykehusapoteket om forsyningssituasjonen. Dette omfatter også formidling av oppdatert informasjon om forsyningssituasjonen, risikoer for mangel og forslag for aktuelle tiltak fra relevante kliniske miljøer i helseforetaket og lokal legemiddelkomité. Hvert apotek har utnevnt en person som mottar informasjon sentralt fra, som videreformidler informasjon til sitt helseforetak, og som iverksetter tiltak i samråd med helseforetaket. Ved reforhandling av avtaler mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak er maler for respektive avtaler lagt til grunn slik disse er oppdatert og formidlet til helseforetakene i desember Alle avtaler er oppdaterte og ligger til grunn for inngåelse av avtaler fra desember Utdanning av helsepersonell Helseforetaket har bidratt til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelse- og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF Forskning og innovasjon Forskning Sykehusapotekene har iverksatt tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning. Sykehusapotekene HF har så langt ikke hatt brukerutvalg, men dette opprettes primo Forskningsrelaterte problemstillinger vil kunne drøftes i brukerutvalget. Sykehusapotekene har gjort bruk av regionale forskningsstøttefunksjoner, teknologiske infrastrukturtiltak og forskningsnettverk for å sikre god ressursutnyttelse og økt internasjonal konkurranseevne for sin egen forskning. Sykehusapotekene HF har inngått avtale med Kompetansesenteret for personvern (KPV) ved OUS, som gjennom avtale er Sykehusapotekene HFs personvernombud for forskning. Sykehusapotekene HF har via Medisinsk bibliotek fått del i Helse Sør-Øst sin lisensavtale om referansehåndteringsprogrammet EndNote. Sykehusapotekene har lagt til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert multisenterstudier. Sykehusapotekene HF gjennomfører ikke egne kliniske intervensjonsstudier, men har ofte ansvar for medisinhåndtering i kliniske studier ved sykehusene. Dette inngår imidlertid ikke i Sykehusapotekene HFs egne forskningsprosjekter. Kliniske studier må ifølge lovverket utføres med en lege som ansvarlig. Når foretaket er involvert i slike studier, ligger forskningsansvaret og prosjektansvaret alltid på et sykehus. Sykehusapotekene har lagt til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer. Innen klinisk farmasi har sykehusapotek tatt i bruk IMM-metodikken som arbeidsverktøy. Denne modellen har som hensikt å kvalitetssikre hele legemiddelforløpet, fra innskrivning på sykehus til utskrivning. Siden man vet at det ved skifte i omsorgsnivå er stor risiko for at det oppstår feil i overføringen av legemiddelopplysninger, har modellen særlig fokus på metoder for opptak av legemiddelanamnese og kvalitetssikring av legemiddeldelen av epikrisen. Ett av våre doktorgradsprosjekter og en studie i samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Lørenskog og Skedsmo kommuner har som (en av) intensjon(ene) å måle effekt av bedre 11

14 overføring av legemiddelinformasjon fra sykehus til primærhelsetjenesten. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst, og den nevnte studien er finansiert av Helsedialog. Sykehusapotekene har styrket egen infrastruktur for biobanker og forskning på humant biologisk biobankmateriale, og ved behov for langtidslagring fortrinnsvis gjort bruk av den regionale lagringsfasiliteten for biobankmateriale ved Folkehelseinstituttet. Sykehusapotekene HF har til nå ikke vært ansvarlige for studier hvor det har vært nødvendig å opprette biobank. Sykehusapotekene har styrket og videreutviklet egen infrastruktur for forskning, herunder IKT-løsninger for forskning. Sykehusapotekene HF har beskrevet forskningsprosessen i sitt kvalitetssystem og har innført en ordning for godkjenning og registrering av forskningsprosjekter. Det er også opprettet en egen forskningsserver i Sykehusapotekene HF for sikker lagring av personopplysninger i forskningsprosjekter. Innovasjon Sykehusapotekene har initiert eller deltar i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter og det er et konkret mål at aktiviteten økes på dette området. Målet er hensyntatt gjennom foretakets FoU-strategi, ingen konkrete resultater i For å initiere prosjekter planlegges det en egen innovasjonsdag i foretaket våren Sykehusapotekene bidrar med data til nyetablert database for innovasjonsindikatorer i helseforetakene. Rapportering har så langt ikke vært aktuelt. De regionale helseforetakene har under ledelse av Helse Sør-Øst RHF iverksatt foreslåtte tiltak i rapporten Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser fra Sykehusapotekene deltar ved behov i piloter på dette området. Dette har så langt ikke vært aktuelt. Sykehusapotekene deltar ved behov i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling. Se punktet over om samhandlingsforskning. Foretakets IMM-senter innfører IMM-modellen og utvikler/tilpasser metodikken for bruk i helseforetakene/sykehusene. Målsetningen er bedre pasientbehandling og samhandling. 3.2 Organisatoriske krav og rammebetingelser Resultatkrav og oppfølging for 2013 Resultatkrav for 2013 Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Det er et krav at det enkelte helseforetak minst har et resultat i balanse det enkelte år. I økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. Helseforetakets budsjetterte resultat for 2013 legges til grunn i den løpende oppfølgning av status og avvik i Foretakets resultat før skatt endte på kr 3,5 mill eller kr 1,2 mill foran budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere dekningsbidrag som følge av høyere vareforbruk i forhold til omsetningen. Personalkostnadene var lavere enn budsjett og kompenserte for tapt dekningsbidrag Organisatoriske krav og rammer for

15 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) IKT Strategi og Langtidsplan er gjeldende for Sykehusapotekene. Helseforetaket bidrar til utvikling og innføring av IKT-tjenester herunder standardisering og samhandling i tråd med nasjonale og regionale føringer. Foretakene vil i denne sammenheng være ansvarlig for mottak og ibrukstakelse i henhold til regionale planer og føringer. Helseforetaket skal styrebehandle egen områdeplan for IKT. Sykehusapotekene HF etterlever overordnet IKT-strategi og langtidsplan for Helse Sør-Øst. Det har ikke vært spesielle nasjonale eller regionale føringer for innføring av IKT-tjenester i Sykehusapotekene HF i Det foreligger styrebehandlet IKT-strategi (områdeplan) for foretaket. Helseforetaket har sikret videre utvikling av sin IKT-virksomhet i henhold til vedtatt rolle/ansvarsfordeling og til enhver tid gjeldende rammeverk for IKT (drift, forvaltning, utvikling) i Helse Sør-Øst. Sykehusapotekene HF er orientert om vedtatt rolle/ansvarsfordeling og gjeldende rammeverk for IKT i Helse Sør-Øst og tilstreber å etterleve dette. Foretaket er ikke fullintegrert i Sykehuspartners driftsmodell av historiske og praktiske årsaker, men dette vurderes løpende og vil bli ytterligere vurdert i Helseforetaket har styrket og videreutviklet samarbeidsarenaer og relasjon med Sykehuspartner. Det har i 2013 vært gjennomført møter med kundeansvarlige hos Sykehuspartner for å drøfte Sykehusapotekene HF sin driftssituasjon. Videre håndtering av dette vil bli vurdert ytterligere i 2014 etter at dagens IT-driftssituasjon hos Sykehusapotekene HF er stabilisert. Foretaket er til stede på flere arenaer der samarbeid med Sykehuspartner er en bieffekt (Strategiråd for ehelse, Programstyre for Infrastrukturmodernisering, Programstyre for Digital samhandling, Programstyre for Virksomhetsstyring m.fl.) Helseforetakene har innført/videreutviklet lokal prosjekt- og porteføljestyring iht fellesregionalt rammeverk og metodikk, herunder tatt i bruk system for prosjekt og porteføljestyring i samsvar med felles regional prosjektplan. Sykehusapotekene HF har i løpet av 2013 etablert porteføljestyre med lokal porteføljeansvarlig (LPA). Fellesregionalt rammeverk og metodikk er tatt i bruk. Opplæring av interne prosjektledere er igangsatt, og internt prosjektforum for prosjektledere i foretaket er etablert. Informasjonssikkerhet Helseforetaket har deltatt i arbeidet i Helse Sør-Øst RHF for å bistå Norsk Helsenett SF med å utvikle HelseCSIRT som helse- og omsorgssektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Sykehusapotekene HF har ikke tatt del i dette arbeidet. Regjeringens digitaliseringsprogram Helseforetaket bidrar i gjennomføringen av regjeringens digitaliseringsprogram. Foretakets bidrag i forhold til regjeringens digitaliseringsprogram er først og fremst gjennom løpende arbeid med å forbedre og utbrede bruk av eresept for brukerne av apotek. I 2013 har det vært flere oppgraderinger av teknologi og funksjonalitet rundt løsningen gjennom FarmaPro. Foretaket er også involvert i arbeidet med å ta i bruk eresepter for spesialisthelsetjenesten. 13

16 Tiltak på personalområdet Ledelse Helseforetaket legger til rette for at ledere i førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Sykehusapotekene HF har etablert et 2-årig og et 3-årig lederutviklingsprogram for ledere i foretaket. Ledertalenter har mulighet til å delta på dette programmet. I 2013 har 2 kull gjennomført ulike deler av programmet. Det er gjennomført tre samlinger, med totalt 44 deltakere. Ledelse på alle nivå har lagt til rette for systematisk kvalitets-, pasientsikkerhets- og HMS-arbeid. Sykehusapotekene HF har etablert et helhetlig system for HMS-arbeid, og det er i 2013 gitt opplæring i dette for ledere og verneombud. Det er etablert medvirkningsarenaer ved alle våre sykehusapotek og på foretaksnivå. Det jobbes også systematisk med foretakets avvikssystem, hvor målsetningen er å styrke avviksog forbedringsarbeidet med tanke på å begrense skade, hindre gjentakelse og iverksette korrigerende tiltak, forebyggende tiltak og tiltak for forbedring. Krav til tilsettingsforhold Helseforetaket har videreført arbeidet med å øke andelen faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger, samt utvikle kunnskapsgrunnlaget på området. Sykehusapotekene HF har i 2013 kartlagt omfanget av antall deltidsstillinger, antall stillinger med ufrivillig deltid og antall midlertidige stillinger. Sykehusapotekene HF har svært få ansatte som jobber i ufrivillig deltid. Disse blir rutinemessig tilbudt samtaler for å kartlegge bakgrunnen for deltidsstillingen. Sykehusapotekene HF har som policy at heltidsstillinger skal tilbys så langt det er driftsmessig mulig. Flere lærlingplasser Helseforetaket bidrar til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Helsepersonells bierverv og avtaler med private Helseforetaket følger rutiner for bierverv og rapporterer om status for antall bierverv pr i årlig melding. Sykehusapotekene HF har utarbeidet årlige informasjonsrutiner og påminnelser om registreringsrutinene for bierverv i personalportalen. Prosedyre for bierverv er utarbeidet og er tilgjengelige for alle ansatte i foretakets personalhåndbok og kvalitetssystem. Per desember 2013 er det registrert 33 ansatte med bierverv. Oppfølging av arbeidsmiljøloven Helseforetaket har gode rutiner for å unngå mulige brudd på arbeidsmiljøloven generelt og arbeidstidsbestemmelsene spesielt. Sykehusapotekene HF har utarbeidet en rekke retningslinjer og rutiner for HMS- og HRområdet. Disse er tilgjengelige for ansatte og ledere i foretakets personalhåndbok og kvalitetssystem. I 2013 innførte også Sykehusapotekene HF ressurs- og arbeidsplansystemet Gat. Systemet øker både graden av oversikt og kontroll på hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres i foretaket. Målsetningen er også at systemet skal bidra til reduksjon av arbeidsmiljøbrudd og bedre arbeidsplanlegging/organisering. 14

17 Kompetansebehov og -planlegging Det er gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse som avdekker kompetansebehov og nødvendige rekrutterings- og utviklingstiltak på fire års sikt. Sykehusapotekene HF har i forbindelse med tilbakemeldingsprosessen på foretakets arbeid med Strategisk kompetansestyring startet arbeidet med å gjennomføre en mer strukturert og gjennomgående risiko- og sårbarhetsanalyse på rekrutterings- og utviklingstiltak på lang sikt. Dette arbeidet videreføres i 2014 og vil som et samarbeidsprosjekt, bli utført av HR, Drift- og Fagavdelingen. Sykehusapotekene har iverksatt flere tiltak med tanke på å imøtekomme fremtidige kompetansebehov og redusere sårbarhet: 1) Sykehusapotekene HF iverksatte et prosjekt kalt Strategisk kompetansestyring Sykehusapotekene HF. Prosjektet planlegges avsluttet høsten ) Sykehusapotekene HFs ledere gjennomfører årlig individuelle kompetanseutviklingssamtaler med alle ansatte som en del av medarbeidersamtalen. Helseforetaket har sørget for at det arbeides systematisk med gjennomgående bemanningsplaner som viser foretakets samlede behov for kapasitet og kompetanse. For å sikre dette må det dokumenteres rutiner for regelmessig gjennomgang og kvalitetssikring. Sykehusapotekene HF er i gang med å overføre allerede eksisterende bemanningsplaner til arbeidsplansystemet Gat. Bemanningsplaner er etablert ved de fleste enheter. Sentrale rutiner for utarbeidelse av bemanningsplaner og kvalitetssikring av disse er under utarbeidelse. Bemanningsplaner vil bli revidert i løpet av 2014 i forbindelse med implementering av kompetansemodulen i Gat. For foretaket er det viktig at fagspesifikk farmasøytisk kompetanse fremgår tydelig i de enkelte bemanningsplaner. Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Helseforetaket bidrar til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Vurdering av utvidet åpningstid for planlagt virksomhet Helseforetaket bidrar i arbeidet med kartlegging og utredning for å vurdere å utvide sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet. Sykehusapotekene HF er i tett dialog med de ulike foretakene som vurderer utvidelse av åpningstid for å tilpasse disse til foretakene. Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet Helseforetaket arbeider systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og det er etablert rutiner for varsling innad i helseforetaket og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehusapotekene har etablert en god og trygg meldekultur for avvik og ser ut til å ha nådd taket («metningspunktet») for antall rapporterte avvik/ uønskede hendelser per år. Avvik er alle typer 15

18 uønskede hendelser og feil som skjer i Sykehusapotekene HF Totalt antall avvik registrert per år Totalantall Det arbeides aktivt for at alle ansatte skal melde avvik og uønskede hendelser i alle etablerte prosesser i Sykehusapotekene HF, og det arbeides systematisk med å korrigere og forebygge avvik/uønskede hendelser. I 2013 ble avvikssystemet oppgradert mhp kategorisering av avvik og bruk av nedtrekksfelt. Fordelen med dette er at det er lettere å bruke søkefunksjonen til trending av avvikene på tvers av våre sykehusapotek og dermed identifisere de viktigste områdene for å igangsette forbedringer. Det er nedsatt to arbeidsgrupper som arbeider med dette innenfor områdene Tilvirkning og Varesalg Privat og Profesjonell. I 2013 ble det gjort en internrevisjon for å se på bruken av avvikssystemet, og forbedringsområder ble identifisert. Tiltak ble identifisert og gjennomført. Samtidig ble avvikene og forbedringene presentert på ulike møter i foretaket, eks. på apotekersamling, kvalitetsforum og nettverkssamling. Erfaringsutveksling og diskusjoner rundt forbedringer foregår i stor grad på våre nettverkssamlinger som holdes på tvers av våre sykehusapotek. Oversikt over kritiske og alvorlige avvik tas opp på ledergruppemøter en gang per måned, og alle meldinger om avvik og uønskede hendelser som blir sendt inn til Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret med mer blir kopiert til kvalitetsdirektør. Kritiske avvik blir meldt til kvalitetsdirektør omgående, som så varsler administrerende direktør. Det elektroniske systemet for melding om uønskede hendelser er på plass innen 15. april Systemet er integrert i foretakenes avvikssystem. Kunnskapssenteret skal både kunne motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet. Uønskede hendelser og avvik meldes i samme system (EQS) som har vært i bruk i Sykehusapotekene HF fra Meldinger til Kunnskapssenteret meldes på Melde.no på web. Se ellers pkt Regjeringens eierskapspolitikk Mangfold og likestilling Helseforetak er kjent med kravene til samfunnsansvar, også på områdene mangfold og likestilling, og fremmer samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen. Sykehusapotekene HFs virksomhetside er at våre tjenester skal utøves med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Vi legger også til grunn vårt 16

19 verdigrunnlag; ansvarsbevisst, raus og kunnskapsrik i nyrekrutteringer og som del av vårt introduksjonsprogram. Lønnsutviklingen i helseforetakene Helseforetaket har oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. Sykehusapotekene HF utarbeider årlig lønnsstatistikker som en del av lønnsforhandlingene. Statistikkene viser også lønnsutviklingen for ledere sammenlignet med øvrige ansatte. I tillegg drøfter og vurderer ledere i Sykehusapotekene HF lønnsutviklingen for øvrige ansatte med tillitsvalgt, og avtaler eventuelle tiltak for å rette opp lokale, utilsiktede skjevheter. Foretaket følger Helse Sør-Østs retningslinjer for lederlønn/ansettelsesvilkår i foretaket. Etikk og miljø Helseforetak har årlig utført klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp. Skjemaet som brukes er utvikles av direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI). Til nå har Sykehusapotekene HF meldt inn etterspurte tall til Helse Sør-Øst miljørapportene, men ikke fylt ut et eget klimaregnskap. Utarbeidelse av et klimaregnskapsskjema for Helse Sør-Øst har vært tema på flere regionale møter i Klima- og miljøforum i 2013, og Sykehusapotekene HF vil rapportere klimaregnskapstall når dette er klart. Helseforetaket har en plan for oppfølging og implementering av de overordnede etiske retningslinjene gjeldende for Helse Sør-Øst, jf. styrevedtak Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst. De etiske retningslinjene gjeldende for Helse Sør-Øst er gjort tilgjengelige for alle ansatte og ledere i Sykehusapotekene HFs kvalitetssystem. Det er planlagt en bredere implementering i Barn som tolk Helseforetaket har iverksatt nødvendige tiltak som medvirker til at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF Øvrige styringskrav for 2013 Rapportering til Norsk pasientregister Helseforetaket sørger for økt kvalitet i rapporteringen til Norsk pasientregister, i tråd med informasjon som vil bli gitt i eget brev. Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. Innkjøp og logistikk Det er i alle store anskaffelser satt krav til en etisk leverandørkjede ved produkter som sannsynligvis er produsert i lavkostland. Anskaffelsen er rapportert til Sykehuspartner Innkjøp for en risikobasert oppfølging av kravet. Foretaket setter krav til etisk leverandørkjede i anskaffelser der dette vurderes som relevant. Foretaket har i 2013 ikke gjennomført anskaffelser der det har vært behov for å rapportere dette til Sykehuspartner. Helseforetaket har etablert egne anskaffelsesplaner, som igjen kan legges til grunn for budsjettering og samordning av anskaffelser. Dette gjelder også for investeringsbehov innenfor medisinsk teknisk utstyr Det er etablert handlingsplaner for gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester i foretaket. 17

20 Helseforetaket har gjort seg kjent med regionale og nasjonale anskaffelsesplaner og sørget for å prioritere tilstrekkelig ressurser til implementering av avtaler som inngås. Helseforetaket har etablerte rutiner for implementering og informasjon om regionale og nasjonale anskaffelser. Foretaket har noe begrensede ressurser til dette arbeidet. Helseforetaket har sørget for at ressurser spilt inn fra helseforetaket til deltakelse i anskaffelsesarbeid regionalt eller nasjonalt, får nødvendig tid og mulighet til deltakelse I 2013 har foretaket ikke vært involvert i deltakelse i anskaffelsesarbeid regionalt eller nasjonalt. Ved behov vil ressurser til slikt arbeid bli prioritert. Helseforetaket har prioritert implementering av regionale/nasjonale avtaler i samarbeid med tjenesteleverandør. Prioriteres der dette er relevant. Helseforetaket har sørget for å etablere gevinstrealiseringsplaner på bakgrunn av leveranser på anskaffelser fra regionalt og nasjonalt innkjøpssamarbeid. Det er ikke etablert gevinstrealiseringsplaner. Foretaket vil arbeide for at dette blir etablert. 4. Rapportering for styringsparametre i oppdrag og bestilling 2013 Liste over alle styringsparametre i oppdrag og bestilling 2013 for Sykehusapotekene System for innføring av nye metoder og ny teknologi Antall gjennomførte mini-metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database: Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 5. Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Sak 3: Årlig melding 2012, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 14 Det rapporteres på helseforetakets oppfølging av foretaksmøtet forutsetning om at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2013 etterkommes. (Der oppfølgingen er tilstrekkelig beskrevet i foregående kapitler, kan det henvises til disse i denne rapporteringen.) Det skal legges spesiell vekt på å få frem helseforetakets arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet og den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Ut over dette bør helseforetakets oppfølging av de overordnede mål for Helse Sør-Øst beskrives der resultatoppfyllelsen ikke er tilfredsstillende. Sykehusapotekene HF har i samarbeid med OUS etablert en funksjon for overvåkning og oppfølging av mangelsituasjoner for legemidler. Statusrapporter fra arbeidet deles med alle landets helseforetak. 6. Rapportering på andre områder Ikke aktuelt. 18

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SYKEHUSAPOTEKENE HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SYKEHUSAPOTEKENE HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 26. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering...

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 18. februar 2014 STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2013. Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13

STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 13. februar 2013 STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2012. Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

3. Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling

3. Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling DEL II: RAPPORTERING 3. Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling 3.1 Aktivitet Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. Foretaket ligger noe under budsjett på antall DRG og antall polikliniske

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget.

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF Halvårsrapport (pr 31.07.14) med status resultatkrav 2014. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Årsberetning 2014 Sykehusapotekene HF

Årsberetning 2014 Sykehusapotekene HF Årsberetning 2014 Sykehusapotekene HF Om foretaket Sykehusapotekene HF har følgende forretningsidé: Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten Vidar Hagerup, Kvalitetsjef HMR (Ålesund/Volda) Anne-Lise Sagen Major, Sykehusapoteket Marie Thoresen, Lege Medisinsk Avdeling Læringsnettverk 2 november

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12

STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12 Fra: Adm. direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 9. februar 2012 STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2011. Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer