BSK implementeringsguide ISO PAIN Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide"

Transkript

1 BSK implementeringsguide ISO PAIN Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014

2 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer Morten Holter Første versjon Morten Holter Språklig oppdatering og rettelser i tabell. Se Change Control Innhold Innledning Funksjonell beskrivelse Omfang av meldingssettet Eksempler Teknisk beskrivelse Struktur Principles an rules Message Functionality Functional Structure Group header OriginalGroupInformation and Status OriginalPaymentInformation and Status Change Control

3 Innledning Implementasjonsguiden er utarbeidet i regi av BSK. Denne implementasjonsguiden for Customer Payment Status Report er basert på ISO Message Definition Report (MDR) og Common Global Implementation CGI Guide for ISO Customer Payment Status Report of July Implementasjonsguiden beskriver hvordan XML ISO format skal benyttes for formidling av statusrapport fra finansinstitusjoner til kunder på mottatte betalingsoppdrag, og definerer hvilke informasjonselementer som skal være med i en statusrapport, og som bankene kan formidle tilbake til innsender av betalingsoppdrag. Implementasjonsguiden kan også være til nytte i planlegging og oppbygging av ERP-systemer som vil benytte xml-formater for utveksling av informasjon. ISO Message Definition Report (MDR) og Message Usage Guideline (MUG) kan lastes ned fra: Common Global Implementation initiative (ISO CGI Initiative) er et "SWIFT community" initiativ hvis hovedoppgave er å definere én felles standard for implementering av ISO meldinger til bruk mellom banker og bankenes bedriftskunder. CGI Implementasjons MIG er tilgjengelig på CGI-MP hjemmeside. Første del av implementasjonsguiden gir en oversikt på generelt grunnlag om bruk av CustomerPaymentStatusReport meldinger, med fokus på funksjonalitet og omfang. Rapporten skal nyttes av finansinstitusjoner til å kvittere tilbake til oppdragsgiver som har benyttet CustomerCreditTransferInitiation meldingen for å instruere betalers bank om å foreta en betalingsoverføring fra en angitt konto. Andre del er en veiledning i hvordan meldingstypen skal implementeres, og er rettet mot teknisk personell som vil ha det som oppgave. Den er bygget opp i tabellform med detaljert beskrivelse av meldingsstruktur og krav til meldingsinnhold, samt eventuelle Funksjonell beskrivelse CustomerPaymentStatusReport meldingen utveksles mellom en finansiell institusjon som har mottatt en betalingsinstruksjon, en CustomerCreditTransferInitation, og den part som har initiert betalingsoppdraget (InitiatingParty). I Norge vil status rapporten benyttes på 3 nivå: - Rapport genereres etter at finansinstitusjonen har foretatt en syntax kontroll av mottatt fil for å kontrollere om filen er lesbar, og knyttet til en kundeavtale og hvorvidt de kan påta seg ansvaret for mottatt fil på teknisk nivå. (tilsvarer CONTRL i EDIFACT standard) - Rapport angir status på betalingsoppdrag etter innlesning hos finansinstitusjonen, og angir hvorvidt hele det mottatte oppdraget kan gjennomføres i henhold til instruks, eventuelt årsak til at hele oppdraget avvises. Rapporten kan også angi status på transaksjonsnivå for de enkelte transaksjoner i betalingsoppdraget, både ved avvisning i henhold til instruksjonen med angivelse av årsak, og eventuelt også for godkjente transaksjone (tilsvarer BANSTA i EDIFACT standard). - Rapport angir endring i status med årsakskode for betalingstransaksjoner som tidligere har blitt mottatt og akseptert for effektuering i henhold til instruks, men som allikevel ikke kan gjennomføres. CustomerPaymentStatusReport meldingen refererer til det opprinnelige betalingsoppdraget, ved hjelp av referansenr, eller en kombinasjon av referansebegrep og andre elementer i det opprinnelige oppdraget. Meldingen skal inneholde tilstrekkelig informasjon som Initiating Party trenger for å oppdatere sine reskontro med statusen for et betalingsoppdrag, eventuelt grunnlag for å foreta nødvendige korrigeringer for at et betalingsoppdrag skal la seg gjennomføre. Omfang av meldingssettet

4 Pain CustomerPaymentStatusReportV03: brukes til å rapportere status på betalingsoppdraget fram til betaling gjennomføres. Utveksles mellom en finansiell institusjon som har blitt instruert om å utføre et betalingsoppdrag, og oppdragsgiver (InitiatingParty). Bruk av denne meldingstypen avtales mellom oppdragsgiver og bank/formidler. Denne implementasjonsguiden dekker CustomerPaymentStatusReportV03. Meldingen brukes for å ivareta statusrapportering både for innenlandske- og for grensekryssende betalinger. Meldingen inngår i et sett med meldinger som er nødvendige for å kunne tilby elektronisk initierte betalingsoppdrag. De øvrige meldingstypene er: pain CustomerCreditTransferInitiationV03: brukes til å initiere et betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers bank, eventuelt via en formidler. pain CustomerDirectDebitInitiationV02 : brukes for kreditorinitiert betalingsoppdrag, så som Avtalegiro og Autogiro. camt CustomerPaymentCancelationRequestV01: brukes til å sende en stoppordre på et tidligere innsendt betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers bank, eventuelt via en formidler. Kontakt din bank for å få vite hvilke meldingstyper de supporterer.

5 Eksempler på bruk av CustomerPaymentStatusReport Kvittering på mottatt betalingsoppdrag hvor oppdraget kan gjennomføres I dette eksemplet har kontoeier (Debtor) initiert et betalingsoppdrag (CustomerCreditTransferInitiation). Betalers konto er i Bank A (DebtorAgent). Betalingsmottaker (Creditor) har sin konto i Bank B (CreditorAgent). (Eksempelvis lønn, pensjon). Betaler genererer i sitt system en CustomerCreditTransferInitiation melding som sendes til betalers bank (Bank B) med instruksjon om overføring av beløp til kreditors konto i Bank B. Betalers bank validerer mottatt betalingsoppdrag. Dette skjer ofte i to steg: først en syntakskontroll som genererer en tilbakemelding på om innsendt fil kan behandles, dernest en validering av innholdet i betalingsoppdraget, og om finansinstitusjonen kan påta seg ansvaret for å gjennomføre oppdraget. I begge steg kan det sendes en kvittering (CustomerPaymentStatusReport) tilbake til utsteder av betalingsordren. I dette tilfellet er alle betalinger i oppdraget ok, og det holder at CustomerPaymentStatusReport inneholder nivå a og b. Betalinger kan utføres på angitt forfallsdato, og transaksjon med informasjon fra CustomerCreditTransfer melding sendes bank B for godskrift av kreditors konto og utsending av informasjon om kreditering til betalingsmottaker. Kvittering på mottatt betalingsoppdrag hvor enkelte av transaksjonene avvises

6 Steg: I dette eksemplet har kontoeier (Debtor) initiert betalingsoppdrag (CustomerCreditTransferInitiation) hvor enkelte av betalingene inneholder feil som gjør at de ikke kan effektueres. Betalers bank validerer mottatt betalingsoppdrag, og sender en kvittering (CustomerPaymentStatusReport) tilbake til utsteder av betalingsordren. Siden det i dette tilfellet avdekkes at enkelte betalinger ikke kan gjennomføres, må referanser til hver enkelt betaling i det innsendte oppdraget være med i statusrapporten, med angivelse av status. Betaler mottar statusrapporten og leser denne inn i sitt ERP system hvor status oppdateres i reskontro. Betalinger som har blitt avvist, må korrigeres på grunnlag av avvisningsårsak, og sendes inn på nytt. Statusrapport på innsendt transaksjon som avvises i gjennomføringsøyeblikket I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i at innsendt betalingsoppdrag ble validert og godkjent (eksempel 1). Ved betalingstidspunktet mangler det derimot dekning på konto for å få gjennomført enkelte betalinger. Betalers bank genererer en CustomerPaymentStatusReport melding med de avviste betalingene, og angivelse av årsak til at de ikke ble gjennomført. Betaler mottar statusrapporten, og leser den inn i sitt ERP system, og oppdaterer status i reskontro.

7

8 Teknisk beskrivelse Melding Pain CustomerPaymentStatusReport V03 Bruk av melding CustomerPaymentStatusReport-meldingen kan benyttes både for innlandsbetalinger og for grensekryssende betalinger. CustomerPaymentStatusReport-meldingen identifiseres i xml-skjemaet på følgende måte: urn: iso: std: iso: 20022: tech: xsd: pain En CustomerPaymentStatusReport-melding sendes av finansiell institusjon som har mottatt en instruksjon om å gjennomføre et betalingsoppdrag, og benyttes for å gi oppdragsgiver om status for istruksjonen. Enten påp filnivå eller transaksjonsnivå. Bruken av en CustomerPaymentStatusReport-melding vil alltid være styrt av avtale mellom kunden og den finansielle institusjon. Meldingen kan benyttes for å gi informasjon om status på mottatt oppdrag fra kunden. Dette kan være for å angi hvorvidt innsendt fil er av en teknisk kvalitet som gjør det mulig for finansinstitusjonen å behandle innholdet i filen, og at dedt finnes en avtale filen kan knyttes opp mot.. Dernest kan meldingen benyttes for å gi status på betalingsoppdragene (Credit transfer eller direct debit) i filen, hvorvidt de kan gjennomføres eller ei. På dette nivået refereres det til de opprinnelige instruksjonene ved bruk av referansebegreper. Meldingsoppbygging CustomerPaymentStatusReport-melding basert på ISO20022 PAIN er bygd opp av tre nivåer, vist i figur under, og alle må være med i en melding.

9 Struktur Forklaring til tabellene GENERELLE PRINSIPPER FOR TABELLEN SOM ER BENYTTET FOR Å BESKRIVE FORMAT OG STRUKTUR FOR ISO Alle elementer som må være med (Mandatory) i ISO20022.meldinger, er med i den norske er med i den norske meldingsguiden. Det samme gjelder dersom de er (Required) i «CGI Implementation Guide» for ISO meldinger, og for elementer som kan være med eller er avhengige av gitte kriterier. Elementer som ikke benyttes i norsk betalingsformidling er ikke tatt med i denne MIG. Dette gjelder selv om de er tatt med i ISO Message Definition Report eller i CGI Implementation Guide» for ISO meldinger. Dette er gjort for å forenkle bruken av meldingsguiden. Formatspesifikasjon -Standard XML versjon angivelse må spesifisere at XML V. 1.0 blir benyttet, videre må det angis hvilket karaktersett som benyttes. Krav til karaktersett er ISO UTF8. <Document>Koden bør angi riktige navneområdet. Eksempel:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></document> Under er en forklaring til kolonnene i tabellene: ISO Index No. Or Message Item Tag Name Structural Sequence Mult. Type Use Defenitions / Spesial in comments IG <CstmrCdtTrfInitn> - M Message root, identifying message type ISO Index No. Referansenummer som henviser til relatert feltbeskrivelse i ISO Message Definition Report Message Item refererer til det faktiske tagnavn i XML. Som angis i kolonnen XML Tag Name. Det kan være et Meldingselement (som kan sammenlignes med felt i en tradisjonell melding), eller en Meldings Komponent (det vil si en bunt med informasjon bestående av flere forskjellige meldingselement). Hvert meldingselement komplementeres med hva slags type element det er (angis i kolonnen Type). Tag Name, Den spesifikke koden knyttet til et XML-element, og som vil inngå i XML Schema for å identifisere et XML-element. Tag Name vil starte strengen med informasjon som skal inngå i elementet (f.eks. <Dbtr>) og strengen avsluttes med den samme tagen med en forutgående slash (f.eks. </Dbtr>). Structural Sequence: Angir hvor i meldingsstrukturen elementet er plassert Multiplicity, angir hvor mange ganger et elementet kan/skal være med n n En forekomst (påkrevd) En eller mange forekomster (verdien for n angir max antall) Minimum en er påkrevd. Null eller en forekomst (valgfritt) Null eller mange forekomster (verdien for n angir max antall) Type, angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon. Det er 7 forskjellige Data Type representasjoner som kan benyttes: Identifier, Code, Text, Rate, Date Time, Amount, Indicator. String Alfanumerisk Integer Heltall Decimal Desimaltall Date Dato (YYYY-MM-DD) Time Klokkeslett (HH:MM:SS) DateTime Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Attributter er angitt med Use in IG, Her angir BSK klassifisering som er fastsatt i BSK Customer Credit Transfer-melding MIG. ISO benytter klassifiseringene 1..n for mandatory, og 0..n for optional. BSK MIG har en mer gradert klassifisering. Følgende klassifiseringer benyttes i denne kolonnen: ATTRIBUTES Kode Terminologi Definisjon M Mandatory Påkrevd i ISO og skal brukes i Norge R Required Optional i ISO men skal brukes i Norge C Conditional Avhengig av spesielle forutsetninger Bilaterally Determined Avhengig av utvekslingsavtale mellom Bank og Kunde NU Not Used Benyttes ikke i Norge Definitions / Special comments, angir definisjon av det aktuelle elementet, regler for utfylling, lovlige verdier mm, i henhold til ISO I kursiv vil det stå forklaringer på bruken av elementet i det norske markedet Da norsk implementasjonsguidelines skal være kompatibel med CGI vil vi ikke ha med elementer som er angitt som NU i CGI sine guidelines. Videre vil BSK IG ikke ha noen mer fleksibel klassifisering enn CGI. Det vil si at elementer som i CGI IG er klassifisert som R, ikke kan klassifiseres som i BSK IG. Derimot kan elementer som av CGI er klassifisert som bli klassifisert som M i BSK.

10 Referanser til ISO dokumentasjon Start merke for Angir meldingstypen meldingen Nivå start merke Inneholder ikke data Blokk start merke Inneholder ikke data. Data element ikke i bruk

11 Principles and Rules for use of Codes Identifying Parties in a message Pain002 We open for the use of DebtorAgent in GRHD as BilateralDependent (used if the bank is one point of entry, and delivers status from another bank) DebtorAgents BIC replaces Other - BANK as Initiating Party Use the same codes as for pain001. IntgPrty: BIC is always used to identify the Financial Institution that is the Initiating party/sender of the pain002 Message Receiver: Other 1 identifies Main Agreement (CUST) Other 2 identifies Sub-Agreement (BANK) If BIC is used by CUST in original pain001 message, BIC must be used as id under the element Other to identify the receiver (CUST)

12 Message Functionality The message starts with the element Document that identifies what iso standard is used, and what message type it is. In this case it is: urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain This message is built up by three building blocks: GroupHeader, OriginalGroupInformationAndStatus and OriginalPaymentInformationAndStatus.

13 A B C D E F H I J K Functional Structure Customer Payment Status Report pain Bankenes Standardiseringskontor Implementasjonsguide av januar 2012 NO requirements included September 2014 ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 0.0 <CstmrPmtStsRpt> - [1..1] M Message root, identifying message type 1.0 GroupHeader <GrpHdr> + [1..1] M Set of characteristics shared by all individual transactions included in the status report message. 1.1 MessageIdentification <MsgId> ++ [1..1] Text M Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message. In status reports (PSR) initiated by an incomming message, this original reference will be used. Unique for each customer 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> ++ [1..1] DateTime M Date and time at which the statusreport message was created. 1.3 InitiatingParty <InitgPty> ++ [0..1] R Party that initiates the status message Used to identify bank (BIC) and Customer who has initiated the original message Identification <Id> +++ [0..1] R {Or OrganisationIdentification <OrgId> ++++ [1..1] M The Sender of the Message identification is sent either in <BICorBEI> or <Othr> with <SchmeNm><Cd> = BANK; not both. In Norway BIC is always used BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifier C Only used to identify the sender of Status Message - BANK (Bank BIC) Other <Othr> [0..n] C Identification <Id> [1..1] Text M Only used to identify the receiver of the Status Message - CUST SchemeName <SchmeNm> [0..1] R

14 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence {{Or Code <Cd> [1..1] Code M Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. PAIN and CAMT messages do not cover the banks and their customers need for a unified way of identifying parties, when routing different messages to and from. Norway wants to introduce what we regard as a logical use of codes identifying the parties in a message exchange, across message types, and a uniform use of GroupHeader. Party/Other/Code CUST = Debtor/Creditor relates to Main-Agreement with the financial Institution BANK = Debtor/Creditor relates to a Sub-level Agreement under the main agreement (bilateral agreement customer/bank) i.e special service or related to subsidiary's or divisions. 2.0 OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> + [1..1] M Original group information concerning the group of transactions, to which the status report message refers to 2.1 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> ++ [1..1] Max35Text maxlength: OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> ++ [1..1] Max35Text Format: maxlength: OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> ++ [0..1] Max15Numeric Text Format: [0-9]{1,15} 2.5 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> ++ [0..1] DecimalNumber Format: fractiondigits: 17 totaldigits: 18 M M Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message. Refers to MessageIdentification in Group Header e.g.. in Pain Specifies the original message name identifier to which the message refers. Refers to Name in Group Header, e.g.. in Pain If supplied by originator in the initiation message, will be echoed back. Refers to NumberOfTransactions in Group Header e.g.. in Pain If supplied by originator in the initiation message, will be echoed back. Refers to ControlSum in Group Header e.g.. in Pain

15 6 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 2.6 GroupStatus <GrpSts> ++ [0..1] TransactionGroup Status Code C Specifies the status of a group of transactions. ACCP - AcceptedCustomerProfile Preciding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful. The financial institution has taken the responsibility to forward the transaction(s) for settlement on instructed date. ACTC - AcceptedTechnicalValidation. Authentication and syntactical and semantical validation are successful. Syntax control accepted PART - Partially accepted and rejected (detailed information on transaction level) RJCT - The whole message has been rejected StatusReasonInformation <StsRsnInf> ++ [0..n] StatusReason Information element 2.9 Reason <Rsn> +++ [0..1] StatusReason Choice element 2.10 {Or Code <Cd> ++++ [1..1] External Organisation Identification Code : maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> +++ [0..n] Max105Text maxlength: OriginalPaymentInformationAndStatus <OrgnlPmtInfAndSts> + [0..n] Original PaymentInform ation element C C M C If GroupStatus is present and is different from RJCT then StatusReasonInformation / AdditionalInformation must be absent. Dependent upon bank's reporting capabilities, and based on Group Status codes. Set of elements used to provide detailed information on the status reason StatusReasonRule. Must be present if code RJCT Specifies the reason for the status report Code required from External Code List. If a bank's status code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. Further details on the status reason. Usage: Additional information can be used for several purposes such as the reporting of repaired information. Bank specific codes may be used Information concerning the original payment information, to which the status report message refers.

16 6 237 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.1 OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> ++ [1..1] Max35Text maxlength: 35 minlength: 3.4 PaymentInformationStatus <PmtInfSts> ++ [0..1] TransactionGroup Status Code M C Unique identification, as assigned by the original sending party, to unambiguously identify the original payment information group. Refers to PaymentInformationIdentification in PaymentInformation in Pain Required if reporting on a payment level or combined payment and transaction levels. Not Used if reporting at a transaction level only. ACWC accepted with change PART - Partially accepted and rejected (detailed information on transaction level) RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected StatusReasonInformation <StsRsnInf> ++ [0..n] StatusReason Information element 3.7 Reason <Rsn> +++ [0..1] StatusReason Choice element 3.8 {Or Code <Cd> ++++ [1..1] Externa lorganisation Identification Code : maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> +++ [0..n] Max105Text maxlength: NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> ++ [0..n] NumberOf TransactionsPerSt atus3 element(s) C C M PDNG - Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed. Set of elements used to provide detailed information on the status reason. Code required from External Code List. If a bank's status reason code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. This message item is part of choice 3.7 Reason Further details on the status reason. Usage: Additional information can be used for several purposes reason for rejection Detailed information on the number of transactions for each identical transaction status DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> +++ [1..1] Max15 NumericText M Definition: Number of individual transactions contained in the message, detailed per status.

17 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.13 DetailedStatus <DtldSts> +++ [1..1] TransactionIndivi dualstatus3code 3.14 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> +++ [0..1] DecimalNumber fractiondigits: 17 totaldigits: TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> ++ [0..n] Payment TransactionInfor mation25 element(s) 3.16 StatusIdentification <StsId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: TransactionStatus <TxSts> +++ [0..1] TransactionIndivi dualstatus3code M C R C Common transaction status for all individual transactions reported. ACCP - AcceptedCustomerProfile Preciding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful. RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected. PDNG - Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed. Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies, detailed per status. Required if reporting on at the transaction level, at the payment/transaction level, or the group/payment/transaction levels. Not Used if reporting at only a group or payment level. Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the reported status. Usage: The instructing party is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on. Unique identification, as assigned by the original instructing party for the original instructed party, to unambiguously identify the original instruction. Unique identification, as assigned by the original initiating party, to unambiguously identify the original transaction. Specifies the status of a transaction, in a coded form. When this message item is present, one of the following Status Code values must be used: ACCP - Accepted ACSC - Accepted Settlement Completed ACSP - Accepted Settlement In Process ACWC accepted with change PDNG - Pending further processing (lack of funding) RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.

18 6 298 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.20 StatusReasonInformation <StsRsnInf> +++ [0..n] StatusReason Information8 element(s) 3.22 Reason <Rsn> ++++ [0..1] StatusReason6 Choice element(s) Specifies the reason for the status report {Or Code <Cd> [1..1] ExternalStatusRea son1code maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> ++++ [0..n] Max105Text maxlength: 105 M Most used codes are: (Telepay relaterte feilkoder) For aditional codes contact your bank Code required from External Code List. If a bank's status reason code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. If banks support ACWC, and Requested Execution Date is changed, date may be reflected in this tag.

19 Change Control -- Customer Payment Status Report pain Change Date XML TAG Comments Change Request from Change Documented by 10-Sep-14 <GrpHdr><MsgId> Unique for each customer BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <GrpHdr><<SchemeName><Cd> Definitions: CUST is used to define sublevel id. BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><GrpSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><StsRsnInf> Must be present if code RJCT BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><StsRsnInf><Rsn> Use in IG changed to C BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><PmtInfSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><NbOfTxsPerSts><DtldSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><TxInfAndSts><TxSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 ustomer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI Guide for ISO 20022 ustomerpaymentstatusreport

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI" ommon Industry Agreement: As of October 14, 2010

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010)

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Behandlingsregler for ny funksjonalitet Versjon 1.0 23. juni 2010 Bankenes Standardiseringskontor Hansteensgate 2 Tlf: 23

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen?

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder 18.11.2015 Presiseringer Temaet er potensialet knyttet til digital samhandling med tredjeparter Ikke fokus på PSD

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementergsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Versjonsoversikt Dato Ver Utført av endrger 15.01.2012 1.0 orten

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor. Aksesspunktforum. Olav A. Kristiansen

Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor. Aksesspunktforum. Olav A. Kristiansen Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor Aksesspunktforum Olav A. Kristiansen Formål Motivere til: Bruk av felles transportinfrastruktur for å sende og motta

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde Om Samba/fildeling Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 17.09.2013 Tema 1 Introduksjon Om SMB Om Samba Hvorfor Samba? 2 Generelt Delte ressurser Server Message Block En protokoll for

Detaljer

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift

Avtale om Filtjenester Nettbank Bedrift Avtale om Filtjenester Del G ns eksemplar Avtaleparter Firmanavn Organisasjonsnummer Postadresse Land Bruker Navn Fødselsnummer Adresse Statsborgerskap Legitimasjon (pass eller lignende) Ansatt i E-post

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Versjon 1.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 9/00 ISBN 82-7846-087-6 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO CREMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.13 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Innhold Endringskatalog - Endring

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi?

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi? «COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI Hvor er vi og hvor går vi? Mona Paulsrud, Riksrevisjonen/Compliance Audit Subcommittee Hva jeg skal snakke om? 1. Status

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Fristen for melding nærmer seg! 6. oktober 2010, KLIF, Oslo

Fristen for melding nærmer seg! 6. oktober 2010, KLIF, Oslo IT-verktøy til klassifiseringsog merkingsmelding Fristen for melding nærmer seg! 6. oktober 2010, KLIF, Oslo ECHA Avdeling Helpdesk og Veiledning (A1) ECHA Avdeling Klassifisering og Merking (B3) ECHA

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Fagdag ISO XML 20022. Jørn Skjærlund 7. Juni 2015

Fagdag ISO XML 20022. Jørn Skjærlund 7. Juni 2015 Fagdag ISO XML 20022 Jørn Skjærlund 7. Juni 2015 Gjensidige Forsikring i dag* 3 900 dyktige medarbeidere Norge Norden Baltikum Skadeforsikring Premie: 15,2 mrd kr Bank Brutto utlån: 36,7 mrd kr Pensjon

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Påmelding i XML-FORMAT versjon 2.9-1 - Dokumentansvarlig: Terje Dahl Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 2.0 Alle endringer

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon 2 Brukerveiledning For en som skal ta en test: For den som skal ta en test er det mening at en bruksanvisning skal være unødvendig. De få informasjonene som en bruker

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value QIS-skjemaer relatert til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio) 16. mars 2010 Christian Myrdahl Bakgrunn Overdreven gjeldsoppbyggning (på og utenom balansen) forut for finanskrisen. Mange banker viste

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10 PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.06.1 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Endringskatalog - Endring i forhold

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 27. mai, 2009 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 27. mai, 2009 kl 0900-1300 Side 1 av 12 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL / NYNORSK / ENGLISH Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 Til skolen Rundskriv S 01-2005 Oslo, 2. februar 2005 J.nr. 019.05/A.1.09 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka

Detaljer

KIS - Ekspertseminar om BankID

KIS - Ekspertseminar om BankID www.nr.no KIS - Ekspertseminar om BankID Dr. Ing. Åsmund Skomedal Forsknings sjef, DART, Norsk Regnesentral asmund.skomedal@nr.no 18. mars 2009 Tema til diskusjon Agenda punkter Kritisk analyse av digitale

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten Brukerveiledning Nets Issuer Online Nets Settlement Report Visa Norge Bankgruppe-rapporten Nets Issuer Online Du kan når og hvor som helst få tilgang til egne data og verktøy for kortøkonomi og varsling

Detaljer