BSK implementeringsguide ISO PAIN Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide"

Transkript

1 BSK implementeringsguide ISO PAIN Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014

2 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer Morten Holter Første versjon Morten Holter Språklig oppdatering og rettelser i tabell. Se Change Control Innhold Innledning Funksjonell beskrivelse Omfang av meldingssettet Eksempler Teknisk beskrivelse Struktur Principles an rules Message Functionality Functional Structure Group header OriginalGroupInformation and Status OriginalPaymentInformation and Status Change Control

3 Innledning Implementasjonsguiden er utarbeidet i regi av BSK. Denne implementasjonsguiden for Customer Payment Status Report er basert på ISO Message Definition Report (MDR) og Common Global Implementation CGI Guide for ISO Customer Payment Status Report of July Implementasjonsguiden beskriver hvordan XML ISO format skal benyttes for formidling av statusrapport fra finansinstitusjoner til kunder på mottatte betalingsoppdrag, og definerer hvilke informasjonselementer som skal være med i en statusrapport, og som bankene kan formidle tilbake til innsender av betalingsoppdrag. Implementasjonsguiden kan også være til nytte i planlegging og oppbygging av ERP-systemer som vil benytte xml-formater for utveksling av informasjon. ISO Message Definition Report (MDR) og Message Usage Guideline (MUG) kan lastes ned fra: Common Global Implementation initiative (ISO CGI Initiative) er et "SWIFT community" initiativ hvis hovedoppgave er å definere én felles standard for implementering av ISO meldinger til bruk mellom banker og bankenes bedriftskunder. CGI Implementasjons MIG er tilgjengelig på CGI-MP hjemmeside. Første del av implementasjonsguiden gir en oversikt på generelt grunnlag om bruk av CustomerPaymentStatusReport meldinger, med fokus på funksjonalitet og omfang. Rapporten skal nyttes av finansinstitusjoner til å kvittere tilbake til oppdragsgiver som har benyttet CustomerCreditTransferInitiation meldingen for å instruere betalers bank om å foreta en betalingsoverføring fra en angitt konto. Andre del er en veiledning i hvordan meldingstypen skal implementeres, og er rettet mot teknisk personell som vil ha det som oppgave. Den er bygget opp i tabellform med detaljert beskrivelse av meldingsstruktur og krav til meldingsinnhold, samt eventuelle Funksjonell beskrivelse CustomerPaymentStatusReport meldingen utveksles mellom en finansiell institusjon som har mottatt en betalingsinstruksjon, en CustomerCreditTransferInitation, og den part som har initiert betalingsoppdraget (InitiatingParty). I Norge vil status rapporten benyttes på 3 nivå: - Rapport genereres etter at finansinstitusjonen har foretatt en syntax kontroll av mottatt fil for å kontrollere om filen er lesbar, og knyttet til en kundeavtale og hvorvidt de kan påta seg ansvaret for mottatt fil på teknisk nivå. (tilsvarer CONTRL i EDIFACT standard) - Rapport angir status på betalingsoppdrag etter innlesning hos finansinstitusjonen, og angir hvorvidt hele det mottatte oppdraget kan gjennomføres i henhold til instruks, eventuelt årsak til at hele oppdraget avvises. Rapporten kan også angi status på transaksjonsnivå for de enkelte transaksjoner i betalingsoppdraget, både ved avvisning i henhold til instruksjonen med angivelse av årsak, og eventuelt også for godkjente transaksjone (tilsvarer BANSTA i EDIFACT standard). - Rapport angir endring i status med årsakskode for betalingstransaksjoner som tidligere har blitt mottatt og akseptert for effektuering i henhold til instruks, men som allikevel ikke kan gjennomføres. CustomerPaymentStatusReport meldingen refererer til det opprinnelige betalingsoppdraget, ved hjelp av referansenr, eller en kombinasjon av referansebegrep og andre elementer i det opprinnelige oppdraget. Meldingen skal inneholde tilstrekkelig informasjon som Initiating Party trenger for å oppdatere sine reskontro med statusen for et betalingsoppdrag, eventuelt grunnlag for å foreta nødvendige korrigeringer for at et betalingsoppdrag skal la seg gjennomføre. Omfang av meldingssettet

4 Pain CustomerPaymentStatusReportV03: brukes til å rapportere status på betalingsoppdraget fram til betaling gjennomføres. Utveksles mellom en finansiell institusjon som har blitt instruert om å utføre et betalingsoppdrag, og oppdragsgiver (InitiatingParty). Bruk av denne meldingstypen avtales mellom oppdragsgiver og bank/formidler. Denne implementasjonsguiden dekker CustomerPaymentStatusReportV03. Meldingen brukes for å ivareta statusrapportering både for innenlandske- og for grensekryssende betalinger. Meldingen inngår i et sett med meldinger som er nødvendige for å kunne tilby elektronisk initierte betalingsoppdrag. De øvrige meldingstypene er: pain CustomerCreditTransferInitiationV03: brukes til å initiere et betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers bank, eventuelt via en formidler. pain CustomerDirectDebitInitiationV02 : brukes for kreditorinitiert betalingsoppdrag, så som Avtalegiro og Autogiro. camt CustomerPaymentCancelationRequestV01: brukes til å sende en stoppordre på et tidligere innsendt betalingsoppdrag. Den sendes fra betaler til betalers bank, eventuelt via en formidler. Kontakt din bank for å få vite hvilke meldingstyper de supporterer.

5 Eksempler på bruk av CustomerPaymentStatusReport Kvittering på mottatt betalingsoppdrag hvor oppdraget kan gjennomføres I dette eksemplet har kontoeier (Debtor) initiert et betalingsoppdrag (CustomerCreditTransferInitiation). Betalers konto er i Bank A (DebtorAgent). Betalingsmottaker (Creditor) har sin konto i Bank B (CreditorAgent). (Eksempelvis lønn, pensjon). Betaler genererer i sitt system en CustomerCreditTransferInitiation melding som sendes til betalers bank (Bank B) med instruksjon om overføring av beløp til kreditors konto i Bank B. Betalers bank validerer mottatt betalingsoppdrag. Dette skjer ofte i to steg: først en syntakskontroll som genererer en tilbakemelding på om innsendt fil kan behandles, dernest en validering av innholdet i betalingsoppdraget, og om finansinstitusjonen kan påta seg ansvaret for å gjennomføre oppdraget. I begge steg kan det sendes en kvittering (CustomerPaymentStatusReport) tilbake til utsteder av betalingsordren. I dette tilfellet er alle betalinger i oppdraget ok, og det holder at CustomerPaymentStatusReport inneholder nivå a og b. Betalinger kan utføres på angitt forfallsdato, og transaksjon med informasjon fra CustomerCreditTransfer melding sendes bank B for godskrift av kreditors konto og utsending av informasjon om kreditering til betalingsmottaker. Kvittering på mottatt betalingsoppdrag hvor enkelte av transaksjonene avvises

6 Steg: I dette eksemplet har kontoeier (Debtor) initiert betalingsoppdrag (CustomerCreditTransferInitiation) hvor enkelte av betalingene inneholder feil som gjør at de ikke kan effektueres. Betalers bank validerer mottatt betalingsoppdrag, og sender en kvittering (CustomerPaymentStatusReport) tilbake til utsteder av betalingsordren. Siden det i dette tilfellet avdekkes at enkelte betalinger ikke kan gjennomføres, må referanser til hver enkelt betaling i det innsendte oppdraget være med i statusrapporten, med angivelse av status. Betaler mottar statusrapporten og leser denne inn i sitt ERP system hvor status oppdateres i reskontro. Betalinger som har blitt avvist, må korrigeres på grunnlag av avvisningsårsak, og sendes inn på nytt. Statusrapport på innsendt transaksjon som avvises i gjennomføringsøyeblikket I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i at innsendt betalingsoppdrag ble validert og godkjent (eksempel 1). Ved betalingstidspunktet mangler det derimot dekning på konto for å få gjennomført enkelte betalinger. Betalers bank genererer en CustomerPaymentStatusReport melding med de avviste betalingene, og angivelse av årsak til at de ikke ble gjennomført. Betaler mottar statusrapporten, og leser den inn i sitt ERP system, og oppdaterer status i reskontro.

7

8 Teknisk beskrivelse Melding Pain CustomerPaymentStatusReport V03 Bruk av melding CustomerPaymentStatusReport-meldingen kan benyttes både for innlandsbetalinger og for grensekryssende betalinger. CustomerPaymentStatusReport-meldingen identifiseres i xml-skjemaet på følgende måte: urn: iso: std: iso: 20022: tech: xsd: pain En CustomerPaymentStatusReport-melding sendes av finansiell institusjon som har mottatt en instruksjon om å gjennomføre et betalingsoppdrag, og benyttes for å gi oppdragsgiver om status for istruksjonen. Enten påp filnivå eller transaksjonsnivå. Bruken av en CustomerPaymentStatusReport-melding vil alltid være styrt av avtale mellom kunden og den finansielle institusjon. Meldingen kan benyttes for å gi informasjon om status på mottatt oppdrag fra kunden. Dette kan være for å angi hvorvidt innsendt fil er av en teknisk kvalitet som gjør det mulig for finansinstitusjonen å behandle innholdet i filen, og at dedt finnes en avtale filen kan knyttes opp mot.. Dernest kan meldingen benyttes for å gi status på betalingsoppdragene (Credit transfer eller direct debit) i filen, hvorvidt de kan gjennomføres eller ei. På dette nivået refereres det til de opprinnelige instruksjonene ved bruk av referansebegreper. Meldingsoppbygging CustomerPaymentStatusReport-melding basert på ISO20022 PAIN er bygd opp av tre nivåer, vist i figur under, og alle må være med i en melding.

9 Struktur Forklaring til tabellene GENERELLE PRINSIPPER FOR TABELLEN SOM ER BENYTTET FOR Å BESKRIVE FORMAT OG STRUKTUR FOR ISO Alle elementer som må være med (Mandatory) i ISO20022.meldinger, er med i den norske er med i den norske meldingsguiden. Det samme gjelder dersom de er (Required) i «CGI Implementation Guide» for ISO meldinger, og for elementer som kan være med eller er avhengige av gitte kriterier. Elementer som ikke benyttes i norsk betalingsformidling er ikke tatt med i denne MIG. Dette gjelder selv om de er tatt med i ISO Message Definition Report eller i CGI Implementation Guide» for ISO meldinger. Dette er gjort for å forenkle bruken av meldingsguiden. Formatspesifikasjon -Standard XML versjon angivelse må spesifisere at XML V. 1.0 blir benyttet, videre må det angis hvilket karaktersett som benyttes. Krav til karaktersett er ISO UTF8. <Document>Koden bør angi riktige navneområdet. Eksempel:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></document> Under er en forklaring til kolonnene i tabellene: ISO Index No. Or Message Item Tag Name Structural Sequence Mult. Type Use Defenitions / Spesial in comments IG <CstmrCdtTrfInitn> - M Message root, identifying message type ISO Index No. Referansenummer som henviser til relatert feltbeskrivelse i ISO Message Definition Report Message Item refererer til det faktiske tagnavn i XML. Som angis i kolonnen XML Tag Name. Det kan være et Meldingselement (som kan sammenlignes med felt i en tradisjonell melding), eller en Meldings Komponent (det vil si en bunt med informasjon bestående av flere forskjellige meldingselement). Hvert meldingselement komplementeres med hva slags type element det er (angis i kolonnen Type). Tag Name, Den spesifikke koden knyttet til et XML-element, og som vil inngå i XML Schema for å identifisere et XML-element. Tag Name vil starte strengen med informasjon som skal inngå i elementet (f.eks. <Dbtr>) og strengen avsluttes med den samme tagen med en forutgående slash (f.eks. </Dbtr>). Structural Sequence: Angir hvor i meldingsstrukturen elementet er plassert Multiplicity, angir hvor mange ganger et elementet kan/skal være med n n En forekomst (påkrevd) En eller mange forekomster (verdien for n angir max antall) Minimum en er påkrevd. Null eller en forekomst (valgfritt) Null eller mange forekomster (verdien for n angir max antall) Type, angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon. Det er 7 forskjellige Data Type representasjoner som kan benyttes: Identifier, Code, Text, Rate, Date Time, Amount, Indicator. String Alfanumerisk Integer Heltall Decimal Desimaltall Date Dato (YYYY-MM-DD) Time Klokkeslett (HH:MM:SS) DateTime Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Attributter er angitt med Use in IG, Her angir BSK klassifisering som er fastsatt i BSK Customer Credit Transfer-melding MIG. ISO benytter klassifiseringene 1..n for mandatory, og 0..n for optional. BSK MIG har en mer gradert klassifisering. Følgende klassifiseringer benyttes i denne kolonnen: ATTRIBUTES Kode Terminologi Definisjon M Mandatory Påkrevd i ISO og skal brukes i Norge R Required Optional i ISO men skal brukes i Norge C Conditional Avhengig av spesielle forutsetninger Bilaterally Determined Avhengig av utvekslingsavtale mellom Bank og Kunde NU Not Used Benyttes ikke i Norge Definitions / Special comments, angir definisjon av det aktuelle elementet, regler for utfylling, lovlige verdier mm, i henhold til ISO I kursiv vil det stå forklaringer på bruken av elementet i det norske markedet Da norsk implementasjonsguidelines skal være kompatibel med CGI vil vi ikke ha med elementer som er angitt som NU i CGI sine guidelines. Videre vil BSK IG ikke ha noen mer fleksibel klassifisering enn CGI. Det vil si at elementer som i CGI IG er klassifisert som R, ikke kan klassifiseres som i BSK IG. Derimot kan elementer som av CGI er klassifisert som bli klassifisert som M i BSK.

10 Referanser til ISO dokumentasjon Start merke for Angir meldingstypen meldingen Nivå start merke Inneholder ikke data Blokk start merke Inneholder ikke data. Data element ikke i bruk

11 Principles and Rules for use of Codes Identifying Parties in a message Pain002 We open for the use of DebtorAgent in GRHD as BilateralDependent (used if the bank is one point of entry, and delivers status from another bank) DebtorAgents BIC replaces Other - BANK as Initiating Party Use the same codes as for pain001. IntgPrty: BIC is always used to identify the Financial Institution that is the Initiating party/sender of the pain002 Message Receiver: Other 1 identifies Main Agreement (CUST) Other 2 identifies Sub-Agreement (BANK) If BIC is used by CUST in original pain001 message, BIC must be used as id under the element Other to identify the receiver (CUST)

12 Message Functionality The message starts with the element Document that identifies what iso standard is used, and what message type it is. In this case it is: urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain This message is built up by three building blocks: GroupHeader, OriginalGroupInformationAndStatus and OriginalPaymentInformationAndStatus.

13 A B C D E F H I J K Functional Structure Customer Payment Status Report pain Bankenes Standardiseringskontor Implementasjonsguide av januar 2012 NO requirements included September 2014 ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 0.0 <CstmrPmtStsRpt> - [1..1] M Message root, identifying message type 1.0 GroupHeader <GrpHdr> + [1..1] M Set of characteristics shared by all individual transactions included in the status report message. 1.1 MessageIdentification <MsgId> ++ [1..1] Text M Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message. In status reports (PSR) initiated by an incomming message, this original reference will be used. Unique for each customer 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> ++ [1..1] DateTime M Date and time at which the statusreport message was created. 1.3 InitiatingParty <InitgPty> ++ [0..1] R Party that initiates the status message Used to identify bank (BIC) and Customer who has initiated the original message Identification <Id> +++ [0..1] R {Or OrganisationIdentification <OrgId> ++++ [1..1] M The Sender of the Message identification is sent either in <BICorBEI> or <Othr> with <SchmeNm><Cd> = BANK; not both. In Norway BIC is always used BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] Identifier C Only used to identify the sender of Status Message - BANK (Bank BIC) Other <Othr> [0..n] C Identification <Id> [1..1] Text M Only used to identify the receiver of the Status Message - CUST SchemeName <SchmeNm> [0..1] R

14 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence {{Or Code <Cd> [1..1] Code M Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list. PAIN and CAMT messages do not cover the banks and their customers need for a unified way of identifying parties, when routing different messages to and from. Norway wants to introduce what we regard as a logical use of codes identifying the parties in a message exchange, across message types, and a uniform use of GroupHeader. Party/Other/Code CUST = Debtor/Creditor relates to Main-Agreement with the financial Institution BANK = Debtor/Creditor relates to a Sub-level Agreement under the main agreement (bilateral agreement customer/bank) i.e special service or related to subsidiary's or divisions. 2.0 OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> + [1..1] M Original group information concerning the group of transactions, to which the status report message refers to 2.1 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> ++ [1..1] Max35Text maxlength: OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> ++ [1..1] Max35Text Format: maxlength: OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> ++ [0..1] Max15Numeric Text Format: [0-9]{1,15} 2.5 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> ++ [0..1] DecimalNumber Format: fractiondigits: 17 totaldigits: 18 M M Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message. Refers to MessageIdentification in Group Header e.g.. in Pain Specifies the original message name identifier to which the message refers. Refers to Name in Group Header, e.g.. in Pain If supplied by originator in the initiation message, will be echoed back. Refers to NumberOfTransactions in Group Header e.g.. in Pain If supplied by originator in the initiation message, will be echoed back. Refers to ControlSum in Group Header e.g.. in Pain

15 6 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 2.6 GroupStatus <GrpSts> ++ [0..1] TransactionGroup Status Code C Specifies the status of a group of transactions. ACCP - AcceptedCustomerProfile Preciding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful. The financial institution has taken the responsibility to forward the transaction(s) for settlement on instructed date. ACTC - AcceptedTechnicalValidation. Authentication and syntactical and semantical validation are successful. Syntax control accepted PART - Partially accepted and rejected (detailed information on transaction level) RJCT - The whole message has been rejected StatusReasonInformation <StsRsnInf> ++ [0..n] StatusReason Information element 2.9 Reason <Rsn> +++ [0..1] StatusReason Choice element 2.10 {Or Code <Cd> ++++ [1..1] External Organisation Identification Code : maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> +++ [0..n] Max105Text maxlength: OriginalPaymentInformationAndStatus <OrgnlPmtInfAndSts> + [0..n] Original PaymentInform ation element C C M C If GroupStatus is present and is different from RJCT then StatusReasonInformation / AdditionalInformation must be absent. Dependent upon bank's reporting capabilities, and based on Group Status codes. Set of elements used to provide detailed information on the status reason StatusReasonRule. Must be present if code RJCT Specifies the reason for the status report Code required from External Code List. If a bank's status code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. Further details on the status reason. Usage: Additional information can be used for several purposes such as the reporting of repaired information. Bank specific codes may be used Information concerning the original payment information, to which the status report message refers.

16 6 237 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.1 OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> ++ [1..1] Max35Text maxlength: 35 minlength: 3.4 PaymentInformationStatus <PmtInfSts> ++ [0..1] TransactionGroup Status Code M C Unique identification, as assigned by the original sending party, to unambiguously identify the original payment information group. Refers to PaymentInformationIdentification in PaymentInformation in Pain Required if reporting on a payment level or combined payment and transaction levels. Not Used if reporting at a transaction level only. ACWC accepted with change PART - Partially accepted and rejected (detailed information on transaction level) RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected StatusReasonInformation <StsRsnInf> ++ [0..n] StatusReason Information element 3.7 Reason <Rsn> +++ [0..1] StatusReason Choice element 3.8 {Or Code <Cd> ++++ [1..1] Externa lorganisation Identification Code : maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> +++ [0..n] Max105Text maxlength: NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> ++ [0..n] NumberOf TransactionsPerSt atus3 element(s) C C M PDNG - Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed. Set of elements used to provide detailed information on the status reason. Code required from External Code List. If a bank's status reason code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. This message item is part of choice 3.7 Reason Further details on the status reason. Usage: Additional information can be used for several purposes reason for rejection Detailed information on the number of transactions for each identical transaction status DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> +++ [1..1] Max15 NumericText M Definition: Number of individual transactions contained in the message, detailed per status.

17 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.13 DetailedStatus <DtldSts> +++ [1..1] TransactionIndivi dualstatus3code 3.14 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> +++ [0..1] DecimalNumber fractiondigits: 17 totaldigits: TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> ++ [0..n] Payment TransactionInfor mation25 element(s) 3.16 StatusIdentification <StsId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> +++ [0..1] Max35Text maxlength: TransactionStatus <TxSts> +++ [0..1] TransactionIndivi dualstatus3code M C R C Common transaction status for all individual transactions reported. ACCP - AcceptedCustomerProfile Preciding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful. RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected. PDNG - Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed. Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies, detailed per status. Required if reporting on at the transaction level, at the payment/transaction level, or the group/payment/transaction levels. Not Used if reporting at only a group or payment level. Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the reported status. Usage: The instructing party is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on. Unique identification, as assigned by the original instructing party for the original instructed party, to unambiguously identify the original instruction. Unique identification, as assigned by the original initiating party, to unambiguously identify the original transaction. Specifies the status of a transaction, in a coded form. When this message item is present, one of the following Status Code values must be used: ACCP - Accepted ACSC - Accepted Settlement Completed ACSP - Accepted Settlement In Process ACWC accepted with change PDNG - Pending further processing (lack of funding) RJCT - Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.

18 6 298 A B C D E F H I J K ISO Or Message Item Tag Name Mult. Type Use Defenitions / Spesial comments Index Structural in IG No. Sequence 3.20 StatusReasonInformation <StsRsnInf> +++ [0..n] StatusReason Information8 element(s) 3.22 Reason <Rsn> ++++ [0..1] StatusReason6 Choice element(s) Specifies the reason for the status report {Or Code <Cd> [1..1] ExternalStatusRea son1code maxlength: AdditionalInformation <AddtlInf> ++++ [0..n] Max105Text maxlength: 105 M Most used codes are: (Telepay relaterte feilkoder) For aditional codes contact your bank Code required from External Code List. If a bank's status reason code is supported other than a code from the External Code List, then the bank status code is shown under <AddtlInf>. If banks support ACWC, and Requested Execution Date is changed, date may be reflected in this tag.

19 Change Control -- Customer Payment Status Report pain Change Date XML TAG Comments Change Request from Change Documented by 10-Sep-14 <GrpHdr><MsgId> Unique for each customer BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <GrpHdr><<SchemeName><Cd> Definitions: CUST is used to define sublevel id. BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><GrpSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><StsRsnInf> Must be present if code RJCT BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlGrpInfAndSts><StsRsnInf><Rsn> Use in IG changed to C BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><PmtInfSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><NbOfTxsPerSts><DtldSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter 10-Sep-14 <OrgnlPmtInfAndSts><TxInfAndSts><TxSts> Update on allowed codes BSK-versj.ktrl Morten Holter

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 ustomer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI Guide for ISO 20022 ustomerpaymentstatusreport

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide Basert på ommon Global Implementation GI" ommon Industry Agreement: As of October 14, 2010

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010)

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Behandlingsregler for ny funksjonalitet Versjon 1.0 23. juni 2010 Bankenes Standardiseringskontor Hansteensgate 2 Tlf: 23

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ISO Veikartet Faglig sammendrag

ISO Veikartet Faglig sammendrag Veikartet Faglig sammendrag Fagdag 07.06.2016 Morten Holter Forutsetninger er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 SEPA og M3 Svein Frode Nordby, Infor Norway Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 Copyright 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 1 Agenda 1. Gjennomgang av ny løsning - Hva består løsningen av -

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Astrid Selvig

Astrid Selvig 24.11.2016 Astrid Selvig 1 Agenda En kort rekapitulering SEPA End date er passert Hva er status og hvilke erfaringer har vi gjort oss Noen overraskelser undervegs EBS SEPA løsning 2 SEPA Single Euro Payment

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 Customer Credit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementergsguide ISO 20022 PAIN 001.001.03 ustomer redit Transfer Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Versjonsoversikt Dato Ver Utført av endrger 15.01.2012 1.0 orten

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen?

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder 18.11.2015 Presiseringer Temaet er potensialet knyttet til digital samhandling med tredjeparter Ikke fokus på PSD

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor. Aksesspunktforum. Olav A. Kristiansen

Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor. Aksesspunktforum. Olav A. Kristiansen Bruk av CEF edelivery for ISO 20022- baserte betalingsmeldinger med offentlig sektor Aksesspunktforum Olav A. Kristiansen Formål Motivere til: Bruk av felles transportinfrastruktur for å sende og motta

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde Om Samba/fildeling Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 17.09.2013 Tema 1 Introduksjon Om SMB Om Samba Hvorfor Samba? 2 Generelt Delte ressurser Server Message Block En protokoll for

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO CREMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.13 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Innhold Endringskatalog - Endring

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret Til skolen Rundskriv S 01-2003 Oslo, 13. januar 2003 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2003-2004 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Styret

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Versjon 1.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 9/00 ISBN 82-7846-087-6 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document Revision Log Date Version Change Reference Author 08-12-2014 1.0 Initial document. Amit Kumar 09-12-2014 1.01 Incorporated comments of Leikny

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer