Carnegie Fondsforvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carnegie Fondsforvaltning AS"

Transkript

1 c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS

2 INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8 Obligasjonsfond Carnegie Forvaltning... 9 Carnegie Pensjon...10 Carnegie Obligasjon...11 Carnegie EU Obligasjon...12 Kombinasjonsfond Carnegie Multifond...13 Aksjefond Carnegie OBX...14 Carnegie Aksje Norge...15 Carnegie Aksje Norden...16 Carnegie WorldWide...17 Forklaring av sentrale begreper...18 HISTORISK AVKASTNING ER INGEN GARANTI FOR FREMTIDIG AVKASTNING. DEN FAKTISKE AVKASTNINGEN EN ANDELSEIER OPPNÅR I FONDET ER AVHENGIG AV UTVIKLINGEN I MARKEDENE, FONDETS RISIKOPROFIL OG PROVISJONER, SAMT FORVALTERENS DYKTIGHET. AVKASTNINGEN KAN BLI NEGATIV SOM FØLGE AV KURSTAP. ANBEFALINGENE ER KUN MENT SOM VEILEDNING OG BØR SUPPLERES MED EGNE VURDERINGER. 2

3 TIL VÅRE ANDELSEIERE 1997 var nok et meget godt år for aksjemarkedene ute og hjemme. Oslo Børs Totalindeks steg med 31,52%, og har dermed gitt en avkastning på 242,26% siste 5 år. Vi gleder oss over å ha gitt våre andelseiere i våre aksjefond en avkastning som er blant markedets aller beste. Carnegie Aksje Norge kan vise til høyest avkastning blant AMS fond med 52,4%. Motstykket til avkastning er risiko. Det er en grunnholdning i strategien for våre fond å holde risikoen i fondenes porteføljer lav. Det er derfor svært tilfredsstillende å se at Carnegie Aksje Norge ikke bare er i fremste rekke avkastningsmessig, men i fjor også fremstod som AMS-fondet med lavest risiko, målt som standardavvik. Våre internasjonale fond, Carnegie Aksje Norden og Carnegie WordWide sammenlignet med ledende internasjonale fond har også oppnådd gode plasseringer både avkastningsmessig og ut fra risikovurdering. I markedskommentarene på de følgende sidene finner du vår analyse av dagens markedssituasjon, som er preget av den pågående økonomiske krisen i Sørøst Asia. Våre forventninger til verdipapirmarkedene i fremtiden tar hensyn til et skifte i makroøkonomiske rammebetingelser. Siste års fokus har vært inflasjonsfrykt og fare for renteoppgang. I dag ser vi fallende markedspriser og økende priskonkurranse i tiden fremover. Deflasjonsscenario med lave nominelle renter vil være nye internasjonale rammebetingelser for næringsliv og verdipapirmarkeder. I våre plasseringsanbefalinger peker vi på krisen i Sørøst Asia som en usikkerhetsfaktor som i verste fall kan prege aksjemarkedene i store deler av inneværende år. Med en avklaring av forholdene i dette området ser vi positivt på de langsiktige mulighetene i aksjemarkedene ute og hjemme. Selskapets stock picking strategi vil være velegnet i den langsiktige utviklingen vi forventer i aksjemarkedene fremover, hvor det gjelder å identifisere selskap med god inntjening i en markedsutvikling med fallende priser. Vi anbefaler derfor plassering i aksjefond når det er snakk om langsiktig sparing. Til våre rentebaserte kunder peker vi fortsatt på muligheten den stigende rentekurven gir til økt avkastning ved å bevege seg utover løpetidsaksen. Vi anbefaler langsiktige obligasjonsfond gitt en plasseringshorisont på seks måneder eller mer. Med vennlig hilsen Carnegie Fondsforvaltning AS Arne Mo konstituert administrerende direktør 3

4 CARNEGIE GRUPPEN Megler- og forvaltningsselskap Carnegie er et ledende nordisk megler- og forvaltningsselskap. Kapitalforvaltning og private banking for utvalgte grupper institusjoner og individuelle investorer er ett av Carnegies tre satsingsområder. Carnegie innehar en sterk posisjon som aksjemegler i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og er en betydelig obligasjonsmegler i Danmark. Nordiske aksjer tilbys til institusjonelle investorer i Storbritannia og USA gjennom salgskontorer i London og New York. Carnegie er en ledende, uavhengig corporate finance rådgiver i Sverige og Danmark og er i økende grad aktiv på dette området i de andre nordiske landene. Carnegie Gruppen eies 55% av det engelske børsnoterte finansforetaket Singer & Friedlander Group PLC. Resterende 45% eies av de ansatte i Carnegie Gruppen. Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management (CAM) inkluderer Carnegie Gruppens samlede forvaltningsvirksomhet. CAM har tyngdepunkt i Norden og Luxembourg og forvalter samlet i verdipapirfond og aktiv forvaltning ca. 30 milliarder kroner for i hovedsak skandinaviske institusjoner, bedrifter og privatpersoner. Mesteparten av forvaltningen er aksjeplasseringer. Carnegies forvaltningsvirksomhet i Norge Virksomheten styres av Carnegie Forvaltning AS med Johan Solbu Braaten som adminstrerende direktør. Selskapet er morselskap til Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Aktiv Forvaltning AS. Vår inntektsgivende forvaltningsportefølje i Norge er NOK 5 mrd. hvorav NOK 1,5 mrd. forvaltes i samarbeid med Carnegie Asset Management Danmark. Carnegie Fondsforvaltning AS tilbyr spesialiserte verdipapirfond og har ti års erfaring som forvaltningsselskap innrettet mot bedrifter, institusjoner, kommuner og private investorer. Carnegie Aktiv Forvaltning AS er søsterselskap til Carnegie Fondsforvaltning AS og tilbyr aktiv forvaltningstjenester til kunder i Norge. 4

5 MARKEDSFORVENTNINGER Renteutvikling USA Amerikanske korte og lange renter har falt i 1997 som følge av fortsatt avtakende prispress i amerikansk økonomi og stor valuta- og renteuro i Asia kombinert med stor etterspørsel etter sikre amerikanske verdipapirer. Den amerikanske 2-årige statsobligasjonsrenten lå ved inngangen til 1997 på 5,87% og falt til 5,65% ved årsslutt. Fallet i den korte obligasjonsrenten var kraftigere i siste kvartal enn i de tre første. Dette er ikke overraskende da uroen i Asia økte mot slutten av kvartalet. Den 30-årige statsobligasjonsrenten i USA falt kraftig gjennom hele Den var 6,64% ved starten av året og falt etter et litt urolig 1. kvartal til 5,92% ved utgangen av året. Utsiktene for rentemarkedet i 1998 er positive. Krisen i Asia vil gi ringvirkninger til hele verden. Vi ser for oss tre fremtredende effekter i USA; Den økonomiske veksten blir trolig lavere enn antatt fordi eksporten vil falle grunnet lavere vekst utenfor USA og en sterk USD. De siste års høye konsum vil trolig avdempes og således kan det private konsumet bli noe lavere enn antatt. Valutamarkedene vil sannsynligvis forbli volatile. Dette vil komme både som en ringvirkning fra Asia og som en konsekvens av ØMU. Klare vinnere vil utpekes på bakgrunn av økonomisk soliditet og vekst, samt politisk stabilitet. Amerikanske dollar synes å være en potensiell vinner i Urolige valutamarkeder fremmer imidlertid ikke økonomisk vekst og internasjonal samhandel. Sist men ikke minst vil priskonkurransen på varer og tjenester skjerpes betraktelig hvilket kan gi deflasjon. Lange amerikanske obligasjonsrenter forventes fortsatt å falle gjennom Produsentprisveksten i USA er allerede negativ (-0,6% årlig i november 1997). Ved forrige årsskifte viste produsentprisindeksen i USA en positiv vekst på 3%. Råvaremarkedet har vært svært svakt det siste kvartalet av 1997, og dette indikerer et videre fall i produsent- og senere konsumprisene. Amerikanske konsumpriser har vist en fallende årlig veksttakt fra 3,3 til 1,8% i løpet av Forventet økt import fra Asia, fallende produsentpriser og fortsatt fokus på produktivitetsforbedringer gjør det vanskelig å konkludere med annet enn fortsatte utsikter til fallende renter. Vi vil ikke bli overrasket om vi ser amerikanske 30-års renter ned mot 5% i Den økonomiske veksten i USA i år kan ende på rundt 2,5%. Dette er noe lavere enn fjorårets vekst, som trolig vil ligge mellom 3,5 og 3,75%. Europa Tyske 10-års obligasjonsrenter falt fra et nivå på 5,78% til 5,35% i løpet av året. Den korte tyske obligasjonsrenten (2-års statsobligasjonsrente) steg imidlertid fra 3,51% til 4,13% i samme periode. Tyske korte renter vil tilpasses europeiske økonomiske forhold og ikke ensidig reflektere tysk økonomi ettersom man nærmer seg ØMU. Således presses korte tyske renter noe opp. Fallet i de lange tyske- og europeiske rentene har kommet som et resultat av fallende amerikanske renter, store finanspolitiske tilstramninger og en svak innenlandsk etterspørsel i kontinental Europa. Vi tror på lavere obligasjonsrenter i Europa gitt de svake innenlandske økonomiske forhold, hardere internasjonal konkurranse og våre deflasjonsutsikter. Noe høyere korte tyske renter vil i tillegg virke kontraktivt på økonomien i Tyskland. Vi venter avtakende inflasjon fra dagens nivå på 1,7% og senere utsikter til deflasjon. Arbeidsledigheten vil fortsette å være et hovedproblem i Europa, og vi ser svært få muligheter for sterk vekst i Tyskland vil ventelig ende opp med en vekst mellom 2 og 2,5% i Norge Norsk økonomi er fortsatt sterk. Norges Banks kredittindikator ligger rett i underkant av 10%, arbeidsledigheten har falt til under 3% og veksten i økonomien totalt ventes å bli rundt 4% i Veksten synes høy, men det er tilslutt inflasjonen som forblir investors hovedfokus. Den vil trolig ligge i overkant av 2,0% i Norsk renteutvikling har de senere år vist at det er amerikansk- og tysk renteutvikling som er viktigst for utviklingen av norske renter. Prisutviklingen har vært moderat (2,3% årlig vekst i desember 1997) og 10-års obligasjonsrenter i Norge har falt fra 6,24 til 5,49% i løpet av året. Renten på det korte statslånet S462 har falt marginalt fra 4,49 til 4,42%. Etter valget har det norske rentemarkedet utviklet seg bedre enn andre europeiske markeder. Den norske kronen har styrket seg og de norske rentene har falt kraftig. Det amerikanske kredittratingbyrået Moody s har oppgradert Norges kredittvurdering med et punkt til topprating Aaa. Totalt sett tror vi markedet vil bli rolig frem til lønnsoppgjøret på vårparten. Til tross for varsel om høye lønnskrav til vårens lønnsoppgjør, tror vi at norske langrenter vil følge fallende amerikanske og tyske renter. 5

6 MARKEDSFORVENTNINGER Aksjeutvikling USA Det amerikanske aksjemarkedet steg 32% i Asiauroen som skikkelig kom til overflaten i 4. kvartal, påvirket i begrenset grad årsavkastningen i fjor. Amerikansk økonomi og aksjemarked drar nytte av høy vekst og fravær av inflasjon. Industrien i USA har vært igjennom en kraftig restrukturering som det nå høstes frukter av. IT revolusjonen har slått ut i en kraftig produktivitetsøkning. Europa Det europeiske aksjemarkedet fortsatte den kraftige veksten fra Europeiske selskap er i ferd med å utnytte de produktivitetsgevinster som allerede er synliggjort i USA. Italia børsen var sterkest med en avkastning på 69% i Sveits steg 63% og Tyskland økte med 54%. Aksjemarkedet i Spania fulgte opp med en oppgang på 51% og Nederland leverte 47% verdistigning. EU har i likhet med Nord Amerika en stor innenlandsk økonomi. Kun 8% av EUs eksport går til land utenfor unionen. Asia-krisen vil derfor bety noe mindre for europeiske aksjer enn for børsene i andre verdensdeler. Norge Ved utgangen av 1997 var Oslo Børs Totalindeks på 1273,61. Indeksen endte i 1992 på 372,12. Dette er en oppgang på 242% på fem år, noe som motsvarer en gjennomsnittlig årsavkastning på nesten 28%. Over tid vil avkastningen i aksjer være forankret i veksten i økonomien. Det har naturligvis ikke vært en slik vekst i økonomien, men oppgangen må tilskrives tre spesielle effekter. Den første effekten er at inflasjonen ble brakt under kontroll med betydelige fall i rentenivået. Den andre effekten er at IT-revolusjonen for alvor har slått gjennom med positiv effekt for produktiviteten i økonomien, spesielt i tjenestesektoren. Det tredje er endringen i sparemønsteret med økningen i fondsparingen, noe som har økt etterspørselen etter aksjer. Oslo Børs Totalindeks steg 31,52% i Forslag til sammensetning av investeringsportefølje Vi anbefaler alle som har en langsiktig plasseringshorisont å investere i lengre obligasjonsfond/ obligasjoner og posisjonere seg for en mulig deflasjon med høye realrenter og stigende obligasjonskurser. Carnegie Pensjon, Carnegie Obligasjon og Carnegie EU Obligasjon anbefales. Vi anbefaler fortsatt diversifisering både på rente- og aksjesiden. Valutarisikoen er begrenset ved at Carnegie løpende analyserer utenlandske investeringer med hensyn til valutakurs- og renteutvikling. Carnegie EU Obligasjon tar høyde for ØMU uro, og er for tiden undervektet i kontinental Europa. Investorer med kort plasseringshorisont anbefales å plassere i Carnegie Forvaltning og Carnegie Likviditet. For likvide midler med horisont utover én måned vil vi anbefale å øke durasjonen ved å plassere i Carnegie Forvaltning. Penger som har noe lengre horisont enn 6 måneder bør «skyves» utover rentekurven til Carnegie Obligasjon, Carnegie Pensjon og Carnegie EU Obligasjon. Vi anbefaler langsiktige investorer å kjøpe vårt norske aksjefond Carnegie Aksje Norge. Dessuten råder vi våre investorer til fortsatt internasjonal diversifisering gjennom Carnegie Aksje Norden og Carnegie WorldWide. Våre fond gjorde det markert bedre enn markedene i gjennomsnitt. Carnegie Aksje Norge ble nr 1 blant AMS fond i fjor med en avkastning på 52,36%. Carnegie Multifond, Carnegie Aksje Norden og Carnegie WorldWide slo også sine respektive referanseindekser med god margin. 6

7 CARNEGIE PENGEMARKED Porteføljen Stat Norsk Stat 3,7% 26,4% Norsk Stat 4,0% 26,3% Norsk Stat 4,1% 6,5% Norsk Stat 4,0% 6,5% Delsum 65,7% Fylkesgarantert Troms Kraftforsyning 25,1% Uttrukne obligasjoner Troms Kraftforsyning 2,3% Sparebanken NOR 6,9% Pengemarkedsfondet Carnegie Pengemarked inneholder rentebærende plasseringer i markedets sikreste papirer. Utstrakt risikospredning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Fondet foretar ingen enkeltplasseringer med gjenværende løpetid over tolv måneder, og gjennomsnittlig løpetid skal ikke overstige 120 dager. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Fondet investerer kun i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat eller kommune, samt bankinnskudd og rentebærende papirer utstedt eller garantert av finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8%. Fondet investerer ikke i lånesertifikat eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20%, og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Carnegie Pengemarked Fondet egner seg som et alternativ til kortsiktige bankplasseringer. Forvalters kommentar Avkastningen i Carnegie Pengemarked har vært tilfredsstillende tatt i betraktning de lave kortrentene, som falt yttterligere noe i 4. kvartal. I forhold til tilsvarende korte bankinnskudd har fondet gitt en marginalt bedre avkastning vil kunne gi en liten oppgang i kortrenten som følge av økning i tyske kortrenter i forbindelse med fastsettelse av kurser i Euroen i begynnelsen av mai og tilnærming til like kortrenter i ØMU. Vi anbefaler at man går noe lengre ut på rentekurven. È 9XZMOPMRK'EVRIKMI4IRKIQEVOIHZW78< 6YPPIVIRHIOZEVXEPWEZOEWXRMRKERRYEPMWIVX È È È È È È È È NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI4IRKIQEVOIH 3WPS& VW7XEXWSFPMKEWNSRWMRHIOWHYVEWNSR Carnegie Pengemarked Forvaltet volum mill. kr 16 Gjennomsnittlig løpetid (år)/durasjon 0,28 Rentefølsomhet 0,27% Standardavvik fond 0,29% Standardavvik ref.indeks 0,31% Antall andelseiere 77 Andelskurs ,67 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,35% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Pengemarked 0,90% 3,52% 8,58% 19,91% 28,83% 67,80% Annualisert 3,65% 3,52% 4,20% 4,64% 5,20% 5,60% Referanseindeks** ST1X 0,97% 3,85% 9,24% 21,79% 32,00% Annualisert 3,94% 3,85% 4,52% 5,05% 5,71% *Oppstart Carnegie Pengemarked, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 7

8 È È È È È È È È È NYP SOX HIW QEV NYR WI T HIW QEV NYR WIT H IW 'EVRIKMI 0MO ZM HM XIX 3W P S& VW7X EX W SFPM KEW NSRW M RHIOW HY VEW N SR ÅV Carnegie Likviditet CARNEGIE LIKVIDITET Porteføljen Stat Norsk Stat 48,8% Kommune-, fylkesgarantert Akershus Fylkeskommune 5,2% Bergenhalvøens Komm. Kraft. 6,8% Bærum Kommune 7,4% Kraftverkene i Orkla 1,2% Lørenskog Kommune 2,0% Delsum 22,5% Bank Bolig- og Næringsbanken 3,4% Christiania Bank og Kreditkasse 3,4% DnB 2,7% Gjensidige Bank 5,1% Halden Sparebank 2,4% Industri & Skipsbanken 2,4% Delsum 19,5% Kredittforetak Kreditf. for Varehandelen 0,9% Norgeskreditt 1,0% Sparebankkreditt 4,9% Delsum 6,8% Sparebanken NOR 2,4% Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet inneholder rentebærende plasseringer i markedets sikreste papirer. Utstrakt risikospredning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Den gjennomsnittlige løpetiden i fondets portefølje skal ikke overstige tolv måneder. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Fondet investerer kun i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat eller kommune, samt bankinnskudd og rentebærende papirer utstedt eller garantert av finansforetak med egenkapital-krav på minimum 8%. Fondet investerer ikke i lånesertifikat eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20%, og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Fondet egner seg som alternativ til bankinnskudd for kortsiktig kapitalplassering. Forvalters kommentar Avkastningen i Carnegie Likviditet har vært tilfredsstillende for Fondet har gitt en god margin sett i forhold til tilsvarende korte bankinnskudd vil kunne gi en oppgang i kortrenten i forbindelse med økning av kortrentene i Tyskland som en konsekvens av ØMU og kursfastsettelse i Euroen. Vi anbefaler at man beveger seg lenger ut på rentekurven idet vi ser for oss en utflatning av kurven. 9XZMOPMRK'EVRIKMI0MOZMHMXIXZW78< 6YPPIVIRHIOZEVXEPWEZOEWXRMRKERRYEPMWIVX Carnegie Likviditet Forvaltet volum mill. kr 210 Gjennomsnittlig løpetid (år)/durasjon 0,63 Rentefølsomhet 0,60 Standardavvik fond 0,60% Standardavvik ref.indeks 0,47% Antall andelseiere 65 Andelskurs 1.039,06 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,35% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Likviditet 1,05% 3,81% 9,43% 15,79% 16,07% Annualisert 4,27% 3,81% 4,61% 5,01% 5,03% Referanseindeks** ST2X 0,98% 4,00% 9,75% 16,30% 16,58% Annualisert 3,98% 4,00% 4,76% 5,16% 5,18% *Oppstart Carnegie Likviditet, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 8

9 CARNEGIE FORVALTNING Porteføljen Stat og statsgarantert Norges Kommunalbank 2,3 % Norsk Stat 16,1 % Statnett 2,4 % Delsum 20,7 % Kommune-, fylkesgarantert Buskerud Fylkeskommune 2,1 % Bærum Kommune 2,3 % Nordkraft 2,8 % Oslo Kommune 5,5 % Skollenborg Kraftverk 3,6 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1,1 % Tafjord Kraftselskap 1,1 % Trondheim Kommune 0,5 % Vest-Agder Elektrisitetsverk 4,4 % Øvre Otra 4,4 % Delsum 27,9 % Bank Bolig- og Næringsbanken 5,9 % Christiania Bank og Kreditkasse 7,6 % Eiker Sparebank 2,4 % Finansbanken 1,1 % Gjensidige Bank 2,3 % Industri & Skipsbanken 2,8 % Nordlandsbanken 4,6 % Postbanken 2,2 % Sparebanken Nord-Norge 0,5 % Sparebanken Rogaland 1,1 % Delsum 30,4% Kredittforetak Eiendomskreditt 0,2 % Norgeskreditt 7,6 % Sparebankkreditt 6,5 % Vestenfjelske Bykreditt 6,2 % Delsum 20,5 % Sparebanken NOR 0,5 % Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning inneholder rentebærende plasseringer i markedets sikreste papirer. Utstrakt risikospredning og restriktive plasseringsrammer er fondets investeringsfilosofi. Den gjennomsnittlige løpetiden i fondets portefølje skal ikke overstige to år. Verdiendringen reflekteres daglig i andelskursen. Fondet investerer kun i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat eller kommune, samt bankinnskudd og rentebærende papirer utstedt eller garantert av finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8%. Fondet investerer ikke i lånesertifikat eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20%, og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning er lite følsomt overfor renteendringer i obligasjonsmarkedet takket være at gjennomsnittlig løpetid i fondets portefølje er begrenset til maksimum to år. Fondet forventes å gi en høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond samtidig som fondet vil svinge mindre i kurs enn obligasjonsfond med lengre løpetid i perioder med rentebevegelser. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 2-5 måneder. Forvalters kommentar Carnegie Forvaltning ga en tilfredstillende avkastning i 1997 og vil trolig fortsette å gi en klart bedre avkastning enn pengemarkedsfondene i Innføringen av ØMU og kursfastsettelse i Europa i begynnelsen av mai vil føre til rentekonvergens i Europa. De korte tyske rentene kan stige noe, mens de lengre vil kunne falle. Plasseringer med en tidshorisont ut over 6 måneder bør gjøres i Carnegie Pensjon eller Carnegie Obligasjon. Carnegie Forvaltning 9XZMOPMRK'EVRIKMI*SVZEPXRMRKZW 3WPS& VW7XEXWSFPMKEWNSRWMRHIOW78< NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI*SVZEPXRMRK 78<HYVEWNSRÅV Carnegie Forvaltning Forvaltet volum mill. kr 453 Durasjon (år) 1,65 Gjennomsnittlig løpetid (år) 1,82 Rentefølsomhet 1,57 Standardavvik fond 2,41% Standardavvik ref.indeks 1,41% Antall andelseiere 112 Andelskurs 1105,35 Minsteinnskudd Forvaltningshonorar 0,50% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd.oppstart* Fond Carnegie Forvaltning 0,96% 4,27% 10,80% 24,98% 43,28% 66,73% Annualisert 3,90% 4,27% 5,26% 5,73% 7,46% 8,26% Referanseindeks** ST3X 0,92% 4,17% 10,41% 24,60% 38,56% 58,22% Annualisert 3,73% 4,17% 5,08% 5,65% 6,74% 7,39% *Oppstart Carnegie Forvaltning, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 9

10 Carnegie Pensjon CARNEGIE PENSJON Porteføljen Stat Norsk Stat 38,0% Kommune-, fylkesgarantert Akershus Fylkeskommune 5,7% Bodø Kommune 4,4% Haugesund Kommune 3,6% I.V.A.R. 5,3% Tafjord Kraftselskap 4,7% Trondheim Kommune 4,9% Delsum 28,5% Bank Bolig- og Næringsbanken 6,4% DnB 5,6% Sparebanken Nord-Norge 5,5% Sparebanken Rogaland 5,3% Delsum 22,8% Kredittforetak Sparebankkreditt 4,6% Vestenfjelske 5,4% Delsum 10,1% Sparebanken NOR 0,6% Obligasjonsfondet Carnegie Pensjon er et langsiktig obligasjonsfond med målsetning å gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Det er gjennom aktiv bruk av stigende rentekurve i obligasjonsmarkedet at fondet søker å oppfylle målsetningen, ikke med hjelp av obligasjoner med lavere sikkerhet enn markedets beste. Porteføljen i Carnegie Pensjon inneholder obligasjoner med lang løpetid, høy sikkerhet, og som er lette å omsette. Fondet vil normalt ha en durasjon på over 2 år. Fondet passer utmerket som et sikkert og langsiktig fundament i enhver investors portefølje. Fondets portefølje består av rentebærende papirer utstedt eller garantert av Den Norske Stat, statsforetak, kommuner og utvalgte banker og kredittforetak. Fondet kan inneholde bankinnskudd. Vedtektene i fondet forbyr investering i obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner som opererer uten lovbestemt egenkapitalkrav, industriforetak og andre som vekter over 20% i.h.t. BIS reglene. Det innebærer at fondet kan benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Forvalters kommentar Carngie Pensjon ga også i 1997 investorene en god avkastning. Vi venter en utflating av rentekurven, som nevnt i kommentarene til de korte fondene. Vi anbefaler alle med plasseringshorisont på over 6 måneder til å seriøst vurdere våre langsiktige obligasjonsfond Carnegie Pensjon, Carnegie Obligasjon og Carnegie EU Obligasjon. 9XZMOPMRK'EVRIKMI4IRWNSRZW 3WPS& VW7XEXWSFPMKEWNSRWMRHIOW78< NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI4IRWNSR 78<HYVEWNSRÅV Carnegie Pensjon Forvaltet volum mill. kr 96 Durasjon (år) 3,11 Gjennomsnittlig løpetid (år) 3,60 Rentefølsomhet 2,95 Standardavvik fond 4,49% Standardavvik ref.indeks 3,56% Antall andelseiere 32 Andelskurs 1.219,77 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,50% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Pensjon 1,21% 5,99% 14,91% 29,70% 56,60% 56,72% Annualisert 4,93% 5,99% 7,20% 6,72% 9,39% 9,39% Referanseindeks** ST4X 0,97% 5,52% 14,42% 30,65% 57,71% 57,71% Annualisert 3,94% 5,52% 6,97% 6,91% 9,54% 9,53% *Oppstart Carnegie Pensjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 10

11 CARNEGIE OBLIGASJON Porteføljen Stat og statsgarantert Norges Kommunalbank 0,1 % Norsk Stat 34,7 % Delsum 35,0 % Kommune-, fylkesgarantert Haugesund Kommune 4,7 % Nordlandskraft 6,0 % Tussa Kraft 9,1 % Delsum 19,9 % Bank Bolig- og Næringsbanken 2,2 % DnB 5,8 % Fokus Bank 3,4 % Delsum 11,5 % Carnegie Obligasjons porteføljesammensetning gjenspeiler selskapets rentesyn. Carnegie Fondsforvaltning AS søker å gi andelseierne i Carnegie Obligasjon best mulig avkastning på mellomlang- og lang sikt. Fondet har friere plasseringsrammer enn andre obligasjonsfond som selskapet forvalter. Carnegie Obligasjon plasserer for tiden i norske offentlige obligasjoner og obligasjoner utstedt av markedets sikreste låntagere. Løpetiden i fondet kan fritt variere, men vil ikke overstige 10 år. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Carnegie Obligasjon Kredittforetak Sparebankkreditt 3,5 % Vestenfjelske Bykreditt 3,4 % Delsum 6,9 % Industri Aker 6,8 % Kværner 5,8 % Norsk Hydro 8,2 % Orkla 6,1 % Delsum 26,9 % Forvalters kommentar Carngie Obligasjon ga også i 1997 investorene en god avkastning. Vi venter en utflating av rentekurven, som nevnt i kommentarene til de korte fondene. Vi anbefaler alle med plasseringshorisont på over 6 måneder til å seriøst vurdere våre langsiktige obligasjonsfond Carnegie Pensjon, Carnegie Obligasjon og Carnegie EU Obligasjon. Sparebanken NOR 0,0 % 9XZMOPMRK'EVRIKMI3FPMKEWNSRZW 3WPS& VW7XEXWSFPMKEWNSRWMRHIOW78< NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI3FPMKEWNSR 78<HYVEWNSRÅV Carnegie Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 93 Durasjon (år) 4,12 Gjennomsnittlig løpetid (år) 4,84 Rentefølsomhet 3,91 Standardavvik fond 4,88% Standardavvik ref.indeks 3,17% Antall andelseiere 91 Andelskurs 1.247,29 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,70% Tegnings- og innløsningsprov. 0 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Obligasjon 1,47% 6,24% 15,47% 20,35% 49,93% 131,39% Annualisert 6,01% 6,24% 7,46% 4,74% 8,44% 9,57% Referanseindeks** ST4X 0,97% 5,52% 14,42% 30,65% 57,71% Annualisert 3,94% 5,52% 6,97% 6,91% 9,54% *Oppstart Carnegie Obligasjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 11

12 Carnegie EU Obligasjon CARNEGIE EU OBLIGASJON Porteføljen Norsk Stat 5,75%, ,7% 6,75%, ,2% Delsum 51,9% Gresk Stat 10,2%, ,5% Italienske Stat 6%, ,7% 7,75%, ,6% Delsum 19,4% Irsk Stat 8%, ,4% 6,25%, ,1% Delsum 5,5% Carnegie EU Obligasjon er Carnegie Fondsforvaltning AS internasjonale diversifiseringsprodukt på rentesiden. Fondets målsetning er å gi andelseierne risikospredning og over tid høyere avkastning enn hva norske statsobligasjoner gir. Fondet plasserer utelukkende i obligasjoner utstedt og garantert av stater innen EU/EØS-området. Fondets investeringsstrategi er bygget opp omkring grundige makroøkonomiske analyser og vurdering av politiske forhold. Løpetiden i fondet kan fritt variere. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Svensk Stat 5,5%, ,5% 6.%, ,7% Delsum 15,2% Sparebanken NOR 0,6% Forvalters kommentar Carnegie EU Obligasjon ga en tilfredsstillende avkastning i 4. kvartal Fondet har ligget undervektet i kontinental Europa i store deler av 4. kvartal, grunnet forventninger om en sterkere norsk krone. Fondet hadde ved årskiftet tyngre plasseringer i lange norske, svenske og italienske statsobligasjoner. Utviklingen i 1997 har med tydelighet vist hvor viktig det er å være langsiktig i dette fondet. Året har vært ujevnt på grunn av valutamarkedet. Fondet er godt posisjonert for et videre rentefall i XZMOPMRK'EVRIKMI)93FPMKEWNSRZW.41SVKER)YVSTI-RHI\M23/ NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI)93FPMKEWNSR.41SVKER)YVSTI-RHI\M23/ Carnegie EU Obligasjon Forvaltet volum mill. kr 323 Durasjon (år) 4,96 Gjennomsnittlig løpetid (år) 6,04 Rentefølsomhet 4,69 Standardavvik fond 6,79% Standardavvik ref.indeks 5,91% Antall andelseiere 85 Andelskurs 1.177,00 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,75% Tegningsprovisjon 0,10% Innløsningsprovisjon 0,10% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd 36 mnd. Oppstart* Fond Carnegie EU Obligasjon 3,81% 7,59% 25,67% 41,56% 43,18% Annualisert 16,13% 7,59% 12,10% 12,28% 11,70% Referanseindeks** JP Morgan Europe Index i NOK 5,16% 10,51% 20,82% 42,26% 43,55% Annualisert 22,29% 10,51% 9,92% 12,47% 11,78% *Oppstart Carnegie EU Obligasjon, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 12

13 CARNEGIE MULTIFOND Porteføljen Statsobligasjoner Norske Stat 18,2% Statssertifikater Norsk Stat 11,9% Delsum 30,1% Bank og forsikring Den norske Bank 5,4% Storebrand 4,0% Delsum 9,4% Industri Blom 3,4% Merkantildata 6,4% Norsk Hydro 4,4% Nycomed Amersham 4,3% Orkla 3,7% Tandberg 6,1% Delsum 28,3% Shipping Fred Olsen Energy 5,9% Royal Caribbean Cruisers Ltd. 5,0% Delsum 10,9% SMB Discoverer 4,6% Andeler i fond Carnegie Østeuropa (Danmark) 7,8% Innskudd Sparebanken NOR 9,0% Carnegie Multifond er et kombinasjonsfond som primært investerer andelseiernes kapital i rentebærende papirer og aksjer både i Norge og utlandet. Fondets hovedmål er gjennom aktiv kapitalallokering å gi andelseierne en langsiktig stabil vekst med lav risiko. Investeringsprosessen i fondet er todelt. I første steg bestemmes andelen av fondets kapital som skal investeres i aksjer respektive rentebærende verdipapirer. I andre steg bestemmes hvilke aksjer som skal kjøpes/selges og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Investeringene på aksjesiden baserer seg på samme stockpicking strategi som benyttes for de andre aksjefondene selskapet forvalter. Fondet egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Det er ingen fastlåst fordeling mellom aksje- og obligasjonsandelen i fondet. Fondets plasseringer følger markedsforventninger i forvaltningsselskapet. Fondets avkastning måles mot en referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50% obligasjoner. Forvalters kommentar Carnegie Multifond beholder en høy aksjeandel med hovedfokus på Norge. Aksjeandelen er noe redusert i favør av kontanter. På rentesiden har vi gjort få forandringer og holder en varighet på 1-2 år. Carnegie Multifond Ved utgangen av 4. kvartal hadde fondet investert 30,1% i norske rentebærende papirer, 53,1% i norske aksjer og 7,8% i utenlandske aksjer. Kontantbeholdningen var på 9,0%. 9XZMOPMRK'EVRIKMI1YPXMJSRHZW È3WPS& VW8SXEPMRHIOWSKÈ78\ NYP SOX HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI1YPXMJSRH È3&8SKÈ78< Carnegie Multifond Forvaltet volum mill. kr 26 Standardavvik fond 7,34% Standardavvik ref.indeks 9,40% Antall andelseiere 137 Andelskurs 1.733,02 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,20% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,5% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Multifond 2,13% 21,25% 42,31% 56,87% 80,73% 159,43% Annualisert 8,80% 21,25% 19,29% 11,91% 12,57% 9,99% Referanseindeks** 50% OBT + 50% ST4X -2,00% 17,48% 38,87% 61,57% 118,50% Annualisert -7,76% 17,48% 17,84% 12,74% 16,92% *Oppstart Carnegie Multifond, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 13

14 Carnegie OBX CARNEGIE OBX Porteføljen Bank og forsikring Den norske Bank 8,1% Kredittkassen 5,9% Storebrand 5,1% Delsum 19,1% Industri ASK 1,0% Elkem 1,8% Kværner 4,7% Nera 1,0% Norsk Hydro 14,9% Norske Skogindustrier 2,2% Nycomed Amersham A 9,8% Nycomed Amersham B 2,5% Orkla A 8,6% Orkla B 2,0% Schibsted 3,1% Tomra Systems 2,4% Delsum 54,0% Shipping Awilco B 0,6% Bergesen A 3,3% Bergesen B 1,4% Det Søndenfjeldske-Norske DS 1,8% Frontline Ltd. 1,5% NCL Holding 1,9% Delsum 10,6% Olje Petroleum Geo-Services 5,4% Saga Petroleum A 4,7% Saga Petroleum B 1,4% Delsum 11,5% SMB Netcom 3,1% Innskudd Sparebanken NOR 1,7% Fondets mål er å følge kursutviklingen på Oslo Børs OBX Indeks. Porteføljesammensetningen i Carnegie OBX følger derfor indeksgrunnlaget for Oslo Børs OBX Indeks. Indeksen, som revideres hver sjette måned, skal reflektere utviklingen på de 25 mest omsatte aksjeklassene på Oslo Børs. Forvalters kommentar Oslo Børs har gjennomført sin halvårlige endring av indeksgrunnlaget. De 25 største og mest likvide aksjeklassene er hovedkriterene for å opptas i indeksen. Aksjer som har gått ut er Aker A, Kværner B, Smedvik A og B samt Tandberg. Nye aksjer er Bergesen B, Frontline, Netcom, Orkla B og Søndenfjeldske. Carnegie OBX, og OBX Indeksen, har gitt en lavere avkastning enn Oslo Børs Totalindeks. Hovedgrunnen er den relativt lave prisingen av de største selskapene på Oslo Børs i forhold til mindre selskaper. Oslo Børs Totalindeks har steget 31,52% i 1997 mens OBX-Indeksen har steget 27,00% i samme periode. Carnegie OBX steg med 28,80%. 9XZMOPMRK'EVRIKMI3&<ZW 3WPS& VW3&<-RHIOW NER ETV NYP WIT HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI3&< 3WPS& VW3&<-RHIOW Carnegie OBX Forvaltet volum mill. kr 22 Standardavvik fond 20,09% Standardavvik ref.indeks 20,19% Antall andelseiere 77 Andelskurs 1.741,75 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 0,80% Tegningsprovisjon 0,40% Innløsningsprovisjon 0,40% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Fond Carnegie OBX -4,66% 28,80% 72,31% 83,92% 168,52% 74,16% Referanseindeks** OBX-Indeks -4,70% 27,00% 66,16% 75,45% 155,68% 68,08% *Oppstart Carnegie OBX, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 14

15 CARNEGIE AKSJE NORGE Porteføljen Bank og forsikring Den norske Bank 4,5% Christania Bank og Kreditkasse 3,6% Storebrand 3,4% Delsum 11,5% Industri Aker RGI 2,4% Kværner 1,3% Merkantildata 5,8% Norsk Hydro 7,6% Nycomed Amersham A 7,2% Nycomed Amersham B 0,8% Orkla 8,2% Saga Petroleum 2,6% Tandberg 4,7% Tandberg Television 3,4% Delsum 43,8% Shipping Atlantic Container Line 3,6% Bergesen DY B 3,2% Bergesen DY A 0,4% Det Søndenfjedske-Norske DS 3,4% Far Shipping 1,0% Fred Olsen Energy 1,8% Frontline Ltd. 1,1% Ganger Rolf 1,1% Wilh Wilhelmsen ASA B 1,5% Wilh Wilhelmsen ASA A 1,6% Delsum 18,7% SMB Brøvig Supply 1,8% Contextvision 3,6% Discoverer 5,3% Medi Cult 0,8% PC-Systemer Norge 1,2% Seateam 2,9% Delsum 15,6% Unoterte Aksjer Jahre Tankers 0,7% Pride 0,4% Delsum 1,2% Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norge plasserer andelseiernes midler i norske aksjer. Målsettingen for fondet er å oppnå en langsiktig, stabil kapitalvekst med moderat risiko. Fondet investerer i førsteklasses selskaper med langsiktige, gode vekstmuligheter. Porteføljen består av et begrenset antall selskaper. Utvalget av verdipapirer reflekterer Carnegie Fondsforvaltnings forventninger til de enkelte bransjer og selskaper. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norge har hatt en betydelig sterkere kursutvikling enn referanseindeksen i Aksjefondet har steget 52,36% i perioden sammenlignet med Totalindeksens avkastning på 31,52%. Risikoen i fond måles gjennom standaravviket. Standardavviket i Carnegie Aksje Norge var 12,3%, nær referanseindeksens standardavvik på 12%. Denne målingen understøtter at Carnegie Aksje Norge er et lavrisikofond. Fondet var gjennom året overvektet i offshore og teknologiaksjer. Offshoreindeksen steg 70% i 1997, noe som delvis forklarer fondets meravkastning. Vi lykkes i å plukke vinnerne innenfor teknologisektoren som Merkantildata, Tandberg og Tandberg Televisjon. Avkastningen i teknologiaksjer på Oslo Børs var ellers blandet i I 4. kvartal er følgende forandringer i porteføljen foretatt. Eksponeringen i sykliske aksjer er redusert og vektingen i bank og finansaksjer er økt. Vi har økt innehavet i farmasisektoren gjennom Nycomed Amersham. Vi har beholdt undervektingen i shippingaksjer og oljeaksjer. Carnegie Aksje Norge Sparebanken NOR 9,3% 9XZMOPMRK'EVRIKMI%OWNI2SVKIZW 3WPS& VW8SXEPMRHIOW NYP SOX NER ETV NYP WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI%OWNI2SVKI 3WPS& VW8SXEPMRHIOW Carnegie Aksje Norge Forvaltet volum mill. kr 414 Standardavvik fond 12,31% Standardavvik ref.indeks 12,00% Antall andelseiere 3148 Andelskurs 2419,19 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,20% Tegningsprovisjon kr ,00% Tegningsprovisjon kr mill. 1,50% Tegningsprovisjon > kr. 1 mill. 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Aksje Norge 5,64% 52,36% 105,96% 141,92% Referanseindeks** OBT -4,63% 31,52% 73,76% 78,31% *Oppstart Carnegie Aksje Norge, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 15

16 Carnegie Aksje Norden CARNEGIE AKSJE NORDEN Porteføljen Norge DnB 4,2% Merkantildata 5,2% Orkla 3,0% Saga Petroleum 2,6% Tomra Systems 2,6% Delsum 17,6% Danmark Chr. Hansen s Lab B 2,7% Sophus Berendsen B 4,4% Tele Danmark 3,0% Uni-Danmark 4,1% Delsum 14,1% Fondet ble startet i slutten av november -95 som et alternativ til investorer som ønsker eksponering i utenlandske aksjer, men samtidig innenfor en relativt liten og kjent region. Fondet vil til enhver tid bestå av et relativt lite antall aksjer (20-30 stk.). Dette gir oss mulighet til å ha inngående kjennskap til hvert enkelt selskap og derigjennom kvalitativt kontrollere risikoen i fondet. Eksponering i utenlandske aksjer er en fornuftig måte å diversifisere sine investeringer på. Historisk sett har internasjonalt diversifiserte porteføljer gitt omtrent den samme avkastningen som en norsk portefølje over tid, men med mindre kurssvingninger. Finland Merita 3,9% Nokia 5,6% Raision Tehtaat 1,7% Stockmann B 3,5% Tieto B 3,8% Delsum 18,5% Sverige AGA B 2,7% Astra 3,4% Ericsson 8,0% Foreningssparbanken 3,3% Gränges 3,1% Henne & Mauritz B 2,8% PLM 1,8% Sandvik B 3,6% Securitas B 4,3% Scandia Group 2,7% Swedish Match 3,6% WM-DATA 1,9% Delsum 41,1% Sparebanken NOR 8,8% Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer. Forvalters kommentar Carnegie Aksje Norden har hatt en god kursutvikling i Fondet steg 37,92% sammenlignet med referanseindeksens oppgang på 33,31%. Københavnbørsen ble vinneren i Norden med en avkastningen på 43%. Oslo Børs og generalindeksen i Helsingfors steg med henholdsvis 31,5% og 33%. Stockholms Fondbørs økte med 25% i De nordiske børsene har i snitt økt mindre enn kontinentaleuropeiske børser. Dette gjør at nordiske aksjer er blitt enda billigere enn europeiske aksjer i løpet av XZMOPMRK'EVRIKMI%OWNI2SVHIRZW 17'-2SVHMG-RHI\M23/ RSZ JIF QEM EYK RSZ JIF QEM EYK RSZ 'EVRIKMI%OWNI2SVHIR 17'-2SVHMG-RHI\M23/ Carnegie Aksje Norden Forvaltet volum mill. kr 58 Standardavvik fond 14,53% Standardavvik ref.indeks 15,58% Antall andelseiere 181 Andelskurs 1.871,23 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,40% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Oppstart* Fond Carnegie Aksje Norden 0,29% 37,92% 90,98% 87,12% Referanseindeks** MSCI Nordic Index -5,32% 33,31% 76,19% 70,73% *Oppstart Carnegie Aksje Norden, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 16

17 CARNEGIE WORLDWIDE Porteføljen Europa Bank of Austria 3,2% BAT Industries 6,0% Carnegie Øst-Europa 4,5% Carrefour 2,6% Den norske Bank 5,5% ELF Aquitaine 5,0% Ericsson Serie B 2,7% Glaxo Holdings 4,8% Lukoil 2,9% Nederlanden Group 3,0% Nestle Reg 3,3% Rentokil Initial 3,4% Roche Holding 5,6% Siemens 3,0% Telecom Italia 4,0% WM-Data B Free 3,4% Wolters Kluwer 4,1% Delsum 66,6% Asia Canon Inc 3,1% Citic Pacific LTD 3,8% Delsum 6,9% Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond. Fondets overordnede mål med investeringene er å beholde pengenes verdi og holde en lav risiko. Vi mener fondets investeringsmetode muliggjør en fornuftig avkastning, selv om de underliggende markedene ikke skulle utvikle seg positivt. Historiske data viser at en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer gir omtrent samme avkastning som norske aksjer målt over tid, men med lavere kursrisiko. Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Gruppens andre internasjonale forvaltningsenheter utarbeider i nært samarbeid omfattende analyser som grunnlag for fondets investeringer. Forvalters kommentar Carnegie WorldWide slo sin referanseindeks med 3,46% i Fondet steg 33,42% sammenlignet med referansedeksens avkastning på 29,88%. Carnegie WorldWide USA Amgen INC 4,2% Arrow Electonics Ins 3,4% Cisco System 3,5% Computer Associates Intl 3,2% First Data Corp 3,1% State Street Boston Corp 3,0% Delsum 20,5% Innskudd Sparebanken NOR 5,9% Internasjonalt sett var det kontinentaleuropeiske aksjer som var vinnerne i Flere europeiske børser slo verdensindeksen med god margin. Oppgangen ble ledet av Milanobørsen som ga en avkastning på 69%. Zurich steg 63% og Daxindeksen i Frankurt steg 54%. USA slo verdensindeksen med en liten margin og Asia var den store taperen Carnegie WorldWide reduserte tidlig i år eksponeringen i Asia ved å selge HSBC Holding (Hong Kong) og SMC (Japan). 9XZMOPMRK'EVRIKMI;SVPH;MHIZW 17'-;SVPH-RHI\M23/ WIT HIW QEV NYR WIT HIW QEV NYR WIT HIW 'EVRIKMI;SVPH;MHI 1 7'-; SV PH-RHI \M23 / Carnegie WorldWide Forvaltet volum mill. kr 189 Standardavvik fond 17,23% Standardavvik ref.indeks 15,19% Antall andelseiere 169 Andelskurs 2.472,45 Minsteinnskudd Forvaltningsprovisjon 1,40% Tegningsprovisjon 1,00% Innløsningsprovisjon 0,50% 3 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Oppstart* Fond Carnegie WorldWide -0,46% 33,34% 64,04% 64,10% Referanseindeks** MSCI World Index 1,23% 29,88% 48,75% 53,00% *Oppstart Carnegie WorldWide, **Referanseindeks, se beskrivelse side 18 17

18 på et sterkt marked FORKLARING AV SENTRALE BEGREPER Avkastningsberegning fond Avkastningen i fondene er beregnet som periodens kursstigning i fondet med eventuelle utbetalinger av andelsrente reinvestert ved årsslutt. Denne beregningen inkluderer ikke eventuelle tegningsprovisjoner som ikke er tillagt fondet og representerer således porteføljens sanne verdiutvikling. Vi kaller denne form for avkastning tidsvektet avkastning. Avkastningsberegning referanseindekser Beregnes på samme måte som fondene for å kunne sammenligne avkastningene, dvs. tidsvektet avkastning. Annualisert avkastning En annen måte å uttrykke fondets avkastning på. Annualisert avkastning representerer den gjennomsnittlige årlige avkastningen i perioden. Normalt vil annualisert avkastning bare benyttes på perioder over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid Gjennomsnittlig løpetid i en obligasjon er et vektet gjennomsnitt av tiden frem til hvert enkelt avdrag. For fond er løpetiden et markedsverdivektet gjennomsnitt av den gjennomsnittlige løpetiden på hver enkelt obligasjon i fondet. Durasjon En obligasjons durasjon er et veid gjennomsnitt av tiden til hvert avdrag og rentekupong, hvor nåverdien av avdragene og rentekupongene brukes som vekter. Durasjon kan dermed tolkes som en effektiv rentebindingstid. Rentefølsomhet Rentefølsomheten måler prissensitiviteten til en obligasjon ved mindre endringer i markedsrenten. For eksempel vil prisen på en obligasjon med rentefølsomhet lik 2 øke med omtrent 2% ved en rentenedgang på 1%-poeng. Referanseindekser Et objektivt mål på markedsavkastning og risiko som en portefølje kan sammenliknes med. Oslo Børs Totalindeks benyttes f.eks. som referanseindeks for aksjefondet Carnegie Aksje Norge. Følgende statsobligasjonsindekser benyttes for de norske pengemarkeds- og obligasjonsfondene: ST1X Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 0,25 år ST2X Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 0,50 år ST3X Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 1 år ST4X Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon lik 3 år Referanseindeksene er lett tilgjenglig for våre kunder gjennom Dagens Næringsliv og Finansavisen. JP Morgan Global Government Bond Europe Index benyttes som referanseindeks for europeiske statsobligasjonsmarkeder. Morgan Stanley Nordic Indeks benyttes som referanseindeks for de nordiske aksjemarkeder. Morgan Stanley Global Capital Market Indeks benyttes som indeks for alle verdens aksjebørser. Standardavvik Sier hvor mange prosentpoeng månedsavkastningene i gjennomsnitt har avveket fra gjennomsnittsavkastningen. Det er beregnet månedlig gjennomsnittsavkastning over fondets levetid. Den månedlige avkastningen er omregnet til pro anno. Det historiske avviket fra gjennomsnittsavkastningen kan med en viss sannsynlighet forventes at gjelder i forhold til forventet avkastning fremover. Derfor er standardavviket en indikasjon for investor på hvor stor usikkerhet det hefter til den forventede avkastningen. Generelt gjelder at jo høyere standardavvik eller risiko det er i fondet jo høyere avkastning vil man oppnå på lang sikt. Imidlertid vil høyt standardavvik kunne føre til store tap på kort sikt. Derivater Et derivat er en finansiell kontrakt hvis verdi avhenger av verdien av en eller flere underliggende eiendeler, referansekurser, eller indeks. Kontrakten er avledet av det underliggende objekt. P.t. er ingen av Carnegie Fondsforvaltnings fond brukere av slike instrumenter. 18

19 A P P E N D I K S Carnegie Pengemarked 20 Carnegie Likviditet 22 Carnegie Forvaltning 24 Carnegie Pensjon 26 Carnegie Obligasjon 28 Carnegie EU Obligasjon 30 Carnegie Multifond 32 Carnegie OBX 34 Carnegie Aksje Norge 36 Carnegie Aksje Norden 38 Carnegie WorldWide 40 19

20 Årsoppgjør for Carnegie Pengemarked RESULTATREGNSKAP Porteføljeinntekter Renteinntekter Realiserte kursgevinster Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter Porteføljekostnader Realiserte kurstap Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljekostnader Porteføljeresultat Forvaltningskostnader Forvaltningshonorar (0,35 % p.a.) Transaksjonskostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat Årets resultat disponeres: Netto utdelt beløp i året Andeler reinvestert Overført til kursreserver pr Fremførbare poster Sum disponert BALANSE Eiendeler Bank Verdipapirer til kostpris Urealisert gevinst/tap Verdipapir til markedsverdi (note 1) Opptjente, ikke forfalte renter Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Skyldig forvaltningshonorar Avsatt til utbetaling til andelseierne (note 2) Annen kortsiktig gjeld (note 3) Sum kortsiktig gjeld Andelseiernes kapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs (note 4) Kursreserver pr Fremførbare poster Sum andelseiernes kapital Sum kortsiktig gjeld og andelseiernes kapital Antall andeler 1 113, ,13 NOTER 1. Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra sist kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opptil 12 måneder. Papirene omsettes gjennom meglerapparatet og handles etter avtalt rente. Til grunn ligger pengemarkedsrenter (NIBOR) som løpende innhentes gjennom skjermbaserte informasjonssystemer (REU- TERS). 2. For Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked ble det i 1997 utdelt kr 507,28 pr. andel. 3. Annen kortsiktig gjeld består av skyldige transaksjonskostnader. 4. Over/underkurs fremkommer som differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende (kr ). 20

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1998 Carnegie Fondsforvaltning AS 1 INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet...

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1995 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Kjære andelseier 3 Carnegie gruppen 4 Kommentarer til markedet og fremtidsutsikter 5 Carnegie Pengemarked 8 Carnegie Likviditet 9 Carnegie Forvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Årsrapport 2001 Carnegie Fondsforvaltning AS

Årsrapport 2001 Carnegie Fondsforvaltning AS Årsrapport 2001 Carnegie Fondsforvaltning AS 1 2001 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Carnegie i perspektiv 6 Strategisk og taktisk allokering 8 Årsberetning for verdipapirfondene 12 Revisors beretning 13 Carnegie

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer