Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen"

Transkript

1 Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

2

3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen sendes ikke Stortinget som egen sak. Stortinget orienteres om resultatet av undersøkelsen i Dokument nr. 2. Riksrevisjonen, 18. juni For Riksrevisorkollegiet Bjarne Mørk-Eidem riksrevisor

4

5 Innhold Sammendrag Innledning Formål Problemstillinger Avgrensning Metoder og gjennomføring Undersøkelse av delingspliktige aksjeselskaper Undersøkelse av ikke-delingspliktige aksjeselskaper Spørreundersøkelse til ligningskontorene Revisjonskriterier Formålet med skattereformen i Regelverket for delingspliktige selskaper Hvem som omfattes av delingsreglene Beregning av personinntekt Struktur på skattesatser Regelverket for ikke-delingspliktige selskaper Tilpasninger til delingsreglene Skatteproveny Skatteetatens prioriteringer Faktabeskrivelse Delingspliktige aksjeselskaper Antall og fordeling av delingspliktige aksjeselskaper Lønn til aktive aksjonærer Utbytte til aksjonærer Ikke-delingspliktige aksjeselskaper Antall og fordeling av ikke-delingspliktige aksjeselskaper Lønn til aksjonærer Utbytte til aksjonærer Forholdet mellom lønn og aksjeutbytte i ikke-delingspliktige selskaper Omfanget av tilpasninger Omfanget av tilpasninger for enmannsforetak og ansvarlige selskaper Omfanget av tilpasninger for aksjeselskaper over tid Effekter på skatteproveny Effekt på skatteproveny ved reduksjon av antall ikke-delingspliktig aksjeselskaper Effekt på skatteprovenyet ved å beregne lønnsandelen først Effekt på skatteprovenyet ved å oppheve delingsreglene for aksjeselskaper Ligningskontorenes praktisering av delingsreglene Ligningskontorenes kontroll med omdannelser Ligningskontorenes kontroll med normal lønn Ligningskontorenes kompetanse Vurderinger Finansdepartementets svar Side

6

7 Sammendrag Hovedformålet med skattereformen i 1992 var å få til en mer rettferdig kapitalbeskatning ved at alle kapitalinntekter skulle behandles likt uavhengig av hvordan de var opptjent. Fordi arbeidsinntekter ble forutsatt skattlagt med høyere skattesatser enn kapitalinntekter, måtte næringsinntekter, hvor eieren deltar aktivt i virksomheten, deles i en kapitaldel og en arbeidsinntektsdel. I næringsvirksomhet hvor eier deltar aktivt i virksomheten, vil inntekten dels genereres av den arbeidsinnsatsen som er lagt ned, og dels av den kapitalen som er skutt inn. Regelverket som deler inntekten til aktive eiere i en kapitaldel og en arbeidsdel, omtales som delingsreglene. Delingsreglene ble tatt inn i skatteloven med virkning fra 1. januar Delingsreglene gjelder for personlig næringsdrivende som driver virksomhet i form av enmannsforetak, for deltakere i deltakerlignede selskaper og for aksjeselskaper hvor den/de aktive eier minst to tredjedeler av kapitalen eller har en tilsvarende rett til aksjeutbytte. Dette innebærer at delingsreglene ikke kommer til anvendelse på virksomheter hvor passive eiere eier mer enn en tredjedel. Passivitet foreligger når eierne ikke arbeider i eller kun arbeider sporadisk i virksomheten. Delingsreglene gjelder ikke for sameier, foreninger, stiftelser eller andelslag. I ikke-delingspliktige aksjeselskaper (aksjeselskaper som ikke kommer inn under delingsreglene) kan ligningsmyndighetene omklassifisere deler av aksjeutbyttet til lønn dersom den aktive eier ikke beregner seg normal lønn for arbeidsinnsatsen som er lagt ned. Dette regelsettet kan ses på som alternative regler til delingsreglene. Undersøkelsen har hatt som formål å avdekke under hvilke betingelser det kan være gunstig å foreta tilpasninger, og hvor mange virksomheter som anslagsvis har tilpasset seg bort fra delingsreglene. Det er videre anslått hvilke provenymessige konsekvenser tilpasningene har hatt. Undersøkelsen omfatter også ligningsforvaltningens praktisering av delingsreglene. Totalt var det i 1998 vel virksomheter i Norge, fordelt på enmannsforetak, deltakerlignede selskaper og aksjeselskaper. Undersøkelsen viser at ca. 80 % av virksomhetene kommer inn under delingsreglene. Så godt som samtlige enmannsforetak og ansvarlige selskaper var omfattet av delingsreglene. Undersøkelsen har fokusert spesielt på aksjeselskaper, ettersom det er aksjeselskapene som i første rekke har mulighet til å tilpasse seg bort fra delingsreglene. I alt var det i 1998 ca delingspliktige aksjeselskaper. Beregninger viser at bare ca av disse kom skattemessig dårligere ut som følge av delingsreglene enn det de ville gjort under det andre regelsettet. Det har gjerne vært fokus på de skattemessig negative sidene ved delingsreglene. Undersøkelsen viser imidlertid at aksjeselskaper med lav eller negativ beregnet personinntekt skattemessig kommer likt eller bedre ut med delingsreglene. I 1998 gjaldt dette ca delingspliktige aksjeselskaper eller nærmere 40 % av alle aksjeselskaper i Norge. Forskjeller i skattesatser mellom kapital og arbeid og beregningsmåten for personinntekt fører til at aksjeselskaper med god lønnsomhet har incentiver til å tilpasse seg bort fra delingsreglene. I 1998 var det av i alt ikke-delingspliktige aksjeselskaper med aktive eiere som var i en skatteposisjon hvor de ville ha kommet dårligere ut med delingsreglene. Beregninger utført av Riksrevisjonen viser at skatteprovenyet på personinntekt ville utgjort i størrelsesorden to-tre mrd. kroner dersom delingsreglene hadde blitt gjort gjeldende for disse aksjeselskapene. Omfanget av tilpasninger til delingsreglene skyldes først og fremst regelverket og i liten grad ligningsmyndighetenes kontrollvirksomhet. En stor majoritet av ligningskontorene i undersøkelsen prioriterer delingsproblematikk likt eller høyere enn annet kontrollarbeid. De kontorene som prioriterer delingsproblematikk lavere, begrunner dette med at det er vanskelig eksempelvis å dokumentere proformatilpasninger. Undersøkelsen er forelagt Finansdepartementet, som i sitt svarbrev uttaler at undersøkelsen bidrar til å sannsynliggjøre at det skjer tilpasninger til delingsmodellen, særlig blant aksjeselskaper med høy lønnsomhet. I den grad Riksrevisjonens anslag kan tolkes som bortfall av skatteinntekter som følge av at arbeidsavkastning i praksis skattlegges som kapitalinntekter, er dette etter departementets vurdering en indikasjon på at reglene for delingsmodellen er for lempelige. De konkrete tallanslagene er imidlertid delvis basert på usikre forutsetninger, og det beregnede provenyanslaget er høyt i forhold til dagens skatteproveny fra aktive aksjonærer på om lag 600 mill. kroner. Departementet er videre enig i vurderingen av at eventuelle tilpasninger til delingsmodellen skyldes regelverket og ikke ligningsmyndighete-

8 nes praktisering av dette. I sitt brev viser departementet også til at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som blant annet skal utrede muligheten for hel eller delvis opphevelse av delingsmodellen. Departementet vil oversende Riksrevisjonens rapport til utvalget til orientering og for eventuell bruk i deres videre arbeid med problemstillingen.

9 Innledning Det er bred enighet om at inntektsskattesystemet bør utformes slik at de som har de høyeste inntektene, betaler en større andel i skatt enn skattytere med lavere inntekter. 1 Dette omtales gjerne som inntektsskattesystemer med vertikal likhet. 2 Dette kan oppnås med progressive skattesatser og/eller bunnfradrag. Det er også et ønske om at økonomisk likestilte individer bør skattlegges likt, såkalt horisontal likhet. 3 Dette tilsier at alle inntekter beskattes likt uavhengig av kilde/type inntekt. Det er videre viktig at skattesystemet oppfattes som rettferdig og likebehandlende, og at skattesystemet er så enkelt at skattyterne forstår det. Hovedformålet med skattereformen i 1992 var å få til en mer rettferdig kapitalbeskatning ved at alle kapitalinntekter skulle behandles likt uavhengig av hvordan de var opptjent. Fordi arbeidsinntekter ble forutsatt skattlagt med høyere skattesatser enn kapitalinntekter, måtte næringsinntekter, hvor eieren deltar aktivt i virksomheten, deles i en kapitaldel og en arbeidsinntektsdel. I næringsvirksomhet hvor eier deltar aktivt i virksomheten, vil inntekten dels genereres av den arbeidsinnsatsen som er lagt ned, og dels av den kapitalen som er skutt inn. Regelverket som deler inntekten til aktive eiere i en kapitaldel og en arbeidsdel, omtales som delingsreglene. Delingsreglene ble tatt inn i skatteloven med virkning fra 1. januar I den nye skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 er delingsreglene innarbeidet i til Med hjemmel i ny skattelov har Finansdepartementet gitt nye forskrifter til delingsreglene. Disse er inntatt i samleforskriften av 19. november 1999 nr I tillegg kommer de årlige skatte- og avgiftsvedtakene hvor skattesatsene for det påfølgende år fastsettes. Delingsreglene gjelder for personlig næringsdrivende som driver virksomhet i form av enmannsforetak, for deltakere i deltakerlignede selskaper og for aksjeselskaper hvor den/de aktive eier minst to tredjedeler av kapitalen eller har en tilsvarende rett til aksjeutbytte. Dette innebærer at delingsreglene ikke kommer til anvendelse på virksomheter hvor passive eiere eier mer enn en tredjedel. Passivitet foreligger 1 Skatteevneprinsippet. 2 Vertikal likhet tilsier at skattytere med høy inntekt bør betale relativt mer skatt enn skattytere med lav inntekt. Dette kan begrunnes med nytteprinsippet/minste-offer-prinsipp og skatt etter evne. 3 Horisontal likhet tilsier at skattytere med samme inntektsnivå bør ha samme skattebyrde uavhengig av hvordan inntektene er sammensatt fra ulike kilder. når eierne ikke arbeider i eller kun arbeider sporadisk i virksomheten. Delingsreglene gjelder heller ikke for sameier, foreninger, stiftelser eller andelslag. I ikke-delingspliktige aksjeselskaper (aksjeselskaper som ikke kommer inn under delingsreglene) kan ligningsmyndighetene omklassifisere deler av aksjeutbyttet til lønn dersom den aktive eier ikke beregner seg normal lønn for arbeidsinnsatsen som er lagt ned. Dette regelsettet kan ses på som alternative regler. For aksjeselskaper reguleres grensen mellom arbeidsinntekter og kapitalinntekter dermed av to regelsett: for delingspliktige selskaper: av sjablonmessige delingsregler basert på skatteloven med tilhørende forskrifter for ikke-delingspliktige selskaper: av skjønnsmessige omklassifiseringsregler basert på ikkelovfestet ligningspraksis Dersom en virksomhet omfattes av delingsreglene, er det disse reglene som uttømmende regulerer fordelingen av arbeids- og kapitalinntekter ved beskatningen. Omklassifiserings-reglene kommer kun til anvendelse på virksomheter som ikke omfattes av delingsreglene. 1.1 FORMÅL Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge omfanget av tilpasninger til delingsreglene og undersøke hvilken effekt dette har hatt på skatteprovenyet. Undersøkelsen omfatter også ligningsforvaltningens praktisering av og kompetanse på delingsreglene. 1.2 PROBLEMSTILLINGER For næringsdrivende oppfattes skatt som en kostnad på lik linje med andre kostnader 4. Næringsdrivende vil derfor i stor grad forsøke å minimalisere denne kostnaden ved å tilpasse seg til skattereglene. Slike tilpasninger er i utgangspunktet fullt ut lovlige. 5 4 I årsregnskapet behandles skatt som en kostnad på linje med andre kostnader. Se blant annet Jan Terje Tellefsen og John Christian Langli, Årsregnskapet 7. utgave, side Ernst Ravnaas, Skatteøkonomi, 3. utgave 1991, side 16.

10 I noen tilfeller er det også lovgivers hensikt med skattereglene at de skal stimulere til tilpasninger, for eksempel boligsparing for unge (BSU). Når det gjelder tilpasninger til delingsreglene, består disse i det vesentlige i endring av skattemessig status fra delingspliktige til ikke-delingspliktige selskaper eller omvendt. Hvilken effekt dette har på skatteprovenyet, har blant annet sammenheng med selskapenes næringsinntekt og eiernes uttak av lønn og utbytte fra selskapene. Omfanget av tilpasninger og virkninger på skatteprovenyet har også sammenheng med hvordan ligningsmyndighetene praktiserer regelverket. Basert på ovenstående har undersøkelsen følgende fire problemstillinger: 1 Hvordan er fordelingen av delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper, og hvordan er forholdet mellom lønn og aksjeutbytte til eierne i disse selskapene? 2 Hva er omfanget av tilpasninger til delingsmodellen over tid? 3 Hvilken effekt har tilpasningene på skatteprovenyet? 4 I hvilken grad prioriterer ligningskontorene kontroll med omdannelser fra delingspliktige til ik- ke-delingspliktige selskaper og omvendt, og har ligningskontorene tilstrekkelig kompetanse når det gjelder delingsreglene? Hovedfokuset i undersøkelsen har vært de tre første problemstillingene. 1.3 AVGRENSNING Det finnes også andre skatteregler som regulerer grensen mellom arbeid og kapital. Eksempler på dette er ansattes kjøp av aksjer til underkurs og opsjoner i arbeidsforhold mv. Disse reglene ligger utenfor undersøkelsen og er ikke nærmere omtalt. Undersøkelsen er konsentrert om aksjeselskaper. Grunnen til dette er at tilpasningene til delingsreglene først og fremst har funnet sted via denne selskapsformen. 6 Dette kan forklares med (det ubegrensede) ansvaret som passive deltakere får dersom de går inn som deltakere i ansvarlig selskap (ANS). Dessuten er det relativt enkelt å omdanne disse virksomhetene til aksjeselskaper uten at dette får skattemessige konsekvenser 7. 6 Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er innslaget av personlig næringsdrivende som ikke får beregnet personinntekt, så lavt at det ikke lar seg gjøre å gi noen anslag basert på SSBs årlige inntekts- og formuesundersøkelse for næringsdrivende. 7 Skatteloven

11 Metoder og gjennomføring 2.1 UNDERSØKELSE AV DELINGS- PLIKTIGE AKSJESELSKAPER Faktabeskrivelsen for delingspliktige aksjeselskaper og deres aksjonærer bygger i hovedsak på statistikk fra SSBs inntekts- og formuesundersøkelse for Riksrevisjonen fikk SSB til å foreta spesielle kjøringer av datagrunnlaget for å få fram tall for hvor mange aksjonærer som får beregnet positiv og negativ personinntekt 9. Aksjonærer med beregnet positiv personinntekt ble delt opp i gruppene over og under kroner i personinntekt. 10 Opplysninger om personinntekt er hentet fra skjema for beregning av personinntekt. 11 På bakgrunn av statistikken fra SSB er det anslått hvor mange aksjeselskaper som berøres av delingsreglene. 8 Dataene ble innhentet av SSB etter at ligningen var gjennomført i Deretter ble dataene behandlet av SSB og frigitt sommeren Personinntekt omfatter inntekter som nevnt i skatteloven 12 2, bl.a. arbeidsinntekter og pensjoner, og flg., som omhandler beregnet personinntekt fra foretak. Personinntekten er gjenstand for toppskatt og trygdeavgift. 10 Skatteberegninger utført av Riksrevisjonen viser at skattytere i praksis må ha en beregnet personinntekt over ca kroner for at delingsreglene skal bli ugunstige dersom en forutsetter en normal lønn rundt kroner i arbeidsgiveravgiftssone 1. Samme beløpsgrense er benyttet i revidert nasjonalbudsjett for 1998, St.meld. nr / Skjemaet sendes inn av aksjeselskaper som vedlegg til selvangivelsen, skjema RF UNDERSØKELSE AV IKKE- DELINGSPLIKTIGE AKSJE- SELSKAPER Det finnes i dag ikke noe sentralt register som kobler aksjeselskaper og aksjonærer sammen. For delingspliktige selskaper kan SSB koble aksjonærer og selskaper sammen via skjema for personinntekt. For ikke-delingspliktige aksjonærer og selskaper er dette ikke mulig. For ikke-delingspliktige aksjonærer og selskaper ble det innhentet data ved besøk på 15 utvalgte ligningskontorer 12. Kontorene og antall selskaper ved hvert kontor ble valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning og antall aksjeselskaper som lignes i kommunene. For å få et representativt utvalg ble ligningskontorene inndelt i kategoriene store (ligner over aksjeselskaper) og mellomstore (ligner mellom 200 og aksjeselskaper). Små ligningskontorer som ligner færre enn 200 aksjeselskaper, er ikke med i datautvalget for ikke-delingspliktige aksjeselskaper. I tillegg ble aksjeselskapene som ble lignet ved kontorene, inndelt i fire grupper etter aksjekapitalens størrelse for å sikre en best mulig spredning i størrelse (målt ved aksjekapital). I forbindelse med utvelgelsen av ligningskontorer og antall aksjeselskaper fordelt etter størrelse har Riksrevisjonen fått bistand fra SSB. Ved de fem største ligningskontorene i undersøkelsen er det trukket ut 1 2 % av aksjeselskapene som kontorene ligner. Dette utgjorde 471 selskaper. For de øvrige ligningskontorene ligger utvalget på % av antall lignede aksjeselskaper. Dette utgjorde i alt selskaper. Til sammen ligner de 15 ligningskontorene i undersøkelsen ca aksjeselskaper. Selve utvelgelsen av det enkelte selskap foregikk ved tilfeldig utplukk utført av ligningskontorets personale eller av Riksrevisjonen. For at sammenligningen med delingspliktige aksjeselskaper skal bli så lik som mulig, omfatter undersøkelsen bare selskaper som har en eller flere personlige aksjonærer. Aksjeselskaper som er heleide datterselskaper 13, er derfor utelatt fra undersøkelsen. Tilsvarende gjelder børsnoterte selskaper fordi de ikke inngår i utvalget for delingspliktige aksjeselskaper. I alt ble det innhentet data for aksjeselskaper med til sammen aksjonærer. Utvalget av ikke-delingspliktige aksjeselskaper gjelder det samme inntektsåret (1998) som for de delingspliktige aksjeselskapene i undersøkelsen. På hvert ligningskontor ble aksjeselskapenes selvangivelser, næringsoppgaver og vedlegg for inntektsåret 1998 gjennomgått. Det ble registrert navn på aksjeselskapet, foretaksnummer, aksjekapital, omsetning, næringsinntekt, egenkapital, navn på aksjonærer, personnummer for disse og utbytte til aksjonærer. Riksrevisjonen har videre hatt tilgang til Skattedirektoratets GLD 14 for å kunne legge inn opplysninger om den enkelte aksjonærs lønn fra selskapet. Denne framgår ikke av selvangivelsen for aksjeselskapet. Dataene fra SSBs inntekts- og formuesundersøkelse og Riksrevisjonens egen utvalgsundersøkelse 12 Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Bodø, Molde, Harstad, Lier, Borre, Stjørdal, Flora og Sortland. (Kontorene er oppregnet i rekkefølge etter antall aksjeselskaper de ligner). 13 Disse selskapene vil indirekte bli fanget opp ved overføringer fra datterselskapet til morselskapet, som igjen foretar utdelinger til aksjonærene. 14 Grunnlagsdata, omfatter blant annet lønns- og trekkoppgaver.

12 er benyttet for å belyse omfanget av tilpasninger til delingsreglene og effekter på skatteprovenyet. Kriteriene for utvelgelsen og begrensningene i antall ligningskontorer og selskaper gjør det vanskelig å sette sammen et fullt ut representativt utvalg. Utvalget vurderes likevel å være tilstrekklig for å belyse omfanget av tilpasninger blant aksjeselskaper med aktive eiere. 2.3 SPØRREUNDERSØKELSE TIL LIGNINGSKONTORENE Riksrevisjonen har i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge praktiseringen av delingsreglene i ligningsetaten. Det ble sendt ut like spørreskjemaer til 150 ligningskontorer fordelt etter størrelse og geografisk plassering (stratifisert utvalg). Det kom inn svar fra 140 ligningskontorer (93 %) som ligner til sammen vel (ca. 80 %) av landets aksjeselskaper. Utvalget omfatter de 58 største ligningskontorene 15 samt 82 av de øvrige. 15 Ligningskontorer i kommuner med mer enn innbyggere.

13 Revisjonskriterier 3.1 FORMÅLET MED SKATTEREFORMEN I 1992 Formålet med skattereformen i 1992 var, som skissert i Aarbakkeutvalgets utredning 16, å få til mer rettferdig kapitalbeskatning, mer effektiv ressursallokering, enklere skattesystem og stabilitet i skattereglene over tid. 17 For å nå disse målene la en størst mulig vekt på å få nøytrale og symmetriske skatteregler. Ifølge Aarbakkeutvalget kunne dette best oppnås med en flat skattesats for alle kapitalinntekter og -utgifter og lik beskatning av næringsvirksomhet uavhengig av eierform. I næringsvirksomhet hvor eier deltar aktivt i virksomheten, vil inntekten dels genereres av den arbeidsinnsaten som er lagt ned, dels av den kapitalen som er skutt inn. Fordi kapitalinntekter ble forutsatt skattlagt med en lavere skattesats enn arbeidsinntekter, måtte næringsinntekten for skatteformål deles i en kapitalinntektsdel og en arbeidsinntektsdel. Den lavere flate skattesatsen på kapitalinntekter og overskudd i virksomheter ble begrunnet ut fra hensynet til «effektiv kapitalforvaltning innenlands og hensynet til utlandet i en situasjon med stadig friere internasjonale kapitalmarkeder», jf. NOU 1989:14 side 244. Begrunnelsen for høyere skattesatser på arbeidsinntekter er i første rekke hensynet til skatteproveny, fordeling og at arbeidsinntekter gir trygderettigheter. I praksis er det umulig å skille de to delene av næringsinntekten på en eksakt måte. Heller ikke regnskapet kan benyttes til en slik deling. 18 Næringsinntekten må derfor ved ligningen fordeles etter bestemte kriterier. I praksis er det to alternative måter å beregne arbeidsinntekten på. Den ene er å fastsette arbeidsinntekten til det den aktive eieren/aksjonæren tar ut til eget forbruk (uttaksmodell), eller å splitte næringsinntekten opp etter kildene arbeid og kapital (kildemodell). Forslag til delingsregler ble lagt fram for Stortinget i St.meld. nr. 48 ( ) og finanskomiteens flertall sluttet seg til opplegget som ble skissert. I Innst. O. Nr. 80 ( ) heter det blant annet: «Flertallet slutter seg til proposisjonen om at kildemodellen legges til grunn for deling av næringsinntekten for personlig næringsdrivende.(...) Flertallet har i tillegg til hensynet til større likebehandling av personlig næringsdrivende og lønnstakere lagt vekt 16 NOU 1989:14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen en skisse til reform. 17 NOU 1989:14 side Lars Fallan, Innføring i skatterett side 298. på at modellen sikrer symmetrisk behandling av kapitalinntekter og kapitalutgifter uavhengig av næringstilknytning og om de finansielle inntekter og kostnader er i eller utenfor næringen. Flertallet har videre lagt vekt på at kildemodellen gir nøytralitet i den skattemessige behandlingen av anvendelsen av kapitalinntekter, uavhengig av om det for eksempel blir i næringen, tas ut av næringen, eller benyttes til forbruk.(...) Flertallet viser til at alle modellene har innslag av praktiske problemer, og at fordelingen forutsetter bruk av sjablonregler. Flertallet er innforstått med at bruk av sjablonregler ikke kan gi millimeterrettferdighet mellom skattytere, og at den i enkelte tilfeller kan virke uheldig. Flertallet legger imidlertid vekt på at de nye delingsreglene skal gi en bedre og mer rettferdig ordning enn dagens system.» 3.2 REGELVERKET FOR DELINGSPLIKTIGE SELSKAPER Hvem som omfattes av delingsreglene Det er tre vilkår for at delingsreglene kommer til anvendelse: organisasjonsform aktivitet fra eiers side minstekrav til eierandel/utbytte Delingsreglene gjelder for personlig næringsdrivende som driver i form av enmannsforetak. I tillegg gjelder reglene for deltakere i deltakerlignede selskaper som ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), kommandittselskaper (KS) og i aksjeselskaper hvor den/de aktive eier minst to tredjedeler av kapitalen eller har en tilsvarende rett til aksjeutbytte. Dette innebærer at delingsreglene ikke kommer til anvendelse på aksjeselskaper hvor passive eiere eier mer enn en tredjedel av aksjene. Delingsreglene gjelder ikke sameier, foreninger, stiftelser og andelslag. For at delingsreglene skal komme til anvendelse, må den enkelte eiers arbeidsinnsats være mer enn sporadisk. Delingsreglene skiller mellom liberale og ikke-liberale yrker. Liberale yrker omfatter ca. 25 bransjer som advokater, revisorer, tannleger, leger, konsulenter og meglere etc. For disse gjelder det strengere beskatningsregler. For liberale yrkesutøvere anses det å foreligge mer enn sporadisk aktivitet når den overstiger 40 timer i løpet av ett år. For ikke-

14 liberale yrker må den være på mer enn 300 timer per år Beregning av personinntekt For delingspliktige selskaper blir næringsinntekten sjablonmessig delt i en kapitalinntektsdel og en arbeidsinntektsdel. Ved deling valgte en å beregne kapitalinntekten først slik at den resterende delen blir ansett å komme fra arbeidsinnsatsen. Personinntekten (arbeidsinntektsdelen) framkommer som differansen mellom næringsinntekten korrigert for faktiske kapitalinntekter og kapitalkostnader og beregnet kapitalinntekt. Beregnet kapitalinntekt er den avkastningen som skyldes bruken av virksomhetens eiendeler, for eksempel bruken av en produksjonsmaskin eller et forretningslokale. Denne avkastningen kan normalt ikke konstateres og fastsettes derfor sjablonmessig ved at det årlig beregnes en avkastning av den kapital som har virket i næringen. Fordi delingsreglene bygger på en sjablonmessig og indirekte metode for å fastsette personinntekt, ble det innført et såkalt lønnsfradrag, og det ble satt et generelt tak for hvor høyt den beregnede personinntekten kunne fastsettes. Begrunnelsen for dette var at også andre forhold enn arbeid og kapital virker inn på virksomhetenes inntekter, som for eksempel konjunktursvingninger. For liberale yrker ble taket for beregnet personinntekt opphevet fra og med inntektsåret Beregnet personinntekt (BPI) er kun en beregningsteknisk størrelse for å kunne fastsette trygdeavgift og toppskatt på arbeidsdelen hos delingspliktige skattytere. Personer som har fått beregnet personinntekt fra aksjeselskap, kan kreve å få skatten på denne refundert fra selskapet. Normalt vil beregnet personinntekt følge skattepliktig årsresultat. Høyt skattepliktig årsresultat vil normalt gi høy beregnet personinntekt og motsatt. Grunnen er at fastsettelse av beregnet personinntekt tar utgangspunkt i skattepliktig årsresultat Struktur på skattesatser Beregnet personinntekt blir skattlagt med toppskatt og trygdeavgift. For inntektsåret 1998 var fribeløpet for toppskatt kroner i klasse 1. I intervallet kroner var satsen 9,5 % og for det overskytende 13,7 %. For å kompensere at det ikke påløp arbeidsgiveravgift på beregnet personinntekt, ble høy sats for trygdeavgift (10,7 %) benyttet opptil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) 19. For beregnet personinntekt over 12 G ble mellomsatsen for trygdeavgift (7,8 %) benyttet. Det ble ikke beregnet trygdeavgift når personinntekten var under kroner, og trygdeavgiften måtte ikke utgjøre mer enn 25 % av den delen av personinntekten som oversteg kroner. Dersom skattyterens samlede personinntekt oversteg 16 G, skulle personinntekten settes til null (begrenses). Dette gjaldt ikke for yrkesutøvere i liberale yrker og for inntekter i intervallet 75 til 134 G. Figur 1 Skjematisk framstilling av bruttoskattesatsene for liberale yrkesutøvere i skatteklasse 1 i 1998

15 Figur 2 Skjematisk framstilling av bruttoskattesatsene for ikke-liberale yrkesutøvere i skatteklasse 1 i 1998 I tillegg til skatt på beregnet personinntekt har aksjeselskaper fra skattereformen i 1992 blitt skattlagt med 28 % av alminnelig inntekt (selskapenes næringsinntekt). Høyeste marginalskatt for inntekter i 1998 var 49,5 % (28 % + 21,5 %). For inntektsåret 2002 er høyeste marginalskattesats 55,3 %. 3.3 REGELVERKET FOR IKKE- DELINGSPLIKTIGE SELSKAPER I ikke-delingspliktige aksjeselskaper kan ligningsmyndighetene omklassifisere deler av aksjeutbyttet til lønn dersom den aktive eier ikke beregner seg normal lønn. Det finnes få retningslinjer for hvordan normal lønn skal beregnes, og praktiseringen har derfor i stor grad vært overlatt til ligningskontorenes skjønn. Lignings-ABC for 1998 utarbeidet av Skattedirektoratet omtaler dette på side 984: «I tilfeller hvor aksjonær fyller en vanlig, lønnet stilling, men tar ut lav eller ingen lønn og tilsvarende stort utbytte, har det tidligere vært vanlig å omklassifisere utbyttet til lønn. Slik omklassifisering skal ikke foretas i aksjeselskap som er delingsforetak. Se FD-uttalelse inntatt i Utv. 1996/1263.» Delingspliktige aksjeselskaper Ikke-delingspliktige aksjeselskaper Regelverk Sjablonmessige regler (delingsreglene) Skjønnsmessige regler (omklassifisering) Skattleggingsmodell Kildemodell Uttaksmodell Figur 3 Regelsett og skattleggingsmodeller for delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper Omklassifisering kan kun skje dersom det faktisk utbetales aksjeutbytte. Dette gjør at omklassifiseringsreglene i praksis virker som uttaksregler. 19 I 1998 utgjorde gjennomsnittlig G kroner.

16 TILPASNINGER TIL DELINGSREGLENE Ut fra skatteøkonomiske betraktninger lønner det seg å være delingspliktig når en har lav eller negativ beregnet personinntekt, og ikke-delingspliktig dersom en ville ha fått en høy beregnet personinntekt. 20 Det er fordi alt overskudd ut over normal lønn da kan tas ut som aksjeutbytte i de ikke-delingspliktige selskapene. De som får en negativ beregnet personinntekt, kan på sin side ta ut hele selskapets overskudd som aksjeutbytte. Ligningsmyndighetene har ikke anledning til å omklassifisere aksjeutbytte til lønn for delingspliktige skattytere. 21 For å utnytte person-, minste- og lønnsfradrag og oppnå rettigheter i folketrygden vil ofte en mindre del av overskuddet likevel bli tatt ut som lønn. Hvor mye som tas ut, avhenger av vektleggingen av trygderettigheter og hvor store de øvrige inntektene er. Selv om en får beregnet positiv personinntekt, kan det lønne seg å være delingspliktig. Det er fordi det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift på beregnet personinntekt i motsetning til eventuelle lønnsutbetalinger. På den annen side skal det svares høy trygdeavgiftssats (10,7 %) opp til 12 G. 22 Skjematisk kan dette vises ved figuren nedenfor. Høy BPI (stort overskudd) Lav BPI (moderat overskudd) Negativ BPI (lavt overskudd eller underskudd) Delingspliktige aksjeselskaper Ugunstig alternativ, omfatter typisk liberale yrker som ikke har anledning til å organisere seg bort fra delingsreglene For å utnytte person-, minsteog lønnsfradrag og oppnå rettigheter i folketrygden tas en liten del av overskuddet ut som lønn. Resten blir skattlagt som BPI. Slipper arbeidgiveravgift. Ikke anledning til omklassifisering For å utnytte person-, minsteog lønnsfradrag og oppnå rettigheter i folketrygden tas en liten del av overskuddet ut som lønn. Resten tas ut som aksjeutbytte. Ikke anledning til omklassifisering Ikke-delingspliktige aksjeselskaper Alt overskudd utover normal lønn tas ut som utbytte. Ligningsmyndighetene har anledning til omklassifisering For selskaper med ansatte i Finnmark og Nord-Troms lønner det seg å ta ut lønn i stedet for skatt på BPI Lite å tape på å være her fordi det uansett er gunstig å ta ut noe lønn for å utnytte personfradrag og lønnsfradrag samt å oppnå rettigheter i folketrygden Grensen avhenger av hva som godtas som normal lønn og BPI Grensen positiv/negativ BPI Figur 4 Gunstigste skatteposisjoner for næringsdrivende. Gunstigste skatteposisjoner er farget med grått 20 NOU 1999: Flatere skatt, side 148 boks I NOU 1999:7 Flatere skatt 23 er det redegjort for mulige tilpasninger til delingsmodellen. Aktive som ønsker å unngå delingsreglene, må enten tilpasse seg eierkravet (selge seg ned under 2/3 av samlet eierandel), eller de må tilpasse seg aktivitetskravet (redusere arbeidsinnsatsen i virksomheten). Ikke-liberale yrkesutøvere kan for eksempel tilpasse seg bort fra delingsreglene ved å overdra 1/3 av aksjene til sine myndige barn. Dette kan skje som en ren gaveoverføring. I tillegg til å ha tilpasset seg bort fra delingsreglene vil en samtidig ha gjennomført 1/3 generasjonsskifte. For dette må det eventuelt betales arveavgift. Motsatt vil aktive eiere som får negativ beregnet personinntekt, finne det lønnsomt å bli delingspliktige. Disse må da øke enten eierandelen eller arbeidsinnsatsen slik at de blir delingspliktige. Siden delingsmodellen også gjelder for aktive aksjonærer, sikrer skattereformen gjennom delingsreglene i stor grad skattemessig likebehandling av personlig næringsvirksomhet og tilsvarende virksomhet organisert som aksjeselskap. I noen tilfeller lønner det seg likevel å omdanne personlig næringsvirksomhet til aksjeselskap når beregnet personinn- 21 NOU 1999: Flatere skatt, side 145 og Utv side Selskaper med ansatte i Finnmark og Nord-Troms som slipper å betale arbeidsgiveravgift, kan ikke utnytte dette. For disse vil det være mer lønnsomt å ta ut overskuddet som lønn siden skatt på overskudd/beregnet personinntekt er høyere (28 % + 10,7 % = 38,7 % skatt mot 24,5 % + 7,8 % = 32,3 % skatt på lønn).

17 tekt blir lav eller negativ, eller når den næringsdrivende blir passiv eier. Et eksempel på førstnevnte er når næringsvirksomheten selges til et nystiftet aksjeselskap og det beregnes goodwill på næringsvirksomheten som overdras. Er goodwillen satt høyt nok, kan dette bidra til å redusere de samlede skattene etter omdannelsen. I forbindelse med skatte- og avgiftsopplegget for ble avskrivningssatsen for goodwill (ervervet forretningsverdi) satt ned fra 30 % til 20 %. Det ble gjort blant annet for å redusere de skattemessige tilpasninger ved omdannelser av personlig virksomhet til aksjeselskap. 3.5 SKATTEPROVENY Basert på opplysninger for inntektsåret 1995, gjengitt i NOU 1999:7 Flatere skatt, side 144, utgjorde skatt på beregnet personinntekt i aksjeselskaper om lag 600 mill. kroner. I tillegg kommer skatteprovenyet fra lønnsutbetalinger fra de delingspliktige aksjeselskapene til aktive eiere. Totalt skatteproveny fra arbeidsinntekter for aktive eiere i aksjeselskaper (skatt på lønnsinntekter og beregnet personinntekt) var om lag 5 mrd. kroner i På lønnsutbetalinger kommer i tillegg arbeidsgiveravgift som ikke er med i dette anslaget. Skatt på beregnet personinntekt utgjorde til sammenligning om lag 6 mrd. kroner for enmannsforetak og deltakerlignede selskaper samme år. 3.6 SKATTEETATENS PRIORITERINGER Skattedirektoratet har i sine prioriteringsmeldinger for skatteetatens virksomhet i 1998 og uttalt at verdiorientert kontrollarbeid (VO-arbeid) knyttet til delingsproblematikk er et av områdene det skal rettes fokus mot. Det er uttalt som et konkret resultatkrav for disse to årene at minst 15 % av ligningskontorenes samlede disponible ressurser skal benyttes til VO-arbeid overfor næringsdrivende og sentralt og lokalt prioriterte skattytergrupper. Ligningskontorenes kontrollarbeid når det gjelder delingsreglene, kommer inn under denne gruppen (prosentandelen). 23 Boks 11.4 Mulige tilpasninger til delingsreglene, side Ot.prp. nr. 1 ( ) side «Prioriteringer for skatteetatens virksomhet i 1998» og «Mål og prioriteringer for skatteetatens virksomhet i 1999», begge utgitt av Skattedirektoratet.

18 Faktabeskrivelse Ved å vise antall og fordeling av delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper synliggjøres omfanget av tilpasninger til delingsreglene. For å si noe om hvilke effekter tilpasningene har hatt på skatteprovenyet, er lønn, aksjeutbytte og næringsinntekt/ beregnet personinntekt i delingspliktige aksjeselskaper sammenlignet med tilsvarende poster i ikke-delingspliktige aksjeselskaper. 4.1 DELINGSPLIKTIGE AKSJESELSKAPER Antall og fordeling av delingspliktige aksjeselskaper For inntektsåret 1998 var det i underkant av delingspliktige aksjeselskaper med ca aktive eiere. Av disse eierne hadde ca en positiv beregnet personinntekt, hvorav ca eiere hadde en positiv beregnet personinntekt over kroner. Gjennomsnittlig beregnet personinntekt for gruppen over kroner var nesten 1,3 mill. kroner. Antall aktive eiere med null eller negativ beregnet personinntekt var om lag Tabell 1 Fordeling av eiere etter beregnet personinntekt og antatt fordeling av antall aksjeselskaper som de aktive eier, 1998-tall Delingspliktige aksjeselskaper og eiere... Antatt ca selskaper BPI over BPI mellom 0 og Negativ BPI SUM kroner kroner (mindre enn 0) aktive eiere aktive eiere aktive eiere aktive eiere Antatt ca selskaper Antatt ca selskaper Kilde: SSBs inntekts- og formuesundersøkelse. Dette gjelder ikke fordelingen av antall selskaper etter BPI selskaper Det har ikke vært mulig å framskaffe statistikk over delingspliktige aksjeselskaper fordelt etter størrelsen på beregnet personinntekt. Legges det til grunn at antall aktive eiere i de delingspliktige selskapene er likt uavhengig av om de har positiv eller negativ beregnet personinntekt, er det ca aksjeselskaper hvor eierne får en beregnet personinntekt over kroner. Dette utgjør i underkant av 4 % av alle delingspliktige aksjeselskaper. Tilsvarende vil det være ca delingspliktige aksjeselskaper hvor eierne får negativ beregnet personinntekt. Dette utgjør i underkant av 80 % av alle delingspliktige aksjeselskaper. Gjennomsnittlig næringsinntekt for de delingspliktige aksjeselskapene var på kroner i Lønn til aktive aksjonærer Aktive eiere i delingspliktige aksjeselskaper mottok i 1998 gjennomsnittlig ca kroner i lønn 27 fra selskapet. For aktive aksjonærer med negativ beregnet personinntekt utgjorde lønnen i gjennomsnitt ca kroner. Tilsvarende mottok aksjonærer med positiv beregnet personinntekt ca kroner i årlig lønn. 26 Næringsinntekten for de delingspliktige utgjorde i ,7 mrd. kroner ifølge SSBs inntektsstatistikk for aksjeselskaper, tabell 7. Fordelt på selskaper blir dette ca kroner i gjennomsnitt per selskap. 27 Omfatter kode 111 A i lønns- og trekkoppgaven.

19 Tabell 2 Gjennomsnittslønn fra delingspliktige aksjeselskaper til aktive aksjonærer Positiv BPI Negativ BPI Alle delingspliktige Gjennomsnittlig årlig lønn til aktive aksjonærer kroner kroner kroner Kilde: SSB Utbytte til aksjonærer Om lag delingspliktige aksjeselskaper 28 avsatte aksjeutbytte i regnskapet for Av disse var det ca som hadde positiv beregnet personinntekt 29, og ca som hadde negativ beregnet personinntekt 30. Gjennomsnittlig avsatt aksjeutbytte for de delingsselskapene som avsatte aksjeutbytte i 1998, var om lag kroner. Fordelt på samtlige delingspliktige aksjeselskaper utgjorde avsatt aksjeutbytte ca kroner. Tabell 3 Gjennomsnittlig aksjeutbytte til aksjonærer i delingspliktige aksjeselskaper i 1998 Gjennomsnittlig utbytte for alle Gjennomsnittlig utbytte for selskaper selskaper som har avsatt utbytte Delingspliktige aksjeselskaper kroner kroner Kilde: Gjennomsnittsverdier basert på SSB-tall % av alle delingsforetak % av selskapene hvor eierne hadde positiv beregnet personinntekt, avsatte aksjeutbytte % av selskapene hvor eierne hadde negativ beregnet personinntekt, avsatte aksjeutbytte. 4.2 IKKE-DELINGSPLIKTIGE AKSJESELSKAPER De ikke-delingspliktige aksjeselskapene som omfattes av undersøkelsen, ligner mye på de delingspliktige med hensyn til aktivitet, sysselsetning, eierstruktur, lønn og utbytte osv. I St.meld. nr. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett 1997 er det redegjort for likheter og ulikheter mellom delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper. Gjennomgående er næringstilknytningen fordelt med om lag en halvpart på hver. Tilsvarende gjelder antall sysselsatte i intervallet 1 50 ansatte. Overvekten av ikke-delingspliktige aksjeselskaper med ingen sysselsatte kan forklares med at de ikke-delingspliktige aksjeselskapene omfatter selskaper som eier faste eiendommer uten øvrig aktivitet. En viktig forskjell er imidlertid gjennomsnittlig antall aksjonærer i selskapene. Undersøkelsen viser at det i gjennomsnitt var ca. 2,8 aksjonærer i de ikkedelingspliktige aksjeselskapene mot gjennomsnittlig ca. 1,5 aktive aksjonærer som får beregnet personinntekt i de delingspliktige aksjeselskapene. I delingspliktige aksjeselskaper kan det i tillegg være passive aksjonærer som ikke får beregnet personinntekt, slik at antall aksjonærer blir noe høyere. En av forklaringene er at tilpasningene til delingsreglene i hovedsak finner sted via eierkravet og ikke via aktivitetskravet. De fleste aksjeselskapene i Norge er små familieforetak hvor aksjonærene selv jobber aktivt i virksomheten. Over 95 % av foretakene hadde færre enn 20 sysselsatte. Samlet anslås familiebedriftene å utgjøre om lag 2/3 av alle bedrifter i Norge Antall og fordeling av ikke-delingspliktige aksjeselskaper I 1998 var det om lag ikke-delingspliktige aksjeselskaper. Siden det ikke beregnes personinntekt i de ikke-delingspliktige selskapene, må en tilsvarende gruppering som for de delingspliktige måtte skje indirekte med utgangspunkt i næringsinntekten til selskapene. Beregnet personinntekt framkommer som differansen mellom næringsinntekten korrigert for faktiske kapitalinntekter og kapitalkostnader, fratrukket en beregnet kapitalinntekt. I en undersøkelse gjennomført for inntektsåret 1994 var det en korrelasjon på 0,6 mellom alminnelig inntekt og beregnet personinntekt. 32 Alminnelig inntekt er i hovedsak næringsinntekt korrigert for konsernbidrag, aksjonærbidrag og framførbart underskudd. Forutsettes en korrelasjon på 0,6 mellom næringsinntekt og beregnet personinntekt, vil det være ca ikke-delingspliktige aksjeselskaper hvor de aktive aksjonærene ville ha fått en beregnet personinntekt over kroner om de hadde vært delingspliktige. 33 Dette er ca. fem ganger flere enn antall delings- 31 NOU 2000:8 Arveavgift side Ole Gjems Onstad, Norsk bedriftsskatterett, 1998/1999 side Forutsettes en korrelasjon på 0,6 mellom næringsinntekt og beregnet personinntekt, vil kroner i næringsinntekt gi kroner i gjennomsnittlig beregnet personinntekt for selskapet. Fordeles denne på 1,8 aktive aksjonærer, kommer en til samme grense på kroner som for de delingspliktige. I undersøkelsen var det 190 av selskaper (12,7 %) som hadde en næringsinntekt på kroner eller mer. Overføres andelen på hele populasjonen av ikke-delingspliktige aksjeselskaper, blir dette ca selskaper (12,7 % av ).

20 pliktige aksjeselskaper i Utvalgsundersøkelsen omfatter ikke heleide datterselskaper. 34 Holdes disse utenfor, vil antallet ikke-delingspliktige aksjeselskaper med aktive eiere som ville ha fått minst kroner i beregnet personinntekt, bli noe lavere. Gjennomsnittlig næringsinntekt for ikke-delingspliktige aksjeselskaper i undersøkelsen var på kroner mot kroner for de delingspliktige. Gjennomsnittlig næringsinntekt i ikke-delingspliktige aksjeselskaper med en næringsinntekt over kroner 35 var på vel 3,2 mill. kroner Lønn til aksjonærer Undersøkelsen av ikke-delingspliktige aksjeselskaper viser at 28 % av alle aksjonærene mottok lønn i Gjennomsnittlig lønn til disse var kroner. Andelen aksjonærer som mottar lønn, inkluderer imidlertid også dem som kun mottar styrehonorar uten å være ansatt. Det er fordi det ikke har vært mulig å skille ut andelen styrehonorar fra ordinær lønn, siden begge innrapporteres under kode 111 A i lønns- og trekkoppgaven. Tabell 4 Andel aksjonærer som mottok lønn og gjennomsnittlig lønn til disse Lønn under kroner Lønn over kroner Alle med lønn Andel aksjonærer som mottok lønn 13 % 15 % 28 % Gjennomsnittlig årlig lønn til aksjonærer kroner kroner kroner Andelen aksjonærer som har en lønn på kroner eller høyere, var ca. 15 % 36 i de ikke-delingspliktige selskapene. Gjennomsnittlig lønn for denne gruppen var vel kroner. Andelen aksjonærer med lønn under kroner utgjorde 13 %. 37 Disse hadde i gjennomsnitt kroner i lønn. Gjennomsnittlig lønn til aksjonærer i ikke-delingspliktige aksjeselskaper er på samme nivå som det ligningskontorene i spørreundersøkelsen oppgir som nedre grense for hva som godtas som normal lønn. De fleste ligningskontorer svarte at normal lønn må vurderes konkret ved å sammenligne med lignende stilling i samme bransje innenfor samme distrikt. Likevel var det 50 ligningskontorer som oppgav en konkret tallstørrelse for hva som normalt blir akseptert. Der hvor ligningskontoret har oppgitt et intervall, er laveste verdi lagt til grunn. På denne måten får en fram hva som aksepteres som en nedre grense for lønn. I gjennomsnitt utgjør den nedre grensen kroner. Så godt som samtlige ligningskontorer i undersøkelsen ligger mellom kroner og kroner. Det er liten forskjell i gjennomsnittlig lønn til aktive aksjonærer i delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper. Forskjellen utgjør rundt kroner. Tabell 5 Gjennomsnittslønn for aktive aksjonærer i delingspliktige og ikke-delingspliktige aksjeselskaper Delingspliktige aksjeselskaper... Ikke-delingspliktige aksjeselskaper... Gjennomsnittslønn for alle aktive aksjonærer kroner kroner Utbytte til aksjonærer Av de ikke-delingspliktige aksjeselskapene i undersøkelsen var det 591 selskaper (ca. 40 %) som avsatte aksjeutbytte i 1998 for utbetaling i Samlet aksjeutbytte i disse selskapene var på 365 mill. kroner. Dette gir et gjennomsnittlig aksjeutbytte på vel kroner i de selskapene som avsatte utbytte. 38 I utvalget var det fem personer som mottok et utbytte på 5 mill. kroner eller høyere, hvorav det høyeste enkeltutbyttet var på 12 mill. kroner. For øvrig var det jevn spredning. Fordeles aksjeutbyttet på samtlige ikke-delingspliktige selskaper i utvalget, blir gjennomsnittet vel kroner. 34 Datterselskaper hvor det også finnes innslag av personlige aksjonærer, er derimot omfattet. 35 Se note av aksjonærer av aksjonærer. 38 Avsatt aksjeutbytte i næringsoppgaven for 1998 ble i undersøkelsen kontrollert mot faktisk utdelt utbytte oppgitt i aksjonærbeskatningsformular 2 for 1999 der hvor dette var tilgjengelig på ligningningskontorene (lå med i saksomslaget for selskapet). I noen få tilfeller hvor det var avvik, ble faktisk utbetalt utbytte lagt til grunn. Det er likevel valgt å beholde begrepet avsatt i stedet for faktisk utbetalt utbytte siden antallet som har fått endret beløpene, er få og ikke alle er kontrollert mot faktisk utbetalt utbytte.

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001

Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001 Seminarer Helsingør 2001 økonomisk nasjonalrapport - norsk Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001 Sammendrag: Notatet går raskt gjennom strukturen i arveavgiften, og

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Innledning. Notater 96/32. Sammendrag

Innledning. Notater 96/32. Sammendrag 96/32 Notater 1996 Anne Sørbråten Inntekts- og formuesundersøkelsen aksjeselskaper for Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Notater 96/32 Innledning Sammendrag

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer