tyskeves ifi :rswit brutt satett, og har lagt veiene åpne for all ierte st5t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tyskeves ifi :rswit brutt satett, og har lagt veiene åpne for all ierte st5t"

Transkript

1 KR ON I K K EN. Nr. 13 {2. årg.) 5. april 194: Det store problem. kernewitte prive å sette i verk. - o - I og med semenbruddet på vestfrontm, er det meget mulig at den orga 11KENE (22..mrs-4. april) niserte tyske metstand på kontinentel vil höre opp lienet w forholdsvis Saminentruddet. lia<3<ere ng mer totalt ennnoenhadde kunnet vente, er det Etter våpenstillstanden (eller, hvis det ikke firs tyskere-raed tyskeves ifi :rswit brutt satett, og har lagt veiene åpne for all ierte st5t autoritet og vilje til slutte noen-slik avtale, etterat Tyskland. er len i hjertet av Tysklmtd. Det som er skjedd I de siste par tkene, er slått sider og sarmen og de all lerte har erklårt krigen for slutt) vil largt mer enn et gjernombrudi av on linje, det er et sammenbrudd av tele - selerberreie bli still el averfor en reld<e avviklingmroblemer stor viktighet; de må awdoneventuelle tyske geriljefortand, de må ta hånd em cg det tyske vtforsver, et neterlag san ikke kan repareres. På enkelte pir ter, surlig i norel, bys.det nok ennå ganske kraftig notstand, nen j de sende hjem de 15 mill. otenlandske -fanger og arbeidere osv. For oss nordmenn vil i ffirste ergang ett problem overskygge alle de andre. Krigen er fleste avsnitt er det ikke det tyske forsvar som brenser den allierta franrykning, men de vanskm man har med â f brakt frara forsyninger til ikke:slutt for ess, når den' er slutt på kontinentet. Når tosmarsriket er troppene i tilstrekkeljg raslit temoo. tvunget i kne, vil det frerdeles stå store tyske troppestyrker i vårt Da tyskerne trekk seg tilbake over fihinen I förete Mlvpart av mors, is (f.t, visstnok za 2CC IPIJ. Vil disse styrker disiplinert legge vapnene ned, eller vil de uå eine lederes ordre - eller uten - desperat sette lot det til et 4a skulle gj5re til skarame Fisenhowers forutsigelse om at gjorel sen kom til felle vest for RhInen. Når en ser omfanget av samen. s til metverge? Videre: Kan vår oppfersel innvirke på hva de kommer til bruddet r, er m tilboyelig til å gl de alliertes iiverstkomanderetade fi foreta seg? rett allikevel. Det har virt de veldige oripslitningsslag foran og I Vest. hvis effektivitet eg slaekraft vollm som her tatt memen ut av de tyske vestanreer, forauten at entagel tyskerne alt lenge r,att smakebiter på, ene tw3 alene ved sin eksistems betydelige styrker har råttet overfores til astfronten.de styrkersam la vil virke som en dem,..er e' krigarshe nazistiske gemytter. Det samme gjelder trusselen om svensk- Inter vensjm og alliert invasion. Og hvis fier ne fbres tilbake til den annen Rhinbeedd cg som skull e holde elvelinjen, for oppgaven. så. dtlige avdelinger begynace herje eg rasera, vil hjemmestyrkenes innsats, og si emartg. eventuellt altså i samband eel svenske og/eller allierte styrkor, vdre avgliirende for vare femillars skjebne og for landets Okanoniske og materiel- Tross alt seor en seg uvilkårlie om tyskern ennå en gang ken komme til A overraske og stabil Iseresitugsjenen lengs en ny linje, som etter le vilkår i lange tider.fremover. seemenhruddet I Frankrike. Denne gang kan en inddl ertta med en til viss. Ken alle de nerdmenn, som ikke tilhörer hjenmestyrkene og som ikke er het cirensende sennsynlighet si at noe slikt ikke er multg Sttuasjonen egnetil å slutle seg til der, yte sitt effektive bidrag? da, ved disieer vesensforskjellig frr ifjor. Deetyske styrker har Ikke noen fast utlyc, linert å fölge de ordre de får. - Etter et tysk sammenbrudd kan det tenkes et v3met oppgjbr mellem SS og llrehrmacht. itege taler far 1t hinden linje repliere på, son de dengang hadde Vestvollen,deher Ildt så er orne tap at de ikke lenger har noen stritoalsk reserve til rådighet,og kommer med i kampen på de fiirstes side. Den alminnelige uorganiserte ner med tapet av "l.l.vreschlesien og Ruhr her deres produksjon av krigsmatertell mann kunne kan.skje også ha lyst til å fa et skudd med; han har meget å fått baneser. Fe transportproblemer de allierte står nverfor, kan nok bete. Ven det rå han ikke gjore - uten etter ordre da. lan tvertom en gong forrsake en viss forbigeende:avslapning i franrykningsternmet, holde seg uenasr galt so mul me noen varigere stabil isering av fronten er sikkert utelukket. Selvom vi uner tysk borgerkrio her, vil det Vare en stadig fare for at den tyske disiolin bryter sammen. Seldatene kan reise seg rot sine offismer og vt kan få plyndrende banderundt om i landet. Du og jeg kan satte inn for fullt var den at dealt hadde sikkert forfeste på Rirfateingen av norlflanken. Situasjonen da de alliertes siste offensiv ikke gjorenoe siarlig for å hindreanslik utyikline; ren noen grad vil av Rhinen Ved Remagen og ved (Pponheim, hvor den tyske motstend ver mege den tyke disiplin V. tre avhengig awden disipljn vi viser. Skyter norske svak, idet tyskerne hadde grappert siml; hovedstyrker (con regner 3,14 av sivilister på tyskerne, er det klart at disse skyler igjen og de vil lettere begynne å 9å. arek. Det sarm giolder norske frentkjempere og hird- Rthr c den nederlandske grense. Her ventet ren hovedstbtel, Æl her kom vest?rneene) overfor lienteamerys 21. annegruppe på nardevsnittet, nellom folk. De skal awdrnes og interneres; ren nordnem utenfor hjemestyrkenedet ngei?; seiver fragangen har v3rt mer sensasjonell på enkelle avsnitt ikke-uten ordre togynne anfalle den, ikke bare fordi rettsoppgjoret lenger sora, del den veldige omfalnine av den tyske nordflankesomheir skal_stå ute til krigen er slutt, men også fordi nazistem selvfiilgelig viårt denstratmisk avgjbwide. vil ta igjen hvis de blir angrepet. Og så leme-nerdeneer bevilpiet,mens Cperasjorte. ble gjemomfårt rediwntgenterys karakteristiske sans fe den sivile nordmann stort sett ikke er det, har de firste.overtaket selver det uortodokse oglewerreskende. I stedet for som ventet å sette im fly krigen er aldri så meget slutt i Tyskland. bårne styrker forst, lot han omkvelden - og panse I det hele bor vi ikke ta -oss seiv 111 rette overfor tyskerne eg nazistme, eller vise vår forakt for denoristrativt. Det vil bare eke uroen. av landsetninger fra leften rettet mot de styrkenesstöttraapper gå ever elva. Tyskerne, son hadde Ovennodige handl inger :-ore oss selv og andre i ulykke. Vår holdning bakr:e linjer, tradee liyedsynlig i forste ongang at det frontaleffigrep bor inedpnsamae s Y. i e. fortsatt holde isfrenten mot fienden, var alvor, ke snakke med hap, ikko ha ed med tyskere vil -sikkert ryk.ket de fram for, å måte der, ojdg ble 40 COO mrn av 1, flybåmearn priive egle scg inng osr, shke overbevise oss om at de aldri har heldt landsatt bak deres /injer, ren den ne gang med hitler, et de hele tider r vart inot Gestapos grusomheter osv. Skjiadem kort av! kon til noen dagers neftige kamer i Rees-Mesel-avsnittet, men i påsken forholdsyis megel snart fikk kentakt med styrkene sort angrepfrontatt. Sivilistene a altså ikke argripe tyskerne uten ordre bare for å gi tiltvang Mentgomery seg det avgjorende gjennombrudd. sine innestergte folelsor luft, Ven de nå på alle tenkelige vis hjelpe Vontgemerys Frål. t er meget kompl iserte ogvidtrekkende 2 hjerninestyrkene og vhrn med på å forhindre og forminske de bdeleggelser tue arnegruppe (1. keendlskh, 2, britiske ag 9. amerikanske Deter klart :etei're hleynestyrker, ig.. hanå gjgre. reage har vist seg alt for svake styrker nontilbake i såvente Forevaret ble rent overende den 23. mrs infanteri trukketsine bev bare vor enfinte, ree da de skjlinte at overgengsoperasjonen ikke.i sthrredybdenn at de operasjoner anle) gyensynlig

2 har Innledet. Fer-det fnrste loter det hmvedståt er satt inn I cm-bstorriko-tsjokkoslovakittildet siste stom tyske mostandsrede.. retning-pv flrerendag- luesen.munnimon sed mak for iiye utflankere og Kan de-alli-erte-flåne iyaklandover--etter-en ltnje Frankfirt-fres-, avskillre de tyske sterkor som staar i Nederitred;lMer(eito -cq det vestlige den, vil det bll umul ig å fnre tilhake til fjellene de tyske hovedstyrker Hannover. At tyskern er klar over faren,vå'crt denkjenragjen/ing at de som ster lenger nard, 1 Harnover og langs Wer-fronten, og heirp-lanen yll 1. april Kegynte ä trekke sinestyrker ut v tikkar)lend. Som et mottrekk fal 1 e sammen, ial 1 fal 1 reduseras til gerll la-dimensjoner. lot Ilontgorner/ en del av slne styrker evjr,ge noråvostover, over dea nederlondske grense, og ståtte her ovter Enmhods, llangele og Noidhom inn I sdr, gjennom Maindalen, hvor arne har pasaert Warthure geover- Paralelt med Pattonsstrtrglennom ThorIngen går ogse et stilt lenger fl poken på den tysko rntrettbegovelse, satt i Verk skrodet jembenel injen iltirzbung-ansbach og nå står bareca, 70km fr:a en ny offensiv I Nijmegen-Arnhem-avsnittet 9e allierte styrker i Noderland skal.nn stå bere 30 kr, fra ZuldrirsjDee, og den tyske retrettkorridor ruhe, cg representerer alt en trassel mot Stuttgart. here, I. fransko anee, ccmhar krysset Rhinen ved Speyer,,har tett Karls- skrumpos derred forstreende sammm. ItenrvIdl. e-5,:okarne her satt i gang en fullsterdig rbming av "festningen Holïart. onnedest Haag-Rotterdam-Amster Ungarn-fronten brat sanarm. Mtens eg Patch's dobbel tstrit for å omfatte deed, eller om de bare tmner ut sine linr, og lellfell vil sdke Å hel den sårtyske festning fra yeat cgnord krenner I et särl Ig IntereSsant perspektiv når on sammenholder mede siste ukers begivenheter på den de havnebyene leaget mulig, er enna ikke klart, men de allierte vil sikkert sette megat Inn pa ojennomfåre se. resk frigjdring av Nederland lige j.ktfrait. Ungern hadde tyskerne lenge Ikke hare hevdet sine st11- som linger, mon endogått til offensive tiltak på et meget sent tidspunkt. I den nederlandske kyst, st;irlig Hedn-emidet, er.tyskernesiste basis for påsken er også dennetysks fruut brytt sammen. V-veonene. 1 en etor samortinet oftfeagy ker Tolbjukfns ogminovskts styrker dsr, -tstfnisk-taiflåxs,nnskosrette her i det folet tyskerne ut aviirt3qms raetlige ognerallige deler og kastet deminn r+)irstar, sa s mcget viktig trefikke.,-/ klemoes no (etek,,kc* hvis betydning som (med noen avtysklandssiste agnaider)falt, eg nordvest for.sjöenher I Osterrike og Tsjekkoslovekka. åltnest for PaletnnejSen er Nagykantsm knuteounlet, er erobret,oc; komenikasjonsspftrum re-.ladre Cgsal..-ine tad meget viktige russerne I lynkrigsterpo'firetet alettelerdet og. over Sogron rykket inn I plesser er tatt. A estr. her bri-44,,,r-if;t4negett Bielefeld både fisterrike, kvor hl,a. den vtktige industrihy igener Neustadt er tatt (den i nord oaser og nedd tessetil elve Peser. produserte bl.e..400 jager*, I haneden)t herfra stormer nn russerne Ruhr ferdig; Det annethr:nodptil for opores:ekeead t motwien; granateriarialt 1 for. nord var omfttetngen stedene. Uke stor har fram-pagen vårt for Del inovskls armegrubpe som har avruhr, som ble o1enmetårt 1. aoril. 0..siertkenske arme rykket fram rykket dastover gjennom Doneudelen og talt Komarno, Gyår ogbrat1s1eva. langs nordkenten av induetrimradet, og fikk ved lippstadt kontakt med 1. DIsse operasjcom betegmer alvorl lg slag mot de tyske plarr om å amm sorefr sitt ved Remagon framståt gjdre en siste stand i densorlige fjetlfestning, cgså ved i true den Dst. nordpstover gjonoom Hessen og Weldock PL-a, har tett Paderborn. Ogna det ylklige jornhanesentrum om errikche or tsjekkesloyakiske, rustningpindustri. For å fullstendigglåre bll det Må rgsnnevnes den offensty Nonley har datt 1 gangi det sfirlfge Rufir er meget soolid, og man nwer et.gensteybetydelige Dvreschlesien met floravskastreva for ogsnad den vel å bryte Inn I den ÇY3Pann. b5hmiske bastion, her ob hlak., den viktige by Hatlhor tatt. Deres forsåk på å brite sn, ut, har va:r t. mislykte eg kostlyme, og ue- berittpt Sitt viktigste sentrum for I.nord blir de siste tyske motstandssentre likvider tmgindustrien. Febrikkene varn alt. rke foranend 1 Stor utstrekning satt ut Odynta og Ranzig er falt, og 1 densisto by tok russerne Ikke mindrenn av spillet ved hombing, men prodiksjonen i Vtgrwene ble til det siste utåter som bytte, antagellg mellom 1/4 og 1/5 avden resterende slikt holdt 1 gang. Itter det tidligett ±0r) a e ;Ov.tesehlesiske tonnesje. Den store motti s%irvest fcr Kånigsherg også ltkvidert. Her na barede mindre tsjekkiske grwer igjen, og kull oungelen er i lånet av 14dager tyskere drebt og 50 OW tatt tll fange, 1 alene yll 1 elle ttlfoller i nier framtld koame til lanne tysk industri Danalg bledet tatt fanger. (Også påvestfronten har fengotallene og tysk jernhanetrafikk hvis ikke det milit;åre sawnbrudd inntrefter får. iart Mre; noen samlot oversikt foreligger Ikke ennå, men det har v'irf latt opptil 33 OCO nonnpå ot drign, og nen regrer med et gjennomsnittsta Mot Tysklands sentrum. Petten er fromdolescveraskelsens mann. Etter sin av 1OBpr. time!). seler 2=-.M1z-orredot hvor han tc.l mer sran 11DWO fanger,satte handen 22, enrs nver Rhinen vedoppanheim ( sår for Paini ), og kunne PåOder hersker fremdeles relativ rs. Det skyldes vel at russerneennå ikke har fullfort sin opoladning for den siste store sn og si uton A miåte metstand simite fram til ttrcestadt, Mannheim ogfrank: fensiv mot de tyske stamker som herennå, tel I er ca,103 divisloner; furt, bore alle ble erabret Prinkfurt etter nåen Sjers getekanner. krever det tid bygge ut delange, devis Ddelagte forhindelslinjer sensasjonells reldinger om at over,- hver broeneer sprvaetag hvor jernbanel ISjene skal legges om til PettanstyrIer hadde sossmf %rebure ogrermet seg %mberg. Dette r en ten ha vert grunnlåsesca.consmeldinger fra korrespondenter eller rykter russisk spervidde. At offensivon er nbr forestabnae, kan man Ireldlertld gå son medhensikt ble snit den allierte ledol se for å villede lyskerne ut fra. for det vista sm reen :anor soncre at bovedstyrkeneav 3. ane hadde båyd Det fjerne 5sten. Larilangenpå (Tkiname, en avriu-kju-byene, bare 500 km sv,m1 mrdgjennee k?ecne talt (ev fra det japanske madtlond, er den stårste ogdristigste operasion amerlks emenikanske ants), mere 3, arks hararebret byee Fulde ogstidit videre I Stillehavet skip og 1500 fly deltok fram)elover, gatt ever elva erra iusera?ssrmrådet ontrongt framtil i invesinnen, og det er landsatt entroppestypke på ialt mannl De byen Gothee; ikko lengt fra Dette er deb Tstligste punkt de all lerte hittll har nndd i Tysklend, ontrset midtvare mellom Rhinen cg Pstfront- har rfrket tvers aver åye fra est til vest ag tatt to ftyplasser som alt er i bruk. en; i låpet ev vel m ake er av.stantan edlom vestermeene bg russerre skeret ned fra 030 til 3O0 Det later til at amerikanerne ennå en geng haroverrasket japanerne ved sin drnstighot, o ved den taktikk å omgå Klåves Tysklard i toi Dette ståt han 1 sentrom av TySdard åpner giskeobjett, I dette ttlfelle Formosa. naek fast fot på Hlu.K1u-åyene vil, TaFfer ved en koordinert.oksjon sammmeds msserne, som står vedelva amerlkanerne igien te Ipivert evstanden fro sine riårseste baser til selve Nefsse, å avskjure Tysklends nordlige og sonteate deler fra de sårligo onråder, Tsjekkoslovakts og tsterrika. Dette stor hetydring km), og herfro vil fly- og flåtestridskrefter kunna få et fullstendtg Jepon (sprennet fra 2nipon fra 2(00 til /000 sett påbekgrnan ev dd formentl ige elaner Cre å gjlire fjellbastionen&w- kvelertede. rre Japonsjiiverte forbindelseslinjer. sameldiesgp kanadierne mulig,fordi direkte hungersined treer. Set srllter ogsa en rolle at Stetet nerjesi:ev,.-.r s1steogsa,:jjort gedfrj.9- gjort f sonsasjonellt HaMI,.50a1ln f 5. eras vel er tatt. RIngen tyeke elitestyrker er innesluttother,det tales oreolel-len kullfeltt.er her TysIdand.Hanau og Aschafferborele tett, og det kom not.rnekolve Polda, er Kassel derenhver enstendighel er etctyskland Ogse destår hare 9 kig frn-byt-fi, og de -gårsta Nordianken og sentrum. -heisse- fronten anerne hittil ber gjennomfårt til jmojirnabrskte den ned ubåt., bak.- det t riårl'iggendestrate-

3 gen i I dten: De -tyeems undel i den senere tids slnre resulte. iiket el 1 fert fl yvirksomhet på nerskekysten. ir ee vestfronfaa ken neturl inndeles i felgende 5 feser: 1.Reknenose- lkdaa, 2,, mar senket engelske fly tedoe skle re tilsammen ca. Sen forberedelsefor dre eigentiske offensiv heche generel Eisenhc,- rfari brutto tonn en eet norske dampskie lesaker utenfor klesund. Samme merslebservasjmsflygere glenreefert en luftfotogreforines.kampanje i en som eldri far. Fra en million luftfotogrefier kulne den all. ledelse satte opp de mest detaljertelkerter over de tydie still Inger og terren- get bek fronte. Luftfoloene viste hver hunker, tmer kenonstill Ing, tankfeller cag ble 3 mellemstere lyske transportsktog det norske d/s Serp, 1103 tra Menstad til Oslo mcd4006 tonngjimining. leidl ertld omdirleerte Ratch.. tonr smket ved Egersund. Det norske motroskip Utviken*J11e.nyllg gå komelsariatet laslen til tyskhavn.på vei dlt g1kk IltvIken.på en mine ved og hindere son måtte overvinnes. Anglo-amerikenerne var bekjent Srdlland og sank, tonheren rugela er egså mineserengt. mede tyske hevedkverterers heliggenhet, hvor flenden hadde sine tonkreserver, ad hvilke ruter'hen transperte fran sitt materiell osv. Svanefjell, 1300 tonn, D/S Torefire, 800 tone kantret, DIShudrid, 13.W 30, mars senket allierte -fly felgende sklp ved Kalen i renstad. 0/5 2. "Sealine off". I flere uker fdr den n11. Rhin-overgeng feregikk en tonn ble slept sir for Domestad hvor den sank. Dessuten ble. entysk lastekjempenessig hombing av de tyske trafikk-sentm bak fronten. Jernbanekrutlounkter, tåt senket. skiftetemter, bruer eg viedukter, veier cg kenaler ble dsatt Felgende skip ble senket under flyangreret mot Frarenes re. Verksted, for lldeleggende anerep fra luften. 1000ener av lokertetiver, jernbermvogner Sandefjord april : tys Concordia, 51co. br: tonn, kantret, U/S "fi 1 lar lastebiler, taubter og premer ble satt ut av spillet. Fronten I vest ble Isolert fre det ovrige Tyskland. Ett ledd I de semme operasjoner var også enerepene på de tellrike vest-lyske flyplesser. Disse angrep holdt Pluhner(tysk) 36D0 tonn, kantret, D/S Kattegatt(tysk) kom i brarn og veltet kdokken. tes Belpamela ble lett skadet. Dessuten ble selve flytedok- -- ken, som var I Ivsylktig for tyskerne, Luftwaffe på bakken dellopp rå det kritiske Ildspunkt da de tyske tropper mestrengle sine flygeres assistanse. 3. Lufthårre operesjener. matir1ig med Montgonerys F011n-overgang utfdrte de all. flwapan histeriens starste lendsettirg av tropper fra I uften rumn med follt utstyr, :1.e. jeeps, kerener, tanks, ble lendsett öst for RhInen 1 leret ov ett dnen. "fici.0 fly av alle typer deltok i deme Dagl ig 1 ly I Nerge. hatt til 23. rers slapp et engelsk fly red diverse forsgnirger til de norske hjermestyrker på QeploNen 1 kordmarka. like bak del ergelske fly kora et fly fil, og st hoppet 10 nann. De noreke avdel ingene trodde först - Irponerende oparesjen. Til tress for et tyskerne hadde ventet all. lendset det var engelske fellskjenhoppere, men snart viste det seg at de var tyske. finger, de ol ikevel everremelet. For det ferste av den kolossale Alle nordmennene kom seg uona, Det gikk ut over t5mmerhuggere og påskelco styrke som angto-amertkenerne eette inn, men dermst hadde tyskerne ventet ltiftlendsettingen bengere bek sine linjer. Dette bragte forvirring I disposisjonene eg ledet også til en hertig forening av de luftbtme troeper ister. Ndel Moss kom tyskerne over et våpenlager. Norske hjemmestyrker overfalt imidlertid den tyd<e vakten med tåregass og feirte I agrot med seg på me de all. styrler soe hadde sett over Rhinen, noe son ver avgjerendeto biler. Tyskerne har Ikke senere sett snerten av hverken bilene eller betydningsfullt for operesjonmes videre utvikling. 4. faktisk Irtnsets. Aldri fiir under noen kerpenje hor ell, tropeer kunnet våpnene. I GauladIstriktet kom det for en tid siden til karper mellom norske rykke frem under en fullkemnen flyparaply som nå i Vest.Tysklutd. De fellskjermjegere 1 uniformi og store tyske eolt istyrker. Fall.f.jermsoldatene taktiske flystyrker her kumet utfolde seg under en blå, klar hirtnel og hte overrasket av tyskerne, men tok likevel cppkarper og under buftitaffes så eg si totele fraver har de kunnet konsentrere seg on fienden tap. Alle nordmennene falt. I påskeuken hl e det slupeet ned al- fallskjermsoldater på Dovre tyskere og 1400 hirdeenn skal Vdre oppgavene på bakken. Flendens stabskvarterer, kenonstill Inger, tanlkonsenlierte trasjoner, troppeformasjoner og transporter er blitt utsatt for morderiskesendt oppover. angrep medreketter, grenater, bonber og mitraljtiselld. tkerfor stkre motstands-sentrs, f.eks. Kassel, er de stere strategiske bembeeskadrer Sjefredaktbrer 1 Tidlebones Randels ng Sjbfartstldning, satt inn, meden felge et been (ifollge tyske meldinger: hurtig er fervandlet peo ssor oreny eg e e på ea en. LO skap vil vekke serg til en ruinheug. Ile takt'ske flystyrker reser fren sem en kjeereploghos frihetens venner oq forsverere, Ikke minst hos oss nordmenn. Segersteet som intet kan stoppe. Peres målcmaråder har enkelte dagerettet settes så fra irste stand hvilken fere nazismen og ditler innelear. )å et nete 1 frem hvert 20. eilnutt på grunn av merktreppenes hurfige evensering. Stockholm i 19æ uttalte han bla.a: " Ieg synes ikke send på den generasjon 5. Transport. En hmtlg framrykkende, moderne ames sterste problem er som vånahellieste verdier, selve friheten. Det blir en kamp forsyningene og spesiellt brennstoff-tilfdrslene. Forbruket ev bensin og olje er fentestisk. Komeer ikke disse fernedenheter fram på rette sted eg som tilslutt vil omfatte hele verden. Imen har lnv til å stå utenfer. I denne kamp er det ikke plass for tilskuere". I rett tid,går offenelven istt. t lange penserspisser som anglo-emerlkan. Det var mange som forshkte å stå utenfor, mange son ikke hadde an så erne her kjert inn 1 Tysklends hjerte, er ofte helt bereende på tilfersler moral sk og uredd innstilling. Men Segerstedt vek aldri en tomme fra den fra luften.- Her har det også lykkes de all ierte å stablere en foreyningstjeneste kurs har hadde stukket ut. Han skiftet Ikke cppfatning hverken atter Dun- fra luften som verden ikke har sett etken til. guereueller Stalingrad. Uten hensyn til de militre og politiske kon- luftwaffes frevår ulder de nå avelerende operasjoner I vest er junkturer skmv g talte han mot det syeten g den stat, som han se som en De alliertes bruerogendelfse trensportkolonner råtte vere önskemål. At fare for friheten og kulturen. Han var også en av de varneste talsmenn på dette kritiske stedium heller ikke sender ut rekognoseringsmaski for Plorges sak, og vårt land står i ster gjeld til dennerann. ner, tyder på et Luftweffeher fkit rådestotet. De alllertes herredimme Handelstidningen ble under hans ledelee en av de ferende aviser i Nor- eq kjent eg ansett i hele Europa. Han salt sitt prog på den - med luften helyses ogst ev 1 britene den 31. mars avsluttet sitt beremte Em-depire TMining Schone. Etter denne plen har Det Oritiske Samveldet utdannetsin kultur, sin humanisme og sitt mot. Han dede för Noree fikk anledning flygere, vesentlig i Canada. rod dette nedlegges oeså den norske til å takke ham. sn hans minne skal leve i Norge. trervingsleir I ranade, Little llormay. Otdennelsen av flygere vil fra nå av finne sted på de britisk, lkyer. Hva kan Swrigo ejire? - Visse uttalelser vår leder S. nars:"hva kan Sverige RtF kestal i mers fl7.r3i tenr, bnmher mot Tyskl and, USer G5.50) tonn. nedens gjl:rer, er visstnek p enkelte hold Sverige blitt oppfattet som ut- totalvekt, 133.O92 tona ble igjen ny rekord. Fra Italia har amerfkan-trykerne fcr at vi ikke er irl ig interessert i frivill ighevoeelsen. I til Tel- i mars kastet 31./.1011 tonn horber mot mel isterrike, vemetlig tll la harmanmisforstatt ess. Vi slutter heit og heldent opp om frivilligbe- stette for russorne. vegelsen, fordi den er nee på å bane veien for svensk militär hjelp.hvis beroetrenoor hielo, GOI.Sver;ice.Me oteressert stert eutige frivi eår.inn krigen, er vi selvsagt ogst gkont ngenter. lso.coo skalforsvare

4 Judasomger darlfe fry-ifintning. Rastad, Frofeseer Joes gorr-f Aler og dr. Ame Urding. lhadglvende reoresententer: -1\nnerel,Iefferes, Konoul Lars ll.hreston.psen. DodisiroldiroktDr karl Even Ferorrnen i F.nrs* Sigreonnsforbund Ingvald Haugen, lege-. Det viaer segtesverre at det ftnees tratelbe svoke sieler sotler seg.1o4ke- av naztsteneei neiseebel:mnioner til tsn Isede1orredere rea krtgens slensrad.aersted, 'rettster elerik Skr.rd, siste mtnutter. For za 'tjele neen.usle s'ilrener ferredet de nerske oztri oter. det.hele går att stille og hevr&igirst cit;j: Dekomer zam tyver om natten: De sigr. ive s nyn dire,frte,. de gletore enkelte set VInk! gren betrl.tnfreer. nezlstene.lrwer full disfrestent fig demed trier Idietene at de er trygg-eog n n, P sine teles :feer i sikkerhet fnr Interasetontens streff: ffet er neret riktie gi forrine krie hele,:skylden for de Ekononisk ' At disse judasser er kjeltringer, det seli. :14 de er deree, no hns4dske problener sos beret sor oe Oårene. Vanskelighet at de grr dgrlig forrotning rhnt ogeistisk setet, er de: denverre ikku nl_ rlifs.ratter 1"-ogr upurtsirzerc inlefo: l t f:zr krigen htivetrt men sympterge M et cesegår ned frndee htrehmants oellmistis!!eopofebtinger og le SOMfo*r.. Vi skal rretve forldare fttla. For det forste: lijereetryinn hor et kerbertmleh,vesen son er overalt. Vi ser alt, V" h?.zor alt. Vi registrerer. 4;ti her vare folk over- og hiyet andre til, braski ird darrlgtivt ttaintie nzeionale og luteinasionale fortiold. alt i reuistenes egne Mdeer. ardr kler over at det kenskj er en av våre rernegkeheten nikk trett knortn; do sorn hadde tredn at krigen var en.folk-dtk sneldrer Ned eller - (river til -og sna lever dee frll diskrasj-eir, slres futhelrknfn, vrr tlitt rittnt falrn del illutioner - de( ver enda når du forstker dat ned ditt niddingsverk. For kort fid sideo ble ennskyel to.1trint soin villutleere stre vennerwflenden hrorettet fl tin- da kriefdrende ionizz ville,sek gtorre tro esa rn ny on bedre vertn, t(to 1kke s ferlig - FRYi sn3t if(!k;r:f4.1. Yt..if -ft; :derlenn lös, 'erws'aie er ettre-..t han hadde forslrt soo. Vi A,W-W -fseh vfn ; raz:eneeden eneel zv denkutet-1.ft 11kci,grtsenrn henr rrel7-4'hadclo dropt Ilvfflotet vet det tkket der Emtle,Toy-Fien hnle tete.7-74? i-ftrrte Grtinng i et Isektisk nydelses For det rinet: Iter du tenkt pra ille de etett scr eklzfzer for onpg}driffrwfrg som i hemelighetkcqugur til fer skntre seg bedre yll Rtre tv disr: et; nhelerne lareset- ee forneiyelsesliv, s-hero nyc retnhnn reg 'Isser" innen lanst,.keir etterpa? Tror da disse.folktge tar honsyst In den "fulle rii!kresjon" nirger renrezenterte vore;ful:sn'stroerlser etter ordore seg pånytt dt lover deg7 Vi hr nokså reange civ drie å dinrene nei degen. tilvirelsen,..erns andre tortsmr fitrile}.2 frrs:11. a'finne sikre For det tredie: Harde tenlet r fivorl edes det gar war nazistene dtunktor elleolson, d zette arc orkln: skjesoztil telke og kort trd-ifffer bak las og lukke cg norske.mymeigheter igjen er herre pat tzintes rtn' skerreit co i moden - mdef sange lffidot?lar du tenkt exa tkorden det eir hed do fulln diskresjon nazistene har lort deg de here tenker pra reddtsift- eget sking Her du styrtet seg rer ellar mindre eul 1io j;t;l[tv4rlcse ":;,v sln sindre ettnede deorketlor - Lze,",e.terkt på hvordan detggr rer.1mskresjonenar)tre hesleetlee.eger erkivene7 egen fysikk pfler mterinlig urkelef-, rnr-let stg soile lrn i hystild eller For det fierde: du klem over.at blest ae tmnederners. Juchseneytterliggnondo 025] C107li 0N3 de mest foraktnge7 re- du klar over el den taa herunfitt for eenger er fkaplöst og andeligfortnet7 Tenk 7itt here eta det. spengane er dårlig I noen grel vil verdee knnsie oneleve "flukton, fre vurderligon" ogsa forretning., otter tlienne Drm, sm soestent do eldrunerte lendenegar or det ca ylk tig fektor at de under trodtclann ikke hor kennet diskutere friti tidens Solvorsol fra de norsles hjectestyrker.. stranninger;.1.1et.bn he f?rt til 'I drikolt; her voropt zeg zzv seda tensehisteredig, (itylklingen de TUtfil hnfildde Intene synes dog fide ' tkoh, hoomisjon a utztyr sor tostes ned fra fly,.tinfrer de nors- kehtninestyrker;1:12t er gede nerseens plikt gjaro lesh de kon for A tyde pa det). For det er trettrene alltid å vurdere, tldri A la eert, hindre et dissevapen!,.rettr flenden til godg. 'tjtt geni.bert r si fm.iii ynnedov noe uten z ho. tenkteurr sgen, DetGr ul il.e.;rryerkinru å SlaQ gode nordern-som kan t- vere den.dren sea raelder tl tyskern eilr en Ordre. Een verdens dereokntier trenger tkke tore folk seliga folk, -"norek?mkigheter tfing av våwt, risikerrif å til truktet Zon nr vilhiqp til a efre, seg;!lz treoecr ola4 tell* sen ild-x vil afret ansver nker rflit,fr 10v, ne rrn tilfeldigvis itte :ori. ever neemelloefor neangz"i rem egh alltid breker 'hodet mg ' lagrer ev vetreen, arsurd z:zo i rr otstyr sa nerste, hfornostyrker her revidere stft - t711y171.11nkt. Vnriet trtgor litt tore etrelotive oellyktige Ssjult., ekel holdeseg npn lrke nevne tn et nert.cj.:ehva de har sen. folk, einn treneeh vrt s megetv?k,e enlolenznto mennesker Aedek-pålerrir. FraH.L Dvarfer drthz snekkettryt catilbake, lnevehder krskje en eg annen 1 densenrme tid 11-r fv1insffirrre.ftere steder innkelt frlk til Verden fiflurr hir frste line eten lunsyn til vi n&dgenr lefter gler ph-ter. De er der forci..ent cratirinnir not Sabetzsjen og belsjevienen, on ikko tzelver. allsturinerz'ozne, hereens.zy Skknightste co endrn )ovor rteri. er Itlttt stilt overfor v-lnet skrive toder dler hti teetrektet rke i7ovhernfe hve, ehnsen elhr rfis.gg eanon, saa PodanSvzrli(1, roge1 dot3lger det vil fg. 1,11 vii lnngt fru un.dtvlrdere f,4a de-skoe :skz fektoress hetydeizg, V lmat slkt nniiler de sikkert en vr,sepfli -rolle for verdees Dette kon vl fid-se firmt c-3 1. et er svikt fr;einten i rte Opp. Del er trbbelt svl¼ta skrive e..der.e1-4-1: rtrger ii brok- for ts rron7gendag.1k1fatsgerg; afiji ngr nhtuelfe krfli t.i slal 15 II wirkenefeyrazt. hieasestyrer &er rsed storetffer fcjehreie ter å tdrste firnden.3ine ser her&r,.,-.1,11,,1rp1y1/2 transportert forsterknin.. fn Forge-tii trontme -ysklesid. eller greske tilstetler landet, nrr krigen shdf, eler rekolte Deter likegyptighvi1ge trusier son tlir brukt. Don dee dnonser menneskerr: 14Varleees virt ne dst? Lnten reg t fernreeka kaeltnien bayer untx:here flenden tner, -den det bor vi inpenfront. der, eller agsa.rea de trz at skjetreenheakrrotr;alt. ; 71det er nerzfsmetie selv thft fs.-hrf1. L-t.ber skjrhner i sin nng Föt Ikkes opo frivillio. Dered5or duallerec!e kittt 5v4het sig fiegion vil vite å utnytté til ibrderepress. Bli du Iterted med gakt tet rr hilter ik1:n utt Mydning fer,mrern skytne r anninn. skal du nektea innlete dtg i diskusjon leez' fylkesftireren. kon lett. koasetil Asi ting du vil ingre eller gjöre din skip inn frrligere. Skriv en de viser ngedtg1olse overfor darlig kutdinde folkoslng el1g ninrritefer, ur. k. skriv.t tarr kersentrnslcnsleint srm firte (1Ake cpp. selvsegt fkke rnder neem erkluring. Dot er formdcri. Fre irgen syervinkel kah det iffiretit-tkgstnt sette$20 fts i 9:5risnt, De noreke delegesien il elkkerhrtskerteelsos I ar mrenzisko hir fatt :G.rgelna4g, Ihelns eg t1enshns verker re prifve slg til lyd for dore, fbigende sammeesetninm Utenrikshinistor Trygve Lle, Stortlortresident rd. iderr yi.efter hur.t.t1rekmft idgo- hetyens.rgsl5st dz hepo, J. tizebro, Ambassackir Forgenstiame, Dircktrm for k tiies hmk arnold e. 11/4:<. er ess drt stik, - Liet Cg-txit 2 vite, wei tfen del MittanSizenonsttt forstorket trodrhsene, Se$tzetle,ef L ktån rpr on cgmi fr.hi. or sa vakne Ge yi M fissidtfi, frnn,htluen, ut-

5 Den eereke krmen rtear krhyse for utslitte nesleer og sll slegs mteriel Etore: o indestrien, på jers keene, på hus m hjen eg mrderobee eersene ropreserterer videre en del A retr Nazi-Tysel ands endelies nederles4r ut meremål Ikke om av"betalinepee" fer behdenes rodueerte besetninger cg fiskemes rekvirerte rråneder, men om uker oe degar; er det neturlje at teet narehe folk sper see bmer, fer uttemete skger eg Ddelegtelendommer, Alt dette er direkte thordan yll dot ge red den norske kroneer VIT den miste maget av kaeltalfertering. Ese erdel er ogse oppspering, nealig don del 2V Innskte sin verdi7 Slik som tyskeme her herjet, Meleot or; ujeuget vert kme, er oj sedlor son er "spert" ved undererreiring, underforbruk ng senkn1rg av.det rinelig at mange frykter fdlgen egm for ernnens vedkocueede. Ihn levestandarden. - lykeligvis berer det I ikke 1 iti grad ra det nersice folk sely on det enonre tyske pengeferbruk (deeet ved seddelpressno bjelp'; skal få edelm- ling. 'mlm Statistisk DentrAbyreis levemkostniegsindeks vimr ikke stern em kunne vente en forrykende iittlesjon son resultet av en slik utvi; gende virkeinger på var peneeverel eller ikke. stigning enn 35/ i ekkupasjonstiden. Det skyldes i f5rste rekke den pengeeolitikk som har viert fert. Dan har gått ut på i hindre den voldsome ilve er det som er skledd? - Tyskortge her disse f5 erene belastet Nor ge med alle utgifter til underhold-av hmettelsestremeree og den stadig kjilpekraft 1 å gjare seg gjellende sera ettersperm etter verer, erbeidskraft og fast kapital. Ved resjoneringen, priskontrollen, veluteregulerin. mer artfattede sivilachinistrarecn, til bygninn av hareekker. befestningsardeee, flyplasser, jembener meepergene skaffer de ved Å trg<ke sjekker gm, renterneulerinem og ved utbytte, lenns- og prisetcppen - sem egee på Norges Pesk eller ved å rekvirre mdler. Gjenmeseittelig er det tatt nefetter faste etembruer her reen rvaddette hen det ber vart nck ut nrekrirg 20) millioner kr. ne eeneene slik at den tyske konee I Norges vemig samerthe pengepolitikken ned fineespoliellem. Ved Figeng av Dank nå overstiger 11 eilliarder. Akener. Poseene er betajt ut av Elankee skatrdngeertrlig ved forhdyelsev emsetnimsevgiften 11110`i, hvoreth etter ordre fra "finesemertdenestie FerwIll står clet tyske rike son deme avgift tnnhrlmer ca. 43 millioner kr. pr. rråned],, ved estagelse a: skylchor for belepet ree.: dee nerdk stat sno gerenilst.! den utstrelthing store abligesjonshn eg ved etere avbeteiineer fre statms side på knnteer gjelden ikke blir betelt av Tyshland, o!t dø nord:e stat everta den. har ni tåde nbytrallsert-klöpekral og bidradd til å legge Den alt overveienda av en 11 eilliem*reer:enverell slik at det ik grunnlaget fer den seneringsprososs see er nedvendig ner tyskern er ute ke blir oge 10Jen av reell :;erelj for lorge, Ve1L og lernbenebygnine, ev landet. kreftetlygniee og fehrlete2ege-, sne kan kenee oss til nytte, utgjbr bare teorder blir stillirçen ner vi igjen ken overta moveret for vår i en lflet-~1 ny Tre. 7-1dermere pregeferbruk. Storparte renreserterer konomi og år pengelcdelse? VI v11 see everfor et enerot bethv for mat,. forteruk cg kenitalferterine. jje mmet stone lete av nat, kler, utstyr, kler, nistafter cg naskiner. Humene, skel mettes, lagreee skal fylics cg Hrensol ce: drivslci-±fer (73reirt fer, som vi hadde ve,-; dckurrasionens begynnelse, er teekt opp, kirek rallnpitl stem skog, huseyreestand og råstof- igang store nyanskeffelser,del betyr..kort segt: vårt letd skal produksjrns. og oreetningenaskineriet og koreenikaelmsvesenet skol sette fer er redesort.horokeroduksjonogvarehrert her tyskerne lagt beslag. settes I den forfelning det var 9,. epr Det ken Ikke glems med på og er blitt undraddet nerske forbruk. Vårt folk er i disses årene Det m gjöres stykkevis hvis inflasjonen skal undeties og kronen beholde sln Verdl. blitt bere'vet reellerted og realkapitel i en uhygylig grad. ran nsgmer at ca. 25/eav-Ver easjerolfrnaue pr. 9. epril er Ul Itt forterte Pengepolitikkens oppgave blir den dobbelte fironsiere gjenreisninee Fer tyskeme er ute av lendet sitter vi igjme urei den tyske pengefleme Pe napiret er vi til syrrelatende rike, eldri bsr det vert seeneneegjere sts glellende slik et en Inflesjonsbeegelse med pris- oq lennsstlg- og å hit den inermelt store kjerekreft I innskudeg sedler fre eelger I enkene, aldrl,har det ve're st flust ned wieg settes igeng. Problemet ned den tyske milliardkonto i Nomes Oank og så vanskelig med arbeidserefl. Aldri Iter det Vert emetå kjees for löses, Hittil tor mill ierdene topet seg "emeidslösdi opp I bankene. &eretidig sem innskurkkne er eltet reed 3 milliarder, er sch eevnt utlerere gått tern helleeeldri så lite å kjepe. det er jo vedigv;:, kjennetegnet på inflasemen. Hittil er vi imidlertid spart for dm Inejnejon soe tyskerne ned med ce. 1 millierd; et 4 millierder skure enbringes. Stomorte ;har legt alt til teette fer. Vi vi I bl I spart for den etter krigen egsa. er frendeles erbeldsliise. Steten " her opetett nvor 2 mill iender i nye,fes Det er nelvmdig å se pi de to sider 1 reenseepet, Å den ene siden le len; men Mesteparten av dkningen i beekenes vordipepireertefelje falle har vi det tyske sineforfrtk Do sillierler sn tyskerne!!;ar tatt ut av på stetsveksler, sem staten ber mettet ulstede for e hjelee bankene til å Homes Rank er gelt inn i prekkejrnen oe emsetnineen hat gjort sin oppretthelde rentektalirgen på de iennkedt 'de her mottett - for sterstedelen folioinr,skued (bankene er blitt neetrt å sleyfe rente pe fol Ielm- rendgeng i det eltemmie:e liv. Pe er betalt ut til 1 Ilinger (blek til de 150 D)D norske arbeidere san har vårt bed(jefttget rereete fer ttskare skudca. Gessuten her bankene ankrers I mill Iard 1 kasse og I Nerges Oank. ne) og til entreprenirer og leverenderer. Derfre er de gått t,1 kjaprenne Ihnne kideekreft kan ikke slippes lfis. Problemet er knyttet til den gmssister ogjbander. Fordi det ikke har vert anledning til å fornye lagre eg bruke penger til vedlikeheld, utvinelser og eyenskafrelser, c4) fordi tekenfortm ble del bestestertyekerne skal yte erstalning i ferm tyske konto i Norges Bank. livordonekel; den bringes ut av verdere På Jal eri stadiger7mende verevangel- z resjenering tor satt ererscr for folks ferbruk, her kmtentes hopet seg opp. Gjeld er blitt betalt, ellers er eme betaling vil bll overlett tll Ingorterme, og betelingm kunne ge til av- verensee De maskiner eg 4kip, stål, jern ne kull i rzette Motta som av- eene blitt sett inn I bankene sor innskudd eller bets7.11 som sedler. Denkgjelden er derved blitt redusert ned re. 1 mill iard til 7 a SETT ITOD idili. brirages ved vrd sele rw de industri- eq kreftanlege ser, tyskerre etterlate drag på tyskernes - statens - konto I Norges Bank. Konteen vil også kunne onar kreeens inneeeleri er stmet rt 2,D millioreer i 1139 til over 5 see. b'en ropee svert mmet. Tyskerne her bygget for cver TIM millioner, re eillierrar og sedeeilrelerat er vokett fra 575 ved utoingen verdien er bare an brekdel. Og det sperslwa de Deblegger innan e forlate over 3 millike'er Trener, eltse rer enn en 5-4oblIng ev enddelrtenlendete - Situasjona: ku eltse. bll den et stetet må everta en ster del av gden. Lieningehteene viser lendets entette inntrkt, som får krigen lå konteen, sem etter de siste evbetal Inger entagelig utgjbrca. 6 e7 eilliarder, kroner. nellorm 2,5 re, 3 millierder, ar stenetil mellort 4 ne 4,5 mj.-111arder. At denne velstene;ik; ner reell viser Imidl ertie regnskepets annen folk sl: Er riet så ferlig ned denne kinteen i Dorges flani side, Sedlar og eeneiner.jeele ar iikee med en. 5,5 millierder kr. Det er be Ken den Ikke bam strykes7 Problemnt er s*.ti forklart ikke Det tydelig mer enn ver entette'inmue ler forrige krie.cg fee,v dan rotatte. er de same milllartm es, går igjen i det irflaterte saddelnelep eg hmktilgodehevende. Itene kjelpekreft. son metsvnrer ficre genger vår detelj- forom I sketteeret disse ntlllarder r eteret uttrykk for hvor meget rikere ei er hlite mer eer I hvilken grad v er blitt fattige- orneetning, n naytreliseres i en eller annen forn. En stor det nv denivil De er "betelingen" for vere Vete lngm, hvis verdi renst ken nnelks melde seg'i etterspersolen etter valute. Dkulle den sl ippes les, vilde del til et par mill lars kre de ne.reser,cres en del av Ci?? meger som ikke hla ereart over 32 og doller i her kunnet eivenhs til veeljetold og joroyelse og er det vi her Igjell Ver ckeort n skiesfert vil i em ferete tidet nepee '2cm å skeffe mer ;),Ager i I andet, NO-rgr. Penk ren kan höre T. etre ettw forrigs krig, da eendet

6 esiek enn av daa valuta vi kunne dlsponan fdr krigm. heldigvis er det ere i denre landedel,!'!evrden d<al ledes av ep reouleringsat+ltekt. sonlet et stnrt frektinntrktene, nig vi 1,2r ffltem IS,SunisrlD1p :/-'..,eidrert -rdet.uttr.ltr st,:tr'leen r.kt var O[JPflCtfl in tyl. til gjeernisning ay derre; nee det vil rif-dvsdig;eed len i eflandeti kesarbrider.evnd, sne skulte ferdele arhidekraften ee ii,teeme nvilke erheider ses skulla utffres, inaluatritiltak rittes irrna asv. den iftstd Ud til flere hlndr eillienrr kr, '.;a19.4 av diase tll V!ke importreor trrkke sefler 1;:n til Pomes rtank x retsers oadi'ripet, en Arbeidet megl a'sette istand veirr, telafnel trjer lyanatt. var i geng ng riet vil nettl r 1..ITd;r; fr.r. tte-deri çoliiikk som skulla forserts s rart vinteran vrr over,!praftvcr;et snr s',:rfet lya er praktisert i le tcrifere 5 r red easjenering, valutnkontron mg prisroeslarirg. t desautar lea:aes at nye stere 1:Nn fer i hinda kjfecksf- Det-%kas:a gjaldt fyrvesrret sre var tetall 5delret. Ilavnavaaennt var til Verarnerhalv3yr. var :delecs; r-xn rar rlanene cm nvinekira ter. an det frivl l'g nr (..at bect. Gar det ikke frivillig vi fin arbeid, rg elt ville hl gjort for 5 -:a. den rieriridring 1 ne raa I art kalgiske aysten ard rebr1nis2 av syrier cq %eerring av en vist del v sedliar :radaktd r.kose ta-ler Ærlr at det-tedernrkwer ne- s e..1r.rn for trekke sktaairelt esn-vrda crarr - i Ivot. Videre blir khov for visse en- Isse fnk somvi o.e tinne-r;tw-t. knaunikem.del3te %ssinten minehaning i fiendtliqe farverr". bc,n7.,?e: V. trr.kke inn krigs- sç svartektlrs-tartje-ester. idet nver orfattende epereskrer. Arteideg cr-t rnifhrer en nedvrndig so - Likevel vp.'statn sbrkt 3.;ci Ûld. jtv,:e f3r heiet- kreteds sm gjiir et otretokte trer Ir!5grtrinin!e"!' dn stort beebeangre.teisen er det lant Dertil int kentinentet. Vineringen av fierdens fervenn blir lett. eneett segirult korrer.yttcriiri2rn et:;irirder i :eks,3ler; hvis utlartngende dog rearbell er sjeldte ieriefilloncre fe, r"at stnre renterde-som.er 7onainsket betydel ig "en.dmr delen R4fs innmtsir rv ste, b(44;:e'enfer!rigfirtragen cg ved rent,:fallet, vil lhmo1 nstles, og.ze da stort; rye krav son oinel,ogingen fra fb.,; skjer i full kpordtnasj).1 me de viie ellterte til st,it;e, wri trtngt.pfr bedsjrittet. Sibasjonen krewe og efinvt.- rnpon, med rkrfor et rintiv vt no:arrlit inntektsuiv. 'S-bininel-ktne her.: tnder hvilket nea kan raere finiaa i -i:tyaree!,vor t or unul,geller van besettelsm 1igcrt.H:rincj1?/! millioner eller det debbelte av ffir krinen rme. stendiehel:vit bli!,td entrif..ninoev grres-:s1e1!'er ser enerrr: i t;oree 141.:-frws CS-# el rrkrigetleen krno St(!re. Asif.t14 eldei% Vi kmner her ke krerens Verdi. skuueiro at nalet blir stabil isere neeilunnefaxat,sind aeril V14.0, det prt siiv i er. :1c1 skule UPjte rn ptrada a ll rg en dellerkurs...-av tegynrdisen ftilgte britane den frin5t.asnrtra de kensrntrete!! 5 eed do+ n..vireade foalnld d'isse vriutaer. lkn det er gene eve,,fertvaldsvis 97ø. sjb;strehninge... li,rt et.; V.71,1 ble lnelegging der:ser holder cht fer sm;ynl ig at Nortie\ef I fdlge Nederiehd utyiciat "til nerdligern fernnu, lnrç 1:or.3ns kys.: hvor't..,-(zt:rnes vi etniaies av ca. 24 eg-en iollarkurs arca, 6.. Drt ships.ftrt en ek.i tra stinwl am, og det ville slare snek-,seg gjennom Kenelen, hindret tett mrt fortynne, til hariktan et».)lere rt frcheldsv;s.hdyt prisniva; eerognliganservt.4.edett nv den )14.;d inrr ingt ut ved dn Frialske.fiye en pieekirs'ati 20 lilie spnneyeng.. ferhol dr! er je det'atselvoffi vr Cowav pef er lik sftet, er d arrlre ladd, krinfdrende sen nbueerte, sonl ig overtok ledels:any xtnelrge,ingth, ble det lar ut minct r seu css TITtsfrn-pl iktel rr. Probl met eed. w'irt uterteldpresg. maned. Hen 4:nt-otteSert tellet tti.ever'.1(x0 mircr.m. ernek. Er indr h5ve.redif.doelk irr sen 16sn;!rt tekrisk,r,isters»en til.cilrendenunnrgen cg lanes eela Nmg s kyst ble tyskerne blir de`.. er.d Lri7 vn dc: niste Repe±:!!!v sin vc ntvunget til forete kostber eg!inver; 10.ervtdo renne!-4trve, er ael trem grtar.,til v:ae tolig Det er. ingen `;artforholduregler. rinefeiingen ble en re, den tyske annet bovelopprpvei tnn Iii fksk: ij krog.e.nul nd Ljpe ttng eller-verdier men av andort;ner I Kaniten-le tysketa ut flak-dde fnr Leskyte de 1,:xdflygende beitisk Fr1- Pr.4 v[ vil U i w darlig forretnire, cg:.mtneleggere.-r)',tle ledet til EAsernalskmeinere utvik ny taktikk ret re antingsrrosessen... minelnggir5 fra stere höyder. Sartidic bfe ainew.n 1,enedr!kajon ng virken stedtg endret for, venskelfgeyore deres tirleyie!iggifirelre.ved sick av do ragretiske mieer to Rt.,F i blik akusti.;;en miner srm r virkes av Sjetr,,i for de.r,y.r;rtis- ce einreis;mierarteeentel, Anders Frihagen fil-5.ever..aralan 2i!. var nettepp kmdiet bilbake ettea en Inely.igircen i Virt ci f ek-u-; fnesversv'nen urnder de r&sai at fii stat.:rs:-.et det son.er sagt rv alle sernhar store lmdgarosnerrasjrner. %;.!fi on reke kompl 'serte mineleggi riper2sjgner utfart i fealalen fer beery- dcare len tyske rarir Lmegikk fra bwegelser i disse flten inere rjett- I5ides eg si total tars i KTeled7roler'n)s'keriat rianne viktige det -r.!--41.1kk trt:.siwirt:tre i Eritiskr:ril,01wrr s;aareat llmau-trafikren flere saneder serrerea ca ltsten rct kins d ser*ln ng pldp *Icerte leden. Ffra-n brffi!.k neoynte en. Fee- ca sa sae lk n haah.e. naa ta-a:teie red, skaet staten -For kreditt, og er-sener. r+terat tyr rip broynt evakrar ardaver tronw CIVneteriell cver beveme i lajie ler minaleogirorn tatt ti er n v7nt ti1!-k2s7.1,:nr av de stmc f1rr.2cterwsincre. reme reeererfdet soivar last 7-3 mie,r; Lwor sre kestes ui i 'fteerl er 7.75.tenge red ruan.er ri cr. er. 11,4't.rn ar 730!e; i.srav 4J kg. er aaaart ishav.weien his f3rhe vrl rcrf byanimapl:terer ar,ne trevirke spre.lagstnff. -.;om kjett har det hend; minelegniz riv det indr: fn firoland. rer,.n.inrhae!ht ogsf.: treleveraissr fra Russhnd.Fra Erg besseng rt.enkel+: v irden Orevet mr wor hyn field c As er co sritstyr til à nyile et cr1 irevikret sen nene konstrvert slik de rmr:lt spriner korrer I vem var ne stedel. rnlart rkuile F.Aetern.: fs! vr.rk:steder,som iter.v.rorrirom?dcs M en skulle brukns r.1 ;, set'.. i stae2 dr; b:".tene son.var Udel agt. stert rk"erat ar derfor ef1 grwe tll Krigsskadetrfim!:r LU srst3'cie de Hel,nte hus, renviweat for hevrcr-ersikt er...+ctsinka er, deserr utbetalt erste:ing r at Trndergrylkinl er de I den fdrde tiet wsere dn trke-tr,neer'ter. L'fre rr ein her.ltt. ;nrtil er 7Cf.; tyski km rkt bir -; n idlerdie hes..1)et er tyrievrt en regulerings-fart:;:venem, vse ;:t de nve bollger ::711er til hus med er sttie!-,tmensic 7ii.l.nr_C tern.,;_t vi bor sb.iv sett l',.inflarat Flon: r.nne nt. ;srgc det venskeligiul &C!!!!!"-:!-,:!1!.!!'r!.!) ikkr!":1.1!f!a g;era,,fra. de!fe'd&i: friwringen, nci de ilie bli ir tet ned r;erner ;4:" kkale hendlende under lasyr T.11 er vsrenekostet aer ffr fr:njerinne5, ver til n dey!!!' untier-okkueeskan- i d r:zacrv:rlanar.r't er stkcst de vsrer soneller rasjese:ire,n PUllg jolji DEt vw siret!flrkit"v. sçikr r.v. fra England.lta lrzad haddr r!or evner sving fertest rasjoner. Sl3einer fre fly er Fit lemsk skelig ranrehrn p`. annen RAFsnirklegning ferefaes rbihw r4yrend en dta Ttr5±r; Edeelermie da reen 1,. mierr I (!sterel:sen..rcrbindelser var ev ster hetylnirg, {.(2"Fr(isenaul w. l' r.hwrherrt" i menfg orråddo.å ,de A.tr Cbief Wershell sjefen for -'f./; bor fra ProPell erslag ei 2gsC karkinr:tyier typer.!!! TI de ken ekepladnn land, drrscin

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er!

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! I n n kaller til års m øte l ørdag den 1 9.03.20 16 k l. 12.00 på N e b benes k r o N o r d gåen de v E 6 V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! Saksliste 1 G o d k jenning a v i n n kallelsen

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer