Fra risikoanalyse til beredskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra risikoanalyse til beredskap"

Transkript

1 Fra risikoanalyse til beredskap - Praktisk krise- og beredskapsledelse - - Ivar Konrad Lunde - NSO Fagseminar 2015

2 Forutsetninger Struktur system og metode Kultur holdninger og ferdigheter

3 Forutsetninger Struktur system og metode Kultur Fra dokumentert til reell beredskapsevne holdninger og ferdigheter 3

4 Krav Risikovurdering Forskrift om industrivern 5? Beredskapsplan Forskrift om industrivern 7 4

5 Begrepsforståelse Beredskap tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede hendelser og kriser NOU: Et sårbart samfunn (2000) Uønsket hendelse hendelse som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier Forskrift om industrivern 3 (2012)

6 Risikobilde Årsak 1 Årsak 2 Årsak 3 Årsak 4 Årsak 5 Årsak 6 Årsak X Barriere I Barriere II Barriere III Barriere IV Barriere V Barriere VI Barriere VII Barriere VIII Barriere IX Barriere X Barriere Y Uønsket hendelse Beredskap Barriere I Barriere II Barriere III Barriere IV Barriere V Barriere VI Barriere Y Konsekvens A Konsekvens B Konsekvens C Konsekvens D Konsekvens E Konsekvens X

7 Sannsynlighet Risikomatrise HØY LAV Konsekvens HØY

8 Restrisiko Vi etablerer beredskap for å kunne håndtere den restrisiko som alltid foreligger fordi uønskede hendelser vil kunne inntreffe uavhengig av hvilke risikoreduserende tiltak vi har iverksatt gjennom vår risikostyring 8

9 Prosess: etablering av beredskap Risikoanalyser Erfaringsoverføring IDENTIFISERING: Beredskapsanalyse Ytelsesrammer Ytelseskrav Analysere eksterne ressurser Nødetater Andre offentlig tilgjengelige ressurser Andre eksterne tilgjengelige ressurser Plan for verifisering Plan for revisjon Dokumentasjon av evaluering og forbedring EVALUERING: Verifisere Revidere Forbedre Kompetanseplan Plan for trening og øvelser Kompetanseheving Trening Øvelser MÅL: Kontinuerlig forbedring ETABLERING: Beredskaps - dokumentasjon Analysere interne ressurser Forpliktende avtaler Beredskapsstrategi Beredskapsplaner Koordineringsdokumenter Eksisterende ressurser Eksisterende kompetanse Eksisterende prosesser Etablere nye interne ressurser

10 Identifisering Risikoanalyser Erfaringsoverføring IDENTIFISERING: Beredskapsanalyse Ytelsesrammer Ytelseskrav Analysere eksterne ressurser Nødetater Andre offentlig tilgjengelige ressurser Andre eksterne tilgjengelige ressurser Plan for verifisering Plan for revisjon Dokumentasjon av evaluering og forbedring EVALUERING: Verifisere Revidere Forbedre Kompetanseplan Plan for trening og øvelser Kompetanseheving Trening Øvelser MÅL: Kontinuerlig forbedring ETABLERING: Beredskaps - dokumentasjon Analysere interne ressurser Forpliktende avtaler Beredskapsstrategi Beredskapsplaner Koordineringsdokumenter Eksisterende ressurser Eksisterende kompetanse Eksisterende prosesser Etablere nye interne ressurser

11 Ytelsesrammer og ytelseskrav Ytelsesrammer Hvilke hendelser vi skal etablere beredskap for å kunne håndtere? (Dimensjonerende hendelser) Ytelseskrav Hvilke krav vi skal sette til vår håndtering av ytelsesrammene? Kvantitative og kvalitative Beredskapsområdet Håndtering av ytelsesrammene innenfor ytelseskravene

12 Sannsynlighet Beredskapsområdet HØY LAV Konsekvens HØY

13 Identifisering Risikoanalyser Erfaringsoverføring IDENTIFISERING: Beredskapsanalyse Ytelsesrammer Ytelseskrav Analysere eksterne ressurser Nødetater Andre offentlig tilgjengelige ressurser Andre eksterne tilgjengelige ressurser Plan for verifisering Plan for revisjon Dokumentasjon av evaluering og forbedring EVALUERING: Verifisere Revidere Forbedre Kompetanseplan Plan for trening og øvelser Kompetanseheving Trening Øvelser MÅL: Kontinuerlig forbedring ETABLERING: Beredskaps - dokumentasjon Analysere interne ressurser Forpliktende avtaler Beredskapsstrategi Beredskapsplaner Koordineringsdokumenter Eksisterende ressurser Eksisterende kompetanse Eksisterende prosesser Etablere nye interne ressurser

14 Ressursanalyse Hva skal beredskapen vår kunne håndtere? Ytelsesrammer Ytelseskrav Hvilke eksisterende ressurser har vi for å kunne gjøre dette? Eksterne Interne Hvilke nye interne ressurser må vi etablere for å stenge gapet mellom hva vi skal kunne håndtere og hva vi i dag er i stand til å håndtere?

15 Etablering Risikoanalyser Erfaringsoverføring IDENTIFISERING: Beredskapsanalyse Ytelsesrammer Ytelseskrav Analysere eksterne ressurser Nødetater Andre offentlig tilgjengelige ressurser Andre eksterne tilgjengelige ressurser Plan for verifisering Plan for revisjon Dokumentasjon av evaluering og forbedring EVALUERING: Verifisere Revidere Forbedre Kompetanseplan Plan for trening og øvelser Kompetanseheving Trening Øvelser MÅL: Kontinuerlig forbedring ETABLERING: Beredskaps - dokumentasjon Analysere interne ressurser Forpliktende avtaler Beredskapsstrategi Beredskapsplaner Koordineringsdokumenter Eksisterende ressurser Eksisterende kompetanse Eksisterende prosesser Etablere nye interne ressurser

16 Evaluering Risikoanalyser Erfaringsoverføring IDENTIFISERING: Beredskapsanalyse Ytelsesrammer Ytelseskrav Analysere eksterne ressurser Nødetater Andre offentlig tilgjengelige ressurser Andre eksterne tilgjengelige ressurser Plan for verifisering Plan for revisjon Dokumentasjon av evaluering og forbedring EVALUERING: Verifisere Revidere Forbedre Kompetanseplan Plan for trening og øvelser Kompetanseheving Trening Øvelser MÅL: Kontinuerlig forbedring ETABLERING: Beredskaps - dokumentasjon Analysere interne ressurser Forpliktende avtaler Beredskapsstrategi Beredskapsplaner Koordineringsdokumenter Eksisterende ressurser Eksisterende kompetanse Eksisterende prosesser Etablere nye interne ressurser

17 Praktisk verktøy Evaluering av beredskapen til Wärtsilä Norway, Pinja K. Poikajärvi, HSH, (2014) 17

18 Begrepsforståelse Beredskapssituasjon: En tilstand eller hendelse, og dennes eventuelle utvikling, som starter ved at virksomheten beslutter å mobilisere hele eller deler av sin beredskapsorganisasjon og som varer til beredskapsorganisasjonen er demobilisert Beredskapsorganisasjon: Den organisasjon som en virksomhet har etablert med ekstraordinære ressurser og fullmakter for å respondere på hendelser som ikke like effektivt kan håndteres av den ordinære driftsorganisasjonen

19 Ekstraordinære ressurser og fullmakter «Krisefullmakten» «Bergen bystyre delegerer herved til kriseledelsen alle fullmakter som er nødvendige for iverksettelse av relevante skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer» Bystyresak 122/00, 5. juni 2000

20 Beredskapsledelsesnivåene Politisk nivå: Ivaretakelse av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fellesinteresser som er truet eller utfordret som følge av den oppståtte beredskapssituasjon konsentrerer innsatsen ut mot fellesskapets interessenter og øvrige omgivelser Strategisk nivå: Lede og koordinere innsatsen for å ivareta virksomhetens overordnede interesser for å sikre videre drift og ivareta virksomhetens omdømme konsentrerer innsatsen ut mot virksomhetens interessenter og øvrige omgivelser Operasjonelt nivå: Lede, koordinere og støtte taktiske nivå med kompetanse, kapasitet og kommunikasjon, samt ivareta innstatsmannskaper og mennesker som er evakuert fra hendelsesstedet konsentrerer innstasen inn mot hendelsesstedet Taktisk nivå: Lede og koordinere bekjempelse og ivaretakelse på, eller nær, hendelsesstedet, for å forhindre eller redusere skade på, eller tap av, mennesker, ytre miljø og økonomiske verdier konsentrerer innsatsen inn mot hendelsesstedet Hendelsessted: Det sted hvor en beredskapssituasjon har inntruffet eller har sitt utspring innsats kan iverksettes mot flere hendelsessteder samtidig i samme beredskapssituasjon

21 Beredskapsverdiene Liv / helse Mennesker Miljø Ytre miljø Materielle verdier Økonomiske verdier Involverte Berørte Relasjoner Ytre miljø Fornminner Uopprettelige verdier Materielle Immaterielle Erstattelige verdier All planlegging av respons og håndtering knyttes til beredskapsverdiene

22 Prioritering av beredskapsverdiene Mennesker Ytre miljø Økonomiske verdier Prioritering ved bruk av knappe ressurser eller konflikt ved samtidige operasjoner Omdømme Prioritering ved innsats som kan medføre uakseptabel risiko for en eller flere av verdiene

23 Mengde Beslutningsinformasjonsfellen Beslutning Tid Eid & Johnsen (red.), Operativ psykologi, Fagbokforlaget, (2006)

24 Mengde Hendelse Proaktiv strategi Konsekvenspotensial 1 Førstemøte 5 Beslutninger: fokus og aksjoner Tid

25 Begrepsforståelse Konsekvenspotensialet: En realistisk og ikke usannsynlig vurdering av hvor alvorlige konsekvensene kan bli for hver av beredskapsverdiene: mennesker, ytre miljø, økonomiske verdier og omdømme, utledet fra den informasjon beredskapsledelsen besitter på planleggingstidspunktet. Det riktige potensialet Proaktivitet: En persons eller en gruppes evne til å beslutte og å handle forsvarlig i nåtid basert på en kvalifisert vurdering av en situasjons fremtidige utvikling.

26 Beslutningsfeller Beslutningsfeller: Systematiske avvik i forhold til normative logiske og statistiske regler. Optimismefellen: En generell tendens i menneskenaturen til å tro at alt helst vil gå bra, og at vi derfor ikke iverksetter nødvendige tiltak tidlig nok i en beredskapssituasjon. Bekreftelsesfellen: Vi har en tendens til å søke bekreftelse på at egen forståelse av den situasjonen vi står overfor eller den informasjonen vi mottar er riktig, og står i fare for å overse, ignorere eller la være å gi videre informasjon som kan være av betydning i en beredskapssituasjon. Status quo -fellen: En generell tendens til å ønske å opprettholde en nåværende tilstand, snarere enn tidlig nok klare å ta inn over seg en mer usikker og en potensielt mer ubehagelig tilstand. Innrammingsfellen: Måten et problem blir presentert på har en tendens til å få innflytelse på de valg som blir gjort. Eid & Johnsen (red.), Operativ psykologi, Fagbokforlaget, (2006)

27 Beslutningsfeller Beslutningsfeller: Systematiske avvik i forhold til normative logiske og statistiske regler. Optimismefellen: En generell tendens i menneskenaturen til å tro at alt helst vil gå bra, og at vi derfor ikke iverksetter nødvendige tiltak tidlig nok i en beredskapssituasjon. Bekreftelsesfellen: En potensialbasert tilnærming motvirker Vi har en tendens til å søke bekreftelse på at egen forståelse av den situasjonen vi står overfor eller den informasjonen vi mottar er riktig, og står i fare for å overse, ignorere eller la være å gi videre at vi går i informasjon som kan være av betydning i en beredskapssituasjon. beslutningsfellene! Status quo -fellen: En generell tendens til å ønske å opprettholde en nåværende tilstand, snarere enn tidlig nok klare å ta inn over seg en mer usikker og en potensielt mer ubehagelig tilstand. Innrammingsfellen: Måten et problem blir presentert på har en tendens til å få innflytelse på de valg som blir gjort.

28 Tilpasset analytisk tilnærming Mennesket tenker i ett av to systemer enten: System 1: Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll Raskt, intuitivt og følelsesdrevet System 2: Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger Aktiviteten til System 2 assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av agens, valg og konsentrasjon Langsomt, rasjonelt og logisk Kahneman, Tenke, fort og langsomt, Pax Forlag, (2012)

29 Tilpasset analytisk tilnærming Mennesket tenker i ett av to systemer enten: System 1: Virker automatisk og hurtig, En med påtvunget liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. Raskt, intuitivt og følelsesdrevet. System 2: Tildeler oppmerksomhet sikrer til de en anstrengende rasjonell mentale og aktivitetene som krever det, logisk inkludert respons komplekse utregninger. Aktiviteten til System 2 assosieres ofte med en subjektiv opplevelse an agens, valg og konsentrasjon. Langsomt, rasjonelt og logisk. tilpasset analytisk planleggingsprosess

30 De proaktive prinsippene Sikker usikkerhets-prinsippet: Er vi er usikker på om det er nødvendig å varsle eller å mobilisere beredskapsorganisasjonen eller en beredskapsressurs, eller er vi usikker på om det er nødvendig å iverksette et risikoreduserende tiltak, er vi i realiteten sikker på at dette er riktig å gjennomføre. Moderat overreaksjons-prinsippet: Vi skal alltid, og så tidlig som mulig, forsøke å gjennomføre ressursmobilisering av et slikt omfang at vi er sikker på at vi har tilgjengelig overkapasitet på de viktigste ressurser, og vi skal alltid gjennomføre risikoreduserende tiltak som vil kunne forhindre eller redusere konsekvensene av en negativ utvikling av beredskapssituasjonen, selv om dette ikke anses som tvingende nødvendig på beslutningstidspunktet. Første informasjons-prinsippet: Vi skal alltid forsøke å være de første som gir informasjon til media og andre interessenter, og informasjonen som gis skal være så korrekt som mulig, også om informasjonen vil kunne gi oss negativ publisitet.

31 De proaktive prinsippene Sikker usikkerhets-prinsippet: Er vi er usikker på om det er nødvendig å varsle eller å mobilisere beredskapsorganisasjonen eller en beredskapsressurs, eller er vi usikker på om det er nødvendig å iverksette et risikoreduserende tiltak, er vi i realiteten sikker på at dette er riktig å gjennomføre. Moderat overreaksjons-prinsippet: En proaktiv respons og Vi skal alltid, og så tidlig som mulig, forsøke å gjennomføre ressursmobilisering av et slikt omfang at vi er sikker på håndtering at vi har tilgjengelig sikrer overkapasitet at på vi de viktigste ressurser, og vi skal alltid gjennomføre risikoreduserende tiltak som vil kunne forhindre eller redusere etterlever de proaktive konsekvensene av en negativ utvikling av beredskapssituasjonen, selv om dette ikke anses som tvingende nødvendig på beslutningstidspunktet. prinsippene Første informasjons-prinsippet: Vi skal alltid forsøke å være de første som gir informasjon til media og andre interessenter, og informasjonen som gis skal være så korrekt som mulig, også om informasjonen vil kunne gi oss negativ publisitet.

32 Den proaktive prosess Iverksettelsesområdet i prosessen Umiddelbare aksjoner Aksjoner Aksjoner Beredskapssituasjon Tidslinje Situasjonsforståelse Førstemøte Fokus Statusmøte Fokus Statusmøte Fokus Planleggings- og beslutningsområdet i prosessen

33 Potensialbasert plan Iverksettelsesområdet i prosessen Umiddelbare aksjoner Aksjoner Aksjoner Beredskapssituasjon Tidslinje Situasjonsforståelse Førstemøte Fokus Statusmøte Fokus Statusmøte Fokus Planleggings- og beslutningsområdet i prosessen

34 Proaktiv loggføring Iverksettelsesområdet i prosessen Umiddelbare aksjoner Aksjoner Aksjoner Beredskapssituasjon Tidslinje Situasjonsforståelse Førstemøte Fokus Statusmøte Fokus Statusmøte Fokus Planleggings- og beslutningsområdet i prosessen

35 Arketyper innen beredskapsledelse Mye Planlegging og dokumentering Passivt Internt Lite Få Sekretærer Planlegger egen håndtering, og dokumenterer gjerne både egen og andres innsats. Klarer imidlertid ikke å få iverksatt sin egen planlagte respons på en effektiv måte, men forholder seg passivt til omgivelsene. Observatører Forstår ikke, eller tar ikke inn over seg, alvoret i situasjonen. Iverksetter lite for å håndtere eget ansvarsområde, og er tilskuere til hva andre gjør for å håndtere situasjonen. Aktivt Eksternt Beredskapsledere Legger en situasjonsspesifikk plan for å håndtere potensialet i hendelsen. Iverksetter effektivt aksjoner og gir ordrer i henhold til plan. Dokumenterer sin respons proaktivt og kontinuerlig. Eksperter Tar raske avgjørelser, igangsetter aksjoner og gir ordrer basert på intuisjon og erfaring. Har ikke en analytisk tilnærming, og planlegger ikke i forkant av sin respons. Reagerer på informasjon som mottas, og agerer ikke på et definert potensial. Aksjoner og ordrer Mange

36 Forutsetninger Struktur system og metode Kultur Fra dokumentert til reell beredskapsevne holdninger og ferdigheter 36

37 Forutsetninger Struktur system og metode Kultur holdninger og ferdigheter

38 It is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable Molière (Jean-Baptiste Poquelin) praktisk-krise-og-beredskapsledelse-uf.html

Beredskapsledelse. - Ivar Konrad Lunde - «Redningskonferansen 2016»

Beredskapsledelse. - Ivar Konrad Lunde - «Redningskonferansen 2016» Beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde - «Redningskonferansen 2016» Teoretisk forankring «Praktisk krise- og beredskapsledelse» Ivar Konrad Lunde, Universitetsforlaget, 2014. «Risikostyring» Terje Aven,

Detaljer

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Sikkerhetsstyring Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap. Bergen kommune. Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015

Samfunnssikkerhet og beredskap. Bergen kommune. Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015 Samfunnssikkerhet og beredskap Bergen kommune Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015 Svar på utfordringene: Hva er utfordringene med å arbeide innenfor samfunnssikkerhetsfeltet? 1: Fravær

Detaljer

Standardiserte beredskapsplaner

Standardiserte beredskapsplaner Standardiserte beredskapsplaner Samvirke Internt: Standardisering og kompetanseheving internt i Bergen kommune på tvers av byrådsavdelingene Interkommunalt: Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Samfunnssikkerhetens Hus «SSH»

Samfunnssikkerhetens Hus «SSH» Samfunnssikkerhetens Hus «SSH» RSSB SSH RFSB RKSB «Rammevilkår 2017» DIHVA 21. mars 2017 Snorre Halvorsen Tema Samvirkeprinsippet Samfunnssikkerhetens hus Sykkel VM og etablering av samvirkesenter De siste

Detaljer

Last ned Praktisk krise- og beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde. Last ned

Last ned Praktisk krise- og beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde. Last ned Last ned Praktisk krise- og beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Last ned Forfatter: Ivar Konrad Lunde ISBN: 9788215020686 Antall sider: 358 Format: PDF Filstørrelse:37.48 Mb Når en organisasjon rammes

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL Rev. dato: 30. april 2015 Gyldig til: 31.12.2015 Side 1 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN for BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL Overordnet beredskapsplan, administrativ del, beskriver hvordan beredskapen i Bergen

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST Versjon 1.0 2016-10-05 NTNU beredskap Politikk for beredskap ved NTNU Politikk for beredskap ved NTNU, rev. 1.0, Oktober 2016 ii INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER FOR BEREDSKAP...

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Sola kommune Ansvar for hverandre Overordnet beredskapsplan Administrativ del Denne delen av overordnet beredskapsplan beskriver hvordan beredskapen i Sola kommune er organisert, samordnet og dokumentert.

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Morten Sommer Seminarum: Att lära av räddningsinsatser från teori till praktik Karlstad (Dömle), 9. september 2014 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Beredskapsledelse. Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? PREPARED. Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann

Beredskapsledelse. Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? PREPARED. Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann Beredskapsledelse Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann PREPARED. Er dere forberedt? Skal snakke om Helheten Samvirkeprinsippet Viktige elementer Grep dere kan

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjon Side: 2 FORORD Denne plan

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Nasjonalt topplederprogram Erlend Vandvik Trondheim, 31. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Administrerende direktør har ansvar

Detaljer

Nasjonal CBRNEstrategi

Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Thon Hotel Vettre i Asker 27. oktober 2015 Distriktssjef Erik Furevik Arbeidsprosessen CBRNE-mandatets omfang rapport Del

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 25.08.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Migrasjon 2015 læringspunkter fra en krisetid

Migrasjon 2015 læringspunkter fra en krisetid Migrasjon 2015 læringspunkter fra en krisetid Hovedtrekk fra evalueringen Mye av utfordringene ble håndtert bra: alle asylsøkere ble registrert, slik at fingeravtrykk og foto ble sikret alle asylsøkere

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Katastrofeberedskap Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Rangering av prosess Evalueringsskjema for foretakets

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON deltagerne kunne: 1.1 Kjenne kursets målsetning og tilhørende

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer

Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars

Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars Risiko og beredskap i NSB Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars ORGANISERING AV JERNBANEN I NORGE Samferdselsdepartementet EIER OFFENTLIG KJØPER REGULATOR NSB Utfører person- og

Detaljer

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Veiledning om: Oppfølging av avvik og uønskede hendelser 1 Bakgrunn 2 2 Hensikt 2 3 Omfang 2 4 Sentrale krav i regelverk 2 Krav i sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften 3 Fastsette årsak 3 Evaluere

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret

BEREDSKAPSPROSEDYRE. Kaupanger Fotball BEREDSKAPSPROSEDYRE. Ansvarleg: Leiar fotball Godkjent av: Fotballstyret 01.05.2016 Side: 1 av 6 01.05.2016 Side: 2 av 6 1.0 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å oppnå ei effektiv handtering av ein beredskapssituasjon som kan føre til ei krise for Kaupanger fotball.

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Sikkerhetshull truer omdømmet. Paranoia

Sikkerhetshull truer omdømmet. Paranoia Sikkerhetshull truer omdømmet Paranoia Noe av det jeg hører oftest fra våre kunder «Kanskje slikt kan skje med andre, men det skjer aldri med oss» Paranoia - sikkerhetshull truer omdømmet 27.04.2015 2

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Krav til utførelse av Beredskapsøvelser

Krav til utførelse av Beredskapsøvelser Krav til utførelse av Beredskapsøvelser 1. Hensikt Hensikten med beredskapsøvelser er å kontrollere at beredskapen fungerer etter sin hensikt. Beredskapsøvelser fungerer som grunnlag for å evaluere og

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen Politiet som ressurs og støtte Industrivernkonferansen 5.12.17 FORMÅLET MED FOREDRAGET: Senke terskelen for å ta kontakt med politiet Se nytten av samhandling - situasjonsforståelse Få bedre forståelse

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05.

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05. Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser Statens jernbanetilsyn 22.05.2014 OVBREN 1. Forutsetninger 2. Metode/fremgangsmåte 3. Samordning

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Slik jobber Avinor med sikkerhet

Slik jobber Avinor med sikkerhet Slik jobber Avinor med sikkerhet Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Drivkrefter for trafikkvekst Globalisering Befolkningsvekst Økt BNP Generell velstandsvekst Lav prisstigning på flybilletter Forventet

Detaljer

Oppsummering av Øving Hordaland 2013

Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Innlegg på fylkesberedskapsrådets møte på Solstrand 16. og 17. januar 2014 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Hvem Hva Hvor Øving Hordaland: Er en øvelse arrangert

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Ledelse under aksjoner

Ledelse under aksjoner Ledelse under aksjoner Kriseledelse i brannvesenet Prosedyrer og styrende dokumentasjon NOFO - spesialstyrken, samling Bergen 270813 Eivind L. Rake, RAKOS, Stavanger Universitetssykehus, tlf. 91336270,

Detaljer

MASTEROPPGAVE RISIKOSTYRING OG SIKKERHETSLEDELSE

MASTEROPPGAVE RISIKOSTYRING OG SIKKERHETSLEDELSE MASTEROPPGAVE RISIKOSTYRING OG SIKKERHETSLEDELSE Hvordan påvirker erfaringer fra analyser, evalueringer, øvelser og hendelser rutinene for varsling og mobilisering av kriseledelsen? Av Henrik Berntsen

Detaljer

Forum 2015 Når ebola leker gjemsel med alle ledelsesledd Risikovurdering og prioritering. 15. oktober 2015 elisabeth.duvaland@vestreviken.

Forum 2015 Når ebola leker gjemsel med alle ledelsesledd Risikovurdering og prioritering. 15. oktober 2015 elisabeth.duvaland@vestreviken. Forum 2015 Når ebola leker gjemsel med alle ledelsesledd Risikovurdering og prioritering 15. oktober 2015 elisabeth.duvaland@vestreviken.no 1 Disposisjon Bakgrunn Metode Resultater Diskusjon Forankring

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/00564-002 Dato: 23.02.05 STATUS - KOMMUNENS BEREDSKAPSARBEID INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyret

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Kapt Trond Sakshaug Planoffiser HV-01 Orienteringen er UGRADERT Innhold Begreper og perspektiv Generelle hovedinntrykk fra prosessen Trussel Trussel Hva

Detaljer

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Sykehuset i Vestfold Organisering av spesialisthelsetjenesten Begrepet sykehusberedskap i utvikling Organisering

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy?

Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Fra risikoanalyse til risikostyring: Er risikomatrisen et tilstrekkelig verktøy? Pågående arbeid med nettverksmodeller som alternative og supplerende fremgangsmåter ESRA Norge, seminar 10/12-15 Gunnar

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron

Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron Dato: Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron Bachelorprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag KHMS Av: Kandidat nr.: Tore Gavle Stengårdsbakken 4 2 Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer