MOTIVASJON drivkraften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTIVASJON drivkraften"

Transkript

1 MOTIVASJON Definer begrepet motivasjon. Drøft ulike teorier om motivasjon og hvordan de ulike teoriene beskriver forutsetninger for menneskelig ytelse i organisasjoner. Gi gjerne egne eksempler. Den indre drivkraften et menneske har kaller vi motivasjon, det motivet som ligger til grunn for menneskers adferd. Motivasjon kan defineres som de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål. Intensiteten ses i sammenheng med ytelsen et individ utfører, for eksempel så kan to individer med samme kompetanse, samme lønn og samme jobb yte forskjellig i jobben sin pga. de har forskjellig intensitet på det som driver dem, motivasjonen. Det er vanlig å skille mellom fire typer motivasjonsteorier. Vi skiller mellom behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og jobbkarakteristika-modeller. I behovsteorier utløses motivert adferd av ulike typer grunnleggende behov. De baserer seg på det skjulte mennesket. Behovsteoriene forteller oss at: 1. individuell behovsstruktur kan påvirkermotivasjon 2. behovenes innbyrdes betydning for motivasjon kan variere 3. det som motiverer en, kan variere fra person til person 4. behovskategorier kan være nyttige når vi skal analysere motivasjon Den første behovsteorien vi tar for oss er Maslows behovshierarki. Han mente vi kunne dele de menneskelige behovene inn i fem hovedkategorier. Disse fem hovedkategoriene kan igjen deles i to hovedtyper: behov for underskuddsdekning og behov for vekstmuligheter. En grunntanke i Maslows teori er at underskuddsbehovene må dekkes før høyere ordens overskuddsbehov blir aktivisert, dette kan likevel diskuteres. For selv om man er sulten, husløs og ikke har noen venner, kan man ønske å få dekket statusbehov. For eksempel ikke ville at folk skal synes synd på en. De ulike kategoriene i Maslows behovshierarki er: de fysiologiske behovene, som behov for næring, luft, vann og husly. Sikkerhetsbehovene, vi ønsker oss trygge omgivelser som ikke skader oss fysisk eller psykisk. De sosiale behovene er den siste kategorien i underskuddsmotivene, og dreier seg om at alle ønsker å føle en tilhørighet, der en får støtte og aksept. Den første kategorien i overskuddsmotivene er aktelse, som handler om muligheten for personlig vekst, få utviklet en god selvrespekt og få anerkjennelse fra andre mennesker. Den siste kategorien er selvaktualisering, som innebærer å kunne frigjøre kapasitet til å utvikle og realisere sine potensialer i form av iboende anlegg, evner og egenskaper. Det er under dette behovet at folk blir sterkt motivert og yter sitt beste, noe som kommer både personen og bedriften til gode. Det må presiseres at det er ikke slik at et behov må være fullstendig tilfredstilt før man kan gå videre til neste. Ofte er man på flere nivåer på en gang, så det grunnleggende premisset i teorien er at et visst minimum av behovstilfredsstillelse på ett nivå normalt må være tilfredstilt før behov på et høyere nivå kan innta arenaen. Forskning tyder på at vi er mer fleksible enn vi trodde. Et eksempel på at det er mulig å hoppe over enkelte kategorier er en anorektiker, som kan sulte seg til døde for å oppnå sosial aksept og for å føle status etter egen definisjon. Clayton Alderfer har reformulert Maslow og redusert antall grunnleggende behov fra fem til tre (eksistensbehov, relasjonsbehov og vekstebehov). Vi kaller dette Alderfers ERG-behovsteori. Det er til enhver tid et dominerende behov som et individ søker å dekke, og det kan skje uavhengig av om behovstyper av lavere orden er tilfredsstilt. Alderfer åpnet for muligheten for å bevege seg både oppover og nedover i hierarkiet. De kognitive motivasjonsteoriene er teorier som hevder at motivert atferd utløses av forventninger om måloppnåelse. Vi må ikke glemme at mennesket er bevisste, rasjonelle beslutningstakere og handlingsagenter. Kognitiv psykologi handler om hvordan mennesket behandler informasjon og bruker informasjon som grunnlag for sine handlingsvalg. En av teoriene i motivasjonsteoriene er forventningsteori. Her mener man at et menneske er motivert for å arbeide når de forventer at de er i stand til å oppnå det de ønsker å få ut av jobben sin.

2 Man forventer en belønning for arbeidet en utfører, det kan være i form av lønn og materielle verdier, men også som tilfredsstillelse av behov for aktelse og status. I forventningsteorien pekes det på tre typer forestillinger og overveielser som er særlig viktige for individets innsats i jobbsammenheng. Det ene er subjektive forventninger om at innsats vil gi resultat. Man har tro på arbeidet og at det man gjør er viktig eller gir en nytte. Ved lav subjektiv forventning har personen liten tro på at resultatet vil stå i forhold til innsatsen. Man må ha tro på det man arbeider med. En annen ting som kan svikte motivasjonen er hvis man legger inn stor innsats i noe uten at det fører til noen belønning, og man kan komme i den oppfatningen av at det ikke spiller noen rolle hva man gjør. Dette kan føre til apati og depresjon hos arbeidstakerne. Vi er da over på de instrumentelle overveielsene som er knyttet til spørsmålet om hvorvidt jobbytelsen fører til belønning, og valensvurderinger, som handler om belønningens subjektiver verdi for individet. Disse tre faktorene kan ses i sammenheng gjennom et multiplikativt forhold, som betyr at hvis verdien av en av dem er null, blir totalverdien null. Ta den siste faktoren, valensvurderingen. Hvis ikke individet har noe forhold til belønningen som blir gitt, vil det være det samme som å ikke få noe i det hele tatt. Som vi ser utav modellen er det også andre faktorer som spiller inn. Det hjelper for eksempel lite å motivere en som ikke har den kompetansen som trengs. Sterk motivasjon er ikke nok til å gjøre en person til en god leder. Rolleforventningene har også noe å si, siden vært individ har en forestilling av hva som forventes av dem i jobben. Det er viktig at lederens og medarbeiderens rolleforventninger stemmer overens. Målsettingsteori om motivasjon, teori som fremhever målets motivasjonskraft. Her er intensjonen om å arbeide mot et bestemt mål en sentral motivasjonskraft. Spesifikke mål fremmer ytelse bedre enn generelle mål, vanskelige mål har større motiverende effekt enn lette mål dersom de blir akseptert, og tilbakemelding om resultater fører til større ytelse enn ingen tilbakemelding. For å få aksept for målene er det viktig med deltakelse i målsettingsprosessen. Det er viktig å sikre at medarbeiderne forplikter seg på målet, og at individet har tro på at han/hun kan klare å nå målet, vi kaller dette individets subjektive mestringsevne. Ved lav subjektiv mestringsevne er usikker på seg selv og tviler på sin egen kompetanse. Slike personer har en tendens til å senke målene eller gi helt opp. Personer med høy subjektiv mestringsevne reagerer positivt og offensivt på negative tilbakemeldinger, det er motsatt for dem med lav subjektiv mestringsevne. Dette er viktig å huske på når man skal prøve å motivere til senere oppgaver. Når vi arbeider med målsetting er det viktig at målene er samordnet og at det er utviklet forståelse for hver enkelts oppgave. For å kunne gjøre dette på en effektiv måte har vi systematisk målstyring (MBO management by objectives), der vi benytter oss av tre grunnleggende trinn: 1. målsetting, ledere og medarbeidere møtes for å sette opp mål som medarbeidere skal forsøke å oppnå innenfor en bestemt periode. 2. iverksetting, medarbeidere blir gitt ansvaret for den konkrete utformingen av tiltak for å nå det målet de er enige om. Fremdriften i arbeidet blir regelmessig vurdert og diskutert med ansvarlig leder og nærmeste overordnede.

3 3. evaluering, etter perioden for måloppnåelse, møtes leder og medarbeidere for å vurdere situasjonen i forhold til ønsket måloppnåelse. Her kan man bli enig om nye målsettinger I kognitiv evalueringsteori legger man vekt på evalueringen av oppgavens iboende motivasjonsverdi. Man kan skille mellom ytre og indre motivasjon. Den ytre motivasjonen er belønning i tradisjonell forstand, som lønn, bonus, frynsegoder osv. arbeidet er her et redskap for å oppnå belønningen. Den indre motivasjon er den motivasjonsverdien som ligger innebygd i selve arbeidsutførelsen der vi snakker om behovet for kompetanseopplevelse og behovet for selvbestemmelse. Deci og Ryan hevder at en overfokusering på ytre belønninger kan trekke oppmerksomheten bort fra gleden ved å utføre arbeidet, man underminerer den indre motivasjonen for arbeidet. Arbeidstakere med høy indre motivasjon er mer villige til å hjelpe kolleger og har lavere turnover-intensjon, det vil si planer om å slutte i jobben. Når arbeidet er rutinepreget og kjedelig, er ytre belønninger og bonus den mest realistiske måten å stimulere til økt produktivitet på Sosiale motivasjonsteorier, her er vi opptatt av hvordan individet opplever sitt forhold til medarbeiderne kan virke motiverende eller demotiverende. Vi kan begynne å diskutere likevektsteorien innen for dette emnet. Her er motivasjon et resultat av rettferdighetsopplevelse basert på sammenlikninger med det andre får og gir. Man ønsker å oppleve en likeverdstilstand der likeverd av innsats og utkomme i forhold til dem man sammenlikner seg med. Hvis vi opplever vår innskudds- eller uttaksbrøk som likeverdig med brøken til andre relevante personer eller grupper som vi velger å sammenlikne oss med, sier teorien at det eksisterer en likeverdstilstand. Dersom vi opplever at det ikke er likevekt, opplever vi likeverdsspenning. I teorien skilles det mellom fire referansesammenlikninger: 1. selv intern, vi sammenlikner vår nåværende jobbsituasjon med erfaringer fra en tidligere jobbsituasjon i samme organisasjon. 2. selv ekstern, sammenlikner vår nåværende jobbsituasjon med erfaringer fra en annen arbeidsplass 3. andre intern, sammenlikner oss med et annet individ eller en annen yrkesgruppe i samme organisasjon. 4. andre ekstern, sammenlikner oss med en annen person eller en annen gruppe utenfor vår egne arbeidsplass. Det må da sies at det er individuelle forskjeller i likeverdsfølsomheten I rettferdighetsteori er man opptatt av fordelingsrettferdighet, det vil si at det skal være en rettferdig fordeling av utbyttet av jobben, som lønn, ferie, arbeidstid og frynsegoder. Det dreier seg ikke om mengder og proporsjoner, men om hvorvidt prosedyrene for beslutninger om fordeling av utbytteverdier, er rettferdige. Det som teller er prosedyrene som blir brukt ved fordeling av goder,

4 oppleves som rettferdig for de ansatte. Dette kalles prosedyrerettferdighet. Prosedyrerettferdighet oppnås gjennom mellommenneskelig behandling, som handler om at det er viktig for ledere å behandle medarbeidere med tilbørlig høflighet og respekt. Det andre er å forklare grunnlaget for beslutninger som angår medarbeiderne. En annen motivasjonsfaktor kan være egenskaper ved selve jobben, teorier som omhandler dette kalles vi for jobbkarakteristika modeller. Vi kan da starte med å nevne Fredrick Herzberg som la grunnlaget for å skille mellom to uavhengige dimensjoner. Vi skiller da mellom motivasjonfaktorer og hygienefaktorer. Hygienefaktorer kan skape mistrivsel i den grad de ikke er til stede, men ikke trivsel om de er til stede. Motivasjonsfaktorene skaper trivsel i den grad de er til stede, men ikke mistrivsel dersom de ikke er til stede. Dette ledet frem til noe som kalles jobberikelse, som har som mål å ruste opp hygiene- og motivasjonsfaktorene i organisasjonen. Eksempler på dette er: å gi slipp på noe av den direkte kontrollen over arbeidstakeren å gi arbeidstakeren økt personlig ansvar å organisere arbeidet i helhetlige oppgaver, slik at hver arbeider får muligheten til å fullføre et helt stykke arbeid fra begynnelse til slutt. Å gi større frihet i jobben og bedre tilgang på informasjon Å sørge for at arbeidstakerne får muligheten til å utvikle seg, nye utfordrene arbeidsoppgaver. Einar Thorsrud har også bidratt på dette feltet med industrielt demokrati programmet (IDP), der teorien om jobb behovene er sentralt. Her ble det formulert kriterier for jobbkrav som burde være oppfylt for å ivareta arbeidstakernes mulighet til å dekke sine behov for innhold i jobben: 1. behov for innhold i jobben 2. behov for å kunne lære noe i jobben 3. behov for å kunne fatte beslutninger 4. behov for anerkjennelse for arbeid 5. behov for å se sammenheng 6. Behov for å se at arbeidet fører til en ønsket situasjon i fremtiden. Dette har blitt kalt for sosiotekninsk systemteori.

5 Jobbkarakteristika modellen Variasjon i ferdigheter dreier seg om i hvilken grad en jobb byr på muligheter til å bruke forskjellige evner, ferdighet og kunnskaper. Oppgaveidentitet betegner i hvilken grad en jobb går ut på å utføre et helt stykke avsluttende arbeid. Oppgavebetydning, det å se en større mening med den jobben vedkommende gjør. Autonomi, i hvilken grad en arbeidstaker har kontroll over ansvar for sin egen arbeidssituasjon. Tilbakemeldinger, informasjon om resultatene av arbeidet vårt. Det er viktig å vite at det er individets subjektive opplevelse av disse som er viktig Man skal likevel tenke på at det er farlig å stimulere til for mye selvstendig utforming av arbeidsoppgaver, for vi må tenke oss individer som egentlig vil ha en enkel og grei jobb som ikke krever for mye variasjon og selvstendighet. Det er individuelle forskjeller når det gjelder graden av vekstbehov, jobbtilfredshet, kunnskap og ferdigheter. Organisasjonspsykologene Mitchell og Larson har utviklet en syntesemodell for motivasjon som gir et godt grunnlag for å ordne de viktigste faktorene som påvirker motivert atferd, og som forklarer hvordan de i neste omgang virker inn på ytelse. Syntesemodellen inkluderer flere delteorier i et

6 overordnet helhetsperspektiv. Vi skiller mellom indre og ytre påvirkningsfaktorer som virker inn på en kjede av psykologiske prosesser. I individets tankeprosess tolker vi det som skjer, og danner oss forventninger som kan påvirker våre hensikter, her hører de kognitive teoriene hjemme. Disse handler om individets forventninger omkring forholdet mellom innsats, instrumentalitet, belønning og målsetting. Med ytre faktorer tenker vi gjerne på de sosiale betingelsene som foreligger i den gitte situasjonen. Forskning viser at den rene tilstedeværelsen av andre mennesker fører til at vi mobiliseres og aktiveres. Dette kaller vi sosial fasilitering. Dersom vi blir observert av andre, blir vårt behov for sosial prestisje stimulert, og aktiveringsnivået stiger tilsvarende, for eksempel hvis sjefen kommer på besøk. Intendert atferd referer dermed til hva vi har til hensikt å foreta oss. Ytre sosiale faktorer virker også inn på våre hensikter og målsettinger, som vi har sett er oppfatninger om likeverd og rettferdighet viktige motivasjonsregulerende faktorer. Nå skal det da sies at vi kommer til kort hvis vi ikke har de nødvendige evnene, kunnskapene og ferdighetene som skal til for å utføre jobben på en tilfredsstillende måte. De ytre miljøforholdene kan være det fysiske arbeidsmiljøet, det sosiale arbeidsmiljøet. Herzbergs tofaktorteori, Thorsruds jobbkrav og jobbkarakteristikkmodellen har sin plass på dette planet i motivasjonskjeden.

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14.

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. Motivasjon Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Fire myter om motivasjon Motiverte medarbeidere er nødvendigvis

Detaljer

Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni

Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni Motivasjon En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid - Juni 2015 - Innhold Innledning 2 Teori 4 Behovsteorier 4 Jobbkarakteristika-modeller 6 Metode 7 Kvalitativ tilnærming

Detaljer

- Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge -

- Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge - Charlotte Sundnes Hannah Freberg Bachelor oppgave ved Handelshøyskolen BI Glitter Midt-Norge - Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge - Eksamenskode og navn: BTH-3203 Bachelor oppgave i salgsledelse

Detaljer

Motivasjon. En kvalitativ studie av frivillige i Frelsesarmeen og ansatte i Meny. Motivation

Motivasjon. En kvalitativ studie av frivillige i Frelsesarmeen og ansatte i Meny. Motivation Motivasjon En kvalitativ studie av frivillige i Frelsesarmeen og ansatte i Meny av 1 Trine Enge 27 Tore V. Vorhaug 37 Sara Behzadzadeh Motivation A qualitative study of the volunteers at the Salvation

Detaljer

Selgermotivasjon, rom for forbedring?

Selgermotivasjon, rom for forbedring? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kristofer C.Lindba Magnus Pettersen - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - Selgermotivasjon, rom for forbedring? BTH 32031 - Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato:

Detaljer

BTH Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg. Handelshøyskolen BI i Oslo. Bacheloroppgave. Trend Sko AS. Martine Nilsen, Malin Homleid

BTH Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg. Handelshøyskolen BI i Oslo. Bacheloroppgave. Trend Sko AS. Martine Nilsen, Malin Homleid Handelshøyskolen BI i Oslo BTH 32031 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg Bacheloroppgave Trend Sko AS Navn Martine Nilsen, Malin Homleid Utlevering: 09.01.2017 09.00 Innlevering: 02.06.2017

Detaljer

TIØ4258 Innovasjon og mennesker

TIØ4258 Innovasjon og mennesker 1 TIØ4258 Innovasjon og mennesker Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 2 Ch. 6: The nature of work motivation Arbeidsmotivasjon er de psykologiske kreftene som bestemmer: retningen på en person oppførsel

Detaljer

Prosjektoppgave. Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong

Prosjektoppgave. Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong Avdeling Rena, studiesenteret Vinstra Unni Kristin Bakken Prosjektoppgave Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong Organisasjon og Ledelse 2013 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA

Detaljer

Tilbakemelding og motivasjon Skuleleiarkonferansen 2012. Nils Sortland

Tilbakemelding og motivasjon Skuleleiarkonferansen 2012. Nils Sortland Tilbakemelding og motivasjon Skuleleiarkonferansen 2012 Nils Sortland Sagt om motivasjon: Evnen til å motivere andre er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes som transformasjonsleder. Bruce Avolio

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. Våren 2011. Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad

PROSJEKTOPPGAVE. Våren 2011. Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad PROSJEKTOPPGAVE Våren 2011 Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...side 3 1.0 INNLEDNING...side

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det en forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Motivasjon hos fjernarbeidere

Motivasjon hos fjernarbeidere Norges Handelshøyskole Bergen, Vår 2006 Utredning i fordypningsområdet: Strategi, organisasjon og ledelse Veileder: Svein Tvedt Johansen Motivasjon hos fjernarbeidere - en studie av takstinspektører med

Detaljer

Prosjektoppgave. Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten?

Prosjektoppgave. Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten? Høgskolen i Hedmark avdeling for økonomi og ledelsesfag Campus Rena Hedda Pedersen Olaug Sletten Laila Næsseth Prosjektoppgave Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten? Does unvoluntary part-time

Detaljer

HVILKE FORHOLD PÅVIKRER DEN INDRE MOTIVASJONEN HOS DE ANSATTE

HVILKE FORHOLD PÅVIKRER DEN INDRE MOTIVASJONEN HOS DE ANSATTE BACHELOROPPGAVE I ØKONOMI OG LEDELSE, ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for Tekologi, Økonomi og Ledelse HVILKE FORHOLD PÅVIKRER DEN INDRE MOTIVASJONEN HOS DE ANSATTE FORFATTERE / KANDIDATNR: Janne Merethe

Detaljer

- Hva kan Brando AS gjøre for at selgerprestasjonene skal bli sterkere? -

- Hva kan Brando AS gjøre for at selgerprestasjonene skal bli sterkere? - Anne J. Hvatum Trine B. Øyum Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Hva kan Brando AS gjøre for at selgerprestasjonene skal bli sterkere? - BTH 3203 Bacheloroppgave salgsledelse og personlig salg Innleveringsdato:

Detaljer

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel:

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel: BACHELOROPPGAVE: Tittel: Motivasjon -En motivasjons studie ved Ahlsell Nordkisa FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Dato: 19.05.2014-110682

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling

Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling Kandidatnummer: 229 Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Bacheloroppgave

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Motivasjon for internasjonal tjeneste

Motivasjon for internasjonal tjeneste Motivasjon for internasjonal tjeneste En kvalitativ studie av motivasjon for å tjenestegjøre i Forsvarets internasjonale operasjoner (Web ) Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskaplig fakultet

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon Tjenesten Faktor Navn for funskjonshe Norge mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4.1 3.6 4.3 Faktor 2 Mestringstro 4.3 4.1 4.3 Faktor 3 Selvstendighet 4.1 3.3 4.2 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4.1 3.5 4.2 Faktor

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

Med et progressivt syn på salgsmotivasjon

Med et progressivt syn på salgsmotivasjon Guro Ringen Christina Steffensen Aak Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Krogh Optikk Med et progressivt syn på salgsmotivasjon MRK36901 Bacheloroppgave i Markedskommunikasjon Innleveringsdato: 27.05.14

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Campus Rena Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk. Motivasjon. Hvordan beholde gode medarbeidere. Helga Marie Auran

Campus Rena Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk. Motivasjon. Hvordan beholde gode medarbeidere. Helga Marie Auran Campus Rena Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Motivasjon Hvordan beholde gode medarbeidere Helga Marie Auran Prosjektrapport i Årsstudium Organisasjon og ledelse 2013 Samtykker til utlån

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? Geir Inge Davidsen og Lars Reiersen

Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? Geir Inge Davidsen og Lars Reiersen Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? Geir Inge Davidsen og Lars Reiersen MASTER I POLITIVITENSKAP 2010 Forord For oss har det å skrive denne oppgaven vært en lang læringsprosess. Når vi

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Ledelse av kunnskapsarbeidere. Motivasjon i et ledelsesperspektiv

Ledelse av kunnskapsarbeidere. Motivasjon i et ledelsesperspektiv Ledelse av kunnskapsarbeidere Motivasjon i et ledelsesperspektiv Bakgrunn for valg av oppgave NPM (New public management) virker på ledelsen av organisasjonens menneskelige kapital.(hrm human resource

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

«EN STUDIE AV MOTIVASJONEN BLANT ANSATTE PÅ EIKA KUNDESENTER I GJØVIK»

«EN STUDIE AV MOTIVASJONEN BLANT ANSATTE PÅ EIKA KUNDESENTER I GJØVIK» BACHELOROPPGAVE: «EN STUDIE AV MOTIVASJONEN BLANT ANSATTE PÅ EIKA KUNDESENTER I GJØVIK» FORFATTER: SCARLETT SKOGLUND (140411) Dato: 14.05.2017 Tittel: Deltaker: Veileder: Sammendrag Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning?

Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? Hvordan kan man øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledning? NAV Østfold Ressursenhet 01.11.2017 Andreas Tjernsli // Utenforskapet Å finne gode svar på hvordan

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Hvem er jeg? 2003: Vernepleier HiB 2006: Seksjonsleder OK-BSR 2012: MVBL - kvantitativ studie

Detaljer

Hvordan legger bedrifter til rette for kompetanseutvikling med mulighet for dens nytte og bruk?

Hvordan legger bedrifter til rette for kompetanseutvikling med mulighet for dens nytte og bruk? Hvordan legger bedrifter til rette for kompetanseutvikling med mulighet for dens nytte og bruk? 1 Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Hege Merete

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Ledelsens innvirkning på motivasjon og arbeidsmiljø En kvantitativ studie i Tronrud Gruppen AS

Ledelsens innvirkning på motivasjon og arbeidsmiljø En kvantitativ studie i Tronrud Gruppen AS MASTERAVHANDLING - SIVILØKONOMSTUDIET ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP Ledelsens innvirkning på motivasjon og arbeidsmiljø En kvantitativ studie i Tronrud Gruppen AS HØGSKOLEN I BUSKERUD Hønefoss Strategi

Detaljer

"MOTIVASJONSSTUDIE BLANT ANSATTE I DNB BANK, AVDELING GJØVIK"

MOTIVASJONSSTUDIE BLANT ANSATTE I DNB BANK, AVDELING GJØVIK BACHELOROPPGAVE 2016: "MOTIVASJONSSTUDIE BLANT ANSATTE I DNB BANK, AVDELING GJØVIK" FORFATTERE: SIMEN BROVOLD - 131142 KRISTIAN LØNSTAD ONSRUD - 131068 HÅKON GULBRANDSEN SVIUND - 131159 NTNU I GJØVIK AVDELING

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Avdeling for økonomi og ledelsesfag. Masteroppgave. Motivasjon i et Ledelsesperspektiv. En oppgave av: Abir M. Ibrahim

Avdeling for økonomi og ledelsesfag. Masteroppgave. Motivasjon i et Ledelsesperspektiv. En oppgave av: Abir M. Ibrahim S i d e 1 HØYSKOLEN I HEDMARK - RENA Avdeling for økonomi og ledelsesfag Masteroppgave Motivasjon i et Ledelsesperspektiv En oppgave av: Abir M. Ibrahim «Masteroppgave i offentlig ledelse og styring» «Hvordan

Detaljer

Hartvik Philip K Pettersen Skoleledelse og motivasjon fra rektorers perspektiv

Hartvik Philip K Pettersen Skoleledelse og motivasjon fra rektorers perspektiv Høgskolen i Sørøst-Norge Fakultet for Humanioria og Utdanningsvitenskap Mastergradsavhandling Master i Pedagogikk med spesialisering i Utdanningsledelse Desember 2016 Hartvik Philip K Pettersen Skoleledelse

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

Hva er helselederes motivasjon for å bli og forbli ledere?

Hva er helselederes motivasjon for å bli og forbli ledere? Hva er helselederes motivasjon for å bli og forbli ledere? En kvalitativ dybdestudie av motivasjon og bakgrunn for karrierevalg Line Blystad Masteroppgave ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Detaljer

På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakers motivasjon?

På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakers motivasjon? Kandidatnummer 760 På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakers motivasjon? Bacheloroppgave 2017 Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for offentlig

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Hvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensus

Hvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensus Ronny Bjørge Bacheloroppgave Handelshøyskolen BI Hvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensus Eksamenskode og navn: BTH 3202 Salgsledelse og personlig salg Utleveringsdato: 01.01.2014 Innleveringsdato:

Detaljer

Hvordan kan ledelse bidra til økt arbeidsmotivasjon hos kunnskapsarbeidere? Motiverende lederskap sett fra medarbeidernes perspektiv

Hvordan kan ledelse bidra til økt arbeidsmotivasjon hos kunnskapsarbeidere? Motiverende lederskap sett fra medarbeidernes perspektiv Hvordan kan ledelse bidra til økt arbeidsmotivasjon hos kunnskapsarbeidere? Motiverende lederskap sett fra medarbeidernes perspektiv EK205E Bacheloroppgave i Relasjonsmarkedsføring og ledelse Kandidatnummer:

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Motivering av soldater

Motivering av soldater Motivering av soldater - En studie i hvordan offiserer i Sambandsbataljonen motiverer soldatene Kadett Torstein Solheim Bachelor i militære studier; ledelse og landmakt Høst 2013 9599 Ord 2 Sammendrag

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Motivasjon i Haugaland Kraft

Motivasjon i Haugaland Kraft Motivasjon i Haugaland Kraft Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Line Bratthammer, Marianne Odland og Silje Sunde Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Bacheloroppgave. AM301311 Bacheloroppgave. «Ansatte i Ålesund, hvilke faktorer styrker og svekker deres motivasjon og trivsel på jobb?

Bacheloroppgave. AM301311 Bacheloroppgave. «Ansatte i Ålesund, hvilke faktorer styrker og svekker deres motivasjon og trivsel på jobb? Bacheloroppgave AM301311 Bacheloroppgave «Ansatte i Ålesund, hvilke faktorer styrker og svekker deres motivasjon og trivsel på jobb?» Kandidatnummer 146 Totalt antall sider inkludert forsiden: 43 Antall

Detaljer

Fagkveld om psykisk helse

Fagkveld om psykisk helse Fagkveld om psykisk helse «GOD PSYKISK HELSE MED KRONISK SYKDOM» Hva er psykisk helse? Livskvalitet og kronisk sykdom Tankens kraft tanker, følelser, atferd Hjelp til selvhjelp: www.kognitiv.no Sigdal

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform. Legeforeningen, Professor Bård

Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform. Legeforeningen, Professor Bård Tillitsbasert ledelse og behov for en tillitsreform Legeforeningen, 18.01.2018 Professor Bård Kuvaas bard.kuvaas@bi.no @BKuvaas Hva er tillitsbasert ledelse? Å ta sjansen på å stole på sine medarbeideres

Detaljer

Kandidatnummer 4 og 7. Ledermotivasjon. Hva motiverer ledere? Emnekode: HR301S Dato: Kandidatnummer: 4 og 7.

Kandidatnummer 4 og 7. Ledermotivasjon. Hva motiverer ledere? Emnekode: HR301S Dato: Kandidatnummer: 4 og 7. Ledermotivasjon Hva motiverer ledere? Emnekode: HR301S Dato: 16.02.15 Kandidatnummer: 4 og 7 Antall sider: 59 Universitetet i Nordland Masteroppgave Personalledelse 2015 Universitetet i Nordland Masteroppgave

Detaljer

= 5, forventet inntekt er 26

= 5, forventet inntekt er 26 Eksempel på optimal risikodeling Hevdet forrige gang at i en kontrakt mellom en risikonøytral og en risikoavers person burde den risikonøytrale bære all risiko Kan illustrere dette i en enkel situasjon,

Detaljer

Rekruttering av lærere i Norge

Rekruttering av lærere i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2015 Rekruttering av lærere i Norge Kan høyere lønn eller mer differensiert lønn basert på lærernes prestasjoner øke rekrutteringen? Frida Kittelsen Qvale Jane Charlotte

Detaljer

Å motivere seniorer til å stå lengre i jobb ved bruk av IA-avtalen. Utarbeidet av kandidatnummer 545 og 509

Å motivere seniorer til å stå lengre i jobb ved bruk av IA-avtalen. Utarbeidet av kandidatnummer 545 og 509 Å motivere seniorer til å stå lengre i jobb ved bruk av IA-avtalen Utarbeidet av kandidatnummer 545 og 509 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Bachelor i administrasjon og ledelse KOSTBACH

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Hilde Loftesnes Nylén. De har millionene, vi har menneskene en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU

Hilde Loftesnes Nylén. De har millionene, vi har menneskene en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Hilde Loftesnes Nylén De har millionene, vi har menneskene en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU Organisasjon og ledelse,

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Ingrid Steen Rostad Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 29.5.2013 Eksamenstid

Detaljer

«Jakten på lederlysten» - En kvalitativ studie av lederes motivasjon i offentlig og privat sektor

«Jakten på lederlysten» - En kvalitativ studie av lederes motivasjon i offentlig og privat sektor Emnekode: BE 323 E Navn på kandidat: Tone Elisabeth Isaksen «Jakten på lederlysten» - En kvalitativ studie av lederes motivasjon i offentlig og privat sektor Dato: 20.05.2016 Totalt antall sider: 97 FORORD

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. FAF 313- Fysisk aktivitet i psykisk helsevern. Mandag 4. mai 2015 kl. 10.00-12.00. Hjelpemidler: ingen

Individuell skriftlig eksamen. FAF 313- Fysisk aktivitet i psykisk helsevern. Mandag 4. mai 2015 kl. 10.00-12.00. Hjelpemidler: ingen 1- ÅRIG PÅBYGNINGSTUDIUM I FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMMING 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i FAF 313- Fysisk aktivitet i psykisk helsevern Mandag 4. mai 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler:

Detaljer

efs) Høgskoleni Øs fold

efs) Høgskoleni Øs fold efs) Høgskoleni Øs fold NY og UTSATT EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Dato: Eksamenstid: kl. 14.00 til kl. 18.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven: Oppgavesettet

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Vi håper oppgaven vil gi nyttig og spennende læring for deg som leser. God lesing! Høyskolen Kristiania, Oslo

Vi håper oppgaven vil gi nyttig og spennende læring for deg som leser. God lesing! Høyskolen Kristiania, Oslo Sammendrag I en arbeidshverdag der du som ansatt har en leder over deg, antar vi det kan oppstå misforståelser mellom deg og din leder, om hvordan du motiveres. Dette mener vi kan forekomme i såkalte avvik,

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2014; kontroll og overvåking

Norsk Ledelsesbarometer 2014; kontroll og overvåking Norsk Ledelsesbarometer 2014; kontroll og overvåking AFI-forum 26.03.15 Bitten Nordrik/Forsker Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Mange oppfatninger av målstyring: 2 «For noen er målstyring

Detaljer

Motivasjon og anestesisykepleie

Motivasjon og anestesisykepleie Motivasjon og anestesisykepleie En kvalitativ intervjustudie av lederes erfaringer og synspunkter. Mona Stusvik Ellingsæther Masteroppgave Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon Avdeling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 TINE Puls Utvikling og faglig innhold TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 Agenda Bakgrunn Samarbeidspartnere Innholdet i undersøkelsen Dossiers rolle Resultater

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Descriptive Statistics Jeg ble oppfordret til å søke LUPRO av mine overordnede N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis Statistic Statistic

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder?

Bacheloroppgave. Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder? Avdeling for økonomi- og ledelsesfag -Campus Rena Caroline Ek Myrvang Bacheloroppgave Hvordan blir læreres motivasjon påvirket av relasjonen til leder? How does teachers' motivation get affected by the

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Motivasjon Motivation Hvordan kan en pedagogisk leder arbeide for å motivere personalgruppa i barnehagen? How can a pedagogic leader provide motivation to the personalgroup in kindergarden?

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer