Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder FRP Ulla Kristoffersen Medlem FRP Tom Løchen Nestleder H Anne May Ribe Medlem H Thorbjørn Erik Langeland Medlem H Bjørn Egeli Medlem AP Paul Magne Lunde Medlem AP Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torfinn Kleivset Allen Elle KRF Torunn Kristiansen Tone Pettersen SV Fra administrasjonen møtte: Navn Glenn Oskar Austgard Atle Danielsen Bente Hamre Stilling Enhetsleder Areal Fagleder byggesak Rådgiver Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert omfattet sak PS 80/15-PS 94/15. Sak 94/15 ble ettersendt Befaring i sak PS 83/15 Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart. Endringer i saksliste 94/15 og 95/15 ble behandlet før 93/15. Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

2 Egel Terkelsen Bente Hamre Leder Rådgiver Utv.nr Sakstittel PS 80/15 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget PS 81/15 Referatsaker PS 82/15 Journalførte delegasjonssaker RS 16/15 Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke gis dispensasjon - klageavgjørelse for oppføring av to nye boliger RS 17/15 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningslovens 36 - GB 13/73 - Langenesveien 337 C PS 83/15 Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21 PS 84/15 Sluttbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID PS 85/15 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk PS 86/15 Søknad om dispensasjon - levegg på eksisterende brygge - GB 25/64 - Borøya PS 87/15 Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 PS 88/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og PBL Forstøtningsmur - GB 50/25 - Try 8 PS 89/15 Ny behandling: Dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av 2- mannsbolig - GB 50/58 - Try PS 90/15 Søknad om dispensasjon for godkjenning av oppført brygge på GB 6/12 - Vedderstø - friareal Lyngmyr PS 91/15 Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia PS 92/15 Tillatelse til deling etter jordloven 12 - GB 23/3 PS 93/15 Eventuelt PS 94/15 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum - Søgne storsenter - GB 72/18 PS 95/15 Delegasjon av myndighet til administrasjonen - endring av dispensasjon for brygge - GB 20/563 - Grunnholmen Ettersendt Lagt på bordet i møte PS 80/15 Godkjenning av protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte Ingen merknader

3 Plan- og miljøutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 81/15 Referatsaker Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. Ingen meknader. Plan- og miljøutvalget tar referatsakene til orientering. PS 82/15 Journalførte delegasjonssaker Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden til orientering. Ingen merknader. Plan- og miljøutvalget tar journalførte delegasjonssaker i perioden til orientering. RS 16/15 Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke gis dispensasjon - klageavgjørelse for oppføring av to nye boliger 2014/2971 RS 17/15 Fylkesmannens behandling av krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningslovens 36 - GB 13/73 - Langenesveien 337 C 2015/1046 PS 83/15 Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21

4 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Åros Feriesenter, for etablering av flere båtplasser enn planbestemmelsene åpner for. Avslaget begrunnes med at ulempene ved en dispensasjon vurderes å være vesentlig større enn fordelene. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Åros Feriesenter, for etablering av flere båtplasser enn planbestemmelsene åpner for. Avslaget begrunnes med at ulempene ved en dispensasjon vurderes å være vesentlig større enn fordelene. Repr. Kristoffersen (FRP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes for befaring. Votering: FRP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Befaring i forkant av behandlingen. Thorbjørn Erik Langeland (H) reiste spørsmål om sin habilitet. Utvalget finner Langeland til å være inhabil. Langeland fratrådte møtet under behandling av PS 83/15. Ingen vara møtte, 8 medlemmer til stede under behandlingen. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Åros Feriesenter, for etablering av flere båtplasser enn planbestemmelsene åpner for. Avslaget begrunnes med at ulempene ved en dispensasjon vurderes å være vesentlig større enn fordelene. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19.2 innvilges søknad om dispensasjon for Åros Feriesenter AS for å øke antall tillatte båtplasser i flytebryggeanlegget fra maksimalt 75 båtplasser til maksimalt 152 båtplasser. Plan og miljøutvalget finner at hensynene bak bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse ikke blir tilsidesatt ved dispensasjonen og at fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger ulempene, jfr Plan og bygningslovens 19-2.

5 Begrunnelse: Det vises til søknad fra Åros Feriesenter AS om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 6.2 om å øke antall tillatte båtplasser i flytebryggeanlegget til maksimalt inntil 152 båtplasser. Området er avsatt til formålet og hele den planlagte utvidelse finner sted innenfor området avsatt til småbåthavn. Søknaden gjelder ikke utvidelse av området for den regulerte båthavna. Eneste fysiske inngrep i den etablerte båthavna vil være å anlegge flere fortøyningsbommer, dvs kortere avstand mellom disse i deler av anlegget. Disposisjonssøknaden kan fremtre som noe uklar når det søkes om maksimalt inntil 152 plasser. Dette er det maksimale antall plasser for småbåter som anlegget kan romme innenfor gjeldende reguleringsgrenser. Det har imidlertid vært og er søkers klare hensikt at anlegget skal være til disposisjon for båter av ulike størrelser, også større båter. Det søker ønsker er å ha fleksibilitet for å kunne møte etterspørselen blant sine gjester. Denne etterspørselen har frem til nå vært dominert av småbåtplasser og begrensningen i reguleringsbestemmelsen med hensyn til antall. Ved at båthavna fortsatt blir tilrettelagt for både småbåter og større båter bidrar dette sammen med feriesenterets vakthold til god ro og orden i båthavna, slik naboer har gitt utrykk for at var tilfelle i høysesongen i fjor. Det er svært vanskelig å se at en slik økning i antall båtplasser innenfor etablert anlegg vil representere nevneverdig økt forurensningsfare eller skade på det maritime miljø i området. Naturmangfoldloven: I notat av påpekes det at det er registrert ålegressenger og brakkvannsdelta i området. Der står: Ålegressengene er ikke, eller vil i liten grad vil bli berørt av selve bryggeanlegget. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Ut fra ovenstående gjør det seg gjeldende klart større samfunnsmessige hensyn som taler for dispensasjon enn de hensyn som taler mot dette. Hensynene som ligger bak reguleringsbestemmelsen og lovens formål blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon. Vilkårene for å gi dispensasjon er således tilstede, jfr plan og bygningslovens Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag FRP. Forslag fra FRP vedtatt med 5 (leders dobbeltstemme) mot 4 stemmer (AP, SV og KRF). I medhold av plan- og bygningsloven 19.2 innvilges søknad om dispensasjon for Åros Feriesenter AS for å øke antall tillatte båtplasser i flytebryggeanlegget fra maksimalt 75 båtplasser til maksimalt 152 båtplasser. Plan og miljøutvalget finner at hensynene bak bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse ikke blir tilsidesatt ved dispensasjonen og at fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger ulempene, jfr Plan og bygningslovens Begrunnelse: Det vises til søknad fra Åros Feriesenter AS om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 6.2 om å øke antall tillatte båtplasser i flytebryggeanlegget til maksimalt inntil 152 båtplasser. Området er avsatt til formålet og hele den planlagte utvidelse finner sted innenfor området avsatt til småbåthavn. Søknaden gjelder ikke utvidelse av området for den regulerte båthavna. Eneste fysiske inngrep i den etablerte båthavna vil være å anlegge flere fortøyningsbommer, dvs kortere avstand mellom disse i deler av anlegget.

6 Disposisjonssøknaden kan fremtre som noe uklar når det søkes om maksimalt inntil 152 plasser. Dette er det maksimale antall plasser for småbåter som anlegget kan romme innenfor gjeldende reguleringsgrenser. Det har imidlertid vært og er søkers klare hensikt at anlegget skal være til disposisjon for båter av ulike størrelser, også større båter. Det søker ønsker er å ha fleksibilitet for å kunne møte etterspørselen blant sine gjester. Denne etterspørselen har frem til nå vært dominert av småbåtplasser og begrensningen i reguleringsbestemmelsen med hensyn til antall. Ved at båthavna fortsatt blir tilrettelagt for både småbåter og større båter bidrar dette sammen med feriesenterets vakthold til god ro og orden i båthavna, slik naboer har gitt utrykk for at var tilfelle i høysesongen i fjor. Det er svært vanskelig å se at en slik økning i antall båtplasser innenfor etablert anlegg vil representere nevneverdig økt forurensningsfare eller skade på det maritime miljø i området. Naturmangfoldloven: I notat av påpekes det at det er registrert ålegressenger og brakkvannsdelta i området. Der står: Ålegressengene er ikke, eller vil i liten grad vil bli berørt av selve bryggeanlegget. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Ut fra ovenstående gjør det seg gjeldende klart større samfunnsmessige hensyn som taler for dispensasjon enn de hensyn som taler mot dette. Hensynene som ligger bak reguleringsbestemmelsen og lovens formål blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon. Vilkårene for å gi dispensasjon er således tilstede, jfr plan og bygningslovens PS 84/15 Sluttbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 1. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B Plan ID vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og bygningsloven Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans. Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV). Innstilling: Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 3. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B Plan ID vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og bygningsloven Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.

7 PS 85/15 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt For å kunne ta i bruk boliger fra ferdigstillelse. Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP. Forslag fra FRP vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV). I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt For å kunne ta i bruk boliger fra ferdigstillelse. PS 86/15 Søknad om dispensasjon - levegg på eksisterende brygge - GB 25/64 - Borøya I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan, avslås søknad om dispensasjon for oppføring av levegg på eksisterende brygge. Avslaget begrunnes med at tiltaket som omsøkt vil medføre at hensynet bak bestemmelsene i kommunedelplanen settes vesentlig til side. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan, avslås søknad om dispensasjon for oppføring av levegg på eksisterende brygge. Avslaget begrunnes med at tiltaket som omsøkt vil medføre at hensynet bak bestemmelsene i kommunedelplanen settes vesentlig til side.

8 Repr. Ribe (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av FRP og Høyre: I medhold av plan og- og bygningsloven 19-2og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan, innvilges søknad om dispensasjon for oppføring av levegg på eksisterende brygge som omsøkt. En levegg inne i ei lita bukt som er privatisert av hytter og brygger, vil ikke virke mer privatiserende. Formålet ved bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt. -Kommer ikke i konflikt med naturmangfoldloven -Vil ikke vesentlig hindre allmenn ferdsel -Ingen naboprotester -Nærmeste nabo ønsker leveggen velkommen -Står inntil en vesentlig høyere fjellvegg og vil derfor ikke bli veldig eksponert. Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra FRP og Høyre. Fellesforslaget vedtatt med 5 (H, FRP) mot 4 stemmer. I medhold av plan og- og bygningsloven 19-2og 11-6 rettsvirkning av kommuneplan, innvilges søknad om dispensasjon for oppføring av levegg på eksisterende brygge som omsøkt. En levegg inne i ei lita bukt som er privatisert av hytter og brygger, vil ikke virke mer privatiserende. Formålet ved bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt. -Kommer ikke i konflikt med naturmangfoldloven -Vil ikke vesentlig hindre allmenn ferdsel -Ingen naboprotester -Nærmeste nabo ønsker leveggen velkommen -Står inntil en vesentlig høyere fjellvegg og vil derfor ikke bli veldig eksponert. PS 87/15 Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 2 vedrørende oppføring av bolig og anneks på GB 15/7, samt fra samme paragrafs bestemmelse vedrørende takform på bygninger. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart, mottatt , samt reviderte tegninger på anneks mottatt Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må benyttes ikke-reflekterende glass i fasade som vender ut mot sjøen. Det foreligger en merknad fra nabo på GB 15/47. Merknaden er ikke tatt til følge.

9 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 2 vedrørende oppføring av bolig og anneks på GB 15/7, samt fra samme paragrafs bestemmelse vedrørende takform på bygninger. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart, mottatt , samt reviderte tegninger på anneks mottatt Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Det må benyttes ikke-reflekterende glass i fasade som vender ut mot sjøen. Det foreligger en merknad fra nabo på GB 15/47. Merknaden er ikke tatt til følge. PS 88/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og PBL Forstøtningsmur - GB 50/25 - Try 8 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen og pbl 29-4, for oppføring av forstøtningsmur på GB 50/25 Try 8, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Nabo på GB 50/4 har merknader til søknaden. Merknadene tas ikke til følge. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen og pbl 29-4, for oppføring av forstøtningsmur på GB 50/25 Try 8, mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Nabo på GB 50/4 har merknader til søknaden. Merknadene tas ikke til følge. PS 89/15 Ny behandling: Dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av 2- mannsbolig - GB 50/58 - Try I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon, mottatt i kommunen og Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart.

10 Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon, mottatt i kommunen og Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter, tegninger og situasjonskart. Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår: Boligene skal i sin helhet plasseres utenfor fornminneområdet. PS 90/15 Søknad om dispensasjon for godkjenning av oppført brygge på GB 6/12 - Vedderstø - friareal Lyngmyr I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNFR og fra plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av brygge på GB 6/12. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNFR og fra plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av brygge på GB 6/12. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNFR og fra plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av brygge på GB 6/12. Votering: Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP). I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNFR og fra plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av brygge på GB 6/12.

11 PS 91/15 Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia I medhold av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, avslås søknad om å kjøre 100 turer med ATV mellom P-plass i Øygardsheia og Øygardsheia 79. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I medhold av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, avslås søknad om å kjøre 100 turer med ATV mellom P-plass i Øygardsheia og Øygardsheia 79. PS 92/15 Tillatelse til deling etter jordloven 12 - GB 23/3 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt I medhold av jordloven 12, tillates fradeling av tomt fra GB 23/3. PS 93/15 Eventuelt Leder Terkelsen (FRP) tok opp bruk av vannscootere i skjærgården. Enhetsleder Austegard Administrasjonen følger opp saken Tom Løchen (H) Vei ved Lundekleiva mottatt nabovarsel på endringer. Enhetsleder Austegard - varslete endringer er i tråd med reguleringsplanen. Ønsket tilbakemelding om avslag på søknad- Lyngmyr søkte om fester i land og dopper ute i sjøen. Fagleder Danielsen redegjorde for avslaget

12 Anne May Ribe (H) tok opp kommunens kjøp av tomt fra 100kr kvm. (ved park ride). Hun Sender gnr og bnr til administrasjonen for videre oppfølging. PS 94/15 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum - Søgne storsenter - GB 72/18 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum for oppføring av forretningslokale med tilhørende parkeringskjeller, parkeringsplass og adkomstveier. Avslaget begrunnes med at omsøkte tiltak strider med reguleringsplanen på flere punkter. Så store endringer som det her søkes om bør avklares gjennom en plan der en ser hele kvartalet under ett og i sammenheng med pågående kommunedelplanarbeid. Plan- og miljøutvalget åpner for å se på en dispensasjonssak når reguleringsplanen er klar for offentlig ettersyn. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum for oppføring av forretningslokale med tilhørende parkeringskjeller, parkeringsplass og adkomstveier. Avslaget begrunnes med at omsøkte tiltak strider med reguleringsplanen på flere punkter. Så store endringer som det her søkes om bør avklares gjennom en plan der en ser hele kvartalet under ett og i sammenheng med pågående kommunedelplanarbeid. Plan- og miljøutvalget åpner for å se på en dispensasjonssak når reguleringsplanen er klar for offentlig ettersyn. Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tangvall sentrum for oppføring av forretningslokale med tilhørende parkeringskjeller, parkeringsplass og adkomstveier. Begrunnelse: Innvilgelse begrunnes med at omsøkte tiltak ikke vil kunne realiseres innen rimelig tid, da en reguleringsplan sett i sammenheng med en kommunedelplan vil kunne strekke seg ut i tid. Det er ikke uvanlig med 1-2 års behandlingstid i denne type saker. Videre sier Kommuneplanen punkt 3.4 som omhandler Næringsutvikling:3.4. Hovedmål:

13 Søgne kommune skal ha et variert næringsliv, preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i. Delmål: Sørge for å ha et tilstrekkelig tilbud av byggeklare næringstomter gjennom en offensiv arealpolitikk. Videreutvikle Tangvall sentrum til et konkurransedyktig handels- og servicesenter. Repr. Ribe (H) fremmet fellesforslag på vegne av KRF og Høyre: Før plan- og miljøutvalget vil behandle søknad vedrørende diverse dispensasjoner fra reguleringsplanen for Tangvall, må følgende avklares: Det må foreligge et forslag til detaljplan til førstegangsbehandling. Detaljplanen skal danne grunnlaget for videre utnyttelse av tomta. Administrasjonen bes å ta kontakt med utbygger med sikte på å få i gang en konstruktiv dialog omkring en detaljreguleringsplan for området. Votering: Det ble votert i følgende rekkefølge: Rådmannens forslag til vedtak falt med 8 mot 1 stemme. (SV). Fellesforslag fra H og KRF satt opp mot forslaget fra FRP. Forslag fra H og KRF vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP). Før plan- og miljøutvalget vil behandle søknad vedrørende diverse dispensasjoner fra reguleringsplanen for Tangvall, må følgende avklares: Det må foreligge et forslag til detaljplan til førstegangsbehandling. Detaljplanen skal danne grunnlaget for videre utnyttelse av tomta. Administrasjonen bes å ta kontakt med utbygger med sikte på å få i gang en konstruktiv dialog omkring en detaljreguleringsplan for området. PS 95/15 Delegasjon av myndighet til administrasjonen - endring av dispensasjon for brygge - GB 20/563 - Grunnholmen Det delegeres til administrasjonen å endre dispensasjon gitt i vedtak Brygge tillates oppført i tre, selv om opprinnelig vedtak hadde som vilkår at den skulle bygges med stedlig stein. Saken lagt på bordet i møtet. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).

14 Det delegeres til administrasjonen å endre dispensasjon gitt i vedtak Brygge tillates oppført i tre, selv om opprinnelig vedtak hadde som vilkår at den skulle bygges med stedlig stein.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 14.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Margrethe Hilde Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Varamedlemmer: Bente A. Antonsen (Ap).

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Varamedlemmer: Bente A. Antonsen (Ap). Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.04.2009 Tid: 17:00 18:10 Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2012 Tid: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg Møtested: Undervisningsrom øst/vest Søgne omsorgssenter Dato: 12.12.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon Kristian Lomundal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 09:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtetid: 22.08.2016 kl. 17:00 17:45. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø Sola kommune Møtested: Sola sjø Møtedato: 23.08.2017 Fra kl: 16.00 Til kl: Medlemmer Helge Fredrik Pedersen Siv-Len Strandskog Roar Johannessen Solveig Louise Albretsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.05.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.05.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-22697/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.06.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.05.15 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg., Kommunehuset Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2004 Møtetid: Kl. 12:30 16:30 Fra saksnr. 083/04-089/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Bjørn Pedersen enhetsleder Plan/forvaltning Magne Lindi enhetsleder Drift Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.01.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.20 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.09.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130 Søgne kommune Arkiv: 20/130 Saksmappe: 2015/3509-43644/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.10.2016 Saksframlegg Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.06.2014,kl. 09:00 16.30 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem

H FrP SP AP AP FrP H. Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Trygve Jensen medlem utvalgsleder medlem Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.08.2011 Tidspunkt: 17:00 19.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Trygve Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2005 Møtetid: Kl. 14:00 17:30 Fra saksnr. - 029/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 15:30 17:30 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 26.11.2015 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer