HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-14/ 2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 19:00-22:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Olav Thoen, Nils Halvor Loftsgård Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Linda L Sevlejordet og Else Bekkeseth Følgende varamedlemmer møtte: Knut Heiberg Følgende fra administrasjonen møtte: Lars Ståle Flåta Protokollen godkjent, Rødberg Leder Sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag PS 10/13 Søknad om kjøring med bil/ traktor, Lars Hovda, Uvdal PS 11/13 Søknad om tillatelse til bruk av fly og motorkjøretøy, Knut Garaas, Kongsberg PS 12/13 Aktuelle saker som ikke innarbeides i lokal forskrift til motorferdselloven PS 13/13 Søknad om kjøring med ATV/ traktor, Asbjørn Teige PS 14/13 Søknad omkjøretillatelse med ATV, Harald Ole Halland Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2013/422 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: Nore og Uvdal kommunestyre vedtok i sak 204 den og sak 68 den forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10.juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Denne forskriften er ikke registrert i Lovdata og er derfor ikke gyldig. Motorferdselutvalget ønsker at kommunestyret vedtar en ny lokal forskrift som etter reglene tinglyses i Norsk lysningsblad og i Lovdata. Fakta: I Lov nr 82 av 10.juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag 5 står det: Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet, b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften. Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse. Lov nr 82 av 10.juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag står det i 4: Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt. I lovens 2 står det: 2.(virkeområde).

4 Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer. Loven gjelder ikke landingsplass for luftfartøy når det er gitt konsesjon etter lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart i samme lov sier: 10.(forholdet til grunneiere o.a.). Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. I 4 i motorferdselloven og 2 og 3 i forskriften nevnes en del formål som er unntatt forbudet om motorferdsel i utmark og vassdrag. I Nore og Uvdal kommune er behandling av søknader etter Lov nr 82 av 10.juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag med nasjonal forskrift ( sist endret ) delegert til motorferdselutvalget ( se kommunens delegasjonsreglement ) og til kommunens 3 representanter i Buskerud tilsynsutvalg ( sak 56 den ). Saksbehandlers vurdering: Ferdsel med båt på innsjøer og vassdrag: Som nevnt er bruk av båt etter Lov om motorferdsel tillatt på vann over 2km 2. Kommunestyret kan i forskrift gi adgang til bruk av båt på vann under 2 km 2. Saksbehandlers forslag: Viss grunneierne i det enkelte vann er enige kan de gi tillatelse til bruk av båt med motorstyrke 10hk eller mindre på vann som er under 2km 2 for: 1) Fiske med faststående fiskeredskap i lovlig fisketid 2) Fiskekultivering 3) Nødvendig transport til hytte eller turistanlegg. Bruk av vannscooter: I 40 i Lov av 26.juni 1998 nr 47om fritids og småbåter fremgår det at bruk av vannscootere ikke er tillatt, men kommunen kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet for nærmere avgrensede områder. I forskrift nr 567 av 22. juni 2012 om bruk av vannscooter og lignende, gis kommunene en plikt til å åpne områder for vannscooterkjøring dersom det er søkt om det og det ikke vil utgjøre en fare for nevneverdig skade eller ulempe for miljø eller sikkerhet. Nore og Uvdal kommune mottok en søknad fra Stein Olav Lothe om tillatelse til å kjøre vannscooter i kommunen. I forskriften til denne loven er det listet opp bestemte typer områder hvor kommunen ikke kan tillate bruk av vannscooter, det samme gjelder inntil 500 m fra de fleste av disse områdene: verneområder, viktige friluftsområder, hytteområder, boligområder, rekreasjonsområder, badeområder med flere. Miljøverndepartementet sendte i vinter ut på høring forslag hvor det gis en generell åpning for kjøring med vannscooter og en endring i reglene for hvilke områder man kan kjøre vannscooter i. I innsjøer og vassdrag var det forslag på en generell forbudssone på 500m fra land. Høringsfristen var 4. februar.

5 Saksbehandlers forslag: Det er svært få vann og vassdrag i vår kommune som ikke berøres av forbudssonene. Vannscootere tillates derfor foreløpig ikke brukt i Nore og Uvdal kommune. Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag: Helikopter og fly er luftfartøy og regnes ikke som motorfartøy når det lander på vann. De har derfor ikke generell landingstillatelse etter 4 i motorferdselloven på vann større enn 2km 2. Kommunen må derfor fastsette landingsplasser i egen forskrift. I den lokale forskriften fra 1980 er landing og start tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann og Fønnebøfjorden og i Hardangervidda nasjonalpark: Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn. Saksbehandlers forslag: Disse vannene bør også stå i ny lokal forskrift. Det foreslås ikke begrensninger til bestemte formål, til bestemte tider eller annet. I den lokale forskriften står det ingenting om landing med helikopter utenfor vannene. Få av helikopterne er utrustet for å lande på vann. Et helikopter kan lande og starte 6 ganger ( 12 bevegelser ) pr uke fra en uforberedt landeplass i innmark og utmark uten at det må søkes konsesjon for landeplassen. Luftambulanse, politihelikoptere og andre nevnt i 2 og 3 i forskriften til Lov om motorferdsel er unntatt kravet om godkjente landingsplasser. I sentral forskrift FOR nr 225 Forskrift for bruk av kommunes myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, er det ikke adgang til å legge ut landingsplasser på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller liknende formål. I Hardangervidda nasjonalpark har Buskerud tilsynsutvalg den gjort følgende enstemmige vedtak: Flyging med helikopter eller fly utført av personer eller selskap med luftfart som registrert næring får uten særskilt løyve tillatelse til utfrakting av villreinkjøtt fra Hette, Langesjøen og Geitvatn, kommersiell persontransport til/ fra de samme vannene i forbindelse med villreinjakt, garnfiske over 50 garndøgn, transport av varer og utstyr til turisthytter og beitebruk. Landingen med helikopter må foregå innen 100m fra vannene. Det er en forutsetning at helikopterselskapet prøver å fylle opp helikoptrene og ikke fly en og en jeger/fisker. Det skal føres logg over turene og rapport skal sendes til Tilsynsutvalget i Buskerud, 3630 Rødberg innen hvert år. Andre formål og andre landingssteder krever særskilt løyve fra Buskerud tilsynsutvalg. Saksbehandler foreslår: I den lokale forskriften bør det plukkes ut noen landingsplasser i utmark for helikopter, også i Nore og Uvdal sin del av Hardangervidda nasjonalpark. Her bør det også tillates å lande med helikopter innen 100m fra de godkjente flylandingsvannene. Når vi ser bort ifra de begrensingene som settes av tilsynsutvalget i nasjonalparken, foreslås ikke begrensninger til bestemte formål, til bestemte tider med mer andre steder i kommunen. Etter at motorferdselutvalget har behandlet saksbehandlers forslag og kommet med innspill, utarbeider sekretær forslag til lokal forskrift etter regler gitt av Justisdepertementet. Dette forslaget sendes til kommunestyret til 1.gangs behandling og deretter høringsrunde. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling

6 Behandling Motorferdselutvalget : Utvalget mener det er behov for flere landingsplasser for helikopter, men det forventes at det kommer inn forslag på landingsplasser under høringsrunden. Det foreslås ingen begrensning til bestemte formål ved landinger på godkjente landingsvann/ landingsplasser. Det settes heller ingen restriksjon på motorstørrelse, fart eller formål for bruk av båt i vann over 2km 2. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Sekretæren utarbeider forslag til lokal forskrift etter regler gitt av Justisdepertementet. Dette forslaget sendes til kommunestyret til 1.gangs behandling og deretter høringsrunde. Innholdet i forslag til forskrift skal være: Ferdsel med båt på innsjøer og vassdrag: Viss grunneierne i det enkelte vann er enige, kan de gi tillatelse til bruk av båt med motorstyrke 10hk eller mindre på vann som er under 2km 2 for: 1) Fiske med faststående fiskeredskap i lovlig fisketid 2) Fiskekultivering 3) Nødvendig transport til hytte eller turistanlegg. Bruk av vannscooter: Vannscootere tillates ikke brukt i Nore og Uvdal kommune. Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag: Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann og Fønnebøfjorden og i Hardangervidda nasjonalpark: Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn. I de 3 sistnevnte vannene er det tillatt å lande med helikopter innen 100m fra vannene. I tillegg blir det etter høringen listet opp landeplasser for helikopter. Vedtaket var enstemmig.

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2004/1970 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Søknad om kjøring med bil/ traktor, Lars Hovda, Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: Lars H Hovda søker om tillatelse til å kjøre inntil 10 turer med bil/ traktor fra Bruseter bru langs slepe til Søltjønnstølen. Formålet med turene er innvendig vedlikehold av fiskebua, transport av utstyr og bagasje og utmarksnæring ( garnfiske ). Søkeren er grunneier. Søknaden er datert og det søkes om 2årig løyve. Fakta: Kjøringen skjer på traktorslepen fra Bruseter bru til Afdalen/ Småge. Saksbehandlers vurdering: Søknaden behandles etter 5a og 6 i forskriften til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. Søknaden bør innvilges. Rådmannens forslag til vedtak: Lars H Hovda får tillatelse til å kjøre inntil 10 turer med bil/ traktor fra Bruseter bru langs slepe til Søltjønnstølen for innvendig vedlikehold av fiskebua, transport av utstyr og bagasje og utmarksnæring ( garnfiske ). Det gis 2årig løyve. Søknaden er behandlet etter 5a og 6 i forskriften til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldsloven. Det vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. Behandling Motorferdselutvalget : I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget.

8 Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Lars H Hovda får tillatelse til å kjøre inntil 10 turer med bil/ traktor fra Bruseter bru langs slepe til Søltjønnstølen for innvendig vedlikehold av fiskebua, transport av utstyr og bagasje og utmarksnæring ( garnfiske ). Det gis 2årig løyve. Søknaden er behandlet etter 5a og 6 i forskriften til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtaket var enstemmig.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2013/398 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Søknad om tillatelse til bruk av fly og bil, Knut Garaas, Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: Knut Garaas, Kongsberg søker om å kjøre med bil langs traktorslepa fra Bruseter bru til Smågefjorden. Han søker også om å startet med fly fra Sønstevann eller Mår for å lande på søndre del av Småge. Flyselskap Fjellfly eller Fonnafly. Formålet med transporten er fiske i øvre delen av Smågefjorden og Dragøytjern/ Halstjern ( 103/4 ). Vedlikehold av fiskevann og andel av hytte ved Smågefjorden. Transport av bagasje og ved. Søknaden var datert Fakta: Mer informasjon innhentes før møtet. Saksbehandlers vurdering: Saken legges fram uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Behandling Motorferdselutvalget : Informasjon til utvalget framlagt på møtet: 1) E post fra Anette Wessel-Berg datert som også inneholdt epost hun sendte til motorferdselutvalget og svar på eposten sendt fra sekretæren i utvalget samme dag 2) Utdrag fra eiendomsregisteret ( Infoland Norges eiendommer ) Eiendommen Øvre Småge med fiske og fritidsbolig. Eiere: Anette Wessel Berg og Hilde Wessel Berg Eiendommen Drageidtjern og Halstjern ( bare vann ) Eiere: Knut Garaas og Margit Garaas arvinger. Margit Garaas ( nå Brit Haugerud Garaas har

10 festetomt på Stein H Flåta sin eiendom. Har privat hytte som ligger i nasjonalparken ). 3) Brev fra Anette Wessel Berg til Brit Garaas Haugerud, datert ) Telefonsamtale med Brit Garaas Haugerud 18.02, og ( om turer til hytta ved Dragøy med mer. ( Tilsynsutvalget ) 5) Telefonsamtaler med Anette Wessel-Berg 04.03, 18.03, og kort samtale ) Telefonsamtale med Knut Garaas og Grundig gjennomgang av tilgjengelig informasjon viser at Knut Garaas ikke er oppført som medeier i eiendommen Øvre Småge ( 103-2), men er medeier i eiendommen Dragøy og Halstjern ( )( fiskevann ). Søkeren hevder han har fiskerett på eiendommen Øvre Småge og er eier av en del av gamlehytta som han søker om kjøretillatelse til for vedlikehold. Naturlig adkomstvei til eiendommen er slepa fra Solheimstulen direkte til denne eiendommen. Det er mulig å søke Buskerud Tilsynsutvalg om å kjøre på denne slepa. Søkeren mener hans familie har bruksrett på slepa fra Bruseter bru i Imingdalen til Småge. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Knut Garaas kan ikke dokumentere at han er medeier i eiendommen Øvre Smaage. Motorferdselutvalget må derfor avslå søknadene, men viser til at det er naturlig å søke Buskerud tilsynsutvalg om kjøretillatelse til vannene på eiendom Familien Garaas v/ Britt Garaas Haugerud og Per Håvard Haugerud har kjøretillatelse for inntil 5 turer fra Bruseter bru til Småge. Selv om det er uenighet om eierforholdene på eiendom 103-2, vil ikke motorferdselutvalget trekke tilbake dette løyvet for sommeren 2013, men det kreves tillatelse av grunneierne etter eiendomsregisteret for å nytte løyvet. Motorferdselutvalget har ikke noe imot at Knut Garaas bruker dette løyvet på samme vilkår som Britt Garaas/ Per Håvard Haugerud. Eier av løyvet fyller da ut et delegeringsskjema som vedlegges kopi av løyvet. Vedtaket var enstemmig.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2013/423 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Aktuelle saker som ikke innarbeides i lokal forskrift til motorferdselloven MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er det flere paragrafer som gir kommunen mulighet for lokal tilpassing som ikke inngår i en lokal forskrift. Motorferdselutvalget bør drøfte disse mulighetene og lage en fremdriftsplan. Kommunestyret må behandle eventuelle forslag fra motorferdselutvalget. Fakta: I forskriften bør motorferdselutvalget drøfte disse paragrafene: A) 2 pkt b) Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Direktoratet for naturforvaltning. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn. B) 3 pkt h): Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene. C) 4: I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes på vinterføre i løyper som etter motorferdsellovens 5 tredje ledd er utlagt av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret. Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede veger og atskilt fra tradisjonelle skiløyper. Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30 juni, jfr. 9. Flere kommuner i Sør Norge har hatt prøveordning med slike løyver.

12 D) 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei. På snødekt mark skal kjøring etter første ledd skje langs nærmere bestemte traseer, dersom kommunen anviser slike. Det er her krav om at disse traktorveiene skal være klassifisert som klasse 7 eller 8. Etter naturmangfoldloven ( kunnskapsgrunnlaget ) har kommunen plikt til å hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde. E) 8. I avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet veg, og som har liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder, kan Direktoratet for naturforvaltning åpne mulighet i enkelte deler av landet for bruk av snøscooter. I slike områder kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med snøscooter etter forslag fra kommunen. Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av løypene. Saksbehandlers vurdering: Merknader til de enkelte punktene: A) I 1996 startet kommunen registrering av disse slepene og det blei gjennomført befaringer, men slepene blei ikke sendt til kommunestyret for godkjenning. Det gjaldt disse slepene: 1) Bruseter bru til Småge med sidesleper til Nutan og Søltjønn 2) Krukeseter Gryttjørnbekken ( slepen fra Vikstul til Gryttjørnhytta har vært registrert som bilvei?) 3) Sønstevann hytten M R Nørstebø ( en del av strekningen er bilvei?) 4)Sandbuin Gryttjørnan 5) Sønstevann Buvann 6) Nysetra Lufsjå 7) Devegg -Ålykja Lufsjå 8) Flåtaseter mot Remmarhovda 9) Flåtaseter til Dam i Tøddøl. Senere har det kommet frem at også traktorslepen fra Breiset til Stortjønnan bør være med. Fins det andre aktuelle sleper over 1000m? B) Det er i dag ingen slike godkjente områder i Nore og Uvdal. Dagens opplæringskjøring gjennomføres av Lien landbruksskole på Torpo og den praktiske opplæringen foregår på godkjent område på Dagali flyplass Det er for tiden ikke behov for slike områder i Nore og Uvdal, men bør vi tenke fremover? C) Kommunestyret har bestilt en gjennomgang / utredning med forslag til snøscooterløyper fra administrasjonen i kommunen. Det eksisterende lovverket for motorferdsel i utmark gir ikke kommunen i Sør Norge mulighet for dette i dag, men under behandling av sak 5 i Stortinget varslet regjeringen at den ville åpne for at 40 kommuner skal kunne utprøve eller etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter i en avgrenset periode fra 2014 til De kommunene som allerede har forsøk med slike løyper, inngår i de 40. Det blir også utvidet mulighet til næringskjøring gjennom en viss åpning for kjøring av turister. Forslaget sendes ut på høring i kommunene. Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling

13 Behandling Motorferdselutvalget : Utvalget drøftet de 5 forslagene ( A til E ). Vedtakene var enstemmige. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : A. Brev sendes til aktuelle grunneier før sommerferien. Befaringer ønskes i løpet av høsten. Tre nye sleper blei foreslått tatt med i foreslåtte sleper etter 2 pkt b: 1) Fra Solheimstulen til nasjonalparkgrensa ved Fiskeløktjørni 2)Fra Solheimstulen til nasjonalparkgrensa i Dyregravshalli 3) Fra slepe 3 over Tøddøl til Damtjern. B. Aktuell plass er motorbanen i Smådøl. Motorferdselutvalget ser videre på denne saken etter sommerferien. C. Venter på høringsforslaget. D. Følges opp av sekretær. E. Lufsjå blei drøftet som et aktuelt mål for en slik løype. Motorferdselutvalget drøfter dette til høsten.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2004/648 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Søknad om kjøring med ATV/ traktor, Asbjørn Teige MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: Asbjørn Teige søker om å få kjøre inntil 5 turer med ATV/ traktor fra Breiset i Åsbøseterdalen på slepen fram til Nordre Stortjønnan. Det søkes om flerårig løyve og søknaden var datert De nærmeste årene vil det bli byttet kledning på driftsbygning og bygget nytt uthus til garn/ utedo. Transporten gjelder også garnfiske i Nordre Stortjønn og reinsjakt. Søkeren er grunneier ( 182/1 ). Det søkes fram til hvert år. Fakta: Kjøringen skal skje på slepen Breiset Stortjønnan. Grunneierne har søkt om å få denne slepen registrert som slepe i villreinområdet for kjøring etter 2 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Saksbehandlers vurdering: I sak 34/12 om praksis for sommersesongene blei det vedtatt at det kan gis 1 tur til reinsjakt og 1 tur til garnfiske som ikke er næringsfiske. I tillegg bør motorferdselutvalget gi 3 turer pr år i forbindelse med vedlikeholdet/ nytt uthus. Søknaden behandles etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. 5 turer bør innvilges fram til i 2013, deretter til Rådmannens forslag til vedtak: Asbjørn Teige får kjøre inntil 5 turer med ATV/ traktor fra Breiset i Åsbøseterdalen på slepen fram til Nordre Stortjønnan. Det gis flerårig løyve. Transporten gjelder vedlikehold av driftsbygning og nytt uthus samt garnfiske i Nordre Stortjønn og reinsjakt. Det gis tillatelse fram til og deretter til Tillatelsen gis etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

15 Behandling Motorferdselutvalget : I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Asbjørn Teige får kjøre inntil 5 turer med ATV/ traktor fra Breiset i Åsbøseterdalen på slepen fram til Nordre Stortjønnan. Det gis flerårig løyve. Transporten gjelder vedlikehold av driftsbygning og nytt uthus samt garnfiske i Nordre Stortjønn og reinsjakt. Det gis tillatelse fram til og deretter til Tillatelsen gis etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Vedtaket var enstemmig.

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K01 Saksmappe : 2007/806 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Lars Ståle Flåta Søknad omkjøretillatelse med ATV, Harald Ole Halland MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Motorferdselutvalget /13 Saken gjelder: Harald Ole Halland søker om å få kjøre med ATV fra Breiset i Åsbøseterdalen på slepen til Lufsjå. Det søkes om ettårig løyve og søknaden var datert Kjøringen gjelder transport av utstyr i forbindelse med tynningsfiske og fiske i Lufsjå. Søkeren er grunneier. Antall turer er ikke oppgitt. Fakta: Kjøringen skal skje på slepen Breiset Lufsjå/ Stortjønnan. Grunneierne har søkt om å få denne slepen registrert som slepe i villreinområdet for kjøring etter 2 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Søkeren har fiske som en biinntekt til gårdsdriften. I Nore sin del av Lufsjå forventes et uttak av ca 1000kg fisk pr år. Det er få grunneiere med fiskerett i Nore sin del av vannet. Saksbehandlers vurdering: I sak 34/12 om praksis for sommersesongene blei det vedtatt at det kan gis 1 tur til garnfiske som ikke er næringsfiske. I dette tilfellet bør det gis flere turer pga kultiveringsarbeidet og det forventetde uttak pr år. Søknaden behandles etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. 3 turer bør innvilges i 2013 frem til Rådmannens forslag til vedtak: Harald Ole Halland får kjøre med ATV fra Breiset i Åsbøseterdalen på slepen til Lufsjå. Det gis ettårig løyve og 3 turer i forbindelse med tynningsfiske og fiske i Lufsjå. Tillatelsen gis etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

17 Behandling Motorferdselutvalget : I forbindelse med vurdering etter naturmangfoldsloven vises til sak 38/ 2012 i motorferdselutvalget. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Søknaden er behandlet etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Det gis 3 turer pr år til i perioden Vedtaket var enstemmig.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-12/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 19:00-21.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 Innvilgede og brukte turer barmarkssesongen 2013 FormålInnvilgede turer Brukte turer Fiske 235 132 Jakt 220 113 Landbruk 36 34 Turisme 10 5 Forskning 0 0 Eldre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 04.11.2013 Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 05/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

* Nore og Uvdal kommune * SÆRUTSKRFT. Forskrift for Nore og Uvdal kommune motorferdsel. Lov nr 82 av. til 10. juni 1977 om

* Nore og Uvdal kommune * SÆRUTSKRFT. Forskrift for Nore og Uvdal kommune motorferdsel. Lov nr 82 av. til 10. juni 1977 om 4 * Nore og Uvdal kommune * SÆRUTSKRFT Rødberg : Arkiv Saksmappe : Avd. : Saksbehandler 07.05.013 KOl 013/4 kommnaitknk Lars Ståle Flåta Forskrift for Nore og Uvdal kommune utmark og vassdrag motorferdsel

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35 45/ 2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarksenter på Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FRA MØTET 13.08.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.00 Deltakere: Liv Jorunn Frogner, Rollag Kari K Redalen, Nore

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 51/12 56/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 06 10/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møte pr telefon/ e-post Saksnr: 201-206 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Dato: Perioden 29.06.2012 02.07.2012 Tidspunkt: Tilbakemeldinger

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 16.06.2016 Medlemmer i Buskerud tilsynsutvalg 2016-2019 Medlem Nore og Uvdal: Vilhelm Håvardsrud( leder ) Olav Thoen Mai Reidun Nørstebø Inger Brit Vindegg ( Hol ) Asbjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud, Olav Thoen, Mai Reidun Nørstebø, Kit Hedegart Flaata og Per Lassegård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud, Olav Thoen, Mai Reidun Nørstebø, Kit Hedegart Flaata og Per Lassegård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 37-60/ 2016 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 17:00 20.30 Følgende medlemmer møtte: Vilhelm Håvardsrud,

Detaljer

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke Luftfartøy landing og start med motordrevet luftfartøy (altså ikke flyging, det reguleres av andre lovverk) 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune Rødberg,

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune Rødberg, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 37/16-54/16 Utvalg: Motorferdselsutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 17.00 20.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34/2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30-19:30 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder),

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-34 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Steigen kommune Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Fastsatt av Plan og ressursutvalget 15.10.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2

Detaljer

M108 2014 KJENNER DU REGLENE?

M108 2014 KJENNER DU REGLENE? M108 2014 KJENNER DU REGLENE? MOTORFERDSEL I UTMARK Stillhet og ro i naturen Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel

Detaljer

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR MELØY KOMMUNE (Med hjemmel i lov av 10.juni 1977 nr. 82,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 13.02.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Vebjørn Håvardsrud, Dagali Else

Detaljer

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag vinterplan. Innledning: Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Formannskapet vedtok i januar

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Rødberg, 01.07.2011 Saksnr: 131-142 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Dato: 06.07.2011 Tidspunkt: 13.00 14.00 Møteinnkalling Skrykkevieren felæger ( H. vidda i forbindelse med befaring av

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: - Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Nils Helge Tufto, Nils-Halvor Loftsgård og Linda Sevlejordet

Detaljer

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Katharina Hevesi Bakke Direkte tlf.: 32 23 26 27 Dato: 23.02.2016 L.nr. 6187/2016 Arkiv: 2016/333

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT Saksnr: 01-11/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 19.00 21.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 19 29/ 2014 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 01.12. 2014 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 55-74 / 2012 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 19.03.2012 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De kommunale retningslinjene gjelder

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 173-200 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 18.06.2012 Tidspunkt: 20.00 22.00 Sakenes

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag Motorferdsel i utmark og vassdrag Generelt Ingress Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må

Detaljer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata Side 1 av 6 Dato Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) Departement LOV-1977-06-10-82 Klima- og miljødepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-67, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 27-108/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Onsdag 22.05.2013 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Kommunale retningslinjer behandling av motorferdselsaker i Steinkjer kommune (gyldig fra )

Kommunale retningslinjer behandling av motorferdselsaker i Steinkjer kommune (gyldig fra ) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag: 1 (formål): "Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 08/11-14/11 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 21.02-2011 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato: Møteinnkalling Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Dato: 22.03.2010 Utmarksenteret, Rødberg Tidspunkt: 17:00 18:00 Utvalgets medlemmer inviteres til middag på Rødberg hotell kl. 18.00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Naturstyret Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 10.03.2016 Tidspunkt:

Detaljer

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune.no Mål for arbeidet med miljøkommune Kommunene får god oversikt over sin myndighet, plikt og virkemidler. Kommunene får veiledning i å

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-53 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 20.05.2009 Tidspunkt: 14:00 15.50 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Loven: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. (formål) Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 22.05.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.00 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2014 Januar 2015 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Lierne kommune Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt av Lierne kommunestyre 28.4.2011 Innledning Retningslinjene er tilpasset Lierne kommune og skal gi føringer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/09-13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Rødberg, 27.07.2011 Møteinnkalling Saksnr: 143-147 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Møte pr telefon/ E - post Dato: 01.08.2011 Tidspunkt:

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 34-48 / 2012 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 13.02.2012 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2013/122 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 Lars Ståle Flåta sekretær INNHOLD Side 2: * Buskerud tilsynsutvalg medlemmer 2012-2015 Side 2 * Forvaltningsoppgaver Side

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer