Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk?"

Transkript

1 Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? av Eigil Knutsen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2013

2 Forord Forord Arbeidet med denne masteroppgaven har pågått i perioden august 2012 til juni 2013, og avslutter en toårig mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Til tross for et arbeid med omfattende faktainnhenting og krevende utregninger, har det siste året vært givende og gitt faglig inspirasjon. Jeg vil uttrykke en stor takknemlighet til min veileder Eirik S. Amundsen for hjelp til valg av problemstilling, stødig veiledning underveis i skriveprosessen, samt spennende diskusjoner om energi- og miljøpolitikk. Studiestipendet gjennom Samarbeidsavtalen BKK-UiB har gitt meg muligheten til å være heltidsstudent (for første gang), og har således gitt et betydelig bidrag til mitt arbeid med denne oppgaven. Jeg vil også takke studievenner på Institutt for økonomi for nyttige tips, fruktbare diskusjoner og generelt godt studiemiljø. Til slutt vil jeg takke min samboer, Linda, for motivasjon og oppmuntring gjennom hele skriveprosessen. Eigil Knutsen, Bergen 2. juni 2013 ii

3 Sammendrag Sammendrag Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? av Eigil Knutsen, Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, 2013 Veileder: Eirik S. Amundsen I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har vært på myndighetenes dagsorden i flere europeiske land samt USA siden 80-tallet. Enkelte økonomer, politikere og klimaforkjempere har tatt til orde for at Norge bør innføre hvite sertifikater, for å gi nok incentiver til energieffektivisering. Grunnlaget for hvite sertifikater i Norge blir diskutert i et eget kapittel. Hvite sertifikater (med en vid definisjon) er innført i ulik form i Belgia, Danmark, Irland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Fordelen med sertifikatsystemer er at de ikke belaster offentlige budsjetter med mer enn administrasjonskostnadene, i motsetning til for eksempel subsidier. I tillegg skal sertifikathandelen sørge for lik grensekostnad ved tiltak for mer energieffektivisering, noe som gir kostnadseffektivitet. Innføringen av hvite sertifikater må sees i sammenheng med utviklingen i energimarkedene i Europa, og de siste tiårs liberalisering av disse. Direktivene om energieffektivitet og energitjenester fra 2006 og 2012 blir gjennomgått for å få et overblikk over hva som er EUkommisjonens virkemidler og mål for energieffektivisering. iii

4 Sammendrag Flandern (Belgia), Danmark og Irland har systemer som forplikter aktører i energimarkedet til å spare energi. Disse er ikke sertifikatsystemer med mulighet for handel, men blir kort beskrevet for å vise spennvidden i hvordan myndigheter i ulike land sørger for mer energieffektivisering. Systemene for hvite sertifikater i Frankrike, Italia og Storbritannia blir gjennomgått mer i detalj for å beskrive hvordan systemene er utformet, og hvordan de fungerer i praksis. En matematisk modell blir utledet, med sikte på å beskrive et energimarked og et sertifikatsystems påvirkning på markedet. Denne modellen blir så simulert for å se hvordan markedsaktørene reagerer dersom myndighetene krever at det skal spares mer energi. Myndighetene kan ha et mål om å spare energi, men hvordan målet utformes har stor betydning for hvilke virkemidler som bør brukes. Dette belyses i en utvidelse av den matematiske modellen. Argumentene for (og mot) offentlig inngripen for å sikre energieffektivisering er flerfoldige, og blir gjennomgått med et kritisk søkelys mot slutten av oppgaven. Dersom målet er å redusere CO 2 -utslippene er det flere som hevder at energieffektivisering gjør vondt verre. Dette er bare en av problemstillingene myndighetene må ta hensyn til dersom de vurderer å innføre hvite sertifikater i Norge. iv

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord... ii Sammendrag... iii Innholdsfortegnelse... v Tabeller... vii Figurer... viii 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering Kraftmarkedet i Europa EUs direktiver om energieffektivitet og energitjenester direktivet direktivet Sparekrav og sertifikatsystemer: utforming, fordeler og utfordringer Forpliktede parter Energiserviceselskaper (ESCOer) Markedsstruktur Forutsetninger for et velfungerende TWC-system Gevinster og ulemper ved energieffektivisering og sertifikater Gevinster Ulemper Oppsummering Utvalgte sertifikatsystemer: utforming, resultater og evaluering Flandern (Belgia) Danmark Irland Italia Frankrike Storbritannia Evaluering av TWC-systemene Metode for evaluering Evaluering av kostnader Evaluering av gevinster ved TWC-systemene Evaluering av kostnadseffektivitet Oppsummering Er det grunnlag for hvite sertifikater i Norge? Kraftsektoren i Norge Det nordiske kraftmarkedet Nord Pool den nordiske kraftbørsen Sluttbrukermarkedet Kraftutveksling med utlandet Behovet for økt energieffektivisering i Norge Oppsummering Matematisk modell og analyse for hvite sertifikater Modellen Analyse av økte sparekravs påvirkning på energimiksen Utregning Tolkning av derivasjon Prisgrenser v

6 Innholdsfortegnelse 5.3 Oppsummering Simulering av et energimarked med hvite sertifikater Modell for simulering Resultater Ulike mål og virkemidler for energisparing Mål om energisparing som andel av vanlig energi Mål om bestemt mengde energisparing Mål om redusert mengde vanlig energi Oppsummering Simulering av tre ulike virkemidler med tre ulike mål Mål om energisparing som andel av vanlig energi Metode for andelsmål Resultater med andelsmål Oppsummering Mål om bestemt mengde energisparing Metode for bestemt mengde energisparing Resultater med bestemt mengde energisparing Oppsummering Mål om redusert mengde vanlig energi Metode for redusert mengde vanlig energi Resultater med mål om redusert mengde vanlig energi Oppsummering Diskusjon: Gevinster ved energieffektivisering Regulering for energieffektivisering: god klimapolitikk eller mer forbruk? Samfunnets overskudd ved regulering for energisparing Hvorfor energieffektiviserering? Effektiv politikk for reduksjon av CO 2 -utslipp Konklusjon Referanser vi

7 Tabeller Tabeller Tabell 1: Markedskonsentrasjon i kraftproduksjon Tabell 2: Markedskonsentrasjon i kraftleveranser Tabell 3: Markedsutvikling og status for ESCOer Tabell 4: Forpliktede parters kostnader Tabell 5: Fordeling av kostnader i Storbritannia og Frankrike Tabell 6: Hovedelementer i TWC-systemene i Storbritannia, Italia og Frankrike Tabell 7: Lavenergiutvalgets anslag for sparepotensial Tabell 8: Simulering av energimarked med hvite sertifikater Tabell 9: Sertifikater for andelsmål Tabell 10: Avgift for andelsmål Tabell 11: Subsidier for andelsmål Tabell 12: Subsidier for bestemt mengde energisparing Tabell 13: Avgift for bestemt mengde energisparing Tabell 14: Sertifikater for bestemt mengde energisparing Tabell 15: Avgift for bestemt mengde vanlig energi Tabell 16: Subsidier for bestemt mengde vanlig energi Tabell 17: Sertifikater for bestemt mengde vanlig energi vii

8 Figurer Figurer Figur 1: Det italienske TWC-systemet Figur 2: Det franske TWC-systemet Figur 3: Det britiske TWC-systemet Figur 4: Norsk kraftproduksjon Figur 5: Energibruk i byggsektoren Figur 6: Energimiks og sertifikatpris med sparekrav Figur 7: Overskudd med sparekrav Figur 8: overskudd med andelsmål Figur 9: overskudd med bestemt mengde energisparing Figur 10: overskudd med redusert mengde vanlig energi viii

9 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering EUs klima- og energipakke ble lagt frem i mars 2007, og vedtatt av Europaparlamentet i desember 2008 (Directive 2009/28/EC). I denne lovteksten ble det bestemt at medlemslandene skal spare 20 pst. av sitt energiforbruk, i all hovedsak gjennom økt energieffektivitet. Disse reduksjonene skal være kostnadseffektive (Bertoldi & Rezessy 2008). Dette skal tilsvare årlige besparelser opp mot 60 milliarder Euro, eventuelt et års energikonsum i Tyskland og Finland til sammen. Klima- og energipakken inneholder også krav og tiltak for å redusere utslippene av klimagasser, samt øke andelen av fornybar energi i energimiksen. Det er flere grunner til at energieffektivitet står høyt på den politiske agendaen. For det første hevdes det at økt energieffektivitet i produksjon og konsum er nødvendig for å redusere forbruket (og dermed CO 2 -utslippene). I tillegg er det store potensielle besparelser for konsumenter gjennom lavere strømregning. Kritiske røster hevder at energieffektivisering ikke reduserer energiforbruket, snarere tvert i mot. Kritikerne mener også at dette er særskilt unødvendig i Norge, av to grunner. For det første kommer nesten all vår kraft i fra fornybare energikilder, i hovedsak fra vannkraft. Dermed vil ikke et redusert kraftforbruk redusere CO 2 - utslippene i Norge. For det andre går vi mot et rikelig kraftoverskudd frem mot 2020, mye på grunn av de grønne sertifikatene (Amundsen & Bye 2012). Dermed er det nødvendig å stille kritiske spørsmål rundt sammenhengen mellom økt forsyningssikkerhet, reduserte CO-utslipp og energieffektivisering for Norges del. EU har restrukturert kraftmarkedet, med tre forskjellige direktiver i 1996, 2003 og sist i Direktivet i 2003 (Directive 2003/54/EC) innebar at alle konsumenter (også husholdninger) fritt kan velge sin strømleverandør fra og med 1. juli Liberaliseringen medførte økt konkurranse mellom leverandørene, som presset kraftprisene nedover i starten av restruktureringen (Pollitt 2009). En slik situasjon kan gjøre at leverandørene protesterer mot direkte reguleringer (som for eksempel krav om energisparing), som kunne krympet marginene ytterligere. På den andre siden kan økt konkurranse gi leverandørene incentiver til å yte bedre service til sine kunder, blant annet ved å bistå dem med energieffektivisering (Bertoldi & Rezessy 2008). Kapittelet begynner med en gjennomgang av observerte og forventede effekter av disse EU-direktivene. 9

10 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering 1.1 Kraftmarkedet i Europa EU-direktivet om energisektoren i 1996 omhandlet en harmonisering av reguleringer i et felles kraftmarked (Directive 96/92/EC) direktivet igangsatte en storstilt markedsliberalisering for strøm og gass. Endringene i 2003-direktivet ble fullført i EUkommisjonens (Europakommisjonen) 1 mål var (og er) å sikre fri etablering i markedet, og dermed åpne det opp for nye aktører. Dette skal øke antallet konkurrenter både innen produksjon og salg, og redusere markedsandelene til tidligere monopolister. Kommisjonen har også et mål om å redusere konkurransehemmende effekter i sektoren som vertikal integrasjon 2, ulovlig samarbeid og usikker energitilgang. Dereguleringen av kraftmarkedet har fire komponenter; 1) privatisering av offentlige eiendeler innen kraftsektoren, 2) åpning av markedet for konkurranse, 3) oppbrytning av vertikal integrasjon i produksjon og salg, og 3) opprettelse av en uavhengig regulator 3. Storbritannia og Tyskland var først ute med å privatisere sine kraftmarkeder, og de eneste som fullprivatiserte markedene innen EUs frist (utgangen av 2007). Et av målene med restruktureringen er å redusere tidligere monopolisters markedsmakt. Av de store nasjonene i EU er det kun i Storbritannia som har oppnådd dette (den største leverandøren har en markedsmakt på mindre enn 20 pst.). I Frankrike har den største leverandøren, EDF (Électricité de France), over 80 pst. markedsandel. I følge Pollitt (2009) bør ikke total markedsandel for de tre største leverandørene overstige 60 pst. for å opprettholde en sunn konkurranse. Tallenes tale er nedslående i så henseende; i de aller fleste medlemsland er dette tallet over 80 pst. En annen indikator på god konkurranse i kraftmarkedet kan være i hvor stor grad kundene bytter leverandør. Kun i Sverige er denne raten over 10 pst. per år. I mange EUland er denne raten på 0 pst. Andre tegn på at markedet fungerer kan være fallende og konvergerende priser, forbedret bruk av ledig kapasitet, økt arbeidsproduktivitet i sektoren, diversifisert ressursgrunnlag, samt stabil energisikkerhet. Strømkonsumenter kan deles inn i tre grupper; husholdninger, middels stor industri og stor industri. Alle disse gruppene opplevde et prisfall på kraft frem til 2003, 1 EU-kommisjonen er den utøvende myndighet (som en regjering) innen Den europeiske union. Hvert medlemsland har et medlem, og Europakommisjonens arbeid ledes av presidenten (José Manuel Durão Barroso siden 2004). 2 Vertikalt integrerte selskaper i en sektor har samme eier, som dermed medfører aggregert profittmaksimering for produsent og leverandør. 3 En regulator er en offentlig etat som er underlagt regjeringen. Etaten skal opptre uavhengig i sine avgjørelser i enkeltsaker, men følge nasjonal og internasjonal lovgivning. 10

11 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering hvor prisene begynte å øke. Relative kraftpriser i EU sammenlignet med USA var lavere mellom 1999 og 2005, etter det har den relative prisen gått opp. Dette tar dog ikke hensyn til at dollaren depresierte mot Euroen i denne perioden (OANDA). I perioden mellom 1998 og 2007 har det vært priskonvergens mellom husholdninger og middels stor industri, hvor førstnevntes priser har gått ned og sistnevntes priser har gått opp. Fortsatt eksisterer det store forskjeller i priser og beskatning av kraftsektoren blant medlemslandene, men en ser tegn til at tilknyttede markeder har en viss priskonvergens, som for eksempel Danmark og Tyskland (Pollitt 2009). Det er vanskelig å måle om bruken av ledig kapasitet er forbedret. Dette skyldes blant annet at produksjonen av vindkraft har økt (EWEA), noe som gjør det vanskelig å måle maksimal kapasitet. Produksjonen av vindkraft er avhengig av værforhold, som ikke nødvendigvis påvirker maksimal etterspørsel etter kraft. I følge EU er dog forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet forbedret (European Commission 2004). Reformene i kraftsektoren har gitt tydelige produktivitetsgevinster. Mellom 1995 og 2005 økte produktiviteten i all industri om lag 5 pst., mens innen strøm-, gass- og vannkraftproduksjon økte den med over 20 pst. Kildene til energiproduksjonen har også blitt mer diversifiserte, først og fremst på grunn av økt produksjon av gass og fornybar kraft. Denne forbedringen blir imidlertid mindre når en tar med EUs østutvidelse i Energisikkerheten i EU under reformperioden har vært stabil, ifølge Yu & Pollitt (2009). De har studert antall avisoppslag om strømbrudd, og har funnet at det ikke er en signifikant forskjell under perioden. Når økonomer skal vurdere bedriftenes prestasjoner, ser en på indikatorer som øker samfunnets velferd. Dette innebærer en mer kompetitiv markedsstruktur, flere sammenslåinger dersom det gir effektivitetsgevinster, samt profittnivå i en tid med økte investeringskrav. For å ha en kompetitiv markedsstruktur, må det være mange selskaper med lave markedsandeler. I EU blir over 40 pst. av alle strømkunder forsynt av fire leverandører. Dette ville i følge Pollitt (2009) ikke vært noe problem dersom de var like store i ethvert marked. Pollitt brukte en grense på maks 60 pst. for de tre største leverandørene. Problemet er at disse fire er kraftig konsentrert i sine hjemmemarkeder (Frankrike, Italia og Tyskland). 4 Bulgaria og Romania ble medlemmer av EU fra og med 1. januar

12 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering EU-kommisjonen konkluderte i 2007 med at det fortsatt er store problemer med konkurransen i kraftmarkedet (European Commission 2007). Konkurransemyndighetene i EU, Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse, skal følge nøye med på sammenslåinger. Det fastslås at vertikal integrasjon er et problem for konkurransen, og at det er ønskelig å splitte opp eierskap i sektoren. Dette har møtt motstand fra store medlemsland som Frankrike og Tyskland, som for øvrig har langt igjen for å oppnå en sunn konkurranse i kraftmarkedet. Storbritannia, Sverige og Finland nevnes av land som har gjort betydelige steg mot en bedre konkurranse i sektoren. De siste årene ( ) har antall strømleverandører blitt redusert fra 2167 til 1833 selskaper i Europa (Karapinar 2012). I tabellene under vises nøkkeltall fra produksjons- og leverandørleddet i kraftmarkedet. Tabell 1: Markedskonsentrasjon i kraftproduksjon Antall selskaper med mer enn 5 % av produksjonskapasiteten Markedsandel (%) til de tre største selskapene Frankrike Italia ,3 61,2 Norge ,7 40 Storbritannia ,5 41 Kilde: World Energy Council (2010) Tabell 2: Markedskonsentrasjon i kraftleveranser Antall leverandører med markedsandel > 5 % Frankrike Italia Norge Storbritannia Kilde: Karapinar (2012) Som tabellene viser, er det få selskaper i de utvalgte kraftmarkedene. Frankrike, Italia og Storbritannia er valgt siden de har innført hvite sertifikater og vil bli mer omtalt i denne oppgaven. Norge er valgt for å sammenligne med disse landene. Frankrike skiller seg ut som et ekstremt konsentrert marked. Her er EDF alene om å være leverandør av en viss størrelse. På produksjonssiden er situasjonen samme, hvor EDF også opererer. Selskapet er verdens største innen kraftsektoren (Forbes 2009), og har 83 pst. av produksjonskapasiteten i Frankrike, og over 80 pst. markedsandel på leverandørsiden. 12

13 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering En forventet effekt av markedsliberaliseringen var sammenslåinger av bedrifter i kraftmarkedet. Dette har også funnet sted, blant annet i Tyskland og Frankrike. Sammenslåinger kan gi ønskede effektivitetsgevinster, men den største andelen av oppkjøp mellom 2000 og 2009 har ført til økt vertikal integrasjon. Vertikal integrasjon fører ofte til en svekket konkurranse, siden bedrifter som opererer i flere ledd i distribusjonskjeden kan skape etableringshindringer for nykommere (Motta 2004). Pollitt (2009) har sett på kraftselskapenes finansielle prestasjoner i perioden Aksjer i europeiske kraftselskaper er målt opp mot en miks av vanlige aksjeandeler. Kraftselskapene underpresterte i den første perioden med liberalisering ( ), men siden den gang har aksjene i kraftselskapene gjort det bedre enn de vanlige aksjene. En ønsket effekt av restruktureringen av kraftmarkedet har hele tiden vært en reduksjon i klimagassutslipp, samt å øke produksjonen av fornybar energi. Her bruker EU flere virkemidler, hvor bærebjelken er EU ETS (The EU emissions trading system) - EUs klimakvotesystem. ETS har hatt en viss suksess, men lave kvotepriser har vært med på å utsette nødvendige tiltak (Ellerman et al. 2010). De siste årene har det vært et større fokus på fornybar energi, og spesielt vindkraft. Utbyggingen av denne fornybare energikilden har økt kraftig, men økningen kompenserer kun for det observerte fallet i kraftproduksjon fra vannkraft (Pollitt 2009). For å oppsummere har EUs direktiver for kraftsektoren åpnet og standardisert markedene. Det observeres en økt handel over grensene, reguleringen er bedre, noe prisfall har funnet sted og en viss grad av priskonvergens er ifølge de Silva & Soares (2008) observerbar. Men fortsatt er konkurransen for dårlig; mange steder har prisene økt og divergert siden 2003, og fortsatt har markedsaktører betydelig markedsmakt. Pollitt (2009) avslutter sin artikkel med følgende konklusjon: Indeed many of the future challenges facing the EU on climate change and renewable can only be sensibly addressed in the long run with a functioning EU wide electricity (and emissions) market. 13

14 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering 1.2 EUs direktiver om energieffektivitet og energitjenester direktivet I år 2000 utformet EU-kommisjonen en handlingsplan for økt energieffektivitet i EU. Forslaget innebar en forbedring av energiintensiteten 5 på 1 pst. i året, i tillegg til forbedringer i et referansescenario, ofte kalt et BAU-scenario 6. Handlingsplanen ble støttet av Det europeiske råd og Europaparlamentet. EUs direktiv om energieffektivitet ble så lansert av kommisjonen i desember 2003, og vedtatt 5. april Målet er å fremme energieffektivitet i EU, samtidig som medlemslandene gis stor frihet på hvordan det skal oppnås (ECEEE 2006). Direktivet skal også bidra til økt sikkerhet i energiforsyningen. Hovedargumentet for økt energieffektivitet er likevel å redusere utslippene av CO 2. Ifølge EU står menneskelige aktiviteter i energisektoren for så mye som 78 pst. av EUs totale utslipp av drivhusgasser. Med dette tallet i mente er det klart hvorfor EU fokuserer på energisektoren for å redusere sine utslipp direktivet oppfordrer medlemsland til å utnytte potensielle kostnadseffektive energibesparelser. Det pekes på at dette vil kunne øke EUs innovasjonsgrad og konkurranseevne. Medlemsland kan også iverksette DSM-tiltak («demand side management») 7. Hvite sertifikater er et slikt tiltak, som det altså åpnes for og oppfordres til i direktivet. Medlemslandene skal sørge for sterke incentiver på etterspørselssiden for energieffektiviseringstiltak, blant annet ved at offentlig sektor skal gå foran i innkjøpsrutiner ved å stille krav om energieffektivisering. Som beskrevet i eget kapittel har EU liberalisert kraftmarkedene gjennom tre direktiver. Disse har ført til økt effektivitet og lavere kostnader for produsenter og distributører av energi. I 2006 da EU-direktivet ble vedtatt, kunne en ikke se tegn til en økt etterspørsel etter energitjenester som følge av liberaliseringen. Mer energitjenester er ønsket for å få mer energieffektivisering på en kostnadseffektiv måte. De nasjonale sparemålene i 2006-direktivet er antydende i sin natur, og fastsetter derfor ikke en bindende forpliktelse for medlemslandene å oppnå dem. Det er også påpekt at 5 Energiintensitet er ratioen mellom energiforbruk og produksjon. En lav (forbedret) energiintensitet vil si at det brukes lite energi for å produsere en bestemt størrelse. 6 Et referansescenario (ofte kalt BAU-scenario: «business as usual») er et fremtidsscenario uten reguleringer og krav fra myndighetene. I dette tilfellet vil det si et scenario hvor myndighetene ikke gjør tiltak for økt energieffektivitet, men lar det være opp til forholdet i markedet og dets aktører. 7 DSM-tiltak er planlegging, implementering og overvåkning av tiltak som påvirker konsumentenes adferd. Definisjonen av DSM inkluderer kun de tiltakene som kommer som en direkte følge av offentlig inngripen i markedet (Gellings 1985). 14

15 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering energieffektiviseringstiltakene som direktivet oppfordrer til ikke skal gi negative konsekvenser for natur og miljø, samt at sosialpolitiske prioriteringer må respekteres. Det fastslås også at energitjenester er essensielt for å nå målene. Her må myndighetene sørge for å øke både tilbud og etterspørsel av sine tjenester. Derfor åpnes det for å kreve at leverandører tilbyr energitjenester. Likevel slås det fast at markedet for energitjenester på nasjonalt plan ikke vil bli tilstrekkelig stort. Derfor varsler direktivet at EU vil komme tilbake med tiltak for hele unionen. Formålet med dette EU-direktivet er å fjerne markedsbarrierer som hindrer energieffektiviseringstiltak, samt skape et marked for energitjenester. Direktivet omfatter tilbydere av energieffektiviseringstiltak (ESCOer - se kapittel 2.2) 8, energidistributører, operatører av distribusjonssystemer, leverandører samt sluttbrukere. Hovedmålet er 9 pst. energisparing i hvert enkelt medlemsland innen De enkelte landene skal også sette et mål på energisparing etter direktivets tre første virkeår. Myndighetene i medlemslandene skal se til at offentlig sektor går foran med å implementere energieffektiviseringstiltak. Ansvar for administrasjon og implementering av disse tiltakene og et eventuelt sertifikatsystem skal gis en ny eller eksisterende organisasjon underlagt offentlig styring. Energidistributører, systemoperatører og leverandører skal gi informasjon til myndighetene om deres kunder dersom det blir etterspurt, men maks en gang i året. Disse markedsaktørene skal ikke delta i aktiviteter som kan redusere tilbud og/eller etterspørsel av energitjenester og energieffektiviseringstiltak. Andre markedsaktører som ESCOer, installatører, energikonsulenter og rådgivere skal ha like konkurransevilkår og tilstrekkelige incentiver til å tilby energitjenester og energieffektiviseringstiltak. I direktivet åpnes det også for at medlemslandene kan etablere fond for å subsidiere tilbudet av energieffektiviseringstiltak. Disse fondene skal være tilgjengelige for alle tilbydere av energieffektiviseringstiltak. Direktivet setter også retningslinjer for kommunikasjonen mellom energileverandører og deres sluttkunder. Kundene skal ha tilgang på presise strømmålere til en konkurransedyktig pris, og regningene deres skal være basert på faktisk energiforbruk. I tillegg skal regningene inneholde informasjon om nåværende og reelle priser og konsum, sammenligning med 8 ESCOer (Energy service companies) er selskaper som utfører en rekke oppdrag for sine kunder, hvor de fleste har som mål å spare energi og/eller øke energieffektiviseringen. ESCOene er en viktig del av EUs strategi for en mer energieffektiv økonomi. 15

16 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering fjorårets forbruk, sammenligning med en standardisert kunde og kontaktinformasjon til strømleverandøren direktivet EUs foreløpig siste direktiv om energieffektivisering kom i 2012, og fikk kodenavnet Directive 2012/27/EU. Direktivet opphever størsteparten av 2006-direktivet, med virkning fra 5. juni Direktivet fokuserer på utfordringer knyttet til klimaendringer og økt avhengighet av energiimport, men også den økonomiske krisen i Europa. Det pekes på at en mer energieffektiv økonomi vil akselerere innovasjonsgraden og styrke unionens konkurranseevne, og dermed bidra til økonomisk vekst. Utregninger utført i 2007 tilsa at unionen ville konsumere Mtoe 9 primærenergi 10 i 2020 ved et BAU-scenario. Et av 2020-målene (i EUs klima- og energipakke fra ) er å redusere energiforbruket med 20 pst., og en enkel utregning viser da at konsumet i 2020 skal være Mtoe, altså en reduksjon på 368 Mtoe. Dette målet vil bli revidert i 2013, men det ble slått fast allerede i 2012 at EU ikke er på vei til å oppnå målet. Derfor må medlemsland sette nasjonale mål, og tilbakemelde til Kommisjonen hvordan de vil oppnå dette direktivet fastslo et mål om 9 pst. redusert energiforbruk innen Dette målet er innen rekkevidde, men er betydelig mindre ambisiøst enn 2020-målet. Målet om 20 pst. redusert energiforbruk skal oppnås med energieffektiviseringstiltak i forskjellige sektorer, langs hele energikjeden. Offentlig sektors forbruk står for 19 pst. av EUs brutto nasjonalprodukt (BNP), og skal derfor gå foran for å oppnå en markedstransformasjon mot mer energieffektive bygninger, varer og tjenester. I tillegg skal offentlig sektor bidra til å endre privatpersoners og bedrifters adferd i energikonsumet. Det offentliges bygningsmasse står for en stor andel av totalen, og skal derfor være et foregangseksempel direktivet nevner kort muligheten for et EU-omspennende system for hvite sertifikater (også kalt TWC-system) 11. Det fastslås at et slikt system ville skapt store administrative kostnader, og at målet med et slikt system kan bli bedre oppnådd gjennom nasjonale 9 1 toe tilsvarer 11,63 MWh. 1 Mtoe tilsvarer en million toe (energifakta.no). 10 Primærenergi er definert som energiråstoffer som vi utvinner direkte fra naturen. Primærenergi er ofte ikke på en form som en sluttbruker kan gjøre seg nytte av direkte (Store norske leksikon). 11 TWC-system er en forkortelse for «Tradable White Certifikates» - omsettbare hvite sertifikater. I teksten brukes TWC hvor det er behov for å skille fra andre sertifikatsystemer. 16

17 1. Bakgrunn for hvite sertifikater: markedsstruktur og regulering spareforpliktelser. Disse nasjonale spareforpliktelsene får gjennom direktivet et felles rammeverk å forholde seg til. Det er tillatt å inkludere sosialpolitiske mål i energipolitikken (som i Storbritannia - se kapittel 3.7), det er tillatt å ikke forplikte små distributører og leverandører av energi, og det er tillatt å ta høyde for karbonlekkasje i utformingen av forpliktelsene. De fleste foretak i privat sektor i EU er små og mellomstore bedrifter. Disse skal få støtte og/eller oppfordres til å utføre energirevisjoner 12, med sikte på å ta ut det enorme sparepotensialet som disse bedriftene står for. Direktivet sier også at energirevisjoner bør være obligatorisk for store selskaper, siden disse har finansielle muskler til å gjennomføre dem, og fordi sparepotensialet også her kan være stort. Et annet tiltak for å ta ut sparepotensialet er å installere intelligente målesystemer hos privatpersoner og bedrifter. Kommisjonen har et mål om at 80 pst. av alle energikonsumenter skal ha slike måleinstrumenter innen Med det økte fokuset på energieffektivisering de siste årene, har sektoren for energitjenester økt kraftig. For å kvalitetssikre disse tjenestene for kundene, sier direktivet at medlemslandene bør opprette sertifiseringssystemer for tilbydere av energitjenester, energirevisjoner og andre ESCOer. For å få et mer effektivt marked for energitjenester, skal medlemslandene identifisere og fjerne reguleringer og markedsbarrierer som hindrer bruken av tredjeparter innen energieffektivisering. Hovedmålet med dette direktivet er selvsagt å oppnå målet om 20 pst. redusert energiforbruk innen Direktivet har likevel et annet viktig mål, nemlig å vise vei for ytterligere besparelser etter Derfor går direktivet løs på strukturene i energimarkedene, og foreslår tiltak for å fjerne markedsbarrierer og markedssvikt som hindrer effektivitet i tilbud og etterspørsel av energi. Sparekravene i direktivet er kun minimumskrav, og forhindrer ikke medlemslandene i å innføre strengere mål som strekker seg utover 2020-perspektivet målet om maks konsum på Mtoe er uttrykt i primærenergi, og i sluttenergi blir dette Mtoe. Dette, og en rekke nasjonale forhold, må medlemslandene ta hensyn til når de 12 En energirevisjon (engelsk: energy audit) er en inspeksjon, gjennomgang og analyse av energistrømmer i en bygning, produksjonsprosess eller system med mål om å redusere energiforbruket uten å redusere komfort eller produksjon. 17

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked av Jørgen Bjørndalen Gjermund Nese SNF prosjekt nr. 4326: Konkurransestrategi, tilgangsprising og investeringsincentiv i et europeisk

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit Grønne sertifikater Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit Masteroppgave i administrasjons- og organisasjonsvitenskap Universitetet i

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter

Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter Handelshøgskolen Faktorer som påvirker prissettingen av luftfartsavgifter En teoretisk avhandling med fokus på Oslo Lufthavn og Københavns Lufthavn Pernille Devold Kolsing og Kate Cecilie Mortensen Masteroppgave

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. A CANES Working Paper. FNI Rapport 4/2009

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. A CANES Working Paper. FNI Rapport 4/2009 FNI Rapport 4/2009 Grønne sertifikater Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge A CANES Working Paper Atle Kolbeinstveit Grønne sertifikater Et norsk perspektiv

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer