Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen Fagrapport fra forprosjektet"

Transkript

1 Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn Prosjektmål Rammer Gjennomføring Omfang og avgrensninger Begrepet samordning Skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkrevers fullmakter Innfordringsprosessen for kommunale krav Ressursbruk Sammenligning, Gjøvikregionen Sammenligning, Andre interkommunale samarbeider Gevinstmuligheter Økonomiske beregninger Kostnader og besparelser Kostnadsfordeling og finansiering Kommunale lån FOR og MOT en samlokalisert enhet - SWOT analyse Organisering kompetanse og bemanning Vertskommunemodellen Samarbeidsavtalen Kompetanse og bemanning Lokalisering Kriterier for valg av lokalisering Lokalisering innenfor eller utenfor rådhuset/rådhusene Ulike modeller for lokalisering/oppgavefordeling Pakkeløsning Oppsummering Suksessfaktorer ved eventuell sammenslåing Prosjektgruppas anbefaling Vedlegg: Referat fra referansebesøk i Øyer Gruppesvar fra fellessamling på Sillongen Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

3 1. Innledning Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen 1.1. Bakgrunn I strategisk plan for Gjøvik regionen vedtatt 7. november 2008, er utvikling av kommunale tjenester et eget satsningsområde: Økende krav til omfang og kvalitet på de kommunale tjenester uten at de økonomiske rammer øker tilsvarende for den enkelte kommune tvinger fram løsninger for mer effektiv drift. Det er en utfordring å etablere gode regionale eller interkommunale samarbeidsløsninger knyttet til kommunale kjerneoppgaver og støttefunksjoner. Kartlegging av vellykkede tjenestesamarbeid viser at ofte stor tilfredshet med samarbeid når det gjelder styrking av kompetanse, kvalitet på tjenestene og kostnadseffektivitet. Et annet motiv kan være å rekruttere/beholde fagfolk og dermed sikre det faglige grunnlaget for tjenesteproduksjonen og redusere sårbarheten rundt tilbud når nøkkelpersonell flytter på seg. Det kan her trekkes opp perspektiver og samarbeidsløsninger på tvers av kommunegrenser. Regionen har allerede flere eksempler på vellykkede tjeneste- og stillingssamarbeider. Gjennom et regionale eller interkommunale samarbeid mht. rammevilkår og felles politikk for utvikling av tjenesteproduksjon, kan kommunene stå sterkere i saker overfor statlige og fylkeskommunale myndigheter. Rådmennene i Gjøvik regionen har på denne bakgrunn initiert konkrete prosjekter for effektiviserings og omstillingsarbeide i regionen. I 2004 ble samordning av kommunenes økonomifunksjoner utredet i en forstudie. Forstudien konkluderte med at det var en forutsetning å anskaffe felles økonomisystem for å kunne gå videre med samordningstanken. I 2005 ble samordning av skatteoppkreverfunksjonen i kommunene utredet i en supplerende forstudie, slik at samordning av alle økonomifunksjonene kunne ses i sammenheng. Forstudien konkluderte med at daværende kommunevise organisering skulle beholdes. I 2007 etter 2 år med prosjektarbeide - driftssatte kommunene felles økonomisystem som omfattet systemer innenfor lønn/personal, regnskap/budsjett, utfakturering/innfordring, elektronisk innkjøp og fakturabehandling. Som en del av prosjektet ble også 10 sentrale økonomirutiner omarbeidet og redesignet basert på beste praksis. I 2008 tok skatteoppkreverne i bruk et felles nasjonalt regnskaps- og innkrevingssystem SOFIE. I 2010 ble felles innkjøpsenhet utredet og vedtatt etablert. Enheten er etablert med Gjøvik som vertskommune og er operativ fra Samarbeidet er regulert gjennom en samarbeidsavtale som alle kommuner har signert. I 2011: Fagavdelingene i regionkommunene har i forlengelsen av FØS - prosjektet utviklet god kontakt og et felles faglig miljø. Forutsetningene for å etablere en felles enhet for innfordring av skatt og kommunale krav er vesenlig endret og forbedret siden forstudien ble gjennomført i Med denne bakgrunn har rådmennene i regionen besluttet å iverksette et forprosjekt for å utrede grunnlag og konsekvenser ved etablering av felles innfordring av skatt og kommunale krav i Gjøvik, Land og Toten. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

4 1.2. Prosjektmål I strategisk plan for samarbeid i Gjøvik regionen er det nedfelt at hensikten med interkommunalt samarbeid i første rekke skal være å oppnå økonomiske effektiviseringsgevinster og/eller bedret kvalitet i tjenesteproduksjonen, sekundært å rekruttere/beholde fagfolk og dermed sikre det faglige grunnlaget for tjenesteproduksjonen. Mål for prosjektet: Prosjektets mandat er å etablere en felles enhet for innfordring av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvik regionen. Enheten skal være etablert og operativ innen 1. januar Mål for forprosjektet: Mål for forprosjektet er å utrede grunnlaget for og konsekvensene av å etablere en felles enhet for innfordring av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvik regionen. Forprosjektet skal være avsluttet innen 30. juni Rammer De enkelte kommunene har gjennom behandling av strategisk plan, forpliktet seg til å delta i alle aktuelle prosjekter fram til og med forprosjektstadiet. Det er også enighet om å tilstrebe at lokalisering av sammenslåtte funksjoner spres mellom kommunene i den grad dette ikke medfører vesentlig reduksjon i de økonomiske besparelsene. Forholdet til arbeidstakerne er forutsatt ivaretatt innenfor rammene av avtaler og regelverk og tillitsvalgte deltar med en representant i styringsgruppa. PLP metodikken skal anvendes ved gjennomføring av alle prosjekter, denne legges også til grunn i dette prosjektet. Forprosjektet vil utrede grunnlag og konsekvenser vedrørende etablering av en felles enhet. Hovedprosjektet vil være selve etableringen av enheten og gevinstrealisering Gjennomføring Forprosjektet har blitt gjennomført etter en fastlagt plan for gjennomføring se Prosjektplanen. Prosjektansvarlig: Marit Lium Dahlborg Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Prosjektgruppe: Roar Martinsen Søndre Land kommune Tor Erik Haldsrud Nordre Land kommune Øystein Edvardsen Gjøvik kommune Arne Eivind Moger Vestre Toten (og Gjøvik) kommune Arve Skredderbakken Østre Toten kommune Prosjektdeltakerne er ledende ressurspersoner innenfor skatt og innkreving i de samarbeidende kommuner, noe som gir en god faglig forankring. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

5 Prosjektet har hatt 7 møter i prosjektgruppa, 1 fellesmøte med alle ansatte, og prosjektgruppa har vært på referansebesøk hos interkommunal skatt- og innfordringsenhet i Øyer kommune. 2. Omfang og avgrensninger 2.1. Begrepet samordning Med begrepet samordning er det lagt til grunn at det etableres en formell avtale mellom kommunene om felles bruk av ressurser til å løse en eller flere oppgaver Skatteoppkreverfunksjonen Fellesinnkrevingen av inntektsskatt, formuesskatt, trygdeavgift, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utføres av de kommunale skatteoppkreverne på vegne av skattekreditorene; kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd. Skatteoppkreverne har i nær tilknytning til denne virksomheten også ansvaret for arbeidsgiverkontrollen. Skatteoppkreverfunksjonen er faglig underlagt staten ved i vår region Skatt øst/ Skattedirektoratet, mens det administrative ansvaret tilligger kommunene. Skatteoppkreverfunksjonen er en klart definert og dokumentert funksjon i hver kommune. Alle de 5 kommunene har på bakgrunn av en tidligere gjennomført statlig rapportering definert og ressursfordelt de samme oppgaveområdene. Definisjon av oppgaveområdene: Skatteregnskap Innfordring Arbeidsgiverkontroll (kontor) Føring og kontroll av skatteregnskapet Betalingsavtale Arbeidsgiverkartotek Periodisk oppgjør Motregning Kontormessig kontroll Avregninger Påleggstrekk Innhenting av terminoppgaver Forsinkelsesrenter Utleggsforretninger Oppfølging av diverse kunngjøringer Herreløs skatt Anvisning til innkreving Oppfølging restanselister Rundskriv og meldinger Tvangsdekning Anmeldelser til påtalemyndighet Restanseoppgave Tvangssalg fast eiendom Fastsettelse av arbeidsgiveravgift Oppgave statens inntektskrav Tvangssalg løsøre Gebyr Nedsettelse av pensjonspoeng Konkurs Utbetalingsoppgdrag Bortskriving Kassasjon regnskapsmateriell Kontakt skatteyter Andre faglige oppgaver Administrasjon/Ledelse Arbeidsgiverkontroll (stedlig) Utskriving av attester Planlegging og oppfølging Stedlig kontroller Skatteanslag av kontorets oppgaver Ettersynsrapporter Henvendelser fra andre etater, Administrasjon Informasjon/veiledning/oppfølging skattekontor, NAV Kontormøter av arbeidsgivere Generell publikumsservice Innberetning/statistikk Anmeldelser til påtalemyndighet Opplæring i/utenfor kontoret Deltakelse i ulike råd/utvalg Edb-drift og støtte Postbehandling Kommunene benytter skatteoppkrevers fullmakter til innfordring av kommunale krav. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

6 2.3. Skatteoppkrevers fullmakter Kommunale avgifter er sikret rettsvern ved legalpant i den aktuelle eiendom. Dette er hjemlet i pantelovens 6-1, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 4, og forurensningslovens 34 (avfallsgebyr). Tvangsgrunnlagene følger direkte av de ulike lovbestemmelsene, og gir kravene (uten at de tinglyses) første prioritet i eiendommen. Legalpant innehas av kommunen eller kommunale etater jfr. panteloven 6-1, annet ledd (ikke skatteoppkreveren). Dette må sees til forskjell fra hjemmelen til å nedlegge utleggstrekk for kommunale avgifter etter skattebetalingsloven 14-4, hvor kompetanse tilligger skatteoppkreveren. Hvor dette arbeidet utføres internt i kommunen er derfor av stor betydning. Tilligger ikke denne funksjonen organisasjonsmessig eller i en fullmaktsstruktur til skatteoppkreveren, må trekkbegjæringene oversendes den ordinære namsmann. Skatteoppkreveren er med hjemmel i skattebetalingslovens 14-4 (1) særnamsmann. Dette innebærer at han uten å gå via ordinær namsmann, kan gjennomføre utleggsforretninger til sikring av skattekrav og offentligrettslige krav. I tillegg kan skatteoppkrever nedlegge utleggstrekk. Det er mange fordeler ved å inneha denne myndigheten, eksempelvis rask sikring av kravet, utnytte spesialkompetanse, kjennskap til debitor, effektiv måte å komme i dialog med debitor på og et effektivt pressmiddel. I Gjøvik regionen innehar alle særnamsmannskompetanse, og alle bruker denne fullt ut, med unntak av Søndre Land. De anvender denne kun ved nedleggelse av utleggstrekk Innfordringsprosessen for kommunale krav FAKTURA 1 gangs purring Kommunale eiendomsgebyrer 1 gangs purring Øvrige krav 1 gangs purring Barnehage/SFO Bet.oppfordring Bet.oppfordring PROCASSO PROCASSO PROCASSO Bet.oppfordring 418-varsel 4-18 varsel Manuell vurdering Manuell Vurdering Manuell vurdering Varsel utkastelse Videre innfordring Varsel tvangssalg Påleggstrekk Bet.oppfordring Anmodning utkastelse Begjæring tvangssalg Arbeidsgiver/NAV Videre innfordring Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

7 3. Ressursbruk Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen 3.1. Sammenligning, Gjøvikregionen Samlet har kommunene i Gjøvikregionen 28 årsverk fordelt på 29 personer som arbeider med skatt og innfordring. Gjøvik S.Land Ø.Toten V.Toten N.Land Totalt Antall innbyggere pr i % av Gjøvikregionen samlet 42 % 8 % 21 % 19 % 10 % 100 % SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN: Antall årsverk: 8,80 1,50 4,25 3,40 3,00 20,95 i % av Gjøvikregionen samlet 42 % 7 % 20 % 16 % 14 % 100 % Årsverkene er fordelt på: Skatteregnskap 1,30 0,80 0,35 0,80 0,90 4,15 Innfordring av skatt/ arbeidsgiveravgift 4,20 0,50 2,90 1,60 0,70 9,90 Kontrollvirksomhet 2,90 0,20 0,50 0,50 0,60 4,70 Informasjon og veiledningsarbeid 0,10-0,15 0,20 0,10 0,55 Skatteutvalg - - 0,20 0,10 0,10 0,40 Administrasjon 0,30-0,15 0,20 0,20 0,85 Antall arbeidsgivere i % av Gjøvikregionen samlet 43 % 6 % 22 % 16 % 12 % 100 % INNFORDRING AV KOMMUNALE KRAV Antall årsverk 2,25 1,50 1,75 1,30 0,30 7,10 i % av Gjøvikregionen samlet 32 % 21 % 25 % 18 % 4 % 100 % TOTALT antall årsverk skatt og innfordring 11,05 3,00 6,00 4,70 3,30 28,05 i % av Gjøvikregionen samlet 39 % 11 % 21 % 17 % 12 % 100 % Ressursbruk ( %) målt i forhold til antall innbyggere (i %) 0,94 1,26 1,01 0,90 1,21 1,00 Ressursbruk (i %) målt i forhold til antall arbeidsgivere (i %) 0,91 1,66 0,95 1,06 0,98 1,00 Av stillingene over står en hel stilling i Østre Toten og en halv stilling i Nordre Land ubesatt. I Gjøvik og Vestre Toten har skatteoppkrever budsjett- og personalansvar. I Østre Toten og Landkommunene ligger dette ansvaret hos økonomisjef og/eller kommunalsjef og antas å utgjøre ca. ½ stilling samlet for disse kommunene. Denne stillingsressursen inngår ikke i tabellen over. Oversikten viser at: Skatteregnskap representerer 15 % av ressursbruken Kontroll representerer 17 % av ressursbruken Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift representerer 35 % av ressursbruken Innfordring av kommunale krav representerer 25 % av ressursbruken Administrasjon og fagutvikling representerer 6 % av ressursbruken Gjøvik har minst stillingsressurser sett i forhold til antall innbyggere og i forhold til antall arbeidsgivere, mens kommunene i Land har mest ressurser. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

8 3.2. Sammenligning, Andre interkommunale samarbeider Samlet har kommunene i Gjøvikregionen 28 årsverk som arbeider med skatt og innfordring. Til sammenligning har samarbeidet Gausdal/Lillehammer/Øyer/Nord-Fron 16 årsverk, og Hamar/Løten /Stange 22 årsverk. SAMMENLIGNINGER Gjøvik/Land/ Gausdal/Lilleh. Hamar/Løten/ Toten Øyer/Nord Fron Stange Innbyggere Årsverk herav; Skatt Fakturering/Innfordring kommunale krav Bemanningsgrad (Årsverk/Innbyggere) 0, , ,00040 Ansatte Gjøvik regionen har høyest bemanning relativt sett. Særlig innenfor skatteområde har Gjøvik regionen høyere bemanning enn de øvrige. Øyer-samarbeidet har tilnærmet samme bemanning på skatteområde, men de selger tjenester (kontroll) til andre kommuner. Det gjør ikke våre kommuner. Hamar/Løten /Stange har vesentlig mindre bemanning på skatt, men noe mer på innfordring av kommunale krav. Her inngår også fakturering. I tillegg kjøper Stange innfordringstjenester av Lindorff. Øyer-samarbeidet skal oppnå et innsparingskrav på 15 % i løpet av 3 år, og Hamar/Løten/Stange 20 % i løpet av 3 år, gjennom å redusere bemanningen og/eller øke inntektene. Ved ensidig reduksjon av bemanningen vil man med slike innsparingskrav nå få en bemanningsgrad på 0, BEMANNING ETTER INNSPARINGSKRAV Gjøvik/Land/ Gausdal/Lilleh. Hamar/Løten/ Toten Øyer/Nord Fron Stange Bemanningsgrad (Årsverk/Innbyggere) 0, , ,00040 Innsparingskrav 15 % 20 % Bemanningsgrad etter innsparing 0, ,00032 Bemanning+innsparing som Øyer-samarbeidet 22 Bemanning+innsparing som Hamar/Løten/Stange 22 Tilsvarer et innsparingskrav på 21 % Legges denne bemanningsgraden til grunn for Gjøvikregionen utgjør det 22 årsverk, altså 6 stillinger mindre enn dagens bemanning. Reduksjonen tilsvarer en innsparing på 21 %. Det bør likevel være et balansert forhold mellom ressursbruk, restanser, og grad av kontroll/avdekking. Restansesituasjonen i Gjøvik regionen samlet sett skiller seg ikke ut i forhold til andre, men varierer noe kommunene i mellom. Gjøvik og Vestre Toten er de kommunene som kommer best ut både når det gjelder ressursbruk og restanser. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

9 4. Gevinstmuligheter Det tas forbehold om at kommuner er forskjellige, men sammenligningene over gir likevel en pekepinn om at det er økonomisk gevinst å hente ved å samordne skatt og innfordringsvirksomheten i våre kommuner. Kommunene kan oppnå gevinster på flere måter: Besparelser ved føring av skatteregnskapet særlig etter innføring av Sofie Innfordre kommunale lån i egen regi, og ta tilbake gebyrinntekter som i dag tilfaller eksterne innkrevingsbyråer Øke pantegebyrene ved at alle kommunene tar i bruk panting Rendyrke funksjonene fakturering og innfordring, og benytte fagkompetansen til innfordring Benytte samme innfordringskompetanse på skatt/avgift og kommunale krav Øke og effektiviser arbeidsgiverkontrollen mer avdekking gir mer inntekter Økt innfordringsaktivitet gir lavere restanser og økt omløpshastighet på fordringsmassen. Pengene kommer raskere inn og gir bedre likviditet. Besparelser knyttet til rekruttering, ansettelser og opplæring ved at kompetanseflytting mellom kommunene reduseres Besparelser ved felles opplæringstiltak Selge tjenester til andre kommuner. Det finnes et marked. Valg av modell for samlokalisering vil ha betydning for kostnader og gevinstmuligheter. Å samlokalisere en enhet på ca. 30 arbeidsplasser vil enten utløse et behov for å leie lokaler, eller et behov for omrokkeringer innenfor de arealer som benyttes i rådhusene i dag. Leie av lokaler medfører ekstra etableringskostnader og årlige driftskostnader og reduserer gevinsten. Det mest kostnadseffektive vil være å omrokkere på arbeidsplassene innenfor en samlet økonomifunksjon og eksisterende kontorlokaler i rådhusene. 5. Økonomiske beregninger 5.1. Kostnader og besparelser Med dagens bemanning på 28 årsverk utgjør lønns- og driftskostnader 15,6 mill. kroner årlig. Med en bemanning på 22 årsverk utgjør lønns- og driftskostnader 12,3 mill. kroner en kostnadsreduksjon på 3,3 mill. kroner årlig. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

10 Engangskostnad Årlig driftskostnad KOSTNADER ÅR 1 Etter ÅR 1 Etter ÅR 2 Etter ÅR 3 Antall arbeidsplasser=antall årsverk Snitt Etableringskostnad pr. arbeidsplass kr kr Driftskostnad pr. arbeidsplass kr kr kr kr Faktiske lønnskostnader inkl.feriepenger + 30 % sos.utg. kr kr kr kr SUM DRIFTSKOSTNADER kr kr kr SUM ETABLERINGSKOSTNADER kr Pay Back kr kr ( ) Årlig driftsbesparelse i forhold til dagens nivå kr ( ) I oversikten brukes et anslag for en fast etableringskostnad pr. person på et kommunalt kontor, og et anslag for en fast årlig administrativ driftskostnad for en kommunal kontorplass. Anslaget på kr pr. arbeidsplass er det samme som ble benyttet i planleggingen av felles innkjøpsenhet i Lønnskostnadene er faktiske kostnader, som kommunene har i dag dersom stillingene er besatt Kostnadsfordeling og finansiering Finansiering kan skje ved bevilgninger fra hver kommunes budsjett fordelt etter en regional kostnadsnøkkel hvor 60 % er basert på antall innbyggere og 40 % fordeles likt. Nøkkelen ble utviklet i forbindelse med FØS prosjektet, og er en vel innarbeidet fordelingsnøkkel. FØS - REGIONAL FORDELINGSNØKKEL Gjøvik Ø.Toten V.Toten S.Land N.Land Totalt Antall innbyggere pr I % av total 41,9 % 21,2 % 18,6 % 8,5 % 9,7 % 100,0 % 40% fordelt likt 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 40,0 % 60% etter folketall 25,2 % 12,7 % 11,2 % 5,1 % 5,8 % 60,0 % Andel pr. kommune 33,2 % 20,7 % 19,2 % 13,1 % 13,8 % 100,0 % Basert på den regionale fordelingsnøkkelen framkommer følgende kostnadsfordeling: Finansiering av Årlig drift Regional fordelingsnøkkel Andel i % År 1 Etter år 3 Gjøvik kommune 33,2 % Østre Toten kommune 20,7 % Vestre Toten kommune 19,2 % Søndre Land kommune 13,1 % Nordre Land kommune 13,8 % Totalt 100,0 % Gebyrinntekter og forsinkelsesrenter (inntekter) kommer til fradrag. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

11 6. Kommunale lån Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden ca lån som administreres og innfordres av ekstern innfordringsinstans DnB Låneforvaltning og Lindorff. Dette er for det meste boliglån videreformidlet fra Husbanken (Startlån). Kommunale lån som administreres Antall Gebyr SUM Stillings av ekstern innfordringsinstans uten mva gebyrer ressurs Boliglån (Startlån) - 12 terminer à 40 kr Andre lån - 4 terminer à 40 kr Purringer (1.g og 2.g) pr. år (anslag) Betalingsoppfordringer pr. år (anslag) Tilleggsressurs ved ev. egeninnfordring: 120 % Totalt % Kommunene har et uutnyttet inntektsmulighet i å kreve inn kommunale boliglån i egen regi, forutsatt at kommunene politisk vedtar å innføre termingebyr slik som eksterne inkassobyråer har. Låntaker betaler termingebyr i dag, og låntaker vil ikke merke noen forskjell om kommunen innfører termingebyr og innfordrer lånet. Innkreving av kommunale boliglån hører naturlig hjemme i en felles innkrevingsenhet, men man ønsker ikke å ta dette inn fra dag 1, da det vil være mer enn nok arbeid å samordne skatt/avgift og kommunal innkreving i starten. Det er realistisk å ta inn kommunale boliglån suksessivt i løpet av de første 3 årene, og nye lån som innvilges etter oppstart av felles innkrevingsenhet kan tas inn ganske raskt. De lånene som nå ligger hos Lindorff og BnB Låneforvaltning kan tas inn i forbindelse med utløp av avtaleperioden. Innfordringsenheten tar over lån som er forfalt, mens selve låneadministrasjonen med ordinær utsending av terminfakturaer må legges i tilknytning til regnskap/kommunal fakturering. Gebyrinntektene fra terminfakturaene vil da tilfalle regnskap/kommunal fakturering sammen med utgiftene ved å sende ut fakturaene. Gebyrer fra purringer og betalingsoppfordringer vil tilfalle skatt/innfordringsenheten. Kommunene har de senere år innfordret sosial lån i egen regi ved hjelp av innfordringsverktøyet Felix fra Visma Unique. Felix er et bra låneinnfordringsverktøy og godt egnet for innfordring av alle typer lån. Erfaringene med å ta tilbake innfordring (etter forfall) av sosial lån i egen regi er at stillingsressursen som benyttes til dette arbeidet langt på vei betaler seg selv, og flere saker løses lettere. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

12 7. FOR og MOT en samlokalisert enhet - SWOT analyse. Fordeler og ulemper med en samlokalisert enhet i forhold til dagens organisering er belyst, og prosjektgruppa har satt opp følgende: FOR en samlokalisert enhet: STYRKER/MULIGHETER: Fagmiljø Mindre sårbarhet Attraktiv organisasjon Økonomisk gevinst over tid Like lønns- og personalvilkår Likebehandling av debitorer Spesialisering Økte gebyrinntekter Felles plattform Bedre/større læringsmiljø Mentorroller MOT en samlokalisert enhet: SVAKHETER/TRUSLER Motstand hos ansatte Forholdet til fakturaenhetene Attraktiv organisasjon Redusert servicetilbud for brukere Stillingstildeling Større avstand for brukere og ansatte Tap av dagens nøkkelpersonell Tap av helhetskunnskap Mangel på politisk vilje Tap av arbeidsplasser Egnede lokaler på rådhuset Trivsel/miljø Kommentarer: (+) Et større fagmiljø vil øke kompetansen. Gir mulighet for å utvikle spisskompetanse og spesialisering, og for personlig utvikling. En samlokalisert enhet er mindre sårbar og det er lett å få til overlapping ved ferier, fravær og sykdom. Overlapping skjer i noen grad også i dag. Skatteoppkrever i Vestre Toten har overlappet i Søndre Land ved sykdom, og arbeider nå delt mellom Vestre Toten og Gjøvik. Attraktiv organisasjon: Fagfolk som ønsker utfordringer og utvikling søker seg muligens til en større og faglig sterk organisasjon Økonomisk gevinst: Særlig innenfor skatt. Lønns- og personalvilkår er ulikt i dag. Kan bety bedre vilkår for noen. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

13 Like saker behandles likt, og samme saksbehandler kan håndtere både skattekrav og andre kommunale krav og slik se helheten for skyldner og kommunen. I dag behandles like saker forskjellig fra kommune til kommune avhengig av kompetansen, og det er forskjellig saksbehandler for skattekrav og kommunale krav. Hvilke krav dekkes først? Intern konkurranse? Utvikle spesialisering for hvordan utenlandskrav skal behandles uavhengig om det er skatt eller kommunale krav er ett eksempel. Økte pantegebyrer da Søndre Land ikke panter i dag. Gebyrer ved innfordring av kommunale lån inntekter som i dag går til eksterne inkassobyråer. Betinger at man har kompetanse og kapasitet. Felles plattform skattesystem, faktureringssystem, innfordringssystem, lånesystem, og en del felles rutiner - er allerede etablert og er et godt grunnlag for å gå videre med en samlokalisert enhet. Noe av jobben er allerede gjort. Lettere å samles og diskutere løpende problemstillinger som dukker opp når alle er samlet under ett tak. Øyer opplevde at egen kompetanse og kunnskap økte etter samlokalisering. Det vil være lettere å etablere mentor og fadderordninger for nytilsatte i et større miljø. Slike ordninger kan kombinere ny formell kunnskap med lang erfaring, og være en vinn - vinn situasjon Med samling av dagens gode fagmiljø i romslige og permanente lokaler vil det være et godt grunnlag for å trives og videreutvikle miljøet. (-) Motstand hos ansatte: Økt reisetid - overgang å få minutters reisetid med bil når man har vært vant til å gå/sykle på jobb. Skummelt med nye/flere kollegaer når man opplever å jobbe best alene. Redusert motivasjon og ansvarsfraskriving ved å ikke representere egen kommune. Fakturering og innfordring henger nøye sammen. Det kreves god kommunikasjon, ryddige rutiner og et klart grensesnitt mellom disse to funksjonene dersom innfordring flyttes ut. Attraktiv organisasjon: Det er negativt at en større enhet kan bidra til å trekker fagfolk ut fra kommuner som ikke er med i enheten, da regionen i stor grad er et felles arbeidsmarked. Kommunene har henvendelser i dag om spørsmål som ligningskontorene svarte på tidligere. Omorganisering av skatteetaten/ligningskontorene medførte flere henvendelser til skatteoppkrever. Gjøvik har ikke slike henvendelser fordi Skatt Øst er lokalisert i Gjøvik. For å ivareta disse og andre publikumshenvendelser bør det være en ressurs i kommunenes førstelinjetjeneste. Stillingstildeling: Usikkerhet om hvilke oppgaver, stilling og posisjon man som ansatt får i en ny enhet. Reduksjon fra 5 til 1 skatteoppkrever kan oppleves som en degradering av Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

14 skatteoppkreverne. Lederfunksjonen blir mer spesialisert mer ledelse/ administrasjon og mindre fag. Nedbemanning og reduserte økonomiske rammer. Redusert fysisk nærhet til skatteyter/arbeidsgiver. Større reiseavstand for brukere som ønsker å besøke det nærmeste rådhus, kontrollører som skal utføre stedlig arbeidsgiverkontroll, og ansatte som skal på jobb. Nøkkelpersonell kan velge å gå av med AFP eller søke seg over i andre stillinger i kommunen, eller gå over til andre virksomheter. Fare for at helhetskunnskap går tapt dersom spesialiseringen går for langt. Redusert lokalkunnskap og mulighet til rask iverksetting av tiltak. Spesialisering av arbeidsoppgaver medfører ensartede oppgaver. Mangel på politisk vilje. Uheldig tidspunkt på grunn av jobbing med kommunesammenslåing. Tap av arbeidsplasser isolert sett dersom man ikke får andre/nye arbeidsplasser/arbeidsoppgaver tilbake. Romslige og klargjorte lokaler er viktig. Rådhusene er allerede fulle. Ansatte frykter trangboddhet og midlertidighet, og at flytting/oppussing kan gjøre arbeidsplassen om til en byggeplass. Kan medføre høye oppstartskostnader. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

15 8. Organisering kompetanse og bemanning Kommuneloven regulerer adgangen til interkommunalt samarbeid etter 27 og vertskommunemodellen etter 28. Skatt- og avgiftsinnkreving er lovpålagte oppgaver i kommunene, og kommunene utfører myndighetsutøvelse med hjemmel i skattebetalingsloven, og er med godkjennelse fra Finansdepartementet bemyndiget som særnamsmann. Vertskommune modellen er den eneste samarbeidsmodellen hvor en kommune har mulighet for å overføre myndighetsutøvelse til et annet rettssubjekt i dette tilfelle vertskommunen. Skal det utføres myndighetsutøvelse, kan ikke et styre etter 27 brukes, da må vertskommuneloven velges Vertskommunemodellen Kommuneloven 28a. Overføring av myndighet til vertskommune 1. En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter 28 b og 28 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for fylkeskommuner. Vertskommunemodellen ble innført fra 1. januar 2007 og er derfor en relativt ny ordning. Organisasjonsmodellen har den fordelen at den er bedre regulert enn samarbeid etter kl. 27. Det gjør at modellen er enklere å forholde seg til. Ordningen er en avtalebasert organisasjonsmodell, der kommunene må opprette en samarbeidsavtale seg imellom. Kommuneloven inneholder minimumsregler for hva samarbeidsavtalen må innholde. Et viktig punkt i avtalen er å regulere kommunenes økonomiske forpliktelser i samarbeidet. Vertskommunemodellen er som hovedregel ment brukt for lovpålagte oppgaver, men kan i stor utstrekning benyttes til ikke- lovpålagte oppgaver. Den er særlig egnet der det er behov for kontroll og styring. I denne modellen overlater kommunene oppgaver og myndighet til en enkelt kommune, den såkalte vertskommunen. Dette er den eneste samarbeidsmodellen hvor en kommune har mulighet for å overføre myndighetsutøvelse til et annet rettssubjekt i dette tilfelle vertskommunen. Skal det overføres myndighetsutøvelse, kan ikke et styre etter kl. 27 brukes, da må vertkommunemodellen velges. Den enkelte samarbeidskommune gir ikke fra seg ansvar det er kun myndighet som overføres i form av delegasjon til vertskommunen. Det betyr at den enkelte kommune sitter med ansvaret for skatt og innfordring som gjelder egen kommune. Økonomisk innbærer dette at kommunene har ubegrenset ansvar for det som gjelder innenfor eget ansvarsområde. Ansvarsområdet (i dette tilfelle skatt/innfordring) som det skal samarbeides om, utføres av ansatte i vertskommunen. Det betyr at vertskommunen påtar seg arbeidsgiveransvaret for alle Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

16 arbeidstakerne som skal arbeide med skatt/innfordring på vegne av samarbeidskommunene. Arbeidsrettslig sett innbærer dette at det vil skje en virksomhetsoverdragelse av arbeidstakere fra samarbeidskommunene til vertskommunen når ordningen skal opprettes. Disse arbeidstakerne har rettskrav på å bli ansatt i vertskommunen. Overføringen av eventuelle arbeidstakere skal skje etter reglene i arbeidsmiljølovens kap. 12 (kapittelet om virksomhetsoverdragelse). En vertskommunemodell vil aldri være et eget rettssubjekt slik som eksterne selskaper som IKS og AS. Dette er blant annet også årsaken til at ansvaret beholdes i den enkelte kommune. Vertskommunesamarbeidet kan utføres på to måter, enten som et administrativt samarbeid etter kl. 28 b eller med folkevalgt nemnd etter kl. 28 c. Skatt/innkreving er et område som normalt utføres administrativt, slik at det vil være naturlig at kommunene velger den administrative samarbeidsformen. Administrativt samarbeid: Det innebærer at det inngås avtale om overføring av oppgaver og myndighet fra en kommune til vertkommunens administrasjon i enkelt saker eller saker av ikke prinsipiell betydning. Kommuneloven 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner. 3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. 4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd Samarbeidsavtalen Kommunelovens 28a krever at det inngås en samarbeidsavtale mellom skatte- og innfordringsenheten og samarbeidskommunene. En slik avtale bør inneholde målsettingen med og organisering av samarbeidet, beskrivelse av tjenesteytingen, økonomi og forpliktelser, samt rapportering fra enheten til eierkommunene. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

17 8.3. Kompetanse og bemanning Kompetanse Gjøvik S.Land Ø.Toten V.Toten N.Land Samlet Relevant høyere utdanning (min.3 år) Relevant fagutdanning Annen utdanning - realkompetanse SUM ansatte % av de ansatte i de fem kommunene har høyere utdanning, 31 % har relevant fagutdanning, og 28 % har annen utdanning/realkompetanse. Det er vanlig med løpende kursing, og den samlede fagkompetansen i funksjonen vurderes som svært god. Ut fra dagens personellressurser kan det overføres totalt 28 årsverk til en samlokalisert enhet. Ett av årsverkene kan fungere som leder i den nye enheten, og lederfunksjonen anbefales utlyst. For de organisasjoner der årsverk flyttes ut må det vurderes å avsette ressurser i førstelinjetjenesten for å betjene publikumshenvendelser. Enheten bemannes tilsvarende de personellressurser som kommunene bruker i dag på innfordring av skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale krav. I løpet av 3 år gjennomføres innsparinger tilsvarende 20 % gjennom reduserte utgifter og økte inntekter. Ansatte som er i funksjonen i dag gis jobbtrygghet i form av at de er garantert jobb, men ikke nødvendigvis samme oppgaver. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

18 9. Lokalisering Etablering av felles enhet for innkreving av skatt, avgift og kommunale krav i Gjøvikregionen 9.1. Kriterier for valg av lokalisering Prosjektgruppa mener følgende kriterier er viktig ved valg av lokalisering: Klargjorte lokaler og en permanent løsning Kontorer fortrinnsvis på rådhuset med tilgang til fellestjenester, IKT og kassefunksjon. Kassefunksjon er påkrevd i skattelovverket. Mulighet for egne kontorer. Viktig å kunne lukke døra da arbeidet er taushetsbelagt. Møterom ved enheten Gode kontortekniske løsninger og arkivløsninger Gode kantinemuligheter Gode parkeringsmuligheter God plass Kompensasjon for lengre reisevei Prosjektgruppas medlemmer ønsker å bli tatt med på råd når/dersom en samlokalisering/flytting skal planlegges og iverksettes. Punktene er uprioriterte, men gruppa er tydelig på at klargjorte lokaler og en permanent løsning veier tungt Lokalisering innenfor eller utenfor rådhuset/rådhusene Prosjektgruppa foretok en rask kartlegging av ledige lokaler utenfor rådhusene som kan huse en enhet på ca. 30 arbeidsplasser med fellesrom. Slike lokaler finnes i alle kommuner Skreia, Hunndalen, Hov, Dokka og Raufoss og det er stor interesse fra utleiers side! Leieprisen ligger fra kr pr m2 pr år. Prisen er høyere jo nærmere Gjøvik man kommer. Lokalene har ulike behov for inndeling, maling, oppussing og istandsetting, men det er fullt mulig å tilrettelegge og klargjøre lokalene for oppstart fra Det må påregnes IT-kostnader i forbindelse med etablering og leie av linje fra lokalene til nærmeste kommunale bygg, og for kabling av de leide kontorlokalene. Våre folk på IKT anslår en etableringskostnad på ca samt en årlig linjeleie på ca Å leie lokaler betyr samlet sett kroner i ekstra årlige utgifter i forhold til i dag. Avstandsmessig ligger Hunndalen midt i blinken og kan nås av alle ansatte innen 35 minutter. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

19 Prosjektgruppas medlemmer mener det vil være feil å påføre kommunene ekstra etableringskostnader, samt driftsutgifter på 2-4 hundre tusen årlig i 3 år før enheten oppnår besparelser. Gruppa mener at dersom man organiserer en felles enhet med hovedkontor i Gjøvik/Toten og avdelingskontor i Land, er det større muligheter for å kunne etablere seg innenfor eksisterende kontorlokaler i rådhusene og alle ansatte vil nå arbeidsplassen sin innenfor en halv time Ulike modeller for lokalisering/oppgavefordeling Prosjektgruppa har gjennom en prosess diskutert ulike modeller for organisering og lokalisering. FASINN Ulike eksempler for organisering 1. Samlokalisert enhet Felles ledelse 2. Samlokalisert enhet Felles ledelse Noen oppgaver ligger igjen i kommunene Kommune 1: Skatteregnskap Kommune 2: Innfordring Kommunale krav 3.Felles enhet Felles ledelse Kommune 3: Kommunale lån Kommune 4: Innfordring Skatt og Arb.giveravg. Kommune 5: Kontroll 4. FASINN Samlokalisert enhet Felles ledelse 4. Lønn Samlokalisert enhet Felles ledelse 4. Regnskap Samlokalisert enhet Felles ledelse 1. En samlokalisert enhet m/felles ledelse Modellen legger til rette for at samordningsgevinster kan oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster, samt redusert sårbarhet. 2. En samlokaliser enhet m/felles ledelse hvor noen oppgaver ligger igjen i noen av kommunene. a. Denne modellen kan være et utgangspunkt for en felles enhet for Gjøvik/Toten med en åpen dør til Land. Modellen legger til rette for at samordningsgevinster kan oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster, samt redusert sårbarhet. 3. En felles enhet m/felles ledelse hvor skatteregnskapet legges til kommune A, Innfordring kommunale krav til kommune B, Kommunale lån i kommune C, Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift i kommune D, og Kontroll i kommune E. Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

20 Fagmiljøet ivaretas, men modellen er mer fragmentert, gir mindre synergieffekter, og har noen ledelsesutfordringer. Skatt Øst ble kontaktet med spørsmål om det fantes eksempler på samordning uten samlokalisering. De kjente ikke til slike eksempler, men viste til at Vågå, Lom og Sjåk planlegger samlokalisering fra , og opprettholder lokalkontor i 2 kommuner 2 dager pr. uke. 4. Organiseringen/lokalisering av FASINN bør ses i en større sammenheng som en pakkeløsning sammen med funksjonene regnskap og lønn. En slik pakkeløsning vil gi større synergieffekter, mer fleksibilitet i bruk av kontorlokaler i rådhusene, og økt mulighet for funksjonsfordeling kommunene i mellom. Land leverte følgende forslag til oppgavefordeling som kan innpasses både i modell 2, 3 og 4. FASINN - SAMORDNING (forslag utarbeidet av S. og N. Land) Beholdes i Arbeidsoppgaver Kan samles egen kommune Skatt: Føring av skatteregnskap Rapportering Registrere manuelle oppgaver: Term., LTO, Årsoppgaver Innfordring skatt/avg. Inntil konkurs/utpanting *) Konkursbegjæringer Anmeldelser Gjeldsordninger Skattesøknader/Skatteutvalg Utpantinger Regnskapskontroll Avskriving/Berostillelse Innfordring kommfakt: Procasso Innfordring før Procasso Avskrivninger/Utgiftsføringer Gjeldsordninger Rapportering *) Her kan en også tenke seg andre løsninger I tillegg er utkastelse som følge av ubetalt husleie, barnehage- og SFO plass også en oppgave som bør samles. Restanser på disse områdene er tunge saker som må følges opp med nok folk. Det er mye manuell skjemautfylling, og god kommunikasjon med barnehageledelsen er viktig for å oppnå gode løsninger. Gjeldsordninger knyttet til kommunale krav er også en oppgave som bør samles, på samme måte som gjeldsordninger for skatt. Ellers har kommunene allerede i dag et avtalefestet samarbeid: Prosjektleder: Astrid Tømmerhoel Side

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer