Livsfaseorientert personalpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livsfaseorientert personalpolitikk"

Transkript

1 1971 riksrev_korr_ :16 Side o_4 Livsfaseorientert personalpolitikk April ISBN Design: ABD/Ashley Booth Design AS

2 1971 riksrev_korr_ :16 Side o_2 Informasjon Mangfold og likestilling Arbeid og fritid Medarbeidersamtale Lønnspolitikk Riksrevisjonens livsfaseorienterte personalpolitikk er rotfestet i våre omdømmeverdier (objektiv, uavhengig og kompetent) og våre samspillverdier (lagånd, åpenhet og respekt). Verdiene gir muligheter for næring og vekst for den enkelte og for Riksrevisjonen. Medbestemmelse og samarbeid Trivsel og trening Kompetanseutvikling Helse, miljø og sikkerhet Ledelse Personalpolitikken skal bidra til at Riksrevisjonen oppfattes som en moderne, omstillingsdyktig og attraktiv arbeidsplass med gode utviklings- og karrieremuligheter. Blomstens blader gir viktige «premisser» for å utvikle en god personalpolitikk. Vår livsfaseorienterte personalpolitikk er delt inn i ti hovedområder, symbolisert med hvert sitt kronblad i blomsten. Under hvert område finnes det ett eller flere tiltak som du kan lese mer om på de neste sidene. 1

3 1971 riksrev_korr_ :16 Side 2 Innledning I dette dokumentet vil du finne en kortfattet oversikt over Riksrevisjonens personalpolitikk og aktuelle personalpolitiske tiltak Riksrevisjonen har iverksatt for å nå Riksrevisjonens mål. Tiltakene er fordelt på ti hovedområder, og under hvert hovedområde er det nevnt ulike tiltak. Det er henvist til regelverk, retningslinjer og lovparagrafer der tiltakene er direkte knyttet opp mot slike bestemmelser. Vi tar forbehold om at noen tiltak kan bli endret eller utgår, eventuelt blir erstattet med nye tiltak. Bakgrunn Riksrevisjonen er et uavhengig revisjons- og kontrollorgan og har en viktig rolle i samfunnet. Vi skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt, og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger Riksrevisjonens visjoner og verdigrunnlag er viktige utgangspunkt for utformingen av Riksrevisjonens personalpolitikk. Vår overordnede visjon er at Riksrevisjonen skal bidra til fornuftig ressursbruk og god forvaltning og bli oppfattet som objektiv, uavhengig og kompetent. Våre samspillverdier er Lagånd, Åpenhet og Respekt, og Riksrevisjonen ønsker å bli oppfattet som en moderne, omstillingsdyktig og attraktiv arbeidsplass. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle personalpolitikken og iverksette tiltak som kan bidra til dette. Fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at Riksrevisjonen skal nå sine mål. Vi ønsker derfor å føre en personalpolitikk som tar hensyn til medarbeideres ulike behov i ulike situasjoner og ulike livsfaser. Det anses som viktig at alle skal kunne kombinere arbeid, familieliv og fritid på en god og tilfredsstillende måte. En helthetlig og livsfaseorientert personalpolitikk som skaper motivasjon og trivsel, er et viktig verktøy for at Riksrevisjonen skal oppnå gode resultater. Vi skal føre en ensartet personalpolitikk på tvers av avdelingsgrensene, og det er et mål at den skal oppleves rettferdig og stimulere til utvikling. I Riksrevisjonen ønsker vi å ha et arbeidsmiljø som er preget av åpenhet og god kommunikasjon horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Meningsutveksling og konstruktiv kritikk er en forutsetning for Riksrevisjonens utvikling som en effektiv organisasjon og god arbeidsplass. Klare tilbakemeldinger er også svært viktig for at lederne og medarbeiderne skal kunne yte best mulig og utvikle og fornye seg. Alle ansatte skal overholde de reglene og retningslinjene som er vedtatt. Det er spesielt viktig at ledere på alle nivåer er kjent med de forskjellige elementene i personalpolitikken, og at deres beslutninger er innenfor de gitte rammene. Riksrevisjonens personalpolitikk er utviklet i samarbeid med de ansattes representanter i organisasjonene. Jo mer verdifull du får kolleger til å føle seg, - desto mer verd er du! (ukjent) 2 3

4 1971 riksrev_korr_ :16 Side 4 Medbestemmelse og samarbeid Møt meg, ikke møt dine motforestillinger om meg. (Karsten Isachsen) Informasjon For å kunne nå de målene som er satt for virksomheten, er det viktig med et nært og godt samarbeid mellom Riksrevisjonens ledelse, de ansatte og tjenestemannsorganisasjonene. Riksrevisjonen er omfattet av Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalen i staten og har sammen med tjenestemannsorganisasjonene utarbeidet en egen Tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten. Tilpasningsavtalen har som formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom Riksrevisjonen og tjenestemannsorganisasjonene og å bidra til et godt arbeidsmiljø, god ledelse og bedre resultatoppnåelse. For å lykkes med dette er det viktig at alle ansatte tar ansvar for fellesskapet og et godt samarbeid. Riksrevisjonen legger i økende grad opp til team- og prosjektarbeid hvor kolleger med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn samarbeider, både innenfor egen seksjon/avdeling og på tvers av avdelingene. Riksrevisjonens tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten (Tilpasningsavtalen) - faste møter mellom Riksrevisjonens leder, revisjonsråden og tjenestemannsorganisasjonene - jevnlige møter mellom Administrasjonsavdelingen og tjenestemannsorganisasjonene - tjenestemannsorganisasjonene deltar på temadager/ sjefskonferansen - fagdager: Alle ansatte samles - forhandlinger/drøftinger - deltakelse i råd og utvalg - deltakelse i arbeidsgrupper, prosjekter m.m. Retningslinjer for samhandling mellom ansatte i forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll i Riksrevisjonen Deltakelse i planarbeidet God og hensiktsmessig kommunikasjon og informasjon er avgjørende for Riksrevisjonens arbeid. Dette gjelder mellom leder og medarbeider, mellom kolleger innen samme enhet og på tvers av seksjoner og avdelinger. Informasjonen skal være aktuell, tilstrekkelig og forståelig, og den skal nå alle til rett tid og rett sted. Informasjonen skal tilrettelegges slik at alle i Riksrevisjonen skal ha god kunnskap om virksomheten og sin egen rolle, og kunne formidle dette til andre. Den enkelte leder har et særlig ansvar for at medarbeideren får tilgang til all relevant informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet. Dette fratar ikke medarbeideren ansvar for selv å holde seg orientert om aktuelle saker. Intranettet er Riksrevisjonens hovedkilde for informasjon, som alle forutsettes å lese daglig for å holde seg løpende oppdatert. Riksrevisjonens informasjons- og kommunikasjonsstrategi (egen brosjyre) Riksrevisjonens intranett Internett Observasjonsposten Riksrevisjonens informasjonsbrosjyrer/ brosjyrelageret Referat fra ledermøter i Riksrevisjonen Ansatte deltar på seksjons- og avdelingsmøter og andre faglige samlinger Telefonmøter og videokonferanser Det er lett å drukne i informasjon mens man sulter etter kunnskap (ukjent) 4 5

5 1971 riksrev_korr_ :16 Side 6 Ledelse Medarbeidersamtale Alle ledere har ansvar for å gjennomføre Riksrevisjonens personalpolitikk på en måte som gir motiverte og inspirerte medarbeidere. Ledere i Riksrevisjonen har et særlig ansvar for å skape og utvikle en god arbeidskultur preget av samarbeid og nærhet til medarbeiderne. God ledelse kjennetegnes ved at det er en åpen og god kontakt mellom leder og medarbeider, og at leder er tilgjengelig og aktivt følger opp den enkelte og gir veiledning og konstruktiv tilbakemelding. For å sikre at Riksrevisjonen til enhver tid har dyktige ledere og lederteam på alle nivåer, iverksetter Riksrevisjonen ulike leder- og ledelsesutviklingstiltak etter behov, både innenfor og på tvers av avdelingene. Riksrevisjonens ledelsesprinsipper Lederevaluering (inkludert i medarbeidersamtalen) Leder- og ledelsesutviklingstiltak (Riksrevisjonens og avdelingenes virksomhetsplaner) Sjefskonferansen Målstyringsseminarer/planmøter Lederfrokoster Byråsjefkollegiet (forum for mellomledere) Den beste sjefen er hun/han som har vett nok til å velge dyktige medarbeidere til å gjøre det hun/han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. (Fritt etter Theodore Roosevelt) Ledere har et særlig ansvar for å skape og utvikle en arbeidskultur preget av samarbeid og nærhet til sine medarbeidere. Medarbeidersamtalen er en årlig obligatorisk forberedt samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede på alle nivåer. Samtalen skal bidra til å samordne Riksrevisjonens og de ansattes mål og behov. Oppfølging og tilbakemelding på utført arbeid er en viktig forutsetning for å kunne gi alle ansatte mulighet til god faglig utvikling. Medarbeidersamtalen skal primært sette medarbeideren i fokus, men skal også være en toveis samtale til gjensidig nytte for begge parter. I tilknytning til medarbeidersamtalen skal derfor medarbeideren også evaluere sin leder opp mot fastsatte prinsipper. Samtalen skal være fortrolig. Mennesker er ikke motstandere av forandring, de er bare motstandere av å bli forandret av andre. (Erling S. Andersen) 6 7

6 1971 riksrev_korr_ :16 Side 8 Kompetanseutvikling Lønnspolitikk Riksrevisjonen er en kompetansebedrift som satser på en systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling for å nå virksomhetens mål. Det overordnede målet for dette arbeidet er å opprettholde og utvikle et høyt kompetansenivå og å gi medarbeiderne mulighet for faglig og personlig utvikling. Kunnskapsdeling gjennom samarbeid og praktisk arbeid er en viktig del av den enkeltes og Riksrevisjonens totale kompetanseutvikling. Den enkelte leder har et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for sine medarbeideres utvikling ved å gi dem utfordrende arbeidsoppgaver, veiledning og oppfølging. Den enkelte medarbeider har også et klart ansvar for sin egen utvikling i takt med skiftende behov. I gjennomføringen av medarbeidersamtalen skal det lages utviklingsplaner for den enkelte medarbeider hvor arbeidsoppgaver, behov for opplæring, kurs og utdanning/stipend skal framgå. Alle ansatte skal bruke minst 35 timer pr. år til faglig oppdatering. 3-årig opplæringsprogram for nyansatte Interne og eksterne kurstilbud Stipend og studiepermisjon med lønn Studiepermisjon uten lønn Støtte til 3-årig forskerutdanning med doktorgradsarbeid i Riksrevisjonen Hospitering internt og eksternt i inn- og utland Sabbatspermisjon for seniorer Leder- og ledelsesutviklingstiltak Kunnskapsdeling/tverrfaglig samarbeid Muligheter for å få nye oppgaver (overføring til andre områder/søke på nye stillinger) Fagbibliotek Målet med utdanning er å etterlate mennesket i en tilstand hvor det hele tiden stiller spørsmål. (M. Creighton) Riksrevisjonens lønnspolitikk skal bidra til en mest mulig riktig og ensartet lønnsfastsettelse, og er utviklet i samarbeid mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene. Det legges vekt på størst mulig åpenhet i lønnspolitiske spørsmål, slik at lønnspolitikken kan bidra til forståelse for de vurderingene som ligger bak lønnsutviklingen til den enkelte. For å oppfylle virksomhetens mål og strategier, har Riksrevisjonens lokale lønnspolitikk følgende målsetting: være et virkemiddel for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere sikre allerede ansatte en akseptabel lønnsutvikling stimulere til læring og kompetanseutvikling sikre lønnsmessig likestilling mellom kjønnene Jeg ønsker ikke å tjene penger jeg ønsker bare å være vidunderlig! (Marilyn Monroe) Riksrevisjonens lokale lønnspolitikk - Lønnspolitikken og endringer gjøres kjent for alle, bl.a. via Riksrevisjonens intranett - Kjent stillingsstruktur - Karriereplan for nyutdannede som tilsettes som revisorer - Vurdering av lønn etter 6 måneders tilsetting - Sentrale og lokale forhandlinger - Lokale forhandlinger på særlige grunnlag - Ny kompetanse/utdanning belønnes - Lønnstillegg for arbeid som tillitsvalgt, for ekstraordinære oppgaver og stedfortredertjeneste - Kjente kriterier ved lønnsvurderinger gjennom bruk av stillingsbeskrivelser og arbeids- og ytelsesvurdering - Årlig evaluering av lønnspolitikken Hovedtariffavtalen i staten - Pensjonsforhold og gruppelivsforsikring - Boliglån i Statens pensjonskasse - Forskudd på lønn (inntil 2 måneders lønn) Spare- og låneordninger i Forsvarets Personellservice 8 9

7 1971 riksrev_korr_ :16 Side 10 Arbeid og fritid Mangfold og likestilling Riksrevisjonen ser det som viktig å føre en personalpolitikk som tar hensyn til medarbeidernes ulike behov i ulike situasjoner og livsfaser. Målet er at alle skal kunne ha en sunn og god balanse mellom privat- og arbeidsliv og oppleve Riksrevisjonen som en god og trygg arbeidsplass. Møter skal i utgangspunktet legges i kjernetiden, og belønning og insentivordninger skal knyttes opp til prestasjoner, ikke til tilstedeværelse. Vi har tolv klokker i huset. Likevel strekker ikke tiden til. (Benny Andersen) Fleksibel arbeidstid Sommertid/vintertid - Arbeidstid kl (15. mai 14. sept.) kl (15. sept 14. mai) 5 uker ferie (6 uker for de over 60 år) - mulighet for å overføre ferie og å ta ferie på forskudd Permisjonsordninger (Hovedtariffavtalen i staten, Fellesbestemmelsene) - Sykepermisjon - Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming - Permisjon ved omsorg for barn - Velferdspermisjon Egenmelding ved sykefravær Mulighet for deltidsstilling Riksrevisjonens seniorpolitikk - Spesielle permisjonsordninger med og uten lønn for tilsatte over 50 og 55 år Avtalefestet pensjonsordning (AFP) Hjemmekontorordning Bøker og leker for barn Alle medarbeiderne i Riksrevisjonen er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes. Det skal være en god balanse mellom kvinner og menn på alle nivåer i virksomheten. Ved oppnevning av medlemmer til prosjekter, grupper, råd og utvalg skal det tilstrebes en jevn fordeling av kjønn og alder. Ved å fokusere på svakheter, omskaper vi hverandre til dverger. Ved å fokusere på mulighetene, omskaper vi hverandre til giganter (Fra: strategisk plan for..) Tilpasningsavtalens bestemmelser om likestilling - Likestillingsråd - Handlingsplan for likestilling i Riksrevisjonen (vedlegg til Tilpasningsavtalen) Riksrevisjonens seniorpolitikk: sikre aldersmessig mangfold Tilsetting av medarbeidere med ulik etnisk bakgrunn: Personalreglement for Riksrevisjonen Riksrevisjonens lokale lønnspolitikk: sikre lønnsmessig likestilling mellom kjønnene Like muligheter for alle til å få nye arbeidsoppgaver, til å søke om rotasjon/ forflytning eller søke ny stilling Tilrettelegging av arbeidsplassen for medarbeidere med spesielle behov eller redusert funksjonsevne 10 11

8 1971 riksrev_korr_ :16 Side 12 Helse, miljø og sikkerhet Trivsel og trening Den enkeltes helse er av stor betydning for både trivsel og personlig arbeidsinnsats. Riksrevisjonen har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift) og har utviklet en håndbok for helse, miljø og sikkerhet, som blant annet skal sikre gode rutiner og systemer for å forebygge og følge opp sykdom. Bedriftshelsetjenesten skal i tillegg drive forebyggende helsevern gjennom veiledning og ulike tiltak. Riksrevisjonen ønsker også å være en arbeidsplass som tar samfunnsansvar, og det innebærer blant annet at alle ansatte skal bidra til at Riksrevisjonen er en miljøvennlig arbeidsplass. Fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet er høyt prioritert i Riksrevisjonen. Sikkerhetsarbeidet er organisert med klare ansvarsforhold i tråd med aktuelle lovkrav i blant annet sikkerhetsloven og personopplysningsloven. Riksrevisjonen har utviklet en Instruks for informasjonssikkerhet, som skal ivareta ulike sikkerhetsbehov. Nå spør jeg dem rett ut doktor, og jeg må be dem om å få et helt ærlig svar: Har jeg det bra? (Eyvind Solås) IA-bedrift/IA-avtale HMS-håndbok for Riksrevisjonen - Arbeidsmiljøutvalg - AKAN-utvalg - verneombud i hver avdeling - bedriftshelsetjeneste - innemiljø-tiltak - moderne utstyr - tilpasning av kontorutstyr og møbler - kontorlokaler og fellesarealer som er tilpasset bevegelseshemmede - ergonomisk veiledning - renhold - brannvern - bruk av miljøvennlige materialer og væsker - kildesortering av avfall Instruks for informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen - Opplæringsprogram i informasjonssikkerhet (elæringsprogram) for alle ansatte - ID-kort og adgangskontroll i P42 Å trives og å være i god form står sentralt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø. Riksrevisjonen har derfor iverksatt en rekke trivselsfremmende tiltak som er ment å skulle gi overskudd, inspirere til fysisk trening og fungere som «vitaminer» i hverdagen, noe som kan bidra til enda større arbeidsinnsats. Latter er den beste motgiften mot stress. (David Baird) HMS-håndbok for Riksrevisjonen - bedriftsidrettslag - velferdsutvalg - kunstkomité Massasjestol Trening i arbeidstiden - 1 time pr. uke Refusjon av treningsutgifter - 50% refusjon av dokumenterte treningsutgifter, inntil kr pr. år Trimrom med treningsapparater, dusj og badstu Velferdsbibliotek (aviser og skjønnlitteratur) Kunstutstilling Kaldt- og varmtvannsautomater i hver etasje Kantine, mat- og drikkeautomater, Minikjøkken i hver etasje Frukt fire ganger pr. uke 12 13

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2013-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Staten er avhengig av kompetente

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer