Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten... 6 Økonomiske bidragsytere... 8 Aktivitetsoversikt Referat fra årsmtet i Wergelandsveien 23 B 0167 Oslo Layout og bilder: Snorre Synnestvedt 2 Årsmelding 2011

3 Styrets melding om virksomheten Styrets sammensetning: Ingar Kristoffersen, Enebakk - leder Lars Henrik Sundby, Aurskog - nestleder Ragnhild Strøm Prestvik, Nittedal Ottar Slagtern, Oslo Gro Wensaas, Bærum Gard Mjaaland, Ås - 1. varamedlem. Virksomhetens art er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme forståelsen for at skog er en verdifull fornybar ressurs, med hovedkontor i leide lokaler på Hvam videregående skole i Nes frem til 1. desember og deretter hos DnS i Wergelandsveien 23 B i Oslo. Vårt informasjonsarbeid er i første rekke rettet mot barn og unge, men det drives også informasjon om skog og trebruk overfor grunneiere, offentlige myndigheter og allmennheten for øvrig. Skogens betydning for klimaet er viet spesiell stor oppmerksomhet. bidrar med leveranser av skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut plantene for dem som ønsker det. Dette skjer gjennom vårt 40% eierskap i Skogplanter Østnorge AS lokalisert på Biri. Skogselskapet i Oppland eier resten av selskapet. bidrar med informasjon om riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å øke aktiviteten på dette feltet. Ingar Kristoffersen og Lars Henrik Sundby representerer Skogselskapet i Oslo og Akershus i styret for Skogplanter Østnorge AS. Årsmøte og medlemstur Årsmøtet for ble holdt på Frognerseteren friluftssenter den 8. juni. I september arrangerte selskapet sin tradisjonelle utferd for medlemmene, med omvisning på Folkemuseet på Bygdøy og i skogen til Bygdøy Kongsgård. Det var 28 deltakere med på turen. Informasjonsvirksomheten Viktigste aktiviteter i 2011 har som tidligere vært skoleskogdager i grunnskolen og bioenergikurs. Skogselskapet i Oslo og Akershus har til sammen møtt 3655 barn og unge, og 647 voksne på våre 76 arrangementer i løpet av året. I tillegg har spilt en viktig rolle ved flere store arrangement i regi av andre, særlig bør VM på ski og skogbrukets markering under Ministerkonferansen trekkes frem. Styret opplever at våre ansattes kompetanse er etterspurt. Finansforvaltningen Skogselskapet følger sin vedtatte strategi for finansforvaltningen. Selskapets kapital er plassert i planteskolevirksomhet, bank og fond. Styret konstaterer at plasseringene har hatt en negativ utvikling i Små omplasseringer har vært foretatt, men i hovedsak er dette langsiktige investeringer. regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift. Sykefraværet har vært tilnærmet lik null. Det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften i Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styrets arbeid Styret har hatt 6 møter og behandlet 41 saker i En av sakene har vært fullføringen av selskapets måldokument som beskriver våre strategiske valg de nærmeste årene. Styret har også jobbet med innspill til et avtaleverk hvor DnS tilbyr fylkeskogselskapene å ta arbeidsgiveransvaret for fylkets ansatte, å føre regnskap og å håndtere medlemslister. Skogselskapet i Oslo og Akershus regner med at DnS overtar arbeidsgiveransvaret for selskapets 2 ansatte i løpet av første halvår De ansatte skal fortsatt jobbe lokalt og svare for sitt daglige arbeid til eget styre som tidligere. Den 1. november gikk Halvor Western av med pensjon etter 9 år som daglig leder. Håvard Midtskogen overtok da formelt som daglig leder mens ansvaret for administrasjon og daglig drift i praksis vil deles på de to ansatte, Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt. Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets regnskapsfører. Ansatte hadde tre ansatte frem til 1. november, daglig leder Halvor Western og skog-/info.konsulenter Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt. Etter dette har det vært to ansatte, daglig leder Håvard Midtskogen og skog-/info.konsulent Snorre Synnestvedt. Ingar Kristoffersen Leder Gro Wensaas Oslo, 3. februar 2012 Ragnhild Strøm Prestvik Lars Henrik Sundby Nestleder Ottar Slagtern 3

4 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader 1 Salgsinntekt Annen driftsinnt Sum driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Regulering på markedsb. finansielle omløpsmidler Neg verdiregulering på markedsb.f.oml.midler Tap ved fondsrealisasjon Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Balanse Note Gjeld og egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avg Annen korts.gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenk Eiendeler Anleggsmidler 7 Skogplanter Østnorge AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Utlån Sum fordringer Investeringer 4 Markedsb. verdipap Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmelding 2011

5 Noter Note 1 Salgsinntekt Info undervisning/kurs Sum Note 2 Annen driftsinntekt Bidrag infotjenesten Medlemskontingent Utleie arbeidskraft Diverse inntekter Sum Note 3 Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 3 Lønn til daglig leder og styrehonorar beløper seg i året til henholdsvis kr samt kr I året er det kostnadsført i revisjonshonorar inkl mva Skogselskapets kollektive pensjonsforsikring tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 Bankinnskudd Av bankinnskuddene er kr plassert på konto for bundne skattetrekksmidler Note 6 Andre driftskostnader Den største utgiftsposten her er oppgavepliktig bilgodtgjørelse som beløp seg til kr Note 7 Skogplanter Østnorge AS Skogselskapet eier aksjer i Skogplanter Østnorge AS for 4 millioner, noe som utgjør 40% av den totale aksjekapital i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Styrehonorar Beregnede feriepenger Beregnet arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Refusjon sykepenger Annen personalkostnad Sum Note 4 Markedsbaserte verdipapirer 2011 ble et vanskelig år for finansmarkedet. Stor uro mange steder i verden medvirket til at de aller fleste fond til dels ble kraftig nedregulerte. Skogselskapet har merket dette ved en stor nedgang på verdifastsettelsene av sine plasseringer. Ved slutten av året har skogselskapet fondsplasseringer for kr Alle fondene er bokførte til markedsverdi. Plasseringer i de ulike fond ved årsskiftet er som følger: Verdipapirfond Odin Norden Verdipapirfond Odin Norge Landkreditt Norge Spb1 RH Egenkapitalbevis Landkreditt Kina Odin Europa SMB Odin Offshore/Maritim Landkreditt Høyrentefond Sum

6 Informasjonsvirksomheten Informasjonsaktiviteten for har også i 2011 vært stor. Våre informasjonsmedarbeidere har hatt 76 arrangementer, og vi har snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 3655 barn og unge og 647 voksne. jobbet også mye med planlegging og gjennomføringen av Skogselskapets arrangement under VM på ski i Skogdager i barneskolen Vi legger stor vekt på å drive informasjon om skog overfor barn og unge, og vi er fylkeskontakt for skogbrukets undervisningsprogram Lære med skogen. Vårt mål er å gjøre barna mere nysgjerrige på skogbruk, skognatur og hvilken betydning skogen har for samfunnet og for klima. Vi ønsker også å vise læreren at det faglige innholdet i en uteskoledag kan være høyt og mye mer enn bare «å gå på tur». Alle barneskolene i Akershus fikk også i 2011 tilbud om gratis skogdag for 5. trinn. Fra skoleåret 2011/12 besluttet vi å flytte skogdagene våre fra 5. til 6. trinn, da vi føler den aldersgruppen er mer mottakelig for det vi ønsker å kommunisere, samt at det passet bra i og med at konkurransen Tre om tre er for 6. trinn (se under). I 2011 hadde vi med oss 3535 barn og 213 lærere fra 56 forskjellige barneskoler. På disse skogdagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive. Tre om tre skolekonkurranse Skogselskapet har for skoleåret 2011/12 invitert skoler til den landsomfattende konkurransen Tre om tre. Alle 6. klassinger blir bedt om, gjennom tre tekster og tre bilder, å fortelle hva skogen betyr for dem. Det er Det norske Skogselskap som har prosjektledelsen, mens har bidratt med innhold til nettsidene og tar imot påmeldinger og andre henvendelser. Konkurransen har finansiering fra Sparebankstiftelsen, og det gis bidrag til gjennomføring av skoleskogdager i forbindelse med Tre om tre. Bioenergidager I 2011 holdt 14 kurs om bioenergi med 336 til sammen deltakere. I tillegg til disse kursene for skogeiere og andre hadde vi et undervisningsopplegg for 60 elever ved Tomb videregående skole. Prosjektet Fornybar energi en ny fremtid for norsk landbruk ble i 2011 startet opp av NoBio, Norges bondelag og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Vi har i flere år nådd ut til mange med våre innføringskurs i bioenergi, og viderefører nå denne satsingen gjennom det nye prosjektet. Intensjonen er fortsatt å stimulere skogeiere/bønder til å starte opp med bondevarmeanlegg. Ved å utnytte sine fornybare ressurser kan de sitte igjen med en økt del av verdiskapingen, og ikke bare bli råvareleverandør til andre aktører i energimarkedet. VM på ski Oslo 2011 Skogselskapets storsatsing under VM på ski Oslo 2011 krevde mye tid i vinteren 2011, hvor mesteparten januar til mars ble brukt på møter og planlegging. 6 Årsmelding 2011

7 Til VM på ski Oslo 2011 var Skogselskapet intet mindre enn offisiell leverandør. Vårt bidrag til folkefesten var i hovedsak salg av ved til alle de tusen menneskene som campet i Marka, salg av trekopper og servering av kaffe, aktiviteter for barn og leverandør av stativer til ski-parkering. Inntekter av salget gikk til Right to Play. Vi etablerte to standområder, ett innenfor billettområdet og ett ute i marka, med tømret gapahuk, trebenker med reinskinn og bål. Vi hadde også en plakatutstilling i anledning 2011 FNs internasjonale skog år. Prosjektgruppa bestod av Det norske Skogselskap og Skogselskapet i Oslo og Akershus, hvor Oslo og Akershus blant annet hadde ansvaret for ved-leveransen og organisering av vaktlister og bemanningen ved standene. Arrangementet var meget vellykket, på alle måter. Vi traff masse publikum, vi fikk celebre gjester og flere oppslag i media, og vi knyttet nye kontakter med organisasjoner innenfor friluftsliv og idrett og så solgte vi over 5000 sekker ved i løpet av 10 dager! Skogen i sentrum 2011 var FNs internasjonale skog år og i juni ble ministerkonferansen Forest Europe avhold i Oslo. Skogselskapet benyttet anledningen og tok på vegne av hele skogsektoren initiativ til en felles markering i Spikersuppa. De ulike aktørene presenterte seg med flere ulike stands, motorsagshow, grilling av hele reinsdyr og bålkaffe, og vi fikk satt fokus på skog og skogens betydning i to hele dager midt i hovedstaden. Det var Det norske Skogselskap som ledet prosjektet, mens Oslo og Akershus stilte opp som arbeidskraft. Deltagelse andre arrangement I august bidro vi på skogbrukstunet under De nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum. I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann, hvor det kom ca klassinger og deres lærere. Samme måned deltok vi på Åpen dag på Hvam videregående skole, og på en skogdag i regi av Asker og Bærum skogeierområde ved Øverland. I oktober stilte vi på markasamling på Frognerseteren Friluftssenter i regi av DnS, og vi besøkte Markaskolen i Sørkedalen og så på deres tilbud til Osloskolene. Annet arbeid Sommeren 2011 utviklet vi en natursti og et undervisningsopplegg ved Gupu i Vestmarka på oppdrag for Bærum kommune. De har satt ut flere gapahuker og rustet opp det gamle huset som et permanent tilbud til skoler og andre. Vi inviterte også i 2011 våre medlemmer til en fag-utferd. I september besøkte vi Folkemuseet på Bygdøy og lærte om restaurering og materialbruk i gamle trehus, og vi fikk en omvisning i kongeskogen hvor vi lærte om hvordan de driver by-nært parkskogbruk. Snorre Synnestvedt i sitter i styret til Det norske Skogselskap som representant for de ansatte i Skogselskap-familien. For Sørum kommune har Håvard Midtskogen gjort oppsøkende skogkulturvirksomhet og noe ungskogpleie. 7

8 Økonomisk støtte Følgende har gitt bidrag til vår informasjonvirksomhet i 2011 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ullensaker kommune Gjerdrum kommune Aurskog Høland kommune Skedsmo kommune Nittedal kommune Lørenskog kommune Enebakk kommune Rælingen kommune Asker kommune Bærum kommune Sørum kommune Oslo kommune Fet kommune Mathiesen Eidsvold V Løvenskiold-Vækerø Nedre Romerike skogeierlag Vi takker for støtten! Aktivitetsoversikt 2011 Barneskoler Antall Kommune Skoler Barn Lærere Asker Aurskog-Høland Bærum Eidsvoll Enebakk Fet Frogn Gjerdrum Hurdal Lørenskog Nannestad Nes Nesodden Nittedal Oppegård Oslo Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Ås SUM Ungdomsskoler og videregående Kommune Skoler Barn Lærere Bærum Østfold (Tomb vgs) SUM Aktivitetssammendrag Antall Aktivitet Dager Barn Voksne Skogdager for barneskoler Opplegg for ungdomsskoler Opplegg for videregående Bioenergi - skogeire og andre Skogdager for skogeiere 2 41 Annet 2 50 TOTALT Årsmelding 2011

9 Referat fra årsmøtet i 2011 Årsmøtet ble holdt på Frognerseteren Friluftssenter 8. juni. Årsmøtet startet med en omvisning i Skimuseet i Holmenkollen og en tur opp i det nye hopptårnet, hvor vi i fint vær kunne skue innover Nordmarka og utover byen og Oslofjorden. Vår utmerkete guide fortalte om skihistorien i Norge, med spesiell vekt på våre polfarere og kongehusets skihistorie. Blant årsmøtets deltakere var det flere som hadde en spesiell tilknytning til polferdene. Niels Stang og Thomas Fearnley er begge etterkommere etter hovedsponsoren til Nansens polferd med Fram. Det var Axel Heiberg, som for øvrig er grunnleggeren av Det norske Skogselskap. Odd og Øivind Isachsen fra Asker er henholdsvis sønn og sønnesønn av Gunnar Isachsen, som var kartograf og deltaker på den andre Fram-ferden som ble ledet av Otto Sverdrup. Etter omvisningen reiste forsamlingen opp til Frognerseteren Friluftssenter, hvor vi ble servert lapskaus fra restauranten på Frognerseteren. Årsmøtet Sak 1. Åpning ved formannen. Formann Ingar Kristoffersen kunne ønske 35 medlemmer velkommen til årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslista. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Øivind Isachsen og Andreas Wessel ble valgt til å underskrive protokollen sammen med formannen. Sak 4. Styrets beretning om virksomheten i Formannen tok for seg deler av årsmeldingen og ble supplert av Snorre Synnestvedt på de enkelte aktiviteter som er gjennomført i løpet av året. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Sak 5. Skogselskapets regnskap for Daglig leder Halvor Western gikk gjennom regnskapet for Regnskapet viser et lite underskudd. Det var ingen spørsmål til regnskapet, som ble enstemmig godkjent. Sak 6. Revisors beretning. Formannen gikk gjennom revisors beretning. Det var ingen kommentar og revisors beretning ble enstemmig tatt til orientering. Sak 7. Valg. Valget ble ledet av Tron Erik Hovind som ga følgende resultat: Styret Valgt På valg Ingar Kristoffersen Lars Henrik Sundby Ragnhild Strøm Prestvik Ottar Slagtern Gro Wensaas Styrets leder: Ingar Kristoffersen Valg av to varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge for 1 år: 1. Gard Mjåland 2. Johan Ellingsen Godtgjørelser: Styrets leder: Styrets medlemmer kr pr. år + dagsgodtgjørelse kr pr. år + dagsgodtgjørelse Møtende varamedlemmer har bare dagsgodtgjørelse. Dagsgodtgjørelser: Møtet varer over 4 timer: kr Møtet varer under 4 timer: kr 700 Valg av revisor: Gjenvalg på Deloitte og Touche Godtgjørelse til revisor: Etter regning. Valgkomitè: Valgt På valg Tron Erik Hovind Leder til 2012 Even Gustav Johnsrud Per Sindre Aas Orienteringer Snorre Synnestvedt og Halvor Western orienterte om oppgaver vi har arbeidet med i 2011 og som vil bli viet mye oppmerksomhet framover. Det er fortsatt skoleskogdager som har høyeste prioritet, og gjennom Det norske Skogselskap arbeides det med å få til et prosjekt som kan gi oss noen inntekter. Sammen med Nobio, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning arbeides med et prosjekt som skal gi energirådgivning til den enkelte bonde. Skogselskapets funksjonærer i de enkelte fylkene er her tiltenkt en rolle innen utnyttelse av bioenergi på den enkelte gård. Trond Lohre orienterte om FN`s internasjonale skogår, og den europeiske ministerkonferansen som skal holdes i Oslo juni i år. vil bidra med mye av det praktiske i forbindelse med et arrangement på Rådhusplassen og i Spikersuppa. Trond Lohre overbrakte også en hilsen og en takk fra skolene i Bærum, hvor hans kone er rektor på en skole, for alle skoleskogdagene vi har holdt der. Ingar Kristoffersen orienterte om Skogplanter Østnorge AS. Han ga uttrykk for at det er vanskelig å drive en planteskole med overskudd, og signaliserte at styret vurderer å omdefinere planteproduksjon fra å være en prioritert oppgave til å være en ren finansiell investering. Styreleder rettet også en takk til daglig leder Halvor Western. Etter ni år som daglig leder i er dette det siste årsmøtet han deltar på som daglig leder, da han i løpet av høsten når pensjonsalderen. Per Sindre Aas takket for interessante år og godt samarbeid med styret og daglig leder. Andreas Wessel Ingar Kristoffersen Øivind Isachsen Styrets nestleder: Lars Henrik Sundby

10 SKOGSELSKAPET Returadresse: Wergelandsveien 23 B 0167 Oslo

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer