Katalog. Bedriftsøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katalog. Bedriftsøkonomi"

Transkript

1 Katalog Bedriftsøkonomi

2 Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs. Enorme tap ga over natten sjokkbølger over hele verden. Og det var bare begynnelsen. Verden skal nå gjennom den tøffeste tilbakegangen siden den store depresjonen på 1930-tallet. Hvordan kunne det gå så galt? Finanskrise! Lånefest, boligboble - og dagen derpå beskriver hvordan en enorm lånevekst fulgte i kjølvannet av lave renter og økningen i pengemengden, og hvordan dette pumpet opp verdensøkonomien. Boken gir leseren en genuin forståelse av hvordan og hvorfor små og store kriser rammer økonomien med både jevne og ujevne mellomrom. ISBN: Pris: 249, Knut Høylie, Roy Kristensen, Hanne Opsahl God regnskapsføringsskikk NY! For å bli kunne føre regnskap for andre kreves det autorisasjon fra Kredittilsynet. Denne boken gjennomgår reglene knyttet til autorisasjonsordningen, og gir en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven og standardene for god regnskapsføringsskikk. I fremstillingen er det søkt å gi praktiske råd med hensyn til yrkesutøvelsen, og inkluderer også utvalgte skjemaverktøy. Boken er velegnet som oppslagsverk. Boken retter seg både mot regnskapsførere som allerede er autoriserte, de som vurderer å bli det og andre som ønsker å vite mer om hva som forventes av en leverandør av regnskapsførertjenester herunder de plikter denne har i forbindelse med yrkesutøvelsen og overfor sine kunder. Det har også vært et siktemål at boken skal dekke studenters lærebehov innenfor temaet. ISBN: Pris: 429, 2 Gyldendal Akademisk 09 Jens-Erik Huneide, Kirsten Pedersen, Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen Årsregnskapet i teori og praksis NY! Årsregnskapet i teori og praksis er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veileder for alle som deltar i utarbeidelse, kontroll eller vurdering av norske årsregnskaper og årsberetninger. I emnebehandling har den håndbokens bredde, fagbokens dybde og lærebokens pedagogiske form. Boken kommer i ny utgave hvert år, og er fullstendig oppdatert i forhold til ny regnskaps- og skattelovgivning. Boken gir en lettfattelig og praktisk veiledning i utarbeidelse av årsregnskap for regnskapspliktige virksomheter. Den tar opp de fleste faglige problemstillinger som normalt oppstår i arbeidet med årsregnskapet, og anviser løsningsforslag. ISBN: Pris: 698,

3 John Christian Langli, Jan Terje Tellefsen Årsregnskapet Boken gir en grundig innføring i hvordan et regnskap blir til og hvilke regler som gjelder for det norske årsregnskapet. Den gir dessuten leseren kunnskap som er nødvendig for å forstå årsregnskapets styrker og svakheter, og den forklarer hvordan regnskapsinformasjon kan tolkes og brukes. Dette er en bok leseren kan vokse med. Den kan brukes i kurs som gir en innføring i regnskap, så vel som i mer videregående kurs som behandler emner som utsatt skatt, konsernregnskap og kontantstrømoppstilling. Den kan også brukes som et oppslagsverk for praktikere. Årsregnskapet er et pedagogisk og oversiktlig verk med mange eksempler og faktabokser. Til boken er det utarbeidet et eget studiehefte, Studiehefte til Årsregnskapet, som inneholder en rekke oppgaver. I tillegg har boken egne hjemmesider. De finnes via forlagets nettsider: ISBN: Pris: 549, Studiehefte til Årsregnskapet ISBN: Pris: 299, Trond Eklund, Knut Knudsen Regnskapsanalyse med årsoppgjør Boka gjør leserne kjent med årsregnskapet før den gir en grundig innføring i regnskapsanalyse. De korrigeringer og verdivurderinger som må utføres før man analyserer regnskapet, gjennomgås. Så presenteres nøkkeltallsanalysen, med kritisk og lærerik drøfting av de mest brukte nøkkeltallene. De siste kapitlene presenterer modeller for å risikoklassifisere bedrifter. ISBN: Pris: 449, Hjelper til Regnskapsanalyse med årsoppgjør ISBN: Pris: 219, Bedriftsøkonomi Gyldendal Akademisk 09 3

4 Bedriftsøkonomi Arvid Aage Skaar, Tor S. Kildal Bedriftsskatterett NY UTGAVE Bedriftsskatterett gir en bred og grunnleggende innføring i skatterett for næringsdrivende. Boken behandler de viktigste reglene om den generelle bedriftsbeskatningen, som blant annet varelager, kundefordringer, poster i valuta, driftsmidler og avskrivninger, samt gevinst og tap i næring. Denne 11 utgaven er ajourført frem til våren Oppgaver i bedriftsskatterett inneholder oppgaver og løsningsforslag som illustrerer de fleste emner omhandlet i læreboken Bedriftsskatterett. Det er en fordel å benytte de to bøkene i sammenheng. Oppgavesamlingen er oppdatert med lover og forskrifter pr 1. januar 2009 og med skattevedtaket for Oppgavene dekker blant annet fritaksmetoden for aksjeselskaper, aksjonærmodellen for personer, deltagermodellen for eiere av ansvarlige selskaper mv, samt foretaksmodellen for personlige næringsdrivende. ISBN: Pris: 299, Arvid Aage Skaar, Tor S. Kildal Oppgaver i bedriftsskatterett ISBN: Pris: 299,- Innføring i skatterett Denne boka er skreddersydd for studenter i økonomiske og administrative fag på høgskolenivå. Skatteregler blir belyst gjennom praktiske eksempler og gjennom eksempler på utfylling av viktige skjemaer i selvangivelsesarbeidet. Boka revideres hvert år. Bruksområder: skatterett 1, revisorstudiet, jusstudiet, skatterett for prøven for autoriserte regnskapsførere, skatterett i ingeniørutdanningen. ISBN Pris: 449, Studiebok ISBN: Pris: 289,- NY UTGAVE 4 Gyldendal Akademisk 09 Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Grunnleggende regnskap NY UTGAVE Boken kommer nå i ny utgave med nye forfattere. Den er skrevet for det grunnleggende regnskapskurset (BAR1) i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men er også aktuell for andre som tilbyr kurs i bokføring på høyskolenivå. Innføring i bokføring og årsavslutning blir presentert på en lettfattelig måte. Samtidig er det lagt vekt på at boka skal bidra til forståelse av regnskapet og de lovregler som gjelder. Boken er praktisk orientert med mange eksempler og et stort antall oppgaver med ulike vanskelighetsgrad. Boken og bokens nettside utgjør et læreverk som er et godt verktøy for foreleser og studenter. ISBN: Pris: 449,

5 Øystein Hansen, Lars Ottesen, Alf H. Øyen Finansregnskap med analyse Boken tar sikte på å dekke kurset Finansregnskap med analyse. Med lett tilgjengelig teori, en rekke eksempler og et rikt utvalg av oppgaver tar boken sikte på å utvikle god forståelse av presentasjon og vurdering av poster i årsregnskapet, samt hvordan en analyse av regnskapsmaterialet kan fortelle om økonomien i foretaket. Boken er praktisk orientert med mange eksempler og et stort antall oppgaver med ulike vanskelighetsgrad. Boken og bokens nettside, utgjør et læreverk som er et godt verktøy for foreleser og studenter. ISBN: Pris: 449, Trond Winther, Reidar Hæhre, Lars Ottesen, Alf H. Øyen Grunnleggende bedriftsøkonomi Boka er skrevet for det grunnleggende bedriftsøkonomikurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men er også aktuell for høgskoler som tilbyr tilsvarende kurs på høgskolenivå. Med lett tilgjengelig teori, en rekke eksempler og et rikt utvalg av oppgaver tar boka sikte på å utvikle god forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og sette studentene i stand til å arbeide videre med disse emnene. Boka har et stort antall oppgaver med stigende vanskelighetsgrad. Det er et godt utvalg av oppgaver som også egner seg for å løses ved bruk av regneark. Løsningsforslag og annet tilleggsstoff finnes på websiden: ISBN: Pris: 399, Gunnar Engelsåstrø og Tom Sørensen Innføring i regnskap Innføring i regnskap er en lærebok for deg som trenger grunnkunnskaper i regnskap. Den krever ingen spesielle forkunnskaper. Boken behandler de viktigste emnene i regnskapslæren og passer derfor godt som læremiddel til forkurs eller til deler av obligatoriske høyskolekurs i regnskap eller andre relevante bedriftsøkonomiske emner. Oppgavetrening er en viktig del av læringsprosessen. Boken inneholder derfor flere øvingsoppgaver til hvert emne. Løsninger til de fleste oppgavene er gjengitt bakerst i boken, og du får dermed muligheten til å kontrollere deg selv. ISBN: Pris: 279, Bedriftsøkonomi Gyldendal Akademisk 09 5

6 Bedriftsøkonomi Gyldendal Akademisk 09 6 Bror Petter Gulden Den eksterne revisor Det er foretakets ledelse som utarbeider årsregnskapet, og ledelsen kan i visse situasjoner ha interesse av å gi informasjon i årsregnskapet som gir et for godt eller for dårlig bilde av den økonomiske virkeligheten for foretaket. Informasjonen kan også være beheftet med utilsiktede feil eller mangler. For å sikre at brukerne av årsregnskapet kan ha tillit til at informasjonen i det vesentlige er korrekt, pålegger loven de fleste foretak å velge en ekstern revisor til å granske og attestere årsregnskapet. Det er lagt vekt på en systematisk og lett tilgjengelig fremstilling av stoffet, og reglene er kommentert og eksemplifisert i stor utstrekning. ISBN: Pris: 479, Leiv Opstad Økonomistyring i offentlig sektor Hvordan skal vi sikre at ressursene i det offentlige brukes på en fornuftig måte? Hvordan kan vi best bruke vår kunnskap om økonomi i offentlig sektor? Hvordan skal vi finansiere og organisere offentlig sektor? Økonomistyring i offentlig sektor gir svar på disse spørsmålene, og er en innføringsbok i økonomi der prinsipielle spørsmål om marked, velferdsstat, budsjett og styring av offentlig sektor tas opp på en pedagogisk og forståelig måte for ikke-økonomer. Boken er beregnet på offentlig ansatte uten økonomibakgrunn som tar etterutdanning innen økonomiske og administrative fag, og det forutsettes ingen forkunnskaper i økonomi eller matematikk. ISBN: Pris: 429, Svein Kolstad Hansen, Arve Negaard Økonomi på tvers Offentlig sektor har i de siste 20 årene vært under konstant press i forhold til økt lønnsomhet, økt kostnadsbevissthet og økt effektivitet. Denne boka gir en grunnleggende forståelse av hvordan en slik bedriftsøkonomisk tankegang kan overføres til kommunesektoren, samtidig som demokratiske verdier blir ivaretatt. Begreper som resultat og lønnsomhet, produktivitet og effektivitet, konkurranseevne og kost/nytte er utviklet i bedriftsøkonomien for analyse av private bedrifter som fungerer i et marked. Det tas ofte som en selvfølge at begrepene uten videre også har gyldighet i offentlig sektor. Denne boka drøfter hvilke begreper det kan være hensiktsmessig å bruke i økonomistyringen i kommunene, og hvilket innhold disse begrepene bør ha. Boka går igjennom modeller og analyseverktøy som kan være nyttige, og belyser dilemmaer som ledere i kommunene står i, når forskjellige krav og behov skal avveies. ISBN: Pris: 369,

7 Ivar Bredesen Investering og finansiering Boka er en innføringsbok som er tilpasset kurs i investeringsanalyse på de økonomisk-administrative studiene ved høyskolene. Boka går igjennom de viktigste analyseteknikkene på fagområdet, i tillegg drøfter den ulike låneformer og viser hvordan man kan ta hensyn til usikkerhet i investeringsanalysen. Boka bruker gjennomgående en rekke eksempler for å vise hvordan teorien virker i praksis, og den har blant annet et eget kapittel som konkret viser hvordan Excel kan brukes på de fleste aktuelle problemstillingene i faget. I tillegg har alle kapitlene øvingsoppgaver med løsninger. Enda flere oppgaver og tilleggsmateriale som letter innlæringen, finnes i Hjelper til Investering og finansiering. ISBN: Pris: 499, Hjelper til Investering og finansiering ISBN: Pris: 169, Eirik Reppen Alternative investeringer Dette er den første boken om alternative investeringer på norsk. Alternative investeringer som eiendom, hedgefond, strukturerte produkter og private equity, er de produktkategoriene innen kapitalforvaltning som vokser mest, både her i landet og internasjonalt. Men selv om volumveksten de senere årene har vært sterk, har ikke nødvendigvis kunnskapen om disse produktgruppene økt tilsvarende. Boken gir private og institusjonelle investorer en innføring i alternative investeringer, og viser hvordan du ved hjelp av disse aktivaklassene kan oppnå en høyere risikojustert avkastning. ISBN: Pris: 319, Bøkene kjøper du i bokhandelen eller: Telefon: Mer informasjon? Ta kontakt: Bedriftsøkonomi Gyldendal Akademisk 09 7

8 Katalog Bedriftsøkonomi Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon Faks Produksjon: ILIOS kommunikasjon AS. Printed in Norway by Kampen Grafisk AS, Oslo april 2009.

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten Januar 2010 Omar G. Dajani, Thor Leegaard, Thomas Nordby og Kjerstin Ongre Omslag ikke tilgjengelig EØS-avtalen og norsk skatterett Boken redegjør for EØS-avtalens gjennomføring og virkning på skatteområdet

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium

Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium FORORD Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium I flere høyskolestudier, særlig innen økonomi og administrasjon, kreves det grunnleggende kunnskaper i regnskap, ofte

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer