Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13"

Transkript

1 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen Hovedmål Handlingsplan... 6 Rils organisasjon... 7 Årsmøtet... 8 Hovedstyret sammensetning... 8 Hovedstyrets ansvar... 9 Valgkomité Revisorer Arbeidsutvalgets ansvar Anlegg Grupper i idrettslaget Fotball Sportslig utvalg fotball Sportslig utvalg arbeidsoppgaver Ansvar trener Ansvar oppmann Ski-friidrett Barneidrett Økonomiutvalg Utvalgets oppgaver Post Medlemmer Aktivitet Arrangement Anlegg / utleie Informasjon

3 Økonomi Regnskap Medlemskontingent Reklame/sponsoravtaler Lønn og honorar Reiseregning Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakt / profilering Retningslinjer for foreldre/foresatt Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Reiseinstruks for Ringvassøy IL Politiattest Fair Play for spillere Fair Play for trenere og ledere Fair Play for foresatte og foreldre Dugnad Dugnadsvett Årlige faste oppgaver

4 Forord Organisasjonsplanen er ment å være et styrende dokument for de organer som virker innenfor Ringvassøy Idrettslag. Planen er laget innenfor de rammer som laget har å forholde seg til. Innenfor rammen til planen kan hovedstyret eller underliggende organer med fullmakt fra hovedstyret utarbeide egne retningslinjer. Organisasjonsplanen er et levende dokument som skal revideres hvert år. Hovedstyret har ansvar for at den gjøres kjent blant medlemmer og i alle funksjoner i klubben. De har og ansvar for at den tas opp til godkjenning hver gang årsmøte avholdes. Historisk Ringvassøy idrettslag ble stiftet i Laget har gjennom årene hatt idrettsgrener som friidrett, langrenn, trimgrupper, svømming og fotball. I dag er det hovedsakelig fotball og ski som dominerer aktiviteten i klubben. Visjon Ringvassøy IL skal være et idrettslag hvor alle skal inkluderes og gis mulighet til utfordring og idrettsglede. Verdigrunnlag Verdigrunnlag NIF Skape fellesskapsfølelse og harmoni Skape lojalitet og forpliktelser Skape mening og motivasjon Øke ansvarsfølelsen Skape stabilitet Gi kriterier og retning for fremtidig handling Skape identitet Gi grunnlag for kommunikasjon og samhandling Verdigrunnlag RIL Ringvassøy Idrettslags sine verdier er; Respekt, Fellesskap, Løsningsorientert, Helse, Glede, Ærlighet 4

5 Virksomhetsideen Vi ønsker å være en inkluderende klubb med hovedsatsing på breddeidretten. Verdigrunnlaget skapes gjennom allsidige aktiviteter som alle aldersgrupper kan delta i. Vi ønsker å tilrettelegge for barneidrett, tur/trim, ski, fotball og andre fysiske aktiviteter. Klubben ønsker å bidra til å fremme god helse. Ringvassøy IL er det største idrettslaget i Karlsøy kommune. Den største medlemsmassen finner vi på Ringvassøya. I Dåfjord har vi klubbhus, samt en liten og en stor gressbane. I tillegg har klubben tilgang til et kommunalt kunstgressanlegg på Hansnes. Ringvassøy IL kjører skispor i lysløype i tillegg til turløype Hansnes Storheia Grunnfjord Blåfjell. Klubben har også tilgang til gymsal tilhørende Hansnes skole. Vi ønsker at RILs anlegg skal være et samlingssted for hele samfunnet. Hovedmål Idrettslaget har som mål de 3 neste årene å øke antall frivillige i organisasjonsarbeidet Øke rekruteringen til aldersbestemt barnefotball Øke rekruteringen til A-laget Øke rekruteringen til skiaktiviteter Øke rekruteringen til friidrettsaktiviteter Få flere aktiviteter Restaurere klubbhuset i Dåfjorden Øke inntekstgrunnlaget for idrettslaget Etablere hjemmeside med dynamisk informasjon Øke medlemsmassen til 300 innen 2016 Virkemiddel Gjennomføre prosjekt Bolyst. Arbeide aktivt med å få med innvandrere, inaktive barn og voksne. Ansvar Hovedstyret Samarbeide bedre med skolen, andre klubber, SFO og barnehager. Være mer synlig. Ansvar arbeidsutvalget Sikre intern rekrutering i tillegg til å drive aktiv informativ påvirkning mot eksterne spillere. Ansvar sportslig utvalg fotball Tilrettelegge friidrettsanlegg. Ansvar arbeidsutvalgets. Invitere til fellesmøter med andre utvalg og finne ut av muligheter. Ansvar hovedstyret Kartlegge påkostninger og gjennomføre tiltak på klubbhus. Ansvar arbeidsutvalget. Øke antall sponsorer og vurdere utleievirksomhet anlegg. Ansvar hovedstyret 5

6 Velge webansvarlig. Ansvar hovedstyret Øke antall sosiale tilstellinger med vekt på familier. Ansvar arbeidsutvalget. Skolere flere trenere, ansvar sportslig utvalg fotball og arbeidsutvalget Gi tilbud til de som ikke ønsker organisert aktivitet Handlingsplan Hovedstyre vedtar hvert år en handlingsplan for det kommende året. Alle undergrupper lager egne planer som sendes hovedstyret. Handlingsplanen gjennomgås av hovedstyre på hver styremøte. 6

7 Rils organisasjon Årsmøte Hovedstyre Valgkomite Revisor Arbeidsutvalg Sportslig utvalg fotball Ski-friidrett Volleyball 7

8 Årsmøtet Årsmøtet er laget høyeste myndighet. Årsmøte blir avholdt 1 gang i året, innen utgangen av mars. Protokoll fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen. Innkalling til årsmøte skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes Innkalling annonseres på nettet, i lokalavis, eller sendes/legges ut til medlemmene Innkomne forslag skal være styre i hende 14 dager før årsmøtet og sakspapirer sendes ut 1 uke før Årsmøtet er for medlemmer i idrettslaget, dvs. de som har betalt medlemskontingenten Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år Årsmøte legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drive bør stille på årsmøte Årsmøte skal gjennomføres slik det er fastsatt i loves årsmøteparagraf 12 Hovedstyret sammensetning Funksjon: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Valgt som Leder hovedstyre Nestleder i hovedstyret Medlem i hovedstyret og arrangementansvarlig i arbeidsutvalget Leder i Sportslig utvalg fotball Leder Ski Friidrett Leder Volleyball Økonomiansvarlig Leder velges for ett år av gangen, mens resten velges for to. 8

9 Hovedstyrets ansvar Hovedstyret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. I tillegg pålegges hovedstyret ansvaret for Generell intern og ekstern informasjon Samordning av sponsoravtaler Samordning og gjennomføring av sportslig aktivitet og andre aktivitetsplaner Samordning og gjennomføring av arrangement Fordeling av arbeidsoppgaver Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger stå for klubbens daglige ledelse, koordinere styrets og klubbens totale aktivitet lede styremøtene og ansvar for at oppgaver i handlingsplanen blir utført anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær bistå leder og danne et lederteam med denne har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Økonomiansvarlig disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne anviser utbetalinger sammen med leder har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp 9

10 denne setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet sender ut faktura holder møte i økonomiutvalget føre medlemsregister og sende ut giroer for betaling av medlemskontingent Valgkomité Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Arbeidsutvalgets ansvar Arbeidsutvalget har ansvaret for den daglige driften av laget. 10

11 Dette innebærer å bidra til at gruppene får den støtte og oppfølging som er nødvendig, drifte laget økonomisk og ivareta løpende saker som ikke krever «idrettspolitiske» vedtak. Arbeidsutvalget får sitt mandat til driften fra hovedstyret mellom styremøtene. Arbeidsutvalget har ellers generelle oppgaver som å følge opp økonomi via lagets valgte regnskapsfører i tillegg til viktige områder som arrangement, utstyr, innkjøp, marked og sponsor samt anlegg. Anlegg Ansvar for at anlegget er i driftsmessig stand At rengjøring er utført Forefallende vedlikehold av baner og bygninger Utleie av anlegget Grupper i idrettslaget Ringvassøy IL har undergrupper. Det er viktig at alle gruppene står samlet og jobber bra i sammen. Gruppene har egne styrer, og dette krever mange frivillige verv. Fotball Sportslig utvalg fotball Eget utvalg som drifter lagets aktiviteter bestående av; o Sportslig leder senior/oldboys o Sportslig leder aldersbestemt o Sekretær o En trener senior o En trener aldersbestemt o En lagleder aldersbestemt o Spillerrepresentant o Materialforvalter o Baneansvarlig o Dommerkontakt Leder velges for ett år, resten for to år. 11

12 Sportslig utvalg arbeidsoppgaver Ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av RILs retningslinjer for fotball. Retningslinjene skal bunne ut i en sportsplan som revideres hvert år og godkjennes av årsmøtet Ivareta klubbens interesser ved å sørge for at alle lag følger de prinsipper for fotballaktiviteter som er nevnt i sportsplanen Ansvarlig for spillerutviklingstiltak på tvers av aldersgrupper (temaøkter/ekstratreninger) Gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå sportslige mål Utviklingsprogram for lagledere og trenere Koordinere barnefotball, allidrett og andre aktiviteter Utarbeide forslag til treningstider anlegg Spillerutviklingsprosjekt krets, uttak og påmeldinger i denne sammenheng Ansvar for sportslig tilbud på alle alderstrinn og på alle ferdighetsnivåer Informasjonsmøte nye spillere Gjennomføre ferdighetsmerkeprøver Avvikle treneforum Utvalget er ansvarlig for den sportslige driften i klubben henhold til mål og retningslinjer Innstille trenere overfor styret Fordele treningstider Utarbeide forslag til budsjett Utarbeide utkast til spillerkontrakter Utvalget knytter til seg personer etter behov Hospitering Administrere fotballskolen Opprette trenerforum. Minimum ett møte på vår og ett på høst- Ellers etter behov. Fordeling av arbeidsoppgaver Leder Ansvar for ledelse og oppgaver i styret Skal fungere som organisator og inspirator Være representert i hovedstyremøter Sørge for at alle gjennomfører sine oppgaver Sørge for møteinnkallelse, saksliste og møteledelse. Min. møtevirksomhet èn gang pr. mnd. Har ansvar for å kalle inn til andre typer møter som. f.eks. fotballskole Skal ha kontakten med krets og forbund og videreformidle informasjon Skal sørge for at det utarbeides handlingsplaner og følge opp disse 12

13 Sørge for at fotballen i RIL er representert i møtevirksomhet i regionen Sørge for at fotballen er representert på kretstinget Har ansvar for å få trenere sammen med leder for aldersbestemt/senior Har ansvar for utvalgets budsjett og regnskap. Skal legges frem for hovedstyret Ansvar for presseuttalelser Bidra med planlegging av trener og lagledermøter sammen med leder aldersbestemt/senior Kjenne til fotballforsikringen Ha kjennskap til overgangspapirer, utlån, omberammings-skjemaer, dispensjon og søknader m.m. Ha ansvar for at Fair Play og holdningsskapende arbeid kontinuerlig tas opp som tema Sørge for at FIX oppdateres med spillere over 12 år samt ledere Nestleder Erstatte leder i dennes fravær Tilrettelegge kursing og opplæring av trenere, lagledere og styremedlemmer i utvalget Sportslig leder senior Påmelding av lag til kretsserien. Fristen er desember/januar Har ansvaret for at påmelding til cuper. Regelen for cuppåmelding er at lagene kontakter sportslig leder for påmelding. Denne informerer økonomiutvalg om betaling og hvilket lag det gjelder Kontaktledd mellom trener-lagledere for seniorlaget inn mot leder i utvalget Lisensregistrering av alle lagets spillere og oppdatere lisensregisteret Sende inn elektronisk skjema ang. skader. Gjøres i samarbeid med lagleder, trener eller sportslig leder Ansvar for amatørkontrakter og holdningskontrakter Overganger-klubbskifte, sørge for skjemainnsending til klubb Omberamming kamper, sportslig leder eller lagleder. Baneansvarlig må kontaktes Dispensjoner, fylles ut av sportslig leder og sendes Ansvarlig for å få på plass ny trener til a-laget. Styret beslutter Ansvar for trenerkontrakt til trener for senior. Styret tar beslutning Fotballskole, oppgavene fordeles på møtene i styret. Sørge for at informasjon når frem 13

14 Holde trener og lagledermøter sammen med leder. Viktig informasjon må formidles. Ha kontroll med oppsett på bruk av kunstgress og gressbane for senior. Gjøres i dialog med sportslig leder aldersbestemt Leder aldersbestemt Leder har ansvaret for aldersgruppen 6-16 år Skal organisere trener og lagledermøter og gi viktig informasjon til trenere og lagledere Melde på lag til kretsens seriesystem. Bør delta på kretsens møter om aldersbestemt fotball Ha kontroll med påmelding til cuper, hvor mange lag som skal meldes på og ha dialog med økonomiutvalget Ha kontroll med oppsett på bruk av kunstgress og gressbane for aldersbestemt. Gjøres i dialog med sportslig leder senior Sørge for å ha regler for bruk av utstyrsrom, garderober og baner Hvem rydder osv. Ha tilgjengelig kampvertvest Ha godt samarbeid med materialforvalter Sørge for kurs og kompetanseheving. Alle bør ha trenerkurset i barnefotball Alle trenere og lagledere bør møte på aktuelle møter Baneansvarlig Har ansvar for idrettslagets bruk av kunstgress og gressbaner. Sørge for å ha tilgjengelig mål og målnett. Lappe eller utskifting ved behov Rydding rundt baneområdet Sørge for at porter og dører er låst når anlegget forlates. Opplåst ved bruk Det skal alltid være tilgjengelig målnett til aktuelle mål klubben bruker. Det skal også være tilgjengelig søppelsekker, tau, strip og hansker nært garderobeområdet Materialforvalter Ha ansvar for utstyr som trengs til trenere, lagledere og spiller hos senior og aldersbestemt 14

15 Ha bager med drakter til alle lag. Samles inn ved sesongslutt og leveres ut ved sesongstart Ha tilgjengelig kjegler, vester, baller m.m. Har ansvaret for bestilling av nye drakter. Gjøres i henhold til godkjent budsjett og sammen med økonomiutvalget Sørge for medisinutstyr som bag med isposer, plaster, rull med sportstape, saks, sårvask og skademeldingsskjema Ha kontroll med klubbens tøy utover draktene Utstyrspakker til del-kursene til C-lisenskurset og for kurs videre Ha orden i utstyrsrommet Ha orden med nøkler til klubbhuset, skibod og nøkler til maskinelt utstyr Være kontaktperson for de som trenger påfyll av utstyr Dommerkontakt RIL skal ha en dommerkontakt i utvalget. Denne trenger ikke være fast på styremøtene, men møte ved behov. Bør ha et møte før og etter sesongen Fotballens kontaktperson for dommere inn mot kretsen Ansvarlig for klubbdommerne i klubb Ha ansvar for dommerforum og rekrutering av dommere Ha temakvelder hvis det skulle være behov Arrangere klubbdommerkurs for 14-åringer i klubben. I samarbeid med kretsen Ha møter og gjennomgang av spillerregler hvis flere dommere. Evt. andre saker Klubbdommere skal få klubbdommerhefte med all informasjon Sørge for at klubbdommere bruker dommertrøyer ved dømming av kamp Følge opp klubbdommere i klubben, drive veiledning Informere om klubbdommerregning. Lagleder fyller ut og betaler Stå for rekrutering av klubbdommere og sørge for at de får rekrutteringsdommerkurs Utarbeide plan for dommerrekrutering Ansvar trener Ansvarlig for det sportslige - organisere laget i trening og kamp Lagets leder og øverste ansvarlig Underlagt sportslig utvalg fotball og har kontakt med denne via leder Ansvarlig for lagets kamp- og treningsutstyr 15

16 Kontakt med andre lag om det er spillere som deltar på flere lag (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsspillere) Ansvar oppmann Ansvarlig for arrangement av kamp, avtale tid, dommer og bane Ansvarlig for kontakt med andre av klubbens lag med hensyn på klubbarbeid Foreldrenes kontakt innen laget Samler inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og turneringer Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper i idrettslaget. Assistenthjelp ved hjemmekamper Ski-friidrett o Leder o Sportslig ansvarlig o Ansvarlig for anlegg og utstyr o Medlem Barneidrett Hovedstyret har ansvar for at klubben har et tilbud til førskolebarn 4 6 år. Økonomiutvalg Ansvar for klubbens økonomiske aktiviteter og koordinering av sponsoravtaler, annonser, reklameskilt.. Utvalget består av; Leder Medlem Sponsoransvarlig Leder velges for to år, mens medlem for ett år 16

17 Utvalgets oppgaver Fullmakt til klubbens bankkonti og disponere klubbens midler Føre regnskap i henhold til kontoplan Anvise faktura/utlegg sammen med leder. Alle fakturaer skal attesteres av to personer, den som er leder for utvalget og økonomisjef Til enhver tid ha oversikt over lagets økonomi og følge opp denne Sette opp resultatregnskap ved sesongens slutt og påse at det blir revidert til årsmøtet Sende ut faktura Sørge for møte i økonomiutvalget Føre medlemsregister og sende ut giroer for betaling av medlemskontingent Ajourføre regninger og innbetalinger Besørge purringer Fremlegge budsjett etter budsjettforslag fra utvalgene Økonomirapport til styret hver måned Utfakturering av treningskontigenter Medlem av økonomiutvalget Fakturere sponsorer etter avtalt dato Utbetalinger av div. godtgjørelser Ansvar for medlemskartoteket Ansvarlig for budsjett, kvartalsrapportering Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av plan for nøkkeltildeling av sponsormidler Post All post som kommer til idrettslaget adresseres direkte til leder. Fakturaer skannes og sendes gruppeleder på mail for attestering. Denne videresender til økonomiutvalget. Medlemmer Medlemskap i Ringvassøy IL er først gyldig og regnes fra den dagen den er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. 17

18 Medlemskap i Ringvassøy IL kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubben og har da stemmerett på årsmøtet, men den ansatte kan ikke velges til verv i klubben. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent eller forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra idrettslagets side Ved innmelding bør medlemmer fylle ut ett skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Navn på foresatte, dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. Æresmedlemmer: - Statuetter - Utdeling - Betaling av medlemskap. (dette må vise i regnskap at æresmedlemmer har betalt medlemskap, hvordan dette ordnes, er opp til årsmøte/styre å bestemme) Aktivitet Fotballen er den største aktiviteten i idrettslaget. RIL har i dag A-lag i 5. divisjon og 6 lag som spiller i aldersbestemt fotball. Laget arrangerer også onsdagsrenn på ski med mange deltakere. Skigruppa sørger for å holde spor i lysløypa og til Blåfjell, Storheia og Grunnfjorden. Mange benytter dette tilbudet. Arrangement Ringvassøy IL arrangerer hvert år Gresscupen på idrettslagets gressbane i Dåfjord. I tillegg har det vært tradisjon for å avvikle årsfest for laget og avslutningsfest for aldersbestemt fotball. 18

19 Anlegg / utleie Ringvassøy IL sitt anlegg består av et klubbhus, liten og stor gressbane samt en liten løkkebane. Det er fullt mulig å leie enkelte av klubbens eiendeler. Anleggsansvarlig har ansvar for all utleie av klubbhus, uteområde og annet utstyr. Informasjon Ringvassøy IL skal informere gjennom hjemmeside som skal etableres med adresse og eksisterende Facebooksider i regi av RIL. Økonomi Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp større enn kr ,- skal godkjennes av hovedstyret. Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer; den som har bestilt varen og styreleder. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. Regnskap Ringvassøy IL benytter eksternt regnskapsfirma til føring av regnskap I henhold til regnskapsloven skal klubben skal føre regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet. I klubbens årsregnskap skal den samlede virksomhet være dokumentert ved at de ulike delregnskaper konsolideres. For å holde kontroll på idrettslagets samlede økonomistyring kan hovedstyret beslutte at det gjennom regnskapsåret skal framlegges regnskapsrapporter med konsoliderte tall. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine kontoer. Det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Ringvassøy IL sine kontoer er registrert på klubbens organisasjonsnummer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Forskudd kan utbetales til lagleder ved reise. Reiseoppgjør og kvitteringer må leveres i etterkant. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. 19

20 Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøte som egen sak. Jfr. egenbestemmelse i idrettslagets lov 4. Medlemskontingent skal betales av hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn, fødselsdato og betalt beløp, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Medlemskontingenten betales omgående etter en har startet i klubben kan medlemmer som ikke har betalt strykes. Reklame/sponsoravtaler Klubben har egen sponsor / markedsansvarlig, som i samarbeid med klubbens styre inngår avtaler med aktuelle sponsorer. Alle medlemmer har ansvar for å skaffe sponsorer til klubben. Alle avtaler skal gå via sponsorgruppen. Lag og grupperinger underlagt klubben har ikke tillatelse til å inngå egne avtaler. Ved tvil om en sponsor tilfredsstiller klubbens etiske normer skal en eventuell avtale behandles og godkjennes av klubbens styre. Lønn og honorar Forslag til ansettelser og lønn innstilles av gruppestyret til leder i hovedstyre. Leder i hovedstyret skal godkjenne alle ansettelser i klubben. Dersom ansettelsen gjøres direkte av hovedstyret skal det være en sak på hovedstyremøte. Reiseregning Reiseregning/utlegg - standardskjema: Skjema for reiseregninger finnes på klubben hjemmeside. Krav til reiseregning Alt fylles ut på reiseregningen: navn, adresse, personnr, bankkto. til / fra og dato for hver enkelt reise formål med hver enkelt reise ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 20

21 Originalkvitteringer skal alltid vedlegges. Kopier/skanna kvitteringer godkjennes ikke Økonomisk utroskap/varslingsplikt Den som får mistanke om, eller oppdager underslag eller lignende, skal umiddelbart melde dette til idrettslagets leder. Varsleren skal beskyttes og saken skal undersøkes. Styret kan ekskludere personer som begår økonomisk utroskap, eller gjennom handling eller verbalt skader klubben. Eksklusjon krever flertall i styret. Vedkommende som skal ekskluderes, skal bli skriftlig informert gjennom rekommandert brev med grunnlaget for eksklusjonen, og med 14 dagers frist for å anke saken. Hvis leder av styret ikke hører noe innen fristens utløp, regnes det som aksept for eksklusjonen. Eksklusjonens varighet og straffeutmåling bestemmes av styret. Klubbdrakt / profilering Dette er klubbens logo og logen skal trykkes på alle dokumenter, drakter og annet utstyr som brukes. Fargen på draktene er hvit, og alle trykk på drakter skal gå gjennom sponsorgruppen. Gruppestyrene gjør avtale med utøvere, trenere og oppmenn hvem og hva som er normen på klubbutstyr. Retningslinjer for foreldre/foresatt Følgende regler gjelder for foreldre / foresatte All aktivitet skal skje i samsvar med klubbens verdigrunnlag, se side 2 Følgende regler gjelder for Ringvassøy IL: Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Ringvassøy IL, men er du med følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang 21

22 Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvere Følgende regler gjelder for utøvere på trening og ved representasjon Vise gode holdninger Respektere hverandre Være lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Være ærlig overfor trener og andre utøvere Jobbe for godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til Vise engasjement Ha gode arbeidsholdninger. Være stolt av egen innsats. Ha objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Retningslinjer for trenere Følgende regler gjelder for trenere SOM TRENER I RINGVASSØY IL SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Å være et godt forbilde Å møte presis og godt forberedt til hver trening Å veilede, inspirere og motivere Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 22

23 INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Kreative løsninger Fleksibilitet ved problemløsning Mobbing Mobbing har blitt ett problem i det norske samfunn både gjennom SMS, e-post og andre nettsamfunn. Dette er noe idretten ikke aksepterer. Ringvassøy IL vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn. Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inklusive foreldre hvis det gjelder barn) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke kan løses av klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes. I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere fra deltakelse på klubbens aktiviteter for en kortere eller lengre periode. Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga. idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håndtere dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp. Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. 23

24 Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Alkohol Ringvassøy idrettslag aksepterer ikke bruk av alkohol eller andre rusmidler (inkl tobakk) på eller ved idrettsanleggene under kamper, turneringer eller på turer i regi av idrettslaget Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Reiseinstruks for Ringvassøy IL 1. Formål 1.1 Gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere 1.2 Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt. 1.3 Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem. 2. Omfang og forutsetninger. 2.1 Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar 2.2 Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst 2.3 På alle reiser i regi av Ringvassøy IL skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. 2.4 Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener og lagleder. Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes av reisekasse eller gruppen. 3. Hovedleder 3.1 Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. 24

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE Vedtatt på årsmøtet 16.03.2016 Organisasjonsplan for Sportsklubben Nationalkameratene vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 18.02.2016 Organisasjonsplan for Sunndal Pistolklubb, vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX

ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX ORGANISASJONSPLAN FOR SOLA BMX vedtatt på årsmøtet 5. februar 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2-3 Historikk 4 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdisett 5 Overordnet målsetting 6 Idrettslagets

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb Oppdatert 03 02 2016 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: 17.02.2003 Nesodden sykkelklubb Idrett(er): Sykling og Triathlon Postadresse: Stokkandveien 6 E postadresse:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Organisasjonsplan Innherred Kajakklubb ORGANISASJONSPLAN INNHERRED KAJAKKLUBB

Organisasjonsplan Innherred Kajakklubb ORGANISASJONSPLAN INNHERRED KAJAKKLUBB ORGANISASJONSPLAN INNHERRED KAJAKKLUBB 1 ORGANISASJONSPLAN VEDTATT PÅ ÅRSMØTET: Formål 3 Visjon 3 Idrettslagets organisasjon 3 Årsmøtet 3 Styret 4 Aktivtetsutvalg 4 Kurs 4 Retningslinjer for klubbturer

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Organisasjonsplan for Fossum IF

Organisasjonsplan for Fossum IF Organisasjonsplan for Fossum IF 2013-2015 - Der gode opplevelser skapes! Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer