(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet US P US P US P US 9488 P US P US P US (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver APPLE INC., 1 Infinite LoopCupertino, CA 9014, USA (72) Oppfinner ORDING, Bas, 44 Newberg StreetSan Francisco, CA 94131, USA (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Listerulling og dokumentforskyvning, -skalering og -rotering på en berøringsskjerm (6) Anførte publikasjoner EP-A B1, US-A B1, US-A B1, US-A B1, US-A B1, TIDWELL ET AL: "Designing Interfaces" 011, 1 November 0 ( ), XP , WO-A-03/ B1, WO-A-0/02773 B1, WO-A-06/00391 B1, WO-A-06/0 B1, WO-A-02/01338 B1

2 1 Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE [0001] Utførelsesformene som vises her vedrører generelt anordninger med berøringsskjermer, og mer spesifikt rulling i lister samt forskyvning, rotasjon og skalering av elektroniske dokumenter på anordninger med berøringsskjermer. 1 2 BAKGRUNN [0002] Etter hvert som bærbare elektroniske anordninger blir mer kompakte og antallet funksjoner som utføres av en gitt anordning øker, har det blitt en betydelig utfordring å utforme et brukergrensesnitt som lar brukere samhandle på en enkel måte med en flerfunksjonsanordning. Denne utfordringen er spesielt stor for håndholdte bærbare anordninger, som har mye mindre skjermer enn stasjonære eller bærbare datamaskiner. Denne situasjonen er uheldig fordi brukergrensesnittet er porten gjennom hvilken brukere mottar ikke bare innhold, men også reaksjoner / responser på brukernes handlinger eller oppførseler, inkludert forsøk på å aksessere en anordnings trekk, verktøy og funksjoner. Noen bærbare kommunikasjonsanordninger (f.eks. mobiltelefoner, noen ganger kalt mobiler, celletelefoner, cellulære telefoner og liknende) har møtt utfordringene med å legge til flere trykknapper, og dermed øke tettheten av trykknapper, overlaste funksjonene til trykknapper eller anvende komplekse menysystemer for å la en bruker aksessere, lagre og manipulere data. Disse tradisjonelle brukergrensesnittene resulterer ofte i kompliserte tastesekvenser og menyhierarkier som brukeren må huske. [0003] Mange tradisjonelle brukergrensesnitt, så som de som inkluderer fysiske trykknapper, er også lite fleksible. Dette er uheldig fordi det kan gjøre det umulig å konfigurere og/eller tilpasse et brukergrensesnitt for enten en applikasjon som kjører på den bærbare anordningen eller for brukere. Kombinert med den tidkrevende jobben med å lære en rekke tastesekvenser og menyhierarkier og vanskeligheten med å aktivere en ønsket trykknapp, er denne mangelen på fleksibilitet frustrerende for de fleste brukere. [0004] Som følge av den litte størrelsen til fremvisningsskjermer på bærbare elektroniske anordninger og den potensielt store størrelsen til elektroniske filer kan ofte bare en del av en liste eller av et elektronisk dokument av interesse for en

3 2 1 2 bruker bli vist på skjermen om gangen. Brukere vil således ofte ha behov for å rulle i viste lister eller å forskyve viste elektroniske dokumenter. Begrensningene til tradisjonelle brukergrensesnitt kan imidlertid gjøre disse handlingene tungvinte eller vanskelige å utføre. [000] En fremgangsmåte for å rulle i visningsvinduer som anvendes i et berøringsstyrt informasjonsapparat er vist i US 04/ A1, der apparatet anvender en innmatingsanordning eller fingeren til en bruker for å motta innsignaler. Dersom en rullemodus innledes av et tilhørende signal beregner apparatet en vertikal forskyvning og en horisontal forskyvning av en startkoordinatverdi og en endekoordinatverdi og beveger så siden i visningsvinduet basert på disse. Dersom med dette bevegelsesområdet til innmatingsanordningen faller utenfor en vist sidekant av siden på visningsvinduet eller dersom forskyvningene overstiger maksimalbevegelsen til rullefeltet på visningsvinduet, vil ikke siden på visningsvinduet bli rullet videre forbi enden (eller toppen) av siden på visningsvinduet, dvs. at rullebevegelsen ganske enkelt stopper når enden eller toppen er nådd. [0006] Forskjellige grunnleggende konsepter ved utforming av redigeringsprogrammer er beskrevet i Tidwell m.fl.: "Designing Interfaces", publisert 1. november 0, i avsnitt 8 "magnetism". Spesielt beskriver denne publikasjonen at objekter som vises i et redigeringsprogram kan gjøres "magnetiske" for de tingene (f.eks. en sidekant av en skjerm) en bruker plasserer dem mot. Når brukeren drar et objekt veldig nær én av disse tingene, skal det hefte til denne. Det magnetismen gjør er med andre ord å effektivt sett gjøre treffsonen til musen større enn den er i virkeligheten, noe som bidrar til å kompensere for en brukers mangel på perfekt evne til å styre en mus når han trenger å posisjonere objekter veldig presist, for eksempel inntil andre objekter. [0007] Et annet system og en fremgangsmåte for å rulle i bilder på en berøringsskjerm er vist i WO 03/ A2. Elektroniske bildevisninger av lister som strekker seg utover den vertikale visningsdimensjonen til fremvisningsskjermen blir forskjøvet i vertikal retning ved å berøre skjermen med en finger og så bevege fingeren i ønsket retning på skjermen. På en naturlig måte svarer den initielle hastigheten til forskyvningen av det viste bildet til fingerens bevegelseshastighet langs skjermen. Når brukerens finger blir fjernet fra skjermen, detekterer systemet

4 3 1 dette og lar deretter bildets vertikale forflytningshastighet avta på en styrt måte. Når det ønskes å stanse bevegelsen av bildet i et gitt punkt, eller å foreta en utvelging fra det viste bildet, måler systemet hvor lenge fingeren er i kontakt med skjermen og hvor langt fingeren blir beveget under denne perioden for å avgjøre om brukeren ønsker å foreta en utvelging eller kun ønsker å stanse forskyvningen av bildet. [0008] Videre kan det å rulle i viste lister og forskyve elektroniske dokumenter være tungvint både på bærbare og stasjonære elektroniske anordninger med berøringsskjerm. En bruker kan bli frustrert dersom rullingen eller forskyvningen ikke gjenspeiler brukerens hensikt. Likeledes kan en bruker bli frustrert dersom rotering og skalering av elektroniske dokumenter ikke gjenspeiler brukerens hensikt. [0009] Følgelig foreligger det et behov for anordninger med berøringsskjermer med mer lettforståelige og intuitive brukergrensesnitt for å rulle i lister av elementer og for forskyve, rotere og skalere elektroniske dokumenter som er enkle å anvende, konfigurere og/eller tilpasse. 2 OPPSUMMERING [00] De ovenfor angitte mangler og andre problemer knyttet til brukergrensesnitt for bærbare anordninger og anordninger med berøringsfølsomme skjermer reduseres eller fjernes av fremgangsmåten og anordningen vist i kravene 1, 18 og 19. I noen utførelsesformer har anordningen en berøringsfølsom skjerm (også kjent som en "berøringsskjerm") med et grafisk brukergrensesnitt (GUI), én eller flere prosessorer, minne og én eller flere moduler, programmer eller sett av instruksjoner lagret i minnet for å utføre forskjellige funksjoner. I noen utførelsesformer samhandler brukeren med brukergrensesnittet hovedsakelig gjennom fingerberøring og håndbevegelser på den berøringsfølsomme skjermen. I noen utførelsesformer kan funksjonene inkludere telefoni, videokonferanse, e-post, utveksling av øyeblikksmeldinger, blogging, digital fotografering, digitalt videoopptak, surfing på Internett, avspilling av digital musikk og/eller avspilling av digital video. Instruksjoner for å utføre disse funksjonene kan være innlemmet i et dataprogram innrettet for kjøring av én eller flere prosessorer.

5 4 1 2 [0011] Ifølge noen utførelsesformer vises en datamaskin-utført fremgangsmåte for bruk i forbindelse med en anordning med en berøringsskjerm. I fremgangsmåten detekteres en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen. Som reaksjon eller respons på at bevegelsen detekteres blir et elektronisk dokument som vises på berøringsskjermen forskjøvet i en første retning. Dersom en sidekant av det elektroniske dokumentet nås mens det elektroniske dokumentet forskyves i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir et område utenfor sidekanten av dokumentet vist. Etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir dokumentet forskjøvet i en andre retning inntil området utenfor sidekanten av dokumentet ikke lenger vises. [0012] Videre beskrives et grafisk brukergrensesnitt på en anordning med en berøringsskjerm, omfattende en andel av et elektronisk dokument som vises på berøringsskjermen og et område utenfor en sidekant av dokumentet. I det grafiske brukergrensesnittet, som reaksjon eller respons på deteksjon av en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen, blir det elektroniske dokumentet forskjøvet i en første retning. Dersom sidekanten av det elektroniske dokumentet nås mens det elektroniske dokumentet forskyves i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir området utenfor sidekanten av dokumentet vist. Etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir dokumentet forskjøvet i en andre retning inntil området utenfor sidekanten av dokumentet ikke lenger vises. [0013] Ifølge noen utførelsesformer vises en anordning omfattende en berøringsskjerm, én eller flere prosessorer, minne og ett eller flere programmer. Det ene eller de flere programmene er lagret i minnet og innrettet for å bli kjørt av den ene eller de flere prosessorene. Det ene eller de flere programmene inkluderer instruksjoner for å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og instruksjoner for å forskyve et elektronisk dokument som vises på berøringsskjermen i en første retning som reaksjon eller respons på at bevegelsen detekteres. Det ene eller de flere programmene inkluderer også instruksjoner for å vise et område utenfor en sidekant av det elektroniske dokumentet dersom sidekanten av det elektroniske dokumentet nås mens det elektroniske dokumentet forskyves i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller

6 1 2 nær berøringsskjermen. Det ene eller de flere programmene inkluderer videre instruksjoner for å forskyve dokumentet i en andre retning inntil området utenfor sidekanten av dokumentet ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [0014] Ifølge noen utførelsesformer vises et dataprogramprodukt omfattende et datamaskinlesbart lagringsmedium og en dataprogrammekanisme innlemmet i dette. Dataprogrammekanismen omfatter instruksjoner som når de blir eksekvert eller utført av en anordning med en berøringsskjerm, bevirker anordningen til å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og til å forskyve et elektronisk dokument som vises på berøringsskjermen i en første retning, som reaksjon eller respons på deteksjon av bevegelsen. Instruksjonene bevirker videre anordningen til å vise et område utenfor en sidekant av det elektroniske dokumentet dersom sidekanten av det elektroniske dokumentet nås mens det elektroniske dokumentet forskyves i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen. Instruksjonene bevirker videre anordningen til å forskyve dokumentet i en andre retning inntil området utenfor sidekanten av dokumentet ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [001] Ifølge noen utførelsesformer vises en anordning med en berøringsskjerm. Anordningen omfatter en innretning for å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og en innretning for å forskyve et elektronisk dokument som vises på berøringsskjermen i en første retning som reaksjon eller respons på deteksjon av bevegelsen. Anordningen omfatter også en innretning for å vise et område utenfor en sidekant av det elektroniske dokumentet dersom sidekanten av det elektroniske dokumentet nås mens det elektroniske dokumentet forskyves i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen. Anordningen omfatter videre en innretning for å forskyve dokumentet i en andre retning inntil området utenfor sidekanten av dokumentet ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [0016] Ifølge noen utførelsesformer vises en datamaskin-utført fremgangsmåte for bruk i forbindelse med en anordning med en berøringsskjerm. I fremgangsmåten detekteres en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen. Som

7 6 1 2 reaksjon eller respons på at bevegelsen detekteres blir en liste av elementer som vises på berøringsskjermen rullet i en første retning. Dersom en ende av listen nås mens listen rulles i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir et område utenfor enden av listen vist. Når objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir listen rullet i en andre retning motsatt for den første retningen inntil området utenfor enden av listen ikke lenger vises. [0017] Videre vises et grafisk brukergrensesnitt på en anordning med en berøringsskjerm, omfattende en andel av en liste av elementer som vises på berøringsskjermen og et område utenfor en ende av listen. Som reaksjon eller respons på deteksjon av en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen, blir listen rullet i en første retning. Dersom enden av listen nås mens listen rulles i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir området utenfor enden av listen vist. Når objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir listen rullet i en andre retning motsatt for den første retningen inntil området utenfor enden av listen ikke lenger vises. [0018] Ifølge noen utførelsesformer vises en anordning omfattende en berøringsskjerm, én eller flere prosessorer, minne, og ett eller flere programmer. Det ene eller de flere programmene er lagret i minnet og innrettet for å bli kjørt av den ene eller de flere prosessorene. Det ene eller de flere programmene inkluderer instruksjoner for å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og instruksjoner for å rulle en liste av elementer som vises på berøringsskjermen i en første retning som reaksjon eller respons på at bevegelsen detekteres. Det ene eller de flere programmene inkluderer også instruksjoner for å vise et område utenfor en ende av listen dersom enden av listen nås mens listen rulles i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen. Det ene eller de flere programmene inkluderer videre instruksjoner for å rulle listen i en andre retning motsatt for den første retningen inntil området utenfor enden av listen ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [0019] Ifølge noen utførelsesformer vises et dataprogramprodukt omfattende et datamaskinlesbart lagringsmedium og en dataprogrammekanisme innlemmet i dette. Dataprogrammekanismen omfatter instruksjoner som når de blir eksekvert

8 7 1 2 eller utført av en anordning med en berøringsskjerm, bevirker anordningen til å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og til å rulle en liste av elementer som vises på berøringsskjermen i en første retning som reaksjon eller respons på at bevegelsen detekteres. Instruksjonene bevirker videre anordningen til å vise et område utenfor en ende av listen dersom enden av listen nås mens listen rulles i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen. Instruksjonene bevirker videre anordningen til å rulle listen i en andre retning motsatt for den første retningen inntil området utenfor enden av listen ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [00] Ifølge noen utførelsesformer vises en anordning med en berøringsskjerm. Anordningen omfatter en innretning for å detektere en bevegelse av et objekt på eller nær berøringsskjermen og en innretning for å rulle en liste av elementer som vises på berøringsskjermen i en første retning som reaksjon eller respons på deteksjon av bevegelsen. Anordningen omfatter også en innretning for å vise et område utenfor en ende av listen dersom enden av listen nås mens listen rulles i den første retningen samtidig som objektet fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen. Anordningen omfatter videre en innretning for å rulle listen i en andre retning motsatt for den første retningen inntil området utenfor enden av listen ikke lenger vises, etter at objektet ikke lenger detekteres på eller nær berøringsskjermen. [0021] Videre vises en datamaskin-utført fremgangsmåte for bruk på en anordning med en berøringsskjerm, som inkluderer å detektere en vridende bevegelse med flere fingre på eller nær berøringsskjermen. Den vridende flerfingerbevegelsen har en tilhørende grad av rotasjon. Dersom den tilhørende graden av rotasjon overstiger en forhåndsdefinert grad av rotasjon, utføres en 90 skjermrotasjonskommando. Dersom den tilhørende graden av rotasjon er mindre enn den forhåndsdefinerte graden av rotasjon, utføres en skjermrotasjonskommando med en spiss rotasjonsvinkel, og når den vridende flerfingerbevegelsen ikke lenger detekteres, utføres en skjermrotasjonskommando med en rotasjonsvinkel som er motsatt for den spisse vinkelen. [0022] Videre vises en anordning som omfatter en berøringsskjerm, én eller flere prosessorer, minne og ett eller flere programmer. Det ene eller de flere

9 8 1 2 programmene er lagret i minnet og innrettet for å bli kjørt av den ene eller de flere prosessorene. Det ene eller de flere programmene inkluderer: instruksjoner for å detektere en vridende flerfingerbevegelse på eller nær berøringsskjermen, der den vridende flerfingerbevegelsen har en tilhørende grad av rotasjon; instruksjoner for å utføre en 90 skjermrotasjonskommando dersom den tilhørende graden av rotasjon overstiger en forhåndsdefinert grad av rotasjon; og instruksjoner for å utføre en skjermrotasjonskommando med en spiss rotasjonsvinkel og for å utføre, når den vridende flerfingerbevegelsen ikke lenger detekteres, en skjermrotasjonskommando med en rotasjonsvinkel som er motsatt for den spisse vinkelen dersom den tilhørende graden av rotasjon er mindre enn den forhåndsdefinerte graden av rotasjon. [0023] Videre vises et dataprogramprodukt som inkluderer et datamaskinlesbart lagringsmedium og en dataprogrammekanisme innlemmet i dette. Dataprogrammekanismen inkluderer instruksjoner som når de blir eksekvert eller utført av en anordning med en berøringsskjerm, bevirker anordningen til å: detektere en vridende flerfingerbevegelse på eller nær berøringsskjermen, der den vridende flerfingerbevegelsen har en tilhørende grad av rotasjon; utføre en 90 skjermrotasjonskommando dersom den tilhørende graden av rotasjon overstiger en forhåndsdefinert grad av rotasjon; og utføre en skjermrotasjonskommando med en spiss rotasjonsvinkel og, når den vridende flerfingerbevegelsen ikke lenger detekteres, utføre en skjermrotasjonskommando med en rotasjonsvinkel som er motsatt for den spisse vinkelen dersom den tilhørende graden av rotasjon er mindre enn den forhåndsdefinerte graden av rotasjon. [0024] Videre vises en anordning med en berøringsskjerm som inkluderer: en innretning for å detektere en vridende flerfingerbevegelse på eller nær berøringsskjermen, der den vridende flerfingerbevegelsen har en tilhørende grad av rotasjon; en innretning for å utføre en 90 skjermrotasjonskommando dersom den tilhørende graden av rotasjon overstiger en forhåndsdefinert grad av rotasjon; og en innretning for å utføre en skjermrotasjonskommando med en spiss rotasjonsvinkel og, når den vridende flerfingerbevegelsen ikke lenger detekteres, for å utføre en skjermrotasjonskommando med en rotasjonsvinkel som er motsatt for den spisse vinkelen dersom den tilhørende graden av rotasjon er mindre enn den forhåndsdefinerte graden av rotasjon.

10 9 1 2 [002] Videre vises en datamaskin-utført fremgangsmåte for å vise et elektronisk dokument med en dokumentlengde og en dokumentbredde, for bruk på en anordning med en berøringsskjerm, som inkluderer å vise det elektroniske dokumentet med en første forstørrelse og detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome ut med en brukerspesifisert mengde. Som reaksjon eller respons på deteksjon av håndbevegelsen blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse som er mindre enn den første forstørrelsen. Dersom dokumentlengden eller dokumentbredden vises i sin helhet samtidig som håndbevegelsen fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse der områder utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet vises, og ved deteksjon av avbrytelse av håndbevegelsen blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet ikke lenger vises. [0026] Videre vises et grafisk brukergrensesnitt på en anordning med en berøringsskjerm, som inkluderer et elektronisk dokument med en dokumentlengde og en dokumentbredde, som skal vises på berøringsskjermen med flere forstørrelser omfattende en første forstørrelse, og områder utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet. Som reaksjon eller respons på deteksjon av en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen som svarer til en kommando om å zoome ut en brukerspesifisert mengde, der håndbevegelsen blir detektert mens det elektroniske dokumentet vises med den første forstørrelsen, blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse som er mindre enn den første forstørrelsen. Dersom dokumentlengden eller dokumentbredden vises i sin helhet samtidig som håndbevegelsen fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen, blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet vises, og ved deteksjon av avbrytelse av håndbevegelsen blir det elektroniske dokumentet vist med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet ikke lenger vises. [0027] Videre vises en anordning som inkluderer en berøringsskjerm, én eller flere prosessorer, minne og ett eller flere programmer. Det ene eller de flere programmene er lagret i minnet og innrettet for å bli kjørt av den ene eller de flere

11 1 2 prosessorene. Det ene eller de flere programmene inkluderer: instruksjoner for å vise et elektronisk dokument med en første forstørrelse; instruksjoner for å detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome ut en brukerspesifisert mengde; instruksjoner for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse som er mindre enn den første forstørrelsen som reaksjon eller respons på deteksjon av håndbevegelsen; instruksjoner for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områder utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet vises dersom en dokumentlengde eller en dokumentbredde vises i sin helhet samtidig som håndbevegelsen fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen; og instruksjoner for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet ikke lenger vises ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen. [0028] Videre vises et dataprogramprodukt som inkluderer et datamaskinlesbart lagringsmedium og en dataprogrammekanisme innlemmet i dette. Dataprogrammekanismen inkluderer instruksjoner som når de blir eksekvert av en anordning med en berøringsskjerm, bevirker anordningen til å: vise et elektronisk dokument med en første forstørrelse; detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome ut en brukerspesifisert mengde; vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse som er mindre enn den første forstørrelsen som reaksjon eller respons på deteksjon av håndbevegelsen; vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områder utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet vises dersom en dokumentlengde eller en dokumentbredde vises i sin helhet samtidig som håndbevegelsen fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen; og vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet ikke lenger vises ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen. [0029] Videre vises en anordning med en berøringsskjerm som inkluderer: en innretning for å vise et elektronisk dokument med en første forstørrelse; en innretning for å detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome ut en brukerspesifisert mengde; en innretning for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse som er mindre enn den første forstørrelsen som reaksjon eller respons på deteksjon av

12 håndbevegelsen; en innretning for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områder utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet vises dersom en dokumentlengde eller en dokumentbredde vises i sin helhet samtidig som håndbevegelsen fortsatt detekteres på eller nær berøringsskjermen; og en innretning for å vise det elektroniske dokumentet med en forstørrelse der områdene utenfor motsatte sidekanter av det elektroniske dokumentet ikke lenger vises ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen. [00] Videre vises en datamaskin-utført fremgangsmåte for å vise et elektronisk dokument, for bruk på en anordning med en berøringsskjerm, som inkluderer å vise i hvert fall en første andel av det elektroniske dokumentet med en første forstørrelse og detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome inn en brukerspesifisert mengde. Som reaksjon eller respons på deteksjon av håndbevegelsen blir stadig mindre andeler av det elektroniske dokumentet vist med økende forstørrelse. Ved deteksjon av avbrytelse av håndbevegelsen, dersom forstørrelsen overstiger en forhåndsdefinert forstørrelse, blir en respektiv andel av det elektroniske dokumentet vist med den forhåndsdefinerte forstørrelsen. [0031] Videre vises et grafisk brukergrensesnitt på en anordning med en berøringsskjerm som inkluderer stadig mindre andeler av et elektronisk dokument som skal vises på berøringsskjermen med økende forstørrelse. De stadig mindre andelene av det elektroniske dokumentet inkluderer en første andel. Som reaksjon eller respons på deteksjon av en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome inn en brukerspesifisert mengde, der håndbevegelsen blir detektert mens i hvert fall den første andelen av et elektronisk dokument vises med en første forstørrelse, blir de stadig mindre andelene av det elektroniske dokumentet vist med økende forstørrelse. Ved deteksjon av avbrytelse av håndbevegelsen, dersom forstørrelsen overstiger en forhåndsdefinert forstørrelse, blir en respektiv andel av det elektroniske dokumentet vist med den forhåndsdefinerte forstørrelsen. [0032] Videre vises en anordning som inkluderer en berøringsskjerm, én eller flere prosessorer, minne og ett eller flere programmer. Det ene eller de flere programmene er lagret i minnet og innrettet for å bli kjørt av den ene eller de flere prosessorene. Det ene eller de flere programmene inkluderer: instruksjoner for å

13 vise i hvert fall en første andel av et elektronisk dokument med en første forstørrelse; instruksjoner for å detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome inn en brukerspesifisert mengde; instruksjoner for å vise stadig mindre andeler av det elektroniske dokumentet med økende forstørrelse som reaksjon eller reepons på deteksjon av håndbevegelsen; og instruksjoner for å vise en respektiv andel av det elektroniske dokumentet med en forhåndsdefinert forstørrelse dersom, ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen, forstørrelsen overstiger den forhåndsdefinerte forstørrelsen. [0033] Videre vises et dataprogramprodukt som inkluderer et datamaskinlesbart lagringsmedium og en dataprogrammekanisme innlemmet i dette. Dataprogrammekanismen omfatter instruksjoner som når de blir eksekvert eller utført av en anordning med en berøringsskjerm, bevirker anordningen til å: vise i hvert fall en første andel av et elektronisk dokument med en første forstørrelse; detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome inn en brukerspesifisert mengde; vise stadig mindre andeler av det elektroniske dokumentet med økende forstørrelse som reaksjon på deteksjon av håndbevegelsen; og vise en respektiv andel av det elektroniske dokumentet med en forhåndsdefinert forstørrelse dersom, ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen, forstørrelsen overstiger en forhåndsdefinert forstørrelse. [0034] Videre vises en anordning med en berøringsskjerm som inkluderer en innretning for å vise i hvert fall en første andel av et elektronisk dokument med en første forstørrelse; en innretning for å detektere en håndbevegelse på eller nær berøringsskjermen svarende til en kommando om å zoome inn en brukerspesifisert mengde; en innretning for å vise stadig mindre andeler av det elektroniske dokumentet med økende forstørrelse som reaksjon eller respons på deteksjon av håndbevegelsen; og en innretning for å vise en respektiv andel av det elektroniske dokumentet med en forhåndsdefinert forstørrelse dersom, ved deteksjon av opphør av håndbevegelsen, forstørrelsen overstiger den forhåndsdefinerte forstørrelsen. [003] De viste utførelsesformene muliggjør enkel og intuitiv rulling i lister og forskyvning av elektroniske dokumenter på en anordning med en berøringsskjerm.

14 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0036] For en bedre forståelse av de ovenfor angitte utførelsesformer av oppfinnelsen så vel som ytterligere utførelsesformer av denne henvises til beskrivelsen av utførelsesformer gitt nedenfor, sett sammen med de følgende tegninger, der like referansenummer henviser til tilsvarende elementer i alle figurene. [0037] Figur 1 er et blokkdiagram som illustrerer en bærbar flerfunksjonsanordning med en berøringsfølsom skjerm ifølge noen utførelsesformer. [0038] Figur 2 illustrerer en bærbar flerfunksjonsanordning med en berøringsskjerm ifølge noen utførelsesformer. [0039] Figur 3 illustrerer et eksempel på brukergrensesnitt for å låse opp en bærbar elektronisk anordning ifølge noen utførelsesformer. [0040] Figur 4 illustrerer et eksempel på brukergrensesnitt for en meny av applikasjoner på en bærbar flerfunksjonsanordning ifølge noen utførelsesformer. [0041] Figur er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte for å rulle gjennom en liste ifølge noen utførelsesformer. [0042] Figurene 6A-6D illustrerer et eksempel på brukergrensesnitt for å administrere en innboks ifølge noen utførelsesformer. [0043] Figur 7 er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte for å forskyve et elektronisk dokument ifølge noen utførelsesformer. [0044] Figurene 8A-8D illustrerer et eksempel på brukergrensesnitt for en nettleser ifølge noen utførelsesformer. [004] Figur 9 er et flytdiagram som illustrerer en prosess ved visning av et elektronisk dokument med flere forstørrelser. [0046] Figurene A-C illustrerer fremvisning av et elektronisk dokument med flere forstørrelser. [0047] Figur 11 er et flytdiagram som illustrerer en prosess ved fremvisning av et elektronisk dokument med flere forstørrelser. [0048] Figurene 12A-12C illustrerer fremvisning av et elektronisk dokument med flere forstørrelser. [0049] Figurene 13A-13C illustrerer fremvisning av et elektronisk dokument med flere forstørrelser. [000] Figur 14 er et flytdiagram som illustrerer en prosess ved utførelse av en skjermrotasjonskommando.

15 14 [001] Figurene 1A-1E illustrerer rotasjon av en fremvisning av et elektronisk dokument eller et annet digitalt objekt. [002] Figurene 16A-16F illustrerer et eksempel på håndbevegelse for å rotere en skjerm. [003] Figur 17 er et blokkdiagram som illustrerer en anordning med en berøringsskjerm ifølge noen utførelsesformer. 1 2 BESKRIVELSE AV UTFØRELSESFORMER [004] Det vil nå bli henvist i detalj til utførelsesformer, med eksempler illustrert i de vedlagte tegningene. I den følgende detaljerte beskrivelsen er en rekke spesifikke detaljer angitt for å gi en gjennomgående forståelse av foreliggende oppfinnelse. Imidlertid vil det være klart for fagmannen at foreliggende oppfinnelse kan praktiseres uten disse spesifikke detaljene. I andre tilfeller er velkjente metoder, prosedyrer, komponenter, kretser og nettverk ikke beskrevet i detalj for å unngå å vanskeliggjøre forståelsen av aspekter ved utførelsesformene. [00] Utførelsesformer av en bærbar flerfunksjonsanordning, brukergrensesnitt for slike anordninger samt tilhørende prosesser for bruk av slike anordninger er beskrevet. I noen utførelsesformer er anordningen en bærbar kommunikasjonsanordning, så som en mobiltelefon, som også inneholder andre funksjoner, så som PDA- og/eller musikkavspillerfunksjoner. [006] Brukergrensesnittet kan inkludere et fysisk klikkehjul i tillegg til en berøringsskjerm, eller et virtuelt klikkehjul som vises på berøringsskjermen. Et klikkehjul er en brukergrensesnittsanordning som kan tilveiebringe navigeringskommandoer basert på rotasjonsbevegelse av hjulet eller et berøringspunkt mellom hjulet og en bruker av anordningen. Et klikkehjul kan også bli anvendt for å tilveiebringe en brukerkommando svarende til utvelgelse av ett eller flere elementer, for eksempel når brukeren av anordningen presser ned på i hvert fall en del av hjulet, eller midten av hjulet. Alternativt kan avbrytelse av kontakt med et klikkehjulbilde på en berøringsskjermflate angi en brukerkommando svarende til utvelgelse. For enkelhets skyld blir i beskrivelsen som følger en bærbar flerfunksjonsanordning med en berøringsskjerm anvendt som et eksempel på utførelse. Det må imidlertid forstås at noen av brukergrensesnittene og tilhørende prosesser kan bli anvendt med andre anordninger, så som personlige data-

16 1 1 2 maskiner og laptop-datamaskiner, som kan inkludere én eller flere andre fysiske brukergrensesnittsanordninger, så som et fysisk klikkehjul, et fysisk tastatur, en mus og/eller en styrespak. [007] Anordningen støtter en rekke forskjellige applikasjoner, så som en telefonapplikasjon, en videokonferanseapplikasjon, en epost-applikasjon, en øyeblikksmeldingsapplikasjon, en bloggeapplikasjon, en digitalkameraapplikasjon, en digital videokameraapplikasjon, en nettleserapplikasjon, en digital musikkavspillerapplikasjon og/eller en digital videoavspillerapplikasjon. [008] De forskjellige applikasjonene som kan bli kjørt på anordningen kan anvende minst én felles fysisk brukergrensesnittsanordning, så som berøringsskjermen. Én eller flere funksjoner for berøringsskjermen så vel som tilhørende informasjon som vises på anordningen kan bli tilpasset og/eller variert fra én applikasjon til den neste og/eller innenfor en gitt applikasjon. På denne måten kan en felles fysisk arkitektur (så som berøringsskjermen) for anordningen støtte de mange forskjellige applikasjonene med brukergrensesnitt som er intuitive og transparente. [009] Brukergrensesnittene kan inkludere én eller flere programvarebaserte tastaturutførelser. De programvarebaserte tastaturutførelsene kan inkludere standard (QWERTY) og/eller ikke-standard utforminger av symboler på de viste ikonene i tastaturet. Tastaturutførelsene kan inkludere et lavere antall ikoner (eller programvarebaserte taster) i forhold til antallet taster i eksisterende fysiske tastaturer, så som et skrivemaskintastatur. Dette kan gjøre det enklere for brukere å velge ett eller flere ikoner i tastaturet, og således ett eller flere motsvarende symboler. Tastaturutførelsene kan være adaptive. For eksempel kan viste ikoner bli modifisert i henhold til brukerhandlinger, så som valg av ett eller flere ikoner og/eller ett eller flere motsvarende symboler. Én eller flere applikasjoner på den bærbare anordningen kan anvende felles og/eller forskjellige tastaturutførelser. Følgelig kan tastaturutførelsen som anvendes være skreddersydd til i hvert fall noen av applikasjonene. I noen utførelsesformer kan én eller flere tastaturutførelser være spesialtilpasset for en bestemt bruker. For eksempel basert på ordbrukshistorien (leksikografi, dagligtale, individuell bruk) til den aktuelle brukeren. Noen av tastaturutførelsene kan være tilpasset for å redusere

17 sannsynligheten for brukerfeil ved valg av ett eller flere ikoner, og således ett eller flere symboler, ved bruk av de programvarebaserte tastaturutførelsene. [0060] Vi vil nå ta for oss utførelsesformer av anordningen. Figur 1 er et blokkdiagram som illustrerer en bærbar flerfunksjonsanordning 0 med en berøringsfølsom skjerm 112 ifølge noen utførelsesformer. Den berøringsfølsomme skjermen 112 kalles noen ganger en "berøringsskjerm" for å forenkle. Anordningen 0 kan inkludere et minne 2 (som kan inkludere ett eller flere datamaskinlesbare lagringsmedier), en minnestyringsenhet 122, én eller flere prosesseringsenheter (CPU er) 1, et periferiutstyrsgrensesnitt 118, RF-kretser 8, lydkretser 1, en høyttaler 111, en mikrofon 113, et inn/ut-(i/o)-system 6, andre innmatings- eller styreanordninger 116 og en ekstern port 124. Anordningen 0 kan inkludere én eller flere optiske følere 164. Disse komponentene kan kommunisere over én eller flere kommunikasjonsbusser eller signallinjer 3. [0061] Det må forstås at anordningen 0 kun er ett eksempel på en bærbar flerfunksjonsanordning 0, og at anordningen 0 kan ha flere eller færre komponenter enn det som er vist, kan kombinere to eller flere komponenter, eller kan ha en annen utforming eller anordning av komponentene. De forskjellige komponentene vist i figur 1 kan være realisert i maskinvare, programvare eller en kombinasjon av både maskinvare og programvare, inkludert én eller flere signalbehandlingskretser og/eller applikasjonsspesifikke integrerte kretser. [0062] Minnet 2 kan inkludere høyhastighets direkteaksessminne og kan også inkludere ikke-volatilt minne, så som én eller flere magnetplatelageranordninger, flashminneanordninger eller andre ikke-volatile halvlederbaserte minneanordninger. Tilgang til minnet 2 for andre komponenter i anordningen 0, så som CPU 1 og periferiutstyrsgrensesnittet 118, kan være styrt av minnestyringsenheten 122. [0063] Periferiutstyrsgrensesnittet 118 kobler periferiutstyret for innmating og utmating tilknyttet anordningen til CPU 1 og minnet 2. Den ene eller de flere prosessorene 1 kjører eller utfører forskjellige dataprogrammer og/eller sett av instruksjoner lagret i minnet 2 for å utføre forskjellige funksjoner for anordningen 0 og for å prosessere data.

18 [0064] I noen utførelsesformer kan periferiutstyrsgrensesnittet 118, CPU 1 og minnestyringsenheten 122 være realisert på én enkelt brikke, så som en brikke 4. I andre utførelsesformer kan de være realisert på hver sine brikker. [006] RF-(radiofrekvens)-kretsene 8 mottar og sender ut RF-signaler, også kalt elektromagnetiske signaler. RF-kretsene 8 gjør om elektriske signaler til/fra elektromagnetiske signaler og kommuniserer med kommunikasjonsnettverk og andre kommunikasjonsanordninger ved hjelp av de elektromagnetiske signalene. RF-kretsene 8 kan inkludere velkjente kretser for å utføre disse funksjonene, inkludert, men ikke begrenset til et antennesystem, en RF-tranceiver, én eller flere forsterkere, en radiomottaker, én eller flere oscillatorer, en digital signalprosessor, et kodek-chipset, et abonnentidentitetsmodul-(sim)-kort, minne osv. RF-kretsene 8 kan kommunisere med nettverk, så som Internett, også omtalt som verdensveven (WWW), et intranett og/eller et trådløst nettverk, så som et mobiltelefonnettverk, et trådløst lokalnettverk (LAN) og/eller et storbynettverk (MAN), og andre anordninger gjennom trådløs kommunikasjon. Den trådløse kommunikasjonen kan anvende en hvilken som helst av en rekke tilgjengelige kommunikasjonsstandarder, -protokoller og -teknologier, inkludert, men ikke begrenset til GSM (Global System for Mobile Communications), EDGE (Enhanced Data GSM Environment), W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), Bluetooth, Wi-Fi (Wireless Fidelity) (f.eks. IEEE a, IEEE b, IEEE g og/eller IEEE n), VoIP (Voice over Internett Protocol), Wi-MAX, en protokoll for e- post, øyeblikksmeldinger og/eller SMS (Short Messaging Service)), eller en hvilken som helst annen passende kommunikasjonsprotokoll, inkludert kommunikasjonsprotokoller som enda ikke var utviklet på innleveringsdatoen til dette dokumentet. [0066] Lydkretsene 1, høyttaleren 111 og mikrofonen 113 tilveiebringer et lydgrensesnitt mellom en bruker og anordningen 0. Lydkretsene 1 mottar lyddata fra periferiutstyrsgrensesnittet 118, gjør om lyddataene til et elektrisk signal og sender det elektriske signalet til høyttaleren 111. Høyttaleren 111 gjør om det elektriske signalet til lydbølger som kan høres av mennesker. Lydkretsene 1 mottar også elektriske signaler konvertert av mikrofonen 113 fra lydbølger. Lydkretsene 1 gjør om det elektriske signalet til lyddata og sender lyddataene til

19 periferiutstyrsgrensesnittet 118 for prosessering. Lyddata kan bli hentet frem fra og/eller sendt til minnet 2 og/eller RF-kretsene 8 av periferiutstyrsgrensesnittet 118. I noen utførelsesformer inkluderer lydkretsene 1 også en hodetelefonplugg (ikke vist). Hodetelefonpluggen tilveiebringer et grensesnitt mellom lydkretsene 1 og bærbart inn/ut-periferilydutstyr, så som hodetelefoner med kun utmating eller et hodetelefonsett med både utmating (f.eks. en hodetelefon for ett eller begge ører) og innmating (f.eks. en mikrofon). [0067] I/O-systemet 6 kobler inn/ut-periferiutstyr på anordningen 0, så som fremvisningssystemet 112 og andre innmatings-/styringsanordninger 116, til periferiutstyrsgrensesnittet 118. I/O-systemet 6 kan inkludere en fremvisningsstyrer 16 og én eller flere innmatingsstyringer 160 for andre innmatings- eller styringsanordninger. Den ene eller de flere innmatingsstyrerne 160 mottar/sender ut elektriske signaler fra/til andre innmatings- eller styringsanordninger 116. De andre innmatings-/styringsanordningene 116 kan inkludere fysiske knapper (f.eks. trykknapper, vippeknapper, osv.), nummerskiver, glidebrytere, styrespaker, klikkehjul osv. I noen alternative utførelsesformer kan innmatingsstyringen(e) 160 være koblet til hvilke som helst (eller ingen) av følgende: et tastatur, en infrarødtport, en USB-port og en pekeranordning, så som en mus. Den ene eller de flere knappene (f.eks. 8, figur 2) kan inkludere en opp/ned-knapp for volumstyring for høyttaleren 111 og/eller mikrofonen 113. Den ene eller de flere knappene kan inkludere en trykknapp (f.eks. 6, figur 2). Et raskt trykk på trykknappen kan låse opp en lås for berøringsskjermen 112 eller innlede en prosess som anvender håndbevegelser på berøringsskjermen for å låse opp anordningen. Et mer langvarig trykk på trykknappen (f.eks. 6) kan skru kraft til anordningen 0 på eller av. Brukeren kan ha mulighet til å tilpasse funksjonalitet tilknyttet én eller flere av knappene. Berøringsskjermen 112 blir anvendt for å implementere virtuelle eller programvarebaserte knapper og ett eller flere programvarebaserte tastaturer. [0068] Det berøringsfølsomme fremvisningssystemet 112 tilveiebringer et innmatingsgrensesnitt og et utmatingsgrensesnitt mellom anordningen og en bruker. Fremvisningsstyreren 16 mottar og/eller sender ut elektriske signaler fra/til fremvisningssystemet 112. Fremvisningssystemet 112 viser brukeren visuell utmating. Den visuelle utmatingen kan inkludere grafikk, tekst, ikoner, video og en hvilken som helst kombinasjon av dette (kollektivt omtalt som "grafikk"). I noen

20 utførelsesformer kan noe av eller all den visuelle utmatingen svare til brukergrensesnittsobjekter, som vil bli beskrevet i ytterligere detalj nedenfor. [0069] En berøringsskjerm i fremvisningssystemet 112 er en berøringsfølsom overflate som mottar innmating fra brukeren basert på haptisk persepsjon og/eller berøringskontakt. Fremvisningssystemet 112 og fremvisningsstyreren 16 (sammen med eventuelle tilknyttede moduler og/eller sett av instruksjoner i minnet 2) detekterer kontakt (og eventuell bevegelse eller avbrytelse av kontakten) med fremvisningssystemet 112 og konverterer den detekterte kontakten til samhandling med brukergrensesnittsobjekter (f.eks. et antall programvaretaster, ikoner, nettsider eller bilder) som vises på berøringsskjermen. I et eksempel på utførelse svarer et kontaktpunkt mellom en berøringsskjerm i fremvisningssystemet 112 og brukeren til en av brukeren fingre. [0070] Berøringsskjermen i fremvisningssystemet 112 kan anvende LCD-(Liquid Crystal Display)-teknologi eller LPD-(Light emitting Polymer Display)-teknologi, selv om andre skjermteknologier kan bli anvendt i andre utførelsesformer. Berøringsskjermen i fremvisningssystemet 112 og fremvisningsstyreren 16 kan detektere kontakt og eventuell bevegelse eller avbrytelse av denne med bruk av en hvilken som helst av flere mulige berøringsavfølingsteknologier som er kjent i dag eller som blir utviklet i fremtiden, inkludert, men ikke begrenset til kapasitive, resistive, infrarødt-baserte og akustisk overflatebølge-baserte teknologier, så vel som andre avstandsdetektorgrupper eller andre elementer for å bestemme ett eller flere kontaktpunkter med en berøringsskjerm i fremvisningssystemet 112. En berøringsfølsom skjerm i noen utførelsesformer av fremvisningssystemet 112 kan være tilsvarende de multiberøringsfølsomme digitaliseringsbordene beskrevet i følgende US-patenter: 6,323,846 (Westerman m.fl.), 6,70,7 (Westerman m.fl.) og/eller 6,677,932 (Westerman), og/eller US 02/0024A1. En berøringsskjerm i fremvisningssystemet 112 viser imidlertid visuell utmating fra den bærbare anordningen 0, mens de berøringsfølsomme digitaliseringsbordene ikke gir visuell utmating. Berøringsskjermen i fremvisningssystemet 112 kan ha en oppløsning på over 0 dpi. I et eksempel på utførelse har berøringsskjermen i fremvisningssystemet en oppløsning på omtrent 168 dpi. Brukeren kan etablere kontakt med berøringsskjermen i fremvisningssystemet 112 med bruk av et hvilket som helst passende objekt eller hjelpemiddel, så som en posisjonspeker, en finger

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055 Innlevering Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars- Martin Hejll 3495 Eirik Simensen 3452 Kjell Storvestre 3504 Krister Moen 3055 Innhold. Stiler... 2 2. Objekter... 3 a) Objektorientering av brukergrensesnitt...

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer