HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak: Forord Budsjettprosessen Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Frie inntekter Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Momskompensasjon drift og investeringer Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Lønns- og prisvekst Renteutviklingen Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Politisk styring Informasjon og publikumstjenesten Administrasjon Skole Barnehage Helse NAV Hole Pleie-, rehabilitering og omsorg Tiltak funksjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirken Teknisk drift, eiendom, vann og avløp Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Finansielle nøkkeltall Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Vedtak - Økonomiplan Økonomiplan Årsbudsjett

3 Kommunestyrets vedtak: 1. Skatteøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2011 og økonomiplan vedtas som det fremgår av vedlagte driftsoversikt 1a og 1b med følgende endringer: Økt ramme for skolen (2011) til vikarpott kr Lønnsøkning kirkens ansatte, totalt kr Økt inntekt statlig ramme kr Økning øvrige driftsinntekter kr Utsatt innbyggerundersøkelse kr Sum netto virkning/forbedret balanse kr Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til tjenesteområdet. 4. Kommunale avgifter og gebyrer: Årsavgift vann økes med 4% til 10,15 kr/m3 ekskl mva. Årsavgift kloakk økes med 4% til 22,70 kr/m3 ekskl mva Tilkoplingsavgift vann økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift vann og kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), økes med 4%. Gebyrer private reguleringsplaner (detaljplan) økes med 4%. Byggegebyrer økes med 4%. Boligrenovasjon økes med 3,5% til kr ekskl mva. Hytterenovasjon økes med 4,7% til kr. 900 ekskl mva. Barnehage videreføres uendret med kr pr måned for hel plass i tråd med makspris fastsatt av Stortinget. Skolefritidsordningen økes med 4% til kr pr mnd fra Kulturskolekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent for utenbys elever økes med 4% til kr fra Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt mellom 2 og 3 G økes med 4% til kr 512. Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt over 3G økes med 4% til kr 945. Ambulerende vaktmester kr/time, økes med 4% til kr 77. Lån av trygghetsalarm kr/måned, økes med 4% til kr 241. Middagsombringelse kr/måltid, økes med 4% til kr 54. Vask av klær til hjemmeboende, økes med 4% til kr. 44. Kirken, festeavgift økes fra kr 50 pr år til kr 100 pr år. Indeksreguleres og innkreves hvert 5. år. Feieravgiften økes med 4% til kr Feieravgiften tilsyn økes med 2,7% til kr Økonomiplan Årsbudsjett

4 5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 8. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak: Låneopptak investeringer inntil kr Avdragstid 30 år. Serielån Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår jf finansreglementet. Økonomiplan Årsbudsjett

5 Verbalvedtak: Teknisk/eiendom Tiltak i klima- og energiplan angående alternativ energi til kommunale bygg vurderes finansiert gjennom samarbeid med Ringerikskraft. Kultur/idrett Tilskuddsordningene til lag og foreninger evalueres og justeres i Skole Etterbruk av svømmehall ved Røyse skole utredes. Administrasjon Vurdere etablering av økonomiforvaltning, regnskap og skatteoppkreving som egen enhet i Hole kommune. Barn og unge - Det bør vurderes å i gangsette tiltakene hjem for en 50-lapp og bad for en 50-lapp. Alle kommunale tjenestesteder forventes å holde seg innenfor budsjett. Det innføres rapporteringsrutiner for eventuelle avvik, med begrunnelse. I tilknytning til arbeid med kommunal planstrategi bør det utarbeides en rulleringsplan for aktuelle sektor og kommunedelplaner. Disse planene bør samordnes bedre med neste års økonomiplan. Kommunestyret ønsker sterkere vektlegging av folkehelse og utarbeidelse av planer og ved nye tiltak. Dette må samordnes med tiltak som vil komme som del av samhandlingsreformen. Kommunestyret ber om at det er særlig oppmerksomhet i pleie- og omsorgssektoren for konsekvensene av innsparinger pålagt gjennom budsjettet. Kommunestyret ber om rapportering for klima- og energiplan i første halvår særlig vedrørende kommunens egne tiltak og for tiltak om fleksibel buss- og drosjeordning. Kommunestyret ber om at økonomiplanen suppleres med mål for idrett, folkehelse og kirken når ny leder for området er etablert. Rådmannen bes utrede aktuelle områder for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Økonomiplan Årsbudsjett

6 1. Forord En hovedutfordring også i det kommende budsjettarbeidet og økonomiplanperioden er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har utfordringer i forhold til budsjettbalansen og målsettingen om et netto driftsresultat på 3%. Nye lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og økte kostnader til elever med særskilte behov gir økte kostnader utover det som kompenseres gjennom økning i sentrale inntekter. Nødvendig utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger gir også økte driftskostnader fremover. Hole kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, men opplever også store svigninger i skatteinntektene fra ett år som gir utfordinger i forhold til langsiktig planlegging. Nedjusterte prognoser for kommunenes skatteinntekter i 2010 får også konsekvenser for prognosene fremover og utfordringer i forhold til driften. Hole kommune forventes fortsatt å ha høyere skatteinntekter pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Endringer i inntektssystemet fører imidlertid at kommunen får beholde en mindre andel av skatteinntektene og at utjevningen mellom kommunene øker. Hole kommune har opplevd store svigninger i skatteinntektene fra det ene året til det andre, og selv om deler av dette fanges opp gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det behov for å tilpasse driften til et varig lavere kostnadsnivå. Ved år med eventuelle høyere inntekter enn forventet, vil kommunen være i stand til å avsette midler for der igjen å redusere risikoen knyttet til svigninger i inntektene fremover. Det er også helt nødvendig å innarbeide tilstrekkelig risikoavsetning til å ta høyde for naturlige svigninger i inntekter og utgifter i løpet av perioden. Dette for å skape stabile og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Kommunen har en målsetting om ikke å ha høyere befolkningsvekst enn 2% årlig. Utviklingen de senere årene har vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift, spesielt knyttet til skoler og pleie- og omsorg. 2. Budsjettprosessen Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Økonomiplan Årsbudsjett

7 Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 25. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Budsjettdokument 1 Rådmannens statusrapport. Plan for budsjettarbeidet. 25. august Formannskapet. Strategisamling Forløpige rammer, omstillingsbehov og krav til hvilke områder adm skal analysere 5. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan grunnlagsdokumentasjon utarbeides 20. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen arbeidsdokument. Fastsette budsjettrammer og tiltak. 11. november Formannskapet - gjennomgang av forslag til tiltak for å saldere årsbudsjett og økonomiplan. 17. november Formannskapet avgir innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 17. november. 22. november - 6. Offentlig ettersyn. Høringsfrist 6. desember. desember 8. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsen og avgir enelig innstilling. 13. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak Økonomiplan Årsbudsjett

8 3. Kommunens rammebetingelser 3.1 Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) år år år år år år år år og eldre Sum Økning fra året fø Økning i % fra åre 1,5 % 2,4 % 3,4 % 4,3 % 2,0 % Befolkningsøkningen i perioden var 12,6%. Alle aldersgruppene har vekst. I perioden har aldersgruppen over 80 år økt med 15,5%, mens gruppen under 20 år kun har økt med 9,7%. Størst relativ økning har aldersgruppen 0 år med en vekst på 16 eller 29,1% vekst, gruppen 80 år og eldre hadde en vekst på 15,6% økning i perioden. Størst absolutt vekst i perioden har gruppen år med 441. I kommuneplanen er det forutsatt at befokningsveksten ikke skal være større enn 2% årlig Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Befolkningsutviklingen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivinger med ulik veksttakt. Her er tatt med prognosene for høy folketallsutvikling. I forhold til veksten de siste årene, er SSB høy vekst lagt til grunn for beregning av inntektsgrunnlaget for økonomiplan-perioden. Befolkningsutviklingen i 2009 var noe lavere enn prognosen som ble lagt til grunn for budsjettarbeidet. Økonomiplan Årsbudsjett

9 Befolkningsprognose for perioden basert på SSBs befolkningsframskrivning forutsatt høy vekst år år år år år år år år og eldre Total folkemengde Endring, antall Endring i % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Folketallet pr er på 6 049, en økning på 73 personer eller 1,2% fra og ligger høyere enn prognosen for Prognosen forutsatt høy vekst angir en vekst på 2,3-2,5% årlig. Dette er noe høyere enn målsettingen som er lagt til grunn i kommuneplanen på 2% årlig, men i tråd med den utviklingen som har vært de senere årene. Spesielt økningen i aldersgruppene 1-5 år og år i planperioden har forholdsvis store konsekvenser for utbygging av kommunens tjenestetilbud og infrastruktur. Fra 2015 og fremover er det spesielt viktig å være forberedt på økningen i antall eldre over 80 år. Det fremgår ikke av tabellen ovenfor, men økningen i antall eldre over 90 år øker fra 26 til 41 fra 2008 til Prognosen på høy vekst er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i dette dokumentet. Økonomiplan Årsbudsjett

10 3.2 Frie inntekter Med frie disponible inntekter menes inntekter som kommunen fritt kan disponere, dvs at de ikke er øremerket eller direkte knyttet til ytelse av en bestemt type tjeneste. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (skatt på inntekt og formue fra private og foretak) og eventuell eiendomsskatt dersom kommunen innfører slik skatt. I tillegg regnes også merverdiavgiftskompensasjon investeringer og rentekompensasjonsordninger fra staten som generelle inntekter. I regnskapet for 2009 utgjorde de frie disponible inntektene 217 mill kr (64%) av totale driftsinntekter på 341 mill kr. Øvrige driftsinntekter består av brukerbetaling, salgsinntekter og refusjoner/overføringer fra andre som budsjetteres og regnskapsføres under det enkelte tjenestested Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Som det fremgår ovenfor utgjør skatt og rammetilskudd nær 70% av kommunens inntekter. Regjeringen legger opp til en samlet vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kr i 2011, hvorav 2,55 mrd kr forventes å komme i form av vekst i de frie inntektene. Beregninger foretatt av det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2011 på omlag 2,4 mrd kr knyttet til den demografiske utviklingen. Regjeringen legger opp til en rekke endringer i inntektssystemet fra Endring i finansieringen av kommunene (inntektssystemet) politiske elementer: Redusert skatteandel. Skatteandelen av de frie inntektene for sektoren samlet skal reduseres fra 45% til 40%. Hensikten er en jevnere fordeling av inntekter mellom kommuner og å utjevne forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene. Endringen foretas ved å redusere kommunenes andel av skatteinntektene fra 12,8% i 2010 til 11,3% i 2011 (-1,5 prosentpoeng). Reduksjonen forventes å motsvares av økt rammetilskudd, omleggingen vil naturligvis slå ulikt ut for kommunene. Opptrapping av inntektsutjevningen mellom kommunene fra 2009 fullføres - fra 2011 økes inntektsutjevningen fra 59 til 60%. Økonomiplan Årsbudsjett

11 Endring i kostnadsnøklene: Rammetilskuddet fra staten tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Regjeringen endrer kriterier og nøkler for utgiftsbehov. Den nye kostnadsnøkkelen er laget på bakgrunn av faglige beregninger og analyser med utgangspunkt i et oppdatert datagrunnlag. Dagens system ble fastlagt midt på 1990-tallet. Siden den gang har det skjedd store endringer i etterspørsel og utgifter på de forskjellige tjenesteområdene. Videre skal de statlige barnehagetilskuddene (om lag 30 mrd kroner) legges inn i rammetilskuddet fra Når systemet nå endres for å passe bedre til hvordan dagens utgifter er i kommunene vil det naturlig nok føre til endret fordeling mellom kommunene. I det nye systemet legges det større vekt på ulemper som små kommuner har, kostnader knyttet til spredt bebyggelse og sosiale forhold enn tidligere. Men også i det nye systemet er det alderssammensettingen i den enkelte kommune som forklarer nesten 7 av 10 kroner når utgiftsbehovet fastsettes. Med de forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger fremlagt i statsbudsjettet fremkommer Hole kommune positivt ut av de omleggingene som foretas. Kommunen taper på omlegging av skatteandel og inntektsutjevning, men får gevinst av de endringer som foretas i utgiftsutjevningen gjennom endringer i kostnadsnøklene. Innlemming av øremerkede tilskudd fra 2011 I finansieringen av kommunesektoren har Stortinget også tilskudd som er øremerket konkrete tjenester. I 2011 foregår den største innlemming av øremerket tilskudd inn i inntektssystemet for kommunene gjennom rammetilskuddet. Kostnadsnøklene for barnehagene er justert for å tilpasses denne endringen. Tilskudd til barnehager (driftstilskudd, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler). Dette gjelder også tilskudd til private barnehager i kommunen. I tillegg kommer kompensasjon for uendret maksimalpris barnehager. Det legges også opp til opptrapping av likeverdig behandling mllom kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91%. Tilskudd til krisesentere foreslås innlemmet (lov om kommunale krisesentre trådde i kraft fra ). Er i statsbudsjettet overført Ringerike kommune som vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Kvalifiseringsprogrammet. Skoler Kommunene kompenseres gjennom rammetilskuddet for helårseffekt knyttet til tiltak i statsbudsjettet for 2010 knyttet til økt timetall i skolen, tilbud om lekshjelp og skyss SFO. Økonomiplan Årsbudsjett

12 Barnevern Regjeringen styrker det kommunale barnevern med et nytt øremerket tilskudd. Tilskuddet skal i hovedsak gå til nye stillinger og evt andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles gjennom fylkesmannen med fylkesvise rammer. Buskeruds ramme er på 11,2 mill kr. Søknaden fra kommunene være politisk behandlet og forankret. Styrking av kommunalt barnevern må være bærekraftig også uten det øremerkede tilskudd fremover. Søknadsfrist er Anslag på skatt og rammetilskudd På bakgrunn av at skatteinntektene i 2009 ble betydelig lavere enn lagt til grunn i budsjettvedtaket er det isolert sett grunnlag for å revurdere prognose for skatteanslaget for Det er mange forhold som påvirker skatteinntektene og kommunestyret er kjent med de svigningene som har vært gjennom årene. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det forholdsvis store svigninger fra det ene året til det andre. Gjennom inntektesutjevningen i rammetilskuddet oppveies noe av svigningene. KS (Kommunenes sentralforbund) har utarbeidet en prognosemodell for skatt og rammetilskudd som benyttes av de fleste kommuner som verkøy for budsjettering av skatt og rammetilskudd. I en alternativ modell anvendes gj.snittet for de 3 siste årene som er lagt til grunn, som for Hole gir 152% av landsgjennomsnittet. Det er også lagt til grunn i rådmannens foreløpige grunnlagsmateriell. Skatteinngangen pr august 2010 ligger på 152% av landsgjennomsnittet og gir en prognose på rundt 220 mill kr for Samlet for skatt og rammetilskudd er prognosen i økonomirapport pr 2. tertial på 226,7 mill kr. Dette tilsvarer KS prognose med alternativ 3 års gj.snitt. Det er også utgangspunktet for budsjettforslaget. I tillegg er det lagt til grunn befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet også for planperioden. Kommunestyrets målsetting om en forsiktig inntekstbudsjettering angitt med 140% av landsgjennomsnittet gir ca 8 mill kr lavere inntektsprognose for skatt og rammetilskudd samlet. Økonomiplan Årsbudsjett

13 HOLE 612 (år 2011-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp p Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR f Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalst Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nanne Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av herav gradvis bortfall av dif.ar Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedsk - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 - Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidle Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskap Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntek "Bykletrekket" (anslag etter Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -317,9-245,7-71,0 769,3-2,4-3,9-4,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 40,2-22,1 24,84 (5,90) 2,00 2,00 2,00 Andre skatteinntekter (eiendom Sum skatt og rammetilskudd (av KS prognosemodell ovenfor gir med alternativet med 3 års gjennomsnitt vedr skatt pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og folketall/befolkningssammensetning pr til grunn. Prognosen gir 271,9 mill kr i frie inntekteri 2011 økende til 277,9 mill kr i Oppavekorrigerte inntekter for Hole kommune er i statsbudsjettet angitt til 35 mill kr, hvor innlemming av tilskudd til barnehager er beregnet til vel 33 mill kr. Øvrig vekst skal dekke pris- og lønnsvekst, befokningsutvikling og økte pensjonskostnader. Hole kommunes egne anslag er noe høyere enn KS-prognosemodell angir. Det skyldes at kommunen fortsatt forventer å ha en høyere befokningsvekst enn landsgjennomsnittet og at det er lagt til grunn noe høyere skatteanslag fremover. I vedtatt budsjett for 2011 er det lagt til grunn en forventet skatteinntekt på 208,8 mill kr og rammetilskudd på 69,2 mill kr. Totalt budsjettert skatt- og rammetilskudd i 2011 er 278 mill kr og økende til 291 mill kr i Momskompensasjon drift og investeringer Momskompensasjonsordningen ble innført fra Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjorde. Regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer er endret fra 1. januar Tilkuddet skal gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Ettersom denne endringen på kort sikt kan innebære en Økonomiplan Årsbudsjett

14 innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, foreslås det en overgangsperiode på fem år hvor det gis anledning til å budsjettere med gradvis opptrapping hvor hhv 20, 40, 60, 80 og 100% av kompensasjonen må pliktig overføres til investering fom 2010 tom I overgangsperioden vil fortsatt momskompensasjon investeringer blir ført som en driftsinntekt, men pliktig overføring til investeringer fra drift i forhold til nøkkeltallene ovenfor. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer utgjør i regnskapet for 2008 ca 6,9 mill kr og i 2009 ca 19 mill kr. Dette innebærer at kommunen fremover må tilpasse driften en varig redusert driftsinntekt. I forhold til det enkelte investeringstiltak vil det på den annen side gis et mer riktig bilde av det faktiske finansieringsbehov Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Rentekompensasjon for investeringer Kommunen mottar kompensasjonstilskudd i forhold til fullførte invsteringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill. kr. Det legges også til grunn for 2011 og økonomiplanperioden, men noe justeringer i forhold til renteprognosen som legges til grunn for årsbudsjett og økonomiplanperioden. For nye tiltak i investeringsplanen fremover er det endring knyttet til kompensasjonsordningene for omsorgsboliger/sykehjem. I gammel ordning var det et oppstartilskudd og rentekompensasjon innenfor en låneramme, i den nye ordningen gis det investeringstilskudd. Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert ny ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Det er lagt til grunn en investeringsramme på 15 mrd kr fra og med 1. januar 2009 til 31. desember Hole kommunes andel er beregnet til 14,771 mill kr. I investeringsplanen ligger det inne et nytt tiltak i forhold til Vik skole som forutsettes komme inn under rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. Omsorgsplan retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Gjennom Husbanken er det etablert en ordning for å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for helgdøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. De maksimale satsene prisjusteres i 2011 til kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser. Økonomiplan Årsbudsjett

15 For nye investeringstiltak knyttet til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger er det forutsatt at kommunen tilfredsstiller kravene for tilskudd. 3.3 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2011, anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 til 2011 til 2,8 %. Kommunal deflator er sammensatt av lønns- og prisveksten på varer og tjenester utfra historisk beregning og skal kompensere for anslått pris- og lønnsvekst. Lønnsveksten er anslått til 3,25% og teller ca 2/3 av indeksen. I tillegg til lønns- og prisveksten kommer endringer i pensjonskostnader. 3.4 Renteutviklingen Pga fortsatt konjunkturnedgang forventes lav rente også i årene fremover. Svak utvikling i internasjonal økonomi, spesielt i euroområdet, bidrar til at rentenivået både internasjonalt og i Norge forventes å holde seg lavt lenge. Renteprognosene er basert på Norges Banks anslag for gjennomsnittlig styringsrente og markedets oppfatninger bl.a. gjennom pris på fastrente for de kommende år. I økonomiplanen er følgende renteprognoser lagt til grunn: 2011: 3,25 % 2012: 3,4 % 2013: 3,8 % 2014: 4,0 % 2015: 5,0% 3.5 Lånegjeld Kommunes lånegjeld var pr på 304,2 mill kr. Utviklingen i lånegjeld i perioden er basert på nye lånevedtak som fremgår av investeringsplan for og planlagte avdrag i tråd med vedlagte driftsoversikt Nytt lån Avdrag Gjeld pr Økonomiplan Årsbudsjett

16 4. Drift av kommunens tjenester Kommunestyret skal selv vedta fordeling av driftsrammer på rammeområder fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyret har tidligere vedtatt driftsbudsjett til disposisjon tjenestene på tjenestekategori sortert etter KOSTRA-funksjoner (den måten kommunene rapporterer tjenester til statlig myndighet). Dette gir utfordringer i forhold til rapporteringen, da det på endel områder er utfordrende å budsjettere på KOSTRA-funksjoner og det foreslås derfor fra 2011 at det blir en enklere sammenheng mellom administrativ organisering og det nivå det skal rapporteres tilbake til kommunestyret på. Nye rammeområder: Informasjon og publikumstjenesten inkl politisk sekretariat Administrasjon og fellesutgifter Skoler Barnehager Helse NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenester til funsjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirke Teknisk drift, eiendom og VA Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret. Kommunestyret skal vedta mål og rammer for det enkelte område. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig konkretiseres. Rådmannen har i tråd med økonomireglementet fullmakt til å fordele budsjettrammen videre til de underliggende tjenestesteder iht administrativ lederstruktur. Investeringstiltakene knyttet til de ulike områdene er omtalt i eget kapittel vedrørende investeringstiltak Økonomiplan Årsbudsjett

17 4.1 Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Beskrivelse av aktivitet, overordnede målsettinger og budsjettrammer innefor de forskjellige tjenesteområdene Politisk styring Politiske aktiviteter knyttet opp mot ordfører, politikere og politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, humanitært styre, plan- og miljøstyre, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og kontrollutvalget. Kommuneplanens overordnede mål for Tverrpolitisk enighet om at Hole kommune skal bestå som egen kommune. Kommunens satsingsområder skal være (1) barn og unges oppvekstmiljø, (2) Det gode liv og (3) næringsutvikling. Økonomiplanens målsetninger for Fokuset på barn og unge og næringsutvikling videreføres. Målsetningen om at skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen årlig skal revideres og tilpasses kommunens utfordringer vektlegges videre. Mål for 2011 Følge opp intensjonene i kommuneplanen av Videre satsing på barn og unges oppvekstmiljø, Det gode liv og næringsutvikling. Revidering og tilpasning av skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen. Bidra til økt næringsutvikling gjennom konkrete prosjekter Vektlegge informasjon og dialog med innbyggere videreutvikle lokaldemokratiet. Driftsramme for Driftsrammen er innarbeidet i Informasjon og publikumstjenesten nedenfor. Økonomiplan Årsbudsjett

18 4.1.2 Informasjon og publikumstjenesten Informasjons- og publikumstjenester, arkiv, bibliotek og IKT. Mål for 2011 Revidere kommunens IKT-strategi Hole kommune skal ha som målsetting å oppnå 6-stjerner på Norge.no (DIFIs kvalitetsvurderinger). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Stortingets e-norgeplan, KS ekommune 2012 (St. meld 23-08/09). "Bibliotek... i ei digital tid". Nasjonal strategi for digital bevaring og formidlering av kulturarv (St. meld 24-08/09). Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Ingen pt Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Vedtatt IKT-strategi. Befolkningsøkning/ nye brukere Flere IKT-brukere og hjemmekontorløsninger fører til økte driftsutfordringer (gjelder sikkerhet, serverkapasitet, kostnader og personellressurser). Driftsrammer og tilpasninger - Informasjon og publikumstjenesten Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekte Driftsresulta Finansutgifter 1 Finansinntekt -295 Finansresult Netto resulta Tilpasninger i økonomiplanperioden Lønnsoppgjør Fra vedtatt Økonomiplan Møtegodtgjørelse Ringerikstinget videreføres etter Kommune- og Stortingsvalg Driftskonsekvenser av vedtatte it-investeringer: Drift nytt skole- og barnehagesystem Drift nytt plan og budsjettsystem Drift selvbetjeningsløsninger nytt økonomisystem Innsparinger: Innsparing 20% stilling sentralbord Reduserte priser linjesamband/radiolink - adm systeme Reduserte priser linjesamband/radiolink - skolesysteme Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

19 4.1.3 Administrasjon Administrativ ledelse, økonomiforvaltning, regnskap- og skatteoppkreving, personalforvaltning og fellesutgifter. Kommuneplanens overordnede mål for Administrasjonen skal vektlegge tiltak for effektivisering ved å finne rasjonelle løsninger gjennom interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig. Gjennom aktiv motivering av lokalsamfunnet herunder lag, foreninger og annen frivillighet arbeide for å styrke samfunnsengasjementet og skape et inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor. Økonomiplanens målsetninger for Økt vekt på helhet og samordning. Prosjektarbeidsform og teamarbeid skal benyttes ved løsing av sammensatte oppgaver. Lederoppgaver skal vektlegges å være koordinerende og motiverende. Det skal satses på kompetanseutvikling, samling om felles verdier og holdninger som bidrar til helhetstenkning, serviceinnstilling og økt vektlegging av bærekraftig utvikling og aktiv personalplanlegging. Arbeidsinnsats rettet mot rutiner, prosedyrer og planer som har verdi og gir resultater skal prioriteres. Ny teknologi skal benyttes som tiltak for økt effektivisering, kvalitetssikring og økt service overfor brukerne. Mål for 2011 Hensiktsmessig/formålstjenelig organisering. Ledelse og lederutvikling skal prioriteres og det skal legges vekt på ansvarliggjøring i alle ledd, helhetstenkning og arbeidsglede. Kompetanseutvikling videreføres som et satsningsområde. Det skal satses videre på et forutsigbart og godt tjenestetilbud og service ovenfor innbyggerne. Kommunens omdømme skal holde samme nivå som ved innbyggerundersøkelsen i 2008 (snitt av omdømmespørsmål legges til grunn): 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med kommunens nettsider (Resultat ,3%) 90% av innbyggerne skal mene at at kommunen lytter til dem (Resultat ,6%, landssnitt: 67,8%) 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med den kommunale informasjon helhetlig sett (Resultat ,7%, landssnitt: 82,4%). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Kommunens internkontrollsystem skal revitaliseres som ledd i kommunens kvalitetssystem i tråd med sentrale føringer. Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Lovfestet plikt til bedriftshelsetjeneste. Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Gjennomføring av innbyggerundersøkelse hvert 3. år. Økonomiplan Årsbudsjett

20 Driftsrammer og tilpasninger - Administrasjon Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Finansutgifter Finansinntekte Finansresulta Netto resultat Avsetning lønnsoppgjør 2010 fordeles Lønnsoppgjør 2010 dette området 128 Fra vedtatt Økonomiplan Kompetanseprosjektet videreføres med 750' til Opplæringskostnader nytt økonomisystem utfases Nye tiltak: Bedriftshelsetjeneste - utvidelse jf ny forskrift Innbyggerundersøkelsen utsettes til 2012, videre hvert 3. År Innsparingsforslag Ringerike næringsforum utgår jf etablering av Ringerike Ut Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer