HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak: Forord Budsjettprosessen Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Frie inntekter Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Momskompensasjon drift og investeringer Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Lønns- og prisvekst Renteutviklingen Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Politisk styring Informasjon og publikumstjenesten Administrasjon Skole Barnehage Helse NAV Hole Pleie-, rehabilitering og omsorg Tiltak funksjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirken Teknisk drift, eiendom, vann og avløp Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Finansielle nøkkeltall Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Vedtak - Økonomiplan Økonomiplan Årsbudsjett

3 Kommunestyrets vedtak: 1. Skatteøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2011 og økonomiplan vedtas som det fremgår av vedlagte driftsoversikt 1a og 1b med følgende endringer: Økt ramme for skolen (2011) til vikarpott kr Lønnsøkning kirkens ansatte, totalt kr Økt inntekt statlig ramme kr Økning øvrige driftsinntekter kr Utsatt innbyggerundersøkelse kr Sum netto virkning/forbedret balanse kr Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til tjenesteområdet. 4. Kommunale avgifter og gebyrer: Årsavgift vann økes med 4% til 10,15 kr/m3 ekskl mva. Årsavgift kloakk økes med 4% til 22,70 kr/m3 ekskl mva Tilkoplingsavgift vann økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift vann og kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), økes med 4%. Gebyrer private reguleringsplaner (detaljplan) økes med 4%. Byggegebyrer økes med 4%. Boligrenovasjon økes med 3,5% til kr ekskl mva. Hytterenovasjon økes med 4,7% til kr. 900 ekskl mva. Barnehage videreføres uendret med kr pr måned for hel plass i tråd med makspris fastsatt av Stortinget. Skolefritidsordningen økes med 4% til kr pr mnd fra Kulturskolekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent for utenbys elever økes med 4% til kr fra Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt mellom 2 og 3 G økes med 4% til kr 512. Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt over 3G økes med 4% til kr 945. Ambulerende vaktmester kr/time, økes med 4% til kr 77. Lån av trygghetsalarm kr/måned, økes med 4% til kr 241. Middagsombringelse kr/måltid, økes med 4% til kr 54. Vask av klær til hjemmeboende, økes med 4% til kr. 44. Kirken, festeavgift økes fra kr 50 pr år til kr 100 pr år. Indeksreguleres og innkreves hvert 5. år. Feieravgiften økes med 4% til kr Feieravgiften tilsyn økes med 2,7% til kr Økonomiplan Årsbudsjett

4 5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 8. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak: Låneopptak investeringer inntil kr Avdragstid 30 år. Serielån Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår jf finansreglementet. Økonomiplan Årsbudsjett

5 Verbalvedtak: Teknisk/eiendom Tiltak i klima- og energiplan angående alternativ energi til kommunale bygg vurderes finansiert gjennom samarbeid med Ringerikskraft. Kultur/idrett Tilskuddsordningene til lag og foreninger evalueres og justeres i Skole Etterbruk av svømmehall ved Røyse skole utredes. Administrasjon Vurdere etablering av økonomiforvaltning, regnskap og skatteoppkreving som egen enhet i Hole kommune. Barn og unge - Det bør vurderes å i gangsette tiltakene hjem for en 50-lapp og bad for en 50-lapp. Alle kommunale tjenestesteder forventes å holde seg innenfor budsjett. Det innføres rapporteringsrutiner for eventuelle avvik, med begrunnelse. I tilknytning til arbeid med kommunal planstrategi bør det utarbeides en rulleringsplan for aktuelle sektor og kommunedelplaner. Disse planene bør samordnes bedre med neste års økonomiplan. Kommunestyret ønsker sterkere vektlegging av folkehelse og utarbeidelse av planer og ved nye tiltak. Dette må samordnes med tiltak som vil komme som del av samhandlingsreformen. Kommunestyret ber om at det er særlig oppmerksomhet i pleie- og omsorgssektoren for konsekvensene av innsparinger pålagt gjennom budsjettet. Kommunestyret ber om rapportering for klima- og energiplan i første halvår særlig vedrørende kommunens egne tiltak og for tiltak om fleksibel buss- og drosjeordning. Kommunestyret ber om at økonomiplanen suppleres med mål for idrett, folkehelse og kirken når ny leder for området er etablert. Rådmannen bes utrede aktuelle områder for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Økonomiplan Årsbudsjett

6 1. Forord En hovedutfordring også i det kommende budsjettarbeidet og økonomiplanperioden er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har utfordringer i forhold til budsjettbalansen og målsettingen om et netto driftsresultat på 3%. Nye lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og økte kostnader til elever med særskilte behov gir økte kostnader utover det som kompenseres gjennom økning i sentrale inntekter. Nødvendig utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger gir også økte driftskostnader fremover. Hole kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, men opplever også store svigninger i skatteinntektene fra ett år som gir utfordinger i forhold til langsiktig planlegging. Nedjusterte prognoser for kommunenes skatteinntekter i 2010 får også konsekvenser for prognosene fremover og utfordringer i forhold til driften. Hole kommune forventes fortsatt å ha høyere skatteinntekter pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Endringer i inntektssystemet fører imidlertid at kommunen får beholde en mindre andel av skatteinntektene og at utjevningen mellom kommunene øker. Hole kommune har opplevd store svigninger i skatteinntektene fra det ene året til det andre, og selv om deler av dette fanges opp gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det behov for å tilpasse driften til et varig lavere kostnadsnivå. Ved år med eventuelle høyere inntekter enn forventet, vil kommunen være i stand til å avsette midler for der igjen å redusere risikoen knyttet til svigninger i inntektene fremover. Det er også helt nødvendig å innarbeide tilstrekkelig risikoavsetning til å ta høyde for naturlige svigninger i inntekter og utgifter i løpet av perioden. Dette for å skape stabile og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Kommunen har en målsetting om ikke å ha høyere befolkningsvekst enn 2% årlig. Utviklingen de senere årene har vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift, spesielt knyttet til skoler og pleie- og omsorg. 2. Budsjettprosessen Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Økonomiplan Årsbudsjett

7 Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 25. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Budsjettdokument 1 Rådmannens statusrapport. Plan for budsjettarbeidet. 25. august Formannskapet. Strategisamling Forløpige rammer, omstillingsbehov og krav til hvilke områder adm skal analysere 5. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan grunnlagsdokumentasjon utarbeides 20. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen arbeidsdokument. Fastsette budsjettrammer og tiltak. 11. november Formannskapet - gjennomgang av forslag til tiltak for å saldere årsbudsjett og økonomiplan. 17. november Formannskapet avgir innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 17. november. 22. november - 6. Offentlig ettersyn. Høringsfrist 6. desember. desember 8. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsen og avgir enelig innstilling. 13. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak Økonomiplan Årsbudsjett

8 3. Kommunens rammebetingelser 3.1 Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) år år år år år år år år og eldre Sum Økning fra året fø Økning i % fra åre 1,5 % 2,4 % 3,4 % 4,3 % 2,0 % Befolkningsøkningen i perioden var 12,6%. Alle aldersgruppene har vekst. I perioden har aldersgruppen over 80 år økt med 15,5%, mens gruppen under 20 år kun har økt med 9,7%. Størst relativ økning har aldersgruppen 0 år med en vekst på 16 eller 29,1% vekst, gruppen 80 år og eldre hadde en vekst på 15,6% økning i perioden. Størst absolutt vekst i perioden har gruppen år med 441. I kommuneplanen er det forutsatt at befokningsveksten ikke skal være større enn 2% årlig Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Befolkningsutviklingen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivinger med ulik veksttakt. Her er tatt med prognosene for høy folketallsutvikling. I forhold til veksten de siste årene, er SSB høy vekst lagt til grunn for beregning av inntektsgrunnlaget for økonomiplan-perioden. Befolkningsutviklingen i 2009 var noe lavere enn prognosen som ble lagt til grunn for budsjettarbeidet. Økonomiplan Årsbudsjett

9 Befolkningsprognose for perioden basert på SSBs befolkningsframskrivning forutsatt høy vekst år år år år år år år år og eldre Total folkemengde Endring, antall Endring i % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Folketallet pr er på 6 049, en økning på 73 personer eller 1,2% fra og ligger høyere enn prognosen for Prognosen forutsatt høy vekst angir en vekst på 2,3-2,5% årlig. Dette er noe høyere enn målsettingen som er lagt til grunn i kommuneplanen på 2% årlig, men i tråd med den utviklingen som har vært de senere årene. Spesielt økningen i aldersgruppene 1-5 år og år i planperioden har forholdsvis store konsekvenser for utbygging av kommunens tjenestetilbud og infrastruktur. Fra 2015 og fremover er det spesielt viktig å være forberedt på økningen i antall eldre over 80 år. Det fremgår ikke av tabellen ovenfor, men økningen i antall eldre over 90 år øker fra 26 til 41 fra 2008 til Prognosen på høy vekst er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i dette dokumentet. Økonomiplan Årsbudsjett

10 3.2 Frie inntekter Med frie disponible inntekter menes inntekter som kommunen fritt kan disponere, dvs at de ikke er øremerket eller direkte knyttet til ytelse av en bestemt type tjeneste. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (skatt på inntekt og formue fra private og foretak) og eventuell eiendomsskatt dersom kommunen innfører slik skatt. I tillegg regnes også merverdiavgiftskompensasjon investeringer og rentekompensasjonsordninger fra staten som generelle inntekter. I regnskapet for 2009 utgjorde de frie disponible inntektene 217 mill kr (64%) av totale driftsinntekter på 341 mill kr. Øvrige driftsinntekter består av brukerbetaling, salgsinntekter og refusjoner/overføringer fra andre som budsjetteres og regnskapsføres under det enkelte tjenestested Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Som det fremgår ovenfor utgjør skatt og rammetilskudd nær 70% av kommunens inntekter. Regjeringen legger opp til en samlet vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kr i 2011, hvorav 2,55 mrd kr forventes å komme i form av vekst i de frie inntektene. Beregninger foretatt av det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2011 på omlag 2,4 mrd kr knyttet til den demografiske utviklingen. Regjeringen legger opp til en rekke endringer i inntektssystemet fra Endring i finansieringen av kommunene (inntektssystemet) politiske elementer: Redusert skatteandel. Skatteandelen av de frie inntektene for sektoren samlet skal reduseres fra 45% til 40%. Hensikten er en jevnere fordeling av inntekter mellom kommuner og å utjevne forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene. Endringen foretas ved å redusere kommunenes andel av skatteinntektene fra 12,8% i 2010 til 11,3% i 2011 (-1,5 prosentpoeng). Reduksjonen forventes å motsvares av økt rammetilskudd, omleggingen vil naturligvis slå ulikt ut for kommunene. Opptrapping av inntektsutjevningen mellom kommunene fra 2009 fullføres - fra 2011 økes inntektsutjevningen fra 59 til 60%. Økonomiplan Årsbudsjett

11 Endring i kostnadsnøklene: Rammetilskuddet fra staten tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Regjeringen endrer kriterier og nøkler for utgiftsbehov. Den nye kostnadsnøkkelen er laget på bakgrunn av faglige beregninger og analyser med utgangspunkt i et oppdatert datagrunnlag. Dagens system ble fastlagt midt på 1990-tallet. Siden den gang har det skjedd store endringer i etterspørsel og utgifter på de forskjellige tjenesteområdene. Videre skal de statlige barnehagetilskuddene (om lag 30 mrd kroner) legges inn i rammetilskuddet fra Når systemet nå endres for å passe bedre til hvordan dagens utgifter er i kommunene vil det naturlig nok føre til endret fordeling mellom kommunene. I det nye systemet legges det større vekt på ulemper som små kommuner har, kostnader knyttet til spredt bebyggelse og sosiale forhold enn tidligere. Men også i det nye systemet er det alderssammensettingen i den enkelte kommune som forklarer nesten 7 av 10 kroner når utgiftsbehovet fastsettes. Med de forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger fremlagt i statsbudsjettet fremkommer Hole kommune positivt ut av de omleggingene som foretas. Kommunen taper på omlegging av skatteandel og inntektsutjevning, men får gevinst av de endringer som foretas i utgiftsutjevningen gjennom endringer i kostnadsnøklene. Innlemming av øremerkede tilskudd fra 2011 I finansieringen av kommunesektoren har Stortinget også tilskudd som er øremerket konkrete tjenester. I 2011 foregår den største innlemming av øremerket tilskudd inn i inntektssystemet for kommunene gjennom rammetilskuddet. Kostnadsnøklene for barnehagene er justert for å tilpasses denne endringen. Tilskudd til barnehager (driftstilskudd, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler). Dette gjelder også tilskudd til private barnehager i kommunen. I tillegg kommer kompensasjon for uendret maksimalpris barnehager. Det legges også opp til opptrapping av likeverdig behandling mllom kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91%. Tilskudd til krisesentere foreslås innlemmet (lov om kommunale krisesentre trådde i kraft fra ). Er i statsbudsjettet overført Ringerike kommune som vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Kvalifiseringsprogrammet. Skoler Kommunene kompenseres gjennom rammetilskuddet for helårseffekt knyttet til tiltak i statsbudsjettet for 2010 knyttet til økt timetall i skolen, tilbud om lekshjelp og skyss SFO. Økonomiplan Årsbudsjett

12 Barnevern Regjeringen styrker det kommunale barnevern med et nytt øremerket tilskudd. Tilskuddet skal i hovedsak gå til nye stillinger og evt andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles gjennom fylkesmannen med fylkesvise rammer. Buskeruds ramme er på 11,2 mill kr. Søknaden fra kommunene være politisk behandlet og forankret. Styrking av kommunalt barnevern må være bærekraftig også uten det øremerkede tilskudd fremover. Søknadsfrist er Anslag på skatt og rammetilskudd På bakgrunn av at skatteinntektene i 2009 ble betydelig lavere enn lagt til grunn i budsjettvedtaket er det isolert sett grunnlag for å revurdere prognose for skatteanslaget for Det er mange forhold som påvirker skatteinntektene og kommunestyret er kjent med de svigningene som har vært gjennom årene. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det forholdsvis store svigninger fra det ene året til det andre. Gjennom inntektesutjevningen i rammetilskuddet oppveies noe av svigningene. KS (Kommunenes sentralforbund) har utarbeidet en prognosemodell for skatt og rammetilskudd som benyttes av de fleste kommuner som verkøy for budsjettering av skatt og rammetilskudd. I en alternativ modell anvendes gj.snittet for de 3 siste årene som er lagt til grunn, som for Hole gir 152% av landsgjennomsnittet. Det er også lagt til grunn i rådmannens foreløpige grunnlagsmateriell. Skatteinngangen pr august 2010 ligger på 152% av landsgjennomsnittet og gir en prognose på rundt 220 mill kr for Samlet for skatt og rammetilskudd er prognosen i økonomirapport pr 2. tertial på 226,7 mill kr. Dette tilsvarer KS prognose med alternativ 3 års gj.snitt. Det er også utgangspunktet for budsjettforslaget. I tillegg er det lagt til grunn befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet også for planperioden. Kommunestyrets målsetting om en forsiktig inntekstbudsjettering angitt med 140% av landsgjennomsnittet gir ca 8 mill kr lavere inntektsprognose for skatt og rammetilskudd samlet. Økonomiplan Årsbudsjett

13 HOLE 612 (år 2011-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp p Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR f Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalst Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nanne Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av herav gradvis bortfall av dif.ar Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedsk - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 - Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidle Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskap Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntek "Bykletrekket" (anslag etter Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -317,9-245,7-71,0 769,3-2,4-3,9-4,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 40,2-22,1 24,84 (5,90) 2,00 2,00 2,00 Andre skatteinntekter (eiendom Sum skatt og rammetilskudd (av KS prognosemodell ovenfor gir med alternativet med 3 års gjennomsnitt vedr skatt pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og folketall/befolkningssammensetning pr til grunn. Prognosen gir 271,9 mill kr i frie inntekteri 2011 økende til 277,9 mill kr i Oppavekorrigerte inntekter for Hole kommune er i statsbudsjettet angitt til 35 mill kr, hvor innlemming av tilskudd til barnehager er beregnet til vel 33 mill kr. Øvrig vekst skal dekke pris- og lønnsvekst, befokningsutvikling og økte pensjonskostnader. Hole kommunes egne anslag er noe høyere enn KS-prognosemodell angir. Det skyldes at kommunen fortsatt forventer å ha en høyere befokningsvekst enn landsgjennomsnittet og at det er lagt til grunn noe høyere skatteanslag fremover. I vedtatt budsjett for 2011 er det lagt til grunn en forventet skatteinntekt på 208,8 mill kr og rammetilskudd på 69,2 mill kr. Totalt budsjettert skatt- og rammetilskudd i 2011 er 278 mill kr og økende til 291 mill kr i Momskompensasjon drift og investeringer Momskompensasjonsordningen ble innført fra Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjorde. Regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer er endret fra 1. januar Tilkuddet skal gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Ettersom denne endringen på kort sikt kan innebære en Økonomiplan Årsbudsjett

14 innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, foreslås det en overgangsperiode på fem år hvor det gis anledning til å budsjettere med gradvis opptrapping hvor hhv 20, 40, 60, 80 og 100% av kompensasjonen må pliktig overføres til investering fom 2010 tom I overgangsperioden vil fortsatt momskompensasjon investeringer blir ført som en driftsinntekt, men pliktig overføring til investeringer fra drift i forhold til nøkkeltallene ovenfor. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer utgjør i regnskapet for 2008 ca 6,9 mill kr og i 2009 ca 19 mill kr. Dette innebærer at kommunen fremover må tilpasse driften en varig redusert driftsinntekt. I forhold til det enkelte investeringstiltak vil det på den annen side gis et mer riktig bilde av det faktiske finansieringsbehov Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Rentekompensasjon for investeringer Kommunen mottar kompensasjonstilskudd i forhold til fullførte invsteringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill. kr. Det legges også til grunn for 2011 og økonomiplanperioden, men noe justeringer i forhold til renteprognosen som legges til grunn for årsbudsjett og økonomiplanperioden. For nye tiltak i investeringsplanen fremover er det endring knyttet til kompensasjonsordningene for omsorgsboliger/sykehjem. I gammel ordning var det et oppstartilskudd og rentekompensasjon innenfor en låneramme, i den nye ordningen gis det investeringstilskudd. Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert ny ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Det er lagt til grunn en investeringsramme på 15 mrd kr fra og med 1. januar 2009 til 31. desember Hole kommunes andel er beregnet til 14,771 mill kr. I investeringsplanen ligger det inne et nytt tiltak i forhold til Vik skole som forutsettes komme inn under rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. Omsorgsplan retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Gjennom Husbanken er det etablert en ordning for å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for helgdøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. De maksimale satsene prisjusteres i 2011 til kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser. Økonomiplan Årsbudsjett

15 For nye investeringstiltak knyttet til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger er det forutsatt at kommunen tilfredsstiller kravene for tilskudd. 3.3 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2011, anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 til 2011 til 2,8 %. Kommunal deflator er sammensatt av lønns- og prisveksten på varer og tjenester utfra historisk beregning og skal kompensere for anslått pris- og lønnsvekst. Lønnsveksten er anslått til 3,25% og teller ca 2/3 av indeksen. I tillegg til lønns- og prisveksten kommer endringer i pensjonskostnader. 3.4 Renteutviklingen Pga fortsatt konjunkturnedgang forventes lav rente også i årene fremover. Svak utvikling i internasjonal økonomi, spesielt i euroområdet, bidrar til at rentenivået både internasjonalt og i Norge forventes å holde seg lavt lenge. Renteprognosene er basert på Norges Banks anslag for gjennomsnittlig styringsrente og markedets oppfatninger bl.a. gjennom pris på fastrente for de kommende år. I økonomiplanen er følgende renteprognoser lagt til grunn: 2011: 3,25 % 2012: 3,4 % 2013: 3,8 % 2014: 4,0 % 2015: 5,0% 3.5 Lånegjeld Kommunes lånegjeld var pr på 304,2 mill kr. Utviklingen i lånegjeld i perioden er basert på nye lånevedtak som fremgår av investeringsplan for og planlagte avdrag i tråd med vedlagte driftsoversikt Nytt lån Avdrag Gjeld pr Økonomiplan Årsbudsjett

16 4. Drift av kommunens tjenester Kommunestyret skal selv vedta fordeling av driftsrammer på rammeområder fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyret har tidligere vedtatt driftsbudsjett til disposisjon tjenestene på tjenestekategori sortert etter KOSTRA-funksjoner (den måten kommunene rapporterer tjenester til statlig myndighet). Dette gir utfordringer i forhold til rapporteringen, da det på endel områder er utfordrende å budsjettere på KOSTRA-funksjoner og det foreslås derfor fra 2011 at det blir en enklere sammenheng mellom administrativ organisering og det nivå det skal rapporteres tilbake til kommunestyret på. Nye rammeområder: Informasjon og publikumstjenesten inkl politisk sekretariat Administrasjon og fellesutgifter Skoler Barnehager Helse NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenester til funsjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirke Teknisk drift, eiendom og VA Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret. Kommunestyret skal vedta mål og rammer for det enkelte område. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig konkretiseres. Rådmannen har i tråd med økonomireglementet fullmakt til å fordele budsjettrammen videre til de underliggende tjenestesteder iht administrativ lederstruktur. Investeringstiltakene knyttet til de ulike områdene er omtalt i eget kapittel vedrørende investeringstiltak Økonomiplan Årsbudsjett

17 4.1 Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Beskrivelse av aktivitet, overordnede målsettinger og budsjettrammer innefor de forskjellige tjenesteområdene Politisk styring Politiske aktiviteter knyttet opp mot ordfører, politikere og politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, humanitært styre, plan- og miljøstyre, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og kontrollutvalget. Kommuneplanens overordnede mål for Tverrpolitisk enighet om at Hole kommune skal bestå som egen kommune. Kommunens satsingsområder skal være (1) barn og unges oppvekstmiljø, (2) Det gode liv og (3) næringsutvikling. Økonomiplanens målsetninger for Fokuset på barn og unge og næringsutvikling videreføres. Målsetningen om at skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen årlig skal revideres og tilpasses kommunens utfordringer vektlegges videre. Mål for 2011 Følge opp intensjonene i kommuneplanen av Videre satsing på barn og unges oppvekstmiljø, Det gode liv og næringsutvikling. Revidering og tilpasning av skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen. Bidra til økt næringsutvikling gjennom konkrete prosjekter Vektlegge informasjon og dialog med innbyggere videreutvikle lokaldemokratiet. Driftsramme for Driftsrammen er innarbeidet i Informasjon og publikumstjenesten nedenfor. Økonomiplan Årsbudsjett

18 4.1.2 Informasjon og publikumstjenesten Informasjons- og publikumstjenester, arkiv, bibliotek og IKT. Mål for 2011 Revidere kommunens IKT-strategi Hole kommune skal ha som målsetting å oppnå 6-stjerner på Norge.no (DIFIs kvalitetsvurderinger). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Stortingets e-norgeplan, KS ekommune 2012 (St. meld 23-08/09). "Bibliotek... i ei digital tid". Nasjonal strategi for digital bevaring og formidlering av kulturarv (St. meld 24-08/09). Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Ingen pt Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Vedtatt IKT-strategi. Befolkningsøkning/ nye brukere Flere IKT-brukere og hjemmekontorløsninger fører til økte driftsutfordringer (gjelder sikkerhet, serverkapasitet, kostnader og personellressurser). Driftsrammer og tilpasninger - Informasjon og publikumstjenesten Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekte Driftsresulta Finansutgifter 1 Finansinntekt -295 Finansresult Netto resulta Tilpasninger i økonomiplanperioden Lønnsoppgjør Fra vedtatt Økonomiplan Møtegodtgjørelse Ringerikstinget videreføres etter Kommune- og Stortingsvalg Driftskonsekvenser av vedtatte it-investeringer: Drift nytt skole- og barnehagesystem Drift nytt plan og budsjettsystem Drift selvbetjeningsløsninger nytt økonomisystem Innsparinger: Innsparing 20% stilling sentralbord Reduserte priser linjesamband/radiolink - adm systeme Reduserte priser linjesamband/radiolink - skolesysteme Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

19 4.1.3 Administrasjon Administrativ ledelse, økonomiforvaltning, regnskap- og skatteoppkreving, personalforvaltning og fellesutgifter. Kommuneplanens overordnede mål for Administrasjonen skal vektlegge tiltak for effektivisering ved å finne rasjonelle løsninger gjennom interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig. Gjennom aktiv motivering av lokalsamfunnet herunder lag, foreninger og annen frivillighet arbeide for å styrke samfunnsengasjementet og skape et inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor. Økonomiplanens målsetninger for Økt vekt på helhet og samordning. Prosjektarbeidsform og teamarbeid skal benyttes ved løsing av sammensatte oppgaver. Lederoppgaver skal vektlegges å være koordinerende og motiverende. Det skal satses på kompetanseutvikling, samling om felles verdier og holdninger som bidrar til helhetstenkning, serviceinnstilling og økt vektlegging av bærekraftig utvikling og aktiv personalplanlegging. Arbeidsinnsats rettet mot rutiner, prosedyrer og planer som har verdi og gir resultater skal prioriteres. Ny teknologi skal benyttes som tiltak for økt effektivisering, kvalitetssikring og økt service overfor brukerne. Mål for 2011 Hensiktsmessig/formålstjenelig organisering. Ledelse og lederutvikling skal prioriteres og det skal legges vekt på ansvarliggjøring i alle ledd, helhetstenkning og arbeidsglede. Kompetanseutvikling videreføres som et satsningsområde. Det skal satses videre på et forutsigbart og godt tjenestetilbud og service ovenfor innbyggerne. Kommunens omdømme skal holde samme nivå som ved innbyggerundersøkelsen i 2008 (snitt av omdømmespørsmål legges til grunn): 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med kommunens nettsider (Resultat ,3%) 90% av innbyggerne skal mene at at kommunen lytter til dem (Resultat ,6%, landssnitt: 67,8%) 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med den kommunale informasjon helhetlig sett (Resultat ,7%, landssnitt: 82,4%). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Kommunens internkontrollsystem skal revitaliseres som ledd i kommunens kvalitetssystem i tråd med sentrale føringer. Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Lovfestet plikt til bedriftshelsetjeneste. Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Gjennomføring av innbyggerundersøkelse hvert 3. år. Økonomiplan Årsbudsjett

20 Driftsrammer og tilpasninger - Administrasjon Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Finansutgifter Finansinntekte Finansresulta Netto resultat Avsetning lønnsoppgjør 2010 fordeles Lønnsoppgjør 2010 dette området 128 Fra vedtatt Økonomiplan Kompetanseprosjektet videreføres med 750' til Opplæringskostnader nytt økonomisystem utfases Nye tiltak: Bedriftshelsetjeneste - utvidelse jf ny forskrift Innbyggerundersøkelsen utsettes til 2012, videre hvert 3. År Innsparingsforslag Ringerike næringsforum utgår jf etablering av Ringerike Ut Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 HOLE KOMMUNE Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Formannskapsmøte 19.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Budsjettprosessen... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer