HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre sak 075/10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak: Forord Budsjettprosessen Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Frie inntekter Statsbudsjettet Anslag på skatt og rammetilskudd Momskompensasjon drift og investeringer Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Lønns- og prisvekst Renteutviklingen Lånegjeld Drift av kommunens tjenester Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Politisk styring Informasjon og publikumstjenesten Administrasjon Skole Barnehage Helse NAV Hole Pleie-, rehabilitering og omsorg Tiltak funksjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirken Teknisk drift, eiendom, vann og avløp Strategisk samarbeid, eierskap og prosjekter Finansielle nøkkeltall Investeringsplan Kommunale gebyrer VEDLEGG Vedtak - Økonomiplan Økonomiplan Årsbudsjett

3 Kommunestyrets vedtak: 1. Skatteøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett 2011 og økonomiplan vedtas som det fremgår av vedlagte driftsoversikt 1a og 1b med følgende endringer: Økt ramme for skolen (2011) til vikarpott kr Lønnsøkning kirkens ansatte, totalt kr Økt inntekt statlig ramme kr Økning øvrige driftsinntekter kr Utsatt innbyggerundersøkelse kr Sum netto virkning/forbedret balanse kr Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til tjenesteområdet. 4. Kommunale avgifter og gebyrer: Årsavgift vann økes med 4% til 10,15 kr/m3 ekskl mva. Årsavgift kloakk økes med 4% til 22,70 kr/m3 ekskl mva Tilkoplingsavgift vann økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Tilkoplingsavgift vann og kloakk økes med 4% til kr ekskl mva. Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), økes med 4%. Gebyrer private reguleringsplaner (detaljplan) økes med 4%. Byggegebyrer økes med 4%. Boligrenovasjon økes med 3,5% til kr ekskl mva. Hytterenovasjon økes med 4,7% til kr. 900 ekskl mva. Barnehage videreføres uendret med kr pr måned for hel plass i tråd med makspris fastsatt av Stortinget. Skolefritidsordningen økes med 4% til kr pr mnd fra Kulturskolekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent økes med 4% til kr fra Musikallinjekontigent for utenbys elever økes med 4% til kr fra Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt mellom 2 og 3 G økes med 4% til kr 512. Hjelp i hjemmet kr/mnd, med inntekt over 3G økes med 4% til kr 945. Ambulerende vaktmester kr/time, økes med 4% til kr 77. Lån av trygghetsalarm kr/måned, økes med 4% til kr 241. Middagsombringelse kr/måltid, økes med 4% til kr 54. Vask av klær til hjemmeboende, økes med 4% til kr. 44. Kirken, festeavgift økes fra kr 50 pr år til kr 100 pr år. Indeksreguleres og innkreves hvert 5. år. Feieravgiften økes med 4% til kr Feieravgiften tilsyn økes med 2,7% til kr Økonomiplan Årsbudsjett

4 5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 8. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak: Låneopptak investeringer inntil kr Avdragstid 30 år. Serielån Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår jf finansreglementet. Økonomiplan Årsbudsjett

5 Verbalvedtak: Teknisk/eiendom Tiltak i klima- og energiplan angående alternativ energi til kommunale bygg vurderes finansiert gjennom samarbeid med Ringerikskraft. Kultur/idrett Tilskuddsordningene til lag og foreninger evalueres og justeres i Skole Etterbruk av svømmehall ved Røyse skole utredes. Administrasjon Vurdere etablering av økonomiforvaltning, regnskap og skatteoppkreving som egen enhet i Hole kommune. Barn og unge - Det bør vurderes å i gangsette tiltakene hjem for en 50-lapp og bad for en 50-lapp. Alle kommunale tjenestesteder forventes å holde seg innenfor budsjett. Det innføres rapporteringsrutiner for eventuelle avvik, med begrunnelse. I tilknytning til arbeid med kommunal planstrategi bør det utarbeides en rulleringsplan for aktuelle sektor og kommunedelplaner. Disse planene bør samordnes bedre med neste års økonomiplan. Kommunestyret ønsker sterkere vektlegging av folkehelse og utarbeidelse av planer og ved nye tiltak. Dette må samordnes med tiltak som vil komme som del av samhandlingsreformen. Kommunestyret ber om at det er særlig oppmerksomhet i pleie- og omsorgssektoren for konsekvensene av innsparinger pålagt gjennom budsjettet. Kommunestyret ber om rapportering for klima- og energiplan i første halvår særlig vedrørende kommunens egne tiltak og for tiltak om fleksibel buss- og drosjeordning. Kommunestyret ber om at økonomiplanen suppleres med mål for idrett, folkehelse og kirken når ny leder for området er etablert. Rådmannen bes utrede aktuelle områder for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Økonomiplan Årsbudsjett

6 1. Forord En hovedutfordring også i det kommende budsjettarbeidet og økonomiplanperioden er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomien og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Hole kommune har utfordringer i forhold til budsjettbalansen og målsettingen om et netto driftsresultat på 3%. Nye lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og økte kostnader til elever med særskilte behov gir økte kostnader utover det som kompenseres gjennom økning i sentrale inntekter. Nødvendig utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger gir også økte driftskostnader fremover. Hole kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, men opplever også store svigninger i skatteinntektene fra ett år som gir utfordinger i forhold til langsiktig planlegging. Nedjusterte prognoser for kommunenes skatteinntekter i 2010 får også konsekvenser for prognosene fremover og utfordringer i forhold til driften. Hole kommune forventes fortsatt å ha høyere skatteinntekter pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Endringer i inntektssystemet fører imidlertid at kommunen får beholde en mindre andel av skatteinntektene og at utjevningen mellom kommunene øker. Hole kommune har opplevd store svigninger i skatteinntektene fra det ene året til det andre, og selv om deler av dette fanges opp gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det behov for å tilpasse driften til et varig lavere kostnadsnivå. Ved år med eventuelle høyere inntekter enn forventet, vil kommunen være i stand til å avsette midler for der igjen å redusere risikoen knyttet til svigninger i inntektene fremover. Det er også helt nødvendig å innarbeide tilstrekkelig risikoavsetning til å ta høyde for naturlige svigninger i inntekter og utgifter i løpet av perioden. Dette for å skape stabile og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Kommunen har en målsetting om ikke å ha høyere befolkningsvekst enn 2% årlig. Utviklingen de senere årene har vært høyere enn det, prognoser basert på fortsatt høy befolkningsvekst gir utfordringer for kommunen i forhold til investeringer og drift, spesielt knyttet til skoler og pleie- og omsorg. 2. Budsjettprosessen Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Økonomiplan Årsbudsjett

7 Rådmannen har ansvar for å utarbeide grunnlagsdokumentasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan. Formannskapet har ansvaret for å fremme innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstilling til årsbudsjettet skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 25. juni Kommunestyret - Plan og perspektivseminar. Budsjettdokument 1 Rådmannens statusrapport. Plan for budsjettarbeidet. 25. august Formannskapet. Strategisamling Forløpige rammer, omstillingsbehov og krav til hvilke områder adm skal analysere 5. oktober Regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommunesektoren foreligger. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan grunnlagsdokumentasjon utarbeides 20. oktober Formannskapet - heldagsmøte Gjennomgang av rådmannen arbeidsdokument. Fastsette budsjettrammer og tiltak. 11. november Formannskapet - gjennomgang av forslag til tiltak for å saldere årsbudsjett og økonomiplan. 17. november Formannskapet avgir innstilling i budsjettsaken (som legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager) Høringsdokumentet endres i tråd med formannskapets innstilling og legges ut snarest etter 17. november. 22. november - 6. Offentlig ettersyn. Høringsfrist 6. desember. desember 8. desember Formannskapet behandler høringsuttalelsen og avgir enelig innstilling. 13. desember Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett Innen 15. januar Fylkesmannen frist oversendelse budsjettvedtak Økonomiplan Årsbudsjett

8 3. Kommunens rammebetingelser 3.1 Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 5 år (pr 1. januar) år år år år år år år år og eldre Sum Økning fra året fø Økning i % fra åre 1,5 % 2,4 % 3,4 % 4,3 % 2,0 % Befolkningsøkningen i perioden var 12,6%. Alle aldersgruppene har vekst. I perioden har aldersgruppen over 80 år økt med 15,5%, mens gruppen under 20 år kun har økt med 9,7%. Størst relativ økning har aldersgruppen 0 år med en vekst på 16 eller 29,1% vekst, gruppen 80 år og eldre hadde en vekst på 15,6% økning i perioden. Størst absolutt vekst i perioden har gruppen år med 441. I kommuneplanen er det forutsatt at befokningsveksten ikke skal være større enn 2% årlig Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Befolkningsutviklingen har stor betydning for tjenestebehovet i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet flere befolkningsfremskrivinger med ulik veksttakt. Her er tatt med prognosene for høy folketallsutvikling. I forhold til veksten de siste årene, er SSB høy vekst lagt til grunn for beregning av inntektsgrunnlaget for økonomiplan-perioden. Befolkningsutviklingen i 2009 var noe lavere enn prognosen som ble lagt til grunn for budsjettarbeidet. Økonomiplan Årsbudsjett

9 Befolkningsprognose for perioden basert på SSBs befolkningsframskrivning forutsatt høy vekst år år år år år år år år og eldre Total folkemengde Endring, antall Endring i % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % Folketallet pr er på 6 049, en økning på 73 personer eller 1,2% fra og ligger høyere enn prognosen for Prognosen forutsatt høy vekst angir en vekst på 2,3-2,5% årlig. Dette er noe høyere enn målsettingen som er lagt til grunn i kommuneplanen på 2% årlig, men i tråd med den utviklingen som har vært de senere årene. Spesielt økningen i aldersgruppene 1-5 år og år i planperioden har forholdsvis store konsekvenser for utbygging av kommunens tjenestetilbud og infrastruktur. Fra 2015 og fremover er det spesielt viktig å være forberedt på økningen i antall eldre over 80 år. Det fremgår ikke av tabellen ovenfor, men økningen i antall eldre over 90 år øker fra 26 til 41 fra 2008 til Prognosen på høy vekst er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene i dette dokumentet. Økonomiplan Årsbudsjett

10 3.2 Frie inntekter Med frie disponible inntekter menes inntekter som kommunen fritt kan disponere, dvs at de ikke er øremerket eller direkte knyttet til ytelse av en bestemt type tjeneste. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (skatt på inntekt og formue fra private og foretak) og eventuell eiendomsskatt dersom kommunen innfører slik skatt. I tillegg regnes også merverdiavgiftskompensasjon investeringer og rentekompensasjonsordninger fra staten som generelle inntekter. I regnskapet for 2009 utgjorde de frie disponible inntektene 217 mill kr (64%) av totale driftsinntekter på 341 mill kr. Øvrige driftsinntekter består av brukerbetaling, salgsinntekter og refusjoner/overføringer fra andre som budsjetteres og regnskapsføres under det enkelte tjenestested Statsbudsjettet Stortinget fastsetter rammen for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet. Som det fremgår ovenfor utgjør skatt og rammetilskudd nær 70% av kommunens inntekter. Regjeringen legger opp til en samlet vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd kr i 2011, hvorav 2,55 mrd kr forventes å komme i form av vekst i de frie inntektene. Beregninger foretatt av det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2011 på omlag 2,4 mrd kr knyttet til den demografiske utviklingen. Regjeringen legger opp til en rekke endringer i inntektssystemet fra Endring i finansieringen av kommunene (inntektssystemet) politiske elementer: Redusert skatteandel. Skatteandelen av de frie inntektene for sektoren samlet skal reduseres fra 45% til 40%. Hensikten er en jevnere fordeling av inntekter mellom kommuner og å utjevne forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene. Endringen foretas ved å redusere kommunenes andel av skatteinntektene fra 12,8% i 2010 til 11,3% i 2011 (-1,5 prosentpoeng). Reduksjonen forventes å motsvares av økt rammetilskudd, omleggingen vil naturligvis slå ulikt ut for kommunene. Opptrapping av inntektsutjevningen mellom kommunene fra 2009 fullføres - fra 2011 økes inntektsutjevningen fra 59 til 60%. Økonomiplan Årsbudsjett

11 Endring i kostnadsnøklene: Rammetilskuddet fra staten tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov og utjevner delvis forskjeller i skatteinntektene. Kompensasjon for ulike utgifter for å tilby kommunale tjenester gjelder utgifter kommunene selv ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i kommunen. Regjeringen endrer kriterier og nøkler for utgiftsbehov. Den nye kostnadsnøkkelen er laget på bakgrunn av faglige beregninger og analyser med utgangspunkt i et oppdatert datagrunnlag. Dagens system ble fastlagt midt på 1990-tallet. Siden den gang har det skjedd store endringer i etterspørsel og utgifter på de forskjellige tjenesteområdene. Videre skal de statlige barnehagetilskuddene (om lag 30 mrd kroner) legges inn i rammetilskuddet fra Når systemet nå endres for å passe bedre til hvordan dagens utgifter er i kommunene vil det naturlig nok føre til endret fordeling mellom kommunene. I det nye systemet legges det større vekt på ulemper som små kommuner har, kostnader knyttet til spredt bebyggelse og sosiale forhold enn tidligere. Men også i det nye systemet er det alderssammensettingen i den enkelte kommune som forklarer nesten 7 av 10 kroner når utgiftsbehovet fastsettes. Med de forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger fremlagt i statsbudsjettet fremkommer Hole kommune positivt ut av de omleggingene som foretas. Kommunen taper på omlegging av skatteandel og inntektsutjevning, men får gevinst av de endringer som foretas i utgiftsutjevningen gjennom endringer i kostnadsnøklene. Innlemming av øremerkede tilskudd fra 2011 I finansieringen av kommunesektoren har Stortinget også tilskudd som er øremerket konkrete tjenester. I 2011 foregår den største innlemming av øremerket tilskudd inn i inntektssystemet for kommunene gjennom rammetilskuddet. Kostnadsnøklene for barnehagene er justert for å tilpasses denne endringen. Tilskudd til barnehager (driftstilskudd, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler). Dette gjelder også tilskudd til private barnehager i kommunen. I tillegg kommer kompensasjon for uendret maksimalpris barnehager. Det legges også opp til opptrapping av likeverdig behandling mllom kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91%. Tilskudd til krisesentere foreslås innlemmet (lov om kommunale krisesentre trådde i kraft fra ). Er i statsbudsjettet overført Ringerike kommune som vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Kvalifiseringsprogrammet. Skoler Kommunene kompenseres gjennom rammetilskuddet for helårseffekt knyttet til tiltak i statsbudsjettet for 2010 knyttet til økt timetall i skolen, tilbud om lekshjelp og skyss SFO. Økonomiplan Årsbudsjett

12 Barnevern Regjeringen styrker det kommunale barnevern med et nytt øremerket tilskudd. Tilskuddet skal i hovedsak gå til nye stillinger og evt andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles gjennom fylkesmannen med fylkesvise rammer. Buskeruds ramme er på 11,2 mill kr. Søknaden fra kommunene være politisk behandlet og forankret. Styrking av kommunalt barnevern må være bærekraftig også uten det øremerkede tilskudd fremover. Søknadsfrist er Anslag på skatt og rammetilskudd På bakgrunn av at skatteinntektene i 2009 ble betydelig lavere enn lagt til grunn i budsjettvedtaket er det isolert sett grunnlag for å revurdere prognose for skatteanslaget for Det er mange forhold som påvirker skatteinntektene og kommunestyret er kjent med de svigningene som har vært gjennom årene. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det forholdsvis store svigninger fra det ene året til det andre. Gjennom inntektesutjevningen i rammetilskuddet oppveies noe av svigningene. KS (Kommunenes sentralforbund) har utarbeidet en prognosemodell for skatt og rammetilskudd som benyttes av de fleste kommuner som verkøy for budsjettering av skatt og rammetilskudd. I en alternativ modell anvendes gj.snittet for de 3 siste årene som er lagt til grunn, som for Hole gir 152% av landsgjennomsnittet. Det er også lagt til grunn i rådmannens foreløpige grunnlagsmateriell. Skatteinngangen pr august 2010 ligger på 152% av landsgjennomsnittet og gir en prognose på rundt 220 mill kr for Samlet for skatt og rammetilskudd er prognosen i økonomirapport pr 2. tertial på 226,7 mill kr. Dette tilsvarer KS prognose med alternativ 3 års gj.snitt. Det er også utgangspunktet for budsjettforslaget. I tillegg er det lagt til grunn befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet også for planperioden. Kommunestyrets målsetting om en forsiktig inntekstbudsjettering angitt med 140% av landsgjennomsnittet gir ca 8 mill kr lavere inntektsprognose for skatt og rammetilskudd samlet. Økonomiplan Årsbudsjett

13 HOLE 612 (år 2011-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp p Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR f Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalst Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nanne Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av herav gradvis bortfall av dif.ar Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedsk - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 - Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidle Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskap Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntek "Bykletrekket" (anslag etter Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -317,9-245,7-71,0 769,3-2,4-3,9-4,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 40,2-22,1 24,84 (5,90) 2,00 2,00 2,00 Andre skatteinntekter (eiendom Sum skatt og rammetilskudd (av KS prognosemodell ovenfor gir med alternativet med 3 års gjennomsnitt vedr skatt pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og folketall/befolkningssammensetning pr til grunn. Prognosen gir 271,9 mill kr i frie inntekteri 2011 økende til 277,9 mill kr i Oppavekorrigerte inntekter for Hole kommune er i statsbudsjettet angitt til 35 mill kr, hvor innlemming av tilskudd til barnehager er beregnet til vel 33 mill kr. Øvrig vekst skal dekke pris- og lønnsvekst, befokningsutvikling og økte pensjonskostnader. Hole kommunes egne anslag er noe høyere enn KS-prognosemodell angir. Det skyldes at kommunen fortsatt forventer å ha en høyere befokningsvekst enn landsgjennomsnittet og at det er lagt til grunn noe høyere skatteanslag fremover. I vedtatt budsjett for 2011 er det lagt til grunn en forventet skatteinntekt på 208,8 mill kr og rammetilskudd på 69,2 mill kr. Totalt budsjettert skatt- og rammetilskudd i 2011 er 278 mill kr og økende til 291 mill kr i Momskompensasjon drift og investeringer Momskompensasjonsordningen ble innført fra Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjorde. Regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer er endret fra 1. januar Tilkuddet skal gradvis inntektsføres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Ettersom denne endringen på kort sikt kan innebære en Økonomiplan Årsbudsjett

14 innstramming av kravet om økonomisk balanse i driften, foreslås det en overgangsperiode på fem år hvor det gis anledning til å budsjettere med gradvis opptrapping hvor hhv 20, 40, 60, 80 og 100% av kompensasjonen må pliktig overføres til investering fom 2010 tom I overgangsperioden vil fortsatt momskompensasjon investeringer blir ført som en driftsinntekt, men pliktig overføring til investeringer fra drift i forhold til nøkkeltallene ovenfor. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer utgjør i regnskapet for 2008 ca 6,9 mill kr og i 2009 ca 19 mill kr. Dette innebærer at kommunen fremover må tilpasse driften en varig redusert driftsinntekt. I forhold til det enkelte investeringstiltak vil det på den annen side gis et mer riktig bilde av det faktiske finansieringsbehov Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Rentekompensasjon for investeringer Kommunen mottar kompensasjonstilskudd i forhold til fullførte invsteringer i omsorgsboliger/sykehjem og rentekompensasjon på investeringer i skoleanlegg. Samlet årlig tilskudd har de siste årene utgjort ca 3 mill. kr. Det legges også til grunn for 2011 og økonomiplanperioden, men noe justeringer i forhold til renteprognosen som legges til grunn for årsbudsjett og økonomiplanperioden. For nye tiltak i investeringsplanen fremover er det endring knyttet til kompensasjonsordningene for omsorgsboliger/sykehjem. I gammel ordning var det et oppstartilskudd og rentekompensasjon innenfor en låneramme, i den nye ordningen gis det investeringstilskudd. Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert ny ordning for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. Det er lagt til grunn en investeringsramme på 15 mrd kr fra og med 1. januar 2009 til 31. desember Hole kommunes andel er beregnet til 14,771 mill kr. I investeringsplanen ligger det inne et nytt tiltak i forhold til Vik skole som forutsettes komme inn under rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. Omsorgsplan retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Gjennom Husbanken er det etablert en ordning for å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for helgdøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. De maksimale satsene prisjusteres i 2011 til kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser. Økonomiplan Årsbudsjett

15 For nye investeringstiltak knyttet til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger er det forutsatt at kommunen tilfredsstiller kravene for tilskudd. 3.3 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2011, anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 til 2011 til 2,8 %. Kommunal deflator er sammensatt av lønns- og prisveksten på varer og tjenester utfra historisk beregning og skal kompensere for anslått pris- og lønnsvekst. Lønnsveksten er anslått til 3,25% og teller ca 2/3 av indeksen. I tillegg til lønns- og prisveksten kommer endringer i pensjonskostnader. 3.4 Renteutviklingen Pga fortsatt konjunkturnedgang forventes lav rente også i årene fremover. Svak utvikling i internasjonal økonomi, spesielt i euroområdet, bidrar til at rentenivået både internasjonalt og i Norge forventes å holde seg lavt lenge. Renteprognosene er basert på Norges Banks anslag for gjennomsnittlig styringsrente og markedets oppfatninger bl.a. gjennom pris på fastrente for de kommende år. I økonomiplanen er følgende renteprognoser lagt til grunn: 2011: 3,25 % 2012: 3,4 % 2013: 3,8 % 2014: 4,0 % 2015: 5,0% 3.5 Lånegjeld Kommunes lånegjeld var pr på 304,2 mill kr. Utviklingen i lånegjeld i perioden er basert på nye lånevedtak som fremgår av investeringsplan for og planlagte avdrag i tråd med vedlagte driftsoversikt Nytt lån Avdrag Gjeld pr Økonomiplan Årsbudsjett

16 4. Drift av kommunens tjenester Kommunestyret skal selv vedta fordeling av driftsrammer på rammeområder fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyret har tidligere vedtatt driftsbudsjett til disposisjon tjenestene på tjenestekategori sortert etter KOSTRA-funksjoner (den måten kommunene rapporterer tjenester til statlig myndighet). Dette gir utfordringer i forhold til rapporteringen, da det på endel områder er utfordrende å budsjettere på KOSTRA-funksjoner og det foreslås derfor fra 2011 at det blir en enklere sammenheng mellom administrativ organisering og det nivå det skal rapporteres tilbake til kommunestyret på. Nye rammeområder: Informasjon og publikumstjenesten inkl politisk sekretariat Administrasjon og fellesutgifter Skoler Barnehager Helse NAV Hole Pleie, rehabilitering og omsorg Tjenester til funsjonshemmede Plan og utvikling Kultur, idrett, folkehelse og kirke Teknisk drift, eiendom og VA Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret. Kommunestyret skal vedta mål og rammer for det enkelte område. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig konkretiseres. Rådmannen har i tråd med økonomireglementet fullmakt til å fordele budsjettrammen videre til de underliggende tjenestesteder iht administrativ lederstruktur. Investeringstiltakene knyttet til de ulike områdene er omtalt i eget kapittel vedrørende investeringstiltak Økonomiplan Årsbudsjett

17 4.1 Driftsbudsjett og økonomiplan - mål og rammer Beskrivelse av aktivitet, overordnede målsettinger og budsjettrammer innefor de forskjellige tjenesteområdene Politisk styring Politiske aktiviteter knyttet opp mot ordfører, politikere og politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, humanitært styre, plan- og miljøstyre, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og kontrollutvalget. Kommuneplanens overordnede mål for Tverrpolitisk enighet om at Hole kommune skal bestå som egen kommune. Kommunens satsingsområder skal være (1) barn og unges oppvekstmiljø, (2) Det gode liv og (3) næringsutvikling. Økonomiplanens målsetninger for Fokuset på barn og unge og næringsutvikling videreføres. Målsetningen om at skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen årlig skal revideres og tilpasses kommunens utfordringer vektlegges videre. Mål for 2011 Følge opp intensjonene i kommuneplanen av Videre satsing på barn og unges oppvekstmiljø, Det gode liv og næringsutvikling. Revidering og tilpasning av skoleplanen, barnehageplanen og trafikksikkerhetsplanen. Bidra til økt næringsutvikling gjennom konkrete prosjekter Vektlegge informasjon og dialog med innbyggere videreutvikle lokaldemokratiet. Driftsramme for Driftsrammen er innarbeidet i Informasjon og publikumstjenesten nedenfor. Økonomiplan Årsbudsjett

18 4.1.2 Informasjon og publikumstjenesten Informasjons- og publikumstjenester, arkiv, bibliotek og IKT. Mål for 2011 Revidere kommunens IKT-strategi Hole kommune skal ha som målsetting å oppnå 6-stjerner på Norge.no (DIFIs kvalitetsvurderinger). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Stortingets e-norgeplan, KS ekommune 2012 (St. meld 23-08/09). "Bibliotek... i ei digital tid". Nasjonal strategi for digital bevaring og formidlering av kulturarv (St. meld 24-08/09). Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Ingen pt Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Vedtatt IKT-strategi. Befolkningsøkning/ nye brukere Flere IKT-brukere og hjemmekontorløsninger fører til økte driftsutfordringer (gjelder sikkerhet, serverkapasitet, kostnader og personellressurser). Driftsrammer og tilpasninger - Informasjon og publikumstjenesten Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekte Driftsresulta Finansutgifter 1 Finansinntekt -295 Finansresult Netto resulta Tilpasninger i økonomiplanperioden Lønnsoppgjør Fra vedtatt Økonomiplan Møtegodtgjørelse Ringerikstinget videreføres etter Kommune- og Stortingsvalg Driftskonsekvenser av vedtatte it-investeringer: Drift nytt skole- og barnehagesystem Drift nytt plan og budsjettsystem Drift selvbetjeningsløsninger nytt økonomisystem Innsparinger: Innsparing 20% stilling sentralbord Reduserte priser linjesamband/radiolink - adm systeme Reduserte priser linjesamband/radiolink - skolesysteme Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

19 4.1.3 Administrasjon Administrativ ledelse, økonomiforvaltning, regnskap- og skatteoppkreving, personalforvaltning og fellesutgifter. Kommuneplanens overordnede mål for Administrasjonen skal vektlegge tiltak for effektivisering ved å finne rasjonelle løsninger gjennom interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig. Gjennom aktiv motivering av lokalsamfunnet herunder lag, foreninger og annen frivillighet arbeide for å styrke samfunnsengasjementet og skape et inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor. Økonomiplanens målsetninger for Økt vekt på helhet og samordning. Prosjektarbeidsform og teamarbeid skal benyttes ved løsing av sammensatte oppgaver. Lederoppgaver skal vektlegges å være koordinerende og motiverende. Det skal satses på kompetanseutvikling, samling om felles verdier og holdninger som bidrar til helhetstenkning, serviceinnstilling og økt vektlegging av bærekraftig utvikling og aktiv personalplanlegging. Arbeidsinnsats rettet mot rutiner, prosedyrer og planer som har verdi og gir resultater skal prioriteres. Ny teknologi skal benyttes som tiltak for økt effektivisering, kvalitetssikring og økt service overfor brukerne. Mål for 2011 Hensiktsmessig/formålstjenelig organisering. Ledelse og lederutvikling skal prioriteres og det skal legges vekt på ansvarliggjøring i alle ledd, helhetstenkning og arbeidsglede. Kompetanseutvikling videreføres som et satsningsområde. Det skal satses videre på et forutsigbart og godt tjenestetilbud og service ovenfor innbyggerne. Kommunens omdømme skal holde samme nivå som ved innbyggerundersøkelsen i 2008 (snitt av omdømmespørsmål legges til grunn): 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med kommunens nettsider (Resultat ,3%) 90% av innbyggerne skal mene at at kommunen lytter til dem (Resultat ,6%, landssnitt: 67,8%) 90% av innbyggerne skal være fornøyd eller meget fornøyd med den kommunale informasjon helhetlig sett (Resultat ,7%, landssnitt: 82,4%). Utfordringer som påvirker driften i 2011 Sentrale føringer/ reformer Kommunens internkontrollsystem skal revitaliseres som ledd i kommunens kvalitetssystem i tråd med sentrale føringer. Strukturelle endringer/ nye lovpålagte oppgaver Lovfestet plikt til bedriftshelsetjeneste. Politiske vedtak som forplikter kommunens driftsbudsjett Gjennomføring av innbyggerundersøkelse hvert 3. år. Økonomiplan Årsbudsjett

20 Driftsrammer og tilpasninger - Administrasjon Økonomiplan Regn 2009 Bud 2010 Bud Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Finansutgifter Finansinntekte Finansresulta Netto resultat Avsetning lønnsoppgjør 2010 fordeles Lønnsoppgjør 2010 dette området 128 Fra vedtatt Økonomiplan Kompetanseprosjektet videreføres med 750' til Opplæringskostnader nytt økonomisystem utfases Nye tiltak: Bedriftshelsetjeneste - utvidelse jf ny forskrift Innbyggerundersøkelsen utsettes til 2012, videre hvert 3. År Innsparingsforslag Ringerike næringsforum utgår jf etablering av Ringerike Ut Sum tilpasninger Netto ramme etter tilpasninger Økonomiplan Årsbudsjett

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

HOLE KOMMUNE. Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 HOLE KOMMUNE Rådmannens grunnlagsdokument ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Formannskapsmøte 19.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Budsjettprosessen... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Arbeidsdokument. Økonomiplan 2011 2015 Årsbudsjett 2011. Formannskapsmøte 20.10.2010

Arbeidsdokument. Økonomiplan 2011 2015 Årsbudsjett 2011. Formannskapsmøte 20.10.2010 Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte 20.10.2010 1 Formannskapets budsjettmøte 10:00 Ordfører innleder 10:15 Administrasjonen orienterer Målsettinger med møtet Rådmann

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer