MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0013/05 04/00670 REFERATSAK: SKATTEREGNSKAPET /05 05/00291 REFERATSAK: EVALUERING AV PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET 0015/05 05/00292 REFERATSAK: KRAV TIL SØKNADER OM TILSKUDD/LÅN FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND (KRAFTFOND) 0016/05 05/00279 NY-REGULERING AV LØKVOLL III 0017/05 05/00340 UTBYGGING AV SAMISK BARNEHAGE I GAIVUOTNA-KÅFJORD 0018/05 05/00089 ØKNING AV STILLINGSRESSURSER - BOKBUSSEN 0019/05 05/00302 LÆRLINGINNTAK HØSTEN /05 05/00293 NY BEH. -KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN OG AVLØPSANLEGG 0021/05 05/00032 VIKARUTGIFTER 0022/05 05/00267 HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER/ KATASTROFER 0023/05 05/00269 OPPRETTING AV "MØTEPLASS" I DET PSYKISKE HELSEARBEIDET 0024/05 05/00268 GODKJENNING AV AVTALE MED AMBULANSEN 0025/05 05/00275

2 DJUPVIK/NORDMANNVIK BO- OG SERVICESENTER - GODKJENNING AVTALE 0026/05 05/00259 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR RIDDU RIDDU REANGGAT AS Ettersendes: - VURDERING AV BUDSJETTRAMMER KAP FYSISK AKTIVITET I ARBEIDSTIDEN Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0013/05 Kåfjord kommune REFERATSAK: SKATTEREGNSKAPET 2004 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 04/00670 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Kontrollrapport 2004 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kåfjord kommune fra Troms skattefogdkontor datert Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 1. halvår Fra kommunekassereren, datert Halvårsregnskapet skatt 1. halvår 2004 kommentarer til saldo på en del konti Saksutredning: Skatteregnskapet for 2004 legges nå fram som referatsak for kommunestyret. Staten er fra gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Tidligere skulle kommunerevisor avgi årlig revisjonsberetning vedrørende skatteoppkreverens virksomhet, og ble også behandlet i kontrollutvalget, dette er nå falt bort. Stortinget foretar desisjon av Skatteetatens samlede regnskap, og Skattedirektoratet anser det derfor ikke lenger som naturlig at kommunestyret skal foreta en formell desisjon av den enkelte kommunes skatteregnskap. Som nevnt så skal ikke kommunestyret/kontrollutvalget lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter, som det forutsettes at kommunen følger opp. Kontrollrapporten har to merknader: Manglende rutinebeskrivelser Det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelser slik Instruks for skatteoppkrevere 2-2 påkrever. Skatteoppkrever har redegjort for manglende rutinebeskrivelse i brev av Virksomhetsplan Skatteoppkrever har ikke utarbeidet virksomhetsplan for 2004 i henhold til Instruks for skatteoppkrevere 2-2. Skatteoppkrever opplyser at ressursmangel er hovedårsaken til at dette ikke er etterkommet, og at det ikke har vært mulig å prioritere dette. Rådmannens innstilling: Skatteregnskapet med vedlagte rapporter tas til orientering. Side 3 av 35

4 Side 4 av 35 Sak 0013/05

5 Gáivuona suohkan Sak 0014/05 Kåfjord kommune REFERATSAK: NÆRINGSSTYRESAK 25/05 - EVALUERING AV PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Ole Bjørn Fossbakk Arkiv: Fond 242 Arkivsaksnr.: 05/00291 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/05 Næringsstyret /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: I saksmappen: Særutskrift av saken Saksutredning: Næringsstyret gjorde i sak 25/05 følgende vedtak: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet 1. Næringsfondet søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse. 2. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers / virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. 3. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Eksempelvis kan SUF(Samisk utviklingsfond) og Innovasjon Norge nevnes som relevante finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. 4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat / potensiale sannsynliggjøres. 5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld eller til drift av privat virksomhet. 6. Etablering Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter i ulike faser av etableringsprosessen med inntil kr ,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom og kvinner foran andre søkere. Side 5 av 35

6 Side 6 av 35 Sak 0014/05 Det stilles krav om sannsynliggjøring av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet. 7. Til kjøp av aksjer kan det vurderes pantelån til private aksje-/andelseiere, ansvarlig lån eller tilskudd. 8. Det kan gis lån eller tilskudd til private og kommunale / offentlige fellesforetak dersom det ikke oppnås støtte fra andre finansieringsinstitusjoner. 9. Støtte til andre tiltak enn nevnt ovenfor kan gis dersom det er av betydning for næringslivet i Kåfjord. Støtteform og vilkår vurderes i hvert enkelt tilfelle. 10. Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad ved etableringer. Dette som et alternativ til tilskudd. 11. Så langt mulig skal støtte ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med pant i virksomhetens / søkerens eiendom(mer), og i driftsløsøre dersom lån gjelder finansiering av dette. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. 12. Restfinansiering skal være dokumentert løst før utbetaling kan finne sted. 13. Det ytes ikke støtte til ordinære driftskostnader. 14. Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 15. Det gies normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt. 16. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er gitt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrom. 17. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling til andre formål. På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets gyldighet dersom det skulle være behov. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. 18. Finansieringsandel i enkeltprosjekter- tilskudd og lån inntil kr Næringer Formål Komm.andel Maksimalt kr. Fiskeri 20% Jord og skogbruk 20% Næringskombinasjoner 20%

7 Sak 0014/05 Etablering 75% Etablererskolen 75% Reiseliv 20% Annen næring 20% Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i næringsstyret som berører nærings eller utviklingsfondets størrelsesorden skal sørge for at næringsavdelingen holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. 20. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før forannevnte kriterier er oppfylt. For å få nødvendig oversikt og prioritere på grunnlag av dette, behandles søknadene i 4 behandlingsrunder pr. år, mars, juni, september og desember. Inntil ca ¼ av midlene disponeres i hver behandlingsrunde. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av nesteårs ramme. 21. Alle unntak fra retningslinjene skal begrunnes i saksframlegg eller vedtak. 22. Retningslinjene kan evalueres hvert annet år eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering. 1 Det skal være dokumenterte utgifter Side 7 av 35

8 Gáivuona suohkan Sak 0015/05 Kåfjord kommune REFERATSAK: NÆRINGSSTYRESAK 26/05 - KRAV TIL SØKNADER OM TILSKUDD/LÅN FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND (KRAFTFOND) Saksbehandler: Ole Bjørn Fossbakk Arkiv: Fond 242 Arkivsaksnr.: 05/00292 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0026/05 Næringsstyret /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: I saksmappen: Særutskrift av saken Saksutredning: Næringsstyret gjorde i sak 26/05 følgende vedtak: Krav til søknader om støtte fra næringsfondet Oppsetting av søknad Det er av avgjørende betydning for en rask og forsvarlig saksbehandling at søknaden inneholder de nødvendige opplysningene. Søknader av prinsipiell karakter og av vesentlig størrelse vil bli forelagt berørte offentlige organer for uttalelse. Innledning Søkerens / bedriftens navn, adresse, telefonnummer, evt. kontaktperson, organisasjonsnummer og bankkontonummer Hva søkes det støtte til, og begrunnelse for søknaden Beskrivelse av forretningsidé Prosjektets nyskapnings- og sysselsettingseffekt Søknadsbeløp Angi om det tidligere er mottatt støtte Opplysninger om søkeren / bedriften Kompetanse og praksis til søkeren / bedriftens ledelse. Navn på eventuelle hoved/datter/søsterselskaper og andre samarbeidspartnere. Hvis det er et aksjeselskap ber vi om opplysninger om styremedlemmer og aksjonærer. Det skal også gis opplysninger om totalt antall ansatte fordelt på menn og kvinner. Økonomisk oversikt Søkerens selvangivelse og næringsoppgave el. regnskap for de to siste år skal alltid vedlegges søknaden. Investeringsplan og kostnadsoverslag Side 8 av 35

9 Sak 0015/05 Redegjørelse for planlagte investeringer Tegninger Kostnadsoverslag basert på anbud/pristilbud. Finansieringsplan Lån og tilskudd (institusjonens navn, prioritet, sikkerhet, renter, avdrags tid o.l.) Egenkapital (kontanter, eget arbeid o.l.). Kopier av eventuelle tilsagn om støtte (lån/tilskudd) og eventuelle avslag legges ved søknaden. Kåfjord kommune er et toppfinansieringsorgan. Dette vil si at vi yter støtte i tillegg til andre finansieringsinstitusjoner. Søkeren må skaffe til veie nødvendig egenkapital. Markedsarbeide Det forusettes i de tilfeller dette er relevant at det foreligger en markedsplan for foretaket enten det er i etableringsfasen eller allerede er etablert. Driftsbudsjett Det må utarbeides 3 til 5 årige driftsbudsjett. Uttalelser Fiskerisøknader - uttalelse fra fiskerirettlederen. Jordbrukssøknader - uttalelse fra landbrukskontoret. Andre søknader - uttalelse fra faglige organer relevant for prosjektet. Behandling av søknader Søknadene behandles i 4 runder pr. år. Inntil ca ¼ av midlene disponeres i hver behandlingsrunde. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av nesteårs ramme. Det er næringsstyret som på bakgrunn av saksframlegg avgjør søknaden. Næringsstyret er politisk valgt. Anke rettes til Kåfjord kommune jamfør betingelser nevnt i tildelingsbrev. Utbetaling av støtte/lån Innvilget tilskudd/lån utbetales etter anmodning Restfinansieringen skal være dokumentert løst Prosjektet skal være fullført. Utgiftene skal dokumenteres (underbilag, bank- eller revisorbekreftet regnskap) Dersom prosjektet gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktiske utgifter og budsjetterte utgifter Andre opplysninger Kåfjord kommune kan kreve tilskudd tilbakebetalt helt eller delvis dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er gitt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. Tilsagn om tilskudd er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Unntak fra disse kravene må være godkjent av Kåfjord kommune. Side 9 av 35

10 Sak 0015/05 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. Søknaden sendes til Kåfjord kommune 9146 Olderdalen eller Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering. Side 10 av 35

11 Gáivuona suohkan Sak 0016/05 Kåfjord kommune NY-REGULERING AV LØKVOLL III Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/00279 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Pbl Saksutredning: I kommunestyrets budsjettbehandling i sak 73/04 ble det vedtatt å bevilge 2,5 mill. kr. til boligfelt i Manndalen. Arbeidet ønskes gjennomført så snart som mulig, da det er en prekær mangel på byggeklare boligtomter i Manndalen. Reguleringsplanen for Løkvoll 3 ble egengodkjent i oktober Planen er over 10 år gammel, og er dermed foreldet i forhold til en eventuell ekspropriasjon av grunneiendommer som omfattes av planen, jf. plan-og bygningsloven 31.2 Virkninger av reguleringsplan, som sier: Kommunens adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan eller bebyggelsesplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kungjort etter 27-2 nr. 3 Kommunen har startet en prosess med henvendelse til grunneierne om kjøp av eiendommene, og det er vårt håp at vi kommer til en avtale med dem. Det vil likevel være riktig å igangsette en reguleringsprosess for byggefeltet i tilfelle frivillig salg av grunn ikke lar seg gjennomføre. Selv om plankart og bestemmelser er utarbeidet tidligere kreves det at planen gjennomgår en fullstendig planprosess. Begynnelsen på en slik prosess vil være planutvalgets vedtak om kunngjøring av igangsetting av regulering etter bestemmelsene i pbl. 27-1, nr.1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygnignsloven 27-1, nr.1 igangsettes nyregulering av boligfeltet Løkvoll 3. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0038/05 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannen gjorde følgende endring i saksframstillingen, første setning: ble det vedtatt å bevilge 2,5 mill. kr. til boligfelt i Manndalen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-1, nr.1 igangsettes nyregulering av boligfeltet Løkvoll 3. Side 11 av 35

12 Gáivuona suohkan Sak 0017/05 Kåfjord kommune UTBYGGING AV SAMISK BARNEHAGE I GAIVUOTNA-KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/00340 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/05 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Rammeplan for barnehagen, Forskrift fra UFD, Kap. 6 samisk språk og kultur. Bilag: 1. Fylkesmannen i Troms, Brev av vedr. Målet om barnehageplass til alle arbeidet med barnehageutbygging Planprosjekt samisk barnehage i Kåfjord. 3. Samisk høgskole. Notat om egen samiskspråklig bernehage i Kåfjord. 4. K sak 10/98 Ája samisk senter 2. byggetrinn. 5. Vedrørende Samisk barnehage. Vedtak av i styret for Ája Samisk Senter. 6. Plankontoret, Finnsnes. Samisk barnehage i Kåfjord kommune. Arealoversikt m/kostnadsvurdering og situasjonsplan og tegning. Saksutredning: Som grunnlag for arbeidet med å fremme denne saken ligger K sak 10/98 Ája samisk senter 2. byggetrinn kommunens engasjement som vertskommune. Videre ligger regjerings målsetting om barnehageplass til alle som ønsker det. Etter barnehagelovens 7 har kommunen plikt til å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser. Kommunen arrangerte åpent foreldremøte på Ája samisk senter 17. mars Det var enighet om at kravet om egen samisk barnehage stod fast. Det var et sterkt ønske om realisering i år 2005 slik at gode statlige ordninger samt utbygging knytta til Ája kunne utnyttes. Kommunen har hatt samisk språkopplæring vurdert av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD, Kautokeino) som har gitt sin uttalelse. I konklusjonen heter det: Det er et klart behov for egen samisk og samiskspråklig barnehage i Kåfjord. En slik barnehage må ha sine egne bygninger og et samisktalende personale som er spesielt interessert og kurset for slike oppgaver. I forskrift til Barnehageloven (Rammelplanen) heter det i kap. 6: Samiske foreldre kan velge om de vil søke sine barn inn i samiske eller norske barnehager. Satsing på å bygge en egen samisk barnehage må da vurderes ut fra pedagogiske vurderinger og rettslige føringer. Side 12 av 35

13 Sak 0017/05 I K - sak 10/98 Ája samisk senter 2. Byggetrinn, under pt. Samisk barnehage sies det følgende: Behovet for ekstra barnehagekapasitet i Manndalen ligger i de økte arbeidsplasser som bl.a.utviklingen av Ája vil generere. I tillegg er målet å få videregående undervisning relatert til de formål Ája skal tjene. Dagens situasjon. Den samiske avdelingen i Fossen barnehage heter Riebangardi. Situasjonen er som følger: Faste plasser 9 barn alle over 3 år. Ønske om opptak pr barn herav 5 er under 3 år og teller som 2 plasser. I den andre avdelingen, Trollstua, er situasjonen slik: Faste plasser: 6 barn herav 1 under 3 år og teller som 2. Ønske om opptak pr barn herav 2 under 3 år og teller som 2. Ut fra dette er samlet behov framover 40 heltidsplasser hvorav 24 vil være knyttet til Riebangardi. I tallmaterialet er ikke augustopptaket 2005 kommet med. Det vil erfaringsmessig gi 3 4 barn i tillegg. Arbeidsplasser knytta til Ája er under utvikling og vil på noe sikt gi behov for flere barnehageplasser. Foreldreønsker om plass i samisk barnehage fra andre deler av kommunen (Indre Kåfjord) er ikke tatt med. Kommunens lave barnehagesatser har til nå gitt som virkning at antallet barn i barnehagene i Kåfjord øker. Flere og flere går også over fra deltidsplasser til hele plasser. Ved opptaket for høsten 2005 er situasjonen ved de andre barnehagene som følger: Fossen. Fullt, egentlig minst 5 over grensen. Birtavarre: En ledig plass igjen. 2 barn er overført fra Fossen. Olderdalen: fullt Djupvik: åtte ledige plasser. Fossen barnehage er godkjent for 27 plasser, og har på langt nær kapasitet til å imøtekomme behovene pr. i dag. Ledelse og ansatte sammen med foreldre har imidlertid tatt inn flere barn enn strengt tatt tillatt ut fra visshet om at ny barnehage er under utredning. Kommunen har ei arbeidsgruppe nedsatt av ordføreren som utarbeider et plan/byggekonsept i samarbeid med Ája samisk senter og Plankontoret, Finnsnes. Utbyggingsvurdering: Arealbehov. En øvre grense for enavdelingsbarnehage er 18 plasser. Siden behovet pr. i dag er på 24 plasser, har planarbeidet tatt utgangspunkt i 2 avdelinger (36 heltidsplasser eller 9+18 barn) Utgangspunktet for arealutformingen er krav til samiske aktiviteter og opplæringsmetoder i språk samt de normer som er lagt til grunn for barnehagene i Olderdalen og Birtavarre. Side 13 av 35

14 Sak 0017/05 Videre vil Riebangardi være et samisk språksenter der barn fra andre deler av kommunen og fra de første år i skolen vil lære seg samisk gjennom dagsamlinger. Brutto arealet er derfor satt til 448 kv.m. I tillegg er det nødvendig med et grovkjøkken på 18 kv.m som eget bygg. Plankontoret, Finnsnes, har vurdert kostnadene til kr kr (grovkjøkken). En anbudsrunde som utnytter dagens utbygging kan gi praktiske og økonomiske fordeler. Byggesum/lånebehov kr Investeringstilskuddet ut fra barnetall og/eller momskompensasjon er under vurdering og må ettersendes. Kapital- og driftskostnader: Kapitalkostnader, renter/avdrag kr x kr Lønn 5.5 stillinger kr Lønn renhold og vaktmestertjenester kr Vedlikehold og oppvarming kr Driftsutgifter kr Samlet utgiftsbeløp pr. år kr Finansiering Statstilskudd 24 barn kr Skjønnsmidler kr kr Sametinget kr Foreldrebetaling kr kr Saka ble uformeldt drøfta i F skapet i møte Det var enighet om at den skulle utredes videre med kommunen som eier og driver. Ut fra dagens situasjon er dette mest lønnsomt, da kommunen oppnår større skjønnstilskudd enn private. Denne konklusjonen har og Tromsø by gjort for sine utbyggingsplaner. Formannskapets tallmateriale var noe lavere enn det som er ovafor da arbeidsgruppa hadde satt et tak på utbygginga på 350 kv.m og et lånebehov på 5 mill. (Momskompensasjon og skjønnstilskudd var da trukket fra byggesummen på 7 mill). Å redusere arealet med nærmere 100 kv.m har vist seg å være vanskelig å få til uten at vesentlige funksjoner tas bort, noe som vil være svært uheldig ut fra intensjonene med anlegget. Fossen barnehage. Barnehagen vil foreløpig fortsette som en enavdelings barnehage om behovet fortsatt vil være til stede. Den bygningsmessige tilstanden og mulige bygningsmessige tilpassinger vil bli vurdert og må ettersendes. Rådmannens innstilling: Side 14 av 35

15 Sak 0017/05 1. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg (Hoo) går inn for at Kåfjord kommune skal eie, bygge og drive en ny samisk barnehage i Manndalen innen for et areal på 466 kv.m. 2. Hoo ber Kåfjord kommunestyre bevilge kr til formålet. 3. Investeringen finansieres ved opptak av lån på kr Lånet nedbetales over maksimalt 40 år med like store årlige avdrag. 4. Plankontoret, Finnsnes, får i oppdrag å utarbeide anbudsdokumenter for totalentreprise og bistå kommunen i det videre arbeidet. 5. Kommunens byggekomite delegeres myndighet til å foreta anbudsrunde og inngå kontrakt med leverandøren. 6. Navnet på barnehagen skal være Riebangardi. Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling legges fram på møtet. Side 15 av 35

16 Gáivuona suohkan Sak 0018/05 Kåfjord kommune ØKNING AV STILLINGSRESSURSER - BOKBUSSEN Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 05/00089 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/05 Administrasjonsutvalget /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettvedtak for kultur I mappe til møtet: 1. Tildeling av midler til bokbuss - Sametinget 2. Søknad til Sametinget om økt rammetilskudd for bokbuss. Saksutredning: Ved budsjettbehandlingen i 2003 ble det vedtatt at kommunens egenandel for bokbussen skulle økes tilsvarende 15 % av eventuelt økt tilskuddsramme fra Sametinget. Den økte andelen for 2004 skulle reguleres fra nærmiljøanlegg Manndalen skole. Søknaden ble ikke imøtekommet fra Sametinget før i år. For 2005 har vi fått økt tilskuddet med kr ,-, noe som er halvparten av de vi søkte om. I søknaden til Sametinget var det tatt med økning både for biblioteksjef samt bokbussjåfør. Dette med begrunnelse i at dagens behov til stillingsressurser ikke er tilfredsstillende. Vi er inne i en fase der flere av våre nabokommuner ønsker å få besøk av bokbussen, samt at ressursene på bussen innad i kommunen har vært utnyttet maksimalt. Sametinget har fått tilbakemelding om at vi ikke er tilfreds med økninga på kr ,-. Dette ut fra sammenligningsgrunnlag med andre bokbusser som driver med interkommunalt samarbeid og hvilke tilskudd de får fra Sametinget. På bakgrunn av dette er vi bedt om en skriflig begrunnelse på vår klage. Saka vil tas opp til ny behandling i løpet av 2005 i Sametinget. En eventuell økning vil ikke likevel ikke kunne forventes før i I budsjettvedtaket fra Sametinget er det tatt med en klausul om at det gis tilbud til våre to nabokommuner, Nordreisa og Storfjord. Kommunen har sendt ut et brev der det er skissert opp et uforpliktende tilbud ut juni måned, dette som en prøveordning. Etter juni vil det beregnes kostnader for den enkelte kommune, noe som også er i samsvar med Sametingets vedtak. Det forutsettes at nabokommunene stiller med bibliotekar mens bussen gir tjenester i deres kommune. For å kunne opprettholde tilbudet til nabokommunene krever det økning av stillingsressursen til sjåføren. I budsjettvedtaket for hovedutvalget er det og medtatt en økning på biblioteksjef, men denne vil det ikke være aktuelt å øke i år på grunn av at vedkommende har 100 % stilling ut året, 60 % stilling på biblioteket samt 40 % vikar på bokbussen. Prosentvis fordeling av sjåfør vil Side 16 av 35

17 Sak 0018/05 sannsynligvis bli 80 % bokbuss og 20 % bibliotek. Dette er en endring i forhold til budsjettvedtaket fra 2003, der forholdet var 60/40 %. Konklusjon: For at stillingen som bokbussjåfør skal kunne utvides til 100 % stilling må det tilføres kr ,-. Dette inkluderer lønn samt sosiale kostnader. Kr ,- kan imidlertid omdisponeres innenfor eget budsjett ved å foreta budsjettregulering fra kapitel Idrett. For 2005 vil det gjenstå kr ,- til ramma for å dekke økt ressursbehov. Rådmannens innstilling: 1. Stilling som bokbussjåfør økes fra 40 til 100 %. 2. Utgiftene til økt stilling finansieres slik: 3. Kr ,- reduseres fra budsjettpost nærmiljøprosjekt Manndalen 4. Kr ,- tilføres budsjettpost bokbussjåfør 5. De resterende kr ,- tilføres ramma fra formannskapets reserve. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0002/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Utvalget foreslo: Nytt pkt. 6. Det tas forbehold om ekstern finansiering. Nytt pkt. 7. Økte kostnader i årene fremover innarbeides i økonomiplanen. Rådmannens innstilling og pkt. 6 og 7 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Stilling som bokbussjåfør økes fra 40 til 100 %. 2. Utgiftene til økt stilling finansieres slik: 3. Kr ,- reduseres fra budsjettpost nærmiljøprosjekt Manndalen 4. Kr ,- tilføres budsjettpost bokbussjåfør 5. De resterende kr ,- tilføres ramma fra formannskapets reserve. 6. Det tas forbehold om ekstern finansiering. 7. Økte kostnader i årene fremover innarbeides i økonomiplanen. Side 17 av 35

18 Gáivuona suohkan Sak 0019/05 Kåfjord kommune LÆRLINGINNTAK HØSTEN 2005 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 417 Arkivsaksnr.: 05/00302 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/05 Administrasjonsutvalget /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Fra Kommunenes Opplæringskontor i Troms - Vilkår ved lærlingeoptak Saksutredning: Vi har fått forespørsel fra Kommunenes Opplæringskontor (som kommunen er medlem av) om kommunen er interessert i å ta inn lærlinger fra høsten Kommunestyret gjorde i sak 32/04 følgende vedtak: 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med 2004, en i kontorfag og en i IKT driftsfag. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene for kontorfaglærling 2004 dekkes over servicekontorets budsjett, Utgiftene for lærling i IKT driftsfag 2004 fordeles på skolebudsjettet og IT-avdelingens budsjett. På bakgrunn av dette vedtaket ble det tatt inn en lærling i IKT driftsfag. Vedkommende hadde bare 9 måneder igjen av læretida, og er ferdig i juni -05 Det lyktes ikke å få inn lærling i kontorfag, da de elevene som hadde kontorfag, valgte å ta påbygning istedenfor. Det er ikke gjort noe i forhold til bemanningsplanen, så derfor tas saken opp til behandling. Det er i år totalt 6 lærlinger hjemmehørende i Kåfjord som søker om lærlingeplass, 3 i barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 institusjonskokk, 1 i kontorfag og 1 i IKT-driftsfag. Lærlinger etter hovedmodellen (2 års skole og 2 år læretid) lønnes etter grunnlønn for fagarbeidere, med 30% i første halvår, 40% andre halvår, 50% tredje halvår og 80% siste halvår, til sammen 24 måneders læretid. Grunnlønna er f.t. kr ,- pr år. Kommunen mottar et basistilskudd på kr. pr. lærling for hele læretida, slik at nettoutgift pr. lærling fordelt over 2 år vil være ca kr. Side 18 av 35

19 Sak 0019/05 Kåfjord kommune vil ha behov for en lærling i kontorfag. Tidligere erfaring viser at selv om en brukte noe tid på opplæring, så hadde vi allikevel mye igjen for det. En annen sak er også at i løpet av de første årene ligger det an til store utskiftninger i de merkantile stillingene, med det behovet for fagpersonell som da vil bli utløst. Saksbehandler har kontaktet kjøkkensjefen på sykehjemmet og IT-konsulentene vedr. evt. inntak av lærlinger på deres fagområde. På sykehjemmet er det lite aktuelt å ta inn lærling som institusjonskokk, med den begrunnelse at det er for liten institusjon til at en kan gi en lærling fullverdig opplæring på alle områder som faget omfattes av. IT-avdelingen mener også at det er lite aktuelt å ta inn en lærling. Grunnopplæringen på videregående skole er lite tilpasset det behovet en liten kommune har, med flere forskjellige nettverk og programvare. Det er meget ressurskrevende å gi lærlingen god nok opplæring/ oppfølging. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er aktuelt både for barnehager, skoler og ungdomsklubber. Her bør det være mulighet for å ta inn i alle fall en lærling. Rådmannen vil tilrå at en prøver å finne rom for å ta inn minst en lærling i kommunen. Hvis det ikke kan tas inn både en kontorfaglærling og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget, bør det prioriteres å ta inn en lærling i kontorfag. Utgiftene for 2005 bør kunne innpasses på aktuelle budsjettkapitlene, ved inntak 1. september vil utgiftene utgjøre ca ,- kr. pr. lærling for resten av budsjettåret. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra høsten 2005, en i kontorfag og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene dekkes over de aktuelle budsjettkapitlene for 2005, og tas inn i budsjett for Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0009/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 19 av 35

20 Sak 0019/05 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra høsten 2005, en i kontorfag og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene dekkes over de aktuelle budsjettkapitlene for 2005, og tas inn i budsjett for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0037/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra høsten 2005, en i kontorfag og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene dekkes over de aktuelle budsjettkapitlene for 2005, og tas inn i budsjett for Side 20 av 35

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer