Birkenes kommune Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS, v/daglig leder Arne Tronsen Oppvekstsamarbeidet i Knutepunkt Sørlandet v/oppvekstsjef Kristin Robstad, Vennesla kommune SAKSLISTE Forespørsel /interpellasjon: AP: Spørsmål ang ansettelser i kommunen 007/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i Lille Tømmerås 011/13 Agder Energi AS - viljeserklæring 012/13 Forslag til endring av stemmekretser - Birkenes kommune 013/13 Justering av vedtekter - barnehage 014/13 Birkenes kommunestyre - rullering reglement Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: og på kommunenes hjemmeside Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Til birkenes kommune v/ordfører Arild Windsland Interpellasjon fra Birkenes AP. Spørsmål angående ansettelser i kommunen. Når det gjelder ansettelser i Birkenes kommune er det viktig at vi som arbeidsgivere og politikere vet hvordan dette håndteres og hvor vi kan finne informasjon. Vi er inne i en krevende økonomisk situasjon og kommunen har innført ansettelsesstopp. For de fleste betyr ansettelsesstopp stopp av nye ansettelser. Hvordan er virkeligheten i Birkenes kommune? Spørsmålene blir da: 1. Hva betyr ansettelsesstopp ved Birkenes kommune? 2. Hvor kan kommunens arbeidsgivere ( politikerne ) finne ut hvem de er arbeidsgivere for? 3. Hvor kan kommunens arbeidsgivere ( politikerne ) finne endringene vedrørende stillinger og ansatte ved Birkenes kommune? 4. Hva er forskjell på ansatte og prosjektansatte. Begge er ansatt. Gjelder ansettelsesstopp i begge tilfeller? 5. Er føringene for ansettelsesstopp lik i alle sektorer? For Birkenes Arbeiderparti Birkeland 5/3-13 Anders Christiansen

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/751 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Gro Anita Trøan Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/749 Delegasjonssaker DKS. 002/13: Videredelegering av myndighet til å inngå kontrakter for kjøp av bolig Rådmannen delegerer myndighet til teknisk sjef til å inngå kontrakter for kjøp av bolig, innenfor rammene i gjeldende budsjett. Boligene skal benyttes til utleie til innbyggere i kommunen, som har behov for dette. Hovedregelen er at det skal være leiligheter og mindre boenheter. Boliger skal kjøpes til forsvarlig pris iht. gjeldende takst. Rådmannen delegerer i tillegg myndighet til teknisk sjef til salg av kommunale boenheter. Teknisk sjef videredelegerer denne myndigheten til avdelingsleder Bygg og Eiendom. Birkeland Gro Anita Trøan Rådmann Siren Frigstad Teknisk Sjef Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssaken tas til etterretning.

5 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/750 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/3625 U Kommunestyret i Birkenes 2 13/2820 I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3 12/11596 U Natveitåsen barnehage 4 13/2185 I Fylkesmannen i Aust- Agder Melding om stillinger ved tjenesteområdet teknisk Varsel om vedtak vedr. omorganisering av 110- sentralene i politidistriktene Agder og Telemark - samt høringsuttalelser Godkjenning av ordinær barnehage 2012 Tilbakemelding Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingssakene tas til orientering.

6 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.:610, &42, &01 12/2853 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i Lille Tømmerås Saksopplysninger Det er vedtatt at det skal bygges 4 boliger for vanskeligstilte i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Området er nå regulert til boligformål, reguleringsplan er vedtatt. I investeringsbudsjettet for 2013 har prosjektet en ramme på kr. 6 mill. Det er innhentet anbud på bygging av boligene. Laveste anbud er kr. 6,6 mill. ink. mva. Høyeste anbud er kr. 8,8 mill. ink. mva. Ved valg av det laveste anbudet er de totale kostnadene budsjettert til 8,1 mill. ink. mva. Det er søkt Husbanken om et tilskudd. Trykte vedlegg Vedlegg husbanken. Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå forhandlinger/kontrakt med den anbyder som en anser har gitt det økonomiske mest fordelaktige tilbudet for oppføring av boligene i Lille Tømmerås, prosjektnummer Prosjektkostnadene er kr 8,1 mill.. I budsjett- og økonomiplanen for er det avsatt kr.6,0 mill. Resterende finansieres med tilskudd fra husbanken på kr 2,1 mill.

7 Bakgrunn Det skal bygges 4 små boliger for vanskeligstilte i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Boligene skal eies og drives av Birkenes kommune. Området var i reguleringsplanen Lille Tømmeråsen avsatt til friområdet, dette er omregulert til boligformål. Sammen med et kommunalt utvalg har Asplan Viak AS utarbeidet et forprosjekt og det er innhentet anbud fra 4 entreprenører. Laveste anbud var kr. 6,6 mill ink. mva. Høyeste anbud var kr. 8,8 mill ink. mva. I budsjettet er det er det avsatt kr. 6 mill. Beløpet som er avsatt i økonomiplanen på kr. 6,0 mill. var opprinnelig budsjettert til oppføring av 4 boenheter på tomt til «Sveen», parsell nord for kommunehuset. Eksisterende bolig skulle ombygges til to boenheter og oppføre to nye boliger øst for eksisterende boligen. På grunn av kvalitet på boligen, dårlig planløsning og en var usikker på om dette område burde benyttes til dette formålet, ble det valgt at 4 boliger for vanskeligstilte oppføres i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Kostnader: Regulering kr Gebyr regulering kr Prosjektering og Anbudsbeskrivelse kr Anbud kr Gebyr byggetillatelse kr Tilkoblingsavgift vann 4 boliger kr Tilkoblingsavgift avløp4 boliger kr Byggeledelse kr Inventar kr Varmepumper, ikke med i anbud kr Uforutsett 7% av anbudssum kr SUM kr Det er ikke valgt/inngått kontrakt med entreprenør. Søknad om tilskudd er sendt Husbanken, tilskudd vil være mellom 20 til 40 %, maks beløp kr. 3,2 mill. Endelig størrelsen vil ikke bli avklar før april. I anbudet til entreprenør forutsetter kontraktinngåelse/oppstart i begynnelsen av april, med en ferdigstillelse i løpet av året. Vurdering / Anbefaling Det skal oppføres 4 boliger med et bruksareal på 70 m 2 i en etasje og alle boligene er universelt utformet. En har prioritert god kvalitet på materialvalg for å redusere fremtidige kostnader til vedlikehold. Finansiering: Avsatt i økonomiplan kr. 6 mill. Resterende beløp på kr 2,1 mill. innarbeides i budsjett for Driftskostnader: Ikke avklart, men det legges opp til noe oppfølging av beboere.

8 Administrasjonen anbefaler at kommunestyre gir fullmakt til å inngå kontrakt med den entreprenøren som har det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Restbeløpet innarbeides i budsjett for 2013.

9 Etablering av 4 boenheter bolig for vanskeligstilte i Birkenes kommune Vedlegg til søknad om tilskudd fra Husbanken til bygging av 4 utleieboliger Det tas utgangspunkt i kommunens Boligsosiale handlingsplan. Rundskriv nr Lov om sosiale tjenester i NAV, punkt viser til at kommunen skal ha tiltak rettet mot utsatte grupper. Kommunen skal utvikle lokalt tilpassede tiltak og tjenestetilbud. Hensyn til sosial inkludering skal ivaretas i forbindelse med anskaffelse av kommunale boliger. Dette sees også på som et virkemiddel i bekjempelsen av fattigdom. Vi satser på å utvikle et forsvarlig botilbud med fokus på: Identitet og tilhørighet i kommunen, knyttet til bolig, hvor de som leier har mulighet til å innrede selv. Unngå marginalisering av plassering av boligene, da de skal etableres i et rolig og ikke belastet område. Boligene skal være av tilfredsstillende / anbefalt standard og størrelse. Et boligområde med kvaliteter i fine omgivelser og moderne identitet. Plassering i ordinært bomiljø slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles i henhold til krav. Målsetting: Bolig for vanskeligstilte / bostedsløse Oppfølgingstiltak o Treningsbolig (fokus på ADL, økonomi, kost/ernæring) o Bistand til vekking for at brukerne kommer på dagtilbud / oppfølging aktivitet o Mulighet for beboerne å ta kontakt med personal på natt Målgruppe: Primært personer mellom 18 og 40 år med utfordringer i å bo selvstendig og som har utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarked. Arbeidsplasser: Miljøarbeidere / miljøterapeuter Kort beskrivelse av tjenestetilbudet: Tilbud om bolig for vanskeligstilte er først og fremst tiltenkt ungdom og unge voksne som trenger oppfølging fra flere avdelinger i kommunen. Det være seg oppfølging av boveileder m.h.t ADL trening, hjelp til å komme opp om morgenen, fokus på kosthold/ernæring og økonomi, hjelp til å lære å lage mat, gjøre rent, vaske klær, holde orden, sykdomsmestring, etc. Oppfølging fra avdeling for psykisk helse for de beboere som har behov for det. Oppfølging fra fastlege. Oppfølging fra NAV m.h.t. arbeid og aktivitet på dagtid. Avdeling for bygg og anlegg skal i tillegg til leieavtale inngå avtale som forplikter beboer til å 1

10 overholde sin del av avtale om oppfølging. Beboerne skal få tilbud om individuell plan. Det skal etableres ansvarsgruppe for den enkelte. Fokus på brukermedvirkning i utforming av den enkeltes behov for tjenester fra kommunen. Økonomi 2013: 6 millioner (byggetrinn 1 bygge 4 nye boliger) Pris på tomt: ,- pr. boenhet 2 millioner Pris på grunnarbeid: ,- pr. boenhet totalt kr ,- Pris på bygg: 1.5 million pr. boenhet - 6 millioner Totale kostnader kalkulert til 8,4 millioner Kalkyle på drift Forvaltning, drift og vedlikehold Teknisk avdeling ansvarlig Kontrakter + egne avtaler med leietakere Kostnader pr. leilighet pr. år (2012) o Uforutsett vedlikehold kr ,- o Vedlikehold pr. år, de første 10 år kr ,- o Strøm kr ,- o Forsikring kr ,- o Vann/avløp kr ,- o Renovasjon, 2 boliger deler dunker kr. 3546:2 kr ,- SUM kr ,- Dagens leiekostnad kommunal bolig under 80 m2. Med strøm kr ,- Uten strøm kr , Byggeteknisk Samarbeid med Asplan Viak prosjektansvarlig Silje M. Aukland Det er valgt bolig D (se skisse) med et areal på 72 m 2. De 4 boenhetene er tilnærmet identiske Universell utforming Likeverd og tilgjengelighet - brukergruppen i risikosonen for å trenge rullestol eller andre hjelpemidler tidligere enn andre. Tek 10 energieffektiv med vannbåren varme, lavenergi, balansert ventilasjon (er innfridd i hht krav Tek 10) Overflater som tåler noe trykk krav om robuste materialer, integrerte hvitevarer - kjøkkenløsninger (forslag: massivt tre, brannimpregnerte plater, ikke ha oppe elektriske ovner, gode brannvarslingssystem, komfyrvakt, faste skap/ innebygde, forsterkning i tak med tanke på bruk av heis som hjelpemiddel) Skal kunne brukes av par, dermed større soverom plass til dobbeltseng. Det skal opparbeides uteareal asfalteres, parkeringsmulighet, treplatting, utebenk/bord, utearealet gjøres tilgjengelig for rullestolbruk. (forsømte uteareal kan 2

11 gi signaler om at det bor mennesker som ikke mestrer å ta vare på omgivelsene sine, bidrar til å skape trivsel for både beboere og naboer, og dermed bidra til å oppnå større aksept for både botiltak og beboerne i et nabolag (beplantning, belysning og hager kan gi en mulighet for beboerne til å sette sitt preg på området, og til å være i fysisk aktivitet om de ønsker det noen kommuner har arrangert dugnad for beboerne, vedlikehold sammen med bo oppfølging). Kikhull i ytterdør Brukerrepresentant inn i saken Med vennlig hilsen Gro Anita Trøan Rådmann Ivar Aanesland Avdelingsingeniør 3

12 FLAT, SLETT TAKSTEIN BORD AV FIBERCEMENT Tegningsnummer: A F 01.1 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Nord 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 Anbudstegninger TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Nord og Vest Type 1 Fasade Vest 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 01.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

13 FLAT, SLETT TAKSTEIN BORD AV FIBERCEMENT Tegningsnummer: A F 01.2 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Sør 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 Anbudstegninger TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Sør og Vest Type 2 Fasade Vest 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 01.2 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

14 TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Tegningsnummer: A F 02.1 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Sør 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 FLAT, SLETT TAKSTEIN Anbudstegninger BORD AV FIBERCEMENT Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Sør og Øst Type 1 Fasade Øst 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 02.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

15 TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Tegningsnummer: A F 02.2 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Nord 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: FLAT, SLETT TAKSTEIN 6100 Anbudstegninger BORD AV FIBERCEMENT Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Nord og Øst Type 2 Fasade Øst 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 02.2 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

16 A Snitt A Snitt A Snitt A3 B 1V-2 9 x 21 1V-9 6 x Bh. 0 Bh Snitt B V-8 29 x Bh D-2 9 x 13 1V-7 9 x 21 1V x 12 SPOT Bh Bh FASTMONTERT BENK stue 28,5 m² x 21 1D D-6 9 x x 21 1D sov 12,6 m² W 105 bad 7,4 m² Bh. 900 Bh x 12 9 x 12 1V-9 1V Snitt B Tegningsnummer: AP 01.1 ARK LARK RIB RIV RIE Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. 0 Anbudstegninger SMA Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: V-4 13 x 6 Bh kjøkken 4,8 m² OPP.V. Bh. 900 Bh gang 3,8 m² 9 x 21 1D bod 2,6 m² tek 1,1 m² 8 x 21 1D SPOT 15 x x 18 1V-5 1V-6 SPOT x 21 1D-1 9 x 21 1D bod 4,2 m² SPOT N TRINNFRI ADKOMST Anbudstegninger A Snitt A Snitt A2 Snitt A3 B 1. etasje type 1 1:50 Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Plan 1. Etasje Type 1 Oppdragsnr.: Tegn. nr: AP 01.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

17 X= ,000 Y= ,000 RR 53.9 MERÅS Tegningsnummer: AC 01 Revisjon: Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. 0 MMERÅS c+ 55 c+ 56 c TYPE 1 P 8m P c+ 55,5 søppel søppel TYPE 2 c+ 55,5 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: SKRAVERT OMRÅDE LIGGER UTENFOR BYGGEGRENSEN. HER MÅ DET SØKES DISPENSASJON. DETTE ER I HENHOLD TIL AVTALE MED BYGGHERRE X /679 HØYSPENNTKABEL c TYPE 1 c+ 61 P Anbudstegninger søppel c+ 61 9,4 m A c+ 60,5 søppel TYPE 2 P c+ 60 c /659 7 Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune SMEDENS KJERR 88/ /669 88/ Situasjonsplan Oppdragsnr.: Tegn. nr: AC 01 Fag Type Etg. Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Silje Marie Aukland Løpenr. Målestokk 1:500 Dato: Rev. 0

18 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Tom Olstad Arkiv/arkivsaksnr.:255, S 06/108 Agder Energi AS - viljeserklæring Saksopplysninger Kommunene på Agder har som en samlet eierkonstellasjon med ca. 54,5% av aksjene i Agder Energi AS forpliktet seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i perioden fram til 1. juli Denne avtalen ble inngått for fem år siden. Arbeidsutvalget for Agdereierne i Agder Energi AS har anbefalt Agderkommunene om å forlenge viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet med ett år fram til 1. juli Noe av bakgrunnen for dette er at det er igangsatt en prosess med tanke på en eventuell fusjon med andre energiselskaper. Hvis forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014 er det foreslått at viljeserklæringen forlenges fram til 1. juli Administrasjonen anbefaler at Birkenes kommune slutter seg til det foreliggende forslaget fra Arbeidsutvalget. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 31 I Arbeidsutvalget for Agdereierne i Agder Energi v/rune Røiseland Referat fra eiermøte , nyhetsbrev og ny viljeserklæring Trykte vedlegg Dok 31 Utrykte vedlegg

19 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom Agderkomunene vedrørende partenes salg av aksjene i Agder Energi AS. 2. Avtalen innebærer at Birkenes kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet. 3. Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslaget til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.

20 1 AVTALE mellom AGDER KOMMUNENE som angitt i bilag 1 ( Partene ) vedrørende Partenes salg av aksjer i AGDER ENERGI AS org.nr ( Selskapet ) 0. BAKGRUNN OG FORMÅL 0.1 Partene inngikk den en avtale vedrørende samordning av regional innflytelse som majoritetsaksjonær i Selskapet ( Samordningsavtalen ). Samordningsavtalen regulerer blant annet Partenes anledning til salg av aksjer i Selskapet. Samordningsavtalen bestemmer blant annet at Partene ikke kan selge eller på annen måte overdra eller forplikte seg til å overdra aksjer i Selskapet frem til den ( Fredningstiden ) med mindre slikt salg har tilslutning fra minst 85 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet. Partene inngikk den en avtale om forlengelse av Fredningstiden ( Viljeserklæringen ) for en periode av nye 8 år (for Valle kommune og Søgne kommune, 6 år) regnet fra utløpet av Fredningstiden. 0.2 Samordningsavtalen knytter seg til en aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen ) som Partene hadde inngått med Statkraft Holding AS ( Statkraft ) den Forholdet mellom Partenes Samordningsavtale og Aksjonæravtalen som Partene inngikk med Statkraft, er i Aksjonæravtalens punkt 3.2 uttrykt som følger: Statkraft bekrefter sin aksept av den samordning mellom Agder Aksjonærene som følger av Samordningsavtalen. Statkraft bekrefter også at man fra sak til sak aksepterer Agder Aksjonærenes adgang til samordning ved stemmegivning etc. utover det som følger av Samordningsavtalen. Det er imidlertid enighet om at Samordningsavtalen ikke uten Statkrafts aksept skal endres på en slik måte at det legges restriksjoner på Agder Aksjonærenes adgang til å selge aksjer i Selskapet utover det som nå følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen (f.eks. ved at kravet til tilslutning fra Agder Aksjonærene for å kunne starte forhandlinger om salg/selge aksjer økes i forhold til det som følger av Samordningsavtalen). Hvis slik avtale likevel skulle bli inngått, skal salg likevel kunne avtales og gjennomføres innenfor Samordningsavtalens og Aksjonæravtalens nåværende ramme uten

21 2 at noen form for krav kan rettes mot Statkraft og/eller de selgende Agder Aksjonærer. 0.3 Ved utløpet av Fredningstiden i Viljeserklæringen punkt 1.3, er det på det rene at samtlige av Partene ikke ønsker å selge noen av sine aksjer i Selskapet. Bakgrunnen er at det er igangsatt en prosess for å vurdere grunnlaget og de nærmere betingelser for en fusjon av Selskapet med andre selskaper. Partene er enige om at det er et mål at Partene skal ha en størst mulig eierandel i et eventuelt fusjonert selskap. Det vil være egnet til å svekke Partenes mulighet for å nå dette målet dersom Partene selger noen av sine aksjer i Selskapet. Det vises for øvrig også til begrunnelsen i punkt 0.3 i Viljeserklæringen som Partene fremdeles mener gjør seg gjeldende. 0.4 På denne bakgrunn ønsker Partene under tilbørlig hensyntagen til de forpliktelser som allerede følger av Aksjonæravtalen og Samordningsavtalen å skape notoritet om sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1. VILJESERKLÆRING VEDRØRENDE SALG ETTER UTLØPET AV DEN FORLENGEDE FREDNINGSTIDEN 1.1 Partene bekrefter ved underskrift på denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1.2 Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten enten blir løst ved (i) bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller (ii) et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1) 1.3 Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli MANGLENDE SANKSJONER VED BRUDD PÅ VILJESERKLÆRINGEN 2.1 Partene er innforstått med at brudd på viljeserklæringen uttrykt i punkt 1 ovenfor av hensyn til de forpliktelser som allerede følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen, ikke kan sanksjoneres i form av krav rettet mot Statkraft og/eller den/de aktuelle parter i salgstransaksjonen. 2.2 Dog presiseres at den avtalte forutsetning i Samordningsavtalens 6 om at salg krever tilslutning fra minst 30 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet fortsatt gjelder. Dersom et salg blir gjennomført i strid med denne bestemmelsen vil dette fortsatt eksponere så vel Statkraft som den de selgende parter for sanksjoner (Samordningsavtalens 10).

22 3 3. VOLDGIFT Tvister om gyldigheten av avtalen og enhver annen tvist foran som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift. Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, oppnevnes alle av førstelagmann i Agder lagmannsrett. oo0oo Kristiansand, den 6. mai 2013 Arendal kommune Birkenes kommune Bygland kommune Bykle kommune Evje og Hornnes kommune Gjerstad kommune Grimstad kommune Iveland kommune Lillesand kommune Risør kommune Tvedestrand kommune Valle kommune Vegårshei kommune Åmli kommune

23 4 Kristiansand kommune Mandal kommune Vennesla kommune Farsund kommune Flekkefjord kommune Froland kommune Søgne kommune Lyngdal kommune Kvinesdal kommune Songdalen kommune Lindesnes kommune Marnardal kommune Sirdal kommune Audnedal kommune Hægebostad kommune Åseral kommune

24 Referat fra Eiermøte 1. februar 2013 Sted: Hotel Norge, Lillesand Til stede: 84 deltakere inkludert gjester. Alle 30 kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet). Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU) Eiermøtet ble gjennomført med følgende program: Velkommen Status i sonderingsprosessen, ved Bjørn Ropstad, AU Styreleder Sigmund Kroslid Eierstyring når endringsvinder blåser - hva er gode eiere oppmerksomme på?. Ved Roy Mersland, UiA Lunsj Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen. Seniorrådgiver Bjørn Einar Strandberg, PwC Rammebetingelser for eierskap i energisektoren, med særlig fokus på hjemfall. Ved advokat Caroline Lund, Lund&Co Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund Oppsummeringer, debatt og innspill Slutt Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned i PDF-format fra (fra ). Det er også mulig å spille av innlegg og foredragene fra møtet. Videofiler publiseres på agdereierne.no Oppsummering av møte Møtet ble åpnet med en gjennomgang av sonderingsprosessen - som ble innledet på bakgrunn av eiermøte i oktober AU ba i denne forbindelse om styrets vurderinger av hvilke selskap det er mest nærliggende å henvende seg til. Det ble bl.a. vektlagt forhold som geografisk nærhet, sammenfallende interesser i produksjonsanlegg og antatte potensialer for skalafordeler. AU hadde også fokus på hvordan kommunene også i framtiden skal kunne utøve aktiv eierstyring ut fra en flertallsposisjon av kommunale eiere. Styreleder Sigmund Kroslid ga i sitt påfølgende innlegg en nærmere presentasjon av styrets vurderinger (se egen presentasjon), og pekte på Skagerak Energi som en naturlig førstevalg for sonderinger. I sin orientering gav Bjørn Ropstad videre et innblikk i den tidlige dialogen mellom AU og de kommunale eierne i Skagerak Energi (Skien, Porsgrunn og Bamble kommune) 16. Januar 2013 i Skien. Her møtte AU politisk og administrativ ledelse i

25 de tre kommunene. Representanter fra de ansatte i de to selskapene var også til stede. Grenlands-kommunene lyttet til initiativet fra Agdereierne og ønsket i forlengelse av møtet tid til en lokal avklaringsprosess før det eventuelt er aktuelt å gå nærmere inn i en sonderingsprosess. Det ble antydet mulighet for tilbakemelding om dette innen sommeren Bjørn Ropstad orienterte også eiermøtet om AU sine samtaler med Statkraft. Statkraft har som mange vil kjenne til inngått en intensjonsavtale om nedsalg i selskapet BKK. I samtalene ble den aktuelle sonderingsprosessen drøftet og AU merket seg at Statkraft er åpne for det de regionale eierne i Agder Energi og Skagerak Energi måtte ønske å gjøre. Samtidig understrekes det at Statkraft vil ha en forretningsmessig tilnærming til en eventuell fusjonsprosess dersom dette ble aktuelt. Roy Mersland (UiA) er rådgiver for AU og var invitert til eiermøte for å reflektere rundt temaet eierstyring når endringsvinner blåser. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Etter lunsj presenterte Bjørn Einar Strandberg (PwC) analyser fra rapporten Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen (PwC har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om stordriftsfordeler i nettselskapenes forretningsprosesser). Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Advokat Caroline Lund (Lund&Co) har bistått AU i arbeidet med ny viljeserklæring. Hun var invitert til eiermøte for å redegjøre for dette. I lys av den pågående sonderingsprosessen anbefaler AU kommunene å fornye erklæringen som uttrykker vilje til å beholde et samlet kommunalt aksjonærflertall i Agder Energi i to år. Forslag til ny viljeserklæring og Lund sin redegjørelse for denne vil bli distribuert til kommunenen etter eiermøte slik at alle kan behandle saken innen eiermøte 6. Mai. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I forbindelse med behandling av ny viljeserklæring vil AU så langt det lar seg gjøre praktisk stå til disposisjon for å besøke kommuner som ønsker en gjennomgang av saken i kommunestyre eller formannskap. AU legger i denne sammenheng opp til en gjennomgang av hvordan Agdereierne utøver sitt eierskap, verdiskaping i Agder Energi, kommunenes utbyttepolitikk og den aktuelle sonderingsprosessen. Presentasjonen leder frem til AU sin anbefaling om å fornye viljeserklæringen i lys av sonderingsprosessen. Presentasjonen legges opp med tanke på bred involvering. Kommunene kan kontakte sekretariatet for koordinering av dette. Caroline Lund gav også eiermøte en innføring i bakgrunnen for hjemfallsinstituttet og hvilke rammevilkår dette gir for forvaltning av eierskap i energisektoren. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I siste del av møtet hadde følgende representanter ordet: Tore Askildsen, Tønnes Seland og Lars Espeland. Bjørn Ropstad og styreleder Sigmund Kroslid gav mot slutten også noen kommentarer til oppklaring. Neste eiermøte: 6. Mai 2013.

26 Kristiansand, Bjørn Ropstad leder arbeidsutvalget Rune Røiseland (referat) sekretariatet

27 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Valgstyret /13 Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:011 12/1618 Forslag til endring av stemmekretser - Birkenes kommune Saksopplysninger Antall stemmekretser ble endret ved valget i Kommunestyret vedtok å beholde stemmekretser med over 100 manntallsførte i Det medførte en reduksjon på fra 8 til til 5 stemmekretser: Birkeland, Ås, Herefoss, Oggevatn og Engesland. Det er ingen krav i valgloven mht antall stemmekretser verken ift manntallsførte pr krets eller kommunenes størrelse - i utstrekning eller folketall. Avgjørelsen tas av kommunestyret eller valgstyret etter delegasjon. Det er viktig at det legges til rette for at velgerne kan benytte stemmeretten. Valgloven vektlegger derfor at det må tas avgjørende hensyn til velgerne. Det må holdes stemmegivning flere steder når det er nødvendig av hensyn til velgerne. Administrasjonen viser til momenter i vurderingen og mener at hensynet til velgerne er godt ivaretatt med opprettholdelse av stemmekretsene Birkeland, Herefoss og Engesland. Trykte vedlegg Ingen Utrykte vedlegg Valgloven og forskrifter, K-sak 078/10 Administrasjonens forslag til vedtak: Stemmekretsene i Birkenes kommune reduseres fra 5 til 3 med opprettholdelse av Birkeland, Herefoss og Engesland stemmekretser. VALGSTYRET Forslaget fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Birkenes kommune opprettholder stemmekretsene Birkeland, Ås.Herefoss, Oggevatn og Engelsand. Avstemming: 1 stemme for Frps forslag, 5 stemmer for Administrasjonens. VS-001/13 VEDTAK: Stemmekretsene i Birkenes kommune reduseres fra 5 til 3 med opprettholdelse av Birkeland, Herefoss og Engesland stemmekretser.

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer