Birkenes kommune Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS, v/daglig leder Arne Tronsen Oppvekstsamarbeidet i Knutepunkt Sørlandet v/oppvekstsjef Kristin Robstad, Vennesla kommune SAKSLISTE Forespørsel /interpellasjon: AP: Spørsmål ang ansettelser i kommunen 007/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i Lille Tømmerås 011/13 Agder Energi AS - viljeserklæring 012/13 Forslag til endring av stemmekretser - Birkenes kommune 013/13 Justering av vedtekter - barnehage 014/13 Birkenes kommunestyre - rullering reglement Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: og på kommunenes hjemmeside Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Til birkenes kommune v/ordfører Arild Windsland Interpellasjon fra Birkenes AP. Spørsmål angående ansettelser i kommunen. Når det gjelder ansettelser i Birkenes kommune er det viktig at vi som arbeidsgivere og politikere vet hvordan dette håndteres og hvor vi kan finne informasjon. Vi er inne i en krevende økonomisk situasjon og kommunen har innført ansettelsesstopp. For de fleste betyr ansettelsesstopp stopp av nye ansettelser. Hvordan er virkeligheten i Birkenes kommune? Spørsmålene blir da: 1. Hva betyr ansettelsesstopp ved Birkenes kommune? 2. Hvor kan kommunens arbeidsgivere ( politikerne ) finne ut hvem de er arbeidsgivere for? 3. Hvor kan kommunens arbeidsgivere ( politikerne ) finne endringene vedrørende stillinger og ansatte ved Birkenes kommune? 4. Hva er forskjell på ansatte og prosjektansatte. Begge er ansatt. Gjelder ansettelsesstopp i begge tilfeller? 5. Er føringene for ansettelsesstopp lik i alle sektorer? For Birkenes Arbeiderparti Birkeland 5/3-13 Anders Christiansen

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/751 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Gro Anita Trøan Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/749 Delegasjonssaker DKS. 002/13: Videredelegering av myndighet til å inngå kontrakter for kjøp av bolig Rådmannen delegerer myndighet til teknisk sjef til å inngå kontrakter for kjøp av bolig, innenfor rammene i gjeldende budsjett. Boligene skal benyttes til utleie til innbyggere i kommunen, som har behov for dette. Hovedregelen er at det skal være leiligheter og mindre boenheter. Boliger skal kjøpes til forsvarlig pris iht. gjeldende takst. Rådmannen delegerer i tillegg myndighet til teknisk sjef til salg av kommunale boenheter. Teknisk sjef videredelegerer denne myndigheten til avdelingsleder Bygg og Eiendom. Birkeland Gro Anita Trøan Rådmann Siren Frigstad Teknisk Sjef Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssaken tas til etterretning.

5 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/750 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/3625 U Kommunestyret i Birkenes 2 13/2820 I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3 12/11596 U Natveitåsen barnehage 4 13/2185 I Fylkesmannen i Aust- Agder Melding om stillinger ved tjenesteområdet teknisk Varsel om vedtak vedr. omorganisering av 110- sentralene i politidistriktene Agder og Telemark - samt høringsuttalelser Godkjenning av ordinær barnehage 2012 Tilbakemelding Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingssakene tas til orientering.

6 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.:610, &42, &01 12/2853 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i Lille Tømmerås Saksopplysninger Det er vedtatt at det skal bygges 4 boliger for vanskeligstilte i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Området er nå regulert til boligformål, reguleringsplan er vedtatt. I investeringsbudsjettet for 2013 har prosjektet en ramme på kr. 6 mill. Det er innhentet anbud på bygging av boligene. Laveste anbud er kr. 6,6 mill. ink. mva. Høyeste anbud er kr. 8,8 mill. ink. mva. Ved valg av det laveste anbudet er de totale kostnadene budsjettert til 8,1 mill. ink. mva. Det er søkt Husbanken om et tilskudd. Trykte vedlegg Vedlegg husbanken. Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå forhandlinger/kontrakt med den anbyder som en anser har gitt det økonomiske mest fordelaktige tilbudet for oppføring av boligene i Lille Tømmerås, prosjektnummer Prosjektkostnadene er kr 8,1 mill.. I budsjett- og økonomiplanen for er det avsatt kr.6,0 mill. Resterende finansieres med tilskudd fra husbanken på kr 2,1 mill.

7 Bakgrunn Det skal bygges 4 små boliger for vanskeligstilte i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Boligene skal eies og drives av Birkenes kommune. Området var i reguleringsplanen Lille Tømmeråsen avsatt til friområdet, dette er omregulert til boligformål. Sammen med et kommunalt utvalg har Asplan Viak AS utarbeidet et forprosjekt og det er innhentet anbud fra 4 entreprenører. Laveste anbud var kr. 6,6 mill ink. mva. Høyeste anbud var kr. 8,8 mill ink. mva. I budsjettet er det er det avsatt kr. 6 mill. Beløpet som er avsatt i økonomiplanen på kr. 6,0 mill. var opprinnelig budsjettert til oppføring av 4 boenheter på tomt til «Sveen», parsell nord for kommunehuset. Eksisterende bolig skulle ombygges til to boenheter og oppføre to nye boliger øst for eksisterende boligen. På grunn av kvalitet på boligen, dårlig planløsning og en var usikker på om dette område burde benyttes til dette formålet, ble det valgt at 4 boliger for vanskeligstilte oppføres i traseen til høgspentlinje som er lagt i jordkabel. Kostnader: Regulering kr Gebyr regulering kr Prosjektering og Anbudsbeskrivelse kr Anbud kr Gebyr byggetillatelse kr Tilkoblingsavgift vann 4 boliger kr Tilkoblingsavgift avløp4 boliger kr Byggeledelse kr Inventar kr Varmepumper, ikke med i anbud kr Uforutsett 7% av anbudssum kr SUM kr Det er ikke valgt/inngått kontrakt med entreprenør. Søknad om tilskudd er sendt Husbanken, tilskudd vil være mellom 20 til 40 %, maks beløp kr. 3,2 mill. Endelig størrelsen vil ikke bli avklar før april. I anbudet til entreprenør forutsetter kontraktinngåelse/oppstart i begynnelsen av april, med en ferdigstillelse i løpet av året. Vurdering / Anbefaling Det skal oppføres 4 boliger med et bruksareal på 70 m 2 i en etasje og alle boligene er universelt utformet. En har prioritert god kvalitet på materialvalg for å redusere fremtidige kostnader til vedlikehold. Finansiering: Avsatt i økonomiplan kr. 6 mill. Resterende beløp på kr 2,1 mill. innarbeides i budsjett for Driftskostnader: Ikke avklart, men det legges opp til noe oppfølging av beboere.

8 Administrasjonen anbefaler at kommunestyre gir fullmakt til å inngå kontrakt med den entreprenøren som har det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Restbeløpet innarbeides i budsjett for 2013.

9 Etablering av 4 boenheter bolig for vanskeligstilte i Birkenes kommune Vedlegg til søknad om tilskudd fra Husbanken til bygging av 4 utleieboliger Det tas utgangspunkt i kommunens Boligsosiale handlingsplan. Rundskriv nr Lov om sosiale tjenester i NAV, punkt viser til at kommunen skal ha tiltak rettet mot utsatte grupper. Kommunen skal utvikle lokalt tilpassede tiltak og tjenestetilbud. Hensyn til sosial inkludering skal ivaretas i forbindelse med anskaffelse av kommunale boliger. Dette sees også på som et virkemiddel i bekjempelsen av fattigdom. Vi satser på å utvikle et forsvarlig botilbud med fokus på: Identitet og tilhørighet i kommunen, knyttet til bolig, hvor de som leier har mulighet til å innrede selv. Unngå marginalisering av plassering av boligene, da de skal etableres i et rolig og ikke belastet område. Boligene skal være av tilfredsstillende / anbefalt standard og størrelse. Et boligområde med kvaliteter i fine omgivelser og moderne identitet. Plassering i ordinært bomiljø slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles i henhold til krav. Målsetting: Bolig for vanskeligstilte / bostedsløse Oppfølgingstiltak o Treningsbolig (fokus på ADL, økonomi, kost/ernæring) o Bistand til vekking for at brukerne kommer på dagtilbud / oppfølging aktivitet o Mulighet for beboerne å ta kontakt med personal på natt Målgruppe: Primært personer mellom 18 og 40 år med utfordringer i å bo selvstendig og som har utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarked. Arbeidsplasser: Miljøarbeidere / miljøterapeuter Kort beskrivelse av tjenestetilbudet: Tilbud om bolig for vanskeligstilte er først og fremst tiltenkt ungdom og unge voksne som trenger oppfølging fra flere avdelinger i kommunen. Det være seg oppfølging av boveileder m.h.t ADL trening, hjelp til å komme opp om morgenen, fokus på kosthold/ernæring og økonomi, hjelp til å lære å lage mat, gjøre rent, vaske klær, holde orden, sykdomsmestring, etc. Oppfølging fra avdeling for psykisk helse for de beboere som har behov for det. Oppfølging fra fastlege. Oppfølging fra NAV m.h.t. arbeid og aktivitet på dagtid. Avdeling for bygg og anlegg skal i tillegg til leieavtale inngå avtale som forplikter beboer til å 1

10 overholde sin del av avtale om oppfølging. Beboerne skal få tilbud om individuell plan. Det skal etableres ansvarsgruppe for den enkelte. Fokus på brukermedvirkning i utforming av den enkeltes behov for tjenester fra kommunen. Økonomi 2013: 6 millioner (byggetrinn 1 bygge 4 nye boliger) Pris på tomt: ,- pr. boenhet 2 millioner Pris på grunnarbeid: ,- pr. boenhet totalt kr ,- Pris på bygg: 1.5 million pr. boenhet - 6 millioner Totale kostnader kalkulert til 8,4 millioner Kalkyle på drift Forvaltning, drift og vedlikehold Teknisk avdeling ansvarlig Kontrakter + egne avtaler med leietakere Kostnader pr. leilighet pr. år (2012) o Uforutsett vedlikehold kr ,- o Vedlikehold pr. år, de første 10 år kr ,- o Strøm kr ,- o Forsikring kr ,- o Vann/avløp kr ,- o Renovasjon, 2 boliger deler dunker kr. 3546:2 kr ,- SUM kr ,- Dagens leiekostnad kommunal bolig under 80 m2. Med strøm kr ,- Uten strøm kr , Byggeteknisk Samarbeid med Asplan Viak prosjektansvarlig Silje M. Aukland Det er valgt bolig D (se skisse) med et areal på 72 m 2. De 4 boenhetene er tilnærmet identiske Universell utforming Likeverd og tilgjengelighet - brukergruppen i risikosonen for å trenge rullestol eller andre hjelpemidler tidligere enn andre. Tek 10 energieffektiv med vannbåren varme, lavenergi, balansert ventilasjon (er innfridd i hht krav Tek 10) Overflater som tåler noe trykk krav om robuste materialer, integrerte hvitevarer - kjøkkenløsninger (forslag: massivt tre, brannimpregnerte plater, ikke ha oppe elektriske ovner, gode brannvarslingssystem, komfyrvakt, faste skap/ innebygde, forsterkning i tak med tanke på bruk av heis som hjelpemiddel) Skal kunne brukes av par, dermed større soverom plass til dobbeltseng. Det skal opparbeides uteareal asfalteres, parkeringsmulighet, treplatting, utebenk/bord, utearealet gjøres tilgjengelig for rullestolbruk. (forsømte uteareal kan 2

11 gi signaler om at det bor mennesker som ikke mestrer å ta vare på omgivelsene sine, bidrar til å skape trivsel for både beboere og naboer, og dermed bidra til å oppnå større aksept for både botiltak og beboerne i et nabolag (beplantning, belysning og hager kan gi en mulighet for beboerne til å sette sitt preg på området, og til å være i fysisk aktivitet om de ønsker det noen kommuner har arrangert dugnad for beboerne, vedlikehold sammen med bo oppfølging). Kikhull i ytterdør Brukerrepresentant inn i saken Med vennlig hilsen Gro Anita Trøan Rådmann Ivar Aanesland Avdelingsingeniør 3

12 FLAT, SLETT TAKSTEIN BORD AV FIBERCEMENT Tegningsnummer: A F 01.1 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Nord 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 Anbudstegninger TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Nord og Vest Type 1 Fasade Vest 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 01.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

13 FLAT, SLETT TAKSTEIN BORD AV FIBERCEMENT Tegningsnummer: A F 01.2 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Sør 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 Anbudstegninger TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Sør og Vest Type 2 Fasade Vest 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 01.2 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

14 TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Tegningsnummer: A F 02.1 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Sør 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: 6100 FLAT, SLETT TAKSTEIN Anbudstegninger BORD AV FIBERCEMENT Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Sør og Øst Type 1 Fasade Øst 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 02.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

15 TREKLENDING BEHANDLET MED JERNVITROL Tegningsnummer: A F 02.2 Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. Fasade Nord 1:50 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: FLAT, SLETT TAKSTEIN 6100 Anbudstegninger BORD AV FIBERCEMENT Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Fasade Nord og Øst Type 2 Fasade Øst 1:50 Oppdragsnr.: Tegn. nr: A F 02.2 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

16 A Snitt A Snitt A Snitt A3 B 1V-2 9 x 21 1V-9 6 x Bh. 0 Bh Snitt B V-8 29 x Bh D-2 9 x 13 1V-7 9 x 21 1V x 12 SPOT Bh Bh FASTMONTERT BENK stue 28,5 m² x 21 1D D-6 9 x x 21 1D sov 12,6 m² W 105 bad 7,4 m² Bh. 900 Bh x 12 9 x 12 1V-9 1V Snitt B Tegningsnummer: AP 01.1 ARK LARK RIB RIV RIE Revisjon: 0 Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. 0 Anbudstegninger SMA Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: V-4 13 x 6 Bh kjøkken 4,8 m² OPP.V. Bh. 900 Bh gang 3,8 m² 9 x 21 1D bod 2,6 m² tek 1,1 m² 8 x 21 1D SPOT 15 x x 18 1V-5 1V-6 SPOT x 21 1D-1 9 x 21 1D bod 4,2 m² SPOT N TRINNFRI ADKOMST Anbudstegninger A Snitt A Snitt A2 Snitt A3 B 1. etasje type 1 1:50 Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune Plan 1. Etasje Type 1 Oppdragsnr.: Tegn. nr: AP 01.1 Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Fag Type Etg. Løpenr. Silje Marie Aukland Målestokk 1:50 Dato: Rev. 0

17 X= ,000 Y= ,000 RR 53.9 MERÅS Tegningsnummer: AC 01 Revisjon: Rev. Tekst: Rev.dato: Kontr. 0 MMERÅS c+ 55 c+ 56 c TYPE 1 P 8m P c+ 55,5 søppel søppel TYPE 2 c+ 55,5 0 Anbudstegninger SMA ARK LARK RIB RIV RIE Asplan Viak AS Tlf Vestre Strandgate 27 E-post: SKRAVERT OMRÅDE LIGGER UTENFOR BYGGEGRENSEN. HER MÅ DET SØKES DISPENSASJON. DETTE ER I HENHOLD TIL AVTALE MED BYGGHERRE X /679 HØYSPENNTKABEL c TYPE 1 c+ 61 P Anbudstegninger søppel c+ 61 9,4 m A c+ 60,5 søppel TYPE 2 P c+ 60 c /659 7 Prosjekt: Lille Tømmeråsen Oppdragsgiver Birkenes kommune SMEDENS KJERR 88/ /669 88/ Situasjonsplan Oppdragsnr.: Tegn. nr: AC 01 Fag Type Etg. Oppdragsleder: Silje Marie Aukland Tegn: Armas D Aavatsmark Kontr: Silje Marie Aukland Løpenr. Målestokk 1:500 Dato: Rev. 0

18 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /13 Saksbehandler: Tom Olstad Arkiv/arkivsaksnr.:255, S 06/108 Agder Energi AS - viljeserklæring Saksopplysninger Kommunene på Agder har som en samlet eierkonstellasjon med ca. 54,5% av aksjene i Agder Energi AS forpliktet seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i perioden fram til 1. juli Denne avtalen ble inngått for fem år siden. Arbeidsutvalget for Agdereierne i Agder Energi AS har anbefalt Agderkommunene om å forlenge viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet med ett år fram til 1. juli Noe av bakgrunnen for dette er at det er igangsatt en prosess med tanke på en eventuell fusjon med andre energiselskaper. Hvis forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014 er det foreslått at viljeserklæringen forlenges fram til 1. juli Administrasjonen anbefaler at Birkenes kommune slutter seg til det foreliggende forslaget fra Arbeidsutvalget. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 31 I Arbeidsutvalget for Agdereierne i Agder Energi v/rune Røiseland Referat fra eiermøte , nyhetsbrev og ny viljeserklæring Trykte vedlegg Dok 31 Utrykte vedlegg

19 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom Agderkomunene vedrørende partenes salg av aksjene i Agder Energi AS. 2. Avtalen innebærer at Birkenes kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet. 3. Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslaget til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.

20 1 AVTALE mellom AGDER KOMMUNENE som angitt i bilag 1 ( Partene ) vedrørende Partenes salg av aksjer i AGDER ENERGI AS org.nr ( Selskapet ) 0. BAKGRUNN OG FORMÅL 0.1 Partene inngikk den en avtale vedrørende samordning av regional innflytelse som majoritetsaksjonær i Selskapet ( Samordningsavtalen ). Samordningsavtalen regulerer blant annet Partenes anledning til salg av aksjer i Selskapet. Samordningsavtalen bestemmer blant annet at Partene ikke kan selge eller på annen måte overdra eller forplikte seg til å overdra aksjer i Selskapet frem til den ( Fredningstiden ) med mindre slikt salg har tilslutning fra minst 85 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet. Partene inngikk den en avtale om forlengelse av Fredningstiden ( Viljeserklæringen ) for en periode av nye 8 år (for Valle kommune og Søgne kommune, 6 år) regnet fra utløpet av Fredningstiden. 0.2 Samordningsavtalen knytter seg til en aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen ) som Partene hadde inngått med Statkraft Holding AS ( Statkraft ) den Forholdet mellom Partenes Samordningsavtale og Aksjonæravtalen som Partene inngikk med Statkraft, er i Aksjonæravtalens punkt 3.2 uttrykt som følger: Statkraft bekrefter sin aksept av den samordning mellom Agder Aksjonærene som følger av Samordningsavtalen. Statkraft bekrefter også at man fra sak til sak aksepterer Agder Aksjonærenes adgang til samordning ved stemmegivning etc. utover det som følger av Samordningsavtalen. Det er imidlertid enighet om at Samordningsavtalen ikke uten Statkrafts aksept skal endres på en slik måte at det legges restriksjoner på Agder Aksjonærenes adgang til å selge aksjer i Selskapet utover det som nå følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen (f.eks. ved at kravet til tilslutning fra Agder Aksjonærene for å kunne starte forhandlinger om salg/selge aksjer økes i forhold til det som følger av Samordningsavtalen). Hvis slik avtale likevel skulle bli inngått, skal salg likevel kunne avtales og gjennomføres innenfor Samordningsavtalens og Aksjonæravtalens nåværende ramme uten

21 2 at noen form for krav kan rettes mot Statkraft og/eller de selgende Agder Aksjonærer. 0.3 Ved utløpet av Fredningstiden i Viljeserklæringen punkt 1.3, er det på det rene at samtlige av Partene ikke ønsker å selge noen av sine aksjer i Selskapet. Bakgrunnen er at det er igangsatt en prosess for å vurdere grunnlaget og de nærmere betingelser for en fusjon av Selskapet med andre selskaper. Partene er enige om at det er et mål at Partene skal ha en størst mulig eierandel i et eventuelt fusjonert selskap. Det vil være egnet til å svekke Partenes mulighet for å nå dette målet dersom Partene selger noen av sine aksjer i Selskapet. Det vises for øvrig også til begrunnelsen i punkt 0.3 i Viljeserklæringen som Partene fremdeles mener gjør seg gjeldende. 0.4 På denne bakgrunn ønsker Partene under tilbørlig hensyntagen til de forpliktelser som allerede følger av Aksjonæravtalen og Samordningsavtalen å skape notoritet om sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1. VILJESERKLÆRING VEDRØRENDE SALG ETTER UTLØPET AV DEN FORLENGEDE FREDNINGSTIDEN 1.1 Partene bekrefter ved underskrift på denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1.2 Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten enten blir løst ved (i) bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller (ii) et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1) 1.3 Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli MANGLENDE SANKSJONER VED BRUDD PÅ VILJESERKLÆRINGEN 2.1 Partene er innforstått med at brudd på viljeserklæringen uttrykt i punkt 1 ovenfor av hensyn til de forpliktelser som allerede følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen, ikke kan sanksjoneres i form av krav rettet mot Statkraft og/eller den/de aktuelle parter i salgstransaksjonen. 2.2 Dog presiseres at den avtalte forutsetning i Samordningsavtalens 6 om at salg krever tilslutning fra minst 30 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet fortsatt gjelder. Dersom et salg blir gjennomført i strid med denne bestemmelsen vil dette fortsatt eksponere så vel Statkraft som den de selgende parter for sanksjoner (Samordningsavtalens 10).

22 3 3. VOLDGIFT Tvister om gyldigheten av avtalen og enhver annen tvist foran som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift. Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, oppnevnes alle av førstelagmann i Agder lagmannsrett. oo0oo Kristiansand, den 6. mai 2013 Arendal kommune Birkenes kommune Bygland kommune Bykle kommune Evje og Hornnes kommune Gjerstad kommune Grimstad kommune Iveland kommune Lillesand kommune Risør kommune Tvedestrand kommune Valle kommune Vegårshei kommune Åmli kommune

23 4 Kristiansand kommune Mandal kommune Vennesla kommune Farsund kommune Flekkefjord kommune Froland kommune Søgne kommune Lyngdal kommune Kvinesdal kommune Songdalen kommune Lindesnes kommune Marnardal kommune Sirdal kommune Audnedal kommune Hægebostad kommune Åseral kommune

24 Referat fra Eiermøte 1. februar 2013 Sted: Hotel Norge, Lillesand Til stede: 84 deltakere inkludert gjester. Alle 30 kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet). Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU) Eiermøtet ble gjennomført med følgende program: Velkommen Status i sonderingsprosessen, ved Bjørn Ropstad, AU Styreleder Sigmund Kroslid Eierstyring når endringsvinder blåser - hva er gode eiere oppmerksomme på?. Ved Roy Mersland, UiA Lunsj Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen. Seniorrådgiver Bjørn Einar Strandberg, PwC Rammebetingelser for eierskap i energisektoren, med særlig fokus på hjemfall. Ved advokat Caroline Lund, Lund&Co Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund Oppsummeringer, debatt og innspill Slutt Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned i PDF-format fra (fra ). Det er også mulig å spille av innlegg og foredragene fra møtet. Videofiler publiseres på agdereierne.no Oppsummering av møte Møtet ble åpnet med en gjennomgang av sonderingsprosessen - som ble innledet på bakgrunn av eiermøte i oktober AU ba i denne forbindelse om styrets vurderinger av hvilke selskap det er mest nærliggende å henvende seg til. Det ble bl.a. vektlagt forhold som geografisk nærhet, sammenfallende interesser i produksjonsanlegg og antatte potensialer for skalafordeler. AU hadde også fokus på hvordan kommunene også i framtiden skal kunne utøve aktiv eierstyring ut fra en flertallsposisjon av kommunale eiere. Styreleder Sigmund Kroslid ga i sitt påfølgende innlegg en nærmere presentasjon av styrets vurderinger (se egen presentasjon), og pekte på Skagerak Energi som en naturlig førstevalg for sonderinger. I sin orientering gav Bjørn Ropstad videre et innblikk i den tidlige dialogen mellom AU og de kommunale eierne i Skagerak Energi (Skien, Porsgrunn og Bamble kommune) 16. Januar 2013 i Skien. Her møtte AU politisk og administrativ ledelse i

25 de tre kommunene. Representanter fra de ansatte i de to selskapene var også til stede. Grenlands-kommunene lyttet til initiativet fra Agdereierne og ønsket i forlengelse av møtet tid til en lokal avklaringsprosess før det eventuelt er aktuelt å gå nærmere inn i en sonderingsprosess. Det ble antydet mulighet for tilbakemelding om dette innen sommeren Bjørn Ropstad orienterte også eiermøtet om AU sine samtaler med Statkraft. Statkraft har som mange vil kjenne til inngått en intensjonsavtale om nedsalg i selskapet BKK. I samtalene ble den aktuelle sonderingsprosessen drøftet og AU merket seg at Statkraft er åpne for det de regionale eierne i Agder Energi og Skagerak Energi måtte ønske å gjøre. Samtidig understrekes det at Statkraft vil ha en forretningsmessig tilnærming til en eventuell fusjonsprosess dersom dette ble aktuelt. Roy Mersland (UiA) er rådgiver for AU og var invitert til eiermøte for å reflektere rundt temaet eierstyring når endringsvinner blåser. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Etter lunsj presenterte Bjørn Einar Strandberg (PwC) analyser fra rapporten Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen (PwC har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om stordriftsfordeler i nettselskapenes forretningsprosesser). Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Advokat Caroline Lund (Lund&Co) har bistått AU i arbeidet med ny viljeserklæring. Hun var invitert til eiermøte for å redegjøre for dette. I lys av den pågående sonderingsprosessen anbefaler AU kommunene å fornye erklæringen som uttrykker vilje til å beholde et samlet kommunalt aksjonærflertall i Agder Energi i to år. Forslag til ny viljeserklæring og Lund sin redegjørelse for denne vil bli distribuert til kommunenen etter eiermøte slik at alle kan behandle saken innen eiermøte 6. Mai. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I forbindelse med behandling av ny viljeserklæring vil AU så langt det lar seg gjøre praktisk stå til disposisjon for å besøke kommuner som ønsker en gjennomgang av saken i kommunestyre eller formannskap. AU legger i denne sammenheng opp til en gjennomgang av hvordan Agdereierne utøver sitt eierskap, verdiskaping i Agder Energi, kommunenes utbyttepolitikk og den aktuelle sonderingsprosessen. Presentasjonen leder frem til AU sin anbefaling om å fornye viljeserklæringen i lys av sonderingsprosessen. Presentasjonen legges opp med tanke på bred involvering. Kommunene kan kontakte sekretariatet for koordinering av dette. Caroline Lund gav også eiermøte en innføring i bakgrunnen for hjemfallsinstituttet og hvilke rammevilkår dette gir for forvaltning av eierskap i energisektoren. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I siste del av møtet hadde følgende representanter ordet: Tore Askildsen, Tønnes Seland og Lars Espeland. Bjørn Ropstad og styreleder Sigmund Kroslid gav mot slutten også noen kommentarer til oppklaring. Neste eiermøte: 6. Mai 2013.

26 Kristiansand, Bjørn Ropstad leder arbeidsutvalget Rune Røiseland (referat) sekretariatet

27 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Valgstyret /13 Kommunestyret /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:011 12/1618 Forslag til endring av stemmekretser - Birkenes kommune Saksopplysninger Antall stemmekretser ble endret ved valget i Kommunestyret vedtok å beholde stemmekretser med over 100 manntallsførte i Det medførte en reduksjon på fra 8 til til 5 stemmekretser: Birkeland, Ås, Herefoss, Oggevatn og Engesland. Det er ingen krav i valgloven mht antall stemmekretser verken ift manntallsførte pr krets eller kommunenes størrelse - i utstrekning eller folketall. Avgjørelsen tas av kommunestyret eller valgstyret etter delegasjon. Det er viktig at det legges til rette for at velgerne kan benytte stemmeretten. Valgloven vektlegger derfor at det må tas avgjørende hensyn til velgerne. Det må holdes stemmegivning flere steder når det er nødvendig av hensyn til velgerne. Administrasjonen viser til momenter i vurderingen og mener at hensynet til velgerne er godt ivaretatt med opprettholdelse av stemmekretsene Birkeland, Herefoss og Engesland. Trykte vedlegg Ingen Utrykte vedlegg Valgloven og forskrifter, K-sak 078/10 Administrasjonens forslag til vedtak: Stemmekretsene i Birkenes kommune reduseres fra 5 til 3 med opprettholdelse av Birkeland, Herefoss og Engesland stemmekretser. VALGSTYRET Forslaget fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Birkenes kommune opprettholder stemmekretsene Birkeland, Ås.Herefoss, Oggevatn og Engelsand. Avstemming: 1 stemme for Frps forslag, 5 stemmer for Administrasjonens. VS-001/13 VEDTAK: Stemmekretsene i Birkenes kommune reduseres fra 5 til 3 med opprettholdelse av Birkeland, Herefoss og Engesland stemmekretser.

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13 Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt 12.03.2013 K-sak 014/13 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: S01 Saksmappe: 2006/540-12999/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.03.2015 Saksframlegg Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Formannskapet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE Lund barnehage AS har i styremøte den 2. mai 2016 fastsatt vedtekter for Lund barnehage i medhold av Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64. Vedtektene er sendt Kristiansand kommune

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Eierforhold Lekeplassen familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000. Eierform

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 22.06.17 1 Innhold 1. Eierforhold... 3 2. Daglig leder... 3 3. Formål og verdigrunnlag... 3 3.1 Særlig formål... 3 4.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vedtekter for Akasia Litlafjell barnehage Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Foreldrebetaling skal være inne innen den 1. hver måned. Om annen dato ønskes kan dette avtales med barnehagen.

Foreldrebetaling skal være inne innen den 1. hver måned. Om annen dato ønskes kan dette avtales med barnehagen. Vedtekter for Vikåsen familiebarnehage 2016/2017 Org.Nr : 998643473 Adresse : Sagplassvegev 57, 7054 Ranheim Mail : m-aadahl@outlook.com Webadresse: www.vikasen-familiebarnehage.com Kontonummer : 1503

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 2 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BARNEBO BARNEHAGE Disse vedtekter trer i kraft 24.08.2011 og erstatter vedtektene av 20.09.2007. 1 BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagens formål er i henhold til Lov om barnehager, 1 Formål: Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

FOR KLØVERENGA BARNEHAGE

FOR KLØVERENGA BARNEHAGE VEDTEKTER FOR KLØVERENGA BARNEHAGE Sist revidert februar 2014 1 1. FORMÅL Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6

Kontrakt og vedtekter for Trollhaugen barnehage Side 1 av 6 Dokument ID: D r i f t s e n h e t e n Generelt dokument Side 1 av 6 13.12.2013 Gyldig til: 13.12.2017 Undertegnede foreldre erklærer i anledning av at vårt / våre barn får plass i TROLLHAUGEN BARNEHAGE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer