Folketelling i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketelling i Norge"

Transkript

1 Folketelling i Norge 3. desember 1946, J W Skjema 1, Husholdningsliste. NB! Alle rom med golvfiate som ligger lavere enn den gate eller grunn de vender mot, skal regnes som kjellerrom. Ligger ett av rommene lavere enn gaten, skal leiligheten regnes som kjeller. Det skal fylles ut ett skjema for hver særskilt leilighet. Leilighetens innehaver (husfar, husmor) fyller ut skjemaet og leverer det den 4. desember til husvert eller bestyrer, som utarbeider huslisten (skjema 2). Telleren henter oppgavene hos verten og gjennomghr dem neyaktig. Han retter feil og skaffer manglende opplysninger hos de enkelte familier. Innlosjerte familier og losjerende med eller uten full kost skal regnee som særskilte husholdninger bvie de &ponerer elt &r flere rom i leiligheten. Farer fiere slike losjerende husholdning sammen, skal de regnes mm en husholdning. (Losjerende som ikke har eget rom skal alts& ikke regnes som særskilt husholdning selv om de holder seg kost selv.) Hvis noen av romniene i leiligheten disponeres av en husholdning som har annen leilighet i huset, skal denne husholdning ikke regnes med p& dette skjema. (En husholdning skal alts& bare feres opp ph ett skjema.) 9. Hvor mange personer i alt i leiligheten (alle husholdningene tilsammen) den 3. desember kl. O (naft til 3. desember)? Ta med alle som er flart opp som henholdsvis b, feller mt i rubrikk 7 p& neste side. Bosatt og t.il shde (b) Midlertidig fraværende (f ) Midlertidig til stede (mt)

2 ~ NB! Le8 reglene p& baksiden f0r De skriver! Skriv tydelig! Helst med blekk. Svar fullstendig og neyaktig! Personene fores opp i fslgende orden innen hver hus- ' holdning : Hoved.person (hp), husmor (hm), sann ( s), datter (d), tjener (tj), losjerende med full kost (If), andre losjerende (al), nattegjest (n). Sett åpen linje eller tydelig st,rek mellom de forskjellige husholdninger. Fullt navn. Stilling i hush. (Bruk fork. når det passer.) Kjenn... Les reglene! I. Oppholdssted for midlertidig fraværende. (f i rubr. 7.) II. Bosted for midlertidig tilstedeværende. (mt i rubr. 7.) Nsyaktig adresse i begge tilfelle. Fed~lsdatum og fedsekar. Personoppgave. Hovedhusholdningen (a: leilighetens innehaver med familie og tjenere og losjerende som ikke har eget rom) fares SOLM husholdning n Som husholdning nr. 2, 3 osv. farres innlosjerte familier og losjerende som disponerer eft eller flere rom i leiligheten. Se ogsh merknaden p$ fsrsk Fedested. (Herred eller by i Norge. Fsdeland utenfor Norge. ) NB! For barn fsdt pb klinikker og sykehus oppgis morens bopel ved barnets ferdsel. Hvilket Qr ble ekteskapet inngått? For gifte menn' og gif te kvinner. (Nåværende ekteskap.) For d?m som na er enkem., enker, separerte eller fraskilte. (Hvis siste ekteskap ble inngått etter 40.) Hovedyrke (levevei 3: den viktigste kilde til livsopphold) oppgis d nsyaktig som mulig. Belvstendig mringsdrivende oppgir hva sqs virksomhet 3: hva $lugs håndverk, fabrikk, handel osv. de driver. Funksjmrer, arbeidere og tjenere oppgir navnet på arbeidsstillingen. Håndverksarbeidere oppgir om de har avlagt svenneprsve eller er i lære. Personer uten yrke oppgir: Fodera, formue, pensjon (hva slags), legat, forsorgsbidrag, elev (hva slags skole), privat forssrget el. likn. For alie gom drive egen virksomhet. Bruger De leie arbeidshjelp i det oppgitte noved yrke Ja eller nei I. Alle som er ansatt hos andre oppgir arbeidsgiverens yrke (f. eks. gårdbruker, skomaker, sakfsrer) eller hva slags fabrikk, forretn., institusjon el. likn. de er ansatt i. Oppgi også om arbeidsgiveren er stut eller kommune. II. Alle som vesentlig forserges av andre enn hovedpersonen oppgir forsergerens hovedyrke (levevei). Oppgi hva slags selvstendig virksomhed (3: hva SQS håndverk, fabrikk, handel) forsmgeren driver, eller hans arbeidsstilling og hans arbeidsgivers virksomhet. a i I 2 Y- $ L \A- Y- 3

3 NB! Glem ikke boligoppgaven på neste side! ing nr. 1. Emte side under spm. 8. Bi yrke. * Spin. bes val re^ ogs$ av husmor, barn og privat forsrargede :s som har biyrke ellei leilighetsvis arbeid. Oppgi noye arbeidets a& o Alle som er fedt i 1924 eller tidligere oppgir her yrke eller forsergelsesmate ved utgangen av Gi de samme opplysninger som det er bedt om i rubrikkene 15, 16 og 17. De som hadde samme levevei som nb, skriver bare: som &. Bruk om nradvendig 2 linjer til svaret I hvilket lan( statsborger - rett? (Telleren kar: gi opplyaning om reglene Eor å få nors1 statsborgerrett.) 23 det trossamfunn De tilhmer eiler intet samfunn, NB! Enperson som har tilh0t-i statskirken, m$ha meldt seg uf av kirken or å kunne bli medlem av et annet trossamfunn. 24 I. Alle som nb er bosatt i kommunen, men er flyttet inn etter I. januar 1940, oppgir nar de flyttet inn og hvorfra. tidig II. til Alle stede som (mt bare i er rubr. midler- 7), oppgir nar de kom til kommunen. (Bostedet skal være oppgitt i rubr. 8.) Ï Fra. (Herred ell. Datum by i Norge. og år. Land utenfor Norge.) i 4 Vend!

4 -- Boligoppgave.. Rom etc. som disponeres av vedk. husholdning. I v - 1 Fylles ikke ut. rom2). Kjekked)./ kjog&s). 1 Bads!. 1 Hall. 1 Hvis en av husholdningene ogsd disponerer rom i en annen leilighet i huset, skal disse rommene regnes med her. (Se dessuten merknaden på forste side under spm. 8.) Husholdning nr. i samte orden som pa personoppgaven. 1 Bosatte i alti)* Herav losjerende uten eget rom Hele leiligheten I) Oppfarrt som b eller f i rubrikk 7 på personoppgaven. 2, Ta bare med rom som en kan bo i året rundt. Kjarkken, baderom og hall tas ikke med her. s, Husholdning nr. 2, 3 osv. skriver 1 (hvis eget), adg. (adgang) eller O. Hvis leiligheten deler kjskken eller bad med en annen leilighet, skriver hovedhusholdningen (husholdning nr. 1) l/z, osv Har De kjapt aksje eller betalt 0bligasjon.sinnskudd eller annet innskudd for å få leilig- 14. Felgende sp0rswuil besvares bare av hovedhusholdningen: Har leiligheten innlagt vann (ja, nei). - elektrisk lys (ja, nei) ~ I sentralvarme (ja, nei)._.. vannklosett (ja, nei) Eier De huset (ja, nei). eller bor De ti2 leie? (ja, nei). heten? (ja, nei). (Strek i tilfelle under det som passer.) Hvor meget har De i tilfelle betalt? kr. 15. Er huset embetsbolig (ja, nei) II. tjenestebolig (ja, nei) bolig for arbeiderne ved den bkdriften hvor De arbeider (arbeiderbolig) (ja, nei) eller liknende? (Oppgi i tilfelle hva.) Fylles ikke ut Omfatter husleien betaling for annet enn de oppgitte beboelsesrom, kjokken OSP., f. eks. verkstedsloknler, lagerrom, garasje osv., eller lys, sentralvarme, varmt vann, trappevask eller likn.? : : (Strek under eller fary til det som passer.) 18. Husleie for leiligheten pr. år: kr (Besvares bare av dem som ikke selv eier huset. Inntekt av bortleide rom skal ikke trekkes fra.) I tilfelle - med hvor stort belsp i alt pr. år? kr (Kan angis anslagsvis.) 5

5 Regler for utfylling av personoppgaven, Barn som er fardt for kl, O og personer som dar etter kl. O (natt til 3. desember) skal være med. Spm. 4. NBr ingen av betegnelsene passer, settes f. eks. sarster som styrer huset, pasient (på sykehus) osv. Spm Hushjelp og andre med fast arbeid som bor på arbeidsstedet, regnes som fast bosatt der. Personer som oppholder seg i barnehjem, gamlehjem, skokhjem o. 1. regnes SOM fast hosatt, i anstalten, og bortsatte pleiebarn, gamle og fattige der hvor de er utsatt i pleie. Som fast bosatt men midlertidig fravœrende (f) på hjemstedet skal regnes sjrsfolk og andre som oppholder seg i utlandet, men sikkert ventes hjem. Hvis oppholdsstedet for sjrafolk i utlandet er ukjent, oppgis skipets navn med tilfrayelse i utenriksfart. Som midlertidig til stede (mt) på oppholdsstedet skal regnes utenlandske statsborgere og andre soia er bosatt i utlandet og bare midlertidig oppholder seg i Norge. Som midlertidig fravœrende (f) p& hjemstedet og midlertidig til stede (mt) på oppholdsstedet skal bl. a. regnes personer som er borte fra hjemstedet i forretnings-, eller forn0yelses0yemed eller i anledning av midlertidig arbeid utenfor hjemstedet, videre personer som er innlagt til behandling på sykehus, sinnssykehus, klinikk O. l., bortsatt i privat pleie p. g. a.. legemlig eller åndelig sykdom, innsatt i straffeanstalt, tvangsarbeidsanstalt o.l., og personer som er borte fra hjemmet for utdannelsens skyld på læreanstalter av enhver art, kurser, institutter for blinde, darve, vanfarre O. 1. eller er i militœrtjeneste. Spm. 14. Alle levendefardte barn skal tas med, også de som nå er darde. Spm. 15. Fylles ut for alle. Som hovedyrke oppgis bare en levevei, ikke lærer og kirketjener, eller fisker og bryggesjauer. Oppgi den viktigste livsstilling i rubr. 15 og den annen som biyrke i rubr. 19. Alle gårdbrukere mb oppgi om de er selveiere (skriv ((si), eller om de forpakter eller bygsler. Håndverkere, fabrikkeiere m. fl. mb oppgi hva slags håndvark, verksted, fabrikk osv. de driver. Handlende må oppgi om, de har grossistforretning, detalj handel, agentur el. likn., og dessuten, hva slags hudel (landhandel, kolonialhandel, papirforretning, damekonfeksjon osv.). De som er ansatt hos andre, må oppgi navnet pb arbeidsstillingen, f. eks. hushjelp, notformann, skornakwsvenn, jerndreier, spolerske, lagerarbeider, kasserer, butikksjef osv. De som arbeider for foreldre eller for slektninger, må oppgi dette sammen med arbeidsstillingen, f. eks. husarbeid hjemme, fisker for far, styrer huset for slektning osv. Arbeidshse og syke farer opp sin vanlige levevei. Gifte kvinner som har eget hovedyrke (f. eks. full arbeidsdag på fabrikk) oppgir bare hovedyrket. De andre skriver husmor. Hvis de har annet arbeid ved siden av sitt hovedyrke eller ved siden av sitt arbeid som husmor, oppgis dette som biyrke i rubrikk 19. Pensljonister, enker og andre uten eget hovedyrke må i rubr. 15 oppgi hva de hovedsakelig lever av nå. Hvis de forsarrges av andre, må de i rubrikk 17 oppgi forsarrgerens hovedyrke. Alle over 15 Ar som ghr på skole eller utdanner seg, frayer til hva slags skole eller utdannelse. Eksempler : kolonialgrosserer, innehaver av delikatesseforretning, veverieier, avdelingsingenirar, hovedbokholder, butikkekspeditm, metallborer, plankebærer, sagmester, bakerlærling, enepike, oppvartningspike. NB! Ikke sjsmunn, men f. eks. fyrbarter til sjm, matros, jungmann.. Xvevende uttrykk som sjmnn, dagarbeider, kpntormann o. 1. godtas ikke. Spm. I7 I. Arbeidsgiverens virksomhet må fremgå tydelig. Omfatter forretningen flere virksomhetsgrener (f. eks. skogbruk, trelasthandel, sagbruk og cellulosefabrikk ; fiskerederi, dampskipsekspedisjon og landhandel), må det om mulig opplyses ved hvilken av disse man hovedsaklig er beskjeftiget. De som ikke har stadig arbeid hos en arbeidsgiver, skriver f. eks. ((hos forskjellige gårdbrukere)). Ved alle virksomheter som tilharrer det offentlige, må det tydelig fremgå om de drives av staten eller av kommune, fylkeskommune osv. Eksempler: Mekanisk verksted, cellulosefabrikk, stafens jernbaneanlegg, jernbanens verksted, samvirkehandel, agentur i kolonialvarer, kemnerkontor. Spm. 17 II. Hvis forsargeren driver egen virksomhet, må det tilhyes om han regelmessig bruker leiet hjelp eller ikke. (Skriv ((med hjelp eller wten hjelp)).) Er forsargeren ansatt hos andre, ma bbde hans egen arbeidsstilling og hva slug8 virksomhet arbeidsgiveren har fremgå tydelig, f. eks. kasserer ved papirfabrikk, formann ved hermetikkfabrikk, assistentlege på fylkessykehus, fullmektig ved statsbanene osv. Spm. 19. Atle som iiar 2 yrker, oppgir det viktigste som hovedyrke (spm. 15 og 17), det annet som biyrke. De som har flere biyrker, oppgir bare det viktigste. Småbrukere som vesentlig lever av lennet arbeid (f. eks. skogskjming), mb oppgi kjmingen som hovedyrke, småbruket som biyrke. 1 Eksempler: Leiegårdsbestyrer, revisjonsarbeid i forretning, forsikringsagent, rengjraring, kokkekone, litt 50111, avisbud, regningsbud osv. Spm. 24. De som er meldt ut av statskirken og ikke tilharrer noe trossamfunn, skriver ((intet samfunn)). Personer som er medlemmer av en uvennekretso innen statskirken og ikke er meldt ut av statskirken, skriver ccstatskirken)). Grendahl & Ssn. Oslo

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128

FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128 FORSIKRINGER Innhold Barneforsikring Ulykkesforsikring Livsforsikring Hus og hjem Hvilke skader dekker forsikringen? Kollektive hjemforsikringer Villaforsikring Reiseforsikring Utstyr som oppbevares utendørs

Detaljer