DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet Hønefoss TLF WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE PLANID MODUM KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON: UTARBEIDET AV: COWI AS

2

3 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3 INNHOLD 1 Bakgrunn 5 2 Innledning 6 3 Metode 7 4 Forhold og uønskede hendelser 8 5 Oppsummering og vurdering 16 6 Konklusjon og anbefaling 19 7 Kilder 20 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET mato KONTROLLERT GEK GODKJENT GEK

4

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5 1 Bakgrunn COWI AS fremmer planforslag for Badeveien på vegne av Modum kommune. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Badeveien fra Vikersund Sentrum til Modum bad. Strekningen omfatter ca. 2,7 km. Videre skal det tilrettelegges for en tilknytningsvei fra planlagt ny rundkjøring på RV 35 og til Badeveien. Tilknytningsveien skal sikre en bedre atkomst mellom RV35 og Badeveien, og hindre unødvendig gjennomgangstrafikk i Vikersund sentrum. Ill. Kartutsnitt som viser planområdet. Modum kommune har vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanen.

6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 6 2 Innledning I henhold til plan- og bygningslovens 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og 12-6 Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen. Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7 3 Metode Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende graderingskriterier: Gradering av sannsynlighet: o Meget sannsynlig: o Sannsynlig: o Mindre sannsynlig: o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av år. Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp til kr o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske konsekvenser mellom kr og 1 million kr. o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr. o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr. o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr. Sannsynlighet: Konsekvens: Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Akseptabel risiko. Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes. Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan. Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller avbøtende tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

8 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 8 4 Forhold og uønskede hendelser Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Ja Naturgitte forhold 1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? x 2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? x NVEs kartdatabase viser det ikke er registrert områder med potensial for jord- og flomskred, eller områder med fare for kvikkleire innen planområdet. Det er utarbeidet geoteknisk rapport for del av planområdet ved Raaenbekken (vedlegg 5): I følge NGUs løsmassekart ligger ny tilknytningsvei på en tykk havavsetning, som gjerne består av silt og leire. I vestenden av tilknytningsveien, ved kryss mot Badeveien, er det bart fjell eller stedvis tynt dekke. Råenbekken har i bunnen av dalen gravd/erodert seg ned til fjell/morene over fjell. Langs bekkeløpet har det lagret seg store mengder organiske masser i undergrunnen. De opptatte prøvene fra skjæringspartiene viser en tørrskorpeleire som egner seg meget godt til oppbygging av fylling. Leira må legges ut i tynne lag i oppholdsvær og komprimeres godt, men kan ikke legges ut vinterstid. Skjæringene i leira skal ha en helning 1 : 3 for å unngå

9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9 overflateglidninger. Skråningene tilsås snarest mulig etter uttak. Organiske masser må fjernes ned til fast grunn under vegfyllingene for å unngå setninger. Med de foreslåtte planendringer og tiltak, er stabilitetsforholdene tilfredsstillende, og ny atkomstveg kan bygges uten spesielle tiltak i byggeperioden. 3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x 4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Planområdet er ikke avmerket som flomutsatt i NVE's flomsonekart. Ny tilknytningsvei anlegges langs og delvis over Råenbekken. I Geoteknisk rapport er det anbefalt løsninger for bekkeløpet: I profil 200 til 230 går bekken i flere slynger og anbefales derfor lagt i kulvert under ny veg. I profil og i profil er bekkeløpet foreslått lagt i et nytt løp i fyllingsfoten av vegen, p.g.a. fyllingsutslag fra planlagt veg vil blokkere dagens bekkeløp. I Rekkefølgebestemmelsene er det sikret at: Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger og bekkeomlegging skal tekniske

10 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 10 planer for disse godkjennes av kommunen. Nyetablert bekkeløp skal erosjonssikres. Detaljerte beskrivelser av bekken og tegninger som viser hvordan tiltaket er tenkt gjennomført i praksis, må sendes Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen. Før det kan gis tillatelse til tiltak i vassdrag etter planog bygningslovens 20-1, skal det foreligge dokumentasjon av tiltakets påvirkning på vassdragets økologiske tilstand, (jf. Forskrift om rammer for vannforvaltningen), og dokumentasjon av tiltakets påvirkning på det biologiske mangfoldet, (jf. Naturmangfoldloven). 5 Er det radon i grunnen? x I følge NGUs kartdata er ikke området utsatt for radon. 6 Er området vindutsatt? x 7 Er området nedbørutsatt? x Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 8 - Hendelser på veg Større trafikkuhell kan redusere tilgjengeligheten til planområdet. Ny tilknytningsvei til RV 35 medfører at området blir mindre sårbart ved hendelser eksempelvis i Vikersund sentrum. Planområdet vil etter gjennomført tiltak ha 3 adkomstmuligheter, en fra rundkjøring RV 35, en fra Vikersund sentrum sør, og en fra Fv. 280 via Skinstad veien.

11 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Hendelser på jernbane x 10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x 11 - Hendelser i luften x 12 Støypåvirkning Vil området støypåvirke omkringliggende bebyggelse? x Er området utsatt for støy? x COWI AS har utført støyvurdering for ny avkjøringsvei fra RV35 til Badeveien, i Modum kommune. Med fartsgrense og trafikkmengde som lagt til grunn for denne støyvurderingen viser beregningene tilfredsstillende støynivå i henholdt til retningslinjen T-1442:2012, for boliger som er betydelig påvirket av støy fra ny avkjøringsvei. Tilfredsstillende støynivå oppnås ved fasade og på uteareal. Planforslaget vil på basis av konklusjon i støyrapport ikke legge til rette for avbøtende støytiltak i forbindelse med planarbeidet. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan x inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 13 - Utslipp av giftige gasser/væsker x 14 - Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende x tjenester spesielle ulemper for området: 15 - Elektrisitet To kraftlinjer krysser planområdet kV regionalnettlinje mellom Øvre Eiker og Ringerike. Denne går i dag høyt over Badeveien.

12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 12-66kV linje som går inn til Hovde transformatorstasjon som eies av Midt Nett. Har vesentlig lavere høyde og er i utgangspunktet ikke bygget for å kunne krysse offentlig vei. For begge linjene må det sikres at det blir forskriftsmessig høyde fra kjørebane og lysmaster til spenningsførende linjer. Det er i planforslaget og i tekniske planer kontrollert og innarbeidet at senterlinje veg er plassert i tilstrekkelig avstand fra de nevnte kraftlinjene. Det er sikret at det blir forskriftsmessig høyde fra kjørebane og lysmaster til spenningsførende linjer Teletjenester x 17 - Vannforsyning x 18 - Renovasjon/spillvann x Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 19 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 20 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende Det er satt avstandskrav fra netteier. Ivaretas ifht avstandskrav fra netteier. Nytt kryss Badeveien x ny tilknytningsvei er iht. netteiers krav. Løsning for gang- og sykkelvei videreføres som i dagens situasjon for Badeveien. Avstandsmålinger er utført av kommunen på stedet. Sikres ihht. netteiers krav i utarbeidelse av tekniske planer.

13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 13 innenfor området: 21 - Til skole/barnehage? Det er en viss fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende til og fra skole/barnehage, nærmiljøanlegg og butikk i Badeveien med dagens situasjon. Badeveien er i dag en kommunal vei, uten gang- og sykkelveiløsning. All trafikk til/fra Modum Bad og Brunes går langs Badeveien og gjennom Vikersund sentrum. En stor del av trafikken som går langs Badeveien og har målpunkter enten til Modum Bad, Brunes barnehage, Kilden barnehage eller som utgangspunkt for trening på Furumo. ÅDT langs Badeveien er i 2006 beregnet til 500 kjøretøy pr. årsdøgn. I den mest trafikkerte timen er det 185 biler som kjører langs Badeveien. Det er mest trafikk på morgen og kveld. Etablering av gang- og sykkelvei langs Badeveien bidrar til å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Badeveien. Gang- og sykkelveien legges på nordsiden av vegen, der det ligger flest boliger. Etablering av ny tilknytningsvei til RV 35 bidrar til å redusere biltrafikk på østre del av Badeveien med opp mot 70%, og bidrar til å redusere trafikken i søndre del av Vikersund sentrum, og ved jernbaneundergangen, noe som øker trafikksikkerheten her.

14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Se pkt. over Til forretning etc.? Se pkt. over Til busstopp? x Det finnes to eksisterende busstopp ved Haraldrudsmoen på begge sider av veien. Holdeplassene, som er utformet som busslommer, er ikke utformet i tråd med Statens vegvesens håndbok N100. Det er ikke lagt til rette for G/S vei, fortau eller overgangsfelt eller fartsdempende tiltak for kryssing av Badeveien ved busstoppene. Dette kan medføre trafikkfarlige situasjoner ved av/på stigning av buss og ved kryssing av Badeveien. Brannberedskap 25 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x 26 - Har området utilstrekkelig x brannvannforsyning (mengde og trykk)? 27 - Har området bare en mulig atkomstrute for x brannbil? Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen fra x tidligere virksomheter? 28 - Bensinstasjon/bilverksted x Planforslaget regulerer 2 eksisterende bussholdeplasser. Eksisterende busslommer beholdes, men utbedres i henhold til figur E.38 og tabell E.10 fra Statens vegvesens Håndbok N100. Ny gang- og sykkelveiløsning vil sørge for økt trafikksikkerhet for gående og syklene.

15 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 15 /tankanlegg 29 - Mekanisk verksted x 30 - Galvaniseringsverksted x 31 - Impregneringsverk x 32 - Avfallshåndtering/deponi x 33 - Gjentatte rivingsarbeider/ x rehabilitering av bygninger fra Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x 35 - Militære anlegg: fjellanlegg, x piggtrådsperringer etc. Omgivelser 36 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, x med spesiell fare for usikker is? 37 Finnes det naturlige terrengformasjoner som x utgjør spesiell fare (stup etc.) Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger x 38 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x 39 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Vikersund kan være et terrormål, men planområdet vil ikke medvirke til å øke denne faren. Sannsynlighet: Konsekvens: Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig 19 2, 4, 21, 22, 23, 24 Mindre sannsynlig 15, 20 Lite sannsynlig 5, 12 39, 8

16 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 16 5 Oppsummering og vurdering I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone. Naturgitte forhold Grunnundersøkelser: NVEs kartdatabase viser det ikke er registrert områder med potensial for jord- og flomskred, eller områder med fare for kvikkleire innen planområdet. Det er utarbeidet geoteknisk rapport for del av planområdet ved Raaenbekken (vedlegg 5): I følge NGUs løsmassekart ligger ny tilknytningsvei på en tykk havavsetning, som gjerne består av silt og leire. I vestenden av tilknytningsveien, ved kryss mot Badeveien, er det bart fjell eller stedvis tynt dekke. Råenbekken har i bunnen av dalen gravd/erodert seg ned til fjell/morene over fjell. Langs bekkeløpet har det lagret seg store mengder organiske masser i undergrunnen. De opptatte prøvene fra skjæringspartiene viser en tørrskorpeleire som egner seg meget godt til oppbygging av fylling. Leira må legges ut i tynne lag i oppholdsvær og komprimeres godt, men kan ikke legges ut vinterstid. Skjæringene i leira skal ha en helning 1 : 3 for å unngå overflateglidninger. Skråningene tilsås snarest mulig etter uttak. Organiske masser må fjernes ned til fast grunn under vegfyllingene for å unngå setninger. Med de foreslåtte planendringer og tiltak, er stabilitetsforholdene tilfredsstillende, og ny atkomstveg kan bygges uten spesielle tiltak i byggeperioden. Bekk/overvannshåndtering: Planområdet er ikke avmerket som flomutsatt i NVE's flomsonekart. Ny tilknytningsvei anlegges langs og delvis over Råenbekken. I Geoteknisk rapport er det anbefalt løsninger for bekkeløpet: I profil 200 til 230 går bekken i flere slynger og anbefales derfor lagt i kulvert under ny veg. I profil og i profil er bekkeløpet forelsått lagt i et nytt løp i fyllingsfoten av vegen, pga. at de planlagte vegfyllingene slår ut i bekken. I Rekkefølgebestemmelsene er det sikret at: Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger og bekkeomlegging skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Nyetablert bekkeløp skal erosjonssikres. Detaljerte beskrivelser av bekken og tegninger som viser hvordan tiltaket er tenkt gjennomført i praksis, må sendes Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen. Før det kan gis tillatelse til tiltak i vassdrag etter plan- og bygningslovens 20-1, skal det foreligge dokumentasjon av tiltakets påvirkning på vassdragets økologiske tilstand, (jf. Forskrift om rammer for vannforvaltningen), og dokumentasjon av tiltakets påvirkning på det biologiske mangfoldet, (jf. Naturmangfoldloven).

17 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 17 Radon: I følge NGUs kartdata er ikke området utsatt for radon. Infrastruktur Hendelser på veg: Større trafikkuhell kan redusere tilgjengeligheten til planområdet. Ny tilknytningsvei til RV 35 medfører at området blir mindre sårbart ved hendelser eksempelvis i Vikersund sentrum. Planområdet vil etter gjennomført tiltak ha 3 adkomstmuligheter, en fra rundkjøring RV 35, en fra Vikersund sentrum sør, og en fra Fv. 280 via Skinstad veien. Støypåvirkning: Vil området støypåvirke omkringliggende bebyggelse? Er området utsatt for støy? COWI AS har utført støyvurdering for ny avkjøringsvei fra RV35 til Badeveien, i Modum kommune. Med fartsgrense og trafikkmengde som lagt til grunn for denne støyvurderingen viser beregningene tilfredsstillende støynivå i henholdt til retningslinjen T-1442:2012, for boliger som er betydelig påvirket av støy fra ny avkjøringsvei. Tilfredsstillende støynivå oppnås ved fasade og på uteareal. Planforslaget vil på basis av konklusjon i støyrapport ikke legge til rette for avbøtende støytiltak i forbindelse med planarbeidet. Elektrisitet: To kraftlinjer krysser planområdet kV regionalnettlinje mellom Øvre Eiker og Ringerike. Denne går i dag høyt over Badeveien. - 66kV linje som går inn til Hovde transformatorstasjon som eies av Midt Nett. Har vesentlig lavere høyde og er i utgangspunktet ikke bygget for å kunne krysse offentlig vei. For begge linjene må det sikres at det blir forskriftsmessig høyde fra kjørebane og lysmaster til spenningsførende linjer. Det er i planforslaget og i tekniske planer kontrollert og innarbeidet at senterlinje veg er plassert i tilstrekkelig avstand fra de nevnte kraftlinjene. Det er sikret at det blir forskriftsmessig høyde fra kjørebane og lysmaster til spenningsførende linjer. Magnetisk felt: Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? Det er satt avstandskrav fra netteier. Ivaretas ifht avstandskrav fra netteier. Nytt kryss Badeveien x ny tilknytningsvei er iht. netteiers krav. Løsning for gang- og sykkelvei videreføres som i dagens situasjon for Badeveien. Avstandsmålinger er utført av kommunen på stedet.

18 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18 Klatrefare: Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Sikres ihht. netteiers krav ved utarbeidelse av tekniske planer. Trafikksikkerhet Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: - Til skole/barnehage, nærmiljøanlegg og forretning: Det er en viss fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende til og fra skole/barnehage, nærmiljøanlegg og butikk i Badeveien med dagens situasjon. Badeveien er i dag en kommunal vei, uten gang- og sykkelveiløsning. All trafikk til/fra Modum Bad og Brunes går langs Badeveien og gjennom Vikersund sentrum. En stor del av trafikken som går langs Badeveien og har målpunkter enten til Modum Bad, Brunes barnehage, Kilden barnehage eller som utgangspunkt for trening på Furumo. ÅDT langs Badeveien er i 2006 beregnet til 500 kjøretøy pr. årsdøgn. I den mest trafikkerte timen er det 185 biler som kjører langs Badeveien. Det er mest trafikk på morgen og kveld. - Til busstopp: Det finnes to eksisterende busstopp ved Haraldrudmoen på begge sider av veien. Holdeplassene, som er utformet som busslommer, er ikke utformet i tråd med Statens vegvesens håndbok N100. Det er ikke lagt til rette for G/S vei, fortau eller overgangsfelt eller fartsdempende tiltak for kryssing av Badeveien ved busstoppene. Dette kan medføre trafikkfarlige situasjoner ved av/på stigning av buss og ved kryssing av Badeveien. Til skole, nærmiljøanlegg og forretning: Etablering av gang- og sykkelvei langs Badeveien bidrar til å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Badeveien. Gang- og sykkelveien legges på nordsiden av vegen, der det ligger flest boliger. Etablering av ny tilknytningsvei til RV 35 bidrar til å redusere biltrafikk på østre del av Badeveien med opp mot 70%, og bidrar til å redusere trafikken i søndre del av Vikersund sentrum, og ved jernbaneundergangen, noe som øker trafikksikkerheten her. Til busstopp: Planforslaget regulerer 2 eksisterende bussholdeplasser. Eksisterende busslommer beholdes, men utbedres i henhold til figur E.38 og tabell E.10 fra Statens vegvesens Håndbok N100. Ny gang- og sykkelveiløsning vil sørge for økt trafikksikkerhet for gående og syklene. Ulovlig virksomhet Samfunnssikkerhet: Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Vikersund kan være et terrormål, men planområdet vil ikke medvirke til å øke denne faren.

19 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19 6 Konklusjon og anbefaling Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser ved flom, elektrisitet/høyspentlinjer og trafikksikkerhetstiltak tiltak ifht. myke trafikanter, som vil være aktuelt for detaljreguleringsplanen.

20 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 20 7 Kilder Modum kommunes hjemmeside: Norges geologiske undersøkelses kartbase: Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): Arealis (kartdata på nett): Underskrift

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE PLANID ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON: 20.5.16

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN

JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJPLAN FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK PLAN NR 053272 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av COWI AS 21022017 DETALJPLAN FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK PLAN NR 053272 -

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Brekkekjær Gnr 6 Bnr 13 i Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ARKITEKTKONTORET Kilde:www:qxl.no/finn.no Del av planområdet sett mot sør fritidseiendommene Del av planområdet

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

5 Risiko og sårbarhetsanalyse

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan 0443 for Rv. 509 Sømmevågen og i den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn

Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn Avinor Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn ROS-analyse Plan 0521 2012-07-31 Oppdragsnr.: 5121208 2 2012-07-31 Planforslag MaSko LTLar JEJ 1 2012-06-12 For gjennomgang hos myndigheter

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsgiver Solnes Vel Rapporttype ROS-analyse 2016-24-10 ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN 2 (9) SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsnr.: 1350015518 Oppdragsnavn: Detaljregulering Solnes båhavn Dokument nr.: 1 Filnavn:

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 7. mai 2013 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 2 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 3 Oppdragsgiver: Tinde Hytter AS v/øyvind Haverstad Rapportnavn:

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Ringebu kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune ROS analyse 2 Oppdragsgiver: Knut Jarle Sylte og Anders Amrud Rapportnavn: ROS analyse,

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Detaljregulering av gang og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien, planid 2015003 Iht. plan- og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Forslagstiller: Gjerdrum kommune har basert tilhørende dokument til detaljplanen på tidligere planforslag fra Selberg

Detaljer

DEL AV KLEVSTADLYKKJA

DEL AV KLEVSTADLYKKJA Nord-Fron kommune REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KLEVSTADLYKKJA Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse 2 Oppdragsgiver: Haverstad Hytteindustri Rapportnavn: ROS-analyse, detaljreguleringsplan for Del av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR HANABORG HOLDEPLASS

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR HANABORG HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype ROS- analyse 2010-11-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR HANABORG HOLDEPLASS DETALJREGULERING FOR HANABORG HOLDEPLASS 2 (13) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.?

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.? NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Sikkerhetsklasse for tiltak i planområde Oppgi sikkerhetsklasse etter konsekvens: F1 liten, F2 middels, F3 stor Ja Nei F1/F2/F3 Skred/ras/ ustabil grunn (snø,

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer