Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben..."

Transkript

1 Innhold; Jonas på jobb 3-9 Styrets årsberetning 1o-15 Konsernsjefen har ordet Ledelsen i Bravida Miljø, Kvalitet 2O-21 Corporate Social Responsibility 21 Jonas på jobb Regnskap 25 Balanse Kontantstrømoppstilling 28 Regnskapsprinsipper 29-3O Noter Revisors beretning 5O Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben...

2 Korte facts om bedriften min Bravida er Nordens største tekniske totalleverandør og leverer prosjektering, installasjon, drift og service innenfor IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), tele- og datanett, elektro, ventilasjon, rør, intelligente løsninger og digital dokumentasjonshåndtering. 4 De som eier oss: (pr o1) 48,1% - Telenor ASA 18,3% - Procuritas Capital Partners II LP 2,7% - 3i Group Plc. 6,4% - Forsikringsselskapet Sampo Liv 7,3% - Cavendish Nominees Ltd 2,7% - Sponsor Fund 1 Ky 7,6% - Investment AB Latour 1,1% - Stark II BV 3,5% - Bravidas ledere Her tar jeg imot ordren via PC og mobil tilkobling, om ADSL-installasjon hjemme hos Hanssen. Geografisk tilstedeværelse på mer enn 4OO steder i Norden. 5 M ontørene er kanskje de mest synlige hos oss, men hovedproduktet, de tekniske løsningene, er usynlig. Kunder Virksomheten vår er rettet mot kunder innenfor telecom-sektoren, bedriftsmarkedet og eiendom/byggherrer, samt privatkunder. Ingen jobb for liten... (Her monterer vi en ADSL tilknytning hjemme hos Hanssen).... og ingen jobb for stor (Telenors nye hovedkvarter på F ornebu).

3 Vi jobber for alle telecomoperatører og nett-eiere, Netcom, Skanova, Telia, Telenor, UPC og mange 6 flere. 7 Bravida har installert mer enn 5O OOO kortautomater i Norge. Blir det feil på dem retter vi det opp innen fire timer over hele Norge. Adgangskontroll og sikkerhetsløsninger leverer vi også. Store anlegg med mange dører, eller enkle løsninger, vi sørger for at bare du slipper inn. Grunner til at vi er så effektive; Digitale grensesnitt og bruk av digital ordredistribusjon. Unik kompetanse innen prosjektering av totalleveranser Ett kontaktpunkt mot kunden for koordinering av riksdekkende, løpende avtaler. Bravida har sørget for komplette tekniske løsninger i flere av Buchardts hoteller.

4 Posten i Sverige bygger om 39o kontorer til såkalte Postcenter. Bravida tar seg av alle tekniske installasjoner som elektro, tele - og datakabling, ventilasjon og rør. Bravida har i tillegg en avtale med Posten IT og IBM på LAN-installasjon i Postens nye Postcenter. De fremste fortrinnene våre; Høy kompetanse innen moderne kommunikasjonsteknologi. Bred kompetanse innenfor alle typer tekniske løsninger; fra IT og tele til elektro, rør og ventilasjon. Integrert kompetanse. Geografisk tilstedeværelse på mer enn 4OO steder i Norden. 8 9 Det store tunnelprosjektet Södra Länken har Bravida ansvar for teleog sikkerhetsinstallasjoner. Det høye sikkerhetskravet gjør at dette arbeidet er veldig omfattende. Vi installerer alt fra hjelpetelefoner, brannalarmsystem og overvåkningskamera. Kollegene mine: Vi har nær 13 OOO ansatte fordelt på mer enn 4OO steder i Norge, Sverige og Danmark. Bravida har en serviceavtale på 25 av Burger Kings restauranter som innebærer at vi har ansvaret for den tekniske forvaltningen, både planlagt og akutt. Business and pleasure at work

5 Styrets årsberetning 2OO1 - Bravida ASA Hovedtrekk Bravida konsernet oppnådde en klar resultatforbedring i 2001 sammenlignet med proforma-resultatet for de to fusjonerte virksomhetene i Driftsresultat (EBIT) 333 mill. kroner sammenlignet med resultatet foregående år som var 8 mill. kroner. Resultatforbedringene skyldes i første rekke realisering av de kostnadssynergier fusjonen mellom BPA AB og Bravida AS skapte, samt effektiviseringstiltak. Det ble foretatt enkelte mindre kjøp av virksomhet og selskaper i 2001, likevel ikke i større omfang enn at konsernets inntekter kun økte marginalt sammenlignet med fjoråret. Gjennom året er virksomheten i det fusjonerte konsernet integrert gjennom etablering av felles ledelse, samlokalisering mellom tidligere atskilte virksomheter og oppbygging av totalleverandørkonseptet som inkluderer alle fagområder. Selskapet eies av Telenor (48%) og flere finansielle investorer 1o (48%) hvorav Procuritas Capital Partners II LP er den største, 11 samt ledelsen (4%). Totalleverandør Fusjonen mellom BPA og Bravida fant sted med regnskapsmessig virkning fra 1. november 2000 og markerte etableringen av Bravida ASA. Målet med fusjonen var å etablere en totalleverandør av tekniske installasjons- og serviceløsninger i Norden. Bravida konsernet fremstår nå som Nordens fremste tekniske totalleverandør av installasjons- og servicetjenester innen hovedområdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), teleog datanett, elektro, ventilasjon og rør. Selskapet leverer tekniske totalløsninger så vel som enkeltstående løsninger innenfor alle fagområder og tar hånd om prosjektering, løsningsdesign, installasjon, service, drift og vedlikehold. Bravida leverer også løsninger som sørger for effektiv intelligent styring og drift av de tekniske løsningene. Gjennom sitt datterselskap Bravida Geomatikk AS leverer selskapet elektroniske dokumentasjonstjenester. Bravida selger tjenester til og utfører løpende oppdrag for byggherrer og eiere, nettoperatører og eiere, kommuner og offentlige instanser, store og små bedrifter, og i noen grad privatkunder. Gjennom året har selskapet lagt vekt på å markedsføre og tilby totalleveranser hvor flere av eller alle hovedfagområdene inngår, og har løpende kunnet registrere at etterspørselen etter totalleveranser er stigende i markedet for nybygg og renovering av bygg og anlegg. Totalleveranser har stått for en stigende andel av den samlede oppdragsmengden på dette området, hvor kundemassen består av så vel offentlige som private byggherrer og eiere. Oppbyggingen av kompetanse innenfor områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt tele- og datanett har startet i den svenske virksomheten, i samsvar med strategien om å styrke kompetansen på disse områdene. Selskapet har gjennom året også fokusert på markedet for store nasjonale og/eller nordiske oppdrag knyttet til tekniske installasjoner, drift og vedlikehold. Flere avtaler er inngått i løpet av året innenfor ombygging, renovering, etablering av tele- og datatilknytninger, service og vedlikehold med kunder som har geografisk spredt virksomhet. I det norske markedet er Telenor Networks den største enkeltstående kunden, hvor Bravida har ansvar for utbygging og utfører vedlikehold og løpende feilretting i Telenors nett. I tillegg utfører Bravida i økende grad tilsvarende oppdrag for andre netteiere og telecomleverandører. Bravida har en rammeavtale med Telenor Networks som gjelder i fem år fra og med 2001, om levering av utbygging, drift og aksess-leveranse i Telenors nett i Norge. I 2001 utgjør avtalens omfang minimum 75% av Telenor Networks totale behov for disse tjenestene. Omfanget trappes deretter ned til minimum 67,5% i 2002 og 60% i hvert av de tre siste årene i avtaleperioden. Bravida er også teknisk totalleverandør til Fornebuprosjektet, Telenors nye hovedkvarter på Fornebu. Siden etableringen av det nye konsernet Bravida ASA, har virksomheten vært preget av en omfattende reorganisering, koordinering og sammenslåing av virksomhetene i de fusjonerte virksomhetene. I løpet av 2001 har Bravida gjennomført en omorganisering som gir en aksjeselskapsstruktur med geografisk inndeling. Den norske virksomheten (Bravida Norge AS) er fisjonert horisontalt ut i fem operative aksjeselskaper. Virksomheten i tidligere BPA Norge AS er integrert i de selskapene der de geografisk naturlig hører hjemme. Den svenske virksomheten har opprettholdt sin geografiske selskapsstruktur, samtidig som deler av Bravida Sverige ABs virksomhet er integrert. På den måten har Bravida en tilnærmet identisk operativ og legal struktur; en i Sverige, en i Norge og en i Danmark. Driften i de enkelte selskapene i Norge, Sverige og Danmark er spredt over hele landet gjennom avdelingskontor og mindre lokalkontor. Administrasjonssentrene er lokalisert i de største byene i hvert land. Finansielle forhold Resultatregnskapet Resultat før skatt økte med 311 mill. kroner til 148 mill. kroner i forhold til proforma resultat for s driftsinntekter økte med 8 mill. kroner til mill. kroner sammenlignet med proforma driftsinntekter i s virksomhet i Sverige hadde en valutajustert omsetningsøkning på 9,8%, og gjenspeiler at det gode bygg og installasjonsmarkedet i 2000 fortsatte inn i Målt i norske kroner falt omsetningen med 0,5% på grunn av kraftig svekkelse av den svenske kronen i perioden. I den norske virksomheten har nedgangen i IKT segmentet ført til at omsetningsveksten kun ble på 0,5%. Danmark hadde marginal vekst. Omsetning fra oppkjøpte selskaper i 2001 utgjør 168 mill. kroner, hvorav 32 mill. kroner i Norge og 136 mill. kroner i Sverige. I forhold til proforma regnskapet for 2000 økte konsernets driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) med 180% til 591 mill. kroner i Driftsmarginen (EBITA-marginen) ble 4,9% som er 3,1 prosentpoeng høyere enn proforma Størst resultatmessig fremgang hadde den norske virksomheten med 218 mill. kroner (151%), mens den svenske virksomheten bidro med en økning på 194 mill. kroner (110%). Den danske virksom- Her hilser jeg på styreleder Mikael Ahlström (fremst), Trond Berg- Hansen, (ansattrepresentant) og Fredrik Palmstierna (bakerst). Hyggelige karer! Johan Petter Barlindhaug og Tormod Hermansen.

6 heten tapte 27 mill. kroner i Resultatforbedringen skyldes effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner, synergier knyttet til innkjøpsavtaler, forsikrings- og pensjonsavtaler (jfr. note 15 i årsregnskapet). Goodwillavskrivninger økte med 55 mill. kroner til 258 mill. kroner. Endring av estimat for levetid samt effekter av oppkjøp i slutten av 2000 og i 2001 bidro til økningen. Netto finanskostnader økte med 14 mill. kroner til 185 mill. kroner i forhold til i fjor (proforma). Netto rentekostnad er redusert med 10 mill. kroner til 156 mill., primært som følge av redusert netto rentebærende gjeld. Tap knyttet til tilknyttede virksomheter utgjør 25 mill. kroner. Balanse og kontantstrømmer 2001 er preget av konsolidering etter sammenslåingen med BPA og vekt på effektivitet, synergi og lønnsomhet. Netto kontantstrøm ble 159 mill. kroner. s netto rentebærende gjeld ble redusert med 416 mill. kroner til mill. kroner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er 675 mill. kroner, mens kontantstrøm fra drift før skatter og finansielle poster er 472 mill. kroner. Den vesentligste årsaken til forskjellen er økt driftskapitalbinding i forbindelse med planendring i de ansattes pensjonsordninger. Investeringsaktivitetene ga et positivt kontantbidrag på 16 mill. kroner. har i løpet av 2001 inngått en salgs- og tilbakeleieavtale av Advantex-systemet som i 2000 var balanseført som driftsmiddel. Kontanteffekten av dette salget var 52 mill. kroner. Investeringene er rene vedlikeholdsinvesteringer. har betalt avdrag på langsiktig rentebærende lån til bank med 188 mill. kroner. Lån og annen gjeld fra hovedaksjonær på 91 mill. kroner er nedbetalt gjennom utbetaling på 36 mill. og motregning av mellomværender på 55 mill. kroner. Driftskreditter er økt med 49 mill. kroner. Bravida har som målsetning at selskapets lånerente skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedsrentene, samtidig som konsernet kontinuerlig vurderer å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedene. I 2001 var 60% av konsernets rentebærende gjeld eksponert mot flytende rente. Denne eksponeringen er i NOK, SEK og DKK. Hele den rentebundne gjelden er i SEK. startet arbeidet med å vurdere en refinansiering av låneporteføljen i 2001, men har valgt å avvente til 2002 for å oppnå gunstigere ordninger når garantiporteføljen mot ISAB 2 reduseres. Hensikten med refinansieringen er å optimalisere selskapets kapitalflyt og sammen med en forventet børsintroduksjon i 2003, bidra til å virkeliggjøre selskapets vekststrategi. I februar 2002 refinansierte konsernet tre langsiktige rentebærende lån med bokført verdi på 448 mill. kroner pr På oppgjørstidspunktet ble det etablert et nytt subordinert lån på totalt 450 mill. kroner, med forfall i 2006 og årlige rentebetalinger. s soliditet målt ved bokført egenkapital var ved utgangen av året 19,1% mot 17,8% i Soliditet målt ved bokført egenkapital og subordinert lån var ved utgangen av året 26,4% mot 25,5% i Bravidas likviditetsreserve består i hovedsak av ubenyttede kortsiktige trekkrettigheter og ubenyttede kassekreditter. s vesentligste valutarisiko vedrører omregning av datterselskaper i Sverige og Danmark. s låneavtaler bygger på pantsettelse av kundefordringer i Norge og pant i aksjer i datterselskaper i Sverige. Selskapet har en betydelig goodwill, som blant annet er knyttet til konsernets størrelse, utvikling av nye markeder og etablering som totalleverandør av tekniske installasjons- ogservicetjenester. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Ingen forhold har inntrådt som tilsier at denne forutsetningen ikke er til stede. Arbeidsmiljø og personale Bravida konsernet hadde pr ansatte, fordelt på i Sverige, i Norge og 230 i Danmark. Fravær Sykefraværet (inkludert skadefravær) i 2001 var totalt på timer av timer disponible (5,20%). Fraværet fordeler seg slik: Norge: timer hvorav disponibelt timer (5,59%) Sverige: timer hvorav disponibelt timer (4,77%) og Danmark: timer hvorav disponibelt timer (3,43%) Sikkerhet Antall rapporterte arbeidsskader som medførte fravær er gjennom året i underkant av 200 hvorav færre enn 15 var av alvorlig art, men ingen med varig invalidisering eller døden som følge. Rundt 32% av skadene er fallskader, som er den hyppigste skadeårsaken, fulgt av sårskader (30%) som følge av kutt fra eget verktøy og materiell. Målsettingen for år 2002 vil være å få ytterligere fokus på arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet i det enkelte selskap. Omfanget av materielle skader er begrenset Arbeidsmiljø I Bravida arbeides det for at helse, miljø og sikkerhet skal være høyt prioritert og målrettet. Forebyggende arbeid skal vektlegges. Arbeidsmiljøet skal vurderes ut fra et helhetssyn og innsatsen for et godt arbeidsmiljø skal inngå som en integrert del av konsernets konsept for totalkvalitet. Det aktive samarbeid om helse, miljø og sikkerhet skal gi en trygg bedriftskultur og gjøre Bravida til en attraktiv arbeidsplass med interessante utfordringer, god trivsel og lave fravær- og skadetall. Målsettingen er Her sammen med styremedlemmene Rolf Torbjörn Svensson (til venstre) og Peter Sjöqvist (ansattrepresentanter).

7 Det er ikke hver dag jeg får treffe disse travle folka. Fra venstre: Hans Karlander, Grete Faremo, meg og Svein Åge Samuelsen (ansattrepresentant). at den enkelte medarbeider skal ha et bevisst forhold til og ta ansvar for forebyggende aktiviteter og slik bidra til bedret inntjening og økt lønnsomhet. Det systematiske HMS-arbeidet sikres ved at ledere og medarbeidere følger HMS-systemet, som gjøres tilgjengelig for alle ledere og medarbeidere i konsernet. Ytre miljø har fokus på det ytre miljø. Det er foretatt en betydelig innsats for å tilrettelegge for at de miljømål, standarder og prosedyrer som kreves av miljøsertifiserte selskaper, kan implementeres. Fokus har vært rettet mot energiforbruk og utslipp av kulldioksid (CO2), transport, materiell og avfallshåndtering. En del av virksomheten er allerede miljøsertifisert i henhold til ISO Målsettingen er at hele konsernet har etablert standarder på miljøområdet som tilfredsstiller kravene for miljøsertifisering etter ISO 14001, innen utgangen av Aksjonærforhold Selskapet hadde per 31. desember 2001, 255 aksjonærer. Utenlandsandelen var 50,3 %. I begynnelsen av 2002 har Telenor innbetalt 55 mill. kroner for kjøp av 100 aksjer i Bravida ASA. s ledelse Morselskapet Bravida ASA er et holdingselskap som omfatter konsernledelsen. Johan Karlstrøm fratrådte sin stilling som visekonsernsjef i mars Axel Hjärne tiltrådte stillingen som konserndirektør med delansvar for operativ virksomhet den 1. desember Tvister Turn IT AB stevnet i mai 2001 Bravida El Stockholm AB inn for Stockholms tingsrett, med påstand om at de er villedet i forbindelse med kjøp av IT-virksomheten fra Bravida El Stockholm AB i juni Kravet før renter er på SEK 138 mill. Selskapets ledelse har vurdert kravet i samråd med juridiske rådgivere, og ikke funnet grunn til å avsette for det i regnskapet. Se for øvrig omtale i note 20 om tvister. Disponeringen av årsresultatet Årsresultatet i morselskapet Bravida ASA ble tusen kroner, og foreslås overført til annen egenkapital. Morselskapet har fri egenkapital pr. 31. desember 2001 på tusen kroner. Utsikter for 2002 Det forventes en fortsatt generelt stabil økonomisk situasjon i 2002 i Bravidas markeder. Effektiviseringstiltakene og synergiarbeidet som er gjennomført i 2001 vil opprettholdes og forventes Tormod Hermansen Peter Sjöqvist å gi fortsatt effekt i (styrets nestleder) Bygge- og anleggsmarkedets utvikling og totale aktivitetsnivå forventes i 2002 å være på nivå med Estimater tilsier en Rolf Torbjörn Svensson mulig begrenset nedgang i andelen nybygg, og en parallell Andre forhold økning i andelen renovasjonsarbeider knyttet til eksisterende 14 Fredrik Palmstierna 15 bygg og anleggsmasse. IKT-sektoren, hvor Bravidas markedsandeler er knyttet til både bedriftssegmentet og offentlig sektor, forventes å være fortsatt stabilt lavt med utsikter til marginal vekst i Bravida har de siste to årene gjennomført bemanningsreduksjoner innenfor dette segmentet for å få en mer markedstilpasset bemanning, samtidig som virksomheten i sterkere grad er rettet mot etablering av installasjon, service- og driftstjenester til fordel for salg av utstyr. Med bakgrunn i de nye markedsmulighetene som er skapt gjennom etableringen av Bravida ASA og vurderinger av fremtidig utvikling mener styret at utsiktene for 2002 er positive. Oslo, 5. mars 2002 Mikael Ahlström (styrets leder) Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Svein Åge Samuelsen Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Konsernsjef)

8 Konsernsjefen har ordet 16 Bravidas første år Fjoråret ble et lykkelig år for Bravida takket være ekstraordinær innsats fra våre nær ansatte. Vi kan i dag si at fusjonen mellom Bravida og BPA er en suksess, som har krevd mye av samtlige ansatte. Uten dem hadde det ikke vært mulig å få til det vi nå har klart og fusjonen kunne dermed ha endt med samme fiasko som så mange andre svensk/norske samarbeidsprosjekter. Vi startet året som to: To bedriftskulturer; to visjoner; to mål. Naturligvis har integrasjonen mellom to selskap med hver sine historiske røtter satt sitt preg på aktivitetene gjennom året. Vi hadde ved årets begynnelse en klar målsetting om ikke bare å integrere virksomhetene, men også om å skape bedre økonomiske resultat. Tillit og tempo Atskillig raskere enn hva skeptikerne fryktet, fikk totalleverandørkonseptet gehør i markedet. Historisk atskilte fagområder som informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektro, tele- og datanett, rør og ventilasjon, skulle forenes i ett konsept og fungere. Vi skulle ta ansvar for prosjektering, installasjon, service, drift og vedlikehold hos våre kunder. Uten stor tillit til at totalleverandørkonseptet var riktig for Bravida, og uten et meget høyt tempo, ville ikke dette latt seg gjennomføre. Det handlet om å definere målet og å gi gass. Skulle fusjonen være forsvarlig, var det helt fra begynnelsen på det rene at vi måtte klare å ta ut store synergigevinster. Konkret har det betydd samlokalisering av aktiviteter og medarbeidere, nye innkjøpsavtaler basert på dobling av volumet, forenkling av viktige IT-systemer, i tillegg til kompetanseoverføring, som gir læring og gevinst i mange retninger. Kunden først Det er vel og bra med store industrielle prosesser, men vi må aldri glemme det viktigste: Kunden er vår dommer. Det er også vel og bra med avansert teknologi for fjernovervåkning, men uten lokal tilstedeværelse, personlig og kundestyrt problemløsning i hverdagen, ville selv vår mest avanserte teknologi være lite verdt. Mye av Bravidas suksess i fremtiden vil avhenge av hvordan vi møter våre kunder. Svært få ting gjør meg som konsernsjef gladere enn når jeg hører om henvendelser fra fornøyde kunder, som skryter av vennlighet og serviceinnstilling hos en av våre i frontlinjen - en av de som møter kundene i deres hjem eller på deres arbeidsplasser. Vårt fokus skal være på kundens behov. Det er Bravidas læresetning nummer en. Den som er uenig i det, har ingen fremtid i Bravida. Det er vår evne til å avdekke og møte kundenes behov som er avgjørende. På dette området har vi unike muligheter medarbeidere som hver dag er i dialog med kunder setter oss i stand til raskere enn noen andre å fange opp nye behov og ønsker. Vår suksess i fremtiden blir bestemt av vår evne til å utnytte dette. Da nytter det ikke å henge fast i gamle planer og prosedyrer. Eiernes eiendom Vi i Bravida er hele tiden klar over at det er våre eiere vi arbeider for. Vi må sørge for at våre eiere på sikt får mer avkastning hos oss enn andre steder. Bare på den måten får vi fornøyde eiere, og uten fornøyde eiere er våre arbeidsplasser utrygge. Vi har levert gode resultater i år Det er gledelig at Bravida ligger helt i toppen for vår bransje når det gjelder driftsresultat, på tross av at flere konkurrenter har det tøft. Mot børs Allerede i 2001 besluttet våre eiere at Bravida skal børsnoteres. For hele Bravida konsernet vil det bety større og flere utfordringer. Frem til tidspunktet for børsintroduksjonen har vi flere store oppgaver å løse. Vi må lære oss å håndtere og leve med høyere oppmerksomhet, og informere markedet på en måte som gir tillit og oversikt. På dette området har vi ikke råd til å feile. Fra det øyeblikket vi noteres, vil oppmerksomheten rundt selskapet bli en helt annen. Våre feil vil bli folkeforlystelse på en helt annen måte enn vi har opplevd så langt. Arbeidet med rapporteringsrutiner og klargjøring av linjeansvaret er allerede igangsatt. Selv om børsnotering medfører en vurdering av Bravida fra time til time, minutt til minutt, skal vi ikke la oss friste til kortsiktighet. Vi skal fortsette å bygge for fremtiden; følge de strategier vi vedtar og jobbe for å nå de mål vi setter oss. Fremtiden viktigst Den teknologiske utviklingen medfører behov for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving for store deler av Bravidas medarbeidere. Dette er en jobb som må gjøres hver dag fremover. Klarer vi ikke å utvikle vår kompetanse, så stagnerer vi. Med de dramatiske følger det får. Markedsutsiktene innenfor nybygg og renovering av bygg viser en noenlunde stabil tilvekst i det nordiske markedet. Samtidig kan vi registrere at den forventede masseutbyggingen av UMTS og bredbånd ikke ser ut til å skje i det tidligere antatte tempo. Vi mener likevel at det nærmeste året vil by på et tilstrekkelig tilfang av både kort- og langsiktige oppdrag. Jan Kåre Pedersen Konsernsjef Her har vi sjefen min, Jan Kåre Pedersen. 17

9 ledelsen i Bravida Jeg sammen med Carlolof Borgudd, IT direktør og Kåre A. Syltebø, HR direktør. Göran Terning, innkjøpsdirektør og Sverre Harland, Controller Fra venstre: Gustav Grutle, projektdirektør, Per Øseth, finansdirektør og Runar Andersson, visekonsernsjef. Anne Karin Augland, kommunikasjonsdirektør og Konsernsjef Jan Kåre Pedersen. Arne Henrik Pettersen, direktør for synergi og effektivisering og Kjell Granberg, Controller. Per Olof Gottvall, Controller og Axel Hjärne, konserndirektør operativ virksomhet.

10 Miljø, Kvalitet & Corporate Social Responsibility Miljø Miljø er et gjennomgripende element i hele Bravidas virksomhet. Målet med å innføre miljøstyringssystemer er å støtte opp om og effektivisere miljøarbeidet i Bravida, sikre stadige forbedringer slik at vi kontinuerlig reduserer miljøbelastningen. Miljøarbeidet er i tillegg et viktig utgangspunkt for Bravidas forretningsdrift: iverksetter kontinuerlig tiltak som minsker energiforbruket hos kundene slik reduseres både miljøbelastningen og ikke minst kostnadene. Miljøpolicy Bravida skal tilby installasjonsløsninger og tjenester som oppfyller kundens og samfunnets miljøkrav. Disse løsningene skal utvikles fortløpende slik at vi reduserer energiforbruket og miljøbelastningen hos kunden. Dette oppnår Bravida gjennom å: Kontinuerlig forbedre miljøarbeidet med klare målsetninger og stor vekt på miljøspørsmål, men kundene etterspør ikke dokumentert overholdelse av kravene i form av sertifisering på samme måte som i Sverige. Dermed blir dette også mindre aktuelt. I de fleste av Bravidas selskaper kan vi gjennom målinger og sammenligninger med tidligere år vise til forbedringer på de prioriterte områdene innen miljøarbeidet. Følgende resultater er rapportert i et av de svenske Bravidaselskapene: Materialer: Vi har redusert avfallsmengden gjennom aktiv kildesortering, og vi hever stadig kompetansenivået gjennom utdanning og samarbeid med høyskoler og myndigheter. Transport: Vi har redusert CO2-utslippene blant annet ved å planlegge reisevirksomheten bedre og ved å bruke mer miljøvennlige biler. I 2001 sparte vi inn 6 % drivstoff, samtidig 2O som vi økte bilparken med 11 %. Vi har lykkes i å redusere de 21 løpende oppfølging av oppnådde resultater. Arbeide for at konsernets leverandører og samarbeidspartnere leverer miljøvennlige produkter og tjenester. Alle ansatte læres opp og motiveres til å utføre arbeidet på miljøansvarlig måte. Holde seg løpende oppdatert på forskning og utvikling innen miljø. Kildesortere avfall. Stille høye krav til servicebilene som inngår i bilparken. Tiltak og konkrete resultater I hele Bravida fokuseres det kraftig på miljøarbeid. Likevel har ikke alle virksomhetsområdene kommet like langt i arbeidet, av ulike grunner. Bravidas selskaper i Sverige er i stor grad allerede miljøsertifisert. Dette skyldes blant annet at kundene og markedene stiller strenge krav både til dokumentasjon og til at miljøkravene overholdes. I Bravidas norske selskaper legges det like totale bilkostnadene med 8 %. Energi: Vi har blant annet redusert strøm- og varmeforbruket på våre egne kontorer, og vi installerer mer energieffektive løsninger hos kundene. Avfall: Vi har identifisert farlig avfall. De prioriterte områdene er lysrør, glykol, freon samt elektro- og elektronikkavfall. Vi har tillatelse til å frakte farlig avfall, og dette er en trygghet for kunden. Dessuten fører vi en kontinuerlig dialog med leverandørene om hvordan vi skal begrense farlig avfall på prosjektene våre. Innkjøp: Vi velger i størst mulig grad underleverandører som arbeider ut fra miljøstyringssystemer som er godkjent av Bravida. På disse områdene kan Bravida vise til konkrete tiltak og resultater, med nøyaktige tall og diagrammer. Stadige forbedringer Bravida arbeider for å bli stadig bedre og mer troverdig i miljøarbeidet. Derfor samarbeider vi aktivt med institusjoner og organisasjoner som jobber for et bedre miljø. Vi setter inn krefter på å kunne deklarere de produktene vi installerer, og i dette arbeidet samarbeider vi med Svensk Byggtjänst. Vi er også aktive i Byggsektorns Krettsloppsråd. Overgripende miljømål Det overgripende målet for konsernets miljøarbeid er å oppfylle de kravene som stilles til et børsnotert selskap. Senest i 2003 skal alle selskapene i konsernet oppfylle de kravene som stilles ved ISO sertifisering. Bravida skal jobbe for energieffektivisering i virksomheten ved å innføre en handlingsplan for redusert energiforbruk. Vi skal også redusere miljøbelastningen ved transport. Innen tre år skal Bravida kun bruke leverandører som arbeider ut fra miljøstyringssystemer som er godkjent av oss. Kvalitet Kvalitetsarbeidet i Bravida har nå funnet sin form og pågår kontinuerlig. Kvalitet inngår i dag som en naturlig del av arbeidet i selskapet og flere av Bravidas selskaper er sertifisert etter ISO Overgripende kvalitetsmål Det overgripende kvalitetsmålet for Bravida er at samtlige selskaper skal være sertifisert i 2003 og at sertifiseringsarbeidet skal gjennomføres med en tydelig desentralisert ansvarsfordeling. Hensikten med sertifisering er å effektivisere arbeidsrutinene og få god kontroll over dem samt å styrke selskapets stilling overfor kundene. Corporate Social Responsibility Etikk og verdier For å styrke Bravidas stilling ytterligere arbeider vi for tiden med å utvikle et Corporate Social Responsibility-program der vi synliggjør og tydeliggjør hvilke krav selskapet stiller til sine egne medarbeidere og ledere, hva vi legger vekt på i møtet med kundene og hvilke verdier vi skal fremheve overfor omgivelsene. To viktige verdier som skal prege det inntrykket Bravida gir sine kunder og markeder, er at vi er fremtidsrettede og pålitelige. Fremtidsrettet: «Bravida har blikket rettet fremover og har kompetente medarbeidere som kan installere og drifte ny teknologi. Dette gjør at Bravida er et spennende selskap å arbeide i og en leverandør som ikke er redd for å gå nye veier.» Pålitelig: «I Bravida holder vi det vi lover overfor kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi stiller opp og yter gjerne ekstra for våre viktige kunder. Vi løser utfordringer og oppgaver og står alltid til tjeneste når det kreves.» Sammen skaper alle medarbeidere i Bravida det inntrykket som omverdenen får av oss. Dette innebærer at hver og en av oss må ta ansvar for egne handlinger ut fra hvordan vi vil at omgivelsene skal oppfatte oss. Vi tar utgangspunkt i verdiene våre, i ambisjonene vi har og i det faktum at vi er en totalleverandør, og opptrer og handler i samsvar med det vi vil skal kjennetegne en Bravida-medarbeider: Vi skaper verdier for eierne våre, tar ansvar for inntekter og kostnader, holder det vi lover overfor kundene, er lojale overfor beslutninger, avtaler og regelverk, er villige til å lære, leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og gir ikke opp før arbeidet er fullført, og sist, men ikke minst: Vi tar vare på miljøet.

11 Jeg og el-kabler på stige. Vi leverer komplette løsninger til kundene når det gjelder lys, kraft, varme og intelligente bygginstallasjoner. 22 Her ser vi blankpussede ventilasjonskanaler. Bravida er markedsleder og leverer alle typer og størrelser av ventilasjons- og klimaanlegg. Alt fra masete telefonsentraler til rolige telefonsamtaler i intelligente hus - IT Fornebu. 23 Her er et apparatrom for røropplegg. Bravida tilbyr optimale kvalitetsløsninger innenfor boliger, kontorer, offentlige bygg, prosess - og tungindustrien. For å sikre strømforsyninger installerer vi batterier med reservestrøm. Hver arbeidplass har fått sin egen adresse i de intelligente kontorlokalene på Fornebu, slik at lys og varme kan styres av den enkelte bruker via PCén.

12 Regnskap Stone/Getty Images BRAVIDA Resultatregnskap Driftsresultat København I Norge og Sverige er vi store, og fusjonen har faktisk gått veldig bra (det er ikke mange som klarer å fusjonere). Bravida ASA Beløp i kroner Note Driftsinntekter 0 0 Salg av varer og tjenester Gevinst ved salg av driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Varekostnader Lønn og personalkostnader 15, Andre driftskostnader 4, Tap ved salg av driftsmidler og virksomhet Av- og nedskrivninger 2, Sum driftskostnader Finansinntekter og -kostnader Mottatt konsernbidrag Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Anvendelse av årets resultat Overført til/fra annen egenkapital Overført til/fra overkursfond I Danmark er vi 23O ansatte.

13 Balanse BRAVIDA Balanse BRAVIDA Balanse Bravida ASA Bravida ASA Mikael Ahlström (styrets leder) Beløp i kroner Note Beløp i kroner Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, maskiner, biler og lignende 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap 5, Øvrige aksjer og andeler Pensjonsmidler Langsiktige rentebærende fordringer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle avleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varelager Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer innen konsernet Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser og annen langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Langsiktig rentebærende gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum avsetninger for forpliktelser og annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Kassekreditt/trekkfasiliteter Kortsiktige rentebærende lån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig rentefri gjeld Annen kortsiktig gjeld innen konsernet Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Tormod Hermansen (styrets nestleder) Fredrik Palmstierna Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Peter Sjöqvist Rolf Torbjörn Svensson Svein Åge Samuelsen Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Konsernsjef) 27

14 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper 28 Kontantstrømoppstilling Bravida ASA * * Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Andre tidsavgrensningsposter Kontantstrøm fra drift før finansposter og skatter Periodens betalte skatter Netto utbetalinger på finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og aktiverte utviklingskostnader Investering i aksjer i datterselskaper Innbetaling på langsiktige fordringer Utbetaling ved kjøp av andre investeringer Innbetaling på kortsiktige utlån Konserninterne utbetalinger Egenkapitalinnskudd i pensjonskasse Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av driftskreditter og kassekreditt Konserninterne innbetalinger Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto utbetaling ved opsjonsordninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsolidering foretas av samtlige hel- eller deleide datterselskap der Bravidakonsernet har bestemmende innflytelse (normalt eie- og stemmeandel på mer enn 50%). Utenlandske datterselskaper er omregnet ved at det for balansen er benyttet kurs per , mens det for resultatet er benyttet månedlige gjennomsnittskurser. Omregningsdifferanser er regulert mot egenkapitalen. Prinsipper for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet, og for øvrig poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Valuta og transaksjoner i utenlandsk valuta Pengeposter i valuta vurderes til dagskurs ved regnskapsårets slutt. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til bokføringskurs basert på valutakursen på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de er betydelige og har en antatt levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/- forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vårt kjøp av driftsmidlet. Nedskrivninger foretas når det foreligger indikasjoner på verdifall på eiendelene. Varige driftsmidler avskrives i hovedsak lineært over antatt økonomisk levetid. Goodwill Goodwill er anskaffelseskost utover virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld ervervet ved kjøp av virksomhet regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid, basert på individuell vurdering. Nedskrivning foretas dersom de forutsetninger som lå til grunn for goodwillvurderingen ikke lenger er til stede. Kundefordringer/andre fordringer og tap på fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Realiserte tap på fordringer kostnadsføres fortløpende. Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling av programvare balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet, og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Inntektsføringsprinsipper Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler føres i utgangspunktet som driftsinntekt/-kostnad. Ubenyttet kredittramme pr *) Perioden 1. nov des

15 Noter 3o Leasing Leasing av biler og utstyr klassifiseres som operasjonell leasing og leien kostnadsføres direkte i resultatregnskapet. Pensjoner Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Ordningene omfatter både ytelsesplaner og tilskuddsplaner. De sikrede (kollektive) pensjonsordningene regnskapsføres som en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Endringer i pensjonsforpliktelsene som skyldes endringer i pensjonsordninger resultatføres i regnskapsåret, mens endringer som gjelder estimatavvik amortiseres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). De usikrede pensjonsordningene omfatter en tariffestet, avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Videre har de ledende ansatte en tilleggspensjon ut over den kollektive pensjonsordningen som finansieres over selskapets drift. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Alle tall er angitt i TNOK med mindre annet er angitt. Note 1 Egenkapital Over- Annen Morselskapet Aksjekapital kursfond egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Netto innløsning opsjoner Egenkapital Over- Annen Akk. omregn. Aksjekapital kursfond egenkapital differanser Sum Egenkapital Årets resultat Netto innløsning opsjoner Korrigert skatt på konserbidrag fra Omregningsdifferanser Egenkapital Når det gjelder tilskuddsordningene henvises til note 15. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn/personalkostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. N ei, dette ble mye tall. Heldigvis har vi gode regnskapsførere som tar seg av dette. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for garantier. Det går unna, effektiviteten må være på topp og kaffekrus i bilen går utmerket.

16 Note 3 Varige driftsmidler Note 2 Immaterielle eiendeler Driftsløsøre, Sum varige Morselskapet maskiner og inventar driftsmidler 32 Andre immateri- Goodwill elle eiendeler Sum Anskaffelseskost Valutakursendringer Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 5-20 år 5 år Andre immaterielle eiendeler består hovedsakelig av aktiverte utviklingskostnader. Av tilgang i goodwill på MNOK 87,1 gjelder MNOK 41,8 reallokert vederlag fra tidligere oppkjøp. Bokført verdi Avskrivnings- Goodwill relaterer seg til følgende datterselskaper: periode Kjøpsår Bravida AS år 2000 Bravida Nord AS år Varierende Bravida Vest AS år Varierende Bravida Sør AS år Varierende Bravida Øst AS år Varierende Bravida Oslo og Akershus AS år Varierende Andre år Varierende Sum ISAB år 2000 Bravida AB år 1999 Datterdatterselskaper år Varierende Sum Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 3-5 år Driftsløsøre, Tomter/ maskiner og Sum varige bygninger o.l. inventar driftsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Valutakursendringer Tilgang Netto tilgang ved erverv av datterselskaper Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 20 år 3-10 år 33 Sum totalt Goodwill som allokeres til Bravida AS, ISAB og Bravida AB avskrives over 20 år. Dette forsvares ut fra de langsiktige markedsmuligheter som blant annet knyttes til konsernets størrelse, utvikling av nye markeder og etablering som totalleverandør av tekniske innstallasjons- og servicetjenester. Note 4 Leasing Avtalens Ikke balanseførte leasingavtaler Årlig leie varighet Avskrivningstiden for goodwill knyttet til datterselskaper av Bravida AS er revurdert til 5 år slik at avskrivningstakten er harmonisert for likeartet virksomhet. Revurderingen er behandlet som estimatendring og resultatført i sin helhet i Biler år Annet driftsutstyr år Sum

17 34 Note 5 Aksjer i datterselskap Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer i datterselskaper: kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida AS Norge % Investeringssällskapet 1999 AB (ISAB) *) Sverige % Sum *) Selskapets aksjekapital angitt i lokal valuta SEK. Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom Bravida AS kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida Norge AS Norge % Bravida Tid AS Norge % 100 Bravida Geomatikk AS Norge % Geoweb AS Norge % 250 Bravida Oslo og Akershus AS Norge % Bravida Process Control AS Norge % Vetek AS Norge % 227 Bravida Sør AS Norge % Bravida Vest AS Norge % Bravida Nord AS Norge % Nordtec AS Norge % 770 Bravida Øst AS Norge % Bravida Consult AS Norge % 50 Telavie AS Norge % 50 Mastermill AS Norge % 120 Timesec System AB *) Sverige % Bravida Tid AB *) Sverige % Bravida El Stockholm AB *) Sverige % Telenor Relab AB *) Sverige % 0 LK Söderlund AB *) Sverige % 351 Elektro Kraft Tele/Data Svenska AB *) Sverige % Telenor Relab Tele Data AB *) Sverige % 360 Telenor Comma AB *) Sverige % Telenor Företag AB *) Sverige % 51 *) Selskapenes aksjekapital angitt i lokal valuta uavhengig av valuta. Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida AB *) Sverige % Bravida Nord AB Sverige % Industriteknik i Marmav AB Sverige % 204 Kiruna Byggplåt AB Sverige % 877 Komfortautomatik i Sundsvall AB Sverige % 850 Bravida Öst AB Sverige % Sibe AB Sverige % Sibe Ventilation AB Sverige % Sibe Teknik AB Sverige % Bravida Service Stockholm AB Sverige % NH Säkerhetsutveckling AB Sverige % Gigakonsult i Stockholm AB Sverige % Bjurfors Luftbehandling AB Sverige % Kylsnabben AB Sverige % 670 Hissmontering K.R Forsberg Sverige % Backlunds Elservice AB Sverige % AR Ventilation Syd AB Sverige % 997 Bravida Mellersta AB Sverige % Bravida Service Mellersta AB Sverige % 141 Tannerfors El & Tele AB Sverige % JP Service AB Sverige % Valhalla VVS-Installation AB Sverige % 400 Veltrade Holding AB Sverige % Proad AB Sverige % 106 Luftteknik Service AB Sverige % 914 TCA Sverige % 293 Veltrade Försäljning AB Sverige % 100 Carls Åby El Sverige % El-Arne AB Sverige % AS-Rör Appelgren & Stenman AB Sverige % Installationsteknik H Eurenius AB Sverige % 250 Klintehamns Rör AB Sverige % Rörtek VVS AB Sverige % 160 Bravida Väst AB Sverige % Gothia Rör AB Sverige % 614 Ventilations AB Ventinik Sverige % AB Nätverksteknik i Göteborg Sverige % AB Nätverksteknik i Stockholm Sverige % 100 Enacab Teknik Väst AB Sverige % Svensk Data och Elteknik AB Sverige %

18 Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB fortsetter kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB fortsetter kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi 36 Bravida AB Sverige Novenco Industri AB Sverige % 110 Bravida Service Väst AB Sverige % 505 Nya AB Falkenbergs Inst Byrå(NAFI) Sverige % 100 Örgryte El AB Sverige % 112 Bravida Kyla i Halmstad AB Sverige % 110 Västgårdens Rörläggeri AB Sverige % 116 AB Plåtman Sverige % 152 Lindvalls El i Halmstad AB Sverige % 110 Walter Rydberg Rör AB Sverige % WR Ventilation AB Sverige % Hagbys Rör Entreprenad AB Sverige % Luftrening i Borås AB Sverige % Borås Ventilation Sverige % 200 Mellbergs El AB Sverige % Varbergs Plåt & Ventilation AB Sverige % Erikssons Elektriska AB Sverige % Henry Johansson HJ:s Rör AB Sverige % Nordström & Svedberg i Strömstad AB Sverige % Åhlunds Elektriska i Strömstad AB Sverige % Bravida Syd AB Sverige % Rörtjänst i Hälsingborg AB Sverige % 750 BPA VS Import & Export AB Sverige % 100 Eltjänst BPA El AB Sverige % Telemontage i Värnamo AB Sverige % Bravida Service Syd AB Sverige % 937 BPA Service Syd AB Sverige % 7707 TISAB Projektutveckling AB Sverige % TISAB Totalinstallation AB Sverige % Luftkonditionering Norr AB Sverige % TOTAB Totalentreprenad AB Sverige % Skärgårdsluft AB Sverige % Elektrobyrån AB Sverige % El Inst Dahlblom & Skogh Sverige % Service Dahlblom & Skogh Sverige % Solna Eltjänst AB Sverige % Svensk Sprinkler AB Sverige % AB Rörsystem Sverige % MH Svets AB Sverige % Swetab AB Sverige % Novenco AB Sverige % 117 Bravida AB Sverige Bravida Säkerhet AB Sverige % Bravida Brand AB Sverige % 335 Säkra i Stockholm AB Sverige % Data & Elkommunikation Dekom AB Sverige % Bravida Norge Holding AS Norge % Bravida Rør AS Norge % Bravida Elektro AS Norge % Bravida Klima AS Norge % Bravida Østfold AS Norge % Østfold Energi Installasjon AS Norge % Bravida Indre Østland AS Norge % 583 Bravida Vestland AS Norge % Ing. Lars Klovholt AS Norge % BM Leasing A/S Danmark % Bravida Danmark AS Danmark % Leckner Processventilation AB Sverige % Industritjänst i Värmland AB Sverige % BPA Byggproduktion AB Sverige % 100 Byggnads AB Konstruktör Sverige % 300 Finnerödja Bygg AB Sverige % 100 BPA Tech AB Sverige % BPA Marievik AB Sverige % BPA Försäkrings AB Sverige % AB BPA Finans Sverige % FTF i Österåker AB Sverige % 113 El & Regler i Väst AB Sverige % 889 Novenco Luftkond AB Sverige % 634 AR Ventilation Norr AB Sverige % BPA Bygg Södra AB Sverige % 384 Tidermans Norrl Byggleasing AB Sverige % 919 BPA Vent & Plåt AB Sverige % 650 Ventilationskontroll i Sthlm AB Sverige % 270 Vent-montage T Strand Sverige % 859 YB Ventilation AB Sverige % Jörns Plåt AB Sverige % Jämtlands Vent-teknik AB Sverige % Cadiar Eiendom A/S Norge % *) Selskapenes aksjekapital angitt i lokal valuta. 37

19 Note 6 Øvrige aksjer og andeler Forretnings- Eierandel Egenkapital Årsresultat Balansekontor (100 %) (100%) ført verdi Morselskapet Egenkapitallinnskudd, Bravida Pensjonskasse BPA Birka Informasjonssystem AB Stockholm 41,30 % Bryggen Eiendom AS Moss 10,00 % Andre aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Note 8 Varebeholdninger Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost Varebeholdning vurdert til virkelig verdi Note 7 Langsiktige fordringer og gjeld 38 (Beløp i mnok) Langsiktige fordringer i konsernet Langsiktig fordring i konsernet inkluderer en rentebærende fordring på MNOK 233 som oppstod ved salg av non-core virksomheten i Bravida AB. Avtalt rente er 9 % p.a. og fordringen forfaller Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig lån til kredittinstitusjoner Andre rentebærende langsiktige lån Sum Forfallsstruktur langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 722 Gj.sn. Lånebeløp rente i valuta NOK NOK Valutafordeling og renter av lån i opprinnelig valuta: NOK 6,7 % SEK 9,5 % DKK - 9 Langsiktig rentebærende gjeld Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskaper Morselskapet Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Lån til foretak i samme konsern 0 0 Leverandørgjeld 14 0 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Note 10 Kassekreditt/ trekkfasiliteter (Beløp i mnok) har per trekkfasilitetsprogrammer for kortsiktig finansiering med rammer på MSEK 700 og MNOK 551 (inkludert kassekreditt). Per var det trukket henholdsvis MSEK 499 og MNOK 241. Rentebetingelser er henholdsvis STIBOR-rente + 0,9 % margin og NIBOR + 0,9 % eller 1,3% margin. Videre er det ytterligere en trekkfasilitet per på MSEK 150 som er innvilget og benyttet. Denne trekkfasiliteteten inngår ikke i foran nevnte rammer. 39 Gjeld sikret ved pant Valuta Langsiktig lån SEK Kassekreditt/ trekkfasiliteter SEK Kassekreditt/ trekkfasiliteter NOK Per Bevilget Trukket per Ubenyttet kredittramme ramme Kassekreditt/trekkfasiliteter Bokført verdi av pantsatte eiendeler Kundefordringer NOK Aksjer i Bravida AB SEK

20 Note 11 Annen kortsiktig gjeld og fordringer Morselskapet Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Forskuddsbetalte kostnader Opptjente inntekter Andre fordringer Sum Morselskapet Annen kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Påløpte kostnader Påløpte kostnader prosjektarbeider Restruktureringskostnader Annen kortsiktig gjeld, inkl. påløpte feriepenger Sum Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over aksjonærene Land Antall aksjer Eierandel Telenor Communication AS NOR ,1 % Procuritas Capital Partners II LP Guernsey ,8 % Investment AB Latour SWE ,6 % Cavendish Nominees Limited Guernsey ,3 % Forsikringsaktiebolaget Sampo Liv FIN ,4 % Procuritas Capital Partners IIB LP Guernsey ,6 % Sponsor Fund 1 KY FIN ,5 % 3 I Group Plc SWE ,7 % Stark II BV NLD ,1 % Jan Kåre Pedersen (konsernsjef) NOR ,2 % Runar Andersson (COO) SWE ,2 % Per Øseth (CFO) NOR 800 0,1 % Övrige ansatte ,2 % Andre SWE ,3 % Sum ,0 % Norske aksjonærer ,7 % Utenlandske aksjonærer ,3 % 4O 41 Totalt antall aksjer ,0 % Note 12 Bankinnskudd Styremedlem som eier aksjer i selskapet: Fredrik Palmstierna 400 aksjer. har ikke bundne midler i bank. De ansattes skattetrekk i Norge er sikret med bankgaranti i på totalt MNOK 122. Note 13 Avsetninger og forpliktelser Avsetning for garantiansvar prosjekter Avsetning for restrukturering Avgangvederlag Andre avsetninger Sum avsetninger Slik kan man også avreagere!

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

PROFORMA RESULTATREGNSKAP FOR BRAVIDA ASA-KONSERNET 2000 OG 1999 2

PROFORMA RESULTATREGNSKAP FOR BRAVIDA ASA-KONSERNET 2000 OG 1999 2 PROFORMA RESULTATREGNSKAP FOR BRAVIDA ASA-KONSERNET 2000 OG 1999 2 Historisk om selskapene 4 BPA startet som et byggeforetak 4 Bravida var Televerkets installatør 4 Styrets medlemmer 5 ÅRSBERETNING 2000

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer