Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben..."

Transkript

1 Innhold; Jonas på jobb 3-9 Styrets årsberetning 1o-15 Konsernsjefen har ordet Ledelsen i Bravida Miljø, Kvalitet 2O-21 Corporate Social Responsibility 21 Jonas på jobb Regnskap 25 Balanse Kontantstrømoppstilling 28 Regnskapsprinsipper 29-3O Noter Revisors beretning 5O Hei jeg heter Jonas (23 år) Nå skal jeg vise deg hvordan jeg har det på jobben...

2 Korte facts om bedriften min Bravida er Nordens største tekniske totalleverandør og leverer prosjektering, installasjon, drift og service innenfor IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), tele- og datanett, elektro, ventilasjon, rør, intelligente løsninger og digital dokumentasjonshåndtering. 4 De som eier oss: (pr o1) 48,1% - Telenor ASA 18,3% - Procuritas Capital Partners II LP 2,7% - 3i Group Plc. 6,4% - Forsikringsselskapet Sampo Liv 7,3% - Cavendish Nominees Ltd 2,7% - Sponsor Fund 1 Ky 7,6% - Investment AB Latour 1,1% - Stark II BV 3,5% - Bravidas ledere Her tar jeg imot ordren via PC og mobil tilkobling, om ADSL-installasjon hjemme hos Hanssen. Geografisk tilstedeværelse på mer enn 4OO steder i Norden. 5 M ontørene er kanskje de mest synlige hos oss, men hovedproduktet, de tekniske løsningene, er usynlig. Kunder Virksomheten vår er rettet mot kunder innenfor telecom-sektoren, bedriftsmarkedet og eiendom/byggherrer, samt privatkunder. Ingen jobb for liten... (Her monterer vi en ADSL tilknytning hjemme hos Hanssen).... og ingen jobb for stor (Telenors nye hovedkvarter på F ornebu).

3 Vi jobber for alle telecomoperatører og nett-eiere, Netcom, Skanova, Telia, Telenor, UPC og mange 6 flere. 7 Bravida har installert mer enn 5O OOO kortautomater i Norge. Blir det feil på dem retter vi det opp innen fire timer over hele Norge. Adgangskontroll og sikkerhetsløsninger leverer vi også. Store anlegg med mange dører, eller enkle løsninger, vi sørger for at bare du slipper inn. Grunner til at vi er så effektive; Digitale grensesnitt og bruk av digital ordredistribusjon. Unik kompetanse innen prosjektering av totalleveranser Ett kontaktpunkt mot kunden for koordinering av riksdekkende, løpende avtaler. Bravida har sørget for komplette tekniske løsninger i flere av Buchardts hoteller.

4 Posten i Sverige bygger om 39o kontorer til såkalte Postcenter. Bravida tar seg av alle tekniske installasjoner som elektro, tele - og datakabling, ventilasjon og rør. Bravida har i tillegg en avtale med Posten IT og IBM på LAN-installasjon i Postens nye Postcenter. De fremste fortrinnene våre; Høy kompetanse innen moderne kommunikasjonsteknologi. Bred kompetanse innenfor alle typer tekniske løsninger; fra IT og tele til elektro, rør og ventilasjon. Integrert kompetanse. Geografisk tilstedeværelse på mer enn 4OO steder i Norden. 8 9 Det store tunnelprosjektet Södra Länken har Bravida ansvar for teleog sikkerhetsinstallasjoner. Det høye sikkerhetskravet gjør at dette arbeidet er veldig omfattende. Vi installerer alt fra hjelpetelefoner, brannalarmsystem og overvåkningskamera. Kollegene mine: Vi har nær 13 OOO ansatte fordelt på mer enn 4OO steder i Norge, Sverige og Danmark. Bravida har en serviceavtale på 25 av Burger Kings restauranter som innebærer at vi har ansvaret for den tekniske forvaltningen, både planlagt og akutt. Business and pleasure at work

5 Styrets årsberetning 2OO1 - Bravida ASA Hovedtrekk Bravida konsernet oppnådde en klar resultatforbedring i 2001 sammenlignet med proforma-resultatet for de to fusjonerte virksomhetene i Driftsresultat (EBIT) 333 mill. kroner sammenlignet med resultatet foregående år som var 8 mill. kroner. Resultatforbedringene skyldes i første rekke realisering av de kostnadssynergier fusjonen mellom BPA AB og Bravida AS skapte, samt effektiviseringstiltak. Det ble foretatt enkelte mindre kjøp av virksomhet og selskaper i 2001, likevel ikke i større omfang enn at konsernets inntekter kun økte marginalt sammenlignet med fjoråret. Gjennom året er virksomheten i det fusjonerte konsernet integrert gjennom etablering av felles ledelse, samlokalisering mellom tidligere atskilte virksomheter og oppbygging av totalleverandørkonseptet som inkluderer alle fagområder. Selskapet eies av Telenor (48%) og flere finansielle investorer 1o (48%) hvorav Procuritas Capital Partners II LP er den største, 11 samt ledelsen (4%). Totalleverandør Fusjonen mellom BPA og Bravida fant sted med regnskapsmessig virkning fra 1. november 2000 og markerte etableringen av Bravida ASA. Målet med fusjonen var å etablere en totalleverandør av tekniske installasjons- og serviceløsninger i Norden. Bravida konsernet fremstår nå som Nordens fremste tekniske totalleverandør av installasjons- og servicetjenester innen hovedområdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), teleog datanett, elektro, ventilasjon og rør. Selskapet leverer tekniske totalløsninger så vel som enkeltstående løsninger innenfor alle fagområder og tar hånd om prosjektering, løsningsdesign, installasjon, service, drift og vedlikehold. Bravida leverer også løsninger som sørger for effektiv intelligent styring og drift av de tekniske løsningene. Gjennom sitt datterselskap Bravida Geomatikk AS leverer selskapet elektroniske dokumentasjonstjenester. Bravida selger tjenester til og utfører løpende oppdrag for byggherrer og eiere, nettoperatører og eiere, kommuner og offentlige instanser, store og små bedrifter, og i noen grad privatkunder. Gjennom året har selskapet lagt vekt på å markedsføre og tilby totalleveranser hvor flere av eller alle hovedfagområdene inngår, og har løpende kunnet registrere at etterspørselen etter totalleveranser er stigende i markedet for nybygg og renovering av bygg og anlegg. Totalleveranser har stått for en stigende andel av den samlede oppdragsmengden på dette området, hvor kundemassen består av så vel offentlige som private byggherrer og eiere. Oppbyggingen av kompetanse innenfor områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt tele- og datanett har startet i den svenske virksomheten, i samsvar med strategien om å styrke kompetansen på disse områdene. Selskapet har gjennom året også fokusert på markedet for store nasjonale og/eller nordiske oppdrag knyttet til tekniske installasjoner, drift og vedlikehold. Flere avtaler er inngått i løpet av året innenfor ombygging, renovering, etablering av tele- og datatilknytninger, service og vedlikehold med kunder som har geografisk spredt virksomhet. I det norske markedet er Telenor Networks den største enkeltstående kunden, hvor Bravida har ansvar for utbygging og utfører vedlikehold og løpende feilretting i Telenors nett. I tillegg utfører Bravida i økende grad tilsvarende oppdrag for andre netteiere og telecomleverandører. Bravida har en rammeavtale med Telenor Networks som gjelder i fem år fra og med 2001, om levering av utbygging, drift og aksess-leveranse i Telenors nett i Norge. I 2001 utgjør avtalens omfang minimum 75% av Telenor Networks totale behov for disse tjenestene. Omfanget trappes deretter ned til minimum 67,5% i 2002 og 60% i hvert av de tre siste årene i avtaleperioden. Bravida er også teknisk totalleverandør til Fornebuprosjektet, Telenors nye hovedkvarter på Fornebu. Siden etableringen av det nye konsernet Bravida ASA, har virksomheten vært preget av en omfattende reorganisering, koordinering og sammenslåing av virksomhetene i de fusjonerte virksomhetene. I løpet av 2001 har Bravida gjennomført en omorganisering som gir en aksjeselskapsstruktur med geografisk inndeling. Den norske virksomheten (Bravida Norge AS) er fisjonert horisontalt ut i fem operative aksjeselskaper. Virksomheten i tidligere BPA Norge AS er integrert i de selskapene der de geografisk naturlig hører hjemme. Den svenske virksomheten har opprettholdt sin geografiske selskapsstruktur, samtidig som deler av Bravida Sverige ABs virksomhet er integrert. På den måten har Bravida en tilnærmet identisk operativ og legal struktur; en i Sverige, en i Norge og en i Danmark. Driften i de enkelte selskapene i Norge, Sverige og Danmark er spredt over hele landet gjennom avdelingskontor og mindre lokalkontor. Administrasjonssentrene er lokalisert i de største byene i hvert land. Finansielle forhold Resultatregnskapet Resultat før skatt økte med 311 mill. kroner til 148 mill. kroner i forhold til proforma resultat for s driftsinntekter økte med 8 mill. kroner til mill. kroner sammenlignet med proforma driftsinntekter i s virksomhet i Sverige hadde en valutajustert omsetningsøkning på 9,8%, og gjenspeiler at det gode bygg og installasjonsmarkedet i 2000 fortsatte inn i Målt i norske kroner falt omsetningen med 0,5% på grunn av kraftig svekkelse av den svenske kronen i perioden. I den norske virksomheten har nedgangen i IKT segmentet ført til at omsetningsveksten kun ble på 0,5%. Danmark hadde marginal vekst. Omsetning fra oppkjøpte selskaper i 2001 utgjør 168 mill. kroner, hvorav 32 mill. kroner i Norge og 136 mill. kroner i Sverige. I forhold til proforma regnskapet for 2000 økte konsernets driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) med 180% til 591 mill. kroner i Driftsmarginen (EBITA-marginen) ble 4,9% som er 3,1 prosentpoeng høyere enn proforma Størst resultatmessig fremgang hadde den norske virksomheten med 218 mill. kroner (151%), mens den svenske virksomheten bidro med en økning på 194 mill. kroner (110%). Den danske virksom- Her hilser jeg på styreleder Mikael Ahlström (fremst), Trond Berg- Hansen, (ansattrepresentant) og Fredrik Palmstierna (bakerst). Hyggelige karer! Johan Petter Barlindhaug og Tormod Hermansen.

6 heten tapte 27 mill. kroner i Resultatforbedringen skyldes effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner, synergier knyttet til innkjøpsavtaler, forsikrings- og pensjonsavtaler (jfr. note 15 i årsregnskapet). Goodwillavskrivninger økte med 55 mill. kroner til 258 mill. kroner. Endring av estimat for levetid samt effekter av oppkjøp i slutten av 2000 og i 2001 bidro til økningen. Netto finanskostnader økte med 14 mill. kroner til 185 mill. kroner i forhold til i fjor (proforma). Netto rentekostnad er redusert med 10 mill. kroner til 156 mill., primært som følge av redusert netto rentebærende gjeld. Tap knyttet til tilknyttede virksomheter utgjør 25 mill. kroner. Balanse og kontantstrømmer 2001 er preget av konsolidering etter sammenslåingen med BPA og vekt på effektivitet, synergi og lønnsomhet. Netto kontantstrøm ble 159 mill. kroner. s netto rentebærende gjeld ble redusert med 416 mill. kroner til mill. kroner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er 675 mill. kroner, mens kontantstrøm fra drift før skatter og finansielle poster er 472 mill. kroner. Den vesentligste årsaken til forskjellen er økt driftskapitalbinding i forbindelse med planendring i de ansattes pensjonsordninger. Investeringsaktivitetene ga et positivt kontantbidrag på 16 mill. kroner. har i løpet av 2001 inngått en salgs- og tilbakeleieavtale av Advantex-systemet som i 2000 var balanseført som driftsmiddel. Kontanteffekten av dette salget var 52 mill. kroner. Investeringene er rene vedlikeholdsinvesteringer. har betalt avdrag på langsiktig rentebærende lån til bank med 188 mill. kroner. Lån og annen gjeld fra hovedaksjonær på 91 mill. kroner er nedbetalt gjennom utbetaling på 36 mill. og motregning av mellomværender på 55 mill. kroner. Driftskreditter er økt med 49 mill. kroner. Bravida har som målsetning at selskapets lånerente skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedsrentene, samtidig som konsernet kontinuerlig vurderer å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedene. I 2001 var 60% av konsernets rentebærende gjeld eksponert mot flytende rente. Denne eksponeringen er i NOK, SEK og DKK. Hele den rentebundne gjelden er i SEK. startet arbeidet med å vurdere en refinansiering av låneporteføljen i 2001, men har valgt å avvente til 2002 for å oppnå gunstigere ordninger når garantiporteføljen mot ISAB 2 reduseres. Hensikten med refinansieringen er å optimalisere selskapets kapitalflyt og sammen med en forventet børsintroduksjon i 2003, bidra til å virkeliggjøre selskapets vekststrategi. I februar 2002 refinansierte konsernet tre langsiktige rentebærende lån med bokført verdi på 448 mill. kroner pr På oppgjørstidspunktet ble det etablert et nytt subordinert lån på totalt 450 mill. kroner, med forfall i 2006 og årlige rentebetalinger. s soliditet målt ved bokført egenkapital var ved utgangen av året 19,1% mot 17,8% i Soliditet målt ved bokført egenkapital og subordinert lån var ved utgangen av året 26,4% mot 25,5% i Bravidas likviditetsreserve består i hovedsak av ubenyttede kortsiktige trekkrettigheter og ubenyttede kassekreditter. s vesentligste valutarisiko vedrører omregning av datterselskaper i Sverige og Danmark. s låneavtaler bygger på pantsettelse av kundefordringer i Norge og pant i aksjer i datterselskaper i Sverige. Selskapet har en betydelig goodwill, som blant annet er knyttet til konsernets størrelse, utvikling av nye markeder og etablering som totalleverandør av tekniske installasjons- ogservicetjenester. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Ingen forhold har inntrådt som tilsier at denne forutsetningen ikke er til stede. Arbeidsmiljø og personale Bravida konsernet hadde pr ansatte, fordelt på i Sverige, i Norge og 230 i Danmark. Fravær Sykefraværet (inkludert skadefravær) i 2001 var totalt på timer av timer disponible (5,20%). Fraværet fordeler seg slik: Norge: timer hvorav disponibelt timer (5,59%) Sverige: timer hvorav disponibelt timer (4,77%) og Danmark: timer hvorav disponibelt timer (3,43%) Sikkerhet Antall rapporterte arbeidsskader som medførte fravær er gjennom året i underkant av 200 hvorav færre enn 15 var av alvorlig art, men ingen med varig invalidisering eller døden som følge. Rundt 32% av skadene er fallskader, som er den hyppigste skadeårsaken, fulgt av sårskader (30%) som følge av kutt fra eget verktøy og materiell. Målsettingen for år 2002 vil være å få ytterligere fokus på arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet i det enkelte selskap. Omfanget av materielle skader er begrenset Arbeidsmiljø I Bravida arbeides det for at helse, miljø og sikkerhet skal være høyt prioritert og målrettet. Forebyggende arbeid skal vektlegges. Arbeidsmiljøet skal vurderes ut fra et helhetssyn og innsatsen for et godt arbeidsmiljø skal inngå som en integrert del av konsernets konsept for totalkvalitet. Det aktive samarbeid om helse, miljø og sikkerhet skal gi en trygg bedriftskultur og gjøre Bravida til en attraktiv arbeidsplass med interessante utfordringer, god trivsel og lave fravær- og skadetall. Målsettingen er Her sammen med styremedlemmene Rolf Torbjörn Svensson (til venstre) og Peter Sjöqvist (ansattrepresentanter).

7 Det er ikke hver dag jeg får treffe disse travle folka. Fra venstre: Hans Karlander, Grete Faremo, meg og Svein Åge Samuelsen (ansattrepresentant). at den enkelte medarbeider skal ha et bevisst forhold til og ta ansvar for forebyggende aktiviteter og slik bidra til bedret inntjening og økt lønnsomhet. Det systematiske HMS-arbeidet sikres ved at ledere og medarbeidere følger HMS-systemet, som gjøres tilgjengelig for alle ledere og medarbeidere i konsernet. Ytre miljø har fokus på det ytre miljø. Det er foretatt en betydelig innsats for å tilrettelegge for at de miljømål, standarder og prosedyrer som kreves av miljøsertifiserte selskaper, kan implementeres. Fokus har vært rettet mot energiforbruk og utslipp av kulldioksid (CO2), transport, materiell og avfallshåndtering. En del av virksomheten er allerede miljøsertifisert i henhold til ISO Målsettingen er at hele konsernet har etablert standarder på miljøområdet som tilfredsstiller kravene for miljøsertifisering etter ISO 14001, innen utgangen av Aksjonærforhold Selskapet hadde per 31. desember 2001, 255 aksjonærer. Utenlandsandelen var 50,3 %. I begynnelsen av 2002 har Telenor innbetalt 55 mill. kroner for kjøp av 100 aksjer i Bravida ASA. s ledelse Morselskapet Bravida ASA er et holdingselskap som omfatter konsernledelsen. Johan Karlstrøm fratrådte sin stilling som visekonsernsjef i mars Axel Hjärne tiltrådte stillingen som konserndirektør med delansvar for operativ virksomhet den 1. desember Tvister Turn IT AB stevnet i mai 2001 Bravida El Stockholm AB inn for Stockholms tingsrett, med påstand om at de er villedet i forbindelse med kjøp av IT-virksomheten fra Bravida El Stockholm AB i juni Kravet før renter er på SEK 138 mill. Selskapets ledelse har vurdert kravet i samråd med juridiske rådgivere, og ikke funnet grunn til å avsette for det i regnskapet. Se for øvrig omtale i note 20 om tvister. Disponeringen av årsresultatet Årsresultatet i morselskapet Bravida ASA ble tusen kroner, og foreslås overført til annen egenkapital. Morselskapet har fri egenkapital pr. 31. desember 2001 på tusen kroner. Utsikter for 2002 Det forventes en fortsatt generelt stabil økonomisk situasjon i 2002 i Bravidas markeder. Effektiviseringstiltakene og synergiarbeidet som er gjennomført i 2001 vil opprettholdes og forventes Tormod Hermansen Peter Sjöqvist å gi fortsatt effekt i (styrets nestleder) Bygge- og anleggsmarkedets utvikling og totale aktivitetsnivå forventes i 2002 å være på nivå med Estimater tilsier en Rolf Torbjörn Svensson mulig begrenset nedgang i andelen nybygg, og en parallell Andre forhold økning i andelen renovasjonsarbeider knyttet til eksisterende 14 Fredrik Palmstierna 15 bygg og anleggsmasse. IKT-sektoren, hvor Bravidas markedsandeler er knyttet til både bedriftssegmentet og offentlig sektor, forventes å være fortsatt stabilt lavt med utsikter til marginal vekst i Bravida har de siste to årene gjennomført bemanningsreduksjoner innenfor dette segmentet for å få en mer markedstilpasset bemanning, samtidig som virksomheten i sterkere grad er rettet mot etablering av installasjon, service- og driftstjenester til fordel for salg av utstyr. Med bakgrunn i de nye markedsmulighetene som er skapt gjennom etableringen av Bravida ASA og vurderinger av fremtidig utvikling mener styret at utsiktene for 2002 er positive. Oslo, 5. mars 2002 Mikael Ahlström (styrets leder) Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Svein Åge Samuelsen Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Konsernsjef)

8 Konsernsjefen har ordet 16 Bravidas første år Fjoråret ble et lykkelig år for Bravida takket være ekstraordinær innsats fra våre nær ansatte. Vi kan i dag si at fusjonen mellom Bravida og BPA er en suksess, som har krevd mye av samtlige ansatte. Uten dem hadde det ikke vært mulig å få til det vi nå har klart og fusjonen kunne dermed ha endt med samme fiasko som så mange andre svensk/norske samarbeidsprosjekter. Vi startet året som to: To bedriftskulturer; to visjoner; to mål. Naturligvis har integrasjonen mellom to selskap med hver sine historiske røtter satt sitt preg på aktivitetene gjennom året. Vi hadde ved årets begynnelse en klar målsetting om ikke bare å integrere virksomhetene, men også om å skape bedre økonomiske resultat. Tillit og tempo Atskillig raskere enn hva skeptikerne fryktet, fikk totalleverandørkonseptet gehør i markedet. Historisk atskilte fagområder som informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektro, tele- og datanett, rør og ventilasjon, skulle forenes i ett konsept og fungere. Vi skulle ta ansvar for prosjektering, installasjon, service, drift og vedlikehold hos våre kunder. Uten stor tillit til at totalleverandørkonseptet var riktig for Bravida, og uten et meget høyt tempo, ville ikke dette latt seg gjennomføre. Det handlet om å definere målet og å gi gass. Skulle fusjonen være forsvarlig, var det helt fra begynnelsen på det rene at vi måtte klare å ta ut store synergigevinster. Konkret har det betydd samlokalisering av aktiviteter og medarbeidere, nye innkjøpsavtaler basert på dobling av volumet, forenkling av viktige IT-systemer, i tillegg til kompetanseoverføring, som gir læring og gevinst i mange retninger. Kunden først Det er vel og bra med store industrielle prosesser, men vi må aldri glemme det viktigste: Kunden er vår dommer. Det er også vel og bra med avansert teknologi for fjernovervåkning, men uten lokal tilstedeværelse, personlig og kundestyrt problemløsning i hverdagen, ville selv vår mest avanserte teknologi være lite verdt. Mye av Bravidas suksess i fremtiden vil avhenge av hvordan vi møter våre kunder. Svært få ting gjør meg som konsernsjef gladere enn når jeg hører om henvendelser fra fornøyde kunder, som skryter av vennlighet og serviceinnstilling hos en av våre i frontlinjen - en av de som møter kundene i deres hjem eller på deres arbeidsplasser. Vårt fokus skal være på kundens behov. Det er Bravidas læresetning nummer en. Den som er uenig i det, har ingen fremtid i Bravida. Det er vår evne til å avdekke og møte kundenes behov som er avgjørende. På dette området har vi unike muligheter medarbeidere som hver dag er i dialog med kunder setter oss i stand til raskere enn noen andre å fange opp nye behov og ønsker. Vår suksess i fremtiden blir bestemt av vår evne til å utnytte dette. Da nytter det ikke å henge fast i gamle planer og prosedyrer. Eiernes eiendom Vi i Bravida er hele tiden klar over at det er våre eiere vi arbeider for. Vi må sørge for at våre eiere på sikt får mer avkastning hos oss enn andre steder. Bare på den måten får vi fornøyde eiere, og uten fornøyde eiere er våre arbeidsplasser utrygge. Vi har levert gode resultater i år Det er gledelig at Bravida ligger helt i toppen for vår bransje når det gjelder driftsresultat, på tross av at flere konkurrenter har det tøft. Mot børs Allerede i 2001 besluttet våre eiere at Bravida skal børsnoteres. For hele Bravida konsernet vil det bety større og flere utfordringer. Frem til tidspunktet for børsintroduksjonen har vi flere store oppgaver å løse. Vi må lære oss å håndtere og leve med høyere oppmerksomhet, og informere markedet på en måte som gir tillit og oversikt. På dette området har vi ikke råd til å feile. Fra det øyeblikket vi noteres, vil oppmerksomheten rundt selskapet bli en helt annen. Våre feil vil bli folkeforlystelse på en helt annen måte enn vi har opplevd så langt. Arbeidet med rapporteringsrutiner og klargjøring av linjeansvaret er allerede igangsatt. Selv om børsnotering medfører en vurdering av Bravida fra time til time, minutt til minutt, skal vi ikke la oss friste til kortsiktighet. Vi skal fortsette å bygge for fremtiden; følge de strategier vi vedtar og jobbe for å nå de mål vi setter oss. Fremtiden viktigst Den teknologiske utviklingen medfører behov for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving for store deler av Bravidas medarbeidere. Dette er en jobb som må gjøres hver dag fremover. Klarer vi ikke å utvikle vår kompetanse, så stagnerer vi. Med de dramatiske følger det får. Markedsutsiktene innenfor nybygg og renovering av bygg viser en noenlunde stabil tilvekst i det nordiske markedet. Samtidig kan vi registrere at den forventede masseutbyggingen av UMTS og bredbånd ikke ser ut til å skje i det tidligere antatte tempo. Vi mener likevel at det nærmeste året vil by på et tilstrekkelig tilfang av både kort- og langsiktige oppdrag. Jan Kåre Pedersen Konsernsjef Her har vi sjefen min, Jan Kåre Pedersen. 17

9 ledelsen i Bravida Jeg sammen med Carlolof Borgudd, IT direktør og Kåre A. Syltebø, HR direktør. Göran Terning, innkjøpsdirektør og Sverre Harland, Controller Fra venstre: Gustav Grutle, projektdirektør, Per Øseth, finansdirektør og Runar Andersson, visekonsernsjef. Anne Karin Augland, kommunikasjonsdirektør og Konsernsjef Jan Kåre Pedersen. Arne Henrik Pettersen, direktør for synergi og effektivisering og Kjell Granberg, Controller. Per Olof Gottvall, Controller og Axel Hjärne, konserndirektør operativ virksomhet.

10 Miljø, Kvalitet & Corporate Social Responsibility Miljø Miljø er et gjennomgripende element i hele Bravidas virksomhet. Målet med å innføre miljøstyringssystemer er å støtte opp om og effektivisere miljøarbeidet i Bravida, sikre stadige forbedringer slik at vi kontinuerlig reduserer miljøbelastningen. Miljøarbeidet er i tillegg et viktig utgangspunkt for Bravidas forretningsdrift: iverksetter kontinuerlig tiltak som minsker energiforbruket hos kundene slik reduseres både miljøbelastningen og ikke minst kostnadene. Miljøpolicy Bravida skal tilby installasjonsløsninger og tjenester som oppfyller kundens og samfunnets miljøkrav. Disse løsningene skal utvikles fortløpende slik at vi reduserer energiforbruket og miljøbelastningen hos kunden. Dette oppnår Bravida gjennom å: Kontinuerlig forbedre miljøarbeidet med klare målsetninger og stor vekt på miljøspørsmål, men kundene etterspør ikke dokumentert overholdelse av kravene i form av sertifisering på samme måte som i Sverige. Dermed blir dette også mindre aktuelt. I de fleste av Bravidas selskaper kan vi gjennom målinger og sammenligninger med tidligere år vise til forbedringer på de prioriterte områdene innen miljøarbeidet. Følgende resultater er rapportert i et av de svenske Bravidaselskapene: Materialer: Vi har redusert avfallsmengden gjennom aktiv kildesortering, og vi hever stadig kompetansenivået gjennom utdanning og samarbeid med høyskoler og myndigheter. Transport: Vi har redusert CO2-utslippene blant annet ved å planlegge reisevirksomheten bedre og ved å bruke mer miljøvennlige biler. I 2001 sparte vi inn 6 % drivstoff, samtidig 2O som vi økte bilparken med 11 %. Vi har lykkes i å redusere de 21 løpende oppfølging av oppnådde resultater. Arbeide for at konsernets leverandører og samarbeidspartnere leverer miljøvennlige produkter og tjenester. Alle ansatte læres opp og motiveres til å utføre arbeidet på miljøansvarlig måte. Holde seg løpende oppdatert på forskning og utvikling innen miljø. Kildesortere avfall. Stille høye krav til servicebilene som inngår i bilparken. Tiltak og konkrete resultater I hele Bravida fokuseres det kraftig på miljøarbeid. Likevel har ikke alle virksomhetsområdene kommet like langt i arbeidet, av ulike grunner. Bravidas selskaper i Sverige er i stor grad allerede miljøsertifisert. Dette skyldes blant annet at kundene og markedene stiller strenge krav både til dokumentasjon og til at miljøkravene overholdes. I Bravidas norske selskaper legges det like totale bilkostnadene med 8 %. Energi: Vi har blant annet redusert strøm- og varmeforbruket på våre egne kontorer, og vi installerer mer energieffektive løsninger hos kundene. Avfall: Vi har identifisert farlig avfall. De prioriterte områdene er lysrør, glykol, freon samt elektro- og elektronikkavfall. Vi har tillatelse til å frakte farlig avfall, og dette er en trygghet for kunden. Dessuten fører vi en kontinuerlig dialog med leverandørene om hvordan vi skal begrense farlig avfall på prosjektene våre. Innkjøp: Vi velger i størst mulig grad underleverandører som arbeider ut fra miljøstyringssystemer som er godkjent av Bravida. På disse områdene kan Bravida vise til konkrete tiltak og resultater, med nøyaktige tall og diagrammer. Stadige forbedringer Bravida arbeider for å bli stadig bedre og mer troverdig i miljøarbeidet. Derfor samarbeider vi aktivt med institusjoner og organisasjoner som jobber for et bedre miljø. Vi setter inn krefter på å kunne deklarere de produktene vi installerer, og i dette arbeidet samarbeider vi med Svensk Byggtjänst. Vi er også aktive i Byggsektorns Krettsloppsråd. Overgripende miljømål Det overgripende målet for konsernets miljøarbeid er å oppfylle de kravene som stilles til et børsnotert selskap. Senest i 2003 skal alle selskapene i konsernet oppfylle de kravene som stilles ved ISO sertifisering. Bravida skal jobbe for energieffektivisering i virksomheten ved å innføre en handlingsplan for redusert energiforbruk. Vi skal også redusere miljøbelastningen ved transport. Innen tre år skal Bravida kun bruke leverandører som arbeider ut fra miljøstyringssystemer som er godkjent av oss. Kvalitet Kvalitetsarbeidet i Bravida har nå funnet sin form og pågår kontinuerlig. Kvalitet inngår i dag som en naturlig del av arbeidet i selskapet og flere av Bravidas selskaper er sertifisert etter ISO Overgripende kvalitetsmål Det overgripende kvalitetsmålet for Bravida er at samtlige selskaper skal være sertifisert i 2003 og at sertifiseringsarbeidet skal gjennomføres med en tydelig desentralisert ansvarsfordeling. Hensikten med sertifisering er å effektivisere arbeidsrutinene og få god kontroll over dem samt å styrke selskapets stilling overfor kundene. Corporate Social Responsibility Etikk og verdier For å styrke Bravidas stilling ytterligere arbeider vi for tiden med å utvikle et Corporate Social Responsibility-program der vi synliggjør og tydeliggjør hvilke krav selskapet stiller til sine egne medarbeidere og ledere, hva vi legger vekt på i møtet med kundene og hvilke verdier vi skal fremheve overfor omgivelsene. To viktige verdier som skal prege det inntrykket Bravida gir sine kunder og markeder, er at vi er fremtidsrettede og pålitelige. Fremtidsrettet: «Bravida har blikket rettet fremover og har kompetente medarbeidere som kan installere og drifte ny teknologi. Dette gjør at Bravida er et spennende selskap å arbeide i og en leverandør som ikke er redd for å gå nye veier.» Pålitelig: «I Bravida holder vi det vi lover overfor kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi stiller opp og yter gjerne ekstra for våre viktige kunder. Vi løser utfordringer og oppgaver og står alltid til tjeneste når det kreves.» Sammen skaper alle medarbeidere i Bravida det inntrykket som omverdenen får av oss. Dette innebærer at hver og en av oss må ta ansvar for egne handlinger ut fra hvordan vi vil at omgivelsene skal oppfatte oss. Vi tar utgangspunkt i verdiene våre, i ambisjonene vi har og i det faktum at vi er en totalleverandør, og opptrer og handler i samsvar med det vi vil skal kjennetegne en Bravida-medarbeider: Vi skaper verdier for eierne våre, tar ansvar for inntekter og kostnader, holder det vi lover overfor kundene, er lojale overfor beslutninger, avtaler og regelverk, er villige til å lære, leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og gir ikke opp før arbeidet er fullført, og sist, men ikke minst: Vi tar vare på miljøet.

11 Jeg og el-kabler på stige. Vi leverer komplette løsninger til kundene når det gjelder lys, kraft, varme og intelligente bygginstallasjoner. 22 Her ser vi blankpussede ventilasjonskanaler. Bravida er markedsleder og leverer alle typer og størrelser av ventilasjons- og klimaanlegg. Alt fra masete telefonsentraler til rolige telefonsamtaler i intelligente hus - IT Fornebu. 23 Her er et apparatrom for røropplegg. Bravida tilbyr optimale kvalitetsløsninger innenfor boliger, kontorer, offentlige bygg, prosess - og tungindustrien. For å sikre strømforsyninger installerer vi batterier med reservestrøm. Hver arbeidplass har fått sin egen adresse i de intelligente kontorlokalene på Fornebu, slik at lys og varme kan styres av den enkelte bruker via PCén.

12 Regnskap Stone/Getty Images BRAVIDA Resultatregnskap Driftsresultat København I Norge og Sverige er vi store, og fusjonen har faktisk gått veldig bra (det er ikke mange som klarer å fusjonere). Bravida ASA Beløp i kroner Note Driftsinntekter 0 0 Salg av varer og tjenester Gevinst ved salg av driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Varekostnader Lønn og personalkostnader 15, Andre driftskostnader 4, Tap ved salg av driftsmidler og virksomhet Av- og nedskrivninger 2, Sum driftskostnader Finansinntekter og -kostnader Mottatt konsernbidrag Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Anvendelse av årets resultat Overført til/fra annen egenkapital Overført til/fra overkursfond I Danmark er vi 23O ansatte.

13 Balanse BRAVIDA Balanse BRAVIDA Balanse Bravida ASA Bravida ASA Mikael Ahlström (styrets leder) Beløp i kroner Note Beløp i kroner Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, maskiner, biler og lignende 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap 5, Øvrige aksjer og andeler Pensjonsmidler Langsiktige rentebærende fordringer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle avleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varelager Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer innen konsernet Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser og annen langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Langsiktig rentebærende gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum avsetninger for forpliktelser og annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Kassekreditt/trekkfasiliteter Kortsiktige rentebærende lån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig rentefri gjeld Annen kortsiktig gjeld innen konsernet Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Tormod Hermansen (styrets nestleder) Fredrik Palmstierna Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Peter Sjöqvist Rolf Torbjörn Svensson Svein Åge Samuelsen Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Konsernsjef) 27

14 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper 28 Kontantstrømoppstilling Bravida ASA * * Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Andre tidsavgrensningsposter Kontantstrøm fra drift før finansposter og skatter Periodens betalte skatter Netto utbetalinger på finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og aktiverte utviklingskostnader Investering i aksjer i datterselskaper Innbetaling på langsiktige fordringer Utbetaling ved kjøp av andre investeringer Innbetaling på kortsiktige utlån Konserninterne utbetalinger Egenkapitalinnskudd i pensjonskasse Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av driftskreditter og kassekreditt Konserninterne innbetalinger Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto utbetaling ved opsjonsordninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsolidering foretas av samtlige hel- eller deleide datterselskap der Bravidakonsernet har bestemmende innflytelse (normalt eie- og stemmeandel på mer enn 50%). Utenlandske datterselskaper er omregnet ved at det for balansen er benyttet kurs per , mens det for resultatet er benyttet månedlige gjennomsnittskurser. Omregningsdifferanser er regulert mot egenkapitalen. Prinsipper for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet, og for øvrig poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Valuta og transaksjoner i utenlandsk valuta Pengeposter i valuta vurderes til dagskurs ved regnskapsårets slutt. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til bokføringskurs basert på valutakursen på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de er betydelige og har en antatt levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/- forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vårt kjøp av driftsmidlet. Nedskrivninger foretas når det foreligger indikasjoner på verdifall på eiendelene. Varige driftsmidler avskrives i hovedsak lineært over antatt økonomisk levetid. Goodwill Goodwill er anskaffelseskost utover virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld ervervet ved kjøp av virksomhet regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid, basert på individuell vurdering. Nedskrivning foretas dersom de forutsetninger som lå til grunn for goodwillvurderingen ikke lenger er til stede. Kundefordringer/andre fordringer og tap på fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Realiserte tap på fordringer kostnadsføres fortløpende. Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling av programvare balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet, og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Inntektsføringsprinsipper Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler føres i utgangspunktet som driftsinntekt/-kostnad. Ubenyttet kredittramme pr *) Perioden 1. nov des

15 Noter 3o Leasing Leasing av biler og utstyr klassifiseres som operasjonell leasing og leien kostnadsføres direkte i resultatregnskapet. Pensjoner Selskapet har både sikrede og usikrede pensjonsordninger. Ordningene omfatter både ytelsesplaner og tilskuddsplaner. De sikrede (kollektive) pensjonsordningene regnskapsføres som en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Endringer i pensjonsforpliktelsene som skyldes endringer i pensjonsordninger resultatføres i regnskapsåret, mens endringer som gjelder estimatavvik amortiseres over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). De usikrede pensjonsordningene omfatter en tariffestet, avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Videre har de ledende ansatte en tilleggspensjon ut over den kollektive pensjonsordningen som finansieres over selskapets drift. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metode. Alle tall er angitt i TNOK med mindre annet er angitt. Note 1 Egenkapital Over- Annen Morselskapet Aksjekapital kursfond egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Netto innløsning opsjoner Egenkapital Over- Annen Akk. omregn. Aksjekapital kursfond egenkapital differanser Sum Egenkapital Årets resultat Netto innløsning opsjoner Korrigert skatt på konserbidrag fra Omregningsdifferanser Egenkapital Når det gjelder tilskuddsordningene henvises til note 15. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn/personalkostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. N ei, dette ble mye tall. Heldigvis har vi gode regnskapsførere som tar seg av dette. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for garantier. Det går unna, effektiviteten må være på topp og kaffekrus i bilen går utmerket.

16 Note 3 Varige driftsmidler Note 2 Immaterielle eiendeler Driftsløsøre, Sum varige Morselskapet maskiner og inventar driftsmidler 32 Andre immateri- Goodwill elle eiendeler Sum Anskaffelseskost Valutakursendringer Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 5-20 år 5 år Andre immaterielle eiendeler består hovedsakelig av aktiverte utviklingskostnader. Av tilgang i goodwill på MNOK 87,1 gjelder MNOK 41,8 reallokert vederlag fra tidligere oppkjøp. Bokført verdi Avskrivnings- Goodwill relaterer seg til følgende datterselskaper: periode Kjøpsår Bravida AS år 2000 Bravida Nord AS år Varierende Bravida Vest AS år Varierende Bravida Sør AS år Varierende Bravida Øst AS år Varierende Bravida Oslo og Akershus AS år Varierende Andre år Varierende Sum ISAB år 2000 Bravida AB år 1999 Datterdatterselskaper år Varierende Sum Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 3-5 år Driftsløsøre, Tomter/ maskiner og Sum varige bygninger o.l. inventar driftsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Valutakursendringer Tilgang Netto tilgang ved erverv av datterselskaper Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid 20 år 3-10 år 33 Sum totalt Goodwill som allokeres til Bravida AS, ISAB og Bravida AB avskrives over 20 år. Dette forsvares ut fra de langsiktige markedsmuligheter som blant annet knyttes til konsernets størrelse, utvikling av nye markeder og etablering som totalleverandør av tekniske innstallasjons- og servicetjenester. Note 4 Leasing Avtalens Ikke balanseførte leasingavtaler Årlig leie varighet Avskrivningstiden for goodwill knyttet til datterselskaper av Bravida AS er revurdert til 5 år slik at avskrivningstakten er harmonisert for likeartet virksomhet. Revurderingen er behandlet som estimatendring og resultatført i sin helhet i Biler år Annet driftsutstyr år Sum

17 34 Note 5 Aksjer i datterselskap Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer i datterselskaper: kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida AS Norge % Investeringssällskapet 1999 AB (ISAB) *) Sverige % Sum *) Selskapets aksjekapital angitt i lokal valuta SEK. Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom Bravida AS kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida Norge AS Norge % Bravida Tid AS Norge % 100 Bravida Geomatikk AS Norge % Geoweb AS Norge % 250 Bravida Oslo og Akershus AS Norge % Bravida Process Control AS Norge % Vetek AS Norge % 227 Bravida Sør AS Norge % Bravida Vest AS Norge % Bravida Nord AS Norge % Nordtec AS Norge % 770 Bravida Øst AS Norge % Bravida Consult AS Norge % 50 Telavie AS Norge % 50 Mastermill AS Norge % 120 Timesec System AB *) Sverige % Bravida Tid AB *) Sverige % Bravida El Stockholm AB *) Sverige % Telenor Relab AB *) Sverige % 0 LK Söderlund AB *) Sverige % 351 Elektro Kraft Tele/Data Svenska AB *) Sverige % Telenor Relab Tele Data AB *) Sverige % 360 Telenor Comma AB *) Sverige % Telenor Företag AB *) Sverige % 51 *) Selskapenes aksjekapital angitt i lokal valuta uavhengig av valuta. Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Bravida AB *) Sverige % Bravida Nord AB Sverige % Industriteknik i Marmav AB Sverige % 204 Kiruna Byggplåt AB Sverige % 877 Komfortautomatik i Sundsvall AB Sverige % 850 Bravida Öst AB Sverige % Sibe AB Sverige % Sibe Ventilation AB Sverige % Sibe Teknik AB Sverige % Bravida Service Stockholm AB Sverige % NH Säkerhetsutveckling AB Sverige % Gigakonsult i Stockholm AB Sverige % Bjurfors Luftbehandling AB Sverige % Kylsnabben AB Sverige % 670 Hissmontering K.R Forsberg Sverige % Backlunds Elservice AB Sverige % AR Ventilation Syd AB Sverige % 997 Bravida Mellersta AB Sverige % Bravida Service Mellersta AB Sverige % 141 Tannerfors El & Tele AB Sverige % JP Service AB Sverige % Valhalla VVS-Installation AB Sverige % 400 Veltrade Holding AB Sverige % Proad AB Sverige % 106 Luftteknik Service AB Sverige % 914 TCA Sverige % 293 Veltrade Försäljning AB Sverige % 100 Carls Åby El Sverige % El-Arne AB Sverige % AS-Rör Appelgren & Stenman AB Sverige % Installationsteknik H Eurenius AB Sverige % 250 Klintehamns Rör AB Sverige % Rörtek VVS AB Sverige % 160 Bravida Väst AB Sverige % Gothia Rör AB Sverige % 614 Ventilations AB Ventinik Sverige % AB Nätverksteknik i Göteborg Sverige % AB Nätverksteknik i Stockholm Sverige % 100 Enacab Teknik Väst AB Sverige % Svensk Data och Elteknik AB Sverige %

18 Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB fortsetter kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi Forretnings- Selskapets Antall aksjer Bokført Aksjer eid gjennom ISAB fortsetter kontor aksjekapital i selskapet Eierandel verdi 36 Bravida AB Sverige Novenco Industri AB Sverige % 110 Bravida Service Väst AB Sverige % 505 Nya AB Falkenbergs Inst Byrå(NAFI) Sverige % 100 Örgryte El AB Sverige % 112 Bravida Kyla i Halmstad AB Sverige % 110 Västgårdens Rörläggeri AB Sverige % 116 AB Plåtman Sverige % 152 Lindvalls El i Halmstad AB Sverige % 110 Walter Rydberg Rör AB Sverige % WR Ventilation AB Sverige % Hagbys Rör Entreprenad AB Sverige % Luftrening i Borås AB Sverige % Borås Ventilation Sverige % 200 Mellbergs El AB Sverige % Varbergs Plåt & Ventilation AB Sverige % Erikssons Elektriska AB Sverige % Henry Johansson HJ:s Rör AB Sverige % Nordström & Svedberg i Strömstad AB Sverige % Åhlunds Elektriska i Strömstad AB Sverige % Bravida Syd AB Sverige % Rörtjänst i Hälsingborg AB Sverige % 750 BPA VS Import & Export AB Sverige % 100 Eltjänst BPA El AB Sverige % Telemontage i Värnamo AB Sverige % Bravida Service Syd AB Sverige % 937 BPA Service Syd AB Sverige % 7707 TISAB Projektutveckling AB Sverige % TISAB Totalinstallation AB Sverige % Luftkonditionering Norr AB Sverige % TOTAB Totalentreprenad AB Sverige % Skärgårdsluft AB Sverige % Elektrobyrån AB Sverige % El Inst Dahlblom & Skogh Sverige % Service Dahlblom & Skogh Sverige % Solna Eltjänst AB Sverige % Svensk Sprinkler AB Sverige % AB Rörsystem Sverige % MH Svets AB Sverige % Swetab AB Sverige % Novenco AB Sverige % 117 Bravida AB Sverige Bravida Säkerhet AB Sverige % Bravida Brand AB Sverige % 335 Säkra i Stockholm AB Sverige % Data & Elkommunikation Dekom AB Sverige % Bravida Norge Holding AS Norge % Bravida Rør AS Norge % Bravida Elektro AS Norge % Bravida Klima AS Norge % Bravida Østfold AS Norge % Østfold Energi Installasjon AS Norge % Bravida Indre Østland AS Norge % 583 Bravida Vestland AS Norge % Ing. Lars Klovholt AS Norge % BM Leasing A/S Danmark % Bravida Danmark AS Danmark % Leckner Processventilation AB Sverige % Industritjänst i Värmland AB Sverige % BPA Byggproduktion AB Sverige % 100 Byggnads AB Konstruktör Sverige % 300 Finnerödja Bygg AB Sverige % 100 BPA Tech AB Sverige % BPA Marievik AB Sverige % BPA Försäkrings AB Sverige % AB BPA Finans Sverige % FTF i Österåker AB Sverige % 113 El & Regler i Väst AB Sverige % 889 Novenco Luftkond AB Sverige % 634 AR Ventilation Norr AB Sverige % BPA Bygg Södra AB Sverige % 384 Tidermans Norrl Byggleasing AB Sverige % 919 BPA Vent & Plåt AB Sverige % 650 Ventilationskontroll i Sthlm AB Sverige % 270 Vent-montage T Strand Sverige % 859 YB Ventilation AB Sverige % Jörns Plåt AB Sverige % Jämtlands Vent-teknik AB Sverige % Cadiar Eiendom A/S Norge % *) Selskapenes aksjekapital angitt i lokal valuta. 37

19 Note 6 Øvrige aksjer og andeler Forretnings- Eierandel Egenkapital Årsresultat Balansekontor (100 %) (100%) ført verdi Morselskapet Egenkapitallinnskudd, Bravida Pensjonskasse BPA Birka Informasjonssystem AB Stockholm 41,30 % Bryggen Eiendom AS Moss 10,00 % Andre aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Note 8 Varebeholdninger Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost Varebeholdning vurdert til virkelig verdi Note 7 Langsiktige fordringer og gjeld 38 (Beløp i mnok) Langsiktige fordringer i konsernet Langsiktig fordring i konsernet inkluderer en rentebærende fordring på MNOK 233 som oppstod ved salg av non-core virksomheten i Bravida AB. Avtalt rente er 9 % p.a. og fordringen forfaller Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig lån til kredittinstitusjoner Andre rentebærende langsiktige lån Sum Forfallsstruktur langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 722 Gj.sn. Lånebeløp rente i valuta NOK NOK Valutafordeling og renter av lån i opprinnelig valuta: NOK 6,7 % SEK 9,5 % DKK - 9 Langsiktig rentebærende gjeld Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskaper Morselskapet Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Lån til foretak i samme konsern 0 0 Leverandørgjeld 14 0 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Note 10 Kassekreditt/ trekkfasiliteter (Beløp i mnok) har per trekkfasilitetsprogrammer for kortsiktig finansiering med rammer på MSEK 700 og MNOK 551 (inkludert kassekreditt). Per var det trukket henholdsvis MSEK 499 og MNOK 241. Rentebetingelser er henholdsvis STIBOR-rente + 0,9 % margin og NIBOR + 0,9 % eller 1,3% margin. Videre er det ytterligere en trekkfasilitet per på MSEK 150 som er innvilget og benyttet. Denne trekkfasiliteteten inngår ikke i foran nevnte rammer. 39 Gjeld sikret ved pant Valuta Langsiktig lån SEK Kassekreditt/ trekkfasiliteter SEK Kassekreditt/ trekkfasiliteter NOK Per Bevilget Trukket per Ubenyttet kredittramme ramme Kassekreditt/trekkfasiliteter Bokført verdi av pantsatte eiendeler Kundefordringer NOK Aksjer i Bravida AB SEK

20 Note 11 Annen kortsiktig gjeld og fordringer Morselskapet Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Forskuddsbetalte kostnader Opptjente inntekter Andre fordringer Sum Morselskapet Annen kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Påløpte kostnader Påløpte kostnader prosjektarbeider Restruktureringskostnader Annen kortsiktig gjeld, inkl. påløpte feriepenger Sum Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over aksjonærene Land Antall aksjer Eierandel Telenor Communication AS NOR ,1 % Procuritas Capital Partners II LP Guernsey ,8 % Investment AB Latour SWE ,6 % Cavendish Nominees Limited Guernsey ,3 % Forsikringsaktiebolaget Sampo Liv FIN ,4 % Procuritas Capital Partners IIB LP Guernsey ,6 % Sponsor Fund 1 KY FIN ,5 % 3 I Group Plc SWE ,7 % Stark II BV NLD ,1 % Jan Kåre Pedersen (konsernsjef) NOR ,2 % Runar Andersson (COO) SWE ,2 % Per Øseth (CFO) NOR 800 0,1 % Övrige ansatte ,2 % Andre SWE ,3 % Sum ,0 % Norske aksjonærer ,7 % Utenlandske aksjonærer ,3 % 4O 41 Totalt antall aksjer ,0 % Note 12 Bankinnskudd Styremedlem som eier aksjer i selskapet: Fredrik Palmstierna 400 aksjer. har ikke bundne midler i bank. De ansattes skattetrekk i Norge er sikret med bankgaranti i på totalt MNOK 122. Note 13 Avsetninger og forpliktelser Avsetning for garantiansvar prosjekter Avsetning for restrukturering Avgangvederlag Andre avsetninger Sum avsetninger Slik kan man også avreagere!

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer.

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer. Årsrapport 2004 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2004 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 36 Bedriftforsamlingens

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Vekst og utvikling ved administrerende direktør 3 Produktutvikling er grunnlaget for Byggma`s suksess 5 «Alt til huset» 6 Presentasjon av datterselskaper 9 Finansielle hovedtall

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no Setter standard for bærekraftige byer Årsrapport 2012 www.siemens.no Innhold 03 Setter standard for bærekraftige byer 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer