Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier"

Transkript

1 Årsmelding

2 Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Omsorg er å bry seg om andre menneskers ve og vel, og representerer kjernen i organisasjonen. Omsorg er nestekjærlighet i praksis: Det å møte sine medmennesker med tillit, varme og forståelse, og på den måten skape trygghet og anerkjennelse og selvrespekt hos den andre. Omsorg er å bry seg om hele mennesket, ikke bare om helseproblemene mennesker har eller står i fare for å få, men i tillegg å vektlegge de konsekvensene som helseproblemene sannsynligvis vil skape i den totale livssituasjonen. Solidaritet virkeliggjør organisasjonens historiske grunntanke om fellesskapets betydning, og uttrykker både holdning og handling. Mennesker er av natur avhengige av hverandre. Solidaritet er å sidestille seg med mennesker som trenger hjelp, og bistå med støtte. Solidaritet er nært knyttet til menneskeverd og omsorg, og setter særlig fokus på utsatte grupper i ulike livssituasjoner med aktuelle eller potensielle helseproblemer. Trivsel er en grunnstemning av glede, det er å føle seg tilfreds. Trivsel har sammenheng med livskvalitet, og er i seg selv et helsefremmende og forebyggende element. Å trives er en opplevelse av velbefinnende, der faktorer som håp, trygghet, solidaritet og omsorg er sentrale. Kvalitet gjennomsyrer all virksomhet i organisasjonen. Kvalitet er å basere arbeidet på relevant og sikker kunnskap, samtidig som virksomheten vurderes kritisk ved ulike former og nivåer av evaluering. Kvalitet er å være trygg på at alle ledd i organisasjonen kontinuerlig søker å forbedre både innhold og metode i arbeidet for å nå vårt mål. Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff H. M. Kong Harald V Nasjonalforeningen for folkehelsens høye beskytter

3 Sammen for livskvalitet og helse Nasjonalforeningen for folkehelsen har arbeidet med aktuelle folkehelsespørsmål i over hundre år. En sterk tilknytning til forskning og fagmiljøene innen arbeidsfeltene våre, sikrer at arbeidet vårt med helseråd og helsepolitikk er forankret i kunnskapsutviklingen. Lisbet Rugtvedt Generalsekretær Våre hovedsaker er hjerte- og karsykdom og demens. Tydeligere og tydeligere ser vi at dette ikke bare er to av våre største folkehelseutfordringer, men også problemstillinger som henger svært tett sammen. Gjennom å forebygge hjerte og karsykdom, forebygger vi også demens. Selv om det fremdeles er mye vi i dag ikke vet om hvorfor for eksempel Alzheimers sykdom oppstår, er det viktig å kjenne til det som tross alt kan bidra til å hindre demens. Et liv i aktivitet, med et sunt kosthold og i givende felleskap med andre mennesker er bra for både hjerte og hjerne. Gjennom frivillig arbeid i Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlemmene med og gjør en innsats for andre, samtidig som de får tilbake gleden over gode felleskap og meningsfylte aktiviteter. 2 Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er vi talerør overfor myndighetene lokalt og nasjonalt for å fremme god demensomsorg. Vi fremmer forståelse og åpenhet og skaper nettverk for mennesker som har nytte av å knytte kontakt, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Vi har etablert en likepersonsordning hvor mennesker med pårørendeerfaring stiller seg til rådighet for å dele sine erfaringer med andre. Vi er også opptatt av å bidra til at personer med demens kan få være mer aktive og ha gode opplevelser sammen med andre mennesker. TV-aksjonen 2013 ga oss et formidabelt løft i demensarbeidet, og økte kunnskapen om demens blant folk flest i Norge. Resultatet taler for seg selv: 230 millioner kroner. Før året 2013 var omme hadde vi startet arbeidet med å omsette disse midlene i blant annet forskning, lokale tiltak for livskvalitet og deltakelse, og oppbyggingen av en ordning for å rekruttere og lære opp «aktivitetsvenner» for personer med demens. Vi er stolte av å kunne bidra i en samfunnsdugnad for helse og livskvalitet. Dugnaden omfatter også bevilgninger til forskning innen hjerte- og karsykdom og demens, som våre mange givere gjør mulig. Ny kunnskap betyr alltid nye muligheter for framskritt, som kan gi oss flere friske leveår.

4 Sentralstyrets årsberetning 2013 ble et svært aktivt år for Nasjonalforeningen for folkehelsen. TV-aksjonen ga et løft til demensarbeidet, og nye muligheter for årene framover. Samtidig var 2013 et aktivt år også for vårt arbeid på hjerte- og karområdet, helsepolitisk påvirkning og organisasjonsutvikling. 3 TV-aksjonen til NRK gikk i 2013 til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Gjennom hele året var fokus å legge til rette for en godt gjennomført TV-aksjon. Hele organisasjonen ble involvert, og på aksjonsdagen 20.oktober var bøssebærere i sving for å nå ut til 2,2 millioner husstander. Resultatet ble et av de beste i TV-aksjonens historie med hele kroner. Ingen tid å miste ble slagordet for Nasjonalforeningen for folkehelsens TV-aksjon 2013, som ga ett av de beste resultatene i TV-aksjonens historie. Over 229 millioner ble samlet inn til demenssaken. For å organisere arbeidet ble det etablert et eget TV-aksjonssekretariat ved hovedkontoret i Oslo, og en rekke lokalt ansatte på fylkes- og bynivå. Kampanjekostnadene ble lavere enn budsjettert, totalt 32 millioner. I tillegg var alle ansatte på hovedkontor og fylkeskontor sterkt involvert i arbeidet, og la inn en ekstraordinær arbeidsinnsats. I kampanjen ble det fokusert på følgende områder: Rekruttere bøssebærere, skape giverglede og mobilisere næringslivet. Under slagordet «Ingen tid å miste» og spørsmålet «Hvem skal du går for?» ville vi vise at det haster og det nytter. Det ble lagt vekt på å formidle ekte historier og skape nærhet til temaet demens.

5 Hjerte- og karsykdommer Hjerte- og karsykdommene tar flest liv i Norge, og over lever med disse sykdommene. Målene i handlingsprogrammet er knyttet til forskning, forebygging og helsepolitisk arbeid. I 2013 bidro vi med 19,2 millioner til 55 ulike forskningsprosjekter innen hjerte- og karforskning, herav 28 stipendiater og fem postdoktorer. 8,1 millioner ble brukt til informasjon og aktiviteter for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Ti stipendiater fullførte i løpet av året sine doktorgrader. Ytterligere fire doktorgrader ble fullført med midler via ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Våre brosjyrer om hjerte- og karsykdom er i bruk ved alle landets sykehus, og telefontjenesten Hjertelinjen gir råd og veiledning om forebygging og behandling. Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje hadde 923 henvendelser i løpet av året, som er en økning på 19 prosent. 4 Hjerteprisen for 2013 ble tildelt professor dr. med. Sverre Erik Kjeldsen, for hans omfattende innsats og forskningsarbeid på høyt blodtrykk. Foto: Anne Elisabeth Næss Christian Hodnesdal, en av våre 28 stipendiater innen hjerte- og karforskning, kartlegger hjertemålinger som er tatt med EKG. Hensikten er å se om målingene kan forutsi om personen senere vil få en hjertesykdom.

6 Demens Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I dag har over i Norge demens, og minst er pårørende. Med økende andel eldre i befolkningen, vil antallet øke sterkt i tiårene som kommer. Målene i handlingsprogrammet er knyttet til forebygging, forskning og helsepolitisk arbeid. Våre 140 demensforeninger og andre lokallag er pådrivere for bedre behandling og omsorg. De har også samtalegrupper og andre likemannstiltak. 5 Lokallagene sprer informasjon gjennom åpne møter, samtalegrupper og i tilknytning til pårørendeskoler. Nasjonalforeningen for folkehelsen er samarbeidspartner med Aldring og Helse i den statlige tilskuddsordningen «Pårørendesatsing - Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen».

7 Resultater fra denne tilskuddsordningen viser at 74 prosent av landets kommuner har pårørendeskoler og samtalegrupper tilgjengelig for sine innbyggere. Om lag 60 prosent av søkerinstansene oppga at tilbudene var i samarbeid med frivillige organisasjoner, hovedsakelig Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger. I forbindelse med denne satsningen er det også arrangert sju helgekurs for par der én har fått demens før pensjonsalder. Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje besvarer spørsmål om demens, og mottok i løpet av året henvendelser, en økning på hele 34 prosent fra året før. Demenslinjen ble støttet med 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet, og 3,1 millioner til vårt øvrige demensarbeid. Totalt ble det i 2013 brukt åtte millioner kroner til helseopplysning og 3,3 millioner kroner til åtte ulike forskningsprosjekter, hvorav fire stipendiater innen demensforskningen. 6 Demenspriser ble delt ut i 19 fylker i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen. Maria Mastrangelopoulou, en av Nasjonalforeningen for folkehelsens fire stipendiater på demens, forsker på om demens er årsaken til svakere signaler i hjernen, eller om svakere signaler i hjernen er årsaken til demens. Foto: Benjamin A. Ward

8 Forebygging I økende grad finner forskningen belegg for at det som forebygger sykdom i hjertet også forebygger sykdom i hjernen. Dette innebærer at mye av innsatsen som gjøres, både lokalt og sentralt i organisasjonen, gir resultater for både demens og hjerte- og karsykdommer. Det forebyggende arbeidet er særlig konsentrert om fysisk aktivitet, tobakksforebygging og et hjertesunt kosthold. Innen fysisk aktivitet satser vi spesielt på lavterskelaktiviteter for grupper i befolkningen som er lite fysisk aktive. Lokallagene tilbyr blant annet gågrupper og andre trimtilbud. 7 Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at grunnlaget for gode vaner legges tidlig barn fra 56 prosent av landets barneskoler deltok i den årlige hoppetaukonkurransen. Store deler av organisasjonen deltok i Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteuke i mai, med stands, hjertemarsjer og innsamling. Foto: Paal Audestad Elever fra Rødtvet skole i Oslo danset i gang hoppetaukonkurransen foran politikere og presse foran Stortinget barn hoppet over hele Norge.

9 8 Foto: Paal Audestad Søndag 20. oktober 2013 var bøssebærere i sving for å nå ut til 2,2 millioner husstander, mens gjester og programledere i studio formidlet ekte historier og skapte nærhet til temaet demens. Helsepolitikk Det helsepolitiske arbeidet i 2013 var rettet mot økt offentlig satsing på forebygging og helsefremmende tiltak for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Vi arbeider også for økt offentlig finansiering av demens- og hjerteog karforskning, samt styrkede rammevilkår for frivillige som vil gjøre en innsats. I samarbeid med en rekke andre organisasjoner arbeider vi for at skolefruktordningen skal utvides til alle klassetrinn, og at alle skal få én time fysisk aktivitet hver dag i skoletiden. Som interesseorganisasjon arbeider vi for å ivareta interessene til personer med demens. Vi er pådriver for gjennomføring og videreføring av Demensplan 2015, og jobber blant annet for lovhjemlet rett til dagaktivitetstilbud, tidlig diagnostisering og lettere tilgang til omsorgsteknologi.

10 Økonomi og administrasjon Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på 225,6 millioner kroner. Resultatet inkluderer innsamlede midler fra TV-aksjonen. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for virksomhetens utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av organisasjonens stilling. 9 Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid er i hovedsak finansiert gjennom gaver og bidrag fra privatpersoner og loddsalg. Testamentariske gaver utgjorde 8,1 millioner kroner, og finansinntekter 21,5 millioner kroner. Finansinntektene er vesentlig over budsjett, og tydeliggjør uvissheten i disse inntektskildene. Vi arbeider både med å videreutvikle dagens inntektsaktiviteter og øker innsatsen for å sikre oss nye inntektskilder. Nasjonalforeningen for folkehelsen har brukt 63,6 millioner til innsamling av bidrag og gaver. Organisasjonens innsamlingsprosent er 82,4, adminitrasjonsprosenten er på 2,2 og formålsprosenten 54,4. Alle tallene avviker fra normale driftsår, på grunn av TV-aksjonen. Nasjonalforeningen for folkehelsen plasserer sine verdier innen rammene som er angitt i vedtatt forvaltningsstrategi. Midlene forvaltes på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og likviditet. Avkastningen søkes maksimert innenfor rammer gitt i forvaltningsstrategien. Kortsiktig likviditet plasseres prosent i bank og 0-70 prosent i pengemarkedsfond/aksjefond. Nasjonalforeningen for folkehelsen har en aktiv forvaltning uten gjeld og det blir tatt lav finansiell risiko. Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskere med langsiktige prosjekter. Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig kapital for å sikre egen virksomhet og for å kunne fullføre igangsatte prosjekter. Landsstyret har vedtatt en handlingsregel som sikrer to års drift dersom alle inntekter bortfaller. Mange av organisasjonens prosjekter blir finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. For 2013 mottok Nasjonalforeningen for folkehelsen ni millioner fordelt på 19 prosjekter. Av de 19 prosjektene er åtte innen forskning, fem innen forebygging og seks innen rehabilitering.

11 Nasjonalforeningen for folkehelsen har sitt hovedkontor i Oslo og har ni regionkontorer; i Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Hamar, Stavanger, Arendal og to i Oslo. Nasjonalforeningen for folkehelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stabile og langsiktige rammevilkår for frivillige organisasjoner er viktig for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene vi mottar fra Norsk Tipping som kompensasjon for bortfallet av automatinntektene er av stor betydning. Vi ser det også som viktig at momskompensasjonen bygges opp til en reell kompensasjon for frivillige organisasjoners momsutgifter. Nasjonalforeningen for folkehelsen tilstreber full likestilling mellom kjønnene, både blant tillitsvalgte og ansatte. I våre styrende organer viser kjønnsfordelingen at det er ni kvinner og en mann i sentralstyret, og 27 kvinner og 11 menn i landsstyret. 10 Nasjonalforeningen for folkehelsen lønner totalt 181 personer, herav 37 stipendiater. Kjønnsfordelingen var 133 kvinner og 48 menn. Ansatt årsverk utgjorde 95. Ansattårsverket var noe høyere i 2013 grunnet gjennomføring av TV-aksjonen. Sykefraværet i 2013 var på 2,23 prosent. Dette er en reduksjon på 2,01 prosent sammenlignet med Sykefraværet er godt under landsgjennomsnittet på 6,47 prosent. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det avholdes arbeidsmiljøutvalgsmøter ved behov og det blir løpende vurdert tiltak som kan bedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv, og fortsetter å jobbe systematisk med hensyn til oppfølgning og tilrettelegging, for å redusere sykefraværet. Det er ikke vært meldt om alvorlige skader eller ulykker i 2013.

12 Innsats for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsens hovedoppgave er å bedre folkehelsen gjennom forskning, informasjon og praktiske tiltak. Av Nasjonalforeningen for folkehelsens totale inntekter på 372,4 millioner mottok organisasjonen i 2013 kun 6,7 millioner kroner i støtte fra det offentlige. Med fortsatt innsats og støtte fra medlemmer og givere, ønsker vi i årene som kommer å forsterke arbeidet for personer med demens og deres pårørende og for å bekjempe hjerte- og karsykdom. 11 Det aller meste av Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid finansieres av innsamlede midler. Sentralstyret vil takke bidragsyterne for støtten som gjør vår innsats for folkehelsen mulig. Vi takker også rådsmedlemmer, øvrige tillitsvalgte og medlemmene for den frivillige innsatsen som gjøres lokalt. Alle som arbeider i Nasjonalforeningen for folkehelsen takkes også for innsatsen. En takk går til offentlige myndigheter og private aktører som har støttet oss. I forbindelse med TV-aksjonen vil vi spesielt takke NRK for det gode samarbeidet, alle kommuner og ordførere som la godt til rette lokalt, alle som gikk med bøsse, og alle som bidro med en pengegave. Med midlene fra TV-aksjonen vil Nasjonalforeningen for folkehelsen bidra til å gi det økende antallet demenssyke og deres pårørende bedre livskvalitet, øke forskningen og legge samfunnet bedre til rette. All oppmerksomheten og medieoppslagene i forbindelse med TV-aksjonen har ført til at vi er godt på vei mot målet om mer åpenhet rundt sykdommen demens. Derfor vil vi også rette en spesielt stor takk til alle som har delt sin historie, noe som har vært utrolig viktig for denne aksjonen. Det har gitt hele Norge en mulighet for å se og forstå hvordan det er å ha demens eller leve med demens i familien. Oslo, 13. mai 2014

13 12 Foto: Helene Halvorsen Knutsen Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen: Esther Vågsvoll, Wenche Frogn Sellæg, Kari Ristesund, Ingebjørg Widding, John Kjekshus. Anita Aalbu, Turid Myrnes Olaussen, Berit Sundet og Lene Haugerud. Cecilie Risøe var ikke tilstede da bildet ble tatt.

14 Aktivitetsregnskap Alle tall er oppgitt i hele tusen. Anskaffelse av midler Note Medlemsinnbetalinger Tilskudd Offentlige tilskudd Tilskudd fra Extrastiftelsen Midler fra Tubfrim Ekstratilskudd Norsk Tipping Mva-kompensasjon Kompensasjon for bortfall av automatinnt Sum tilskudd Innsamlede midler og gaver Arv Bidrag Bidrag TV-aksjonen Sum innsamlede midler og gaver Opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Lotteri- og kalendersalg Provisjonsinntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Finans- og andre inntekter Andre inntekter Finansinntekter Andre inntekter Sum anskaffelse av midler

15 Kostnader ved anskaffelse av midler Note Kostnader til innsamling av midler Kostnader til innsamling av midler TV-aksjonen Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader ved anskaffelse av midler Kostnader til formålet Hjerte- og karsykdommer Demens TV-aksjonen Informasjon Fagutvikling Informasjonsarbeid på fylkesnivå Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Interne/eksterne prosjektmidler Øvrig virksomhet Sum bevilgninger/kostnader Administrasjon Generalsekretærens stab Regnskap/revisjon Styrende organer Sum administrasjon Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat Overført til formålskapital med selvpålagte restriksjoner Overført fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponert

16 Balanse Alle tall er oppgitt i hele tusen. Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Eiendommer Inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Aksjefond/aksjer Obligasjoner/pengemarked Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 Gjeld og formålskapital Note Formålskapital Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Leverandører Offentlige avgifter, skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Bevilget ikke utbetalt Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

18 Noter Alle tall er oppgitt i hele tusen. Note 1 Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 17 Inntektsføring/kostnadsføring Inntekter tas inn i regnskapet etter hvert som disse opptjenes, og kostnadene når disse påløper. Arv og gaver bokføres etter kontantprinsippet. Det samme gjelder medlemskontingent. Offentlige tilskudd Ettårige tilskudd blir gitt til drift av Demenslinjen, utdeling av kurstilskudd, tilskudd fra Helsedirektoratet og ekstramidler til demensarbeidet. Eventuelle ubrukte midler må tilbakeføres. Tilskuddet bokføres brutto. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Finansielle anleggsmidler Vilkår for lån til ansatte er 1. prioritets lån opptil 80 % av takst, og maks 1,5 mill kr. Den nominelle utlånsrenten beregnes på bakgrunn av statens normrente.

19 Verdipapirer Aksjer, aksjefond og obligasjonsfond er vurdert til markedsverdi. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 18 Bundne midler Bundne midler er direkte henførbare til et bestemt satsingsområde eller prosjekt. Felleskostnader Felleskostnader fordeles på innsamlingskostnader, de enkelte formålskostnadene og administrasjon i aktivitetsregnskapet i forhold til antall årsverk (personer) som er tilknyttet aktiviteten. Felleskostnader Regnskap Personal/lønn IKT Drift hovedkontor Sum felleskostnader

20 Fordelingsoversikt 19 Innsamlingskostnader Gaver og innsamlede midler Forskning Forebygging/opplysning Prosjektarbeid Kommunikasjon Informasjon Administrasjon Sum formålskostnader Totalt fordelt Administrasjons og formålsprosent av totale kostnader. Administrasjonskostnadene består av lønn og kostnader til generalsekretær. Honorar til ekstern revisor og kostnader til sentral- og landstyremøter. Formålsprosenten blir beregnet ut fra organisasjonens egne innsamlingsaktiviteter Sum innsamlede midler og gaver Sum kostnader til innsamling av midler Netto til formålet av innsamlede midler Innsamlingsprosent 82,4 % 71,8 % 52,9%* Administrasjonsprosent 2,2 % 3,3 % 3,4% Formålsprosent 54,4 % 68,5 % 65,4% Sum innsamlede midler og gaver Sum kostnader til innsamling av midler Netto til formålet av innsamlede midler Innsamlingsprosent 68,0 % 69,5 % Administrasjonsprosent 3,2 % 2,9 % Formålsprosent 68,2 % 55,7 % * Forklaringer til lav innsamlingsprosent: verving av fastgivere - inntekter de påfølgende årene.

21 Andre kostnader til anskaffelse av midler Planlagt landsdekkende utsending demens ble avlyst høsten Nærstående parter Nasjonalforeningen for folkehelsen har ingen datterselskaper eller tilhørende AS. Vi har organisasjonsunderledd i form av fylkes og lokallag. Pr 31/12 var det ingen vesentlige transaksjoner mellom underledd og sentralleddet. Note 2 Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Kostnadsført pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum lønnskostnader Nasjonalforeningen har lønnet 181 personer, herav 37 stipendiater. Ansattårsverk var noe høyere i 2013 på grunn av gjennomføringen av TV-aksjonen. Kjønnsfordelingen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er 133 kvinner og 48 menn. I lønnskostnadene på 43,3 mill kroner ligger ikke lønn til stipendiatene. Dette står bokført som bevilgninger til forskning. Nasjonalforeningen har også engasjementer over kortere tid, og personer som jobber i deltidsstillinger. 105 personer var innmeldt i Statens pensjonskasse pr Nasjonalforeningen for folkehelsen er omfattet av obligatorisk tjenestepensjon og man oppfyller kravene gjennom Statens pensjonskasse. Generalsekretæren hadde en lønn på kr kr, og annen godtgjøring på kr Godtgjørelse til revisjon er kostnadsført med kr Det utbetales ikke honorar til styret.

22 Note 3 21 Varige driftsmidler Bygninger Maskiner/inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivinger Bokf. verdi 31/ Årets avskrivinger Avskrivningssats % 0-2 % Maskiner/inventar med levetid over 3 år balanseføres. Note 4 Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Lån til ansatte Gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld - -

23 Note 5 Finansplasseringer Kostpris Markeds- Resultatført verdi verdiendring Obligasjonsfond/Pengemarkedsfond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Sum Aksjefond/Aksjer forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Ti humanitære Norske spill Muritunet Sum Finansplasseringer er gjort i henhold til vedtatt forvaltningstrategi. Note 6 Formålskapital Kapital pr Tilført / /brukt - Avsetninger til virkefeltene Hjerte- og karsaken Demenssaken Tuberkulosesaken TV-aksjonen Sum kapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital

24 Note 7 Bevilgede, ikke utbetalte midler Hjerte- og karsaken Demenssaken Tubfrim o.a Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Div. bevilgninger Sum bevilget ikke utbetalt Note 8 Spesifikasjon av kostnader Varekostnad Bevilgninger Lønnskostnader Avskrivinger av driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Note 9 Av foreningens likvide midler er kr bundet som sikkerhet for vårt lotteri overfor Oslo Politikammer. Bundne skattetrekksmidler utgjør 3,3 millioner kroner.

25 Kontantstrømoppstilling Årets aktivitetsresultat Poster uten direkte likviditetseffekt Ordinære avskrivninger Investeringer Nye/økte utlån Tilbakebetaling utlån Andre endringer Endring i kundefordringer,andre fordringer, beholdninger Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Investeringer i varige driftsmidler Likvider tilført / brukt på finansiering: Netto likviditetsendring fra finansiering - - Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inneholder også finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi Spesifikasjon av likviditetsbeholdning Aksjefond/aksjer Obligasjoner/pengemarked Kasse, bank, postgiro Sum

26 25

27 19,2 millioner kroner til hjerte- og karforskningen i 2013 ACE 1950 (Akershus Cardiac Examination Study 1950) Aortastenose hos eldre Aortaveggstyrke etter aortadisseksjon Betydning av oksidativ DNA skade ved hjertesykdom Calcification of heart valves Cardiac remodeling in Diastolic Heart Failure CCN2 - Mechanisms of Cardioprotection and Repair Coronary Heart Disease in Norway : CVDNOR Cytokin- og stressindusert hypertrofi i hjertet Diabetes og diastolisk hjertesvikt Diastolic dysfunction in cardiogenic shock Diastolisk hjertesvikt og trening DMG og koronarsykdom ECHO-STR-ACS II Effekt av kalsiumsensitiviserning på hjertefunksjon Effekt av trening ved atrieflimmer EKG som prediktor for liv og helse hos 2014 menn Endothelial cell stress Fedme, insulinresistens og hjertesykdom Hjertefunksjon etter langvarig kardioplegi HS proteoglykaner regulerer hjertets stivhet Inflammasjon ved hjertesvikt Inflammation and cardiac disorders Innate immune response after myocardial infarction Intracerebral blødning Kan trening forebygge hjertestans i hjertesvikt? Kardioproteksjon med Connexin-43 peptider Kognitiv svikt ved små hjerneinfarkt KOLS som hjertesykdom - effekter av trening Komplement og hjerte-kar-sykdom Koronarsykdom hos hjertetransplanterte Kronisk syke hjerter Lumican fremskynder utvikling av hjertesvikt. Micro-RNA treatment of diabetic cardiomyopathy Mikrovaskulærfunksjon i koronarsirkulasjonen Mitochondrial function and coronary artery disease NADPH oxidaser i diabetisk kardiomyopati New biomarkers for early risk assessment of CVD Oslo Ischemia Stud Oxidative DNA damage repair and heart failure p66shc in acute ischemia and heart failure Pi3k - Nytt angrepspunkt for hjerte- og karsykdom? Prostanoider og hjertesvikt Role of CCN Proteins in Cardiac Repair Mechanisms Role of integrins in heart fibrosis Signalmekanismer i normale og sviktende hjerter SN in myocardial ischemia and heart failure Structure and function of NCX1 in heart failure Sugar and cardiovascular disease Syndecan-4 som stress-sensor i hjertefibroblaster The pathophysiology of CgA in cardiac disease The role of extracellular DNA during MI Trening og energistoffskifte ved hjertesvikt Trening som medisin 3,3 millioner kroner til demensforskningen i 2013 Does impairment of fast neuronal signaling expedite development or augment symptoms of dementia in neurodegenerative diseases? UngDemens i Trøndelag Effekten av fysisk aktivitet og aerob kapasitet på hjernens struktur og funksjon hos eldre Progression of Alzheimer s disease Kognitiv terapi for personer med demens i tidlig sykdomsfase Impact of mitochondrial DNA damage for neurodegeneration in brain Mechanisms underlying glutamate mediated toxicity on oligodendrocytes: the role of DNA repair enzymes

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsmelding 2014. Nasjonalforeningen for folkehelsen

Årsmelding 2014. Nasjonalforeningen for folkehelsen Årsmelding 2014 Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Omsorg er å bry seg om andre menneskers ve og vel, og representerer kjernen i organisasjonen. Omsorg er nestekjærlighet

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2014 Stavanger Turistforening

Noter 2014 Stavanger Turistforening Note 1: Regnskapsprinsipper Noter 2014 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter TILSKUDD Offentlige tilskudd Andre tilskudd Sum tilskudd - -

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter TILSKUDD Offentlige tilskudd Andre tilskudd Sum tilskudd - - Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Urtehagen Stiftelse/avdeling Urtehagen International 978 605 702 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Noter 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer