Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier"

Transkript

1 Årsmelding

2 Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier Omsorg er å bry seg om andre menneskers ve og vel, og representerer kjernen i organisasjonen. Omsorg er nestekjærlighet i praksis: Det å møte sine medmennesker med tillit, varme og forståelse, og på den måten skape trygghet og anerkjennelse og selvrespekt hos den andre. Omsorg er å bry seg om hele mennesket, ikke bare om helseproblemene mennesker har eller står i fare for å få, men i tillegg å vektlegge de konsekvensene som helseproblemene sannsynligvis vil skape i den totale livssituasjonen. Solidaritet virkeliggjør organisasjonens historiske grunntanke om fellesskapets betydning, og uttrykker både holdning og handling. Mennesker er av natur avhengige av hverandre. Solidaritet er å sidestille seg med mennesker som trenger hjelp, og bistå med støtte. Solidaritet er nært knyttet til menneskeverd og omsorg, og setter særlig fokus på utsatte grupper i ulike livssituasjoner med aktuelle eller potensielle helseproblemer. Trivsel er en grunnstemning av glede, det er å føle seg tilfreds. Trivsel har sammenheng med livskvalitet, og er i seg selv et helsefremmende og forebyggende element. Å trives er en opplevelse av velbefinnende, der faktorer som håp, trygghet, solidaritet og omsorg er sentrale. Kvalitet gjennomsyrer all virksomhet i organisasjonen. Kvalitet er å basere arbeidet på relevant og sikker kunnskap, samtidig som virksomheten vurderes kritisk ved ulike former og nivåer av evaluering. Kvalitet er å være trygg på at alle ledd i organisasjonen kontinuerlig søker å forbedre både innhold og metode i arbeidet for å nå vårt mål. Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff H. M. Kong Harald V Nasjonalforeningen for folkehelsens høye beskytter

3 Sammen for livskvalitet og helse Nasjonalforeningen for folkehelsen har arbeidet med aktuelle folkehelsespørsmål i over hundre år. En sterk tilknytning til forskning og fagmiljøene innen arbeidsfeltene våre, sikrer at arbeidet vårt med helseråd og helsepolitikk er forankret i kunnskapsutviklingen. Lisbet Rugtvedt Generalsekretær Våre hovedsaker er hjerte- og karsykdom og demens. Tydeligere og tydeligere ser vi at dette ikke bare er to av våre største folkehelseutfordringer, men også problemstillinger som henger svært tett sammen. Gjennom å forebygge hjerte og karsykdom, forebygger vi også demens. Selv om det fremdeles er mye vi i dag ikke vet om hvorfor for eksempel Alzheimers sykdom oppstår, er det viktig å kjenne til det som tross alt kan bidra til å hindre demens. Et liv i aktivitet, med et sunt kosthold og i givende felleskap med andre mennesker er bra for både hjerte og hjerne. Gjennom frivillig arbeid i Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlemmene med og gjør en innsats for andre, samtidig som de får tilbake gleden over gode felleskap og meningsfylte aktiviteter. 2 Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er vi talerør overfor myndighetene lokalt og nasjonalt for å fremme god demensomsorg. Vi fremmer forståelse og åpenhet og skaper nettverk for mennesker som har nytte av å knytte kontakt, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Vi har etablert en likepersonsordning hvor mennesker med pårørendeerfaring stiller seg til rådighet for å dele sine erfaringer med andre. Vi er også opptatt av å bidra til at personer med demens kan få være mer aktive og ha gode opplevelser sammen med andre mennesker. TV-aksjonen 2013 ga oss et formidabelt løft i demensarbeidet, og økte kunnskapen om demens blant folk flest i Norge. Resultatet taler for seg selv: 230 millioner kroner. Før året 2013 var omme hadde vi startet arbeidet med å omsette disse midlene i blant annet forskning, lokale tiltak for livskvalitet og deltakelse, og oppbyggingen av en ordning for å rekruttere og lære opp «aktivitetsvenner» for personer med demens. Vi er stolte av å kunne bidra i en samfunnsdugnad for helse og livskvalitet. Dugnaden omfatter også bevilgninger til forskning innen hjerte- og karsykdom og demens, som våre mange givere gjør mulig. Ny kunnskap betyr alltid nye muligheter for framskritt, som kan gi oss flere friske leveår.

4 Sentralstyrets årsberetning 2013 ble et svært aktivt år for Nasjonalforeningen for folkehelsen. TV-aksjonen ga et løft til demensarbeidet, og nye muligheter for årene framover. Samtidig var 2013 et aktivt år også for vårt arbeid på hjerte- og karområdet, helsepolitisk påvirkning og organisasjonsutvikling. 3 TV-aksjonen til NRK gikk i 2013 til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Gjennom hele året var fokus å legge til rette for en godt gjennomført TV-aksjon. Hele organisasjonen ble involvert, og på aksjonsdagen 20.oktober var bøssebærere i sving for å nå ut til 2,2 millioner husstander. Resultatet ble et av de beste i TV-aksjonens historie med hele kroner. Ingen tid å miste ble slagordet for Nasjonalforeningen for folkehelsens TV-aksjon 2013, som ga ett av de beste resultatene i TV-aksjonens historie. Over 229 millioner ble samlet inn til demenssaken. For å organisere arbeidet ble det etablert et eget TV-aksjonssekretariat ved hovedkontoret i Oslo, og en rekke lokalt ansatte på fylkes- og bynivå. Kampanjekostnadene ble lavere enn budsjettert, totalt 32 millioner. I tillegg var alle ansatte på hovedkontor og fylkeskontor sterkt involvert i arbeidet, og la inn en ekstraordinær arbeidsinnsats. I kampanjen ble det fokusert på følgende områder: Rekruttere bøssebærere, skape giverglede og mobilisere næringslivet. Under slagordet «Ingen tid å miste» og spørsmålet «Hvem skal du går for?» ville vi vise at det haster og det nytter. Det ble lagt vekt på å formidle ekte historier og skape nærhet til temaet demens.

5 Hjerte- og karsykdommer Hjerte- og karsykdommene tar flest liv i Norge, og over lever med disse sykdommene. Målene i handlingsprogrammet er knyttet til forskning, forebygging og helsepolitisk arbeid. I 2013 bidro vi med 19,2 millioner til 55 ulike forskningsprosjekter innen hjerte- og karforskning, herav 28 stipendiater og fem postdoktorer. 8,1 millioner ble brukt til informasjon og aktiviteter for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Ti stipendiater fullførte i løpet av året sine doktorgrader. Ytterligere fire doktorgrader ble fullført med midler via ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Våre brosjyrer om hjerte- og karsykdom er i bruk ved alle landets sykehus, og telefontjenesten Hjertelinjen gir råd og veiledning om forebygging og behandling. Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje hadde 923 henvendelser i løpet av året, som er en økning på 19 prosent. 4 Hjerteprisen for 2013 ble tildelt professor dr. med. Sverre Erik Kjeldsen, for hans omfattende innsats og forskningsarbeid på høyt blodtrykk. Foto: Anne Elisabeth Næss Christian Hodnesdal, en av våre 28 stipendiater innen hjerte- og karforskning, kartlegger hjertemålinger som er tatt med EKG. Hensikten er å se om målingene kan forutsi om personen senere vil få en hjertesykdom.

6 Demens Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I dag har over i Norge demens, og minst er pårørende. Med økende andel eldre i befolkningen, vil antallet øke sterkt i tiårene som kommer. Målene i handlingsprogrammet er knyttet til forebygging, forskning og helsepolitisk arbeid. Våre 140 demensforeninger og andre lokallag er pådrivere for bedre behandling og omsorg. De har også samtalegrupper og andre likemannstiltak. 5 Lokallagene sprer informasjon gjennom åpne møter, samtalegrupper og i tilknytning til pårørendeskoler. Nasjonalforeningen for folkehelsen er samarbeidspartner med Aldring og Helse i den statlige tilskuddsordningen «Pårørendesatsing - Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen».

7 Resultater fra denne tilskuddsordningen viser at 74 prosent av landets kommuner har pårørendeskoler og samtalegrupper tilgjengelig for sine innbyggere. Om lag 60 prosent av søkerinstansene oppga at tilbudene var i samarbeid med frivillige organisasjoner, hovedsakelig Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger. I forbindelse med denne satsningen er det også arrangert sju helgekurs for par der én har fått demens før pensjonsalder. Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje besvarer spørsmål om demens, og mottok i løpet av året henvendelser, en økning på hele 34 prosent fra året før. Demenslinjen ble støttet med 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet, og 3,1 millioner til vårt øvrige demensarbeid. Totalt ble det i 2013 brukt åtte millioner kroner til helseopplysning og 3,3 millioner kroner til åtte ulike forskningsprosjekter, hvorav fire stipendiater innen demensforskningen. 6 Demenspriser ble delt ut i 19 fylker i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen. Maria Mastrangelopoulou, en av Nasjonalforeningen for folkehelsens fire stipendiater på demens, forsker på om demens er årsaken til svakere signaler i hjernen, eller om svakere signaler i hjernen er årsaken til demens. Foto: Benjamin A. Ward

8 Forebygging I økende grad finner forskningen belegg for at det som forebygger sykdom i hjertet også forebygger sykdom i hjernen. Dette innebærer at mye av innsatsen som gjøres, både lokalt og sentralt i organisasjonen, gir resultater for både demens og hjerte- og karsykdommer. Det forebyggende arbeidet er særlig konsentrert om fysisk aktivitet, tobakksforebygging og et hjertesunt kosthold. Innen fysisk aktivitet satser vi spesielt på lavterskelaktiviteter for grupper i befolkningen som er lite fysisk aktive. Lokallagene tilbyr blant annet gågrupper og andre trimtilbud. 7 Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at grunnlaget for gode vaner legges tidlig barn fra 56 prosent av landets barneskoler deltok i den årlige hoppetaukonkurransen. Store deler av organisasjonen deltok i Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteuke i mai, med stands, hjertemarsjer og innsamling. Foto: Paal Audestad Elever fra Rødtvet skole i Oslo danset i gang hoppetaukonkurransen foran politikere og presse foran Stortinget barn hoppet over hele Norge.

9 8 Foto: Paal Audestad Søndag 20. oktober 2013 var bøssebærere i sving for å nå ut til 2,2 millioner husstander, mens gjester og programledere i studio formidlet ekte historier og skapte nærhet til temaet demens. Helsepolitikk Det helsepolitiske arbeidet i 2013 var rettet mot økt offentlig satsing på forebygging og helsefremmende tiltak for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Vi arbeider også for økt offentlig finansiering av demens- og hjerteog karforskning, samt styrkede rammevilkår for frivillige som vil gjøre en innsats. I samarbeid med en rekke andre organisasjoner arbeider vi for at skolefruktordningen skal utvides til alle klassetrinn, og at alle skal få én time fysisk aktivitet hver dag i skoletiden. Som interesseorganisasjon arbeider vi for å ivareta interessene til personer med demens. Vi er pådriver for gjennomføring og videreføring av Demensplan 2015, og jobber blant annet for lovhjemlet rett til dagaktivitetstilbud, tidlig diagnostisering og lettere tilgang til omsorgsteknologi.

10 Økonomi og administrasjon Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på 225,6 millioner kroner. Resultatet inkluderer innsamlede midler fra TV-aksjonen. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for virksomhetens utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av organisasjonens stilling. 9 Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid er i hovedsak finansiert gjennom gaver og bidrag fra privatpersoner og loddsalg. Testamentariske gaver utgjorde 8,1 millioner kroner, og finansinntekter 21,5 millioner kroner. Finansinntektene er vesentlig over budsjett, og tydeliggjør uvissheten i disse inntektskildene. Vi arbeider både med å videreutvikle dagens inntektsaktiviteter og øker innsatsen for å sikre oss nye inntektskilder. Nasjonalforeningen for folkehelsen har brukt 63,6 millioner til innsamling av bidrag og gaver. Organisasjonens innsamlingsprosent er 82,4, adminitrasjonsprosenten er på 2,2 og formålsprosenten 54,4. Alle tallene avviker fra normale driftsår, på grunn av TV-aksjonen. Nasjonalforeningen for folkehelsen plasserer sine verdier innen rammene som er angitt i vedtatt forvaltningsstrategi. Midlene forvaltes på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og likviditet. Avkastningen søkes maksimert innenfor rammer gitt i forvaltningsstrategien. Kortsiktig likviditet plasseres prosent i bank og 0-70 prosent i pengemarkedsfond/aksjefond. Nasjonalforeningen for folkehelsen har en aktiv forvaltning uten gjeld og det blir tatt lav finansiell risiko. Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskere med langsiktige prosjekter. Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig kapital for å sikre egen virksomhet og for å kunne fullføre igangsatte prosjekter. Landsstyret har vedtatt en handlingsregel som sikrer to års drift dersom alle inntekter bortfaller. Mange av organisasjonens prosjekter blir finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. For 2013 mottok Nasjonalforeningen for folkehelsen ni millioner fordelt på 19 prosjekter. Av de 19 prosjektene er åtte innen forskning, fem innen forebygging og seks innen rehabilitering.

11 Nasjonalforeningen for folkehelsen har sitt hovedkontor i Oslo og har ni regionkontorer; i Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Hamar, Stavanger, Arendal og to i Oslo. Nasjonalforeningen for folkehelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stabile og langsiktige rammevilkår for frivillige organisasjoner er viktig for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene vi mottar fra Norsk Tipping som kompensasjon for bortfallet av automatinntektene er av stor betydning. Vi ser det også som viktig at momskompensasjonen bygges opp til en reell kompensasjon for frivillige organisasjoners momsutgifter. Nasjonalforeningen for folkehelsen tilstreber full likestilling mellom kjønnene, både blant tillitsvalgte og ansatte. I våre styrende organer viser kjønnsfordelingen at det er ni kvinner og en mann i sentralstyret, og 27 kvinner og 11 menn i landsstyret. 10 Nasjonalforeningen for folkehelsen lønner totalt 181 personer, herav 37 stipendiater. Kjønnsfordelingen var 133 kvinner og 48 menn. Ansatt årsverk utgjorde 95. Ansattårsverket var noe høyere i 2013 grunnet gjennomføring av TV-aksjonen. Sykefraværet i 2013 var på 2,23 prosent. Dette er en reduksjon på 2,01 prosent sammenlignet med Sykefraværet er godt under landsgjennomsnittet på 6,47 prosent. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det avholdes arbeidsmiljøutvalgsmøter ved behov og det blir løpende vurdert tiltak som kan bedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv, og fortsetter å jobbe systematisk med hensyn til oppfølgning og tilrettelegging, for å redusere sykefraværet. Det er ikke vært meldt om alvorlige skader eller ulykker i 2013.

12 Innsats for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsens hovedoppgave er å bedre folkehelsen gjennom forskning, informasjon og praktiske tiltak. Av Nasjonalforeningen for folkehelsens totale inntekter på 372,4 millioner mottok organisasjonen i 2013 kun 6,7 millioner kroner i støtte fra det offentlige. Med fortsatt innsats og støtte fra medlemmer og givere, ønsker vi i årene som kommer å forsterke arbeidet for personer med demens og deres pårørende og for å bekjempe hjerte- og karsykdom. 11 Det aller meste av Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid finansieres av innsamlede midler. Sentralstyret vil takke bidragsyterne for støtten som gjør vår innsats for folkehelsen mulig. Vi takker også rådsmedlemmer, øvrige tillitsvalgte og medlemmene for den frivillige innsatsen som gjøres lokalt. Alle som arbeider i Nasjonalforeningen for folkehelsen takkes også for innsatsen. En takk går til offentlige myndigheter og private aktører som har støttet oss. I forbindelse med TV-aksjonen vil vi spesielt takke NRK for det gode samarbeidet, alle kommuner og ordførere som la godt til rette lokalt, alle som gikk med bøsse, og alle som bidro med en pengegave. Med midlene fra TV-aksjonen vil Nasjonalforeningen for folkehelsen bidra til å gi det økende antallet demenssyke og deres pårørende bedre livskvalitet, øke forskningen og legge samfunnet bedre til rette. All oppmerksomheten og medieoppslagene i forbindelse med TV-aksjonen har ført til at vi er godt på vei mot målet om mer åpenhet rundt sykdommen demens. Derfor vil vi også rette en spesielt stor takk til alle som har delt sin historie, noe som har vært utrolig viktig for denne aksjonen. Det har gitt hele Norge en mulighet for å se og forstå hvordan det er å ha demens eller leve med demens i familien. Oslo, 13. mai 2014

13 12 Foto: Helene Halvorsen Knutsen Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen: Esther Vågsvoll, Wenche Frogn Sellæg, Kari Ristesund, Ingebjørg Widding, John Kjekshus. Anita Aalbu, Turid Myrnes Olaussen, Berit Sundet og Lene Haugerud. Cecilie Risøe var ikke tilstede da bildet ble tatt.

14 Aktivitetsregnskap Alle tall er oppgitt i hele tusen. Anskaffelse av midler Note Medlemsinnbetalinger Tilskudd Offentlige tilskudd Tilskudd fra Extrastiftelsen Midler fra Tubfrim Ekstratilskudd Norsk Tipping Mva-kompensasjon Kompensasjon for bortfall av automatinnt Sum tilskudd Innsamlede midler og gaver Arv Bidrag Bidrag TV-aksjonen Sum innsamlede midler og gaver Opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Lotteri- og kalendersalg Provisjonsinntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonell aktivitet Finans- og andre inntekter Andre inntekter Finansinntekter Andre inntekter Sum anskaffelse av midler

15 Kostnader ved anskaffelse av midler Note Kostnader til innsamling av midler Kostnader til innsamling av midler TV-aksjonen Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader ved anskaffelse av midler Kostnader til formålet Hjerte- og karsykdommer Demens TV-aksjonen Informasjon Fagutvikling Informasjonsarbeid på fylkesnivå Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Interne/eksterne prosjektmidler Øvrig virksomhet Sum bevilgninger/kostnader Administrasjon Generalsekretærens stab Regnskap/revisjon Styrende organer Sum administrasjon Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat Overført til formålskapital med selvpålagte restriksjoner Overført fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum disponert

16 Balanse Alle tall er oppgitt i hele tusen. Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Eiendommer Inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Aksjefond/aksjer Obligasjoner/pengemarked Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 Gjeld og formålskapital Note Formålskapital Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Leverandører Offentlige avgifter, skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Bevilget ikke utbetalt Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

18 Noter Alle tall er oppgitt i hele tusen. Note 1 Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 17 Inntektsføring/kostnadsføring Inntekter tas inn i regnskapet etter hvert som disse opptjenes, og kostnadene når disse påløper. Arv og gaver bokføres etter kontantprinsippet. Det samme gjelder medlemskontingent. Offentlige tilskudd Ettårige tilskudd blir gitt til drift av Demenslinjen, utdeling av kurstilskudd, tilskudd fra Helsedirektoratet og ekstramidler til demensarbeidet. Eventuelle ubrukte midler må tilbakeføres. Tilskuddet bokføres brutto. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. Finansielle anleggsmidler Vilkår for lån til ansatte er 1. prioritets lån opptil 80 % av takst, og maks 1,5 mill kr. Den nominelle utlånsrenten beregnes på bakgrunn av statens normrente.

19 Verdipapirer Aksjer, aksjefond og obligasjonsfond er vurdert til markedsverdi. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 18 Bundne midler Bundne midler er direkte henførbare til et bestemt satsingsområde eller prosjekt. Felleskostnader Felleskostnader fordeles på innsamlingskostnader, de enkelte formålskostnadene og administrasjon i aktivitetsregnskapet i forhold til antall årsverk (personer) som er tilknyttet aktiviteten. Felleskostnader Regnskap Personal/lønn IKT Drift hovedkontor Sum felleskostnader

20 Fordelingsoversikt 19 Innsamlingskostnader Gaver og innsamlede midler Forskning Forebygging/opplysning Prosjektarbeid Kommunikasjon Informasjon Administrasjon Sum formålskostnader Totalt fordelt Administrasjons og formålsprosent av totale kostnader. Administrasjonskostnadene består av lønn og kostnader til generalsekretær. Honorar til ekstern revisor og kostnader til sentral- og landstyremøter. Formålsprosenten blir beregnet ut fra organisasjonens egne innsamlingsaktiviteter Sum innsamlede midler og gaver Sum kostnader til innsamling av midler Netto til formålet av innsamlede midler Innsamlingsprosent 82,4 % 71,8 % 52,9%* Administrasjonsprosent 2,2 % 3,3 % 3,4% Formålsprosent 54,4 % 68,5 % 65,4% Sum innsamlede midler og gaver Sum kostnader til innsamling av midler Netto til formålet av innsamlede midler Innsamlingsprosent 68,0 % 69,5 % Administrasjonsprosent 3,2 % 2,9 % Formålsprosent 68,2 % 55,7 % * Forklaringer til lav innsamlingsprosent: verving av fastgivere - inntekter de påfølgende årene.

21 Andre kostnader til anskaffelse av midler Planlagt landsdekkende utsending demens ble avlyst høsten Nærstående parter Nasjonalforeningen for folkehelsen har ingen datterselskaper eller tilhørende AS. Vi har organisasjonsunderledd i form av fylkes og lokallag. Pr 31/12 var det ingen vesentlige transaksjoner mellom underledd og sentralleddet. Note 2 Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Kostnadsført pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum lønnskostnader Nasjonalforeningen har lønnet 181 personer, herav 37 stipendiater. Ansattårsverk var noe høyere i 2013 på grunn av gjennomføringen av TV-aksjonen. Kjønnsfordelingen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er 133 kvinner og 48 menn. I lønnskostnadene på 43,3 mill kroner ligger ikke lønn til stipendiatene. Dette står bokført som bevilgninger til forskning. Nasjonalforeningen har også engasjementer over kortere tid, og personer som jobber i deltidsstillinger. 105 personer var innmeldt i Statens pensjonskasse pr Nasjonalforeningen for folkehelsen er omfattet av obligatorisk tjenestepensjon og man oppfyller kravene gjennom Statens pensjonskasse. Generalsekretæren hadde en lønn på kr kr, og annen godtgjøring på kr Godtgjørelse til revisjon er kostnadsført med kr Det utbetales ikke honorar til styret.

22 Note 3 21 Varige driftsmidler Bygninger Maskiner/inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivinger Bokf. verdi 31/ Årets avskrivinger Avskrivningssats % 0-2 % Maskiner/inventar med levetid over 3 år balanseføres. Note 4 Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Lån til ansatte Gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld - -

23 Note 5 Finansplasseringer Kostpris Markeds- Resultatført verdi verdiendring Obligasjonsfond/Pengemarkedsfond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Sum Aksjefond/Aksjer forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning Alfred Berg Kapitalforvaltning Nordea Ti humanitære Norske spill Muritunet Sum Finansplasseringer er gjort i henhold til vedtatt forvaltningstrategi. Note 6 Formålskapital Kapital pr Tilført / /brukt - Avsetninger til virkefeltene Hjerte- og karsaken Demenssaken Tuberkulosesaken TV-aksjonen Sum kapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital

24 Note 7 Bevilgede, ikke utbetalte midler Hjerte- og karsaken Demenssaken Tubfrim o.a Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Div. bevilgninger Sum bevilget ikke utbetalt Note 8 Spesifikasjon av kostnader Varekostnad Bevilgninger Lønnskostnader Avskrivinger av driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Note 9 Av foreningens likvide midler er kr bundet som sikkerhet for vårt lotteri overfor Oslo Politikammer. Bundne skattetrekksmidler utgjør 3,3 millioner kroner.

25 Kontantstrømoppstilling Årets aktivitetsresultat Poster uten direkte likviditetseffekt Ordinære avskrivninger Investeringer Nye/økte utlån Tilbakebetaling utlån Andre endringer Endring i kundefordringer,andre fordringer, beholdninger Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Investeringer i varige driftsmidler Likvider tilført / brukt på finansiering: Netto likviditetsendring fra finansiering - - Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning inneholder også finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi Spesifikasjon av likviditetsbeholdning Aksjefond/aksjer Obligasjoner/pengemarked Kasse, bank, postgiro Sum

26 25

27 19,2 millioner kroner til hjerte- og karforskningen i 2013 ACE 1950 (Akershus Cardiac Examination Study 1950) Aortastenose hos eldre Aortaveggstyrke etter aortadisseksjon Betydning av oksidativ DNA skade ved hjertesykdom Calcification of heart valves Cardiac remodeling in Diastolic Heart Failure CCN2 - Mechanisms of Cardioprotection and Repair Coronary Heart Disease in Norway : CVDNOR Cytokin- og stressindusert hypertrofi i hjertet Diabetes og diastolisk hjertesvikt Diastolic dysfunction in cardiogenic shock Diastolisk hjertesvikt og trening DMG og koronarsykdom ECHO-STR-ACS II Effekt av kalsiumsensitiviserning på hjertefunksjon Effekt av trening ved atrieflimmer EKG som prediktor for liv og helse hos 2014 menn Endothelial cell stress Fedme, insulinresistens og hjertesykdom Hjertefunksjon etter langvarig kardioplegi HS proteoglykaner regulerer hjertets stivhet Inflammasjon ved hjertesvikt Inflammation and cardiac disorders Innate immune response after myocardial infarction Intracerebral blødning Kan trening forebygge hjertestans i hjertesvikt? Kardioproteksjon med Connexin-43 peptider Kognitiv svikt ved små hjerneinfarkt KOLS som hjertesykdom - effekter av trening Komplement og hjerte-kar-sykdom Koronarsykdom hos hjertetransplanterte Kronisk syke hjerter Lumican fremskynder utvikling av hjertesvikt. Micro-RNA treatment of diabetic cardiomyopathy Mikrovaskulærfunksjon i koronarsirkulasjonen Mitochondrial function and coronary artery disease NADPH oxidaser i diabetisk kardiomyopati New biomarkers for early risk assessment of CVD Oslo Ischemia Stud Oxidative DNA damage repair and heart failure p66shc in acute ischemia and heart failure Pi3k - Nytt angrepspunkt for hjerte- og karsykdom? Prostanoider og hjertesvikt Role of CCN Proteins in Cardiac Repair Mechanisms Role of integrins in heart fibrosis Signalmekanismer i normale og sviktende hjerter SN in myocardial ischemia and heart failure Structure and function of NCX1 in heart failure Sugar and cardiovascular disease Syndecan-4 som stress-sensor i hjertefibroblaster The pathophysiology of CgA in cardiac disease The role of extracellular DNA during MI Trening og energistoffskifte ved hjertesvikt Trening som medisin 3,3 millioner kroner til demensforskningen i 2013 Does impairment of fast neuronal signaling expedite development or augment symptoms of dementia in neurodegenerative diseases? UngDemens i Trøndelag Effekten av fysisk aktivitet og aerob kapasitet på hjernens struktur og funksjon hos eldre Progression of Alzheimer s disease Kognitiv terapi for personer med demens i tidlig sykdomsfase Impact of mitochondrial DNA damage for neurodegeneration in brain Mechanisms underlying glutamate mediated toxicity on oligodendrocytes: the role of DNA repair enzymes

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer